Microsoft Word - 14technikortopeda_ ? Web viewMicrosoft Word - 14technikortopeda_20130208 Last modified…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Microsoft Word - 14technikortopeda_20130208

Technik ortopeda 321403

Opracowano na podstawie rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej ksztacenia w zawodach (Dz. U. poz. 860).

1. CELE KSZTACENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik ortopeda powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:

1) oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagajcego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych;

2) opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w rodki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

3) dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i rodkw pomocniczych;

4) dokonywania biecych napraw przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych;

5) podejmowania wsppracy z placwkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

2. EFEKTY KSZTACENIA

Do wykonywania wyej wymienionych zada zawodowych niezbdne jest osignicie zakadanych efektw ksztacenia, na ktre skadaj si:

1) Efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich zawodw;

(BHP). Bezpieczestwo i higiena pracy

Ucze:

1) rozrnia pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, ochron przeciwpoarow, ochron rodowiska i ergonomi;

2) rozrnia zadania i uprawnienia instytucji oraz sub dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w Polsce;

3) okrela prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okrela zagroenia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w rodowisku pracy;

6) okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na organizm czowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

8) stosuje rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczestwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroenia zdrowia i ycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

Ucze:

1) stosuje pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej;

4) rozrnia przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w brany i powizania midzy nimi;

5) analizuje dziaania prowadzone przez przedsibiorstwa funkcjonujce w brany;

6) inicjuje wsplne przedsiwzicia z rnymi przedsibiorstwami z brany;

7) przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwizan z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej;

9) obsuguje urzdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajce prowadzenie dziaalnoci gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dziaania marketingowe prowadzonej dziaalnoci gospodarczej;

11) planuje dziaania zwizane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiza;

12) stosuje zasady normalizacji;

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.

(JOZ). Jzyk obcy ukierunkowany zawodowo Ucze:

1) posuguje si zasobem rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoliwiajcych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczce wykonywania typowych czynnoci zawodowych artykuowane powoli i wyranie, w standardowej odmianie jzyka;

3) analizuje i interpretuje krtkie teksty pisemne dotyczce wykonywania typowych czynnoci zawodowych;

4) formuuje krtkie i zrozumiae wypowiedzi oraz teksty pisemne umoliwiajce komunikowanie si w rodowisku pracy;

5) korzysta z obcojzycznych rde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoeczne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) potrafi planowa dziaania i zarzdza czasem;

4) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

5) potrafi ponosi odpowiedzialno za podejmowane dziaania;

6) jest otwarty na zmiany;

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;

8) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci zawodowe;

9) przestrzega tajemnicy zawodowej;

10) negocjuje warunki porozumie;

11) jest komunikatywny;

12) stosuje metody i techniki rozwizywania problemw;

13) wsppracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy maych zespow (wycznie dla zawodw nauczanych na poziomie technika) Ucze:

1) planuje i organizuje prac zespou w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) monitoruje i ocenia jako wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpywajce na popraw warunkw i jako pracy;

6) stosuje metody motywacji do pracy;

7) komunikuje si ze wsppracownikami.

2) Efekty ksztacenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru medyczno-spoecznego, stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodw PKZ(MS.a);

PKZ(MS.a) Umiejtnoci stanowice podbudow do ksztacenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajciowy, ortoptystka, opiekunka dziecica, technik masaysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk suchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyjania ogln budow i funkcje organizmu czowieka;

2) charakteryzuje podstawowe pojcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu ycia;

4) wyjania pojcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad postpowania w przypadku podejrzenia wystpowania przemocy;

6) charakteryzuje stany nagego zagroenia ycia;

7) dokonuje oceny parametrw podstawowych funkcji yciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagroenia ycia i zdrowia;

9) rozrnia sposoby postpowania w razie bezporedniego kontaktu z materiaem biologicznie skaonym;

10) przestrzega zasad bezpieczestwa zwizanych z materiaami biologicznie skaonymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spoeczn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporzdza, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotyczce realizacji zada zawodowych;

17) wsppracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniajcym cigo opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyjania zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okrela rda i sposoby finansowania wiadcze zdrowotnych;

21) wyjania specyfik rynku usug medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego postpowania w stosunku do pacjentw oraz wsppracownikw;

23) posuguje si jzykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masaysta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagajce wykonywanie zada.

3) Efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie technik ortopeda opisane w czci II:

MS.02. Wykonywanie i dobieranie przedmiotw ortopedycznych oraz rodkw pomocniczych

1. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez

Ucze:

1) nawizuje kontakt z pacjentem, jego rodzin, rodowiskiem zawodowym i spoecznym;

2) przeprowadza badanie podmiotowe wraz z ocen stanu funkcjonalnego pacjenta;

3) posuguje si dokumentacj medyczn w celu opracowania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego;

4) projektuje ortezy i protezy w zalenoci od ich funkcji i przeznaczenia;

5) dobiera metody wykonania miary i negatywu ortez i protez;

6) sporzdza dokumentacj eksploatacyjn, technologiczn, ewidencyjn i materiaow na kadym etapie pracy;

7) wykonuje miary i negatywy ortez i protez;

8) dobiera metody wykonania pozytywu i wykonuje pozytywy ortez i protez;

9) przygotowuje ortezy i protezy w zalenoci od rodzaju dysfunkcji, wieku pacjenta oraz od zastosowanego materiau i pfabrykatw;

10) dobiera oprzyrzdowanie do wykonywania zaprojektowanych ortez i protez;

11) dobiera proces technologiczny wykonania ortez i protez;

12) stosuje metody przetwarzania i obrbki surowcw oraz materiaw wykorzystywanych podczas wykonywania ortez i protez;

13) przymierza i wydaje wykonane ortezy i protezy;

14) ocenia jako wykonania ortez i protez w fazie do przymiarki, jak rwnie przygotowanej do odbioru;

15) przeprowadza instrukta uytkowania ortez i protez;

16) wspuczestniczy we wczesnym usprawnianiu