Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

Embed Size (px)

Text of Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  1/41

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  2/41

  tIbfu*ut'll' 'J-9'tuu,{-$i'rlidF''-^ onr/t,,]:;_,b*CANOANELE0,'J'oB/SERCII oRToDoxE

  , INSOTITE de COMENTARTIVOL.I,PARTEAI.

  * (CANO^NELE SINOADELOR ECUMENICE)'l'HAn I ICn R .: I; )(CUli DE||il0$l0||fililcl

  l r rolol,r rarr l ot lor lor airbtrr , orA nr lr r Ir l .

  + -/.#,--^,^L^%%^Ae

  AITAD' ,l rogrlrl la DiecezanAtC){ll.

  0r.ft[01ilt0p0UIIlSl Frofosor lo Acodcruta teojogle[ dlnArad,.',J t,$ffil } i !

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  3/41

  Prefatd,Traducdtaill ucrdrii prezente,dnd ne-am apucatde lucru,eram cuprlnglde oarecare ngrijorare lreascd, astepthnd d eu-noagtemelul cum va ti opreciatdcarteade cei n dreptsd ud,ecenstfel de lucrdri, Dapdcea egtt a lumina zilei.partea I dinvot.ls'ou exprimat gl nbou venit la cunogtinldmutteopintt a'torcbile,atdt pe calepartlculard,cdt ;i prin presd noastrd blserteeascd.Dlntre celedilt, urmrt rdevdm mai ales apreciereeP" C, .SalePtlr,-lul Arhim. I. Scriban, proJesor universltar,publicotd inrcvlstaSfAfidui Slnod, Biserica Ortodox5 Rom8n[, arutl1930,Nr.7*8, pog.78I-785, pi pe cefl a tltul prafesor Dr .Vasile l.oichifX, publicatd tn revlsta Candela deta Cernduft,

  anul 1930,Nr. 4-6, pag, 270-271, Ne tndeplinimo dstoriecdnd exprlmdmDomnitlorLor Sl la acest oc mullumirt addnciSI cdkluroase entru osknetrlace Sl-au luat-o de a cerceta nchip amdnunlltcartea ftoastrd.Nnneroasele oprecieti favorabllenl-au tntdrlt convlngerea d am inceput$l facemun lucru bun lfolosltor Sftntel noastre Blserlcl,'Acum ddm publicttdltl partea a II-a din aol, I, care conlintutilt textul luturor canoanelorslnoadelat ecumettlce, dt Si co-menlarlllcacestor canoone dln opera canonicda lui N. MilafiRdnhne ca tn curdnd sd tlpdrlm, ca ajutoral lai Dumnezeu,gl vol. II cu textul conoanelor lnoadelorocale,ale SJ; or pfftnlt$lal canoanelorntregitoare,nsotitedeasemeneaeeomentariile uiN. Mllar

  Scrlltorul acestor dnduri am tradus textul conoanelar si-nondelorer\rnrQnlcetndndu-md slrdns de textul dln SlntagmaAlenlnnd Indeml s'a pdrut cd textul canaanelor,n urma eon-strnrltalgtilnnllroh,, nu flt' l destulde elat, am pilsdela minennala rrlnle lilmutllourc, url se fdsesc tn traducerea extuluittt,t,,tutflt,tttltp ronurlr ll . Apol tn multe ocuridin textttl cA-tt.ttutlt,t rtt fillrtfutlrtltt Si neologlsme,e carl nU se gdsesc nllnlar lrtilttt'crlltt ron|ne sll mul vechl ulccanottnelor. m ldcut

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  4/41

  acest acru drn necesrtate,ar nn cu intenliunea de a rntrodaceirtovaflunl n llmba bisericeased,si tz'am nrzurt sd fntrebuinlezneologismeumaicdndml s,a ptln;t cd altftl nu se plriii *aofidel idefuoriginatrulai tec(sc.Ler sldr$itutvo!. I aft, pr-s utt indtce arfabeilcar tutsrorrnateriilorgi namlriior cwprinse n ombere[d,g ote vorimatuiprim..Lo alcdtuirea.indiceluran forosit atdl rndicete in operalui-N Milap: ,Calecliune&c*,on,-etor Sfintilo, aposioli,.,.iat Sicel di* lutrsrea riti: ,can,anere Btxricri- ortodoxe isoyiteaemmentariiu,cnt"l ucrtrrl serirrscde bszd la freducerea iezenta,Dcoareceinsd *greu se poatearcdtuian indiee bsorut omptet,fQg pe blnevol'orii cititori, ca Ia rdutttrea uertte.lorchesilant *se Joluseas;di de aratarea cano$nilorparcrere, cari sunt pusetltrpd texlal jiecttrut cilnon.Arad, Isnuorie IgJL

  I)r. l{lcolse Popovici. CanoaneleSinoadelorecurnenice.K 1,\' \ l" I' | 0 t' ' l l': I KQ,Y ' ) rV0l :l

  La pag, 7, rAndulD t, ,?. nD D tu u' r29,' ,D49Dn u 11 9D ' 11 9 ,D D 171), ,&226,, u 36 i ,,t , 390

  HRATA.

  1 de srrs in jos in lac de: ilacd, cileqtr: dacd insd;, ^ o jos, srs, n , acesia " i i i i t1\ , u D , n ,, D nu.d, ispu,s, antdispus'u, u ,t ,, .tt t, ,, , prellul , dreptAi,1 " lut l Jos ru n sinorlnl ,, ceddela sinodul;? " J"r ,, sus , t ,, otnaibnni,, o pcei mai burii,,6 D "' l ; : : , . ; " ' " ; ; ) fn,, . ' . " , t t i*r i ,,: " : '": , slls " ,, , ; l . r,r l / . , ,yrt ' : , , rn,o,:)d;t , , . :l : , l l ' .u jos, ,, \ l icotncl o NiLolae'I IrJ , .los ,, sus ,, , D (.-eeoc? , acgeg

  +_*

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  5/41

  It

  {IIi

  Canoanelepr imuluiSfAntSinodecurnenicdela Niceia.Canonul 1.

  (jDacd cineva in boal6 s'a chirurghisit de c6lre me.dlcl, sau de cdtre barbari s'a l6ial, acesla s6 rEmdnd incler. Iar dacd cineva, sdndtos fiind, s'a ldiat pe sine.gi,acesla, se cuvine a incela sd se numere in iler; qi deacum inainle nici unul dinlre cei de ferur acesta nu lre.bue sd se primeascd [in clerl.') Dup6 "u* "rt"-invede-al aceasta cE s'a.hot6rit despre-ceicecomit astfel de fapt61l lndrtrznesc pe sine a se t6ia; dacd oarecari s'ar fi fdculeunuhi de cdlre barbari sau de c6tre sl6pdni, altcumglslndu-se vrednici, pe unii ca aceglia cinonul ii pri_megle ln cler.

  (21, 22 , 23 , 24 ap.; intiiu-al doilea.).* Aceslcanonniceianse referi la canonul (/uv6v) syis.lenl cu privire a cei castrafi i acesta st e canonul2r ap . ca -norrrrl rczenl onfinen general eeaceispun anoanelet-zqlp ' ll eorrrt'nlarlilecelora ervesc e comentarotodati9i pen-lrtt aeealn nnon. )upltopinia uiBcveregiu,orecti storicegte,r)glnrtnrrlArFHl.lr'; l l,rl In rrrrna azului resbiteruluiinAntiohia,I,/rld'/./;lc,'arelEn lriill crr o fcnreicEustolia, cu care nu a tostGununrli i r leoarccel l r r ra voit si dimitd din casa a pe a-Fealgrnrslegr lqrlnrc,r ,l f ic rir.lerrc oricebdnuiald,'i cas-lraf lnegllpr alne.Frrclellt rl lrrAnll*hia li n cauzaaeeasta-a

  . 1, , 'r i11l6ls FrtqeEl l ql l' l a r l r r l r.pl 'r al l$ :nl lonnont re semnele[ ]tul adcece de ttel penrr* *ral l rr11rr' lelegrr1.e' nxtul tr l anoanelor N. Tr. ) .r1 l leve*egi i Hf 'r i . l ' , ' rr Arrrrrrt 1r . 4 .{ i. , Compari : Ri t anu, ,ld . i r rp" t t .o$et|| l n1, r r l I ' l ' l reorlorrl , l r ls t . cCcl I , 24. -* So:rat.k lat cp * !1, 1l l .

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  6/41

  opritrreacest eontie eiasf,vir$ireaserviciilordivine9i pro-babilci in calitate e pregedintel sinodului ndemnatinodulsd repetreasciechlul anonasupra elorcastrali,eeaceinodul,a gi ldcntprinacest anon'Canonul 2.Fiindcd mulle, sau din nevoiesau allminterea a std'ruinfa oamenilor, s'ou fdcut impotriva canonului biseri-cesc, incdt oamenii venind de cur6nd dela viala pdgd-neascd a credinld 9i dupdce s'au catehisit pulin timpos'au adus indatd Ia baia duhovniceascd9i deodatdcubolezarease promovau la episcopalsau presbiterat, ines'a socolil ca de aculn inainte sd nu se mai intdmplea$a cevo; penlrucd rebue imp9i celuice se catehizeaz6,9i dupd botez mai mult6 cercare.C6 ldmuritdesteapos'iolicr Scriplurd, care zice: Nu neolil,t) ca nu mdndrin'du-se sd cadd in osdndd 9i in cursa diavolului (1.Tim-5, 6.). Iard dacd, lrecdnd llmp, s'ar afla Yreunpd-cat u'fletesc la persoaia aceea, 9i s'ar vddi de cdtre doi sar.llrei martoii, unul ca acela sd incetezedin cler.lar celcear face impolriva acestorase va periclita in privinfa a:parlinenlii lui la cler ca unul, careles'a ridicat mpotrivamarelui sinod.

  (61, 5,B0ap. ; , I ec. ; , l0 Neoces' ;Laod. ;0 Sard;17 nl i iu-a l oi lea;9 Vasi le .M. ; ,4 Gr ig.Nis. ) .- Sinodul elaNiceia, mitindcanonul iu prezent' erefer"ia canonul xistentn privinla cesteihestiunii enunfici numirea ripiti ntruepiscop au presbiter unor oamen!'cariabias'au converlitdela viala pdgdneascii s'au bote-zat, se face impolriva ,canonuluibisericesc"Qtapit&vrav\va riv ixxAqourcrtxitv), acesta ns i este canonul80?F.,Fe care sinodul ciela Niceia il repelegteacum in intre-gimegi il coniirrnd.Nu menlioneazicazul: "cind se intAmpliin urrnadarului ui Dumnezeu" despre ceeace vorbegte a-nonulaposlolicespectiv ind cineva e faceepiscop nilalriccs' a bolczal; dar se poate crede ci sinodul accepl; t i l t l r t t lo; t l t rcaztr l ; t r ' t " ; l ; : . ' . t , t i lc l r r i Arrr t r t ' r ls ic 'ji l ' l tc l ; t l i t ' r l , ' l . r 1 ir r r "" ' r l o l t t

  lu i al IVJeasuni cele mai bunemirturii despre ceasta,eeaqeam gi menfionata comenfarul celuicanonap.SinoduldelaNiceia noind canonul 0 aposi., trage tenti-uneaci in cursui impuluis'au ntimplat multecazurimpotrivadispozifii lor cestui anonbisericesc,i adici sau din nevoie aualtmintereaa stiiruinlaoamenilor [rb dvdTxqe) l-).ln,ereryop{vovriiv wBptirtov).upd umbine emarciarhimandrituloan la expli-careaacestui anon,l)n primele ecolen urma im1:reiurdrilot"trebuiasi se adrniti ca oamenii i se botezerepede gi apoiimediat i fie hirotonifi n treptele finliie;9i acestempreiuririau fost provocate ri n iaptul ci muite mi i de oameni primeaucregtinismuleodatigi nu er a iimp pentruca rnulfirnea ceasta(L :o;uneni i tie instruitd imp mai indelungatn docirina reg-lin5, dar nu er4 prileinici din cauza persecuJiilorerinanente.Pe ldngi aceasta erseeufiilera u nCreptateotdeaunan prin'lalinie impotrivapersoanelorreolegt!, intrecari foarte rnulii aurrrurit a locul de pierzaregi astiel direct nevoia 6i.vi.yxq) ercar',rc;rl mai curdnd i se puni oameninoui in locrrl celor exe-r rrl;rJi.ntre aceste ersoane reotegti umitedin tlou liu eiau,i irc;;te,oate, iupicum rebuiau d {ie n conlormitateucanoa-rrck'. )intre ceices'au fAcut n grabi presbileri, i indeosebi -pir;ctlgri,nulfiau fost nurnaisprepagubaBisericii$i aduceaunr,,r,ri ' lri.rlrccfeascapiritul ruiiei,de care eiau pdirun;i in p5-i l .rrr ir ,nr;, ;i in cauza ceasta inodul elaNiceia nenfioneazin.r , . ' ; l ' ,rnt)rtrl : i ; iucuvintele postolului auel ci ire Timoteiu( l r 'p. t , ( r ) ,pl r t l ruca ccl l ia, ei i ind ncI examinal i i infal i f i111r ' r l r r r l , r ,u ( nl lvn r tnrei indrr -sea cadi in cursaCiavolului' . r , . . r r r . ' , ln ' i , i ) , r r r r l ) , rJ i , ; r , t ' ic i i .ar tontt lermite a ce i gis i i i in, l i ,1 ' , .1 ., r l . inr , ru,r r to lo, t l , r r i r r rut l i ; r t t tp; l aceea dispune ca in' , { . l r l , f rrr l ,rnlpir ' ar j ,t (( ,vi t ( toi )o t ; to i p4Dlv rctodro, . r ,' ( ,1 r . r , l r r r r ,iur ; l pcntru nstru i rea n cre-,1rr1, ,1rolr ' , ' l l t ' l l t tc s: i ' , ; r t ccrceteze

  I :' . , r rpl i l r r t l i r r l l r ' ' ;1r"r ' l ivr r l t t i;i daci!r ' r. l ' . t t l r l r t t t ' r l t t l r i , . r l t l t lCi St ?po t

  . , ' i r , . ; : , , l ,!l l i r t i : l ! l !1 ! t l

  lr r 1 , , r t lr 1,r1:1 lr r ., r , '1,1 '.r ,r ;r i . t t , i t l f l t CaZtl l d inirr I r r 1, . l r"rr l .r . pl .r l r , rrr t,r=,'r l r t i r j i i de epiSCO-:r i l r , r t r . . ' . i , r , o i i l , , : l l i r t ' l l l r ' , tncrni l lu i 10 a l S I-

  rl ir l t ,t ..r l ( \ .1 L ) rr ! l r , , r t | ' 11 , .

