43
1 Bengkel Isu dan Strategi Pembangunan 29-30 April 1998. Jabatan Ekonomi Pembangunan, Fakulti Ekonomi. UKM Bangi Migrasi Penduduk dan Pembangunan Asan Ali Golam Hassan 1 Rosita Suhaimi 2 Fatimah Saad 3 Pengenalan Migrasi adalah satu fenomena pembangunan yang tidak dapat dielakkan. Ia akan menyebabkan perubahan corak demografi penduduk yang akhirnya membawa kepada perubahan sosio-ekonomi di kawasan-kawasan yang menghantar dan menerima migran. Menurut takrifan Encyclopedia Americana (1972), migrasi merupakan satu perpindahan sukarela yang diatur oleh sekumpulan orang dari tempat asal yang biasa ke tempat yang baru. Migrasi juga ditakrifkan sebagai perpindahan yang tetap atau separuh tetap oleh individu atau sekumpulan orang. Secara umum migrasi merupakan perpindahan penduduk dari tempat asal ke destinasi lain yang melibatkan penyeberangan suatu sempadan dan daerah pentadbiran (Abdul Samad,1989). Migrasi boleh membawa maksud migrasi antarabangsa dan migrasi dalaman iaitu migrasi di antara negeri-negeri, daerah-daerah, bandar-bandar dan lain-lain bentuk polarisasi. Tipologi migrasi melibatkan bentuk-bentuk interaksi, faktor penentu, jarak, aspek sementara atau tetap dan jenis migrasi (Achanfuo,1993). Empat jenis interaksi yang dikenalpasti ialah di antara manusia dan alam semulajadi, manusia dan negara, manusia dan manusia serta manusia dan projek-projek pembangunan. 1 Pensyarah Sekolah Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. 2 Pensyarah Fakulti Pengurusan, Universiti Teknologi Mara, Kota Samarahan Sarawak. 3 Pensyarah Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor

Migrasi Penduduk dan Pembangunan

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

1

Bengkel Isu dan Strategi Pembangunan 29-30 April 1998. Jabatan Ekonomi Pembangunan,

Fakulti Ekonomi. UKM Bangi

Migrasi Penduduk dan Pembangunan

Asan Ali Golam Hassan1 Rosita Suhaimi2 Fatimah Saad3

Pengenalan Migrasi adalah satu fenomena pembangunan yang tidak dapat dielakkan. Ia akan menyebabkan perubahan corak demografi penduduk yang akhirnya membawa kepada perubahan sosio-ekonomi di kawasan-kawasan yang menghantar dan menerima migran.

Menurut takrifan Encyclopedia Americana (1972), migrasi merupakan satu perpindahan sukarela yang diatur oleh sekumpulan orang dari tempat asal yang biasa ke tempat yang baru. Migrasi juga ditakrifkan sebagai perpindahan yang tetap atau separuh tetap oleh individu atau sekumpulan orang. Secara umum migrasi merupakan perpindahan penduduk dari tempat asal ke destinasi lain yang melibatkan penyeberangan suatu sempadan dan daerah pentadbiran (Abdul Samad,1989). Migrasi boleh membawa maksud migrasi antarabangsa dan migrasi dalaman iaitu migrasi di antara negeri-negeri, daerah-daerah, bandar-bandar dan lain-lain bentuk polarisasi.

Tipologi migrasi melibatkan bentuk-bentuk interaksi, faktor penentu, jarak, aspek sementara atau tetap dan jenis migrasi (Achanfuo,1993). Empat jenis interaksi yang dikenalpasti ialah di antara manusia dan alam semulajadi, manusia dan negara, manusia dan manusia serta manusia dan projek-projek pembangunan.

1 Pensyarah Sekolah Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. 2 Pensyarah Fakulti Pengurusan, Universiti Teknologi Mara, Kota Samarahan Sarawak. 3 Pensyarah Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor

Page 2: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

2

Jadual 1: Tipologi Migrasi Jenis Interaksi Sebab Aspek

'Temporal' Jarak Jenis Migrasi

Manusia dan alam semulajadi

Ekonomi/ Psikologi/sebab semulajadi

Sementara/ Tetap

Dekat Luar bandar ke luar bandar/ luar bandar ke bandar

Manusia dan Negara

Politik/sosial/ ekonomi/ psikologi

Sementara/ tetap Dekat/ jauh

Luar bandar ke bandar/ bandar ke bandar

Manusia dan manusia

Sosio-budaya/politik/ ekonomi

Sementara/ tetap Dekat/ jauh

Luar bandar ke luar bandar/ luar bandar ke bandar/ bandar ke bandar

Manusia dan projek

pembangunan

Politik/sosial/ ekonomi

Separuh tetap/ tetap

Jauh Luar bandar ke bandar/ bandar ke bandar/ bandar ke luar bandar

Migrasi dibahagikan kepada dua jenis interaksi reruang yang utama iaitu iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman pula boleh dipecahkan kepada migrasi antara daerah dan migrasi antara negeri. Tipologi taraf migrasi Banci Penduduk dan Perumahan di Malaysia, 1991 menganalisis migrasi dari segi perubahan tempat tinggal peringkat daerah, negeri dan antarabangsa antara dua tarikh rujukan yang ditetapkan.

Page 3: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

3

Rajah 1: Tipologi Banci bagi Taraf Migrasi, Malaysia, 1991

Tipologi Migrasi

Bukan Migrasi (mereka yang tidak

berpindah, iaitu tinggal dirumah/alamat yang

sama pada hari banci dan lima tahun dahulu

Mereka yang berpindah

(berpindah ke alamat lain antara dua tarikh

rujukan)

Bukan Migran (berpindah dalam sempadan

daerah, iaitu `movers’ dalam daerah)

Migran (berpindah melepasi sempadan daerah)

Migrasi dari luar Negara

(berpindah ke Malaysia dari negara lain)

Migrasi dalaman (bergerak dalam lingkungan

Malaysia)

Migrasi antara daerah dalam negeri

(berpindah ke daerah lain dalam negeri yang sama)

Migrasi antara negeri (berpindah ke negeri yang

lain)

Sumber: Tan Swee Heng, 1996, ms.4

Page 4: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

4

Teori dan Model Migrasi

Model Migrasi Ravenstein Model migrasi Ravenstein diperkenalkan oleh Ernest George Ravenstein (1976) yang lazimnya dikenali sebagai Ravenstein's "Laws of Migration" pada tahun 1885 dan 1889. Hukum migrasi Ravenstein ini boleh diringkaskan seperti berikut:

Hubungan migrasi dan jarak. Terdapat satu hubungan yang songsang antara kadar migrasi dengan jarak. Semakin jauh jarak antara tempat asal dengan tempat yang akan dituju, semakin rendahlah kadar migrasi. Ini bermakna kebanyakan migrasi dilakukan pada jarak yang dekat. Jika berhijrah ke tempat yang agak jauh, kebanyakan daripada migran memilih untuk berhijrah ke pusat-pusat perdagangan dan perindustrian. Migrasi berperingkat-peringkat. Migrasi dilakukan secara berperingkat-peringkat. Pada masa permulaan proses migrasi, ia hanya melibatkan perpindahan ke bandar yang berdekatan. Seterusnya dari bandar kecil, seorang migran itu akan berpindah pula ke bandar yang lebih besar sehinggalah ke pusat bandar yang lebih pesat membangun. Wujud satu aliran migrasi yang terbalik, bandar ke luar bandar (Stream and counterstream). Bagi setiap aliran migrasi dari luar bandar ke bandar yang berlaku, akan wujud juga aliran migrasi dari bandar ke luar bandar. Walau bagaimanapun, aliran migrasi dari luar bandar ke bandar adalah lebih dominan daripada aliran migrasi dari bandar ke luar bandar. Perbezaan kecenderungan berhijrah orang di bandar dan luar bandar. Kecenderungan berlakunya perpindahan penduduk luar bandar ke bandar lebih ketara berbanding dengan perpindahan penduduk luar bandar ke bandar.

Perkembangan bandar besar melalui migrasi. Pembangunan dan perkembangan bandar besar lebih bergantung kepada proses migrasi daripada disebabkan oleh perkembangan yang semulajadi. Ini bermaksud sebuah bandar besar tidak akan dapat mencapai keadaan ekonomi yang pesat membangun jika tiada sumbangan dari proses migrasi. Dengan kata lain, migrasi adalah faktor penting menyumbang terhadap pembangunan bandar. Motif ekonomi dan migrasi. Walau apa rintangan yang harus diharungi sama ada rintangan undang-undang, cukai yang tinggi, cuaca yang tidak menarik dan sebagainya, apa yang pasti semua migran yang berhijrah ingin meningkatkan kedudukan ekonomi mereka. Ini bermakna, tujuan utama migran berhijrah adalah ditentukan oleh faktor motif ekonomi. Semakin tinggi kemahuan seseorang migran untuk memperbaiki keadaan ekonomi, maka berkemungkinan besar semakin cenderung jugalah keinginannya untuk berhijrah.

Page 5: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

5

Kaum perempuan dan migrasi. Kaum perempuan lebih cenderung melakukan migrasi jarak dekat. Bagi migrasi jarak jauh pula, ia lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan yang berasal dari bandar. Kemajuan teknologi, komunikasi dan migrasi. Semakin canggih kemajuan teknologi dan komunikasi sesuatu tempat, semakin tinggi kadar migrasi masuk ke lokasi tersebut.

Teori Migrasi Lee Migrasi menurut definisi Lee, ialah satu bentuk perubahan tempat tinggal secara tetap atau sementara dan sama ada dekat atau jauh, senang atau susah, setiap kegiatan migrasi melibatkan tempat asal, tempat destinasi dan satu set rintangan yang menganggu proses migrasi (Todaro,1976).

Rajah 2: Faktor tempat asal, destinasi dan rintangan dalam proses migrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berhijrah boleh diringkaskan seperti berikut:

a. Faktor berkenaan dengan kawasan tempat asal b. Faktor berkenaan dengan kawasan destinasi c. Rintangan-rintangan yang menganggu d. Faktor-faktor peribadi

Page 6: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

6

Setiap tempat asal dan destinasi yang akan dituju diandaikan mempunyai kuasa positif, negatif dan sifar. Kuasa-kuasa positif (+) bermaksud faktor-faktor yang boleh 'menarik' migran ke tempat tersebut, seperti pendapatan yang tinggi, taraf hidup yang lebih baik, banyaknya peluang pekerjaan termasuk pekerjaan sampingan dan sebagainya. Kuasa-kuasa negatif (-) pula bermaksud faktor yang menolak migran supaya keluar daripada tempat tinggal asalnya, seperti belenggu kemiskinan, bosan, tiada hiburan, peperangan dan lain-lain. Kuasa sifar bermaksud faktor-faktor yang berkecuali, ia tidak menarik mahupun menolak.

Sama ada kuasa-kuasa ini positif, negatif atau sifar, ia bergantung juga kepada faktor-faktor peribadi migran itu sendiri. Faktor-faktor peribadi ini merujuk kepada tingkat umur, tahap pendidikan, kemahiran, jantina, bangsa, kaum dan sebagainya.

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di tempat asal, destinasi yang akan dituju dan faktor-faktor peribadi, Lee juga memperkenalkan konsep rintangan yang bakal menganggu proses migrasi dari tempat asal ke destinasi yang hendak dituju. Rintangan-rintangan tersebut seperti jarak, kos pengangkutan, undang-undang imigrasi, kuota kemasukan dan sebagainya.

Migrasi akan berlaku dari luar bandar ke bandar dan seterusnya ke kota-kota utama. Bagi setiap aliran migrasi yang utama, aliran terbalikan akan tercipta. Ini bermaksud, ada migran yang balik ke tempat asal kerana mendapati persepsi asal tidak menepati realiti yang sebenarnya. Saiz aliran migrasi bersih, berhubung secara langsung lebih kepada faktor tolakan di tempat asal daripada faktor tarikan destinasi yang dituju. Ciri-ciri migran boleh diringkaskan seperti berikut:

i) Migrasi terjadi secara terpilih iaitu migran bukan sampel yang rambang dari tempat asal.

ii) Migran terdiri daripada kalangan yang berpendidikan tinggi, sihat dan

mempunyai cita-cita yang tinggi jika migran tersebut bertindak-balas terhadap faktor positif di tempat destinasi.

ii) Jika migran bertindak-balas terutamanya terhadap faktor negatif di tempat

asal, kebanyakan migran tersebut terdiri daripada mereka yang tidak berkemahiran, miskin, telah menerima hukuman politik atau agama dan sebagainya.

iii) Semakin tinggi faktor positif seseorang migran, maka semakin tinggi juga

faktor rintangan yang ditempuhi. Ini bermaksud, semakin tinggi tingkat pelajaran seseorang migran, maka semakin tinggi jugalah kesanggupannya untuk berhijrah ke tempat yang jauh untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih sesuai.

