Click here to load reader

Mimo wszystko · PDF fileu Matki Teresy z Kalkuty Mimo wszystko Tekst "Mimo wszystko" dedykujemy ubiegającym się o reprezentowanie społeczeństwa we władzach samorządowych

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mimo wszystko · PDF fileu Matki Teresy z Kalkuty Mimo wszystko Tekst "Mimo...

ISSN 1508-8545 Nr 3-2006 (33)

4W SKRCIE4GUSTAW ZEMA4TRWAA RUINA?4WIZYTA w VELKICH PLEPACH4WIATOWY DZIE TURYSTYKI4NAJWIKSZE INWESTYCJE w GMINIE

SZYDW w LATACH 2003-2006 4LIWKA, LIWKI, LIWOWICA...4WWW.SZYDLOW.PL4SZYDW - MIASTO WAROWNE NA

SKAL EUROPY4WALEK DZEDZEJ - POETA

PRZEKLTY4SPRAWOZDANIE TPZS ZA ROK 20054PACZKW

jesie

Pomnik Jana Pawa II przy Katedrze Pockiej to jeden z kilku pomnikw papiea - Polaka wykonanych przez prof. Gustawa Zem. Z tego w Pocku najbardziej by zadowolony sam papie. W tym numerze Kuriera publikujemy skrcon biografi Honorowego Obywat-ela Gminy Szydw.

Czytaj na stronie 4.

Tekst, ktry wisia w Przytuku dla Dzieci u Matki Teresy z Kalkuty

Mimo wszystko

Tekst "Mimo wszystko" dedykujemy ubiegajcym si o reprezentowanie spoeczestwa we wadzach samorzdowych. Niech stanie si przyczynkiem do refleksji.

Redakcja

Ludzie s nierozumni, nielogiczni, samolubni.Kochaj ich mimo wszystko.Jeli czynisz dobro, oskar ci o egocentryzm.Czy dobro mimo wszystko.Jeli odnosisz sukcesy, zyskujesz faszywych przyjacii prawdziwych wrogw.Odno sukcesy mimo wszystko.To co budujesz latami, moe run w cigu jednej nocy.Buduj mimo wszystko.Ludzie w gruncie rzeczy potrzebuj twojej pomocy,mog ci jednak zaatakowa, gdy im pomagasz.Pomagaj mimo wszystko.Dajc wiatu najlepsze co posiadasz, otrzymujesz ciosy.Dawaj wiatu najlepsze co posiadasz mimo wszystko.

b a

ww

w.szyd

low

.pl

Fot

. ht

tp:/

/gal

eria

.plo

ck24

.pl

Kurier Ziemi Szydowskiej nr 3/2006 (XXXIII)

dc

a:P

ior

Wz

kZ

ji

t

alc

a

Gmina zakupia, wandale zniszczyli. Korytnica - stay tu cztery kontenery. Dwa spony cakowicie, dwa nadaj si... na mietnik.

Rynek w Szydowie zdobi od sierpnia stylowa studnia staropolska. Cieszy oko mieszkacw i turystw odwiedzajcych nasz grd.

Jedna z tablic turystycznych w Staszowie. W tym roku Urzd Mar-szakowski w Kielcach oznakowa tablicami informujcymi o naj-ciekawszych atrakcjach wszystkie trasy wojewdzkie.

24 wrzenia w Szydowie gocia grupa malarzy z zagranicy. Gocie zwiedzili wszystkie zabytki Szydowa...

... a profesor uczelni architektonicznej w Pekinie rozegra mecz tenisa stoowego z Andrzejem Nowickim w SP w Szydowie.

Starostowie IX wita liwki - Dni Szydowa: Jolanta Gardyska i Dariusz Najman z koszem penym dorodnych owocw.