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  7/41

  Tryt0

  noduluidin Sardica, i se prescrieca cel, desprecare se credeci poateocupascaunulepiscopesc,rebuesi pelreaci timp maiindelungatn fiecare reapti ierarhici gi numai n cazuldaci s'adoveditca s'a distins n treptele ierarhice inferioare, poatesise laci pirtag de demnilatea eamaimare ftis pe7lorqs yis),dupd cum spuneAristen a comentarul cestui anonal2'lea delaNiceia.l)Dimpotrivi referitor a ceice, iind de curAnd botezafi,au fost ldcuti presbiteri au episcopi i cirora canonulepermitesi rimAni in cler, canonulcere a fi examinatidaci nu au vre-un "picat sufletesc' (

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  8/41

  12"Palnulieavea cu,atit , ,mal' ,mare imBortanld;cu cif dAnsufnici odati tru a avut ielaliunecu feiheigi a fost celebrupentruinfrAnarea a, petrecAndui$intreaga, a tinerefe n mdndstire.iSinodula primit iu :aprobare',dec,lafafialui Pafnutie, permilAndpeltru "v-ii!9r:,.tigqir-.ui,ef c de a alege libersi tie necisitori sausi traiasciviafi'coniugati.l)Hotf,rireaaceasta sinoduluiaosfin de-plin cordcu practicabisericeasci in primele veacurialeBisericii, n iorma in care ni se prezinia n -Agezdminteleapos-tolice(VI, 1?) $i dupficum m spusaceasta a explicarea anoa-nelor 5 gi 26ap.,darmaialesa explicareaanonului l doilea p.tiSinodul, ecunoscAndegalitatea isdtoiieiclericilor i asAndpersoanelorlericale'respectivelegere iberdde a trdi necisi-torifi, daci voesc. da tcanonul rezentuprivirea ceidinurrnd,adici la ceice nu au sofii gi le perrnitede a fine in casa ornumaipe mami; pe'soni;pe mitugdsau pe o astfelde emeie,care este iberd de'orice binuiali () &. 6vu rpiar,tzrurioay nt-

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  9/41

  .14-gi impreunare, entrunagtere e copii, n general entru liceretrupeasca,i zic ci le pizesccurategineatinse'. i urmAndom-balereadiverselorpretexte,pe cari pretexie e nvoci respectivii,adaogd:"iivedefi riind mpreundu etenecisatorite,iind ega!idedAnseleu oati voluptateai maicurindar vrea si-gi piardd u-lletuldecdtpe tovarigeleor gi sunt gatamai curind a suferigia face otul,decAt a se despartide iubiteleor," 9i n fine alide toateargumentirile, e cari e aduc espectivii, iceci el infoateacestea u vedealtceva ecit (goanapdginddupi plicerifi dupdvoluptaterupeascineru9inaid...i cAnd ziceticd ioatele facefipentruDumnezeu,oi facefidimpotri,"'dhiar eeaceacinamicii ui Dumuezgu."t) vAtrdn vedereaceastaporriireve-hernentia Parinlilor9i a invdfitorilorbisericegtimpotriva fe-meilor,cari triesc cu persoanele reofegfiafari de cdsitorie,esieclar pe cinea inJeles alsamon, ind spune a explicareaacestui anonci unii au zis cd iemeile, despre car.evorbegteacest anonniceiau,suntaslfel de fernei, are au fost aduseacolo n locul soJiiloregitime9i care trdesc u cineva in des-frdnare (xai ouvotxoior/v rota itop>tzGtg),.2)Deci emeileacestea, are rdesc n felulacesta a olaltd upersoanepreolegti au primit numirea de introduse pe furiE(ouvttotixroue)i dupi acestcanonal sipo{ulli clelaNiceiaeSiestrict nterzispentru oalepersoanele reofegli e a line in c;l-sele or astfelde femei.Dupd cum se vededispozifie ceasiasinodului iceian e efera a persoane reofegti ecdsdtorlleauviduve9i la tot cazul a ceice, espre ari s'ar putea binui cd

  r) ,,Majoribus nostris dLrae anlurn cognitae fuerunt caussae.propterquos mul ieres cum viris habi tent, I i t un a qLriCem etus est ac jrsta, ra .t ionique consentanea:nempe rnatrimoniurn, quod a Deo legis latorc nsti tu-tum esl; altera veio, hac reccntior, injL;sta et legi conlraria, nt-impe stu-prum, a glal ignis introductum dacmonibus.. At nostra hao aetate ett iu$quidam,novus ct insol i tus mc s excogi tatusest, cujus caussam haud faci leinvestigeverisl sunt enim quidam, qLri puel las inupt:rs ducri rrt ,easquesem.per domi col lo*ant et in extrenlam usque seneDtutcm nclusas tenent, s inenupti is et coi tu, neque l ibeiorum procrerndorumgrai ia,negant ei t im se cu mill is r:rn l r i rbere,neque li b dinis caussa; dicunt cnim se i l las iutegras cti t t ioi t t l t lussic lv.trc. Videscohabi taniem, irginibuset al l igatunret del ic ianlr:rnrcl nr rinrrrrrr ot i rtu r:rc lcrr:olcntcrn, la m cohahi tatricem, aratu:rrryrrcnrtriocl l ) i l l i tl l i t r:eto , i t i rt l , l {rrnt t di lct; tn5gp61nri . . .Dic i t is t l rr ic lcrrr' , , :r oruni l r.I t ' t rplcr' ) t r r r r l r r r :r ' r r ' ,i r i l r: i t t r lc , i r : , t , (JuItc rtnl i rt i t t t i r: t t trrt tr| ' : r ' .r! 1 l i l rr l At ll . l : l L

  ar puteaavea mpreunare rupeascd u femei.Dar dispozilia -cea;ta aie deplini putere gi atunci, cand respectivapersoanepreoteasce ra libera de orice bi.nuiali ca ar puteaavea relatiicu lemei. vasile cel Mare in scrisoarea a adresati catrepres-biterul Grigorie (can.88), care a linut o lemeie n casa sa 9idesprecare din cauzabetranelii ui se puteapresupune u toatesiguranlace nu are impreunare u ferneia,dar pe care iemeienu voia si o dimit6,scrieastfel: 'O Grigorie'nu suntem noinici ce i clintii, ic i singurii, ar i am dispus i femeile u po t he iimpreunicu birbalii; citegtens i canonul, ecare -auda tslinliinogtri Parinli la Niceiagi care canon nterzicehotirit de a linefernei nlrodusepe furig (ouverctixtous). emnitateacelibafuluiconsista ! in a trii separat e iemei,gicelcespuneprincuvinteca nu lace ceeaceac ceice rfesc cu femei,dar n realitate ace,este clal ci acegtia reau Se merite numai nominaldemnitateafeciorie!, ar nu vreau d rerruniea pldcerea eru$inata. uatAtmai vartosar fi trebuit Tu sd satisiaci orinleinoastre,cand n-suli zici cd egti iber de oricepatimi trupeasci.Nici eu nu credca celce estede gaptezeci e ani si poati trii in patimicu ofc,meie i nu am dispus eleceau dispus,din cauzi ci s'ar ficomisceva apta rulinoasd.Ci deoarece m invifat dela Apos-toli cd nu trebue e se dea ratelui uvdnt epoticneali au min-tc,rla Rom.14,,.,) i lt im cd uneleucruri'cari a unii suntceierrt , l i uri l l t ' ,aall i i devin ricinuiloareepicate, in cauza ceasta.rru lir;1ru:;,trmand rinduirileSlipfilorFirinfi, case te desparfi'ttr. rr ', r t 'rrtet. De cc invinuegtie horepiscopipomenegtiug-'r lt ,uu.r lr rr ' l I )c ce nc invinuegti i pe noi, ca gi cdndam as -rrr l l , r r ', 'o1t ',r11,t ,,r r lc 11,i. '115trl it t 1e nvinuegtientrucalugl l l yr . r r r r r r l , t, r o lr i ' . ; t t t t i t t l , ttt t ' t i tc i , tcc ia?AIungd-oieci incasalr . . r i lr ro I .r r r l , i l l , t ' , l r t t ' . ) . t t t tt sa slca cu fecioarele, ar pe i ine 'q] l lr ! ! r ! t r . , r . , r , , , , tr . i t ' I r , t l i , ., t t r t t ( ] t l l t lv , i t ; r Se defainte nUmele ]U i! l i l r r I . . 'prr r l l r t r , t t t , ' , t t r t t . l r ' l l ' , t l i r t r r . 1l {) . t ii p in: i c i i r rd nu Veilare c l rri i lql r l , i l l l !l \ ' r ' l , l l l l l , l l l l ( l . ' { ' t | . l l l l i r l {. l t t t ' l ' t t l i , pC Cafi Ie1,,,11 ;rr, , lc t i t l , ; rt i , rt , l l r, l l . l , rl v t : l t l l t l t i t. t t ' t ' l t ' t l C:; le inaCtiV gii. r i i -. l1l rr, l6 i , , t , t , , l rt l l l r l i t t t te. 'r ' l l pr'r i l t ' t l t t l r, t lcgl inla ta . 9i dacdr1r1 r: r;s.1 11,:1rrl , l ll l rr l r,1. '111"; l l i, i ' , . iV; l r: , ,oSl iSe Vici i diVing, a*n,rl l l r, l 1, 1 l i r ' , r. ,rr l ' i . r lJ pFtrl t t t lo l l topttrul 9i ce i ce O primgscr,rrt l l l i r l rr i l r l i rr l l t ' , r ' t l r, t l t t l t ' t ' ,1t1.t".

  Arr, ;r ' ,1;r rl r ' ,1r1r, '11i1'1 t ' ,r l tott t l l t t i nicci ; l r l a fosf primit i qi de

  15

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  10/41

  15:legislafiaivilSgreco-romanf,i impiratul lustinian dat o no-veli speciald a clericii, ari nu vreausi sedesparti,nici dupiadmoniere, e acest el de iemei,si se opreascidela unctiunilesfinte, ar daci un episcop r comiteacest ucru,se va caterisica nevrednic in demnitatea piscopeascar).ar Cormciqid sctiedespre ceasta rmitoarele: ,l n bazacanoanelornterzicernu-turor,cari aparJin lerului9i suntnecdsitorili, i aibi femei lr6-ine in casele or, cu excepliamameigi liicelorei , 9i surorileorgi a altor persoalre,ar i sunt departe e oricebinuiald. ar celcedispreluegteceastf, orunci 9i incepe i lini in casasa femei,cari pot aduceasupra ui binuiala i a fost admoniatSi nvilatodata9i a douaoari de cdlre episcopul iu, saudaci pentrua-ceasta fost livinuitde cdtre redinciogiidi9i totug u vrea iindepirteze in casi pe ferneia espectivdi si trdiasci 6r i ea,saudaci se anunfiivreun recl,rmant i se va dovedi d triegtecu leineia espectivi iafJnecurald, lunci piscopul i- l excludddin cier conlormcanoanelor isericegtii sa-lpredea fatului e-tifii, la care aparfinea, punS.ndi esteobligatsi pldteascAda-rea ca orlceom de rAnd.Episcopuluiu. ! permitem d fini incasasa pe nici una dintreacele emei; iar daci se vddegte inu observinicidecum cest umu, a fie epidatdin episcopat.s).

  l, ) Nor'. CXXIII , c. 29 : ,, I 'resb,ytel is t diaconis et subdiaconis,etomnibris in c lero conscript is,non habenl ibus uxores sccunJum sacros ca-nones, intcrdic imtrs et ianr nos sccuric lum sanctRrum egularum virtutem,mul ierem al iqnam in propria clonlo superintrodLrctam abere tamen ci tramatrcm, aut sororem, au t f i l iam. airt al i . is personas, quae srrspic ionerneffugittnt. Si q'l is atttcm absque hac 6b:eryatione mulierem in sua domohabet, quae potest ei suspic ionem nfcirc, et semsl et secundo & suo e-piscopc, au t a suis clericis admonitus, ne cu:n tali muliere habitaret, ejicereeam de suo domo noluerit: aut accusrrtoreapparento approbttrrr iuhoncs8ecu m mLrl i+rc onversari : tunc esris,:opu* jus secundum ecclesiast icoica -nones d'.: clero eum amoveat, curiac t'ivitatis, cujus clericus eret, trajenlo,Epis,-:+prrrn ero nulla penitus nrulierem hebcre, arrt cum ea habitare per-mitt imr,rs.Si autcin probatur l rcq. laq am hcc custoCiens,episropat:r proj i -c ialur, ipse enim se ostendi t ndignum sacerdotio.u lf . Basi l iconrnr, ib. I I I ,1i l . l , i ' '1 5 Compari Nomocanonul i rr Xt V ti t luri , VII [ , 14 (Sint At ,I , l ( i I ) .

  i1 ( i r rP. 42 , '1| gi 72, dea. lerneneaap. 44, \T I l t , 14 . - Irrr1rri :r1 .n1, ; ;1t: f i l , ' r r r r , l r , , ' r r l , lnri lc acelrln :nl ri lolc 42 \i ,\ ) rr lornrr: ini l , vc;, , i , ( l r, ,Rr: l i rrt1{l :q. ' 11" ;q ,,l ll q , :11 ' ,( .V l l ( l r r r r . l t r r :c rc ; rI ' rc r , . r r t r i , {Ut r .u, vol . I l ) l tH l ( ) l t ! .