Page 7: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

7

Model Lewis - Fei - Ranis (Model L-F-R) Model Lewis-Fei-Ranis merupakan model migrasi hasil gabungan oleh Sir W. Arthur Lewis pada tahun 1954 yang seterusnya diperkembangkan oleh John Fei dan Gustav Ranis pada tahun 1961.

Model L-F-R ini membahagikan ekonomi kepada 2 sektor iaitu sektor tradisional atau sektor luar bandar dan sektor moden atau sektor bandar. Sektor tradisional mengkhusus di dalam pengeluaran barang pertanian yang dikatakan mempunyai produktiviti yang rendah atau sifar kerana wujudnya tenaga buruh yang berlebihan. Sektor perindustrian pula mengeluarkan barang perindustrian yang dikatakan mempunyai produktiviti yang tinggi. Oleh kerana wujudnya kepesatan ekonomi di sektor perindustrian dan pada masa yang sama terdapat lebihan buruh di luar bandar, maka migrasi akan berlaku dari luar bandar ke bandar.

Andaian-andaian model:-

i) Semua keuntungan yang diperolehi di sektor perindustrian setelah membayar upah buruh, mestilah dilabur semula.

ii) Upah di sektor perindustrian diandaikan tetap dan 30 peratus lebih tinggi

daripada upah di luar bandar. Oleh itu, keluk penawaran buruh di bandar adalah anjal sempurna.

iii) Apabila semua lebihan buruh di luar bandar telah berhijrah ke bandar,

upah di bandar akan meningkat.

iv) Wujud lebihan buruh di luar bandar sementara berlaku gunatenaga penuh di bandar.

v) Penawaran buruh diandaikan anjal sempurna atau tidak terhad.

Model ini cuba melihat bagaimana proses migrasi atau peruntukan semula tenaga buruh yang tidak digunakan sepenuhnya dari sektor pertanian ke sektor perindustrian dapat mempercepatkan pertumbuhan ekonomi NSM. Model L-F-R merupakan analisis struktur ekonomi dualistik yang terdiri daripada sektor pertanian di luar bandar dan sektor kapitalis di bandar. Sektor pertanian merupakan sektor tradisi secukup hidup dengan input utamanya iaitu buruh yang berlebihan manakala tanah dan modal adalah berkurangan serta ketiadaan kemajuan teknologi. Lebihan buruh sektor pertanian mewujudkan pengangguran tak ketara dan produktiviti sut buruh adalah sifar. Buruh yang berlebihan di sektor ini, B3 menerima upah secukup hidup yang positif iaitu di Us (Rajah 3). Manakala sektor kapitalis merujuk kepada sektor industri di bandar yang berintensifkan modal dan mengalami kekurangan buruh.

Pembentukan modal di sektor industri dibiayai menerusi lebihan (untung, sewa, bunga) yang dilaburkan semula oleh kapitalis. Kekurangan buruh sektor perindustrian di bandar dapat diatasi dengan menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi dari upah secukup hidup yang diterima oleh buruh pertanian di luar bandar. Premium upah diberi sebagai

Page 8: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

8

pampasan terhadap kesanggupan buruh menanggung kos psikik penghijrahan ke persekitaran yang berbeza dan sebagai membiayai kos sara hidup yang lebih tinggi di bandar. Pada kadar upah tersebut, Um, sektor perindustrian diandaikan akan menghadapi penawaran buruh yang tidak terbatas (kelok penawaran buruh anjal sempurna) sehinggalah semua lebihan buruh sektor pertanian B3 diserap. Selepas B3, migrasi buruh ke bandar akan berlaku hanyalah jika kadar upah meningkat lebih tinggi lagi dan kelok penawaran buruh S1 mencerun ke atas. Ternyatalah perbezaan upah antara kawasan luar bandar dan bandar merupakan penentu utama migrasi buruh dari luar bandar ke bandar dan migrasi ini akan berterusan selagi wujudnya perbezaan upah.

Proses migrasi dalaman dapat membantu pertumbuhan ekonomi kerana berlakunya penghijrahan buruh dari sektor produktiviti rendah ke sektor produktiviti tinggi. Keadaan ini di sebabkan oleh lebihan pengeluaran yang dinikmati (kawasan xyz) dilaburkan semula yang seterusnya meninggikan jumlah modal per buruh dan keluaran hasil sut buruh ke KHS2. Proses ini berterusan di mana lebihan pengeluaran yang semakin bertambah (kawasan xy1z1) disalurkan untuk pembentukan yang dapat meninggikan produktiviti (permintaan) buruh sehingga semua lebihan buruh sektor pertanian digunakan.

RAJAH 3: Model Migrasi-Pertumbuhan Ekonomi Lewis Kadar upah

KHS4

z1 KHS3 S1

z KHS2

U KHS1

Um x y y1

Us

0 B B2 B3 B4 Buruh

Model Lewis telah dikritik kerana pada hakikatnya proses migrasi di NSM berterusan sehingga di luar kemampuan sektor perindustrian untuk menyerapnya. Migrasi yang berlebihan telah mengakibatkan masalah lebihan buruh di bandar dan memperburukkan lagi keadaan pengangguran di bandar.

Page 9: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

9

Model Migrasi Todaro Model migrasi Todaro merupakan model yang pertama cuba untuk menerangkan proses migrasi secara yang lebih kuantitatif. Ia juga cuba menunjukkan mengapa penghijrahan dari luar bandar ke bandar masih terus berlaku walaupun terdapat kadar pengangguran yang semakin tinggi di bandar.

Menurut Todaro (1994), selagi terdapatnya perbezaan pendapatan jangkaan (bukannya pendapatan sebenar) di antara kawasan luar bandar dan bandar, selagi itulah migrasi akan terus berlaku.

Pendapatan jangkaan ini pula bergantung kepada dua perkara:-

i) Perbezaan di antara pendapatan benar di luar bandar dan peluang pekerjaan di bandar.

ii) Kebarangkalian penghijrah yang baru mendapat kerja di bandar.

Sebagai contoh, katakan pendapatan benar yang diperolehi di luar bandar adalah RM1,000 daripada upah bekerja di ladang. Andaikan individu ini berhijrah ke bandar dan bekerja di kilang, upah benar yang bakal diterima ialah RM2,000. Jika penghijrah ini terus mendapat pekerjaan apabila sampai ke bandar, ia sepatutnya berhijrah. Walau bagaimanapun, oleh kerana wujud masalah pengangguran di bandar, maka peluang untuk mendapat pekerjaan secepat mungkin adalah sukar. Lazimnya, penghijrah terpaksa menganggur di dalam jangkamasa yang tidak menentu. Andaikan dalam masa setahun, kemungkinan untuk mendapat pekerjaan adalah 50 peratus, maka jangkaan pendapatan benar di bandar bukanlah RM2,000 tapi RM1,000. Oleh itu, sama ada berhijrah atau tidak, pendapatan yang bakal diperolehi adalah sama, melainkan peluang untuk mendapat pekerjaan tersebut lebih daripada 50 peratus.

n V(O) = ∫ [ p(t) Yu(t) - Yr(t)]e-it dt - C(O)] t= 0 C(O) = kos migrasi p(t) = kebarangkalian penghijrah mendapat pekerjaan di bandar pada masa t. Yu = Pendapatan jangkaan di bandar Yr = Pendapatan benar di luar bandar n = jumlah masa mengikut perancangan penghijrah bekerja di bandar i = kadar diskaun yang menggambarkan darjah keutamaan masa.

Jika V(O) adalah positif, individu tersebut patut berhijrah dan sebaliknya jika V(O) adalah negatif, ia tidak sepatutnya berpindah. Kos migrasi pula merujuk kepada kos pengangkutan, atau sebarang kos yang terlibat untuk melakukan migrasi.

Page 10: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

10

Setelah migrasi terjadi, jumlah tenaga buruh di bandar dan di luar bandar berubah. Jumlah tenaga buruh di luar bandar (LR) diandaikan berkembang pada kadar yang semulajadi (r) tolak kadar migrasi ke bandar (m) iaitu,

L*R = (r - m )LR

Jumlah tenaga buruh di bandar (Lu) juga berkembang pada kadar r dan dicampur dengan migrasi dari luar bandar iaitu,

L*u = rLu + mLR Jika pertumbuhan peluang pekerjaan di bandar atau permintaan buruh di bandar di andaikan malar pada kadar g, maka jumlah gunatenaga di bandar adalah,

E*u = gEu Katakanlah M = mLR di mana M mewakili jumlah sebenar migrasi. Maka kadar migrasi luar bandar ke bandar adalah,

m = M/ L ______ LR

yang seterusnya berfungsi terhadap 3 pembolehubah yang ditunjukkan oleh persamaan migrasi Todaro di bawah.

m = F ( Eu , W , Z) Lu di mana, M m = ____ = kadar migrasi LR Eu ___ = kebarangkalian penghijrah berjaya Lu mendapat pekerjaan di bandar Yu W = ___ = perbezaan pendapatan benar YR di antara di bandar dan luar bandar

Biasanya W > 1 dan diandaikan ditetapkan oleh sesuatu badan atau kerajaan. Z = lain-lain faktor seperti jarak, perhubungan peribadi, kemudahan di bandar dan sebagainya

Page 11: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

11

Biasanya, hubungan di antara kadar migrasi dengan kebarangkalian penghijrah berjaya mendapatkan pekerjaan di bandar hubungan secara positif. Hubungan di antara nilai perbezaan pendapatan benar di bandar dan luar bandar dengan kadar migrasi juga berhubungan secara langsung tetapi hubungan di antara faktor-faktor lain dengan kadar migrasi boleh jadi positif atau negatif bergantung kepada bentuk dan proses penghijrahan tersebut.

Formula di atas juga telah mengambil kira nilai kini bersih satu siri pendapatan sepanjang tempoh masa yang dipilih oleh penghijrah. Diandaikan semakin lama penghijrah berada di bandar, semakin tinggi kemungkinan penghijrah tersebut mendapat pekerjaan dan juga semakin tinggi pendapatan jangkaannya kerana pada tempoh masa tersebut, penghijrah telah mendapat ramai kenalan dan mempunyai sistem maklumat yang lebih baik jika dibandingkan dengan penghijrah yang baru. Oleh itu, jika kebarangkalian mendapat pekerjaan pada mula-mula penghijrah sampai ke bandar adalah rendah, katakan 20 peratus sahaja, migrasi akan tetap wujud kerana nilai kini bersih pendapatan jangkaan di bandar sepanjang tempoh masa yang dirancang masih melebihi pendapatan di luar bandar. Sementara menunggu pekerjaan yang tetap atau yang diingini, penghijrah akan melakukan pekerjaan sementara seperti menjadi penjaja, penjual surat khabar, buruh kasar dan sebagainya. Inilah yang menerangkan mengapa wujudnya migrasi walaupun di bandar masih mengalami keadaan pengangguran yang berterusan.

Rajah 4: Model Migrasi Todaro

Page 12: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

12

Keluk AA' mewakili keluk permintaan buruh atau keluaran sut buruh di sektor pertanian, MM' mewakili keluk permintaan buruh di sektor perindustrian, manakala jumlah tenaga buruh adalah sebanyak OAOm. Di dalam keadaan ekonomi gunatenaga penuh, upah keseimbangan dicapai apabila W*A = Wm*. Pada tingkat upah keseimbangan ini, jumlah buruh di sektor pertanian ialah OALA* dan jumlah buruh di sektor perindustrian adalah OmLm*.

Walau bagaimanapun, wujud upah di sektor industri yang ditentukan oleh persatuan atau badan tertentu yang dikatakan tidak boleh dikurangkan iaitu pada paras Wm. Jika diandaikan gunatenaga penuh, jumlah buruh di bandar adalah OmLm dan selebihnya OALm adalah jumlah buruh di luar bandar tetapi pada kadar upah yang lebih rendah iaitu WA**.

Jika kemungkinan berjaya mendapat pekerjaan yang diingini, pada kadar upah yang sama dengan upah di sektor pertanian iaitu,

Lm (Wm) _____ = WA Lu di mana Lm = jumlah buruh bekerja di bandar Lu = jumlah buruh menganggur di bandar Wm = upah di bandar WA = upah di luar bandar

Individu tersebut akan merasa tidak rugi sama ada ia bekerja di bandar ataupun di luar bandar, seperti yang ditunjukkan dengan keluk puas sama qq'.