j e s i e 2 0 0 6

Kurier Ziemi Szydowskiej nr 3/2006 (XXXIII) Strona 3

S T U D N I A N A R Y N K U Tu przed IX witem liwki szy-dowski Rynek ozdobia studnia sta-ropolska. Studni posadowiono na betonowym podecie w miejscu sta-rego otworu studziennego. Zakupio-no j dziki darowinie w wysokoci 30 tys. z przekazanej przez firm EKOPLON S.A. z Grabek Duych dla Gminy Szydw. Pan Stefan Sajkie-wicz - prezes EKOPLONU przezna-czy te rodki na ochron zabytkw i dziedzictwa kulturowego Szydowa. Warto zakupionej studni: 6.000 z. L E A D E R + S Z A N S N A P I E N I D Z E W dniu 31 sierpnia 2006 r. odbyo si w Urzdzie Gminy w Szydowie spotkanie w sprawie programu Le-ader+. W spotkaniu uczestniczy wjt gminy Pierzchnica Marek Zatorski, wjt gminy Szydw Jan Klamczy-ski, pracownik UG w Pierzchnicy Be-ata Ignacak, czonek SGG Nad Zale-wem Chacza Teresa Michalska, czonek Stowarzyszenia Producen-tw Owocw w Szydowie Dariusz Najman, sekretarz Towarzystwa Przyjaci Ziemi Szydowskiej Grze-gorz Kluszczyski i pracownik UG w Szydowie Piotr Walczak. Wjt Gminy Pierzchnica przedstawi propozycj utworzenia Lokalnej Grupy Dziaania pod nazw Zwizek Stowa-rzysze Partnerstwo Lokalne. Grupa ta staraaby si o pozyskanie rodkw finansowych z programu Leader+ na lata 2007-13. Marek Zatorski owiad-czy, e jest po wstpnych rozmowach z gminami Chmielnik i Gnojno, ktre wyraziy ch uczestnictwa w projekcie. Wyjani take w skrcie na czym po-lega program. Lokalna Grupa Dziaania skada si z przedstawicieli gmin oraz stowarzy-sze dziaajcych na ich terenie. Gdyby LGD otrzymaa pienidze z programu decyduje o ich podziale (proporcjonalnie do wielkoci gmin) na projekty skadane przez poszcze-glnych czonkw LGD a wic gmi-ny i stowarzyszenia. Rada Gminy Szydw w dniu 11 wrzenia 2006 r. przyja uchwa o przystpieniu do Zwizku Stowa-rzysze Partnerstwo Lokalne.

D O Y N K I w K O T U S Z O W I E 27 sierpnia biecego roku w ko-ciele w. Jakuba Starszego Aposto-a w Kotuszowie odbyy si doynki parafialne. Tego dnia, przedstawicie-le poszczeglnych wiosek, przybyli do wityni z wiecami doynkowymi i chlebem z tegorocznych plonw. Msz wit w intencji rolnikw cele-browa miejscowy proboszcz ks. kan. Jerzy Sobczyk. Chleb z rk rol-nikw przyj wjt Gminy Szydw Jan Klamczyski oraz przewodnicz-cy Rady Gminy a zarazem mieszka-niec Kotuszowa Janusz Juszczak. W imieniu swoim i wjta, podziko-wa rolnikom za ich trud i wysiek. Zgodnie z tradycj, po zakoczeniu mszy, chleb na znak jednoci zosta podzielony i rozdany wrd para-fian.Dwa tygodnie pniej 10 wrze-nia wieniec z Kotuszowa reprezen-towa Gmin Szydw na doynkach powiatowych w Olenicy, zdobywajc wyrnienie.

U D Z I A w K O N K U R S I E P O T W poowie wrzenia br. Urzd Gmi-ny w Szydowie zgosi IX wito liwki - Dni Szydowa do konkursu

zorganizowanego przez Polsk Or-ganizacj Turystyczn na Najlepszy Produkt Turystyczny 2006 r. M A L A R Z E z Z A G R A N I C Y 22 wrzenia 2006 r. w Szydowie gocili malarze z Holandii (Clemens Maassen), Francji (Suzan Hirschi) a take Chin - profesor z uczelni ar-chitektonicznej w Pekinie oraz Polski (arch. Mirosaw Orzechowski z Wy-dziau Architektury i Malarstwa Poli-techniki Warszawskiej). Malarze po-dziwiali szydowskie zabytki. Dziki tej wizycie w przyszym roku by mo-e dojdzie do pleneru malarskiego z udziaem artystw z zagranicy.

N O W Y Z A R Z D T P Z S W dniu 24 wrzenia br. w budynku stranicy OSP w Szydowie odbyo si walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaci Ziemi Szydowskiej, na ktrym wy-brano nowe wadze stowarzyszenia.

Skad Zarzdu: G r z e g o r z K l u s z c z y s k i- Prezes A d a m K l u s z c z y s k i

- Wiceprezes A d a m M a k o w s k i- Sekretarz M a g o r z a t a u r a s k a 9 J u r e c k a

- Skarbnik M a r e k R u d n i k

- Czonek Zarzdu

Skad Komisji Rewizyjnej: S t a n i s a w W o j t e r s k i-

Przewodniczcy K a z i m i e r z G w i d -

Wiceprzewodniczcy H a l i n a S z w a r c- Sekretarz

T e k s t y i z d j c i a : Anna Grzybowska Piotr Walczak

TO i OWO

W SKRCIEW SKRCIE

Spotkanie w sprawie programu LE-ADER+. Od lewej: Dariusz Najman, Beata Ignacak, Teresa Michalska, Marek Zatorski, Jan Klamczyski, Grzegorz Kluszczyski.

