38
F 524.14/Ed. 01 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro, [email protected] FIŞA DISCIPLINEI (master) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Modelarea şi simularea proceselor industriale 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Culea George 2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. ing. Culea George 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC 2.7. Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare DAP Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) DO 3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ 42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14 Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 Tutoriat 4 Examinări 3 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numărul de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum 4.2. de competenţe

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ... · • capacitatea de a acționa independent si creativ în abordarea si soluționarea problemelor, de a evalua obiectiv si

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (master)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Modelarea şi simularea proceselor industriale 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Culea George 2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. ing. Culea George 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 Tutoriat 4 Examinări 3 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

F 524.14/Ed. 01

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Seminar – sală de care asigură cel puțin 1,4 m pe student dotată cu tablă, calculatoare.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Principalul obiectiv al disciplinei este familiarizarea studenţilor cu principiile şi modalităţile prin care se realizează modelarea şi simularea sistemelor în general şi a principalelor norme de reprezentare a proceselor industriale. Cunoaşterea tehnicilor de modelare şi simulare va permite posibilitatea reprezentării sistemelor in Grafcet şi prin metoda reţelelor Petri.

7.2. Obiectivele specifice Obiectivele specifice urmăresc: • Generarea de cunoştinţe, îndeosebi prin cercetare ştiinţifică bazată pe

modelare și simulare; • Posibilitatea de a interpreta și a realiza o reprezentare Grafcet pentru un

anumit proces, echipament sau instalație; • Cunoașterea posibilităților de modelare prin rețele Petri; • Deprinderea studenților de a lucra cu simulatoare; • Aplicarea creativă a cunoștințelor privind modelarea și simularea

proceselor. 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Noţiuni introductive. Procese industriale. Tipuri de

reprezentare a proceselor industriale. 1 Prelegere susţinută de

prezentări PPT, conversaţii, explicaţii, exemplificări

2. Norma naţională de reprezentare a proceselor industriale - GRAFCET. Simboluri utilizate în reprezentarea Grafcet. Procese industriale reprezentate prin metoda Grafcet.

1

3. Modelarea proceselor industriale prin metoda Reţelelor Petri. Elemente caracteristice. Modul de efectuare a tranziţiilor

2

4. Structuri şi tipuri de reţele Petri. 1 5. Rețele Petri generalizate 1 6. Rețele Petri cu arce inhibatoare 1

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C2.1. Metode moderne de evaluare a calităţii mediului C2.5. Implicarea inovativă în alcătuirea şi implementarea proiectelor profesionale C4.2. Stabilirea metodelor moderne de dezvoltare a produselor şi sistemelor industriale C5.2. Interpretarea şi aplicarea specificaţiilor tehnice C5.5. Elaborarea de proiecte, formarea unor echipe pluriinstituţionale destinate să găsească şi să implementeze soluţii pentru probleme specifice de mediu

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT2 Definirea şi respectarea competenţelor echipei, distribuirea responsabilităţilor către membrii echipei şi solidaritatea în asumarea responsabilităţilor

F 524.14/Ed. 01

7. Rețele Petri cu capacități 1 8. Proprietăţile reţelelor Petri. 1 9. Grafuri de marcaje. 1 10. Ecuaţia fundamentală a Reţelelor Petri 1 11. Componente conservative şi invarianţii marcajelor 1 12. Invarianţii marcajelor şi invarianţii tranziţiilor 1 13. Structuri ce pot fi vizualizate cu ajutorul RP 1 14. Reţele Petri neautonome 1 15. Rețele Petri sincronizate 1 16. Rețele Petri temporizate 1 17. Reţele Petri interpretate 1 18. Reţele Petri stohastice. 1 19. Reţele Petri continue 1 20. Reţele Petri colorate 1 21. Simulatoare pentru reţele Petri 1 22. Reprezentarea şi simularea proceselor energetice prin