Titik keseimbangan pengangguran akan berlaku pada titik Z, jurang upah di antara upah di bandar dengan upah di luar bandar adalah Wm - WA, jumlah buruh di luar bandar sebanyak OALA dan jumlah buruh di bandar sebanyak OmLm. Oleh itu, baki tenaga buruh iaitu Lu (OmLA - OmLm) menunjukkan sama ada mereka menganggur ataupun terlibat dalam aktiviti sektor tidak formal yang berpendapatan rendah.

Model migrasi Todaro mempunyai 4 ciri utama:-

i) Migrasi diransangkan oleh faktor pertimbangan ekonomi yang rasional diantara keuntungan dan kos secara relatif sama ada dari aspek kewangan atau psikologi.

ii) Keputusan untuk berhijrah bergantung kepada jangkaan dan bukannya

perbezaan upah benar di bandar dan luar bandar. Jangkaan perbezaan ini ditentukan oleh perbezaan sebenar upah di bandar dan luar bandar serta kebarangkalian berjaya mendapat pekerjaan di bandar.

Page 13: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

13

iii) Kebarangkalian mendapat kerja di bandar berhubung secara langsung

dengan kadar gunatenaga di bandar (berhubung secara songsang dengan kadar pengangguran di bandar).

iv) Kadar migrasi yang melebihi kadar pertumbuhan peluang pekerjaan di

bandar boleh berlaku kerana wujudnya perbezaan yang besar bagi pendapatan jangkaan di bandar dan di luar bandar. Kadar pengangguran yang tinggi di bandar tidak dapat dielakkan akibat daripada ketidakseimbangan peluang-peluang ekonomi di bandar dan di luar bandar di kebanyakan negara yang kurang maju.

Ciri-ciri migran pula menurut Todaro boleh dikategorikan kepada ciri demografi, pendidikan dan ekonomi.

Ciri Demografi. Migran kebanyakannya terdiri daripada golongan muda dalam lingkungan umur 15 dan 24 tahun. Kebanyakan migran wanita terdiri daripada mereka yang belum berkeluarga. Ciri Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk berhijrah. Ciri Ekonomi. Sebahagian besar daripada migran merupakan mereka yang miskin, tidak memiliki tanah serta tidak berkemahiran.

Model Migrasi Harris-Todaro Model ini memberi perhatian terhadap kesan migrasi ke atas pendapatan di luar bandar, output di bandar dan di luar bandar serta keseluruhan kebajikan sosial. Sektor luar bandar diandaikan mengkhususkan di dalam keluaran pertanian yang kemudiannya dijual ke bandar sebagai pertukaran dengan barang perindustrian yang dikeluarkan oleh sektor bandar. Sektor luar bandar juga boleh memilih sama ada mahu menggunakan semua tenaga buruhnya untuk mengeluarkan barang pertanian yang kemudiannya dijual di bandar ataupun menggunakan separuh daripada tenaga buruhnya dan lebihan tenaga buruh dieksport ke bandar melalui proses migrasi yang kemudiannya menerima upah di dalam bentuk barang perindustrian. Di sini diandaikan migran akan sentiasa memelihara hubungan dengan sektor luar bandar. Model ini juga mengandaikan migrasi luar bandar ke bandar akan terus berlaku selagi jangkaan pendapatan benar di bandar melebihi output benar pertanian iaitu:

Page 14: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

14

Wm (Nm) > Pq ' Nu di mana Wm = Upah minimum di sektor perindustrian Nm = Jumlah tenaga buruh di sektor perindustrian Nu = Jumlah tenaga buruh di bandar P = Harga q' = output marginal buruh. tetapi (Nm) = kadar gunatenaga (employment rate) Nu Pq' = Pendapatan benar di sektor pertanian. dan Wm (Nm) = pendapatan jangkaan di bandar Nu

Ini bermakna sekiranya jangkaan pendapatan di bandar sama dengan pendapatan benar di sektor pertanian, migrasi tidak akan berlaku.

Rajah 5: Keseimbangan pada pelbagai upah minimum

N A

N*A

N'A

O

Z

H

N'M N*MNu N M

= 0X

Y

N A + NM = N

Garis NA + NM = N adalah garis yang mewakili tingkat gunatenaga penuh dan garis Φ = 0 adalah garis yang mewakili semua tingkat upah minimum yang mungkin diperolehi di bandar akibat tuntutan kesatuan sekerja. Biasanya upah minimum adalah lebih tinggi daripada upah di pasaran.

Titik Z adalah titik pada gunatenaga penuh, sejumlah N*m orang buruh bekerja di sektor perindustrian dan N*A di sektor pertanian. Titik-titik di sebelah timur laut titik Z tidak dapat dicapai kerana pada titik Z sudah mencapai gunatenaga penuh. Oleh itu, keseimbangan hanya boleh berlaku di titik Z dan titik-titik di sebelah barat daya titik Z. Semakin hampir titik ke origin, semakin tinggilah upah minimum yang terlibat, seperti

Page 15: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

15

pada titik H. Walau bagaimanapun pada titik H, upah minimum yang tinggi akan menyebabkan jumlah gunatenaga dan output berkurangan di kedua-dua sektor. Jumlah gunatenaga yang bekerja di bandar ialah ON'M dan jumlah gunatenaga di luar bandar pula adalah ON'A. Ini akan menyebabkan pengangguran berlaku sebanyak N'MNu. Ini adalah kerana upah minimum yang tinggi ini akan menarik lebih ramai migran ke bandar. Jika migrasi tidak berlaku, sudah pasti output di sektor pertanian dapat ditingkatkan sebanyak OX*A. Apabila migrasi berlaku, output yang dapat dikeluarkan hanyalah OQ.

Rajah 6: Kesan Upah Bayangan ke atas output pertanian dan pengangguran

di bandar

Jika upah subsidi dilaksanakan, ekonomi akan beranjak ke titik L, kebajikan meningkat dari U1 ke U4. Pengeluaran output di sektor perindustrian akan meningkat dengan pelaksanaan upah subsidi ini yang juga bermaksud mencipta pekerjaan tambahan. Walau bagaimanapun, titik L tidak dapat dicapai kerana migrasi akan berlaku.

Oleh itu, untuk memperbaiki tahap kebajikan dari titik D, ia haruslah bergerak ke arah barat laut di garis DK. Misalnya, pada titik J, tingkat subsidi telah meningkat dari U1 ke U2.

Page 16: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

16

Syarat pemaksimuman kebajikan ialah, f ' = Pq' (dNu) dNm

Output marginal buruh di sektor perindustrian mestilah sekurang-kurangnya sama dengan jumlah output di sektor pertanian yang terpaksa dilepaskan kerana migrasi. Jika f '> Pq' (dNu/dNm), penambahan gunatenaga melalui subsidi akan dapat menambah kebajikan agregat.

Selain menggunakan strategi subsidi untuk meningkatkan kebajikan dan mengurangkan pengangguran di bandar, polisi menghadkan migrasi juga dicadangkan. Ini kerana dengan adanya migrasi, strategi subsidi tidak berkesan. Penciptaan pekerjaan yang diwujudkan oleh subsidi akan menarik migrasi dan seterusnya mengurangkan output di sektor pertanian.

Penghadan migrasi dilakukan dengan memberi subsidi di luar bandar supaya wujud peluang-peluang ekonomi di luar bandar. Oleh itu, penduduk luar bandar tidak berhijrah ke bandar dan tidak berlaku masalah pengangguran di bandar. Seterusnya, kebajikan masyarakat di kedua-dua sektor akan menjadi terjamin.

Walaupun penghadan migrasi boleh membantu meningkatkan kebajikan, namun ia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Oleh itu, Harris-Todaro mencadangkan kedua-dua strategi subsidi tersebut harus digabungkan dan dijalankan secara serentak (Harris & Todaro,1970).

Model Migrasi Sjaastad: Kos dan Pulangan Migrasi Sumber Manusia Larry A. Sjaastad (1962) meletakkan migrasi sebagai berperanan untuk mewujudkan peruntukan sumber yang cekap. Ini boleh dilakukan dengan menganggap migrasi sebagai satu pelaburan yang akan mempertingkatkan daya pengeluaran sumber manusia. Pelaburan migrasi tersebut sudah tentu melibatkan kos dan juga pulangan. Pulangan dan kos ini boleh dilihat dari aspek persendirian atau sosial.

Kos-kos persendirian migrasi terbahagi kepada:-

Kos Wang. Kos wang adalah peningkatan kos-kos yang eksplisit seperti kos makanan, penginapan dan pengangkutan yang telah dibelanjakan oleh penghijrah sewaktu melakukan proses migrasi. Merujuk kepada kos pengangkutan yang diukur melalui jarak penghijrahan, Sjaastad mendapati penghijrah akan terus berhijrah ke destinasi yang hendak dituju walaupun terpaksa melalui peningkatan jarak sebanyak 16 peratus atau 146 batu jauhnya. Kos bukan wang. Antara kos-kos bukan wang adalah kos-kos melepas iaitu pendapatan yang terpaksa dilepaskan di dalam tempoh masa migrasi, mencari dan mempelajari kerja yang baru. Di dalam tempoh mencari kerja yang baru, ia juga

Page 17: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

17

dipengaruhi oleh tingkat pengangguran di destinasi yang dituju. Kos bukan wang yang lain ialah kos 'psikologi' yang merujuk kepada kepuasan atau keseronokan seseorang jika tinggal di tempat yang dia biasa, berdekatan dengan keluarga, kawan dan sanak saudara. Jika kos 'psikologi' adalah sifar, maka lebih ramai lagi akan melakukan migrasi. Walau bagaimanapun, kos 'psikologi' tidak dianggap sebagai sebahagian daripada pelaburan kerana tidak melibatkan kos sumber.

Pulangan daripada migrasi terdiri daripada:-

Pulangan Wang. Pulangan wang adalah pulangan berbentuk peningkatan satu siri pendapatan benar penghijrah. Pendapatan benar ini akan dipengaruhi oleh perubahan harga yang boleh mengakibatkan kuasa beli yang lebih rendah jika harga meningkat. Kos yang berkenaan dengan pekerjaan juga mempengaruhi pendapatan benar wang seperti kos sewa, pengangkutan, kursus atau latihan. Pulangan bukan wang. Pulangan bukan wang wujud disebabkan oleh kepuasan yang diperolehi daripada pilihan tempat berhijrah. Walau bagaimanapun pulangan ini tiada melibatkan kos sumber, oleh itu ia tidak diambil kira. Sjaastad mengatakan nilai sesuatu tempat itu sudah boleh digambarkan melalui kadar sewa. Namun, tidak dapat dinafikan pulangan bukan wang masih boleh mempengaruhi perilaku penghijrah, misalnya faktor tempat boleh mendorong penghijrah menjadi lebih rajin dan seterusnya mempertingkatkan produktiviti kerja.

Tidak semua kos atau pulangan ditanggung dan diterima oleh penghijrah. Individu bukan migran juga menanggung kos dan menerima pulangan daripada proses migrasi. Kos dan pulangan tersebut dipanggil kos dan pulangan sosial. Kos persendirian dan kos sosial mungkin berbeza jika bayaran perkhidmatan seperti perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan pertahanan dan keselamatan dan sebagainya berdasarkan kos per kapita dan bukannya kos marginal menyediakan perkhidmatan tersebut.

Pulangan persendirian dan pulangan sosial juga berbeza kerana wujudnya struktur cukai yang progresif. Di samping itu, kegagalan penghijrah memasukkan maklumat mengenai pulangan yang mungkin diperolehi daripada anak-anaknya pada masa depan juga boleh mengakibatkan jurang perbezaan di antara pulangan persendirian dan pulangan sosial.

Kesimpulannya, migrasi tidak boleh dikaji secara berasingan tanpa mengaitkannya dengan pelaburan sumber manusia. Oleh itu, pengukuran kos dan pulangan migrasi harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peruntukan sumber telah menyimpang akibat daripada halangan-halangan mobiliti yang sepatutnya tidak perlu menganggu proses migrasi.

Page 18: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

18

Model Migrasi Falaris Model migrasi yang dibentuk oleh Evangelos M. Falaris (1979) juga seiring dengan 3 model migrasi yang telah dicipta sebelum ini iaitu model Lee yang membabitkan teori faktor penarik dan penolak, model Sjaastad yang juga dikenali sebagai pendekatan pelaburan manusia dan akhir sekali pendekatan pemilihan (selectivity). Sjaastad menganggap migrasi sebagai suatu pelaburan sumber manusia yang mana penghijrah harus membuat penilaian terhadap kos dan satu siri keuntungan yang bakal terlibat. Teori 'selectivity' pula mengatakan para migran adalah ahli-ahli masyarakat yang kuat berusaha dan yang akan bertindak balas terhadap ketidakseimbangan pasaran buruh dengan melakukan migrasi.

