Click here to load reader

Mic dictionar explicativ · Mic dictionar explicativ Scopul acestui mic dictionar este farniliarizarea elevilor cu folosirea dic tionarelor ~i explicarea unora dintre cuvintele folosite

 • View
  129

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Mic dictionar explicativ · Mic dictionar explicativ Scopul acestui mic dictionar este...

 • Mic dictionar explicativ

  Scopul acestui mic dictionar este farniliarizarea elevilor cu folosirea dic-tionarelor ~i explicarea unora dintre cuvintele folosite la exercitii sau in textu 1 manualului. · ·

  S-au folosit urmatoarole abrevieri

 • cunoscut ca propriu unui autor sau unei epoci; intocmit sau in-vestit cu · toate formele legale.

  autoaparare, s.f. - aparare prin mijloace proprii.

  autobaza, s.f. - centru de intreti-nere ~i exploatare a autovehicu-lelor (

 • consultatie, s.f. - examinare a unui bolnav de catre un medic; lamu-rire, indicatie.

  con~tient, adj . - care i~i da seama de posibilitatile sale (de rolul sau in societate); care are con~tiinta.

  contempla, vb. I - a privi inde-lung ( ~i· cu admiratie).

  contopi, vb. IV - a se amesteca cu ceva, formind un singur tot; a se uni strins (

 • dovlecel, s.m. - varietate de do-vleac cu frrictele comestibile, lun-guiete, aproape cilindrice (

 • imita, vb . I - a-~i insu~i felul de gindire , de comportare etc. al cuiva; a lua pe cineva ca exem-plu ; a reproduce felul de a vorbi sau gesturile caracteristice ale cu1va.

  impresie, s.f. - efect trecator la.sat in con ~tiinta omului de lucruri sau de intirnplari din jurul lui; ginduri, imagini riimase in amin~ tire .

  impresionant, adj. - care produce o impresie puternicii, care emo-tioneazii , mi~cii, zguduie.

  inaccesfbil, adj. - la care nu po~i ajunge.

  independent, adj. - care nu depinde de cineva sau de ceva.

  index, s.n. - 'listii alfabeticii pusa la sfir~itul sau la inceputul unei carti , care cuprinde cuvintele sau materiile con~inute in ea, cu in-dicarea paginilor respective.

  individualitate, s.f. totalitatea particularitatilor fieciirui individ ; persoanii cu insu~iri deosebite; personalitate.

  inferior, adj. - care este, din punct de vedere numeric, mai mic decit altul; care ocupii un rang sau un grad mai mic decit altul; de cali-t ate mai proastii, valoreazii mai putin sau are importanta mai mica decit altul.

  insera, vb. I - a in~0~uce un adaos int r-un t ext (un arti«9l intr-un ziar, revistii).

  insistenta, s.f. - stiiruinta, perseve-renta.

  instinctfv, adj. - ·care tine de in-stinct; adv. - pe negindite, m-con~tient.

  168

  interminabil, adj. - care nu se mai terminii, foarte lung; nesfir~it.

  interministerial, adj. - care are loc int re mai multe ministere; pri-vind diferi te ministere_ (din inter-+ ministerial).

  interparlamentar, adj. - care are loc intre diferite parlamente (din inter- + parlamentar).

  interplanetar> adj. - a~ezat intre planete, care are loc intre planete.

  interstatal, adj. - privitor la mai multe state,· care are loc intre mai multe state ( < inter- + sta-tal ).

  inventaria, vb. I - a face inventa-rul.

  investf, vb. IV - a plasa un fond, capital). intr-o intreprindere.

  invita, vb. I - a ruga pe cineva sa se prezinte undeva sau sii parti-cipe la ceva; a chema, a convoca; a pofti; a soma.

  irupe, vb. III - a ie~i la iveala, a se manifesta brusc, cu mare pu-tere; a izbucni; a niivali; a intra cu violentii.

  izola, vb. I - a desparti cu totul; a separa; a impiedica transmite-rea ciildurii, a frigului , a umezelii etc. dintr-un mediu (sau corp) in altul; a separa, cu ajutorul unei materii izolante , un corp prin care trece curentul electric de alt corp bun conducator de electri-citate.

  I

  imbaia, vb. I - a (se) sciilda (in baie) ( < in-+ biiia).

  imbogati, vb. IV - a acumula bo-giitii, a se inavuti; a dezvolta, a mari ( < in- + bog at).

  L - - - - -- • - - - - - -

  imboldf, vb . IV - a impunge un anima l spre a-1 indemna la mers, la tras; a indemna, a impinge pe cineva la o act iune; a stimula ( < in- + boldi ).

  imbrobodf, v b. IV - a acoperi ca-pul cu o broboada; a in ~el a, a minti pe cineva (

 • insera, vb. I - a se face seara; a ramine undeva pina seara (

 • posterior, adj. - care vine, urmea-zii, se petrece dupii cmeva sau ceva; ulterior.

  postmeridian, adj. amiaza.

  de dupa-

  pravalatie, adj. - povirnit, abrupt, piezi~ (din praCJali+suf. -atic).

  preceda, vb. I..:_ a fi a se afla . ' '

  a se petrece, a exista inainte de; a a~eza inainte, a face sa premearga.

  predispozitie, s.f. - inclinare spre ceva, sensibilitate la anumite boli.

  prejudecata, s.f. - parere (idee) preconceputii (

 • suzeranitate, s. f. - drept al unm stat asupra altuia care nu are autonomie comple~a.

  ~ovii, vb. IV - a merge cu pas nesigur ; a se impletici; a fi neho-tarit, .a sta la indoialiL

  T

  temporal, adj. - care indicii tim-pul, privitor la timp.

  temporar, adj. - trecator, provi-zorrn.

  termocentrala, s.f. - centrala elec-trica pusa in mi~care de ciildura produsa de carbuni, p.acura etc. ( < termo- + centrald).

  termoficare, s.f. - alimentarea u-nei cladiri (localitayi, cartier) cu caldura produsa de 0 instalatie centrala .

  termoterapie, s.f. - tratarea boli-lor cu ajutorul caldurii.

  tezaur, s.n. - comoara, vistierie; dictionar-tezaur - dictionar care inregistreaza toate cuvintele folo-site intr-o limbii.

  trimbita~, s.m. - persoana care cinta din trimbita; gornist ( < trimbifa + suf. ·Of).

  'J'

  tapoi, s.n. - furcli cu coada lunga §i cu dinti drepyi de fier pentru

  ridicat snopi, fin, coceni ( < feapa + suf. -01).

  tifnos, adj. - suparacios, capricios, artagos; ingimfat, arogant ( < tif-na + suf. -os ). ·

  u

  ultim, adj. - care este eel din ur-mli.

  ultramodern, adj. foarte mo-dern ( < ultra-+ modern).

  ultrasunet, s.n. - vibratii de ace-la§i fel cu cele ale sunetului, dar nepercepute de ureche, din cauza frecventei foarte inalte (