Reţele Petri 1

23. Sisteme deservite de o resursă comună 1 24. Reprezentarea proceselor energetice sincronizate 1 25. Reprezentarea proceselor paralele 1 26. Modelarea prin rețele Petri colorate. Modelare

protecțiilor maximale de tensiune și curent 1

27. Simularea modelelor complexe 1 Bibliografie - Culea George , C. Popescu, Ştefan Ababei, Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete, Editura

Sirius, 2002 - Rene David, Hassanne Alla, Du Grafcet aux réseaux de Petri, Hermes, Paris, 1992 - Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 - Florin Gh. Filip, Boldur Bărbat, Informatica industrială, Editura Tehnică, 1999 Bibliografie minimală

• Culea George , Bazele modelării şi simulării proceselor industriale, Note de curs 2013 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

Modelarea proceselor utilizând metoda Grafcet 2 Prezentare material seminarii. Realizare aplicații seminar.

Modelarea prin Grafcet a operaţiilor de dozare, ambalare şi etichetare a pastelor făinoase.

2

Reprezentarea prin Grafcet a sistemului epurare a apelor. 2 Modelarea proceselor industriale prin Reţele Petri. Aplicaţii ale ecuaţiei de stare.

2

Modelarea prin grafuri de marcaje. Simularea în SimRP. 2 Modelarea si simularea Rețelelor Petri în Visual Object. 2 Modelarea si simularea aspectelor de mediu. Simulare Visual Object.

2

Bibliografie - Culea George , C. Popescu, Ştefan Ababei, Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete, Editura

Sirius, 2002 - Rene David, Hassanne Alla, Du Grafcet aux réseaux de Petri, Hermes, Paris, 1992 - Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 - Florin Gh. Filip, Boldur Bărbat, Informatica industrială, Editura Tehnică, 1999 Bibliografie minimală • Culea George , Bazele modelării şi simulării proceselor industriale, Note de curs 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este adaptat permanent la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din domeniul aferent programului.

10. Evaluare

F 524.14/Ed. 01

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Răspunsul la întrebări referitoare la probleme din aria cursului

Colocviu 50%

Evaluare pe parcurs Lucrare de verificare 40% 10.5. Seminar/laborator/proiect

Rezolvarea problemelor corespunzătoare lucrărilor de seminar

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la întrebări

10%

10.6. Standard minim de performanţă Implicare în realizarea activităților prevăzute la seminar și un punctaj de minim total de 4 puncte la lucrarea de verificare si colocviu sau nota 5 la colocviu și la lucrarea de verificare.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Prof. dr. ing. Culea George Șef lucrări dr. ing. Buzdugă Ștefania Roxana

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament Prof. dr. ing. Culea George

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (master)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY 2.3. Titularul activităţilor de seminar Sl. dr. ing. Ionel Crinel RAVEICA 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 10 Examinări 18 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

F 524.14/Ed. 01

5.1. de desfăşurare a cursului • Abordare frontala 5.2. de desfăşurare a seminarului

• PREZENTA SEMINAR

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Se introduc cunoştinţe de bază, teoretice şi practice necesare în prelucrarea datelor experimentale, cu utilizare în măsurări, instrumentaţie, fiabilitate, identificarea experimentală a proceselor industriale. Disciplina necesită cunoştinţe de analiză matematică, algebră şi programarea calculatoarelor.

7.2. Obiectivele specifice • familiarizarea cu cele mai noi si avansate dezvoltări ale cunoașterii în domeniu; • abilitați superioare de cercetare independenta; • capacitatea de a aplica teoria în situații noi si care nu au putut fi prevăzute. • aplicarea creativa a tehnicilor de cercetare si rezolvare de probleme; • elaborarea de studii si rapoarte publicabile sau aplicabile profesional; • capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica în contexte dintre cele mai diverse; • capacitatea de a acționa independent si creativ în abordarea si soluționarea problemelor, de a evalua obiectiv si constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme si de a comunica rezultate în mod demonstrativ; • abilitați de conducător si angajare clara pe calea propriei dezvoltări profesionale. • evaluarea critica a rezultatelor unor noi cercetări; • formularea de alternative interpretative si demonstrarea relevantei acestora; • aplicarea creativa a metodelor de cercetare; • conceperea si conducerea proceselor specifice domeniului.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR. Evenimente. Probabilităţi definite pe câmpuri de evenimente. Variabile aleatoare. Funcţii de variabile aleatoare. Legi de repartiţie clasice. Teoreme limită centrale.

