Microsoft Access 2010 Skripta

Embed Size (px)

Text of Microsoft Access 2010 Skripta

pokret raunalnog opismenjavanja e - uenje izgradnja modernog drutva

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije ljudska prava na edukaciju i informacije sa slobodnim pristupom e - inkluzija

slobodan pristup

Baze podataka - Microsoft Access 2010Skripta

Glavni naslov:

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupomPodnaslov:

Baze podataka - Microsoft Access 2010, skriptaNakladnik:

Otvoreno drutvo za razmjenu ideja (ODRAZI), ZagrebLektorica:

Tamara VibovecNaslovnica:

Silvija BunidISBN:

978-953-56758-4-6Mjesto i godina izdavanja:

Zagreb, 2011.

Autorsko pravo:

Slobodno kopirajte, tiskajte i dalje distribuirajte cijelu ili dio ove publikacije, ukljuujudi i u svrhu organiziranih kolovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim organizacijama, ali iskljuivo u nekomercijalne svrhe (dakle bez naplate krajnjim korisnicima/cama za koritenje publikacije) te uz navoenje izvora (izvor: www.ITdesk.info - projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom). Izvedeni (derivirani) radovi nisu doputeni bez prethodnog odobrenja nositelja autorskih prava (udruga Otvoreno drutvo za razmjenu ideja - ODRAZI). Kontakt za traenje dozvole: [email protected]

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

Predgovor

Dananje

drutvo

obiljeeno

je naglim

rastom

i

razvojem

informacijske tehnologije (IT), to je rezultiralo velikom ovisnodu drutva, u irem smislu, o znanju i kompetencijama osobe u IT podruju. I premda ta ovisnost raste iz dana u dan, ljudsko pravo na obrazovanje i informacije nije proireno i na IT podruje. Pojavili su se problemi koji utjeu na drutvo u cjelini, koji stvaraju prepreke i udaljavaju ljude od glavnog razloga i motivacije za napredak, od prilike. Danas, biti raunalno nepismena osoba, znai biti osoba koja nije u mogudnosti sudjelovati u modernom drutvu, osoba bez prilike, i unato priznatoj neophodnosti i korisnosti inkluzivne informatike pismenosti, od strane Europske komisije, UNESCO-a, OECD-a i ostalih relevantnih institucija, jo uvijek postoje grupe ljudi sa oteanim pristupom osnovnoj raunalnoj naobrazbi (npr. osobe s invaliditetom, osobe s potekodama u uenju, radnice/i migranti, nezaposlene osobe, osobe koje ive na udaljenim mjestima gdje nemaju pristup raunalnoj edukaciji).

Ove skripte, zajedno sa ostalim materijalom objavljenim na stranici ITdesk.info, predstavljaju na doprinos realizaciji i promociji ljudskog prava na edukaciju i informacije u IT podruju. Nadamo se da de Vam ova edukacija pomodi u savladavanju osnovnih raunalnih vjetina i s tom nadom elimo Vam da nauite to vie i tako postanete aktivni/a lan/ica modernog IT drutva. Iskreno Vai, ITdesk.info team

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

MICROSOFT ACCESS 2010 ELEMENTI SUELJA

1. Gumbi za manipulaciju prozorom minimiziranje, maksimiziranje, zatvaranje prozora 2. Naslovna traka ime baze podataka i ime programa 3. Kartice / tabs o Datoteka / File o Vanjski podaci / External Data o Poetna / Home o Alati baze podataka / Database Tools o Kreiraj / Create 4. Dodatna kartica koja se pojavljuje kada je odreeni objekt otvoren, na slici gore dodatna kartica je: Alati tablice / Table Tools s pod-karticama Polja / Fields i Tablica / Table 5. Traka s alatima / Toolbar o neke skrivene naredbe, imaju strelicu pokraj za otvaranje dodatnih opcija o zasivljene naredbe se ne mogu trenutno izvriti, naredbe s tri toke imaju slijed daljnjih naredbi kartice i alatne trake zajedno se nazivaju vrpca (ribbon) 6. Oznaeno polje Last Name unutar tablice Customers 7. Okno sa objektima baze podataka: o Tablice / Tables, o Obrasci / Forms, o Upiti / Queries, o Izvjetaji / Reports 8. Trake za horizontalnu i vertikalnu navigaciju (klizai) 9. Traka za navigaciju i pretraivanje slogova / records 10. Statusna traka - prikazuje vrstu pogleda na objekt Microsoft Access-a

