of 60 /60
กกกกกกกก กกกกกกกกก(Query)กก Microsoft Access 1

Microsoft Access

 • Upload
  vanig

 • View
  71

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Microsoft Access. การสร้างแบบสอบถาม( Query) ใน Microsoft Access. Today Topic. ประเภทของ Query การสร้าง Query การสืบค้นข้อมูลด้วย Select Query. Query. แบบสอบถาม ( Query) หมายถึง เครื่องมือในการเรียกดู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Microsoft Access

การสร�างแบบสอบถาม(Query)ใน Microsoft Access

1

Page 2: Microsoft Access

ประเภทของ Queryการสร�าง Queryการส�บค้�นข�อม�ลด้�วย Select Query

2

Page 3: Microsoft Access

แบบสอบถาม (Query) หมายถึ�ง เครื่� องม�อในการื่เรื่�ยกดู� ปรื่�บปรื่�ง เปลี่� ยนแปลี่ง แลี่ะวิ�เครื่าะห�ข้ อม�ลี่ ตามควิามต องการื่ข้องผู้� ใช้

ใช้ ในการื่กรื่ะทำ%าข้ อม�ลี่ดู วิยค%าสั่� งต'างๆ เช้'น◦ การื่สั่รื่ างตารื่างข้ อม�ลี่ใหม' (Create) ◦ การื่ปรื่�บปรื่�งข้ อม�ลี่ (Update) ◦ การื่ใสั่'ข้ อม�ลี่เพิ่� ม (Insert) ◦ การื่ลี่บข้ อม�ลี่ (Delete) ◦ การื่ใช้ Function อ� นๆ

3

Page 4: Microsoft Access

Design View◦การื่ ออกแบบ Query ตามควิามต องการื่ข้องผู้� ใช้

◦สั่ามารื่ถึเลี่�อกข้ อม�ลี่จากตารื่างต'างๆ วิ'า ต องการื่ Field ใดู

◦สั่ามารื่ถึก%าหนดู / เง� อนไข้ในการื่เลี่�อกข้ อม�ลี่ทำ� จะแสั่ดูงไดู

4

Page 5: Microsoft Access

Datasheet View◦เป,นสั่'วินทำ� ใช้ ในการื่แสั่ดูงข้ อม�ลี่ทำ�

สั่อดูคลี่ องก�บเง� อนไข้ทำ� Field ทำ� ไดู ก%าหนดูไวิ ใน Design View

SQL View◦ เป,นสั่'วินทำ� ใช้ แสั่ดูงค%าสั่� งในภาษา SQL โดูยจะถึ�กแปลี่งมาจากการื่เลี่�อกข้องผู้� ใช้ ใน

สั่'วินข้อง Design View5

Page 6: Microsoft Access

1 .เป�ด้ฐานข�อม�ลท��ต้�องการการสร�าง การสร�าง QueryQuery

Page 7: Microsoft Access

2. เร�ยกค้!าส"�งแบบสอบถาม

Page 8: Microsoft Access

8

3. เล�อกชน$ด้ของแบบสอบถาม

Page 9: Microsoft Access

1. ม%มมองออกแบบ 2. ต้"วช&วยการสร�างแบบต้"วช&วย 3. ต้"วช&วยการสร�างแบบแท'บไขว�4. ต้"วช&วยการสร�างแบบค้�นหารายการท��ซ้ำ!+า5. ต้"วช&วยสร�างแบบสอบถามการค้�นหาข�อม�ลท��ไม&เข�าค้�&ก"น

ชน$ด้ของแบบสอบถามชน$ด้ของแบบสอบถาม

Page 10: Microsoft Access

10

ม%มมองออกแบบ เป,นการื่สั่รื่ างเครื่� องม�อทำ� ออกแบบสั่อบถึามเอง

Page 11: Microsoft Access

เป,น Query อย'างง'ายทำ� เลี่�อกแสั่ดูงข้ อม�ลี่ภายใต เง� อนไข้ทำ� ไม'ซั�บซั อนมากน�ก

เช้'น◦การื่เรื่�ยงลี่%าดู�บข้ อม�ลี่◦ การื่แสั่ดูงค'าสั่รื่�ปข้ อม�ลี่◦ การื่น�บจ%านวินข้ อม�ลี่ เป,นต น

11

Page 12: Microsoft Access

12

Page 13: Microsoft Access

เป,นตารื่างวิ�เครื่าะห�ข้ อม�ลี่ โดูยการื่น%าข้ อม�ลี่ต'างๆ ทำ� อย�'ในลี่�กษณะแถึวิมาจ�ดูวิางในรื่�ปแบบข้องคอลี่�มน�

เพิ่� อแจกแจงข้ อม�ลี่แลี่ะก%าหนดูผู้ลี่รื่วิม ไม'สั่ามารื่ถึก%าหนดูแก ไข้ เปลี่� ยนแปลี่งรื่�ป

แบบผู้มรื่วิมไดู โดูยตรื่ง

13

Page 14: Microsoft Access

14

Page 15: Microsoft Access

เป,น Query ทำ� ใช้ สั่%าหรื่�บเลี่�อกข้ อม�ลี่ในRecord ต'างๆ ทำ� ม� Field ซั%2าๆ ก�นออกมาแสั่ดูง

เน� องจากบาง Table อาจม�การื่เก3บค'า ข้ อม�ลี่ในบาง Field ทำ� ซั%2าก�น

บางครื่�2งเป,นฟิ5ลี่ดู�ทำ� ผู้� ใช้ ต องการื่เรื่�ยกดู�แลี่ะต องการื่ดู�ข้ อม�ลี่ข้ างเค�ยงทำ� เก� ยวิข้ องดู วิย

15

Page 16: Microsoft Access

16

Page 17: Microsoft Access

เป,น Query ทำ� ใช้ ในการื่สั่�บค นข้ อม�ลี่ในTable ทำ� ม� ควิามสั่�มพิ่�นธ์�ก�น

ใช้ ในกรื่ณ�ทำ� ต องการื่ค นหาวิ'าม�ข้ อม�ลี่ต�วิใดู บ างทำ� ไม'ปรื่ากฏในอ�ก Tableหน� ง

17

Page 18: Microsoft Access

18

Page 19: Microsoft Access

4. เล�อกต้ารางข�อม�ล

Page 20: Microsoft Access

5. เล�อกข�อม�ล (field)

Page 21: Microsoft Access

สั่'วินบนแสั่ดูงช้� อ

ตารื่างแลี่ะฟิ5ลี่ดู�ทำ� ใช้ ในการื่

สั่รื่ าง Query สั่'วินลี่'าง

แสั่ดูงรื่าย ลี่ะเอ�ยดู เก� ยวิ

ก�บการื่ก%าหนดูQuery

21

Page 22: Microsoft Access

FieldTableSortShowCriteriaOr

22

Page 23: Microsoft Access

Field◦ ใช้ ก%าหนดู Field ทำ� ต องการื่สั่รื่ าง Query

Table◦ ใช้ ก%าหนดู Table ทำ� ใช้ ใน การื่แสั่ดูงรื่ายช้� อField ทำ� ต องการื่สั่รื่ าง Query

Sort◦ใช้ สั่%าหรื่�บก%าหนดูการื่จ�ดูเรื่�ยงลี่%าดู�บข้องข้ อม�ลี่

ข้อง Field ต'างๆ ( มาก > น อย หรื่�อ น อย > มาก)

23

Page 24: Microsoft Access

Show◦ ใช้ ก%าหนดูการื่แสั่ดูงผู้ลี่ข้อง Field ต'างๆ

จากการื่สั่�บค น Query Criteria

◦ ใช้ ก%าหนดูเง� อนไข้ต'างๆ ในการื่สั่�บค นข้ อม�ลี่ Or

◦ใช้ ก%าหนดูเง� อนไข้ทำ� สั่อง หรื่�อเง� อนไข้(Criteria) อ� นๆ

24

Page 25: Microsoft Access

6. ส"�ง RUN

Page 26: Microsoft Access

7. ส"�ง SAVE

Page 27: Microsoft Access

1 .สร�างแบบสอบถามว&าน"กศึ-กษาแต้&ละค้นม�งานอด้$เรกใด้บ�าง โด้ยให�แสด้งรห"สน"กศึ-กษา ช��อ และงานอด้$เรก โด้ยเร�ยงล!าด้"บต้ามรห"สน"กศึ-กษา

2. สร�างแบบสอบถามว&าอาจารย1แต้&ละค้นสอนว$ชาใด้บ�าง โด้ยเร�ยงล!าด้"บต้ามช��ออาจารย1

3. สร�างแบบสอบถามกล%&มเร�ยน (Class)ของน"กศึ-กษา โด้ยให�แสด้งรห"สน"กศึ-กษา ช��อน"กศึ-กษา และห�องเร�ยน โด้ยให�เร�ยงต้ามรห"สน"กศึ-กษาและห�องเร�ยน

ฝึ3กปฏิ$บ"ต้$

Page 28: Microsoft Access

โปรื่แกรื่ม MS-Access สั่ามารื่ถึก%าหนดูเง� อนไข้เพิ่� อใช้ ในการื่ค นหาข้ อม�ลี่ไดู