2 ore Prelegere Demonstrații

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

• Identificarea principiilor si metodelor de achizitie, prelucrare si interpretare a datelor

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

F 524.14/Ed. 01

• NOŢIUNI DE PROCESE STOHASTICE. Definire. Procese stohastice particulare.

2 ore Prelegere Demonstrații

• ELEMENTE DE STATISTICĂ. Generalităţi privind sondajele. Repartiţii statistice. Caracteristicile numerice ale selecţiilor. Repartiţii statistice bidimensionale. Teoreme de convergenţă.

2 ore Prelegere Demonstrații

• NOŢIUNI DE TEORIA ESTIMAŢIEI. Definirea estimatorilor. Calităţile estimatorilor. Estimatori de verosimilitate maximă.

2 ore Prelegere Demonstrații

• NOŢIUNI DE VERIFICARE A IPOTEZELOR STATISTICE. Teste parametrice. Teste neparametrice. Utilizarea reţelelor probabilistice

2 ore Prelegere Demonstrații

• PLANURI DE EXPERIENŢE. Plan factorial cu doi factori, fără repetarea experienţelor. Plan factorial cu doi factori, cu repetarea încercărilor. Plan factorial cu trei factori, fără repetarea experienţelor. Plan factorial 2n. Metodologia Yates. Plan factorial 3n. Plan factorial fracţionat 2n-p. Plane factoriale de tip pătrat latin sau de tip pătrat greco-latin. Pătrate greco-latine

2 ore Prelegere Demonstrații

• METODA TAGUCHI. Metoda planelor de experienţe. Strategia şi planurile de experienţe. Exemplu aplicativ. Plane de experienţe fracţionare. Analiza dispersiei. Aplicarea planelor de experienţe.

2 ore Prelegere Demonstrații

Bibliografie • Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria şi modelarea sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. • Schnakovszky C., Modelarea şi monitorizarea activităţilor logistice, Universitatea Bacău, 2000. • Onicescu, O., Teoria probabilităţilor şi aplicaţii, EDP, Bucureşti, 1963. • Onicescu, O., Probabilităţi şi procese aleatoare, Ed. Şt. şi En., Bucureşti, 1977. • Gâncu G., Craiu V., Teoria estimaţiei şi verificarea ipotezelor statistice, EDP, Bucureşti, 1961. • Wiener U., Maniu A., Aplicaţii ale reţelelor probabilistice în tehnică, Ed. Tehnică, Buc., 1984

Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii • Determinarea funcţiilor de regresie. 2 ore Prelegere, Aplicații • Dreapta de regresie; utilitate, determinarea ecuaţiei; intervalul de încredere determinat pe baza dreptei de regresie; coeficientul de corelaţie (definiţie, inegalitate satisfăcută, cazuri particulare)

2 ore Prelegere, Aplicații

• . Prelucrarea statistică a datelor experimentale. Eliminarea datelor nesemnificative dintr-un şir.

2 ore Prelegere, Aplicații

• Planuri de experienţe Taguchi. 2 ore Prelegere Aplicații • Planuri de experienţe complete. 2 ore Prelegere Aplicații • Verificarea ipotezelor statistice (I); teste parametrice (testul Student privind media repartiţiei normale; testul Fisher privind egalitatea dispersiilor a 2 variabile repartizate normal).

2 ore Prelegere Aplicații

• Verificarea ipotezelor statistice; teste neparametrice.

2 ore Prelegere Aplicații

Bibliografie • Schnakovszky, C., ş.c. Ingineria şi modelarea sistemelor de producţie, Editura Tehnica Chişinău, 1998. • Schnakovszky C., Modelarea şi monitorizarea activităţilor logistice, Universitatea Bacău, 2000.

Bibliografie minimală •

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.