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

1/8

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

IZBORNIK: DATOTEKA / FILE

Alat Spremi (Save) (preica na tipkovnici Ctrl + S) Spremi u / Save in - u koju mapu de se datoteka (baza podataka) spremiti Ime baze podataka / Database name - upiemo naziv Spremi kao tip / Save as type program u kojem spremamo dokument bazu podataka Stvaranje nove baze podataka: Novo > Prazna baza podataka > Kreiraj (New > Blank database > Create) Olakano je kreiranje nove baze podataka koritenjem predloka stvaranje baze podataka prema predloku: File > New > Sample Templates Otvaranje postojede baze podataka - alat Open (otvaranje vie baza podataka: tipka Ctrl ili Shift)

TABLICESvaka tablica treba sadravati podatke koji se odnose na jednu vrstu subjekta. Slog, zapis / Record redak baze podataka, u njega unosimo sadraj (tekst, broj, datum itd.). Oznaavanje sloga - pritisnemo lijevu tipku mia na rub sloga. Unos sadraja oznaimo slog i upiemo tekst, broj, datum itd. Dodavanje sadraja u slog pritisnemo lijevu tipku mia unutar sloga i unesemo dodatni sadraj. Izmjena postojedeg sadraja - oznaimo slog koji elimo izmijeniti i unesemo novi sadraj. Promjena poloaja toke umetanja: tipka TAB, strelice na tipkovnici, pritiskom lijeve tipke mia u eljeni slog. Oznaavanje retka ili stupca: pritisnemo lijevu tipku mia ispred retka (sloga) ili na ime stupca (polja). Oznaavanje niza susjednih redaka: pritisnemo i zadrimo lijevu tipku mia ispred retka, prijeemo miem do zadnjeg retka te otpustimo lijevu tipku (ili tipkom Shift).ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

2/8

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom Oznaavanje niza nesusjednih slogova: pritisnemo lijevu tipku mia na rub sloga, pritisnemo i zadrimo tipku Ctrl dok ne pritisnemo lijevom tipkom mia na ostale slogove.

KOPIRANJE I PREMJET ANJE SADRAJA UNUTAR TABLICE I IZMEU OTVORENIH TABLICAKopiraj / zalijepi (Copy / Paste): 1. oznaimo cijeli slog ili samo sadraj koji elimo kopirati 2. na rubu oznaenog sloga, tj. iznad oznaenog sadraja pritisnemo desnu tipku mia > alat Kopiraj (Copy) (Ctrl + C) 3. postavimo toku umetanja na mjesto gdje elimo smjestiti kopiju 4. lijepimo na to mjesto pomodu jednog od alata Opcije lijepljenja / Paste Options (Ctrl + V) Kopiranje pomodu uhvati vuci pusti (Drag and drop) 1. oznaimo cijeli slog ili samo sadraj koji elimo kopirati 2. vuemo pokaziva mia do mjesta gdje elimo smjestiti kopiju 3. otpustimo tipku mia, tekst je zalijepljen na novu poziciju (na ovaj nain u ostalim Microsoft programima se vri premjetanje, a ne kopiranje!) Izrei / zalijepi (Cut / Paste): 1. oznaimo cijeli slog ili samo sadraj koji elimo kopirati 2. izreemo oznaeno pomodu alata Izrei (Cut) 3. oznaimo slog na koji elimo premjestiti izrezano (Ctrl +X)

4. lijepimo na to mjesto pomodu jednog od alata Opcije lijepljenja / Paste Options (Ctrl + V) Svako polje u tablici treba sadravati samo jedan element podatka. Sadraj polja je povezan sa odreenom vrstom podatka kao: tekst, broj, datum/vrijeme, da/ne. Polja imaju odgovarajuda svojstva kao: veliina polja, oblik zapisa, uobiajene vrijednosti. Indeksirano / Indexed (sa i bez doputanja duplikata) - omoguduje bri pristup podacima. Obavezno / Required oznaimo polja u koja je obavezan unos podataka. Otvaranje postojede tablice dvostruki pritisak lijeve tipke mia na ime tablice unutar okna sa objektima. Brisanje tablice - pritisak desne tipke mia na ime tablice unutar okna sa objektima te odabir alata Obrii / Delete na brzom izborniku (I ostali objekti baze podataka se otvaraju i briu na ovaj nain) - sortiranje slogova u tablici, upitu, obrascu u rastudem, padajudem, numerikom ili abecednom reduITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