  : Ganonul 4. d": . , '. .:,:: ,Se cuvine ca episcopul in general sd se- ageze de''cdlre toli episcopii din eparhie; ior dacd ar Ii cu gr.euaceasla, sau din cauza unei neToi sldruitoare, sau Gtn;;;;;";itratli drumului, sd se adune cel puli4 trei lau"-iJ", impreund alegdtori fdcdndu'se 9i cei absenli, 9iconsimlind'prin scrisbri, apoi sd se fac6 hirotonia; iari"tilit;; ceior ce se fac- ievine in fiecare eparhie mi''hopolitului.(1 ap . 3, VI I ec . lg, 2g Antioh.; 12 Laod' 6 $ard' 1Constant.;3, ' 9, 50 Cart.)._Dreptimboldlaemitereaacestuicanonaudatdisordi-

  nele prdvocale de schizmameletiairi din Biserica Alexandriei''schizmaaceasta 'a ivit in,primii ani ai secolului l lV'lear).Ntl-rnireaa pfimit-o delaMeletie, episcoBul icopoleidin Tebaida.Acest Meletiesub raport ierarhicocupa n circumscripfia pixo-pului Alexandrieis)ocul prim dupi acest episcop.Episcop alAlexandfiei ra Petru 'f Stt). Din datele feritoare e vede caMeletie nvidiaonorurile ntAietafiiui Petrual Alexandrieii aS'tepta numaiprilei iavorabil spre a rdsturna aporturilebune cupetru. Imboldul -a dat impreiurarea a atunci,cind trebuia sesc tixezeatitudineaatd decregtinii, ar i pe timpulpersecufiuniilu i Dioclciian i Maximinau cdzutdin credinlaor , s'a nascutdisculitr chcmenti ntreMeletie9i Petru.Petru,degiera rigurosIn cilnoanclu,e cari le didea la penitenti, otug,a tost acuzattlr, ilttrrlllt.trliile c.ltreMeletie.Din cauzaaceasta etrua che-llrtl l, r ur r :iittgrl rccaliva piscopi in circumscriplialexandriei7l l.r aerrrl ilrurrl ' ir rcculoricut cvinovdfiaui Petru9i i\4eletiea llr,il pt.rlt.p,iil:r rc,tlcrisirr,'.tanasie,n apologia ascrisicon-Ir a arlnrrilgr,lcr.: "Melclig u; rvgitsi i apelezea alt sinod up ieurdslA ettlittlili niri tttt r cilrtl.tl si se itrstifice,i a produserli lrtrt jtir l l lqcl' fu*1l lr lt ' rtrt t l i ltl irslitziti ltr iMqlclie u senu -f l lFar rfe f l l rr l , tl ntalollelJ ,, t ' , t r i p t . t l i t l t ' l r d t rp i l moartea epis-*r l l r l t f l gl f t tFt l l l r t l rr l 'u l l rr , r t t r l t .vct t l l ic ' l l i r t t ta l ic i i dU$mani n-

  tl l iE tFlE I l t t r , l l l l s l t ! ieu l t l t ' l r lpr l , i t '1t i ' - - l ! '19.'' f ,1, ' r tg,1n r r l i t r ,h: i l l l , t i l v l t tc i t i t ! l t iHcopt l l t t i d in A lcxandr ia vezi co -

  f i i l lFl ul r l s l l t , r l l l l l l l l tl u l at .or r l t r i r inod

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  11/41

  've$unali ai Bisericii.r).Melelie,deoarece u era tegat de niciodisciplini 9i exploatind prileiul cind Petru 9i mulli episcopi r:todocaizlceau n temnifi pentru credinfi, a inceputsd hirotoniasci in mod arbitrar diaconi,presbiterigi episcopi u numaiin circumscriplia a proprie,din care a fost inliturat in modca-nonic,dar pe care totugio tineacu forfa, ci gi in circumscrip-fiile altor episcopi, mpotrivaopririi exprese anonice,asttelciin timp scurt i-a succes i.gi alcituiasci cAtevaBisericidin ade-renfii sii, incit pe timpul sinoduluidelaNiceiaerau 29 episcopimeletieni n circumscripfia isericeasci Alexandrieit).Aceastiintinderea schizmeimeletiene indemnatpe Pirinlii sinoduluidela Niceia si delibereze supraacestei hedtiuni i si puni ca.pit desordinei roduse n Biserici prinschizma ceasta.Sinodula dat o sentinfi destul de blAndi asupra schizmei,sperind ciprin blindefe va puteastirpi mai ugorschizma i a dat ordinulca Meletiesi rimdnd episcop n Licopole,dar si nu poati hi-rotoni pe nimeni,si nu poatdparticipaa alegerideepiscopi isi nu poati merge n alte localit5fi n astfel de chestiuni, i seva bucuranumai de titlul demnitdfiisale iar ce privegte ersoa-nele hirotonitede citre Meletie,sinodul a hotirit sd se sivir-gasci asupra or un ritual bisericesc pecialcu rugiciunegi apoili va fi permissi funcfionezen clers). ar pentruca n viitor sinu se mai poati intAmplaceeacemai alesa produsschizmame-letiani, anumeci Meletiepunea n mod arbitrar chiar 9i epis-copi Si pe ldngi aceastahiar gi in alte eparhii,Pirintii sinoduluidela Niceia,dupice au condamnatpe autorul schizmei, u datcanonulprezent, hotirind cum gi cine si pund pe episcopigicine are dreptulsi-i confirme.La canonul ap. am vizut ci pentru unereaunuiepiscopsunt necesari rei gi cel mai putindoi episcopi.Acoloa fostvorbadesprehirotonireaepiscopuluiadici despreactul slinfit din Bi-serici, prin care especfivului.se mpirtigegtedaruldumnezeesc.Dar canonulacelanu vorbegte espreceicealegpe candidat, ecareapoi trei saudoiepiscopil vor hirotoni ntru episcop; espreaceasta, dici despre alegereaepiscopului orbegte anonulni-l) Atlrnnns. polog.contraArianos,n. l [.ri ) Atlrnnnr.apol, contro Arian. n. ?2 .:r ) At:onstl lroti tr iro slnodului c gisoqtc n en,:icl ir:r drnr;rtIcru.d incloqr l r r rl l r r r r r lorrrr t lcrrg l r ,. S. l . ; . I , t t0.

  ceianprezent.CanonulacestaorAnduegtea episcopul i lie a*p,zat (xqliotaa&at'),de citre sinodul tuturor episcopilordin res'pdctivi circumscripliemitropolitani dvri inapXia);1)aci nu potv.gni oli la sinod,si lie prezenficel pufin trei, in cazul acestaCeilalli gi pof da consimlimintul lor 9i in scris9i apoi si aibiloc hirotonia yetpotovlav); at aprobareauturor acestor ucruriestede atribuliamitropolitului ompelinle. aci eventualnusuntde acord oti episcopii suprapersoanei andidalului,n acelcazdecisiveste votul maioritiii, dar in loatecazurile, umaidupices'a ticut confirmareade. citre rnitropolit, - intreg-egteanonul6 al acestuisinoddispozifia cestuicanon(4). nciclica cumeiiiiladresatl tuturor Biseiicilordin lume deasemeneaomplecteazidispoziliile cestui anon,cind spune i 9i poporul rebue epar'ticipe a alegerea piscopuluis).sa dari aceasta steceeace is-punesinoduldelaNiceia eferitor a chestiunea legerii i numiriicpiscopilor gi aceastinormi esteexpresiunea xacti 9i com-plecti a ceeace ra in vigoare in Biserica ntreagi dela efrocaApostolilor ui lisus Hristospini pe vremeasinoduluiprezent inccstsinod i di valoare egal6. vemnu puline ovezin aceastiprlvinfi ci agas'a gi procedatn limpulmenlionat u privire aalcgerea i nunrirea piscopilor.In primul secolal cregtinismulrri e oferi despre aceastao dovadf, lasici Climent,EpiscopulRomei, cenic l Apostolilor,1x spfsfota a cltre Corinteni, nde citim 0i intLoril'otfpdv d7-ehtttttvl,ir ,t;t h',t],/,t,ti,1,,ttivrlooi Xptoto|, litt tprc iorat ini roi 6vd-l,ttru,.t iJ'r Ert,rxr;77fq,.ti. raitrr,v ,>iv rqv airi*v rcptiTvaotveiTV'oitsstt)tl ,* ,trt!trr,,rrrv rt,l ,.:vJ11162nr,,ivo,tq,t' i Jrcragil ruvop)1vedtlxaow,ii n * , c'v t t ,t ttiJ.;,iltv I tut t s',711.1 reJ,ot ei otqtaop!'totdv\ pee ivlct;u,tl tl /ttu ti t:,i tv, l \t ' ,: ,r| ,, xrtl trtul)!.vruq, i ircivov, i perugi tl q

  l) lr r veclrl la lvotro dt dropt blssrlcssc u numireade neparhiecft Indhit u;lo,1qsl1111lgr[iertrrlmllropoll l ,cl trulasuntsupugicfrl ivaepiscopi.fffi l , Al ll , !sn., Ff As:eel6sl lr i l l l t! i xl tttttel ,1)acfi toaroolnovadin rlrrjSaRisorici i 'h ffd lUi ef pr:lr lrllrllc qi rt perxttnnA, :tro nt l do mrrlt a dovcnitnfithril ft itEritaft, drpA erle vrrrlttlo pattlttt aocarleql dacl polorul illlr, lu la atfut rcr ltrt*ttl crtll lltnlrnrre 1l oonflrmarcaepiscopuluiAh*asdrlet Ae*eglrcE FF+tltl lcl uelrulrl tr l imrlol. A. S. E. I' 189. Pro-tabii ei ValearieHE ltepul $lt ?crleril ntcrl luoru, cind, la explicarea -llelni eetra|t,Efl;ftrA ril Fltlttlll d:lr Nlceta lrr lnlcrzis poporului de aFrt l idFe a r legtteee1rhr11r1l l11l ,ln t .At ' l l r 123,

  18

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  12/41

  2l2A

  \

  irdpatvil.oytluuv.tfrptiiv, uveudozt1oitol*le izz)Toirrs ti-oqe,ui.),eroupyfioavtess{#xroq, q; tolryvlyoi Xpcoroi )Modalitatea rti-moasa i plini de demnitate alegeriigiinstitriirii pi:ccpiior inacel imp ni se expune ecdtre gezimintelepostolicen lelulur -metor: .Deliberarea e face in zi de Duntinicd, adunindu-sepoporul impreund cu soborul presbiterilor gi fiind prezenlicpiscopii. ar cel ce este primul intre ceilalfiepiscopisi ntrebepreolimeagi poporul td rpeoputlprcv ri riv )'riov)dac| acestaeste ntr'adevdr cela,pe care-lvoescde intii stitator.$i dac*dingii contirm[ aceasta i intrebe di;rnou dacd u ofii af"esteazici ar fi vrednic leacel rnaregi strilucit oficiu de tonducere,daciia indeplinit ntr'adevdrotul n ce priue$tepietateacd'heDumnezeu,acd1u a iignit drepturile ameniior, ac i afacerilecaseisalesunt bine chivernisite i dacd uiafa sa este irepro-Eabild. i claci oJi dovedescolrivitadevirului,ar nu dupa re-oopinie preiudecatd, d dinsul este de aga fe l ca in fafa lu iDumnezeu,udecitorul, i a iui Hrislos ia Duhului faritprecumgi a luturor slintelorduhurisluiitoare, tuncisi tle intrebafidiitnou a treia ori daci intr'adevir este vrednicde acel oficiu cain gura a doui sau trei mlrturii si rim&ni tot cuvantul; i dacdSi i' treia orh consimlesc d e vrednic, sd se ceard dela tolisemnul consimlirii. 9i daca-lvor da cu bucurie, i fie ascultaf!'Dupi aceea, aiAndu-se i'igte, unul d,ntrc cei dintdi episcopiimpreund u alli doi, stand a altar,ceilalfiepiscopii presbiteri'"uiandu-r.in tdcere,ar diaconiiinAnd lumnezeeascavanghrdeasupraapului eluicare se hirotonebte,i rosteascicitr'Dumnezeu:Rugdciunex"..r)n asemeneael seexprimi9i ciprian,---t Cbmcntis cp. I ad Corinth.rcaP' 44 (Hefele, Patrum apostoli'corumopera 'Tubingae, 855' p. 112; l l l ) '

  r ) .L ib.VII I ,cap.4.Dimacest locintraducerelat in i :oCongregatusinunumpopuluscumpresbyterorumcoetugtpraescntibusepiscopis,d icnorini.ur'consentiat. gli vero princepO aeterorum piscOpus-est,nlerroSetpresbyterorum oetumt pttut* fti'rpeoputipl3v xu.i.rdv o,!ul, anipsc' i tqu ' 'npostulant inanr ist i tem"Eti l l isannuentibus, i terumroget-ante9.imonium ab omnibushabeatquod dignus sit magna lla et llustri praefecturo'en quae ad pictatem n Deum spectant, ecte peregerit, n-jura.fuerintahco adversushominessetvata,an domestioaepsius res probe dispensatar'an vivondi ratio integerrima'Cumqueomnes simul secundum veritatem'non nulom sx opiniono praejudicata estifioati frrerint alem eum ee$e'tonl(llt0tnnuh judlco Doo ct chrieto, etiam coram ssncto spiritu, attlttcunrr,i l ,,,u alcl l6uclrrrlnlrrl tntori ir iqucpiri ti l ) l tsrttrsrtti crtio soitl ' : i tcnturtr

  episcopulCartagineidin secolulal III-lea ntr'una dii r scrisorilesale pastorale:"Trebuesi p&slrdmsirguinciosgi si linemstricttradilia dioind gi ogezdmdntul apostolic, pistrate aproape intoate teritoriile,dupi caresa senumeasci egal pe seamapopo-rului celce-iva fi lntdiu stdtitor, sa se aduneepiscopiicei maiapropia{i din acelag linut ai si aleagi pe episcop, iind prezentpoporul, carelecunoagte eplinuiala singuraticelor ersoane9ia vizut toate faptele activitdlii or.') Aceasti dovadi precum idignum vere sit ministerio,ut in ore duorum vel trium testiumstet omneverbunr; alque is tertioassentientibus,ignum um esse, etaturab omnibusslgnum asensus.Quo alacriter dato, audiantur.Tum, silentio acto, unuacx prirnis episcopie um duobus aliis stanspropealtare, reliquisepiscopisac prcsbyiteris acite orantibus tquediaoonis ivina evangbelia upercaputcjrrl r l tr i ordinatur, enentibus, ical: Oratio. .ur) ,,Proplerquod diligenterde iraditionedivina et apostoticaobser-vstiono servandsmest et teaendumquod apud nos quoque et fere perprovinciasuniversas enetur, ut ad ordinationes ite celebrandasad eamplobcm cui praepositusordinaturi episcopi ejusdem provinciae proximirlrrirlucconveniant,et episcopusdeiigaturplebepraesente,uaesingulorum.vllnru plcnissime ovit et uniuscujusque ctum de ejus conversationeers-1oxl l ,, CyprianeEp. 68. ad clerum et plebes n Hispania consistentes"ttrvcrcgiu nsoleqteocul acesladin scrisoarea astorale lu i Ciprian currrnrl tourelc:nEx hiscc D. Cyprianivetbis apcrtc conficitur, quaecumquopropornodum oc caoone constituuntur, stis etianr temporibus,et quidemer truditlone postolicaet per universasereprovincias, blinuisse: imiruntrrl url r:olcbrsndosepiscoporumordinationesproxlmi quique provinciaeelrl,rrr|rl eonvenlrcnt, t qui convcnirenon poterant, literassuas de con-' Irretrrlr rl l lorrrrl , xscnsum atrd dubie vel disenstrm uum declarantes:r l lrnrrl ,ur'.rt conglogttl i :piscopumdeligerent, ed praesente lebe derrrrlvolnnoil tolnltIl tn rrrfl inglo,ct do ipsorunrepiscoporumudicio, Plebslgl lrrr nlrrrornl l rrfrlv0rruri 'rrlcrnitos,lcrusviz et populussuffragabaturlrnrl l ttr lhrl ttttlrntteti lr l ]t0rtpttHlttl l , o tl tti Irts sotisdelectuses t epiSCOpUsrrl l l rranrirfrr' lnlrn i lr ir lctttPrucr:cnto,crl non simul deligente.Praesensrrrl rr l srrrrrn lo orrl lrrunrl l i lu lurtinroniurrr aretl et hoc ni faltor, otumrrnl rrrffrngl lr lur)rl rnlolrrrfurrrrropiscopl loctioncerebat, imirumepiscopit.uttgtogrl lhrrrrrlal lgohurrll r lolot:lrrrnroponcbentopulo, ui praeficicnduslt1,el yuprrlrrr l l r l l rnlrurcll l r{)(llol00l(,hj iccrct,pisooponrrnlcctioni uffra-geb*lut, Hln rtlrrlonorr rhlr 'rrl l t lsctlo,Irnnr bcirrrulntpirrcopi,rgumentaeu geel l laFFrEu!r*nrle lcr ' lnrrr' ro lorr l 'n l r l ,l r rnoItr r l r l i r :cl l , r , . r r r t icnblntur;la a-rf tFrr l t ul l l+tt t t t t rrt lhl t trrr erarr, l l ' i l lorrlnhil | l |r ' i (!r l l r l r xxol , lt quandoquideme+ p,t;rul l lecl l l t r* tr l trpl r el rl rrrl l r i , is 'rRrulrrnlueloct l r i lul rant vel cadebanl ;hi l rr i t yg, i iu11r,ul , l ' larr 1!elrenr cl lntu nl l i rrrrnl , polcslatem habuisse velrl lgsn,l l r l lgtrr,aanlsr, l r l t ' rr,vel lnrl lHl lod rtt trtrt t t trc l l .i t nrox addi t : Quoded-e3rla