F 524.14/Ed. 01

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate - conştiinciozitate, interes pentru studiu individual

Răspunsuri la examene. Elaborarea temei de casă

50% 20%

10.5. Seminar - capacitatea de a aplica în practică cunoştinţele asimilate

Prezenţă activă la curs si seminar

30%

10.6. Standard minim de performanţă •

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (master)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Organizarea şi planificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. NISTOR Ileana Denisa

Prof. dr. chim. FÎNARU Adriana-Luminita 2.3. Titularul activităţilor de seminar Ş. L. dr. ing. Stefanescu Ioana Adriana 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 5 3.2. Curs 3 3.3. Laborator 2 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

70 3.5. Curs 42 3.6. Laborator 28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 Tutoriat 9 Examinări 6 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 155 3.8. Total ore pe semestru 175 3.9. Numărul de credite 9

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului • Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs întrucât aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional.

F 524.14/Ed. 01

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala

7.2. Obiectivele specifice

• Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului

• Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Organizarea si planificarea activităţilor de cercetare –dezvoltare. Legislatia si procesul de cercetare – dezvoltare – inovare Legea 324/8 iulie 2005 privind Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologiei ; HG nr.328/28 aprilie 2005 privind Cercetarea de Excelenta.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Cercetarea si studiul bibliografic. Metode si tehnici de căutare a informaţiei pentru realizarea bibliografiei tematice – Prezentarea si utilizarea documentelor dintr-o biblioteca ştiinţifica, precum si a bazelor de date in format electronic. - Căutarea informaţiei pe internet si accesarea bazelor de date stiintifice. Identificarea surselor esentiale si exploatarea mijloacelor avansate.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Metodologia documentării şi redactării lucrărilor ştiinţifice. Documentarea, stabilirea obiectivelor, alegerea tipului de studiu si realizarea propriu-zisa;reflectarea si evaluarea rezultatelor.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Metodologia redactării articolelor ştiinţifice. Organizarea si dezvoltarea creativitatii individuale si de grup. Structura unui lucrări si cum devine aceasta un articol stiintific. Abordarea interdisciplinara a creativitatii stiintifice si tehnice. Funcţionarea unui comitet de redactie al unei reviste.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Manifestările ştiinţifice si acţiunile pentru promovarea stiintei – Tipuri de manifestari stiintifice si scopul participarii la o manifestare stiintifica. Pregatirea materialelor si prezentarea acestora in cadrul unei manifestari stiintifice.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Organisme, structuri organizatorice, modalitati de finantare a activitatii de cercetare. Managementul unei echipe de cercetare si a unui laborator de cercetare. Introducere in bunele practici ale unui laborator de cercetare si a sistemelor de asigurare a calităţii activităţilor desfăşurate.

3 Prelegere şi expunere

1 prelegere

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1 Analiza comparativă a problemelor specifice de mediu şi definirea dependenţelor şi interacţiunilor cu factorii naturali şi antropici C1.3 Alegerea principiilor de bază şi stabilirea metodelor adecvate rezolvării problemelor C4 Utilizarea normelor legale şi a celor mai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru reducerea impactului activităţilor asupra mediului C4.4. Utilizarea eficientă a normelor (standarde, legislaţie etc.) în definirea variantelor de lucru C5 Optimizarea activităţilor şi proceselor tehnologice pe baza analizelor comparative C5.5. Elaborarea de proiecte, formarea unor echipe pluriinstituţionale destinate să găsească şi să implementeze soluţii pentru probleme specifice de mediu C6 Cooperarea cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniul monitorizării şi managementului de mediu C6.2. Identificarea instutuţiilor responsabile şi elaborarea strategiilor şi politicilor de mediu

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT3 Comunicarea directă şi electronică pe orizontală şi verticală în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

F 524.14/Ed. 01

Managementul unui proiect de cercetare 3 Prelegere şi expunere

1 prelegere

Politica cercetarii stiintifice la nivel national si international - Directii principale de reforma a activitatii de C-D ; - Programe Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare –PN si

PNCDI - Cartea alba a cercetarii stiintifice ; - Rolul cooperarii internationale in domeniul C-D si al transferului

international de tehnologii ; - Programul Cadru de Cercetare al Uniunii Europene.