Berasaskan teori-teori di atas, Falaris mengatakan seseorang individu akan membuat perbandingan utiliti maksimum yang diperolehinya pada tempat dia sedang berada dengan pencapaian utiliti maksimum di tempat lain. Proses perbandingan ini akan dilakukan berulang kali sehinggalah dia menemui utiliti paling tinggi di tempat destinasi yang akan dituju dan seterusnya akan berhijrah ke tempat tersebut.

Upah yang dibayar bergantung kepada taraf pencapaian akademik, faktor persekitaran seperti kadar gunatenaga yang boleh mempengaruhi kemungkinan seseorang itu mendapat pekerjaan. Migrasi melibatkan 3 jenis kos iaitu kos langsung yang bergantung kepada jarak di antara tempat asal (i) dan tempat destinasi (j); kos melepas akibat terpaksa melepaskan pendapatan yang boleh diperolehi apabila meninggalkan tempat asal; dan kos psikologi akibat daripada tidak biasa dengan keadaan di tempat destinasi Biasanya, ketiga-tiga jenis kos ini diwakili oleh jarak migrasi. Oleh itu, model migrasi Falaris boleh diwakili oleh fungsi di bawah:

M = m ( Dij, Wj, Wi, Em, Ej, Ei, Emplj, Empli, u ) di mana, M = utiliti maksimum di tempat-tempat alternatif yang paling tinggi Dij = jarak antara i dan j Wj = Upah di tempat destinasi Wi = Upah di tempat asal Em = Taraf pendidikan migran Ej = Taraf pendidikan di tempat destinasi Ei = Taraf pendidikan di tempat asal Emplj = kadar gunatenaga di tempat destinasi Empli = kadar gunatenaga di tempat asal u = faktor rambang

Page 19: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

19

Jangkaan Falaris terhadap pembolehubah model,. ∂M > 0 ∂Wj Ini bermakna, semakin tinggi upah di tempat destinasi, maka semakin tinggilah kadar migrasi. ∂M < 0 atau ∂M > 0 ∂Wi ∂Wi Falaris percaya jika tingkat upah adalah tinggi di tempat asal, migrasi tidak akan berlaku ataupun kurang berlaku. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan kedudukan kewangan yang tinggi boleh memberi kemampuan kepada individu tersebut untuk membiayai kos migrasi dan seterusnya meningkatkan migrasi. ∂M > 0 ∂Em Semakin tinggi taraf pendidikan, semakin tinggilah kemungkinan seseorang itu untuk berhijrah. Ini adalah kerana beliau memperolehi dan menggunakan maklumat mengenai peluang-peluang pekerjaan di tempat destinasi. Di samping itu, migran tersebut mampu bersaing dengan orang-orang tempatan di tempat destinasi. ∂M < 0 dan ∂M > 0 ∂Empli ∂Emplj Kadar gunatenaga yang tinggi di tempat asal dijangkakan tidak menggalakkan migrasi tetapi jika kadar gunatenaga di tempat destinasi adalah tinggi, migrasi akan meningkat. ∂M < ? ∂Ej Taraf pendidikan di tempat destinasi juga boleh mempengaruhi keputusan untuk berhijrah. Jika taraf pendidikan di tempat destinasi adalah tinggi, ada kemungkinan upah benar berbanding secara relatif dengan tingkat kemahiran merosot. Dengan itu, hubungan di antara migrasi dan taraf pendidikan di tempat destinasi adalah negatif. Tambahan pula, keadaan taraf pendidikan yang tinggi di tempat destinasi akan memberi saingan yang hebat kepada migran jika migran berpendidikan rendah. Walau bagaimanapun, taraf pendidikan di tempat destinasi boleh juga mewakili kemudahan bukan upah iaitu seperti terdapatnya sistem pendidikan yang baik. Ini boleh menarik ramai migran yang terdiri daripada pelajar. Oleh itu, hubungan di antara migrasi dan taraf pendidikan di tempat destinasi menjadi positif.

Page 20: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

20

∂M < ? ∂Ei Falaris tidak pasti apa hubungan migrasi dengan taraf pendidikan di tempat asal. Jika taraf pendidikan di tempat asal berada pada paras purata, taraf pendidikan yang tinggi di tempat asal akan menggalakkan migrasi berlaku. Tetapi jika taraf pendidikan ini mewakili kemudahan sosial dan kebudayaan di tempat asal, migrasi tidak atau kurang berlaku. ∂M < 0 ∂Dij Jangkaan ini menyamai model Ravenstein iaitu semakin jauh jarak di antara i dan j, maka semakin kuranglah aktiviti migrasi dan sebaliknya.

Kajian empirik yang dijalankan oleh Falaris di Peru menghasilkan keputusan-keputusan seperti berikut:

∂M < 0 ∂Dij Jangkaan beliau adalah tepat dan mengukuhkan lagi 'Law of migration' Ravenstein. ∂M > 0 ∂Wj Hubungan antara migrasi dan tingkat upah di tempat destinasi adalah positif. Faktor ekonomi masih menjadi faktor utama migrasi seperti mana yang telah dibuktikan oleh model-model lain. ∂M < 0 ∂Ej Hubungan ini memperkukuhkan lagi hipotesis yang mengatakan tingkat upah yang tinggi akan menarik lebih ramai lagi migran. Ini kerana jika taraf pendidikan di tempat destinasi rendah, lebih besarlah peluang migran untuk mendapat upah yang tinggi di tempat tersebut. Oleh itu, migrasi akan pasti berlaku. ∂M < 0 ∂Empli

Page 21: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

21

Hubungan ini juga adalah mengikut jangkaan tetapi didapati tidak bererti. Walau bagaimanapun, jika tiada peluang pekerjaan di tempat asal ia boleh menjadi faktor penolak kepada migran supaya melakukan migrasi. ∂M < 0 ∂Emplj Hubungan di atas adalah bertentangan dengan jangkaan tetapi tidak bererti. Ini mungkin diakibatkan oleh kesilapan pengukuran. Walau bagaimanapun, ini mungkin wujud kerana berlakunya kelambatan di dalam proses mencari pekerjaan atau berlakunya pengangguran geseran (frictional unemployment). Walau bagaimanapun, dari masa ke semasa sistem pengangkutan yang semakin baik, kemudahan penyebaran maklumat yang lebih teratur dan peningkatan pencapaian akademik telah menyebabkan kos melakukan migrasi semakin murah. Ini dapat dilihat daripada hubungan migrasi dengan kadar gunatenaga di tempat destinasi yang negatif. Ini membawa implikasi bahawa migrasi tetap berlaku walaupun wujudnya masalah pengangguran di bandar. ∂M > 0 ∂Wi Kemampuan membiayai kos migrasi mendorong hubungan ini. Walau bagaimanapun, Falaris mendapati hubungan ini tidak bererti. ∂M > 0 ∂Ei Keputusan ini menyamai dengan keputusan kajian yang telah dibuat oleh model Todaro dan lain-lain model migrasi iaitu semakin tinggi taraf pendidikan di tempat asal, maka semakin cenderung migrasi dilakukan.

Kesimpulannya, migrasi dalaman di Peru ini amat dipengaruhi oleh faktor peluang-peluang ekonomi. Faktor ekonomi masih menjadi faktor paling penting kepada berlakunya proses migrasi.

Model Hess & Ross Berdasarkan fenomena proses migrasi dua–tahap yang diperkenalkan oleh Todaro, Hess dan Ross (1997) membentuk model migrasi bersih mereka di mana upah di bandar yang dijangkakan merupakan purata pemberat upah benar sektor formal (moden) dan sektor tak formal di bandar. Sektor formal di bandar merupakan pasaran buruh bandar yang tingkat upahnya tidak berada dalam keseimbangan dan terdapat lebihan penawaran buruh. Manakala tingkat upah sektor tak formal di bandar pula adalah rendah dan sentiasa berada dalam keseimbangan kerana persaingan sempurna yang wujud dalam pasaran tersebut. Upah sektor formal (Uf*) telah ditentukan (oleh institusi kesatuan sekerja yang

Page 22: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

22

pada kebiasaannya melebihi tingkat upah keseimbangan) dan beberapa kali ganda lebih tinggi dari upah keseimbangan sektor tak formal. Oleh itu, menurut Hess dan Ross, upah di bandar yang dijangkakan oleh individu yang mencari pekerjaan di bandar ialah purata pemberat upah benar sektor formal dan sektor tak formal, di mana pemberatnya ialah kebarangkalian mendapatkan pekerjaan di setiap sektor. Oleh kerana struktur pasaran buruh sektor tak formal merupakan pasaran persaingan sempurna, maka bagi buruh di bandar yang gagal mendapat pekerjaan di sektor formal akan diserap ke sektor tak formal. Dalam membuat keputusan untuk berhijrah, buruh bukan sahaja melihat kepada upah di bandar yang dijangkakan, bahkan mengambilkira kos migrasi ke bandar dan faedah lain di bandar seperti kualiti persekolahan, jagaan kesihatan dan kemudahan asas yang lebih baik. Maka model migrasi bersih dari luar bandar ke bandar Hess dan Ross berfungsi kepada laba ekonomi dijangkakan, kos migrasi dan faedah lain di bandar iaitu: MBlb-b= M(LEJ,K,F) dimana LEJ = [pUf

* + (1-p)Utf – Ulb] dengan MBlb-b = migrasi bersih dari luar bandar ke bandar LEJ = laba ekonomi dijangkakan p = kebarangkalian mendapatkan pekerjaan di sektor formal di bandar Uf

* = upah benar sektor formal (ditetapkan melebihi tingkat upah keseimbangan pasaran) (1 – p) = kebarangkalian mendapatkan pekerjaan di sektor tak formal Utf = upah benar sektor tak formal (upah keseimbangan pasaran) Ulb = upah benar sektor luar bandar (upah keseimbangan pasaran) K = kos langsung penghijrahan ke bandar dan penempatan bandar F = faedah-faedah lain di bandar Migrasi bersih dijangkakan berhubungan secara langsung (positif) dengan upah benar di bandar (Uf* dan Utf), kebarangkalian mendapatkan pekerjaan di sektor formal (p) dan faedah lain di bandar (F) serta berhubungan secara songsang (negatif) dengan upah benar di luar bandar (Ulb) dan kos langsung migrasi (K) iaitu kos kewangan pengangkutan dan kos penempatan serta kos psikik (tekanan emosi) penghijrahan. Kesimpulannya individu akan membuat keputusan yang rasional untuk berhijrah jika faedah persendirian bersih yang dijangkakan adalah melebihi kos persendirian bersih dijangkakan. Tetapi model ini mengandungi kelemahan kerana tidak mengambilkira kos sosial iaitu eksternaliti negatif yang terlibat dalam proses migrasi seperti kesesakan di bandar, tekanan ke atas penyediaan perkhidmatan di bandar seperti bekalan air dan elektrik serta kemudahan infrastruktur seperti perumahan. Di samping itu, model ini tidak menganggarkan aliran faedah yang dijangka dinikmati sepanjang usia kerja individu dan aliran kos yang dijangkakan ditanggung individu sepanjang proses migrasi tersebut ataupun dengan perkataan lain tidak melihat migrasi sebagai satu bentuk pelaburan modal sumber manusia.

Page 23: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

23

Model Pelaburan Modal Sumber Manusia Seperti pelaburan dalam pendidikan dan latihan sambil kerja, migrasi juga dianggap sebagai salah satu bentuk pelaburan modal sumber manusia (Hamermesh, Rees, 1988; Elliot, 1990; Mc Connell & Brue, 1995). Keputusan individu untuk berhijrah melibatkan pengorbanan masa kini untuk mendapat peningkatan perolehan di masa hadapan. Dalam membuat keputusan untuk berhijrah dari luar bandar ke bandar, buruh mestilah menilai peluang pekerjaan di pasaran buruh alternatif berbanding dengan kos migrasi. Perolehan dari migrasi meliputi tingkat pendapatan dan faedah sampingan yang lebih baik berbanding dengan yang dinikmati di tempat asal penghijrah. Manakala kos migrasi pula terdiri daripada kos langsung dan kos tak langsung. Kos langsung meliputi kos pengangkutan dan perbelanjaan lain yang terlibat dalam proses penghijrahan ke bandar. Dengan andaian buruh sudah mempunyai pekerjaan di luar bandar dan pekerjaan baru di bandar perlu dicari, maka kos tak langsung merupakan kos melepas . Kos ini terdiri daripada perolehan, kekananan dan faedah pencen pekerjaan asal di luar bandar yang dilepaskan serta kos carian di pasaran buruh di bandar. Selain daripada itu, kos tak langsung juga meliputi kos psikik iaitu kos yang ditanggung kerana meninggalkan keluarga, saudara mara, jiran dan rakan di luar bandar serta perbezaan persekitaran kebudayaan, sosial, politik dan fizikal antara bandar dan luar bandar. Buruh akan membuat keputusan untuk berhijrah ke bandar sekiranya nilai kini tambahan perolehan dijangkakan melebihi nilai kini kos penghijrahan. Nilai kini bersih migrasi yang dihadapi oleh individu dapat dirumuskan berdasarkan formula: T T

NKBM = Σ (Pb – Plb)/(I + i)n - Σ C/(1 + i)n n=1 n=1 dengan: NKBN = nilai kini bersih migrasi Pb = perolehan pekerjaan baru di bandar dalam tahun n Plb = perolehan pekerjaan asal di luar bandar dalam tahun n T = tempoh masa menjawat pekerjaan baru di bandar yang dijangkakan

i = kadar bunga n = tahun tertentu faedah dan kos C = kos langsung dan tak langsung migrasi Dari persamaan di atas, jika NKBN > 0, buruh akan berhijrah kerana jangkaan pertambahan perolehan melebihi kos kewangan dan kos psikik. Sebaliknya jika NKBM < 0, buruh tidak akan berhijrah ke bandar kerana jangkaan pertambahan perolehan lebih rendah dari kos pelaburan yang ditanggung.