  vlrlerrrrr" le rl i r l rrrr r l l l t l r l l (r lo rl* t t 'endotc, t t gocerdos lebepraesente2

  t

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  13/41

  22 23altele adeverescn cel mai intuitiv chip ci sinodul dela Niceiaprin canonulacesta a) nu a ficut altceva decAta exprimat ncea mai depli ni torm&ceeace n limpul precedent9i in cel deatunciera in vigoare u privire a alegerea piscopilor.Ceeace rAnduegteinoduldela Niceia,vedem i se con-firmii prin rnulte exemple sforice din timpurile de mai t2rziu.GrigorieNazianzeanulrimite o scri soare dtre ocuitoriiCezareiigi in aceastd crisoareecomandi; tit tunclionariior ai inalfi,cA tSiclerului i poporului,legereaui Vasile elMareca episcop.l)$tefandin Efez a sinoduldin Calcedon, ovedind i dAnsulaprimit scaunulepiscopal n mod canonic, ratSca a fost alespentruacest caun piscopale chtre 0cleepiscopi,rin voturilefruntagilor celor niai distingi ai clerului gi poporului ntreg.!)InsugiVasile elMarearnintegtentr'una inepisfoleie alepaslo-rale cd alegereapistoruluipe seama unei cet5li deierminatecade n sterade cornpetinti Epilcopilor,dar votul poporuluiare insemni ttate ecisivd n aceasfd hestiune.E)n canoaneleprimitede sinodul inut in Cartaginaa anul 419 vedem i po-porul esteamintit expres l unulce are dreBtulde a-gi exprinnaopinia sa asupracandidafilqrde episcopi i nr.rmai upi aceeail instituesc au nu pe candidatr-llespectiv.a)' Deci n temeiuldispozifiilorinoduluielaNiceia, recurn ial celorlalie ovezi istorice in timpul de un secol9i jumitatedupl acest inod,dinfrecari pe unele e-amcitat acum, n pri-melecincisecoleale Diser.icii legerea piscopilor e fdcea nchipulurmitor. $e adunau oporul, lerul9i episcopii rovinciei,gu b omnium octrl is del igatur, ct dignus atque idoneus pubi ico judicio etteetimonio comprohctur. Et paucrs interjectis: Coram omn! synagoga jubetDens con"^titui sccnrdotem, id est, instruit, et oslendit ordlnationes sacel.-dotalcs no n nisi suh poprrl i assistentis onscienl ia ieri oportere, ut plebcpresentedeteganturmclonrrr c:rimina,ve l bonoium merl la praedicentur;etri t ordinatio justa et lcgrt ini i : , qnac ornni l rm sufragio et judic io fr,reri texaminata. Hinc ctenim col i igi trrr, plebcm idcirco tantunl pracsente Lrissc,et si c episcopofumele;t. t io ju s tcst imoruiocoml:robetur,, .Op. c i t , Anrroial .pag. 47,t) Gregor, Irlaz. ep. ad. ijaelarienses ad promovendam electlonrrrrS, Basil i i .r) Vczi qcdinfri X{*a *. s!*odului di n ealceclonn A. S. E i \r,2iB_t5 I.:r ) l lnsi l . Nt , r ' r r . 19 4l) (;un. 50 , cl ,r. vczr gi cromentarulrri zonara 1a accst canon ri lSint. Atcrr. l l l , . l l l { i

  cercetaucari eraupersoane rednice entruacelscaun piscopescigi ctupicepoporul gi da pdrereaasupra respeciivelor ersoane,episcopiiadunali decideau are este cel mai vrednicpentruqpiscopie, au nglgi episcopii recotnandaupersoana especfivegi apoipoporulse exprirna enlrusau contra.Dupdce 'a ficutinlelegerea ntre popor, cler gi episcopi,alegereaera supusemitroilolitului ompetintepre confirmare idupiconiirmareab-finuti se treceaa hiroionisirea eluiales. Dupi cum se vede,drel:tul le legeren sensul rtrict l cuv&niuluievenea piscopilor,ia r polrorulmdrturisea e tel de persoanf, ste esf:ectivul,areavease devini episcoi:, au deelaracA consimte a alegereapers0anei esemnatee cdtre episcopi; gadar votul poporuluior.r of atdt de decisiv, a gi votill episcopilori idri de consim-tanr.rrrluloporuluinimeniuputea iungeepiscop.acd piscopiinu se puteaunlelege n priuinfaunei persoane, ecidea, up icrtrlram vhzui, otuimajoritdlii,daci gi dupi aceasta e f?iceavrc.o opoziSie,e adresau in noupoporulili e seama druiasenlt'11trapircopul i lrrin vaiul poi:orului e inl&turaoricediver-gerrf;t e plreri. Im1:ott'iva:ersoaneilese ciecltre episcopi il lol l()r i intdritdde rnitropoli i imeni t t mai putea iclicaiiciortbiccliune;ac i insei,t t urma l'e-uncimpreiurari,e produceantilf i'lrii: opiniecott'irarir,n cazul aceslacatroanele rAnduiauc; l i'k'nrl rcspectiv ;ir ie pedepsit,cieoareceru a tost n staret,,t rrrpi, ''. licrtlistuc!inca,i a permisca in epaihia especi!i; i alt . rrr lr . r1l,r, ;rrrpolr iv.r'pis:co1:uluile s egal. l) ri lgenere vo 'ct,r lrrr.rr r, .r ',1,rr, f t 'r 'r io,rt 'r la alcqet 't 'a 1: iscopuiuii in deosebi1'qr,1'1, i r '1 ' l l r r ,r r ' , ,, r ' i ) i t I i f rnu '( ' i i : r l lu i i t lcs, Se repeti l de canoaneientr t t t , r r , i r rn , l , , 1 l ' t l \ t r i io l t . ; l :? l . , r r t t l . 13, 50 Cart. Ei a.) . Xl ' , r r ' l r r l r , r t ' r ' , rl t ' , r t ' l r i t i l, l ; l l \ ' ( l ( ' ' . r , t i i r ls t i tu i i :eaepiscopuiu i ,| . lt ! t r r .r r r i i , r r rl r ,r r ' ' ,1 t t i , r l t '1r l l1 ; ; i t t t l t ' t 'e cl e ci re; l t d!v in, al=f l ! r r ,r ,-., r r l r t t r ' ' , t r ' . r t r r ,r l , l r l r ; r i i t t r l t ; r l , r rc l t t t ' t t o tdeeluni l par 'll r l r , r r . ! , rpnl rr l t r t t t l r r r ' , , r r ' . t t l t ' r i l r l i i t ' t ' i l t ' rnot l i f ic t i r i r l c lccursulf l t t t l l t ln l l , t l r t rq ' l r t l l , t , t l ! "1( ' l r ' ,1'1r t ' l ro l r t t l t t it t , t 1 t . t t ' t t ' l t l i 'c :gpo -'pei l t r l l, * i t ! l l i l l l r 1! i l r r - ri , , { ' . i , r r t 1t 11111' 1, 1 r l t ' t l ' ; r ' l r i l ' t ' , t ie Slafger l r al i a t i l t t t l ; : r r r t r l lu l r r r ! ' l r l r rl ; i l 1 ' l1 tnt ' t t l t t i . ' r i l t accaSta Se1*n, l l , r :=rr , l l=rrr , l l l i ' . ,1 rr , l r in ,u l , r . t l r ' r1r ' l ' i , ct : i SinOdUl gl aIr tr r , l l r , l , r . r r ! . r ' . i l ls : s i11r,'. 1 t l lgr l r ' r l r r' , t t t ' r ; l t t t r rbur i r i 9i a hO -l i r l l .' : r rPi l ' ; l ; r . - r u l r r l r r l ,r -1r l r ' l r r ' , rt t l t tn ,r l , i " . i a leagdpe aceiar

  i 1 I al l .l l 41 r 9l i l r t i l r r | | t t { tl l r r rot t ln nccst COnOn. j\

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  14/41

  24 25

  illl

  cari trebue ugi n sluiba isericii.r) upice 'a da taceastinormdcanonicd, 'a introduspracticabisericeascda numai personaliit ilile mai insemnate i participea alegere; mpiratul ustiniana dat putere egali acestei ractice, rAnduinda naintede ale-gereanoului episcoi: i se adune lerul gi cei mai cu vazd ceti-leni din respectiva parhie i, dup;i depunereaurdmdntuiuiivor lucra ird pirtinire, si aleagd re i i:ersoane, espre ar0sunt siguri ci intrunesc oatecalitatileprescrisede canoarre iIegilecivile 9i dintre aceste rei persoanemitropolitul mpreunicu episcopiiveau daleagigi si institue e ce l mai vreclnic en-tru demnitatea piscopeasci.2)egeaaceasta lui lustiniann-dati'dupi emiterea ei s'a primit n colecliunile e canoane iastfela devenit egegeneralf,isericeascd.t)a stirgitulveaculuial VIII-leasinodul l gaptelea cumenicncd a gisit de necesarsi se ocupede chestiuneaiegeriiepiscopilori confirmindho-tiririle de mai nainte eteritoare a aceasti chestiune,rin ca-nonul siu al 3-leacondamni obiceiul, are s'a furigatqi dupicare unii, ocolind autoritdlile bisericeEti, e foloseau e autori.tdlile civile (rapi. ripTthrr,ru)pre a ajunge episcopi u aiutoru$acestora i cieclaride nuli (iinpov) acest el dealegere.a)ceastase fdceapropriamenien mod silnic chiar de citre autoritif i"cariprimeau acgigurielapretendenliia demnitateapiscopeasci;inducAndn eroareputereade Staf,a careidatoriear fi fost si,controleze acaalegereaeepiscop decurseglementari acegtireprezentanfii autoritif iicivile ip7,itre*) iseaupeunii episcopifari congtiinfii, ari deasemeneaentrubacaig ealizau lanurlledelestabilele reprezentanfilorutoritd{iicivile. Acest ucru a

  1) 13 Laod. Zonara,lacomentarulacestuieanon l sinoduluidelaLaodiceia, zice cd ,unei asemonea lebe i este opriti participarea u nu.mai la alegerea piscopilor, i gi la cea a preo{ilorr'. S!nt. At, III, 18&2) Nov. CXXIll, cap. l: Sancimus,quoties opus fuerit episcopumcrdinari, clericos et primatescivitatis, uius uturus est episcopus rdinari,mox in tribus personisdecreta acere.,.ut ex trium personarum ro qui-bus talia decreta acta sunt, melior ordinetur electioneet periculo ordinantis,' Basilicorum, ib. IlI. lit, I, cap. 3. ,.,,,,.*:j:if.l3) Cap. 28 din colecfiuneaui Ioan Scolast. n 87 titluri. - Cap. $din Nomocanonul n 50 tilluri, - Scholia lui Valsamon Ia cap. 23,titlul I din Nomocanonuln XtV titluri. - Cormciaia, cap, 42 (edilia.mcnl ionatr i ,l, l U) .'t ) Vczi comcntarul in Cormciaia, 1, 8) la canonrr! l0 apost.

  provocat, ntre altele,o nouele impiriteasch speciala,despre{arB vom vorbi mai ios.Felul acesta de alegeregi instituirea episcopilor e citre;lnottul episcopal rovincialcompetinte,u participarea oporului,terpcclivecu a reprezentantilor legi ai poporului, l gisim pis-lrnt in Bisericd timp de multe veacuri.Spre finea veacului lXll.lca Marcu,patriarhulAlexandriei,e adreseaziui Valsamoncrr tntrebarea acd dupi canoane oateoaresi permiti sitenilorInAr1il11roprctzit,icanorum urbae)participareaa alegerea pis-nlpllor -- gi , liregte,a primit respuns egativdelaValsamon,utphrirc la canonul13din Laodiceiar),arele nterzicen modex-grrernrullrmii poporului (d7.).orc) dupi cum am amintit chiaro;1p.rrticipe u drept de vof la alegerea ersoanelor finlite,llar Valsamon u obiecteazinimic pafriarhuluiMarcu mpotrivaglrllelpliriipoporului a alegeren sensul anoanelor,dicd m-polrlv,rparticipiriiprin reprezentanfiidi ,degi, upi cumse Ffie,IttlValslrnon u- i erapldcutiparticipareaoporuluia alegerea ergtlenrpir).ovezi n privinfa aceasta entru secolulXIV gi XVlp oferi llatriarhatul onstantinopolului.ntre alteledecizia a-lrlnllrulrrl 'ilotei din Noemvrie1370 eferitoarea hirotonia i-lu[arttlrrlAntim n calitate e mitropolit l Ungro-Vlahiei, upirlqr'r't.,riieuli dc cler gi poporB) sau decizia atriarhuluiMa-leltr r l in I 'elrruarie 400, ri n caredispune a pentruarhiepis-rupla tllvrrril,tvacanlii Anhialiei lerulgi poporul e procedeze'116lsrgr.r'rrr cunfornrilalcu rAnduiala in vigoaregi si-i reco-fttlf lrlrt rr,i plr';o;urt',ilr crlclupd ercctarea irturiilor(rivpap-+,ty l * .1 1 'srr11pr1iyt. v,r r ' ( .cunoi rg lca episcoppe cel mai vrednica).ln r le,rr rurr l l r r rptr l r r i l r r .p l tr l poporrr l r r icl c a part ic ipa la a legereacplarrr ;r lhr t ' ,l i i r i r tu.gr t t l ' t t i r tcr , l t r l ; , t l ;c p iardd,ma i ales inpar-lF rr"r t l r l l l r t r l t ' r . , r l i ' r r , r ' t rhrr 'p l r rv i tr r i ; r l t : , arpr in aceastaacestt*e1t l l t t r ,1 tr t t 9i ,t ; r lct ' r l t t lt r r lo t ' l , r t r l . r t ' t t ; r l i l ; i l i i , updcum se mir .IH* iqcele !r r !r r r ' ln t lpr !rn l r r i r r t l i , rpor i l i , r ' , rnort i r : i i 0 it s inodulu i'd ia lgtgeal lgt l l t r t t l l i r rurn l tr / ." ' ) , ( .r t ' r ' ( l i ' tp() /r l i t ' l for ; l l r r imi t ig itt Bt; i l 4 t l \ . , l i r l*; !=*l l t ' rf . g , l r le fc |t r'l :1 r r Frl r i l l * ,helrc I r11ets11ti11l l rr, l lhrrriVlrrrlobonue,1860, 1862)t. *r- rl A. lg l 'ck i s[ef ll , ; t i ,r t I art l l i l l i E , '1 ;1

  .