6

Prelegere şi expunere

2 prelegeri

Foresight-ul. Cercetarea previzionala. Relatiile cu mediul industrial Blocuri constructive. Intensitatea colaborarii cu piata ideilor, piata bunurilor si piata tehnologica. Intelegerea, abordarea si rezolvarea unei probleme formulata de o intreprindere. Transferul tehnologic.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Protecţia proprietatii intelectuale si industriale. Brevetele, inventiile si inovatiile

3 Prelegere şi expunere

1 prelegere

Organizarea si planificarea activităţilor de cercetare –dezvoltare. Legislatia si procesul de cercetare – dezvoltare – inovare Legea 324/8 iulie 2005 privind Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologiei ; HG nr.328/28 aprilie 2005 privind Cercetarea de Excelenta.

3

Prelegere şi expunere

1 prelegere

Cercetarea si studiul bibliografic. Metode si tehnici de căutare a informaţiei pentru realizarea bibliografiei tematice – Prezentarea si utilizarea documentelor dintr-o biblioteca ştiinţifica, precum si a bazelor de date in format electronic. - Căutarea informaţiei pe internet si accesarea bazelor de date stiintifice. Identificarea surselor esentiale si exploatarea mijloacelor avansate.

6

Prelegere şi expunere

2 prelegeri

Bibliografie • Finaru A., Note de curs in format electronic( modului I), 2010 • Legea nr.324/8 iulie privind Cercetarea stiitifica si dezvoltarea tehnologiei • HG nr.328/28 aprilie 2005 privind Cercetarea de Excelenta • Nastac, D.I., Retele neuronale artificiale – Procesarea avansata a datelor, Editura Printech, Bucuresti, 2002. • JoDI (Journal of Digital Information, http:/jodi.ecs.soton.ac.uk) • KWAIS (Knowledge and Information Systems, http:/www.cs.uvm.edu/~xwu/kasis.html)

Bibliografie minimală • Aplicaţii (seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii Intocmirea unui studiu bibliografic pe o tema data, prezentarea acestuia si propunerea unor directii de cercetare.

4 Exerciţiu în baza unui portofoliu

Redactarea unei lucrari stiintifice pe baza unor rezultate date si trimiterea spre publicare. Analiza lucrarii stiintifice de catre un comitet.

4 Exerciţiu în baza unui portofoliu

Pregatirea unui poster si prezentarea acestuia. Pregatirea unei comunicari orale si sustinerea acesteia cu grafica tip Power Point sau film.

4 Exerciţiu în baza unui portofoliu

Întocmirea unei propuneri de proiect de cercetare si prezentarea acestuia. Realizarea unei reţele de cercetare de tip departament, platforma, consorţiu.

4

Exerciţiu în baza unui portofoliu

Planificarea si programarea realizarii unui proiect. Analiza SWOT.

4 Exerciţiu în baza unui portofoliu

Redactarea unui raport tehnic si evaluarea costurilor.

4 Exerciţiu în baza unui portofoliu

Intocmirea unui studiu bibliografic pe o tema data, prezentarea acestuia si propunerea unor directii de cercetare.

4 Exerciţiu în baza unui portofoliu

F 524.14/Ed. 01

Bibliografie Reviste de specialitate existente in biblioteca Univerersitatii “ vasile Alecsandri” din Bacau si Volume ale manifestarilor stiintifice – organizate in cadrul facultatii de Inginerei

1. Modelling and Optimization in the the Machine Building Field (MOCM) - toate volumele 2. Optimum Technologies, Technologic Systems and Materials in the Machine Building Field (TSTM)-toate

volumele 3. Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Seria Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnologii, Industrie Alimentară

(SCS) - toate volumele 4. Actes du Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée (COFrRoCA) - toate volumele 5. Proceedings of the first Symposium APPLIED SCIENCES SYMPOSIUM (ASS) 6. Proceedings of the first Conference APPLIED SCIENCES CONFERENCE (ASC) 7. Revista de Chimie 8. Revue Roumaine de Chimie 9. http://www.sciencedirect.com 10. http://www.springer.com