3/8

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

- promjena vrste pogleda u tablici, upitu, obrascu, izvjetaju Tablini pogled / Datasheet view o namijenjen unosu podataka u tablicu o mijenjanje irine stupca u tablici: a) postavimo mi na graninik izmeu dva stupca, pritisnemo i zadrimo lijevu tipku mia, odvuemo graninik do mjesta gdje elimo i otpustimo tipku mia (metoda uhvati-povuci-pusti) b) oznaimo stupac (polje), na kartici Poetna / Home odaberemo opciju Vie / More, zatim irina stupca / Column Width te unesemo eljenu irinu o dodavanje polja u postojedu tablicu u prijanjim verzijama MS Access-a polje se moglo dodati samo preko Design View-a, no sada u zadnjem praznom polju ovog pogleda samo pritisnemo lijevu tipku mia na Dodaj novo polje / Add new field te unesemo ime novog polja, a pomodu dodatnih izbornika odredimo tip podatka koji de se unositi u to polje Pogled dizajna / Design view o u prijanjim verzijama MS Access-a jedini pogled u kojem su se mogla ureivati polja, no sada je vedina tih mogudnosti dostupna kroz Tablini pogled / Datasheet view o zamjena redoslijeda polja oznaimo polje koje elimo premjestiti, pritisnemo i zadrimo lijevu tipku mia iznad eljenog polja, odvuemo mi na mjesto gdje elimo i otpustimo tipku mia (metoda uhvati-povuci-pusti) o kreiranje pravila provjere valjanosti / Validation Rules odreivanje pravila za unos podataka, npr. polje u kojem je doputen unos datuma unutar sljededih 10 dana od danas (danas je datum koji je dananji u raunalnom sustavu) sintaksa: (ime_polja)= (vede ili jednako od). doker znakovi koji se koriste u upitima: * % ? ureivanje upita: dodavanjem, mijenjanjem, brisanjem uvjeta ureivanje upita: dodavanjem, brisanjem, premjetanjem, skrivanjem, otkrivanjem polja

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

5/8

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom Obrazac / Form se koristi za prikaz i rukovanje slogovima koritenje obrasca za unos novih (dodavanje, mijenjanje) ili brisanje slogova metodom uhvati-povuci-pusti organizira se redoslijed slogova unutar obrasca u zaglavlju i podnoju (header and footer) obrasca omogudeno je dodavanje, tj. mijenjanje teksta

Izvjetaj / Report se koristi za ispis informacija iz tablice ili upita jednostavno kreiranje pokretanjem arobnjaka za izvjetaje / Report Wizard odreivanje tablice, upita na koji de se izvjetaj bazirati odreivanje rasporeda podatkovnih polja i naslova u izvjetaju prikazivanje odreenih polja u izvjetaju grupiranih prema kriteriju zbroja, minimuma, maksimuma, prosjeka, brojanja, na odreenim tokama prekida o dodavanje, mijenjanje teksta u zaglavlju i podnoju izvjetaja o o o Ispis, izlazni rezultati mijenjanje orijentacije (portret / Portrait, pejza / Landscape) tablice, obrasca, rezultata upita, izvjetaja mijenjanje veliine papira / Size ispis stranice, svih slogova, odabranog sloga/slogova, cijele tablice / Page Setup ispis odreenih stranica izvjetaja, ispis cijelog izvjetaja / Print

KARTICA: VANJSKI PODACI / EXTERNAL DATA

Izvoz tablice, rezultata upita u proraunsku tablicu, tekst (.txt, .csv), XML oblik na disku izvezeni podaci se mogu oblikovati, dodavati, brisati i u aplikaciji u koju su izvezeni.ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

6/8

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

Ova skripta je namijenjena za uenje uz materijale objavljene na slijedeim linkovima:

* Prirunik: http://www.itdesk.info/prirucnik_baze_podataka_microsoft_access_2010.pdf