Keputusan Migrasi oleh Individu. Keadaan yang dihadapi oleh individu dapat digambarkan di dalam Rajah 7. Individu akan menikmati profail aliran perolehan seperti yang ditunjukkan oleh keluk HH jika ia kekal di luar bandar. Jika individu

Page 24: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

24

tersebut berhijrah ke bandar, maka profail kos-perolehannya digambarkan oleh keluk MM.

RAJAH 7 : Profail Perolehan dan Kos

Perolehan Tahunan

M

3

H

H

2

0 T Tahun selepas migrasi

1

M

Kawasan 1 dan 2 mewakili kos langsung dan kos tak langsung dari migrasi. Kawasan 3 merupakan pulangan kepada migrasi dalam bentuk tambahan perolehan. Individu akan berhijrah jika nilai kini, iaitu pulangan terdiskaun ditolak kos terdiskaun melebihi sifar iaitu apabila NKBM > 0.

Keputusan Migrasi oleh Keluarga. Sehingga kini, perbincangan hanyalah tertumpu kepada gelagat seorang individu dalam membuat keputusan untuk berhijrah iaitu dengan membandingkan peluang pekerjaan antara kawasan terbaik yang bakal diperolehi. Pada hakikatnya kebanyakan penghijrahan melibatkan proses membuat keputusan secara bersama di antara suami dan isteri. Keputusan untuk berhijrah dalam sesebuah keluarga dibuat bukan untuk mendapat kedudukan lebih baik untuk individu tertentu dalam keluarga tetapi untuk memperbaiki kedudukan ekonomi keluarga (Sandell, 1977 & Mincer, 1978).

NKBM menunjukkan laba persendirian dari migrasi yang dinikmati oleh seseorang individu. Oleh itu, NKBMs merujuk kepada laba persendirian dari migrasi yang dinikmati oleh suami, manakala NKBMi pula merujuk kepada laba persendirian dari migrasi yang dinikmati oleh isteri. Sekiranya suami tidak terikat dengan keluarganya, maka suami akan berhijrah bersendirian ke bandar jika NKBMs > 0. Begitu juga sebaliknya, jika NKBMi > 0, isteri akan berhijrah ke bandar jika ia dapat membuat keputusan secara bersendirian tanpa mengambil kira kehadiran keluarganya. Tetapi sebagai sebuah keluarga, suami dan isteri akan membuat keputusan bersama untuk memaksimumkan jumlah laba migrasi. Keluarga akan berhijrah ke bandar jika nilai kini pendapatan keluarga di bandar

Page 25: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

25

melebihi nilai kini pendapatan keluarga di luar bandar iaitu apabila NKBMs + NKBMi > 0.

Rajah 8 dapat menerangkan keputusan migrasi oleh keluarga. Paksi mendatar menunjukkan laba persendirian dari migrasi yang dinikmati oleh suami (NKBMs) manakala paksi menegak menunjukkan laba persendirian yang dinikmati oleh isteri (NKBMi). Kawasan 1, 2 dan 3 yang terletak ke kanan dari paksi menegak menunjukkan suami mendapat laba dari migrasi, NKBMs > 0, iaitu jika ia membuat keputusan migrasi secara bersendirian. Begitu juga dengan keadaan isteri, kawasan 3, 4 dan 5 yang terletak di atas garis mendatar menunjukkan isteri mendapat laba persendirian yang positif dengan berhijrah jika ia membuat keputusan secara bersendirian.

Keluarga akan berhijrah jika gabungan jumlah laba persendirian suami dan laba persendirian isteri bernilai positif (NKBMs + NKBMi > 0). Keadaan ini dapat dilihat pada setiap kombinasi titik-titik yang terletak ke kanan dari garis 45o iaitu dalam kawasan 2, 3 dan 4. Migrasi akan menghasilkan prospek ekonomi yang cerah kepada suami dan isteri jika kombinasi laba persendirian berada dalam kawasan 3. Dalam kes tertentu, keluarga tersebut mengambil keputusan untuk berhijrah walaupun laba persendirian kepada suami negatif, seperti yang ditunjukkan oleh kawasan 4. Meskipun mengalami kerugian pendapatan setelah berhijrah, namun keputusan tersebut mendatangkan laba ekonomi kepada keluarga kerana laba migrasi kepada isteri melebihi kerugian yang dialami suami dan NKBMs + NKBMi > 0. Namun begitu pada kebiasaanya, oleh kerana suami sebagai ketua keluarga dan jika migrasi menyebabkan suami menerima pendapatan bersih yang lebih tinggi, maka penghijrahan dilakukan meskipun kedudukan isteri di pasaran buruh akan terjejas [kawasan (2)].

Page 26: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

26

Rajah 8 : Keputusan Migrasi Keluarga

NKBMi (+ve)

B

(5) (4) (3)

x

NKBMs (-ve) NKBMs (+ve)

45o

x A

(6) (1) (2)

NKBMi (-ve)

Taraf hidup keluarga berada dalam keadaan yang tidak berubah, sekiranya kombinasi laba berada di atas garis 45o, misalnya di titik A dan B. Di titik A penghijrahan menyebabkan suami mengalami pertambahan perolehan bersih yang sama nilainya dengan kerugian kepada isteri sebanyak RMx. Oleh itu NKBMs + NKBMi = 0. Adalah tidak rasional bagi individu atau keluarga untuk berhijrah sekiranya berada di kawasan (4) kerana laba persendirian individu ataupun keluarga adalah negatif. Ini menunjukkan penghijrahan ke bandar hanya akan merendahkan taraf hidup individu atau keluarga. Mana-mana titik dalam kawasan (1) dan (5) akan menghasilkan keputusan migrasi yang bercanggahan antara individu dan keluarga. Contohnya di kawasan (5), isteri akan berhijrah ke bandar jika ia mengambil keputusan secara bersendirian kerana penghijrahan mendatangkan laba persendirian kepadanya. Tetapi oleh kerana migrasi menyebabkan kerugian kepada suami melebihi laba yang dinikmati isteri, maka adalah tidak optimal untuk keluarga tersebut berhijrah ke bandar kerana penghijrahan merendahkan taraf hidup keluarga (NKBMs + NKBMi < 0).

Page 27: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

27

Penentu Migrasi Selain daripada perbezaan perolehan tahunan, terdapat beberapa lagi faktor yang mempengaruhi nilai kini bersih migrasi. Faktor-faktor tersebut adalah umur, pendidikan, jarak, kadar pengangguran dan ketakpastian.

Umur. Umur merupakan faktor penting yang mempengaruhi penghijrahan. Kebanyakan kajian migrasi menunjukkan kebarangkalian besar migrasi berlaku di kalangan golongan muda. Dengan perkataan lain, dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah, semakin tua seseorang individu, semakin kuranglah kecenderungannya untuk berhijrah. Terdapat beberapa sebab kenapa migrasi tinggi di kalangan golongan belia. Seperti yang diketahui, migrasi merupakan satu bentuk pelaburan modal sumber manusia. Semakin muda seseorang individu, semakin tinggilah pulangan terhadap pelaburan modal sumber manusia. Usia yang muda membolehkan individu menikmati faedah dari pelaburan untuk jangkamasa yang lebih lama, dan semakin tinggilah nilai kini bersih dari migrasi. Sebaliknya individu yang berusia mempunyai tempoh yang lebih singkat untuk menikmati pulangan dari pelaburan migrasi. Oleh itu semakin berusia seseorang, semakin kecillah nilai kini bersih yang bakal dinikmati dan semakin rendahlah kebarangkalian penghijrahan. Kemerosotan kadar migrasi mengikut usia juga berkaitan dengan kos psikik iaitu kos tak langsung yang ditanggung kerana berpisah dari kaum keluarga dan sahabat handai serta dari persekitaran yang biasa ke persekitaran yang baru dan asing. Kos psikik ini pada kebiasaannya lebih tinggi di kalangan golongan tua yang sudah mempunyai ikatan kekeluargaan dan masyarakat yang kukuh di tempat asal. Semakin tinggi kos psikik semakin rendahlah NKBM dan semakin rendahlah migrasi. Selain daripada itu, dalam kumpulan umur yang sama, migrasi adalah lebih tinggi di kalangan buruh yang belum berkahwin berbanding dengan yang telah berkahwin. Pasangan yang tidak mempunyai anak juga lebih bermobiliti berbanding dengan yang telah mempunyai anak. Mobiliti keluarga juga rendah sekiranya isteri telah lama menyertai pasaran buruh dan mempunyai pekerjaan terjamin (Mincer, 1978).

Pendidikan. Dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah, semakin tinggi tahap pendidikan individu, semakin tinggi keinginan untuk berhijrah. Tahap pendidikan yang tinggi telah mengubah citarasa individu dari pekerjaan pertanian di luar bandar kepada pekerjaan kolar putih di bandar. Peluang mendapatkan pekerjaan dengan tahap pendidikan yang tinggi juga lebih banyak di bandar berbanding dengan di luar bandar. Pasaran buruh yang lebih sempurna di bandar dari segi penyebaran maklumat berkaitan dengan perbezaan jenis pekerjaan, majikan dan tingkat upah memudahkan individu yang berpendidikan tinggi mendapat dan menilai maklumat pasaran untuk mengenalpasti majikan yang akan menawarkan kadar upah dan faedah sampingan yang lebih tinggi. Oleh itu individu tersebut akan berhijrah ke bandar kerana faedah ekonomi yang akan didapati dari migrasi adalah lebih tinggi. Selain daripada itu, kos psikik yang

Page 28: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

28

ditanggung adalah rendah kerana mereka pada permulaannya telahpun berhijrah ke bandar untuk mendapatkan pendidikan. Perolehan yang lebih tinggi di bandar disertai dengan kos psikik yang rendah akan meninggikan nilai kini bersih migrasi dan merangsang penghijrahan di kalangan mereka yang berpendidikan tinggi. Migrasi juga lebih ketara di kalangan yang berpendidikan kerana mereka berada dalam proses mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai setelah tamat pengajian (Johnson, 1978).

Jarak. Semakin jauh jarak yang dituju, semakin kuranglah migrasi kerana jarak mempengaruhi kos langsung migrasi. Semakin jauh jarak, semakin kurang dan semakin mahal bagi individu mendapat maklumat pasaran tentang peluang pekerjaan yang ada. Kos pengangkutan dan perbelanjaan lain untuk memindahkan keluarga dan kelengkapan rumah meningkat mengikut jarak. Kos tak langsung migrasi juga meningkat apabila penghijrahan ke kawasan yang jauh dalam suasana persekitaran yang berbeza meninggikan kos psikik. Namun begitu kos psikik ini dapat dikurangkan dengan individu bertumpu di kawasan bandar di mana individu tersebut mempunyai keluarga atau kenalan yang boleh menyalurkan maklumat pasaran dan menumpangkan tempat tinggal. Nilai kini bersih dari migrasi semakin rendah apabila semakin jauh jarak dituju di sebabkan oleh maklumat pasaran yang terbatas tentang perbezaan upah dan peningkatan kos psikik. Oleh itu semakin kurang kecenderungan individu untuk berhijrah. (Herzog & Schlottmann, 1981).