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  15/41

  26in cdrfile simbolice le Bisericii rtodoxe,9i anume n enciclicapatriarhilor dsdritenidin anul 1723t).Pe ldngi acest el obignuitde alegeregi numire a episco*pilor, expusacum,storia mirturisegte i uniidintre episcopi raunumili gi fard alegere ormald, ci numaiprin numireapersoane.'lor respectiven calitate e episcopi in parteaautoritilii deStatgi dupi aceasti numire persoana espectivi era supusi exami-ndrii de citre episcopii ompetenti ide citre mitropollt9i,dupice-l gdsOau rednic, l hirotoneaugi ii liberaugrarnatade con*firmare.'Proceduraaceasta 'a introdusn Biserici ncd din timpul,cind impiralii greco-romani 'au proclamatpe sine protectoriaiBisericii, dceauBisericiimulte danii mari 9i ii garantau rinlegeprivilegii ntinsez).Dar la aceasta con'rribuit i punctulde vedere al dreplului ornan de Stat, dupi care jus sacrumera o partccomponenti din dreptulpublic (jus publicum) i seintAmpla ir domnitorii,n virtuteaacestui us sacrum, umeaudirect peepiscopi au 9i validitauniluenfa a alegerea,espectivla numireaepiscopilore)audaci clerul gi poporul doreadrept e'piscop l lor peo persoandmerituoasi, umeau piscop e aceasti.persoani.a). cest el de nun:irea episcopilor ecitre domnitorise fdceade mulie ori in urma nriulirei constrAngitoare im-preiurariloru).e intimpla cAteodati ci episcopii u se puteauinfelegenire olalli releritor a persoanae care do desemneze'penlruvl'eun caunepisc,rpalacantgi iu cazurile cestea, om-nitorii,spre a preinlAmpinaisordinile in Bisericd, are cAteo-dati ameninlau i linisteadin Stat, erau silif i sau si numeasciingi;i pe episcopi :rinputereaor , sau ci cedauaiegerea e e-piscop inocluh.ripiscopescin alti provincie isericeasc5u).e'

  r) l lditia din 1848, pag. 24 .2) Coa, \ 24 (Cod Theodos.XVI, 2)B) Iustin. Nov. VI , pracl. CompardG F'. Puchta: Cursusder Ins-ti tutionen Leipzig,1858, 1857), Bd. I, S. 75.+) Yezi multe mdrturii despreaceagta a L. Thomassin, Vetus etnova eccl. dis ciplina P. II, lib. II , c. 6.ri) Constantinl p. ad synod Antioch. Eusebiide viia Constant.II , 6 t) .0) Dc pild[ numlrso ui Ilrisostom de citre impdratulArcadie (So-crat, hisl. cccl. Vl, 2) ua ununrirl t l tr i Nectarie e imp&ratul eodosiu olMare (Socrat, in t cccl .V, 8; Sozorn. ,st cccl . VII , 7, 8) .

  gtie ci impiratul Zeno in anul 482, cAnda fost ucls episcopulSteian,a luat Antiohenilor reptulde a-gi alegeepiscop i a datacestdrept patriarhuluiAcaciu;9i sil'lotlul piscopal in Antiohian'a protestat u nlci un cuvAntrrrpohiva cestuiuuul). in ge-ncral,Biserica recunoscutn multecazuri drd nici o opozlfierlrcptrlldomniiorilorde a nuni i ei singuri episcopi n unelepro-vincii.Acestdrept al domnitorilor u cra in contrazicereu ca-nonul30 ap. (respectiveu canoneri ai sin. VI I ecum.), ieoa-rr'ce acelcanonnu este ndreptat mpotrlrradomnitorilor, i im-potlivaamestecului ilnic al fuircliqnarllor lvili la alegerile er'piscopi.n decursulimpului 'auciatc3feua isp-neifliegale, ri nr',rrcdrepiulacesta l dorrrnitoriloreleritor a ristituirea piscopi-Iol' ; 'aconfirrnat t3t de cdire autoriidfile rlserice$ti Atgi der,1lrr: ele de $tat. ImpdratulNichifo:'Foca 9$3-969), n urmalrrr,i coiriroverse,are s'a ndscutnlre patriarlr i infre eplscopii'rrrlrordonerfiui dln prileiul unei alegeride episeop, dat o no-vr.l,i rllr.ciald,upi care n viltor impdratul a desernnaersoa-t!{'1")r,nlnr ocurile respectivei afioi sinciiul episcopesci vaFx,rnrirr,rii hirotoni ir tru episcopir).mparaiir isaacAngirei,nltrrn,r 'r..r'clii1:eciale autorili! ii biscricegtieepcctive, cia-tnf,,rtrl l t l lT ll n ,rt11rc{a1ur.fa'i t),t.,r iv a$upra alcgei:i i episcopilor, 1:ds.fr,irrrlp,'rrllrrclomnitordreptul recunoscut e Dlserlcd n privinla1,.,r ' .1,r ') .lr r t lccretal unui sinod patriarhel l in f impui patr iar-I trr lrr lu,rrr ' i l l i rr luna Iul ie 1317a reci lnoscut n mo d soiemn11g'1' lrr ll , rrrrrr ikr l i lolrr accasl ir hesl iunea).ri n aceasta 'a con-Iurr;r l p' '1111lolt i r ' , rrrn,rn l l iscri t ,aor t, .r ioxa:reptuldoninitori lorlr l rr ' . l r l i r i r , , , t,nihl ' .gri . ,rol ' , i ,11it11r1iol i l ii p; i i r iarhi $i dcmni-l {rt l r ' i * rr rl ,rrt ,r ( ,l l l l r,grl r, .nl l } i i rr ; i t ' r. ' t . ; ' l :; j intal feaU pg Candi-alrl l l r l , , r i1i .! p ,rl r ' . , r l , . l . rr ott t ru r' . t t ! t ' f r ' , l . l i t t r leSefnnaU ingigil f . l :"r l !r l 1,, ' r,rrr, l rr l . rtr . . ;rr tr i , r i l r inr. i i : ; r: trt tr i i rU t. l l isCCrpipr fes-frt , t t , , l l '. 1 i r l r l i r 11rt1l r, l r. I t ' , t l l l l . , , ( r 'x ; , l t , i r l i l t ' . t l leci lal t 'a epi-:e.el l r l t i r i i i ! l ! l , i l , t r.r ,r r,1, i tr i r ,r l t r i r i r. ,r lt r '1i r, , , ; l t , ; i t l t fp. t Ce-l

  'l l . . l r i l i l; r. 't r| ,1.. i!a . il . ' l r , r r r ,

  ') t t l r: l ir 1, rl l

  er l s* r l t . : l t "r l l l r r l l1s I , I t | l ) ) ,. i | :' ,. t". l f. l I | | l )i ! ,4, :eF 1,, 'r rr t lr r r . l i l , ; ' f l8.I r l t t

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  16/41

  298geseauvrednic, l hirotonea au il respingea i atunci rebnia iurmezenumireaaltei persoanet)n).

  Cenonul 5.Despre ceice sunt excornunicafi, ie dintre cei din

  cler, fie dintre cei din starea aicE, sd aibd putere sen'tinfa episcopului fiecErei eparhii dup6 canonul, care ho'ldr-elta cd cei tepddali de unii sd nu se primenscd decdlre alfii. Sd se cerceteze nsd nu cumva s'au lep6datdin comunilatedin micirneade suflel, sau din dorul deceorlE, sau din oarecare aversiunede acest fel a epis'copului. Deci, pentrucaaceastasd primeascd cerc_etarecuvenitd,s'a socolit cd estebine sd se lind sinoadededoud ori pe an in fiecare eparhie,in tot anul; ca totiepiscopiidin eparhie la olaltd adundndu-sentr'un loc,1; Astizi .se ace alegerea e episeopcu participarea eprezentan{ilorpoporului; in Rom6.uia Art. l-6 al legii din anut 1872); in emrhatwlbwlgar (art. 37-46 din Statutul exarhaldin anul 1883) qi n *oil.ropolitSibiului ($$ S7, 97-105 al Statutului organic din anul 1809)' Sinoadeleepisconeqti ompetintealeg pe episcopi n patriarhateleisiritene (penkupatriarhatulclin Constantinopol rt. 4 al canonismului din anul 1860;pentru eelelalte ezi: I Silbernag,l,erfassung nd gegcnrv'Bestand lmmti'I(irchendes Orients, aldshut, 1865, S. 23), in Rusia (ucazul din 14Februarie1721 si 2l lanr:arie1822), n Grecia art. 3 al legiidin 185?l'in Serbia art. 24 al le gii din 1890) qi in mitropolia arlovi{ului art. 2Ldin rcscriptumdeclalator'urn in an'f 1779 9i I Ciaplovici,Slavonien,l84). In mitropoliaBucovineigi a Dalmafieiepiscopii se numescde c6,trsimpdratul austriac, ar sinodul episcopeso xamineazl calit6{i1e andidatilerqi dacl ii giseqtevrednici i hiroioneqte i le di gramatade confitmarc.

  Acelag drept sc cuvine mpirat"trluiattstriacqi referitor a numirea episct'pilor rom. cat^ !i 19 al concord. ustriacdin 1856), Dreptulde numir:a epis,;opilor (Norninationsrech{)a rom. catolici rer"lue donnitorilor in.Fran!a,Bavatia,Spania,Po,:ttrgaliatc , vezi Dr' F. I{. Veiing: Lehrbuch,deeKirchenrechtFreiburg . B. iBBt. S. 563 564). Refcritor a acestdrept al domnitorilor omario atolicicu privir:ea numireaepiscopilor entrutimpurile vechi vezi P. de Marsa: De cencordiasacerd.et' irnp. ilr. VllI.p. 1o , 14 , 15 , 16 , 19 (EC. Paris 1704 pag. t2 33 sg.)e.;Nornrele,dupir cari se face actualmentenstituirea episcopilor nl ', isrricrt rtorl,r.xiruirrit t i , sttnt fr.xatcn art. 12 ctin Lcgeapentrttor1;arl i-zarca iir;crici icl in a. l ' l)25, ia r pcntru cele di n vigoare n Bisericagi rbca:.;cii;r ylrc'cl. tcr"tcz i l)t '. l i . l(rrzimirovici, i t tratiautttalir c droIt I' ic r iccrrcr l i ' rer ic i torlt lot loxt:i ls i t r i lc r l t ,' ; r l , t { ) i I , p l r l ' . :l r; i 5i l (N. ' t ' r .1 .

  ,rHq{! examinezechestiunilede acest fel, 9i aga ceice,deaprccari se va conslala evident cd au v6tdmatpeeplxr:op,de cdtre tofi sd se considerea fi excomunicslilegnl, pdndceobgtea episcopilorva socoli sd holErascapt'rrlrucldngiio senlinlEmai bldnd6.ar sinoadelesE sellrrll, rrnul adicd inainte de patruzecime, ca, suprimandlnnlll rnicimeade suflel,sd se aducd ui Dumnezeudarr'rn'nl: or al doilea pe la timpul toamnei.

  { l :1, 13, 16, 32,33,34,37 ap. ;2,6, I I ec. ; 11 , 13, 19, Vt ' r , f / f l r r l . ;6 VII ec.; 6,7,8, 11,20 Anf ioh. ;40,41,42 Laod. ;r ), f t l i , r l t l . ; 11, 18, 23, 29,73, t05 Cart . ;1 Sof.).lr r acestcailon inainte de toate se repefesc canoanelel.', I | ,,,i J2 ap. ci adici cei excomunicafide citre un episcoprl r l ' r f li pl imil i de altul, apoi canonul37 ap. despreaceea eIrr lrcr u'r' i iserici provinciald n fiecare an'trebue sd se lind derlrrr rr l i : . iuodul piscopesc. inoduldela Niceiaa gdsi t de ne-1r,;11 ;, ! rr'l lcfeascd cestecanoene in cauza disordinei )roduselss i i i l r i t , i t lc ci tre meletieni, esp re cari am vorbit a comen-l r r r r l r , r r rnrru lu i al acestui inocl.l\l,rr',i ltr celc oranclLrilcllin canoaneleapostolice omenitegl ,rf r .r l r t ' t ' l t l t :c 'au lratat in comentari i le oastredela acelerr lr l .r tr . , ;rr irr ' ,rnonrrltrczental sinodului elaNiceia:1, se im-1ri , , ' l l r ,r.pr ' ,ropi i ' t . l rpecl ivia s; i i ru abuzeze a judecarea leri-1l lrr1 ,i l . r i r lor ' ,rr lrolt l r l r ;r l idc t l lcp lu l lo r de a pedepsi q icelor1.. rIr l i , .r . l ,r pl l l r . l r l t . ,l l lzr l de apel la s inodul provincial,J , , . , , l l I rnr . | .r . r l l ' . t r ror l r ror . r i t tc i , r li l l are preptut rSa rezOlVgal ' r ' ,al , t l t t r I li l . , ' t t t t pt ' , r ' , ' i t t t ' i , t l t ' , i l6,t l t 'afaCefi le, Caf i nU t feg; t=,1 , . , , r, rr l r l , . r r l r i r{. l tul . t .r l , , i r t r r i l r r l r r il l rovi t t t : ial , trebuesc rgzol-* i tr. ,l l i l i r l ' . , l , r r l t r. ,nrr t r lu l l ,r 'rrv i r l r ,r l prtrl l t ' i t t gi 3, Se hOti faglg! i l l i , r l , , i rt l i r, ' r i t ' . ! l rrrrrl i ' ' i rtrr, l r l , , l r '1rr 'rt ' . l i t t t i ; t l t . lntt l t le.', = l r r i i rrr l , l rl r l , r r 1 | r t l t t , i l l t i l i ' t , l t t rt tr l t l , ( ' i l f l l f i i t l i f t t fe=r -= ,, , ; F ,, l r i , , .r i r, r ' l t ' r !l r r t r , l r , ' ! t ! I ' . . t l .n' t r l t t t trt t f l iVt t t t lI t l , : .1,1. j ,1=l i l : .; ! , , r, t r1p, : l i ' ,l , r , r l r ' , . \ / ,11,;, t l t t6n t' l

  l: . r f a e=! , r i .?.! , , ! l, rt ii , ! i ! il , , lr l , I ' i ' . . r ' , t .t \ ' , r , ; : r i i l : tu) l ) ,I t !: i = ==t= =. , r . r , l | 1, i i i , , | . r i rt ,rr r. ,l f t ' l dC CaZUf i' f . ,=1, , ' , : : f 16 i i- . =: . i=l i l=i , i i r . , , l r i t l t i r ' \ r i l t t i , : l l , ; i at fUtne, dUpa, 's: :==,13: .1 l :1: i , :=! J .1 . : .r, r I r l t t , r r t , r . , l i l r t ( ' l ) i : ;C0pl t l fespgc-