Bibliografie minimală •

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară şi din străinătate; - Conţinutul disciplinei este în consens cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul ingineriei , întrucât prezintă noţiunile de bazǎ necesare angajaţilor în domeniul de interes - Cunoştinţele acumulate în cadrul cursului sunt utile în calificarea ocupaţiile specifice domeniului

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

- prezenta activa la curs ; - gradul de intelegere si insusire a conceptelor de baza; - capacitatea de analiza si sinteza

- foaie de prezenta; - examen final oral;

10% 50%

10.5. Seminar/laborator/proiect

- prezenta activa la seminar; - capacitatea de aplicare in practica a cunoştinţelor dobandite -integrarea si lucrul in echipa

- urmărirea modului de realizare a temelor de casa si notarea pe etape;

40%

10.6. Standard minim de performanţă • Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie. Prezenţa la toate orele de laborator şi efectuarea lucrǎrilor

practice.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator

Prof. dr. ing. NISTOR Ileana Denisa Prof. dr. chim. FÎNARU Adriana-Luminita

Ş. L. dr. ing. Stefanescu Ioana Adriana

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (master)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei VALORIFICAREA SUPERIOARA A RESURSELOR 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil 2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil, Conf.univ. dr. ing. Emilian

Moșneguțu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DSI

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 5 3.2. Curs 3 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

70 3.5. Curs 42 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 Tutoriat Examinări Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 155 3.8. Total ore pe semestru 225 3.9. Numărul de credite 9

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

F 524.14/Ed. 01

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• capacitate de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;

7.2. Obiectivele specifice • analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi demonstra soluţiile alese;

• capacitatea de a evalua problemele complexe şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;

• iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme. 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1 Clasificarea şi structura resurselor 8 2 Resurse umane: recrutare, selecţie, formare,

pregătire, integrare, evaluare, motivare, protecţie. Eficienţa utilizării resurselor umane. Managementul calităţii totale în domeniul resurselor umane

8

3 Resurse materiale: naturale şi antropice, vegetale, animale şi minerale, regenerabile şi neregenerabile. Managementul calităţii totale în domeniul resurselor materiale

8

4 Resurse financiare: identificarea resurselor financiare după analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ, analiză pe baza contului de rezultate, analiza cash flow-urilor, analiza rentabilităţii firmei şi analiza patrimonială a riscului de faliment

8

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

• C1.2. Aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice de bază în optimizarea tehnologiilor de valorificare a resurselor naturale

• C4.5. Adaptarea proiectelor profesionale la standardele şi tehnologiilor BAT (cele mai bune tehnologii disponibile)

• C5.4. Utilizarea optima a strategiilor în comunicarea cu partenerii instituționali

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

F 524.14/Ed. 01

5 Resurse informaţionale: bază de date; bancă de date; complex de mijloace tehnice de program; date; date personale; document electronic; domeniul naţional de nivel superior; informatizare; informaţii; informaţie documentată; infrastructură informaţională

6

6 Caracteristicile zonelor defavorizate, optimizarea resurselor

4

• • • Bibliografie 1. Berca Mihai, 1998 - Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. GRAND, Bucureşti; 2. Bran Florina., Istrate Ioan., 1996 – Geografia economică mondială: geografia resurselor naturale şi a valorificării

lor economice, Ed. Economică, Bucureşti; 3. Burloiu Petre – Managementul resurselor umane, Ed. Lumina Lex, Bucureşti; 4. Teodorescu Valentin, Alexandrescu Valeria, 1997 – Terra: geografia resurselor, Ed. ASE, Bucureşti; 5. Toma, M., Chivulescu, M. - Ghid pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii, Editat de Corpul Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 2005. 6. Feleaga, N., Ionaşcu, I., - Analiza şi Contabilitatea financiară, Ed. Academiei, Bucureşti, 2004. 7. Lavaud, R., Albaut, J., - Rations et gestion de l’entreprises, Ed. Dunod, 2001. • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