Nowy Zarzd TPZS. Od lewej: Adam Makowski, Adam Kluszczyski, Mago-rzata uraska-Jurecka, Grzegorz Klusz-czyski. Nieobecny w obiektywie Marek Rudnik.

Mieszkacy Kotuszowa nios wieniec podczas parafialnych doynek w sierpniu br.

KURIER ZIEMI SZYDOWSKIEJ

Strona 4 Kurier Ziemi Szydowskiej nr 3/2006

SKRCONA BIOGRAFIA HONOROWEGO OBYWATELA GMINY SZYDW

U rodzi si w Jasienicy Rosielnej na Rzeszowszczynie 1 listopa-

da 1931 r. Studiowa w warszawskiej ASP w latach 1952-1958. Od uko-czenia studiw pracowa jako pedagog w macierzystej uczelni do 2002 r. Twrczo rzebiarsk Zemy cha-rakteryzuje bardzo silne poczucie dramatyzmu oraz metaforyczno i symboliczny charakter formy. Pomnik Powstacw lskich", Bitwa o Monte Cassino", Polegli Niepokonani", Pomnik Czynu Pola-kw" to dziea dla autora bardzo wa-ne, sumujce dowiadczenia wielo-letniej pracy rzebiarskiej. W latach 1980-90 powstaje zesp 40 rzeb sakralnych dla kocioa w Mistrzejowicach pod Krakowem. Figury kocielne w Mistrzejowicach nawizuj do cyklw rzebiarskich Otwarte donie" oraz Ukrzyowane postacie" z lat szedziesitych i sie-demdziesitych. W latach 2000-2002 powstaje cykl paskorzeb nawizujcych do Stare-go i Nowego Testamentu - Drzwi do Raju" i Wrota do przeszoci" (Cykl paskorzeb Wrota do przeszoci znajduje si w szydowskiej synago-dze - dar Fundacji Karta z Dziejw).

Artysta bierze czynny udzia w wystawach: mia dwadziecia sie-dem wystaw indywidualnych w kraju i za granic. Bra udzia w ponad dwu-dziestu wystawach midzynarodowych i pidziesiciu wystawach krajowych. Otrzyma wiele nagrd i wyrnie za sztuk oraz odznacze, w tym Nagro-da Pastwowa I stopnia w 1980 r., Krzy Oficerski Kawalerw Malta-skich w 1990 r., Krzy Komandorski z Gwiazd Orderu Odrodzenia Polski w 1995, Oficerski Krzy Zasugi - Peru 1999 r.

W 2004 r. Rada Gminy Szydw na-daa Gustawowi Zemle tytu Honoro-wego Obywatela Gminy Szydw. Wybrane realizacje: Pomnik Powstacw lskich, Kato-wice 1967 r., brz, granit. Pomnik Polegli Niepokonani, War-szawa 1973 r., brz, granit. Pomnik Wadysawa Broniewskiego, Pock 1973 r., brz. Pomnik Czynu Polakw (Gniazdo Or-w), Szczecin 1979 r., brz i stal nie-rdzewna. Pomnik Papiea Jana Pawa II, Mi-strzejowice 1991 r. Pomnik Dekalog, d 1995 r., brz (gipsowy prototyp znajduje si w syna-godze w Szydowie). Pomnik Jana Pawa II, Pock 1997 r., brz.

Pomnik Bitwy o Monte Cassino, Warszawa 1999 r., marmur. Pomnik Ernesta Mali-nowskiego, Peru, 1999 r., granit, brz. Pomnik Henryka Sien-kiewicza, Warszawa 2000 r., brz i granit. Drzwi w katedrze w. Jakuba, Olsztyn, 2001 r. rdo i zdjcia: Album Gustaw Zema - rzeby 1956-2003, BWA Ostro-wiec witokrzyski 2004.

GUSTAW ZEMAGUSTAW ZEMA

Gustaw Zema z on Janin, przy po-mniku Henryka Sienkiewicza w azien-kach Krlewskich w Warszawie.

Autoportret, 1970 r., brz.

Pomnik Powstacw lskich w Katowicach.

Statuetka nagrody literackiej Nike.

j e s i e 2 0 0 6

Kurier Ziemi Szydowskiej nr 3/2006 (XXXIII) Strona 5

RATUJMY NASZE ZABYTKI

T

Search related