  I ; ! i, . t 1 l l l | '

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  17/41

  4t

  tiv se incdpdlineazdi nu.vrea i absoive e o persoanide pe-deapsa, e care -a dat-o,r)poidupl cuvintele ormciaiei,inodultrebuesd cerceteze: canu cumvasi lie cineva excomunicatfdrd si merite,ci numai din micirneacle suilet sau din furiaepiscopuluiau din cauzaoarecdrei ontroverse,au pentrualt-cevaceeaceprovinedin firea pdtinraga episcopului,are idicteazd i excomunicee respectivul, eg!nu esie vinovatu.lHotdrirea ati de cdtre sinodul provincialn acestechestlunidevinedefinitivi,chiar dacAar fi confradorinlii episccpuluies-pectivgi impotrivaacesteiotdririnu seputea ecurge a vre-unalt sinodprovincial,eoareceupi cuvintele anonului al sino-dului II ecumenic, arelese referi la canonulprezenfal sino-duluidela l{iceia, toate afacerileunei Biserici proviilciale erezolvf, efinitiv a sinodiri roviircial ornpeiinte i esle nierzissi se producd isorciinen Bisericii ri n eventualaransferareacestor el de cliestiuni ela o Diseiicdprovinciali a aita.In acest erls fost ntenpl'etatotcleaunacest anol"!iceian"Miriurie despre ceasta e oferd rrtre altelee1:iscopii isericiidin provinciacartaglneani n reialiile or cu episcopul t,;mei.C?ndCelestin, piscopul in Rontra, somafpe Pirinfii Bisericiidin Africa,care era independenlin acfiunile ale,si-i inain{ezespresuprarevizuirei hotarire entin[a at i impotrivaui A1:iariu,presbitern Six, carelea fostexcomunicati s'a fost adresaiaRomapentrusupracensurare,iuoduldinCartaginainut Ia anul424 s'a adresat piscopului in Rornaprin o scrisoare pecial*,in careacelsinori,ntle altele, pune rmatoarele:No i te ru -gdm ca in viitor sa nu ciaiugolcrezamdnt elorce in cleaieigiin viitor sd nu prirnegti ;r comuniune e ceicenoi i-am exce-municataici, deoareceiinliaTa ugorpofi afia c* aga 'a lioilritgi la sinoduldin Niceiagi dacide acolosevedeci lucul acestase observdeferitor a clericii nferiorigi laici,apoi cu at&tmaiufrrtos rebuesa se observe ceasta u priivire a episcopi. rinurmare$finfia Ta si r.u priuregtin comunilate or:gtieir,ti cumnu se cuvinepe ceice au fost excomunicafin eparhia or. Deaseilieneai interziciSfinfiaTa refugierea eruginat5 presbi-tcrilor 9i clericilor, upd cum !i se gi cuvine; deoarece ceastann s'a norrnaldc Jisericain Africa rin vreohotSrire $finlilor

  r) Slnl . At . l l , 126.1] t l . :di1in i l$l {r, l , $i l ,

  l'Arlnli,Ei hotiririle sinoduluidela Niceia estituescmitropolililorr ornpetentin chipulcel mai ldmuritatAt pe clericiide grad n-fprlor Atgi peepiscopi.poi (acelag inoddelaNiceia) dispus ulrrlclcpciuneicudreptateaorice hestiune,epoate bveni,rebue,aa .ursolulioneze efinitiv a locurile or proprii,deoarece a'rlrrlll)au recunoscuti nici o provincie u va fi lipsiti dedarullluhuluiSfAnt, u ajutorul cirula preofii lui Hristosobservd ntttorl rrtcleptdreptatea i o pdzesc erm, cu atAt mai vAr tosorltn,u'(,ccuturor i este ingdduit a in cazuldacdnu sunt mul-ftttrrtlilc sentinfaudecdtorilorocali,sd se adreseze inoCulu!clrarlri,rlau chiargi sinoduluiecumenic; au oare estecineva.6rF lxrafcsi presupuni i Durnnezeulostru nspiri dreptateanrrrrrnlnora dintre orurile udecitoregti),ricarear li acelatl va llpside aceasta ullimea reolilor, ari se aduni la sinod?9l oslr. lroate i intr'adevir temeinic* uelecatae peste nare,fn Inl'r (',lr'cia ersoaneleecesarca facerea epozifiilor u seltrtl prcrr,nla ri din cauza ebilitaliicr firegti, ri cjincauza x-lrrruilr' liu'nile au n urma altor nenumdrateinpedimente?nsidcalts dru.(,,re tu ai puiea d trirnifipe cineva inpal"tea fin-f ll lalrr,nu am gisit nimic tabilit le alrevreunSinodal Sfin-l l l l r l 'arlrrl i;rr ceeace i lr irnis dinioara ri n Fauslin,piscopuli11169'r l lto' , l l ' t t ,a gi cAnrj ceasta 'ar fi hotirit de cdtresino-t lul rlelnNir i;r, ro inu am pututg.1si imic ag aceva n coplileFtar u r1lr.' ,vo.trt, lrrlr iqinale lc sinocluluiel aNiceia, e caril aru ' r ' i r r r l ll r ' l , rrrr ' . r , ; f in l i lu li r i l , p iscopulostr t t o leg l Bi-tet l ' l l r l l r r \ l r , : . ; r r t r l l r , r , , , il r , l , tt lc; rcirr : r ll r r l Af ic, episcopul on-f l t t f t t l r l , r , l l r l r t t , ," ( , r t ' t ' t i r t i * , t t t t l t ' . , t : ; t ' is episCOpului de pi *StFi l lu l t r , l l rr l i l . rr rrr , t r , r i rr l , r , . i rr l, i i r , p l i rr p l r . lsb i tcru l nochentie g!l ; * t t l ia rr l r l l I \1 ,. '1, r, rr t rn lr . . rrr , r t l r t . ; ro l l ; i . DCci lf u mai faCeiiFg le r Fl ' : l I n t l , r t l r , l t rrrr l l r ' l l 1 { Iy t l r ' r ' i r ' i iVrt ; ; l r i ;i l t fateZe in=fate*l le l rrr ,1 'r i t r '!1 ,, tur t r t ' t l t i l t , l i , t r ' r , . r ' ; t , tr t ' t r l t ' t tC, t;i tr t ziCC!i ;lt ie i a t t t i t t l r ' r ' l t , r r n : i rr , l r l r l t rrrrr ' , r ' , r .1r l r . ' . i ,rr ' l , rrr i t , ; t ' t ' i r ' , rrr i t l r is los,t t l f e l l i ieer F- -,1u,*: l rurr l rr , r, i r ' l r l l l ; t l l i . . i ir t rr , r rnrr l i rr l r . ilx , sc; ' l l l ta3B-.gte {ete=e ==' ' ln 1r;. i r ,11111g. .crr. r l " )rr , rrr . l . r , . ; ' , r . rr , ;t SCf iS{ lhitptt l elt t -i I i t , } i in l r , i I l rr t ' ! l rr , . , l r i - , r1rrr l ll n l iort t ; i rr) .ii F=e.35*=r i ; r . E lts i i t i l l l el * rE F l ' r tRt gi lal l r r pu1t , .222-- 225& eelE: . f i i , r :E t eit{f l t "1 r ' , ' , t ri a ir r i r r l rgEi *rE 6r-elA dr : r l t r r }nte n sl : i rql tul canoanelOri ledl l r r i r leta ? r feEih4 t l l tr rll f lar r ! r r r l r E lBat r l l i l l r ei l nl , i l t r r l r i l , l tq t t0hi t r Ol $c( lUUnf S i t paf i tCf

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  18/41

  Pentru desbaterea cestorel de chestiuniudecitoregti, es--pre cari vorbegte anonulniceian rezentprecumgi pentru oatecelelalteataCeri,cari se referi la viala bisericeasci unei Bi',sericiprovinciale'(37p. ; z sin. II ec.),canonul rezent ispuneca ptimul sinod anualsi se fini in zileleultime ale cAglegilor,inaintede poslul mare, ar nu in Duminicaa patra dupi Pag{i,'dupl ium s'a prescrisprin canonul3? apost.;9i adici dupi cu'vintele sinoduluidela Niceia: upentrucaiind eliberati de toatinecurifeniasi se aduci lui Dumnezeuertfd curali'. Zonara n,comentarul iu la acestcanon zice cu privire la chesfiunea 'ceasta: uCelce redeci esteafurisitpe nedreptse va supira pecelce -a afurisit, ar celce -a afurisit, auzindcl cel condamnaf;nu s supunede buni voie epitimiei,ci se ielbuegte, cestanu.se poatepurta calm fafi de cel afurisit. 9i daci unul fali de.altul dre astfelde dispoziliesufleteasci, poi cum pot si aduc6'cu inimi curatl iertfi lui Dumnezeu?Si din cavza aceasta 'adispusca cel dintAiusinodsi se fini inainteapatruzecimii,ar nl"doileaoamna, iindci Oclomvrieeste uni de toamni"r).iCanonul 6i

  6*,.",,,., .",....,.,,_.-Se se tind obiceiuiile vechi, cele din Egipt 9i dinLibia 9i' din'Pentapole, ca episcopqfdi-n Alexandria edaib6 stdp&nire peste toate acesteae); gpgggceaceastas'a obignuit 9i pentru episcopul din Roma. Asemenearinc6 gi'ln ^l,ntioiia 9i in celelalteeparhii"'i6 se pEstrezeac justum, ut uniuscujusquo ausa llic audiatur, bi est crimenadmicsun:ot singulis pastoribus portio gregis sit descripta quam regat unusquis4ueof gubernet,rationemsui actus Domino redditurus; oportet utique eos,.qtribus praesumus,non circum cursarer nec episcoporum concordiam co'hlercntem sua subdola et fallaci temeritate ollidere sed agere llio causansuam, ubi et acusatores abere t testessuioriminispossint: nisi ti, paucis..desperatis t perditis, minor videtur esse auctoritas episcoporum n Afrioaconstllutorum,qui de illis jam judicaverunt,et eorum conscientiammultir"delictorum laqueie vlnctam judicii sui nuper gravitatedamnarunt.Jam oaurecorum oognita.est: jam de eis dicta sententiaest, nec censuraecongruitsaccrdotum mobilis atque inOostantis nimi levitate reprehendi, cum DomLnus doceat et dicat: Sit sermo vester,est estr non nono. S, Cypriori,,Epist.LV ad Cornelium.t) Slnt. At, l I , tZF.r) provlncl l N. Tr,)

  flnla mitropolilului,despre unul ca acela marelesinod $hollrit cd nu lrebue sE fie episcop. Dac[ insE, fdc6n- i,fe prln volul comun (9i) rafional al tuturor, 9i dupd tnonul bisericese, doi sau lrei ar conhazice din c6u- $!t lor de ceart6, sd aibd putere votul celor mai mulli., e(3 4ap.;4 sin. ecum.; , 3, l l ec.;8, I I I ec.;28, IV ec.;lrul,; 9, 16 , 19 Antioh.;13 Cart.).* Canonul cesta, arele ste oarteclarn lost obiectul elordlveree peralii ncepind cu secolul l V-leasi pind in ziuadell cite odati textul ui era foarte rdstdlmdcit,entruca ipOrll dovedi n mod forfat ceeace e fixasede mai nainfecaC0rlllparte prin sofisme -se didea sensul,pe care nu l-anlcl odatdgi nicinu-l puteaavea.Canonulesteal unuisinodadlci al unui sinod inut ln parteardsdriteani a lumii"I d dlntre318 Pirinfi participanfi apteau fost apusenio."ll t loll din risirit 9i astfelpentru isiriteni, ca pentrut[ participata sinod,precum i pentru oti ceilalli, a-I hl t deplinclar 9i deplin infeles lin timpurile ele mai.ilnl tn zluade astdzi i la canonigtiiisiriteni,precumih tcologiiBisericii ortodoxe,nu giisimnici o disputi.FfbUr Intorpretat gasaualtfel9i cA Pirintii dela Niceia.'I [ l| u elfi expresle in canonvoiausi exprimeaceasta"illvl. Apdar nu pentrucanonigtii i teologii dsiriteni,ciItl Cplrrnda fost acest anonobiect e discufie,up6.apur mr l rur 1l Indeogcblentruaceiapuseni,ar ittH nrnllloelt rebulau il gerveasclroblemae a do-

  fr f rl|n )ilmalul pspal toman, dlci precAdereau*lh ffupr fnlrtgel llscrlclunlversale,rimatul pisco-In prcdt|et l lalorlul.)erpreaccst rinrat uYtleulh ptlmtalccregllnalalll,up icunnicidhfa ig EEllsl nlmleDu :hrorlulcectasteEgl#li||l clrul. r'err nehlnall se n- -

  ,ivelepe seamabisericilor.Deoareceesledeobgte.cd, dacd cineva s'ar face episcop fdr6 de so- f

  *f tnfgesr rlll Get ladrlleand,dt9i g b$ ?BEun:ulrelullndenisie ilre.al Flreilcti umGnlccl ca llmicitorul-*elfHei FFrlcllm, r autortlateaceslui inod oiau