Kadar Pengangguran. Keadaan pengangguran, sama ada di tempat asal ataupun di tempat yang dituju turut mempengaruhi keputusan individu untuk berhijrah. Kadar pengangguran yang tinggi di luar bandar akibat kekurangan peluang pekerjaan yang berproduktiviti tinggi akan meninggikan nilai kini bersih dari migrasi dan merupakan faktor yang menolak individu untuk berhijrah ke bandar. Manakala peluang pekerjaan yang banyak di bandar pula merupakan faktor yang menarik individu ke bandar. Sebaliknya, migrasi yang berlebihan boleh meninggikan kadar pengangguran di bandar. Oleh itu individu yang menganggur akan menilai kebarangkalian memperolehi pekerjaan di tempat asal berbanding dengan tempat yang dituju. Namun terdapat bukti yang menunjukkan keluarga yang mempunyai ketua keluarga yang menganggur akan lebih cenderung untuk berhijrah dibandingkan dengan ketua keluarga yang mempunyai pekerjaan (DaVanzo, 1978).

Ketakpastian. Keadaan ketakpastian tentang peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tempat yang dituju berbanding dengan tempat asal merupakan faktor yang mengurangkan migrasi. Bagi individu yang tidak berani mengambil risiko, khususnya bagi yang sudah mempunyai pekerjaan di tempat asal, ketakpastian ini sudah pasti menyebabkannya menilai semula nilai kini faedah dan kos yang akan dinikmati dari migrasi.

Page 29: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

29

Migrasi Pulangan Migrasi pulangan iaitu penghijrahan dari bandar kembali ke tempat asal merupakan fenomena mobiliti buruh yang penting. Kajian migrasi di Amerika Syarikat oleh DaVanzo (1983) menunjukkan kebarangkalian penghijrah kembali ke tempat asal dalam masa satu tahun ialah 13 peratus dan kebarangkalian penghijrah berhijrah semula ke tempat lain ialah 15 peratus. Terdapat dua sebab kenapa berlakunya migrasi pulangan. Pertama, buruh akan berhijrah pulang ke tempat asal setelah mendapati keputusan terdahulu untuk berhijrah merupakan satu kesilapan. Keadaan ini berlaku apabila buruh mendapati jangkaan mereka tidak menjadi kenyataan – peluang pekerjaan di bandar sukar diperolehi atau kos psikik meninggalkan keluarga dan persekitaran yang biasa begitu tinggi. Oleh itu bagi sesetengah penghijrah, migrasi bukanlah merupakan satu bentuk pelaburan modal sumber manusia yang terbaik untuk mereka. Sebab kedua yang mempengaruhi migrasi pulangan ialah bagi sesetengah buruh, khususnya yang muda dan masih bujang, migrasi merupakan tindakan yang disengajakan. Mereka berhijrah ke tempat lain bukanlah dengan hasrat untuk kekal di tempat tersebut. Mereka akan kembali ke tempat asal setelah berjaya memenuhi matlamat tertentu seperti telah berjaya mengumpul kekayaan yang diingini untuk memperbaiki taraf hidup di luar bandar atau untuk berkahwin. Corak migrasi sebegini begitu ketara di sesetengah kawasan di Afrika iaitu kaum lelaki berhijrah ke tempat lain setelah menyiapkan tugas bercucuk tanam di ladang yang kemudiannya akan diuruskan oleh kaum wanita (Gillis, Perkin, Roemer & Snodgrass, 1996). Migrasi pulangan ada kalanya digunakan sebagai batu loncatan untuk memaksimumkan nilai kini perolehan sepanjang hayat individu (Rozen, 1972; DaVanzo & Morisson, 1981; DaVanzo, 1983). Keadaan ini begitu ketara bagi sesetengah pekerjaan seperti peguam atau pegawai perubatan. Pada permulaannya mereka akan kekal bekerja di bandar berkhidmat dengan sektor kerajaan sama ada untuk mendapatkan pengalaman, menjalin hubungan baik dengan pembuat dasar atau kerana terpaksa menghabiskan tempoh kontrak pekerjaan setelah menerima pembiayaan pelaburan modal sumber manusia dari kerajaan. Apabila tempoh kontrak tamat, mereka akan kembali ke tempat asal atau berhijrah ke tempat lain untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi dari kemahiran yang diperolehi. Jika dilihat dari segi proses migrasi buruh, model Lewis melibatkan proses penghijrahan satu–tahap, iaitu buruh berhijrah dari pekerjaan pertanian berproduktiviti rendah di luar bandar ke pekerjaan perindustrian berproduktiviti tinggi di bandar. Tetapi menurut Todaro, proses migrasi buruh di NSM melibatkan fenomena migrasi dua–tahap. Buruh tak mahir berhijrah ke bandar buat permulaannya (tahap–pertama) akan bekerja di sektor tak formal di bandar yang pekerjaannya tidak tetap, contohnya sebagai penjaja runcit secara kecil-kecilan, mekanik atau tukang kayu. Mereka akan terus mencari peluang pekerjaan yang lebih baik di bandar dan memasuki tahap–kedua proses migrasi apabila berjaya mendapat pekerjaan tetap di sektor formal di bandar.

Page 30: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

30

Berbeza dari Todaro, Cole dan Sanders (1985) pula melihat migrasi dari luar bandar ke bandar sebagai fenomena dual. Penghijrah yang mempunyai kelayakan pelaburan sumber manusia yang diperlukan akan berusaha mendapatkan pekerjaan sektor moden (formal) di bandar, manakala yang kurang berpelajaran akan berpuas hati dengan terlibat dalam pekerjaan sektor cukup hidup (tak formal) di bandar. Migrasi Antarabangsa Migrasi antarabangsa ialah migrasi yang melibatkan penghijrahan buruh antara satu negara dengan negara lain. Dalam menganalisis migrasi antarabangsa, perbezaan perlu dibuat di antara migrasi buruh mahir dan tidak mahir. Migrasi buruh mahir dari NSM ke NM yang dikenali juga sebagai penghijrahan cendiakawan merupakan kerugian kepada NSM dari segi pelaburan modal sumber manusia yang mahir serta dibiayai oleh negara dan mengambil masa yang lama untuk melahirkan buruh tersebut. Sebaliknya migrasi buruh tidak mahir menguntungkan negara asal penghijrah dari segi penerimaan kiriman wang dan kemahiran yang dipelajari. Dalam keadaan ini buruh menjadi eksport negara merupakan sumber perolehan pertukaran wang asing bagi sesetengah NSM. Contohnya pada awal tahun 1970an, pengiriman wang oleh penghijrah ke Turki bersamaan dengan 65 peratus daripada perolehan eksportnya. Manakala Portugis, Yugoslavia dan Greek masing-masing menerima kiriman wang sebanyak 40, 30 dan 20 peratus daripada perolehan eksport negara (Elliot, 1990). Seperti migrasi dalaman, keputusan untuk melakukan migrasi antarabangsa juga melibatkan perbandingan antara nilai kini bersih perolehan sepanjang hayat antara peluang pekerjaan alternatif.

Migrasi: Pengalaman di NSM Pelunjuran yang dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mendapati pada tahun 2000 kebanyakan pusat bandar bertempat di negara-negara sedang membangun (Todaro,1994). Keadaan ini akan menggalakkan migrasi dari negara mundur ke negara sedang membangun. Selain itu, migrasi dalam negeri akan terus berlaku selagi wujud perbezaan antara pendapatan jangkaan di bandar dengan pendapatan sebenar di kawasan luar bandar. Menurut beliau lagi, pengangguran di kawasan bandar akan meningkat jika kadar pertumbuhan peluang pekerjaan di kawasan bandar lebih rendah dari kadar migrasi. Selain itu, menurut Bank Dunia, 10 juta penduduk di negara sedang membangun terpaksa berpindah berikutan tanah mereka diambilalih oleh kerajaan untuk dimajukan (The Economist,April 1994). Pada tahun 80an, pembangunan ekonomi di negeri China banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi perancangan pusat dan campur tangan dalam pentadbiran. Migrasi buruh ke kawasan bandar di negeri China sentiasa dikawal oleh kerajaan. Migran ke Beijing di kenakan bayaran 10,000 yuan dan Shanghai 40,000 yuan. Ini menyebabkan pertumbuhan penduduk bandar di negeri tersebut lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang berada dalam tahap pembangunan yang sama (Harry Xiaoying,1994; Wakabayashi,1990:).

Page 31: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

31

Walau bagaimanapun dalam usaha negara China menuju ke arah ekonomi pasaran, masalah migrasi buruh luar bandar ke kawasan bandar semakin meningkat. Dijangka menjelang tahun 2000, seramai 200 juta petani luar bandar akan mencari pekerjaan diluar sektor pertanian. Kebanyakan mereka sukar mendapat pekerjaan kerana tahap pendidikan dan kemahiran yang rendah. Dalam masa yang sama fenomena ini meningkatkan kadar jenayah dan masalah sosial di kawasan bandar. Para penganalisis berpendapat kerajaan perlu menggunakan kawalan makro bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dalam masa yang sama mengekalkan kestabilan dan pengagihan pekerjaan yang seimbang kepada migran-migran ini. Dalam hal ini sektor pertanian dan bandar-bandar kecil perlu lebih membangun bagi menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan (Li Tan,1994). Menurut "The Laws of Migration", pembangunan di kawasan bandar sangat dipengaruhi oleh migrasi masuk berbanding dengan perkembangan semulajadi bandar tersebut (Ravenstein,1976). Walau bagaimanapun kajian di Colombia menunjukkan migrasi buruh tidak memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah-wilayah tertentu di negara tersebut. Sebaliknya, pelaburan dalam pendidikan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang pesat (Cardenas et al.1995). Mereka yang berpindah sanggup menempuhi apa juga rintangan yang ditempuhi sama ada dari segi undang-undang, cukai, cuaca dan sebagainya, dengan harapan selepas berpindah kedudukan ekonomi mereka semakin baik. Faktor ekonomi merupakan faktor utama berlakunya migrasi (Ravenstein,1976;Falaris,1979). Kajian di negeri China mendapati 43 peratus berpindah untuk memperbaiki kedudukan ekonominya (Wakabayashi,1990). Menurut Todaro (1994), sebahagian besar migran adalah miskin, tidak memiliki tanah dan pelajaran. Menurut Adams (1993) pula, hubungan antara pendapatan dan migrasi berbentuk U terbalik, migrasi kerap berlaku di kalangan penduduk yang berpendapatan sederhana dan kurang berlaku di kalangan penduduk yang berpendapatan rendah dan tinggi. Di Bangladesh, 80 peratus daripada mereka yang berpindah tidak memiliki tanah (Salahuddin,1986), Walau bagaimanapun, di Indonesia, kajian menunjukkan migrasi kerap berlaku dikalangan mereka yang bertanah, mereka menggunakan tanah tersebut bagi membiayai kos migrasi (Speare,1985). Kajian di Tanzania, menyokong hipotesis yang dibuat oleh Galor dan Stark yang menyatakan jika migran itu bekerja disektor swasta dan tidak mempunyai tanah di tempat asalnya, ia akan bekerja dengan lebih gigih dan mendapat upah yang lebih tinggi daripada penduduk asal tempat itu. Ini kerana mereka ingin mengumpul seberapa banyak kekayaan sebelum balik ke tempat asal mereka (Vijverberg & Zeager,1994). Kajian Di Zambia pula menunjukkan 87.5 peratus migran akan kembali semula ke tempat asal mereka setelah sekian lama berkerja di kawasan bandar (Ogura,1991). Migrasi juga berlaku di kalangan golongan yang agak berada, contohya migran Korea di Amerika Syarikat membawa wang sebanyak AS14,500 yang akan digunakan sebagai modal perniagaan di tempat baru kelak. Banci 1991 menunjukkan 69,000 orang Korea

Page 32: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

32

(13% dari migran Korea) dan 40,000 orang Filipino telah menjalankan perniagaan di Amerika Syarikat (Fawcett & Gardner,1994). Menurut kajian di New York, penduduk-penduduk miskin di bandar bertumpu di satu kawasan mundur. Ini menyebabkan peningkatan kepada kadar kemiskinan keperluan perkhidmatan awam. Salah satu tarikan ke kawasan ini ialah sewa rumah yang murah. Kebanyakan daripada mereka menganggur bukan kerana kurangnya peluang pekerjaan tetapi kerana tahap kemahiran mereka yang rendah (Fitchen,1995). Di negara India pula, kebanyakan migran ke New Delhi tidak menganggur dahulu sebelum mendapat pekerjaan, ini kerana mereka telah dicarikan pekerjaan oleh agen atau rakan mereka sebelum mereka berpindah ke bandar tersebut (Banerjee & Bucci,1994). Tidak dapat dinafikan jurang upah sangat mempengaruhi migrasi. Migran dari Egypt ke negara-negara pengeluar minyak (Kuwait,Arab Saudi,Iraq) memperolehi pendapatan 3 hingga 4 kali lebih tinggi bagi pekerjaan yang sama di tempat asal mereka. 30 peratus dari pendapatan yang diterima di hantar pulang ke negara asal mereka (Adams,1993). Migrasi yang tidak terkawal pula akan membawa kepada masalah-masalah sosial yang lain. Fenomena penumpuan industri di bandar Bangkok telah memburukkan masalah ketakseimbangan agihan pendapatan di bandar tersebut. Walaupun Bangkok menghasilkan 52 peratus daripada KNK Thailand (1991), ia hanya memberi sumbangan kepada 15 peratus dari penduduk bandar tersebut. Dianggarkan 100 ribu orang penduduk berpindah ke kawasan bandar setiap tahun dan 1 juta petani cuba mencari pekerjaan di kawasan bandar pada musim kemarau (November hingga Mei). Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan telah menggalakkan perkembangan kawasan industri di kawasan luar bandar terutamanya di luar Bangkok (Fairclough & Tasker,1994).