- Structura resurselor umane pe zone geografice: întocmirea de statistici după vârstă, sex, calificare

4

- Structura meseriilor şi profesiilor specifice diferitelor domenii productive sau zone geografice;

4

- Structura resurselor materiale pe zone geografice. Posibilităţi de valorificare a potenţialului local (zonal);

4

- Determinarea indicatorilor specifici: Marja comercială, Valoarea adăugată, Excedentul brut din exploatare, Rezultatul exploatării, Rezultatul curent, Rezultatul brut, Rezultatul net;

4

- Analiza riscului la administrarea resurselor informationale;

6

- Optimizarea relaţiilor dintre resursele: umane, materiale, financiare şi informaţionale la nivel zonal sau local, în special pentru zonele defavorizate;

6

- -

• Bibliografie 1. Berca Mihai, 1998 - Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. GRAND, Bucureşti; 2. Bran Florina., Istrate Ioan., 1996 – Geografia economică mondială: geografia resurselor naturale şi a valorificării

lor economice, Ed. Economică, Bucureşti; 3. Burloiu Petre – Managementul resurselor umane, Ed. Lumina Lex, Bucureşti; 4. Teodorescu Valentin, Alexandrescu Valeria, 1997 – Terra: geografia resurselor, Ed. ASE, Bucureşti; 5. Toma, M., Chivulescu, M. - Ghid pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii, Editat de Corpul Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 2005. 6. Feleaga, N., Ionaşcu, I., - Analiza şi Contabilitatea financiară, Ed. Academiei, Bucureşti, 2004. 7. Lavaud, R., Albaut, J., - Rations et gestion de l’entreprises, Ed. Dunod, 2001. • Bibliografie minimală •

F 524.14/Ed. 01

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.

10. Evaluare

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere

din nota finală

10.4. Curs Prezenţa şi activitatea la curs Minium de cunoștințe necesare pentru valorificarea superioară a resurselor

Examinare orală 10%

10.5. Seminar/laborator/proiect

Prezenţa şi activitatea la seminar 30%

10.6. Standard minim de performanţă • prezentarea temelor de casă respectând cerințele

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII

ŞTIINTIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul I.M.M.F. 1.4. Domeniul de studii Inginerie și management 1.5. Ciclul de studii master 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Analiza valorii 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Liliana Topliceanu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. ing. Liliana Topliceanu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

F 524.14/Ed. 01

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Sală de care asigură cel putin 1,4 m pe student dotată cu tablă; materiale suport: laptop, videoproiector, tablă, PC-uri, software adecvat.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Formarea unor specialişti de înaltă clasă, capabili să realizeze studii de ingineria şi analiza valorii pentru determinarea parametrilor funcţionali (tehnico-economici şi estetici) ai produsului, procesului sau serviciului analizat, respectiv valoarea lor de întrebuintare, stabilirea costurilor minime ale fiecarei funcţii şi soluţii, care conduc la realizarea parametrilor funcţionali doriţi, obţinându-se o optimizare a valorii produsului prin intermediul relaţiei dintre funcţiile produsului şi costul lor.

7.2. Obiectivele specifice • Însusirea tehnicilor de inginerie a valorii şi aplicarea lor atât in faza de concepţie şi proiectare a produselor noi, cât şi în cazul produselor existente;

• Transmiterea cursanţilor a noţiunilor şi metodelor necesare întocmirii planului de analiza a valorii, a abordarii in ansamblu a problemelor tehnico-economice, a formarii unei echipe interdisciplinare pentru efectuarea analizei valorii şi aplicarea metodelor stiintifice la problemele de conducere a activitatii economice .