* Video-prezentacije koje prikazuju rad u Microsoft Access 2010: http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-access-2010-1/ http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-access-2010-2/

* Probni ispit: http://www.itdesk.info/primjeri ispita/primjer ispita modul 5.pdf * Video-prezentacija koja prikazuje rjeavanje primjera ispita: http://www.itdesk.info/hrvatski/baze-podataka-microsoft-access-2010-video-rjesenjaispita/ * Kvizevi koji korisnici/ce sami rjeavaju: http://www.itdesk.info/hrvatski/baze-podataka-kviz-1/ http://www.itdesk.info/hrvatski/baze-podataka-kviz-1/

(za otvaranje linka koji se nalazi unutar .pdf dokumenta samo pritisnite lijevu tipku mia na jedan od navedenih linkova. Web stranica na koju link pokazuje de se otvoriti u Internet pregledniku koji imate instaliran na raunalu.)

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

7/8

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom Opdi uvjeti koritenja:

Web stranicu www.ITdesk.info je pokrenula udruga Otvoreno drutvo za razmjenu ideja - ODRAZI u sklopu aktivnog promoviranja ljudskog prava na slobodan pristup informacijama te ljudskog prava na edukaciju. Slobodno kopirajte i distribuirajte ovaj dokument, uz uvjet da ne mijenjate nita u njemu!Nad svim programima i uslugama navedenim na web stranici ITdesk Home na web adresi ITdesk.info iskljuivo pravo posjeduju njihovi autori/ce. Microsoft, Windows, i Windowsxx su registrirani zatitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation. Ostali zatitni znaci koriteni na ITdesk Home Web stranicama su iskljuivo vlasnitvo njihovih vlasnika/ca. Ukoliko imate pitanja vezana uz uporabu ili redistribuciju bilo kojeg programa, molimo kontaktirajte autore/ice dotinog programa. Sva dodatna pitanja poaljite na [email protected]. Ove web stranice sadravaju linkove na ostale web stranice ili izvore. ITdesk.info team NIJE odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadraj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponueni, kao to NIJE odgovoran niti za sadraj koji je putem njih dostupan; mogudnost koritenja ili tonost sadraja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost. Takoer, ITdesk.info team ne garantira: da je sadraj na ovim web stranicama osloboen od pogreaka ili pogodan za svaku svrhu, da de ove web stranice ili web usluge funkcionirati bez pogreaka ili prekida, da de biti odgovarajudi za vae potrebe, da implementacija takvog sadraja nede naruavati patente, autorska prava, zatitni znak ili ostala prava neke trede strane. Ukoliko se ne slaete s ovim opdim uvjetima koritenja ili ako niste zadovoljni web stranicama koje pruamo, prekinite s koritenjem ovih web stranica i web usluga. ITdesk.info team nije odgovoran vama, niti tredim osobama za bilo koju nastalu tetu, bila ona direktna, indirektna, sluajna ili posljedina, povezana s vaom uporabom ili proizlazila iz vae uporabe, pogrene uporabe ovih web stranica ili web usluga. Iako vae potraivanje moe biti bazirano na garanciji, ugovoru, prekraju ili nekom drugom pravnom uporitu, neovisno o naoj obavijetenosti o mogudnosti nastanka takve tete, oslobaamo se svake odgovornosti. Prihvadanje ogranienja nae odgovornosti nuan je preduvjet koritenja ovih web stranica i web usluga. Svi softveri navedeni u ovom ili drugim dokumentima objavljenim na stranici ITdesk.info su navedeni samo za edukativne svrhe ili kao primjer te mi, na bilo koji nain, ne preferiramo navedeni softver u odnosu na neki drugi softver. Bilo koju izjavu da neki navedni softver preferiramo vie u odnosu na drugi, koji se spominje ili ne spominje u materijalima, smatrat de se kao lani iskaz. Nau izravnu i bezrezervnu podrku imaju jedino softveri otvorenog koda (open source) koji omoguduju korisnicima/cama da bez prepreka postanu digitalno pismeni, koriste raunalo i sudjeluju u modernom informatikom drutvu.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.

8/8

Nakladnik: Otvoreno drutvo za razmjenu ideja (ODRAZI), ZagrebISBN: 978-953-56758-4-6