  Fw

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  19/41

  ?d

  dec! tr se oloseasciespectiviipre dovedi elorce ucredeaunprimatulepiscopuluiin Roma c6 acestprinlata fost recunoscutgi de catrePirin.tii inoduluielaNiceia, gadardideBiserican-treagi chiar n prima umatate veacului l lV-lea.unul dintrecanonigtii pusenimai no i gi cu auloritatena i marezicec6pri-rnatulepiscopuluid!noma ici nuavea evoiedea fi recunoscutde cdtresinodul ielaNiceial).Astfel alioneaziacesf anonistdar nu in felulacestaaiionauodinioari, i rnaipufinpe vremeacind Bisericile u erau rrca espilrfite,gadar e imFulprimelornouSsau zece ecole, i pe atunci ecredea i tocma! u autori-tateasinocluluilelaNicela rebue 5. edorredeascdrimatulepis-copuluidelaRoma, deoarece e atunci nc i nu erau nventatealte argumente. ar intre actelesinoduhli elaNiceianu era 9inici nu se puteagisi nici un cuvdnl, arear vorbi despre ri 'matul roman9i asifelpe caleclirectlnu se puteaatingescopuldorit dar se puteaaiunge a acesta e alta cale,dupi cum s'agi ajuns.5'a gisit inlre actelesiirodului rezent anonulnosfru(6), u catese lacearnintire espre J"repiurile,:ecari le au a-numifiepiscopi rivilegiafi,;i despre ceea i nimeninat-ipoateturbura n exercitarea repturlloror 9i in speclai i episcoputrAlexandriei,piscopul ntiohiei i alli episcopi elaalte Bisericiprivilegiate ntruatatapot fi inciependcnJii de sinestitdtoriiuBisericileespectiveu privirea excrcil3rearepturiloror , ntrucAt gi episcopulRomeiera nclr-'pcndentil aceastiprivinfi. DupScum se r.recieici in canonul cesia u se aminteglerimatti!; gamintegtcotu5i episcopul o;neigi deci espectivii redeaus5profitece l puJirr leaceastainpreiuraren interesul copuiuior .9i aceasta e putea ace, or i exlrlicandensulacesiui anon ninteresul copului ropus de danq;ii i exi:upaudensulit i dupicum voiau i, ori modiiicirnctexlulagacurn orespundeaccpuluilor. 9i sfa ficut gi una gi alia. De ultimui lucruse foloseau etimpulcand$itica stiintiticl lr lel'a ncadesvoltati,ar candmai---T ,,La primaute du pape d'ailleurs n' avait pes besoin de Ia re-connaissancc c*"r conciie (de Nic6c)" zice G. Phillips in ai slu Du droiteccl6siast ique an s se r principes g6n6raux, Paria, 1855. {tradus-de Crc' 'uzct), I[, 28, qi spre a clovedi aceasta ei adicd Lrreciderea apei din Romuusupl :11liscricii intr.cgi nu trebue si fi e reeunoscutbde ci tre un sinol c-cunrr:ni {i , ' l r i l l ips sc rcfcri la un clccretpal tal ! $i aceastao spune qi oafi rrrri r ' l r i r l i l l ! . t ,: :rt lc e tc trcout in rindul cc l dinl i iu al canoniqt i lor dittt inrptrl l t rcz.ctt l .

  lirrirr s' a desvoitai ceastdriiica,au recursa cel dintAiu.lr. :rfeaei anceput extuluioriginalrecescin canonul airlttrrrlulttiel aNiceia ste irmatoayea:l'i. t,r,Ttirt,9tizoo"reito,rii=i,, ,l",,trr,,, ,r 't ,Liti71 za), l levru.ri)st, /)o:e ri v dv iD,s-;avlpeiVE*t'1,,r;ro'/ l tvrn,v o')rru't Ttet d,7 :oucity' i ;:i )1 ,rr"r nri ev'lr i ,uvEtt,i ,' ,t;i ,t, r0i,t0 o,ivq3(* oru.'qpc1o,r". . . . (AnliqUi mOreSSelVenfUfr lt r l rrnt n Aegypto,ybia t Pentapoli,t Alexanclr inuspiscopushulrrrrr nulinnr potestatem atret, quandoquidemt episcopofir l 'r ,rrru oc es f consueium.inri i i ter..) AS ast d n toatecolec-f lurr l l , ' , rrroir icefecegti i in edif i i iesinoduiui el a Niceia inllrrr lrrrr '( '' i-r lcna i vechipand n iimpui prezent. 9a st i gi infurrrr '' , i i l i i l( ' pi lsene i in traducerlreat ine, a chiar$in colec-l lrrrrre.rrr l)r;r:rrdoisidr:r.ar ia sinod"ul l IV-lea ecumenicdi nrrir l l" l) l ' , rr;chasiu,nu i dintre delegafi i 1: iscopulu!crnei,- l lrr rr i lr)\r{ '( l i r irnalulepiscopului omeigi sprea corruinge{c'r i l" ' , r , t ' , r ' i l i l : ParinJii el aCalcedon,'a referit !a sinoduldplrr lt ,"1,r, : irrc, lef irmative r i recun*scilt cestprinrat i a6ll l l r l t rr lt 'o ttr;r: tnnare sa canonul i i icclului lela \ iceiacugl91f rr t rf f xl : 'i 1 tz).rioiu.'r,i,tt,; i:i,/ir)i. {711 L irltorezu.ye ttarl ,, , , t t i 1, , , l i ' i . , tr : , , ; . . ,ecclesia Romana semper hab,uitf f f l l t r l r l rn, ' tr 'nt ' ,) l cr i lur l Ar:1y1rlus...).;i ce s, a dspuns cestuipgrrlr , t , l t t ,r ' , i rrorlrr ll i rr C'alcccl0n,aLrcl arinJi iau auzi i textuli lBf rt , ' r ' l rr 'r ,r l rl t ' , rrrorrrr lrr i9i cr.: el de clescl:robare provocafftE;- l ,r l, r ' . rrrrr l i il r ' l , r' r l r :r ,el t)u,or ' vor.bia comentatul anonuluit! al , , l rrrr, l rr l rr il r . l ,r ,r l r . t 'r lorrr).| . rr.r . .*! '1 r lrrr)rr lr i , ' r v,): i ' r c. r p. i ' farsif icaf i i u ajung raf*tf l lai | , t l r trrr ,rrr ,r , r l rrrr , l ' r . , l1it, , i l l t , cl i i . l lU inCepUt il l i t l , t" I r , ,1 rr l , . , , l rr lnur,t ! l .r l , r i ,r ,1., , . ,r: rrccl nefalsi f iCatl

  * : i , :=t, ilFC*=* tr=i r: ,+,: l:t Fd-*tt E:=1,, t! t f g ir r fr i , t trEd, at i i ! j l t l r r l , i l f l , t t t6l l l tg : la ! , f i tnal6! i 'EIt 1t l r ,=lel t i l l i t r l i , , t t r_, , r , : , l t . l ), ( lor r rcr r lntor i icanoa_1 1 . lga5l 11s,11=l !el rt i iu i t l l . t iur(:cz t. { labassut iuss I li lt . i ' , : i l tL rr, l rr l r l r i i ( , r r r l f l i l r rcrurca Sa ct e

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  20/41

  36acedtui anon,se poatedemonstra i sinoduldela Niceia ar igrecunoscut rimatulepiscopuluiela Roma.De aici s'a niscuteliteraturi intreagi, incepAncluultimele rei secole Ani a timpul'prezent.l) n mod forlat voescSa demonstrezeu chiu cu vai 9iiu tot lelul de solismeci acestcanonvorbegtedespreprimatulepiscopului ela Romagi decici intreaga Biserici apuseani-s!rdsiriteani a recunoscut cestprimat chiar la inceputul ecoluluial lV.lea.A fost o lrudi zadarnicigi valoareaei este tot atSitde mare ca gi cea a falsului nvocat a sinoduldin calcedon. uestechemarea oaslri sd risturndm aici aceastiatirmaliune gisi demonstrdmetemeiniciatirmafiunilorpusene.z)udesavuat-ocipeten{e:Notitia ecclesiaslica istoriarumconciliorumet canonumnvicenr.oilutorutn etc., in care,comentdndanonul 6 al sinoduluidelaNiceia crie,istius Nicaenicanonisverba: quandoquidem t episcopoRomaehoc con-Suetumesl, sic intelligenda unt, ut idcirco illa prael'ata n Aegyptum'Lybiam ot Pentapolinpotestad Alcxandrino piscopocompetat, quia illuelci jws tribuerc soletRomanus piscopws".Ed. Paris, 1838'I, 173), Aga-dai6 opiscopulAlexandrieiputca si se bucure de drepturilemenfiolate n'canonul niceiannumai intrucit episcopulRomei 'a conferii acest dreot

  !Acrasta se aseamini cu afirmalia sacrilega, upi care episcopul Romei'(climent 1) avea putere5i asupraevanghelistuluioan Eici acesta epindeade episcopulRomei, despreceeace m vorbit deja la alt '1oo (Ciril qiMetodie, ag . 199).1) Phillips n opera sa men{ionatn ll' S 69) a indicatmulte moilo'grafii asupraacesteichestitrni . dar trebirc sd se adauge, ntre altele, qiHefele Conciliengeschichte,, 389-403'?) Fenomen iudatne prezinti catteo,pe carea edit4t'oDr. Fr' MaassenDer Primatdes lischofsvon Romund dioaltctrPatriarchalkirchen.in Beitragzur Geschichte er I'Iierarchiensbesondere ur Erliiuterung des sechstencanons des erstenallgemeinenoncils rron Nicria (Bonn, 1853), - 411].i3fenomerr iudat, dcoarece sle deudrcptul mposibil a pufre n armonieeru'ditia canonici vasti a autorului qi obiectivitateare care a gtluts6o arate'inire altele, n lucrareasa aqa de pretioaslpentiuqtiinladreptului anonic:Geschichte er Qucllendes can. Rcchts Gratz, 1870), cu sofistica e ne'crzut, pe care a desfiqurafo in lucrareamen{ionatimai naintegi n care's'a stiiduit si demonstreze esprcceeacensuqi nu estepe deplinconvins,Chiar nici Hefele,altcum apiritor al primatultri papii din Roma,n'a pututevita si nu feproqezeui Dr. Maassendeductiileexagerate in acest anonnicoian n inteiesulprimatului. De pildi Hefele, cu privire la referirea triMaasscn a sinodul clin calcedon qi la cilirea canonului 6 al sinodului delaNicoia n ncel sinod menlionati in nota de mai sus, observiurmitoarele,slclror zrr woit geht .iedochDr. Maassen, enn er darlllun vill,dio synoduvo n Chulceclonralrc

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  21/41

  398; turile celorlal{iepiscopi rivilegiali n circumscripfiilebisericegti. cuveniteor .Ce drepturiavea episcopul in Alexandria pe timpul sino-dului dela Niceia?Nu erau drepturile rnitropolifilo r de rAnd nsensul, n care se vorbegtea canonul4 al acestui sinod, aga-dar nu erau drepturile unui mitropolit referitoare a o circum-scripfiebisericeasci etermiirati(enapy[a,provincia), i dreptu-rile mitropolifului in Alexandriase exfindeau supraa treipro-vincli,gi anumedupi cum se spune n canon,asupraEgiptului,Libiei si Pentapolei, ari provinciitoate gi aveiu miiro-politii-torproprii cu episcoi:ii u'cordonaficestora.t) anoriul acestacon-sideradrepturile piscopuluiin Alexandria i n general le si-sericii alexandrinenea prerogative rh npeopet'a,rivilegia) aleacestei iserici i deciepiscopul in Alexandria evremea ino-dului dela Niceiadeasemeneadceaparte din rindul aceioiepis-copi privilegiafi,ari mai tdrziuau prirnit numireade patriarhi.In generalestegreu de a spunecu toatft exactitatean ce con.sistaupe acele vremuri prerogativeleepiscopuluidin Alexan-

  dria, - gi in privinlaaceasta 'au ndscut ele maiopuse pinli,dar rnai ales urmitoareledoudlidup6...1L4i!.inano.nul cesfasevorbeqte..desprerepturileobigiruitemitropolitane, e cind dupialfii, despre repiurile atriarhale.t)rima opinie este eprezen-tatd, ntre alfii, 9i cl eBeveregiun observafiile ale a acest a-non.e) e ldngi to t respectr-rleosebit,e care-l avem fafi deBevercgiu,a care,dupi cum ugors'a pufutobserva, e referimcu mare folos n cornentariile oastnea canoane,n cazulpre-zent totugi nu putern mpartagiopinia ui gi anume innnotivele,ce le vom expune nai os .Opiniaa doua este mpirtigit5, ntrealfii, 9i de cAtre -leiele,a)e temeiului Valesius.6)alsamonncieste de aceeag pinie a comentarulacestui canon.6) ,{oi ncdiimpirtisim aceasti concepfie, tiregte nu in sensulca gi cAndr) Vezi: Annotationn..;alesi i n l{ist, eccl. Sozoruenis,II ,z7 Yezi critica aslrpra acestorcliverseopinii: Du l'in: Deoccl. discipl ina Colo;r.1691), Dieg I, $ 14 , p, 83 sq "3, tS.ynodlcon,n*ot, p. 49-63".1 ; )onci l icngesihichtc,I, 39 0 fg ,

  I

  anliqua

  dnotlrrldelaNiceiaar li intemeiat ri n acestcanon demnitateapllrlarhali in Bisericd,ci ci el a recunoscut ia sa[clionatdrgq-Itrllo specialemai mari pe seamamitropolililor espectivi, aritrarr n trunteaBisericilorprivilegiategi carimitropolifi veau ub;.:prl*dlcfia or ,1ii numaiyn numir hotdrit de episcopi, i gi uni;iltuurit numir de mitiopoliti impreuni cu,respectiviipiscopi ubni'gdonali lor.Irr canon se menlioneazd A episcopulAlexandriei rebuell B(' bucure ibel de drepturile aleasupraEEiptuluirisdritean),lltrlei +i Pentapolei.ceste re i provincii,a cari Atanasie ell[Err. adaogi inci Si Tebaidal) Egiptulsuperior) alciiuiau pro-vlrrr'l,r olit ici cea mare (rlroirearE,isgsssis) Egiptuluin sen-lfl l,frg al cuvAntului, are era supusi Prsefecto Orientis, ca-rele 9l vea regedinfa a n Alexandria. gadari imitele, ind la5;1'1piscopul in Alexandria veadreptulde a-Siextinde ute-rra n,r,erau dentice u hotarele, ari alcituiau n.sgngq!largallttvAulrrlui rovincia eamarepoliiici dioecesis)EgiptUlui.updI ullt s'.r ;rmintit, n ci rcumscripli aceasta rau patru provinciipliillre gl liecare rovincie lcdtuia circumscripfieisericeascddpuEelrll, lu regedinfaa proprie,utide ezida.primul piscop lr,llr'urrrrt 'rilllieiau mitropolitul.ar ci infr'adevir iecareegedinfipmvlrrrl.rl, l$i aveamitropolitulAu ropriu, nume d iecare intreplrtVlnclllcncnfionate: giptul rasiiritean), ibia, Peniapole iflhnLl,r .rk'i\trriauite o circumscripliemitropolitanideosebitdlU grt'nlrrlul;.irr nitropolit i cu episcopiiii subordonafi,- rndr-lutlbe,,r',rrllt ' ;rllclc, rumelemitropolitilor especiivi,pe cari iil f lerr l lorr, , ,rr,r', lrr l i , rrt :r, lc ' ipoce.n prima iniemdrturisegteru -f i lFlu rt , lr i i , r jMr. l, ' l ir . li n Nicopolc,arclca provocatcanonult l lrrr l 'r lrr1 . 'r.111r r.rt 'r 'h',lul l, i : t t rn ;c 9lic,ct 'a nitropolifuie-halrh, l, ' lr , lr ur ',r, , .r1r.rpor rtrrrrt ' lr ,rr iSlit leriu,lesprearele ta -f laqfu, ' l M,u., ; l 'ut l ( .,r I ,r r r r r r r t i tr r i l ro l lo l i tr l PcntapoleinFfnlett ta l r l : tf /\ , , ' ' ,1 , ' r t , r rr r l t r , r ) r r l l r ' , r l lc l t , , i t t t t l ; t t i ic icnlc s;1rrcrant l t* ta r E=r.: i r, , , ' ,1 lgrrr r t , r l ' , r r ' , , .t nnl l r t( ' t ' , r i t ' t " , t t 'cl i t r t r t lcclgFaft* t tHr, i i r r1 l r r t : r r l l r r r r i l l r ,q l .1r ,r . ,1r l l rnpul i l r r l , ,1 t t , . r t ' i 0 l i , i t t urmadteirH=i;t=i 4re=fr1l . ; i r1. r ' l