โปรื่แกรื่มสั่ามารื่ถึ◦ก%าหนดูเง� อนไข้ในการื่ค นหาข้ อม�ลี่จาก Field

ใดู Field หน� ง◦จ�ดูเรื่�ยงผู้ลี่การื่สั่�บค นข้ อม�ลี่ตามลี่%าดู�บอ�กษรื่◦รื่วิมข้ อม�ลี่จาก Field ต'างๆ เข้ าไวิ ใน Field

ใหม'ทำ� สั่รื่ างข้�2น

28

Page 29: Microsoft Access

MS-Access แบ'งกลี่�'มเครื่� องหมายทำ� ใช้ ในการื่ ก%าหนดูเง� อนไข้การื่สั่�บค น ดู�งน�2◦เครื่� องหมายทำ� ใช้ ในการื่เปรื่�ยบเทำ�ยบ◦เครื่� องหมายทำ� ใช้ ในการื่ค%านวิณ◦เครื่� องหมายทำ� ใช้ ในการื่เช้� อมข้ อควิาม◦ เครื่� องหมายทำางตรื่รื่กะ◦เครื่� องหมายทำ� ใช้ ในการื่เลี่�อกกลี่�'มข้ อม�ลี่◦เครื่� องหมายทำ� ใช้ ในการื่จ�ดูการื่ก�บค'าวิ'าง

29

Page 30: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย ค้!าอธิ$บาย=

<>><

>=<=

เทำ'าก�บไม'เทำ'าก�บมากกวิ'าน อยกวิ'า

มากกวิ'าหรื่�อเทำ'าก�บน อยกวิ'าหรื่�อเทำ'าก�บ

30

Page 31: Microsoft Access

BETWEEN ม�ปรื่ะโยช้น�ในการื่ค นหาข้ อม�ลี่ในช้'วิงข้องข้ อม�ลี่ เช้'น 10 20Between And จะม�ควิามหมาย เช้'นเดู�ยวิก�บ >=

10 20and <= IN ม�ปรื่ะโยช้น�ในการื่ค นหาข้ อม�ลี่ทำ� ม�ฟิ5ลี่ดู�น�2นม�ค'าตรื่งก�บข้ อม�ลี่ใน

รื่ายการื่ เช้'น (“กรื่�งเทำพิ่” , “อ�ดูรื่ธ์าน�” , “มหาสั่ารื่คาม” ) จะม�ควิามหมายเดู�ยวิก�นก�บ กรื่�งเทำพิ่“ ” ““ อ�ดูรื่ธ์าน�” or “มหาสั่ารื่คาม”

LIKE ม�ปรื่ะโยช้น�ในการื่ค นหาฟิ5ลี่ดู�ทำ� ม�แบบข้ อม�ลี่เป,นแทำ3กซั� (Text)- ใช้ สั่�ญลี่�กษณ� ? ค�อ ต�วิอ�กษรื่ต�วิเดู� ยวิใดู ๆ เช้'น LIKE “???”- ใช้ สั่�ญลี่�กษณ� * ค�อ ต�วิอ�กษรื่ต�2งแต' 0 ข้�2นไป เช้'น LIKE “a*”- ใช้ สั่�ญลี่�กษณ� # ค�อ ต�วิเลี่ข้ต�วิเดู� ยวิหน� งต�วิรื่วิมทำ�2งการื่ก%าหนดูช้'วิงในวิงเลี่3บ เช้'น LIKE “1###*”- ใช้ สั่�ญลี่�กษณ� ! ค�อ การื่ยกเวิ นช้'วิง เช้'น -09[ ]

Page 32: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย

ค้!าอธิ$บาย

Like ใช้ ในการื่เลี่�อกข้ อม�ลี่ทำ� ตรื่งตาม เง� อนไข้เพิ่�ยงบางสั่'วิน หรื่�อ

ทำ�2งหมดู ร�ปแบบ Like “ ” ข�อม�ล เช้'น Like “Microsoft Access”

32

Page 33: Microsoft Access

33

เค้ร��องหมาย

ค้!าอธิ$บาย

Between

ใช้ ในการื่เลี่�อกข้ อม�ลี่ทำ� อย�'ในช้'วิงทำ� ต องการื่ ร�ปแบบ Between [จ%ด้เร$�ม

ต้�น] and [จ%ด้ส$+นส%ด้] เช้'น Between #1/1/99# and #31/1/99# Between “00001” and “00005” Between 5 and 20

Number TextDate/Time

Page 34: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย

ค้!าอธิ$บาย

In ใช้ ในการื่เลี่�อกเฉพิ่าะข้ อม�ลี่ทำ� ตรื่งก�บข้ อม�ลี่ทำ� อย�'ในวิงเลี่3บ

รื่�ปแบบ In (ข้ อม�ลี่1, ข้ อม�ลี่2, ข้ อม�ลี่3, ... )

เช้'น In (“ ”สั่มช้าย , “ ”สั่มศรื่� , “ ”สั่มปอง )

34

Page 35: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย

ค้!าอธิ$บาย

?