Page 33: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

33

Walau bagaimanapun usaha menghalang migrasi akan membawa kepada masalah pendatang haram. Oleh kerana negara-negara Eropah Barat menyekat kemasukan pendatang secara sah, dianggarkan seramai 300 ribu pendatang haram diseludup setiap tahun ke Eropah Barat. Ini memberikan pendapatan sebanyak 1.1 bilion AS kepada penyeludup-penyeludup ini (The Economist,Ogos 1995).

Migrasi: Pengalaman Malaysia Laporan Banci Penduduk dan Perumahan, 1991, menunjukkan migrasi bersih (migrasi masuk tolak migrasi keluar) paling besar berlaku di negeri Selangor, 6.8 peratus dan paling kecil di negeri Melaka, -2.8 peratus (Jadual 2). Migrasi bersih yang besar bagi negeri Selangor sebahagian besarnya disebabkan oleh faktor tarikan seperti peluang pekerjaan yang terbentang luas dalam sektor pembuatan dan sistem pengangkutan (udara, laut dan darat) dan komunikasi yang baik.

Jadual 2: Migrasi antara Negeri, 1986-19911

Migrasi Masuk

Migrasi Keluar

Mirgasi Bersih

Johor 5.6 4.6 0.9 Kedah 6.4 6.8 -0.4 Kelantan 3.6 6.1 -2.4 Melaka 7.7 10.5 -2.8 N.Sembilan 9.0 9.3 -0.3 Pahang 7.3 8.3 -1.0 Perak 4.8 8.6 -3.8 Perlis 10.9 9.6 1.4 P.Pinang 6.4 6.3 0.2 Sabah 1.8 1.2 -0.1 Sarawak 1.9 2.1 -0.2 Selangor 12.6 5.9 6.8 Terengganu 4.8 5.5 -0.7 K.Lumpur 13.2 16.9 -3.7 Labuan 19.1 12.8 6.2

1peratus penduduk negeri Sumber: Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 1991, 1995, ms.2

Migran sebahagian besarnya berumur antara 15 hingga 34 tahun sama ada bagi migrasi antara negeri atau antara daerah. Bagi migrasi antara negeri, 58.6 peratus migran lelaki dan 60.7 peratus migran perempuan terletak dalam sela umur tersebut. Migrasi (antara negeri dan daerah) paling ketara antara umur 20 hingga 24 tahun (Jadual 3). Dari segi taraf perkahwinan, sebahagian migran merupakan mereka yang belum berkahwin (Jadual 4) dan memiliki taraf pendidikan pada peringkat diploma (Jadual 5).

Page 34: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

34

Jadual 3: Taburan Peratus Migrasi Antara Negeri dan Antara Daerah

Mengikut Kumpulan Umur dan Jantina, Malaysia, 1986-1991 Migrasi antara negeri Migrasi antara daerah

Umur Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah Lelaki Perempuan 0-4 6.9 6.7 7.0 8.4 8.2 8.7 5-9 10.1 9.8 10.4 11.0 10.7 11.4

10-14 6.9 6.8 7.1 9.3 9.0 9.7 15-19 12.1 12.0 12.2 13.4 12.9 14.1 20-24 19.3 18.4 20.4 15.4 14.0 16.9 25-29 16.3 15.5 17.2 14.3 14.0 14.5 30-34 11.9 12.7 10.9 10.7 11.6 9.7 35-39 7.0 7.8 6.1 7.0 8.1 5.8 40-44 3.8 4.6 3.0 3.9 4.7 3.1 45-49 1.8 2.1 1.4 2.1 2.5 1.6 50-54 1.2 1.3 1.2 1.5 1.7 1.3 55-59 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 60-64 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 65-69 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 70-74 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 75-79 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 80+ 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2

Jumlah (peratus)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bilangan (ribu)

14,741.7 7,349.9 7,392.9 1,145.6 605.4 540.1

Umur penengah

23.6 24.0 23.3 22.5 23.3 21.8

Sumber: Tan Swee Heng, 1996, ms.28

Page 35: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

35

Jadual 4: Kadar Migrasi Mengikut Taraf Perkahwinan dan Jantina, Malaysia,

1986-1991 Taburan Peratus Kadar Migrasi

Taraf Perkahwinan Bukan Migrasi

Migrasi antara negeri

Migrasi antara daerah

Migrasi antara negeri

Migrasi antara daerah

Jumlah 100.0 100.0 100.0 6.6 5.3 Tidak pernah berkahwin

5.8 58.3 55.8 6.8 5.8

Berkahwin 37.7 36.9 39.3 6.6 5.2 Balu/duda 3.4 4.1 4.0 2.8 2.5

Bercerai 0.7 0.8 0.9 4.8 4.7 Lelaki 100.0 100.0 10.0 6.9 5.6

Tidak pernah berkahwin

64.5 61.4 59.5 6.8 6.0

Berkahwin 37.0 36.8 38.6 6.9 5.4 Balu/duda 1.2 1.4 1.5 3.2 3.0

Bercerai 0.4 0.4 0.6 5.1 5.9 Perempuan 100.0 100.0 100.0 6.2 5.1

Tidak pernah berkahwin

54.9 54.9 52.0 6.7 5.6

Berkahwin 38.4 37.1 39.8 6.2 4.9 Balu/duda 5.7 6.7 6.8 2.8 2.4

Bercerai 1.0 1.2 1.4 4.7 4.3 Sumber: Tan Swee Heng, 1996, ms.32

Page 36: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

36

Jadual 5: Kadar Migrasi Mengikut Taraf Pendidikan dan Jantina, Malaysia,

1986-1991 Taburan Peratus Kadar Migrasi

Taraf Perkahwinan Bukan Migrasi

Migrasi antara negeri

Migrasi antara daerah

Migrasi antara negeri

Migrasi antara daerah

Jumlah 100.0 100.0 100.0 7.9 5.9 Tiada 67.6 61.2 69.7 4.5 4.8 SRP 14.3 11.6 11.8 9.2 7.2 SPM/SPVM 13.7 17.8 13.2 15.3 8.2 STPM 2.0 3.4 2.0 21.7 8.3 Diploma 1.3 2.9 1.8 23.2 9.5

Ijazah 1.2 3.1 1.4 21.5 6.1 Lelaki 100.0 100.0 100.0 8.0 6.0

Tiada 67.2 60.2 69.6 4.5 5.0 SRP 14.5 11.8 11.9 9.5 7.4 SPM/SPVM 13.4 17.9 12.9 15.8 8.2 STPM 1.9 3.2 1.9 20.7 8.1 Diploma 1.4 3.2 2.0 23.7 9.6

Ijazah 1.5 3.8 1.7 20.7 6.3 Perempuan 100.0 100.0 100.0 7.7 5.7

Tiada 68.0 63.4 70.8 4.5 4.6 SRP 14.1 11.2 11.5 8.8 7.1 SPM/SPVM 13.9 17.4 13.2 14.9 8.3 STPM 2.0 3.4 2.0 22.7 8.5 Diploma 1.1 2.4 1.5 22.5 9.2

Ijazah 0.8 2.1 0.9 23.0 5.6 Sumber: Tan Swee Heng, 1996, ms.35 Sektor perindustrian seringkali dianggap sebagai penjana kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Walau bagaimanapun, penumpuan sektor ini yang yang sangat ketara di kawasan bandar telah membawa kepada fenomena migrasi besar-besaran penduduk luar bandar ke bandar-bandar utama negara seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Keadaan ini berlaku terutamanya disebabkan oleh perbezaan upah yang ketara antara sektor bandar dan luar bandar. Misalnya, pada tahun 1970, pendapatan bulanan purata isirumah penduduk bandar 2.24 kali ganda lebih tinggi daripada pendapatan purata bulanan purata penduduk luar bandar. Kajian Jamilah Ariffin (1980), di Semenanjung Malaysia mendapati 74 peratus responden berpindah untuk memperbaiki kedudukan ekonominya. 20 peratus responden menerima pendapatan kurang dari RM100 dan 51

Page 37: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

37

peratus menerima pendapatan kurang dari RM250 sebulan di tempat asal mereka. Kajian di Sungai Jelutung pula mendapati 68.5 peratus dari belia yang berpindah bertujuan untuk bekerja (Main Rindam,1994). Melalui Dasar Ekonomi Baru, kerajaan turut menggalakan proses migrasi dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar bagi mengatasi masalah kemiskinan di kawasan luar bandar (Malaysia,1976). Sungguhpun negara berhadapan dengan masalah pengganguran yang agak ketara di kawasan bandar tahun-tahun 1960-an dan 70-an, migrasi ke kawasan-kawasan bandar terus berlaku kerana penduduk luar bandar beranggapan kawasan bandar menyediakan peluang pendapatan, pendidikan dan kemudahan asas yang lebih baik (Ishak & Asan,1997). Pada tahun 1970, hanya 28.9 peratus penduduk Semenanjung Malaysia tinggal di kawasan bandar berbanding dengan 37.5 peratus pada tahun 1980 dan 50.7 peratus pada tahun 1991 (Malaysia,1995). Pada tahun 1991, kadar perbandaran di Malaysia meningkat kepada 51.1 peratus berbanding dengan 34.2 peratus pada tahun 1980. Selain itu, 70 peratus penduduk tinggal di kawasan bandar yang mempunyai penduduk lebih dari 75,000 orang (Malaysia,1996). Migrasi dalaman Malaysia dalam tempoh 1971-1990, telah membantu mengurangkan masalah kemiskinan di kawasan luar bandar serta berjaya mengagihkan kekayaan negara dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, migrasi penduduk miskin ke kawasan bandar telah membawa kepada masalah kemiskinan di bandar. Masalah kemiskinan orang Melayu di kawasan bandar merupakan lanjutan daripada kemiskinan yang dialaminya di luar bandar. Wujud satu hubungan yang songsang antara tingkat pelajaran dan kadar kemiskinan, semakin tinggi tingkat pelajaran penduduk di sesuatu kawasan semakin rendah kadar kemiskinan di kawasan tersebut (Mohd.Yusof,1990). Bilangan isirumah miskin di bandar telah meningkat daripada 77,900 pada tahun 1993 kepada 95,900 orang pada tahun 1995. Isirumah miskin di kawasan bandar merupakan 14.5 peratus daripada keseluruhan isirumah miskin di Malaysia pada tahun 1985, ia meningkat kepada 15.1 peratus pada tahun 1993 dan kepada 23.0 peratus pada tahun 1995. Peratusan ini menunjukkan satu per empat daripada isirumah miskin tinggal di kawasan bandar. Selain itu, penghijrahan golongan miskin ini juga membawa kepada masalah setinggan di kawasan bandar. Masalah penumpuan penduduk di kawasan bandar akan membawa kepada masalah kemiskinan jika majoriti penduduknya adalah Bumiputera (Mohd.Yusof, 1990) Pada tahun 1992, 28 peratus daripada isirumah setinggan di Kuala Lumpur memperolehi pendapatan kurang dari RM450 sebulan. Penduduk setinggan ini mewakili 13 peratus daripada jumlah penduduk di Kuala Lumpur (Ishak & Asan, 1997). Migrasi antarabangsa sejak penghujung tahun 1980-an yang sebahagian besarnya dari Indonesia dan Bangladesh telah menambah bilangan isirumah miskin dan masalah setinggan di bandar-bandar besar. Kira-kira 12 peratus (11,300 isirumah) daripada jumlah isirumah miskin di negara ini terdiri daripada migran asing (Malaysia,1996). Selain itu,

Page 38: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

38

kemasukan buruh asing yang sebahagian besarnya tidak berkemahiran akan menghalang upah buruh tidak mahir untuk meningkat dan seterusnya akan meluaskan jurang pendapatan antara sektor dan antara kaum (Ishak,1996). Penghijrahan belia telah meningggalkan tanggungjawab mengusahakan tanah kepada petani yang telah lanjut usianya dan mempunyai daya pengeluaran yang rendah. Anak-anak pekebun kecil tidak berminat dalam sektor pertanian menyebabkan timbulnya masalah kekurangan buruh dalam sektor ini. Kekurangan buruh di sektor pekebun kecil disebabkan oleh sektor pembuatan yang telah menawarkan peluang pendapatan yang lebih tinggi. Di samping itu imej pekerjaan di sektor pembuatan lebih tinggi dan peluang meningkatkan taraf ekonomi melalui pendapatan disektor pembuatan lebih terjamin. Dianggarkan 30 peratus daripada keluasan getah yang matang terbiar tidak ditoreh kerana kekurangan tenaga buruh (Othman Yeop,1995). Kebanyakan ketua isi rumah yang telah lanjut usianya mempunyai anak-anak yang telah bekerja di sektor bukan pertanian dan memberi bantuan kewangan untuk keperluan hidup mereka. Golongan ini tidak begitu bergantung hidup kepada pendapatan hasil pertanian. Bagi mereka bertani hanyalah merupakan pekerjaan sampingan sahaja. Sikap sedemikian menyebabkan daya pengeluaran rendah dan kos purata yang tinggi (Abdul Malik,1995).