  .tl:l ! ! 1r:: I j s |,

  r. t .rt t ,1, 'r, ! l , l r.rrt i , l t rt |rr 'r.ntt , ' l Ctf C|: iSCOpi i

  , 1l' 'it l!. I

  t' / ol ).rorvatioi r. :s rc!csiast i i :een Sricrate$ et S0z'lnrentim, l i t r I [ I ,

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  22/41

  I

  t'

  subordonafior, de mitropclitul uperior, au dupi cum spunesimplucanonul sstru,de episcopul lexandriei. ependerifai-tropolililor espectivi e episcopul lexandrieiepoate eterminanumai inind seami de inrprejurdrilestoliceale acelui imp giavAnd n vedere anonul4 al acestui inod, u care canon celprezent 6) si6'l'n onexiunendivizibili.n contori:ritateuaceasladependenla mintiti se poateexpriman liniameirteeneralest -iel: in circumsmipfiile itrol:olitaneespective .e ub urisdic{iaepiscopuluiin Alexandria drepturiie nitropol!liiorcompetenlitrebuesc irict observaten circumscripfiileor ,astfel i in acestecircumsuipfii imeninu poate i pus eplscop acdnu estealesin mod canonlc e cdtre sinodulprovinciei i dacd mitropolitulcornpetinle u gi-adat involrea a gcea alegere; ar episcopulAlexanclriei,n calitate e mitropolitai -uireiBiseiili piivilegiate,are dreptul suprem da confirmaie a alegeriigi fdrd, aceasticonfirmare sa nimeninu poate i episcopntrehotareleircum-scripfiei ale(Egipiul asiriteangi superior, ibia qi Penfapolehdar, indndseama e drepturilenctiviinfaieanonicegtelemitro-polililorde rAnd, n generai ici episcopui lexandriei u poatenumi episcop e nimeni arfrde a asculta larereamilropoiituluiin drept,sub a cirui iurisdicfie a aveasa funclionezepisco-pu l cel nou. ,a acestdreptde corifirmareupiernd l episcopu-lui Alexandriei upl'ivire a alegerile piscopilorparhiali epoateadioga9i aceea i in cerculsiu de competinJAra gi slinfireamitropolifilorngigipentrucircumscripfiile itropolitaneubordo-nate.1) i: poateziceca acesteae-a hotirit sinodul iceian ri -

  t) I)u l ' in in g-r:1desprc drcptirr i lc qi prerogativeiemitropol i{ i lor ra -tind chrstiunetra(:caeta ice rrrnr ir toarclc: Primrim metropol i tanius.idqueantiquissi ;nurncs t i ;rdinancl icpis:opor provinciaeu gi dapice a ingirat oatecanoanel* $i lo,rul i lc refer i toare Cin scrier;lePiLr intl lorsi invEtdlor i lor bise-r icegti , adaogi : ,,ex clr i is dcmonstr:atrrmest ordinationem episcoporurnordin:irio jr:re IVletrtrl-rolitanorum sse, non l)atrlar^charuirr. Hi tamen jamolim ea m invadere conati srrnt: sic AlexanC'inus praesul post annum 400.ordinabat episcopos, ro n modo per Aegyptirm, seC etiam pe r Lybiam. etPerrtapolim lh caeteris patriarchatibus expetierunt primo Patriaichae, utordinat:o episeoporum a Metropolitanis non fieret sine illorum consensu,scientia ct consi i i i . Isti rd eonsi l i i dat romanus Patr iarcha innoceni ius IAntiochcno PatriarchaeEp. 18 ad Alex his verbis: ,,,I laque arbitramur,l i ratcr t ' l rar isr; iurc, ,t sicut Metropol i tanos auctor i tate ordinas siugti lar i- si t:cl (" lclor i)r l :yr i rr t:opos,on sine permissir onscientiacluer.ra, inas cpiscoporrIr 'or- : lcui i"" . l l ;r rrr .r rrrdir 'ubit n provinc:ias ibi srrbdr(as uclor i tatenr nno

  dtor la episcopulAlexandriei i Ia episcopiicelorialteBisericiplvllegiate, espre ar i se facemenliune n acest canon. l'{aiflElu, la sinoadele cumenicerrnitoare,udeosebia sinodul llU'leaecumenicotul s'a normatdetailat9i exact, espre eeaceYfil vorbi nsi la comentariileanoanelor celor sittoadeecu,ilnlcc'Canonul, upicea lixat cerculde competinfdl episcopulu-dlf,Alcxancrian privinfacircums*ipfiilor espective,elevdcdiltlo rlrepturirebue i se validitezen toatd uterea or, deoarecef0f f r acel chip -se cuvindupd obiceiu oiv?${s dorrr, onsuetumlll, ffewonheitsmdssigusteht) i episcopuluiRomei,adici acelastlport liinfeazi gi intre episcopulRomei ali de circumscripfiilebt'grlccfti supuseui. Cari erau circumscriptiile iserice$ii, aritfg rl c episcopul omeierau n acelag apori ca Egipiul,Llbiail Penlapoleal i de episcopul iexandriei? n piivinladceastafl|lntttcnea estemare controversi nlre canonigtii puseni,ned l controverseanonigtiinentali u greuse potorienta.Rulini;Phenpgi istoricapusean in secolul i lVlea, carelea triit laHgmg, preciazi cestcanon niceiann istoria sa bisericeascdlf i elrl ltul rmator: .E t ut apudAlexandriam t in urbe RomaUffUlt,r 'ortsuctucloervetur, t vel iile Aegypli,ve l hic subur-llklrlum ecclesiarum ollicitudinem erat.l) Deoarece entrulngrllr', ', ' bisct'iccascara clecisivimpiirlirea olitici,apoiacestel{f$t'hh',rli,re'cclt'siacrebuesa Ii tost tt acele proviriiiitcariIn"lif lrfr.rurrr,rl.r lr,t sccolultt i l IV-lea erau suburbicariaeleFinr*t gl i',rli tlt ' lrirtrk',trtlc Pt'acfcclus rbis.Unora dintre ca-i0ilf l l l ,rpu't inrtt,r i oi tct 'sl crilorirt i s' a pdrutpreami c Ai* r n 1111lq111v11l t t i' in rr l l t n ( ' r . ru iu l ) l i r ;c t t t l lLovinc i i ledependenteElFt l ,e tsdl r , lFnt . l le nl , i \ r lhr r l r r r ro r r r rur ' l ' r r t t t t l r i l r t t t t t r , tt t ox sc de al i i slsaiFf t | 6FlE l t | | i l Fl r i { f i l l r i . r r , r r r r r i l l i r ilt r l ! r ' i l i i l i l ! lunlr l r t t l tot t t inotn lht r iarchatusai l l u l , l i i rEr i deLers r l l , r r . , r t t , lFt rx i l , i l h l i l t i l t , r r l txI t t ' l i l i o nlni l ( lo l l t 'l l rcssalo-dt=ef i : i ' i+eepe t1, re1r \ ' l , l l l r rur ' r l r inr l r r l l l i r i r ' r t t r : r ' i r l t , t t t t tl i:ot tHt i t t tc l rat l t ,F! k i ; iq l * r ig r r l lr*r l+, l i r ,et i r r r r *nt l t r r r i , r i i r i vr l i t rv i l l , l i r l t p l l l i I tur . . .l *e. : I :* l t ; r ,pl r i l E i t r i | * r t : ter l t r l *11 , l i lBr l t i i r r \ l l , r l t ii ll t t l locccnibt ls sibilFi ;=t : " l ! :5 l * l r i l i i l l e= t l l r ! r . ,yr ' l le l r r r l r l r I ' l r l r t l r t l r t l co I tut r iarchisEi | ! |Ft l , r ts., Ei l i r r t * r !r ', lr ur l ,' r e I ' r r t t l r l l ,FE l { r r l l t l l t t l r t tdl t tut tdOfUm pe flFl iE te. , , t , r t. . . lH! l=[ l ts1, 's 'r t , ' r * r r t pr r le+lalnr r r l i l r t t r l l lo r f r r r l tacont fadiCt iOne$i t i ; i , , , t t ' ,=.ut " El . t ' i , | | l " r r , i l lFl r . , f ' , l i l d i l ' r r , r I r l r rn | | t t r r lnt impeslUmdederUnt" .Hg Fi t . l , tt l == rr l l i * f * r i t , i ' t ." 1 ,. ,t

  ,

  I

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  23/41

  +JIIIItItI

  42de Praefectus urbis, ci cele dependenlc c Vlcadus urbrc, aracestea rau: Campania,ietruriaet Umbri.r, )iccnum uburbi-carium,Sicilia,Apuliaet Calabria,Lucania I I5r'ulia, amniumoSardinia,Corsica, aleria, e tot zece rovincii, ) :;.rrr ltfcl taliasudicigi insuleleSicilia,Corsica i Sardinia.e)"rlsarnon,n co-mentarul cestui anon, iceci sinodul elaNiceiaa lccurroscutiurisdicfia piscopului in Rornaasupraprovinciilor puscneorcirxozoe rls 'I'a,,tt1e rpo!7et rdv eonepi

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 1

  24/41

  4,1carele ezida n diferite ocalitdfi,dicdacesfmifr.opolitra epis-copulce l mai bdtrin,astfelcd regeclinfanitropolitanrieschimbadupaoragul,n careera d'.rpian i ce! mai vechiu piscop.r)Acegtimitropolili di' Etes,cesaria capadocrriei, racrea,Milan 9i cartagina) e timpul sinoclurluiela Niceia rau deplinindependen!! i de sinestititori gi se bucuraurrtru{oatcdeaceieagi repturi9i 1:rerogative,eca"rie aveau piscopii omei,Alexanclrieii Anlioiriei.Parinfiisinoduiui ela '{iceia, upiceau coniirmat n chipulacesfa repturile isericilor rivilegiate,prea sfiviii gi mai inultdisordinile auzate n Biserici de lvleretie ri n atdfiaepiscopinumilide d;insuln chiparbitrargi sprea punecapit pentrufotdeauna cesforel de disorclini,epeti in acestcanonceeacein fond hotiriseli prin canonul r pafrureagi clispun a norrnarespectivisd fi e hotir itoarepentru of i gi nimenea d nu opiardiidin veclerexui)l)11,.,! ry,itir1).o,txeivo).gi adicanumaiacelapoate i pus e;riscop,arelea fost ales n chip canonic e

  citre sinodul piscopescompeflnteipentrualegerea iruiagi-adat involreamltropoiitul ompetinte,d.r&considerarea impre.iurarea ciaca espectivul iilropolitarescaunulepiscopalntr'unedintreBisericile rivilegiafe, recum unt acelea, espre ar i evorba n acest anon, au ntr'oBiserica e rancl,deci drd pre-trogativedeterminate.ar referitor la celceva aiungeepiscopfiri gtircagi invoireanritropoliluluionrpetinte,anonul ispunlci trebuccousiderai a pe unul,care nu a fost pus episcop'(ri t,t rotri ,rov 1r ) ieiv e vat dnloxon vl. fgngnul ma i prevede even_tualitatea ind alegerea u este dcuti cu unanimitate e voturi9i cAnddoi sau [reiriinsinoclulpiscopesc,in nclinareaor spreopunere, l:t),ovettluv),nr1 un l de acolclcu ceilalli9i pentruacestcazdispune d nu se dea alenlicacesteipozifii, i siide-ciddrnaioritatea ernbrilor inodului iectora!, ir.egteacd ofula decursn ordine9i in modcanonic.

  , Deoatece 'afscopululEliei sd finut obiceiul 9i tradifiaveche ca epi.se cleaonorurile [cuvenitelbucur6-seanonul

  ') l )t t l ' i t r, rt l ), c i l , Ir " r : t t ,

  43

  el de cele ce insolesc onorurile, pdstrdndu-se insd mi- ,l{ropoliei dernnilatea proprie ddnsei.(3 4 ap.;2 sin. i ec.;12 sin. lV ec.;36 trul. ; 19 Antioh.).* lllulte rnpreiurdri u fdcutca Biserica ea mai veche,Bisericaerusalimului, ama ufuror celorlalteBiserici,si nu

  poati ocupa n ierarhie hiar ndatddela nceputocul,care 'secuvenian urma insemriiiiJii ei . Pe timpul apostolicBisericaIerusalimuluira mitropoliepeniru toate Bisericiiedin ludeia,Samaria i Galileia.Dar cltiar n anul ?0 dupi nagtereaui Hris-tos, cAnd erusalimul iost dirimat gi cind cregtinii u fostsi -lit i sd se refugiezen miculorai grecesc, ella, incefatmfiot'-tanfade i:dndatuncia lerusallmului.Andapoi rnai tArziu m-piratul Adrian 11?-138)a inferneiatpe ruinele lerusaiinnuluimica cetate noud,Eliq (Aeliacapitclina), 'a organizat ici o nouicomunitate lsericeasciin cregtinii onvertilidelapigAnism,uepiscopulor propriu. lcest episcop, u toate ci-gi aveascaunulin localifateaerusalimuluie odinioari, otugisub raport erar'hi c nu ocupa ocul,pe care-lavusesemai nainteepiscopuleru-salimului, i era subordonat piscopului ezareiei,are ocalitatedupi ddrAmaLeaerusalimuiui fost ficuti capitalia Palestineiprime(Palestina rima)gi aslfel9i episcopul ezareiei vea m-portanfa9i autoritatea itropolituluirovincieiPalestinaprima,de caredepindea i ierusalirnulElia).l)Aceasta ra situalia e-rarhici a episcopuluierusalimului e tirnpul sinodului dela Ni-ceia.Acestsinod,dupiceprin canonul a reglementataportu-rile ierarhice entru Disericiieprivilegiate,menlionate n acelcanon, i-a ndreptat tenfiagi asupraepiscopuluiin lerusalim,tlcoarccc ra episcopuletdlii stiniiteprin viafagi moarfea n'tcmcictoruluilisericii.$inodulspune a inceputulcanonului is' a piistratobiceiul i tradifiaveche auvflecu expittrlxea) na,-Sr,l,|rr,tr'1,,,7rtt'rt,)n privinfaOnorurilOrnaltedate OtdeaunapiS-rrtprrltr l, f i t t teict ir l i i vrea