*

#

แทำนอ�กษรื่ หรื่�อต�วิเลี่ข้ 1 ต�วิ ณ ต%าแหน'งน�2นๆแทำนอ�กษรื่ หรื่�อต�วิเลี่ข้ควิามยาวิต�2งแต' 0 หรื่�อมากกวิ'า 1 ต�วิก3ไดู สั่ามารื่ถึใช้ เป,นต�วิอ�กษรื่ต�วิแรื่กหรื่�อต�วิสั่�ดูทำ ายก3ไดู แทำนต�วิเลี่ข้ 1 ต�วิ ณ ต%าแหน'งน�2นๆ

35

Page 36: Microsoft Access

(c) อ. พิ่รื่อน�นต� เอ� ยมข้จรื่ช้�ย202103 Information Technology II 36

ร�ปแบบ ข�อม�ลท��ค้�นพบ ข�อม�ลท��ค้�นไม&พบ

A*A*AB*A[*]AAb*A?AA#A[a-z][!a-z][!0-9]A[!b-m]#

AA, ABA, aBBBaABC, AABC, XabA*AAbcdefg, abcAaa, a2a, aCaA0a, a3a, a6af, p, i7, %, 9A, a, &, %An9, az0, a99

ABCAzb, bacAaaCab, aabABBBAAaa, a15a3, &b, e3, 6 , 9Abc, aj0

Page 37: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย

ค้!าอธิ$บาย

Is NullIs Not Null

แสั่ดูง Field ทำ� เป,นค'าวิ'าง(Null)

แสั่ดูง Field ทำ� ไม'เป,นค'าวิ'าง(Not Null)

37

Page 38: Microsoft Access

การเร�ยกด้�ข�อม�ลต้ามข�อค้วามท��ต้�องการโด้ยใช�ค้!าส"�ง LIKE1 .ให�แสด้งรายช��อน"กศึ-กษาท��ข-+นต้�นด้�วย ม

2. ให�แสด้งรายช��อน"กศึ-กษาท��ม�งานอด้$เรกค้�อ ฟั8งเพลง3. ให�แสด้งว&า อาจารย1ท��ช��อ ชาล� เข�ยน text book เร��องใด้

บ�าง4. ให�แสด้งรายช��อและรห"สน"กศึ-กษาท��สอบได้�เกรด้ A ว$ชา

อ$นเทอร'เน'ต้เบ�+องต้�น

Page 39: Microsoft Access

ก%าหนดูเง� อนไข้ในการื่สั่�บค น ทำ� Field ช้� อหลี่�กสั่�ตรื่ (MajName ตารื่าง Major) โดูย◦พิ่�มพิ่�ข้ อควิามลี่งในช้'อง Criteria (ก%าหนดู

เง� อนไข้)Like [ช้� อหลี่�กสั่�ตรื่ทำ� ต องการื่ค นหา]

39

Page 40: Microsoft Access

ดู�ผู้ลี่การื่สั่รื่ าง Queryปรื่ากฏกลี่'องข้ อควิามข้�2นมาเพิ่� อรื่�บค'า

ข้ อม�ลี่ทำ� ต องการื่สั่�บค น

40

Page 41: Microsoft Access

พิ่�มพิ่�ค%าค นลี่งในกลี่'องข้ อควิามคลี่�กป�=มค%าสั่� ง OK

41

Page 42: Microsoft Access

การเร�ยกด้�ข�อม�ลต้ามข�อค้วามท��ต้�องการโด้ยใช�ค้!าส"�ง In และ between1 .ให�แสด้งรายช��อน"กศึ-กษาท��ม�งาน

อด้$เรก ค้�อ ฟั8งเพลง และอ&านหน"งส�อ2 .ให�แสด้งรห"ส และรายช��อน"กศึ-กษาท��

เข�าร&วมชมรมต้&างๆ โด้ยแสด้งเฉพาะน"กศึ-กษาท��ม�รห"สระหว&าง 4600020 - 4600040

Page 43: Microsoft Access

ปรื่ากฏผู้ลี่การื่สั่�บค น จากค%าค นทำ� ต องการื่ค นหา

43

Page 44: Microsoft Access

ในการื่ค%านวิณให ใช้ ช้� อฟิ5ลี่ดู�แทำนการื่ค%านวิณ เช้'น Expr1 *01:UnitPrice .