Kesimpulan Migrasi penduduk membantu mempercepatkan proses pembangunan dan pembangunan yang semakin rancak menggalakkan lagi proses migrasi. Migrasi dan pembangunan saling berhubungkait antara satu sama lain dan tidak dapat dielakan dalam proses pembangunan negara. Proses pembangunan ekonomi membawa kepada fenomena migrasi penduduk sama ada migrasi antarabangsa atau migrasi dalaman. Migrasi dalaman pula berlaku sama ada antara negeri-negeri, daerah-daerah, luar bandar ke bandar dan bentuk-bentuk polarisasi yang lain. Proses migrasi ini boleh membawa kesan yang baik atau sebaliknya dalam proses pembangunan. Penumpuan sektor perindustrian ini yang ketara di kawasan bandar telah membawa kepada fenomena migrasi penduduk luar bandar ke bandar-bandar utama negara. Migrasi penduduk sebahagian besarnya bermotif untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi. Ia berlaku akibat daripada kepesatan perkembangan sektor perindustrian dan menawarkan upah yang lebih tinggi di kawasan bandar dan dalam masa yang sama berlaku lebihan buruh di sektor pertanian di kawasan luar bandar dan upah yang rendah. Migrasi penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar telah mengurangkan masalah pengangguran tidak ketara di sektor luar bandar (pertanian) dan membolehkan para penghijrah berpindah daripada pekerjaan berproduktiviti rendah kepada pekerjaan berproduktiviti tinggi.

Page 39: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

39

Walau bagaimanapun, para penghijrah yang kebanyakannya terdiri dari golongan muda, mempunyai taraf pendidikan atau pengalamam yang agak baik dan sesetengahnya mempunyai modal, telah menyebabkan masalah kekurangan tenaga buruh di sektor luar bandar, peningkatan kos pengeluaran, tanah terbiar, masalah penyebaran teknologi daya pengeluaran sektor luar bandar yang rendah. Proses migrasi yang berterusan juga akan membawa kepada masalah nisbah tanggungan yang tinggi dan nisbah lelaki perempuan yang membimbangkan di kawasan luar bandar. Rujukan Abdul Malik Ismail. 1995. Tranformasi Ekonomi: Isu, Masalah dan Kesan Terhadap

Sektor Pertanian. Persidangan Kebangsaan Reformasi Pertanian. UKM-PETA. 25-26 Oktober.

Abdul Samad Hadi. 1989. Mobiliti Penduduk. Bangi: Penerbitan UKM Asan Ali Golam Hassan. 1997. Pengkhususan Industri dan Perubahan Demografi

Penduduk Bandar dan Luar Bandar. Prosiding Persidangan Kebangsaan Kajian Sains Sosial. Fakulti Sastera, Universiti Malaya. 29-30 Ogos. ms.441-449.

____________ 1997. Pembangunan Ekonomi dan Migrasi Penduduk: Satu Konflik dalam

Meningkatkan Kualiti Hidup. Prosiding Seminar Isu-Isu Populasi Malaysia. Pusat Peningkatan Kualiti dan Produktiviti. Universiti Kebangsaan Malaysia. 19 Ogos. ms.1-9.

____________ 1997. Industrial Imbalance Diffusion and Migration Problem.

International Malaysian Study Conference. Institut Pengajian Siswazah dan Penyelidikan. Universiti Malaya. 11-13 Ogos.

____________ 1996. Pola dan Saiz Ketakseimbangan Wilayah di Negeri Kedah.

Kolokium Masyarakat Negeri Kedah. Sekolah Pembangunan Sosial. Universiti Utara Malaysia. 13 April.

Achanfuo-Yeboah D.J. 1993. A Typology of Migration. Population Review. Vol. 37 Nos.

1 & 2: ms.71 -76. Adams, R.H. 1993. The Economic and Demographic Determinants of International

Migration in Rural Egypt. The Journal of Development Studies. Vol.30. No.1, October, ms.148-160.

Biswajit Banerjee & Gabreialla A. Bucci. 1994. On-The-Job Search After Entering

Urban Employment: An Analysis Based on Indian Migrants. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Vol.56(1), ms.33-47.

Page 40: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

40

Cardenas, M. & Ponton, A. 1995. Growth and Convergence in Colombia. Journal of Development Economics. Vol.47, June, ms.5-37.

Cole, W.E. & Sanders, R.D. 1985. Internal Migration and Urban Employment in the

Third World. American Economic Review, June, 75, ms 481-494. DaVanzo, J. 1978. Does Employment Affect Migration? – Evidence from Micro Data.

Review of Economics and Statistics, Nov; ms 32-37.

__________ 1983. Repeat Migration in the United States: Who Moves Back and Who Moves On?. Review of Economics and Statistics, Jil. 65, Nov; ms 552-559.

DaVanzo, J & Morrison, P.A. 1981. Return and Other Sequences of Migration in the

United States. Demography, 19; Feb, ms 85-101. Encyclopedia Americana. 1972. International Edition 1972, New York, Americana

Corporation, Vol. 19. ms.48 Elliot, R.F. 1991. Labour Economics, London: McGraw-Hill Book Company. Fairclough, G. & Tasker, R. 1994. Separate and Unequal: With Most of its Booming

Industry Concentrated Around Bangkok, Thailand is in Danger of Becoming Two National: One Urbanized and Wealthy, the Other Rural and Impoverished. Far Eastern Economic Review. Vol.157, April, ms.22-23.

Falaris E.M. 1979. The Determinants of Internal Migration in Peru: An Economic

Analysis. Economic Development and Cultural Change. Vol.27(2), January, ms.327-241.

Fawcett, J.T. & Gardner, R.W. 1994. Asian Migration Entrepreneurs and Non-

Entrepreneurs: A Comparative Study of Recent Korean and Filipino Immigrants, Population and Environment. A Journal of Interdisciplinary Studies. Vol.15(3). ms.223-244.

Fitchen, J.M. 1995. Spatial Redistribution of Poverty Through Migration of Poor People

to Depressed Rural Communities. Rural Sociology. Vol.60, ms.181-201. Gillis, M. Perkin, D.H. Roemer, M & Snodgrass, D.R. 1996. Economics of Development.

New York: W.W.Norton & Company. Hamermesh & Ress. 1988. The Economics of Work & Pay, New York: Harper & Row,

Publishers. Harris J.R. & Todaro M.P 1970. Migration, Unemployment and Development: A Two-

Sector Analysis. The American Economic Review. Vol. 60. ms.126 - 142.

Page 41: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

41

Harry Xiaoying, Wo. 1994. Rural to Urban Migration in the People's of China. The

China Quarterly, No.139, September, ms.669-698. Herzog, H.W.Jr. & Schlottmann, A.M. 1981. Labour Force Migration and Allocative.

Effiency in the United Stated: The Role of Information and Phychic Costs. Economics Enquiry, Julai, m.s. 459-475.

Hess, P. & Ross, C. 1997. Economics Development: Theories, Evidence and Policies,

London: Harcourt & Brace College Publishers. Ishak Shari & Asan Ali Golam Hassan. 1997, Pembangunan, Migrasi Penduduk dan

Kualiti Hidup Masyarakat Bandar dan Luar Bandar. Seminar Kebangsaan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualiti Hidup di Malaysia. Sekolah Ekonomi. Universiti Utara Malaysia. 6-7 Januari.

Ishak Shari. 1996. Pertumbuhan Ekonomi, Pasaran Terbuka dan Kesan-Kesannya

Terhadap Keadilan Sosial. Seminar Keadilan Sosial, Institut Kajian Dasar. 10 Ogos..

_____________ 1996. Pembangunan Luar Bandar dan Pembentukan Masyarakat Adil

Dari Segi Ekonomi. Seminar Ke Arah Peningkatan Sosio Ekonomi Masyarakat Luar Bandar. MSRC-UUM. 12 Mac.

Jamilah Ariffin. 1980. Industrial Development in Peninsular Malaysia and Rural-Urban

Migration of Women Workers: Impact and Implications. Jurnal Ekonomi Malaysia. Jil. 1(1), ms.41-59.

Johnson, W. 1978. A Theory of Job Shopping. Quarterly Journal of Economics, May,

ms. 261-278. Li Tan. 1994. Population Flow Into Big Cities. Beijing Review. Vol.37, July, ms.15-19. Main Rindam. 1994. Tanah Terbiar, Masalah dan Pencapaian. Kuala Lumpur: DBP.

ms.55-68. Malaysia. 1976. Rancangan Malaysia Ketiga. 1976-1980. Kuala Lumpur: Percetakan

Negara. Malaysia. 1995. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 1991, Laporan Penduduk

Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia. Malaysia. 1996. Rancangan Malaysia Ketujuh. 1996-2000. Kuala Lumpur: Percetakan

Negara.

Page 42: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

42

McConnel, C.R. & Brue, S.L. 1995. Contemporary Labor Economics, New York:McGraw –Hill. Inc.

Mohd.Yusof Kasim. 1994. Kemiskinan dan Pembangunan Bandar Selepas 1990. dlm.

Supian Ali & Mohd.Zainudin Saleh. Rancangan Malaysia Keenam Prioriti Pengukuhan Negara. Bangi: Penerbitan UKM.

Mincer, J. 1978. Family Migration Decisions. Journal of Political Economy, 86, no.5,

Oktober, ms. 749-774. Ogura, M. 1991. Rural-Urban Migration in Zambia Ties to Home Villages. The

Developing Economies. Vol.29, ms.145-163. Othman Yeop Abdullah. 1995. Teras dan Cabaran Komoditi Utama Menuju Negara

Industri dan Pengglobalan. Persidangan Kebangsaan Reformasi Pertanian. UKM-PETA. 25-26 Oktober 1995.

Ravenstein E.G. 1976. The Laws of Migration. New York: Arno Press. Rozen, S. 1972. Learning and Experience in the Labor Market. Journal of Human

Resources, Summer, ms. 326-342. Pryor, R.J. 1979. Malaysia: Migraston and Development; A Regional Synthesis. dlm.

Pryor, R.J. (ed). Migration and Development in Southeast Asia: A Demographic Perspective. Kuala Lumpur: Oxford Iniversiti Press. ms.113.

Salehuddin Ahmed. 1986. Rural-Urban Migration: Policy Simulations in a Dual

Economy Model of Bangladesh. The Developing Economies. Vol.24, ms.26-42. Sandell, S.C. (1977),’Women and the Economics of Family Migration,’ Review of

Economics and Statistics, 59, m.s. 406-414. Spear A, Jr. 1986. Education, Earnings and Migration in Indonesia. Economic

Development and Cultural Change. Vol.34. ms.223-244. Tan Swee Heng. 1996. Migrasi Dalaman Di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan

Perangkaan Malaysia. The Economist. April 1994. ms.48 The Economist. August 1995. ms.45 Todaro M.P. 1994. Economic Development. 4th.ed.New York: Longman.

Page 43: Migrasi Penduduk dan Pembangunan

43

Todaro M.P. 1976. Internal Migration in Developing Country: A review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities. Geneva: International Labour Office.

Vijverberg, W.P. & Zeager, L.A. 1994. Comparing Earnings Profiles in Urban Areas of

an LDC: Rural-to-Urban Migration vs. Native Worker. Journal of Development Economics. Vol.45, December, ms.177-199.

Wakabayashi K. 1990. Migration From Rural to Urban Areas in China. The Developing

Economies. Vol.28(4). ms.503-523.