• “““ ค%านวิณผู้ลี่รื่วิม • AVG ค%านวิณค'าเฉลี่� ย • MIN ค%านวิณค'าต% าสั่�ดู • MAX ค%านวิณค'าสั่�งสั่�ดู • COUNT ค%านวิณค'าผู้ลี่การื่น�บในแต'ลี่ะแถึวิ • FIRST จะให ค'าแรื่กฟิ5ลี่ดู�(ตามลี่%าดู�บทำ� ปรื่ากฏในตารื่าง) • LAST จะให ค'าสั่�ดูทำ ายฟิ5ลี่ดู�(ตามลี่%าดู�บทำ� ปรื่ากฏในตารื่าง) • STDEV ค%านวิณสั่'วินเบ� ยงแบนมาตรื่ฐาน • VAR ค%านวิณควิามแปรื่ปรื่วิน

Page 45: Microsoft Access

2. การค้!านวณโด้ยใช�แบบสอบถาม

การน"บจ!านวนน"กศึ-กษา

Page 46: Microsoft Access

ให�สร�าง Query โด้ยใช� Count ในการน"บจ!านวน

1 .น"บจ!านวนน"กศึ-กษาท��ม�งานอด้$เรกค้�อฟั8งเพลง

2 .น"บจ!านวน text book ท��ใช�ในว$ชาการ E-Commerce

3 .น"บจ!านวนน"กศึ-กษาท��ได้�เกรด้ B ว$ชา การถ&ายภาพเบ�+องต้�น

ฝึ3กปฏิ$บ"ต้$ (การค้!านวณ)

Page 47: Microsoft Access

4. ให�แสด้งค้ะแนนท��น"กศึ-กษาสอบได้�ส�งส%ด้ของแต้&ละว$ชา

5. ให�แสด้งค้ะแนนเฉล��ยของว$ชา การออกแบบเว'บไซ้ำต้1

ฝึ3กปฏิ$บ"ต้$ (การค้!านวณ)

Page 48: Microsoft Access

3. การใช�ส�ต้ร

+ - X /

Page 49: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย ค้!าอธิ$บาย+ – */

บวิกลี่บ ค�ณหารื่

49

Page 50: Microsoft Access

เค้ร��องหมาย ค้!าอธิ$บาย\^

Mod( )

หารื่ (เอาเฉพิ่าะจ%านวินเต3ม)

ยกก%าลี่�งหารื่ (เอาเฉพิ่าะเศษ)จ�ดูลี่%าดู�บการื่ค%านวิณ

50

Page 51: Microsoft Access

ล!าด้"บ เค้ร��องหมาย1234

( )^

* / \ Mod+ –

51

Page 52: Microsoft Access

ช��อฟั�ลด้1ท��สร�างใหม&

ช��อฟั�ลด้1ท��ต้�องการค้!านวณ

Page 53: Microsoft Access

ต้"วอย&าง

Page 54: Microsoft Access
Page 55: Microsoft Access

ให�สร�าง Query1 . ให�ค้!านวณค้&าหน&วยก$ต้ของแต้&ละว$ชา โด้ยให�

ค้$ด้อ"ต้ราหน&วยก$ต้ ละ 200 บาท โด้ยให�แสด้งผลเป=นค้อล"มน1ใหม&ช��อว&า อ"ต้ราหน&วยก$ต้

2. ให�เพ$�มค้ะแนนสอบปลายภาค้ของน"กศึ-กษาท%กค้นจ!านวน 30 ค้ะแนน ในว$ชาอ$นเต้อร1เน'ต้เบ�+องต้�น โด้ยให�แสด้งผลเป=นค้อล"มน1ใหม&ช��อว&า ค้ะแนนสอบปลายภาค้

Page 56: Microsoft Access

การน!า Query ข-+นมาสร�างเป=นต้ารางใหม&

Page 57: Microsoft Access
Page 58: Microsoft Access

การแปลงข�อม�ลไปใช�ก"บโปรแกรมอ��น ๆ

Access สามารถแปลงไฟัล1 จาก ต้ารางแบบสอบถาม ไปเป=นแฟั>มชน$ด้อ��นๆ ได้� เช&น Excel Word Dbase ฯ

Page 59: Microsoft Access

1

2

ค้ล$@กขวาเล�อก query

Page 60: Microsoft Access

3

4 5ต้"+งช��อแฟั>ม

เล�อกชน$ด้แฟั>ม