• Aplicarea noţiunilor de analiza valorii în cazuri concrete, în cadrul orelor de aplicații practice, permite dezvoltarea capacităţii de sinteză şi analiză a cursanţilor,

• Însuşirea practica a metodelor de realizare a planurilor de analiză valorii, de determinare a valorii funcţiei, de stimulare a creativităţii, realizarea schemelor proceselor de lucru, elimimarea costurilor nejustificate;

• Dezvoltarea capacitatii decizionale, toate acestea servind pentru crearea specialiştilor capabili să rentabilizeze activitatea productivă a oricărui furnizor de bunuri şi servicii.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Obiectul analizei valorii - Definirea conceptelor de ingineria şi analiza valorii - Apariţia şi dezvoltarea ingineriei valorii ca domeniu de

2

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C5.1 Definirea conceptelor, modelelor principale consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.2 Interpretarea şi aplicarea rationala si in mod eficient a conceptelor, modelelor elementare consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.3 Aplicarea in conditii de eficacitate si eficienta a principiilor de baza in ceea ce priveste comportamentul si managementul resurselor materiale, umane, financiare ale firmei si evaluarea acesteia. C5.4 Utilizarea adecvată a metodelor de diagnosticare, evaluare si audit a modalitatilor de gestiune/ administrare si evaluare a firmei şi resurselor acesteia.

C5.5 Elaborarea de solutii si module ale documentaţiei specifice comportamentului, evaluarii, managementului firmei şi valorificarii resurselor

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

F 524.14/Ed. 01

evidenţiere a rentabilităţii activităţi economico-productive - Concepte şi noţuni despre valoare - Dependenţa dintre valoare, calitatea şi fiabilitatea produselor şi serviciilor

Prelegere, expunere orală interactivă, exemplificări, prezentări PPT

2. Functiile unui produs şi stabilirea costurilor de productie - Determinarea şi clasificarea fucţiilor - Reguli pentru determinarea funcţiilor - Corelaţia funcţie-valoare de întrebuinţare - Dimensionarea tehnică a funcţiilor - Stabilirea costurilor de productie pentru fiecare funcţie

2

3. Analiza costurilor nejustificate - Cauzele costurilor nejustificate

• ineficienţa conducerii • incapacitate de a aplica consideratiile cu privire la

valoare • slabiciuni umane • presiunea concurentei

- Etapizarea activitatilor de inginerie a valorii - Activitatea de informare – condiţie a corectitudinii ingineriei valorii .

2

4.Selectarea factorilor de influenţă asupra analizei valorilor - Analiza factorilor de influenţă - Definirea analizei valorii pe operaţiuni a activităţii productive - Metode şi factorii de influenţă care determina domeniul lor de folosire la analiza valorii activitatilor productive - Obţinerea receptivităţii faţă de metoda ingineriei valorilor.

4

5. Tehnici de stimulare a creativităţii - Brainstonningul şi variantele sale - Sinectica - Tehnica Phillips 66 - Concasajul - Matricea descoperirilor - Metoda morfologica a lui Zwicky.

4

6.Criterii de selecţie a propunerilor - Obiective ale corporaţiei, strategie şi valori - Criterii de marketing - Criterii financiare - Criterii legate de productie -Tehnici de evaluare

4

7. Planul de anaiză a valorii - Principii de intocmire a planului de ingineria şi analiza valorii -Formarea colectivului de analiza - Stabilirea functiilor produselor sau activitatilor supuse analizei valorii - Analiza costurilor funcţiilor produsului - Metode de determinare a valorii funcţiei - Metoda combinex pentru analiza valorii - Metode bazate pe reprezentarea sehematică a proceselor de lucru - Alegerea metodei de fabricaţie - Compararea opţiunilor stabilite prin analiza valorii - Valoarea de facturare şi de schimb a intreprinderii - Expresia pentru calculul cantitativ al valorii.

4

8. Analiza valorii activităţilor tehnico-organizatorice - Ingineria valorii activitatilor de ordonanţare - Ingineria şi analiza valorii activitatilor de coordonare - Ingineria şi analiza vaiorii sistemelor de producţie.

2

9. Analiza valorii activităţilor de optimizare - Optimul economic, formula matematica a optimului - Optimizarea programului de producţie in unităţile

2

F 524.14/Ed. 01

economice - Elaborarea planului tehnico-economic al unităţii - Analiza rentabilitaţii producţiei - Analiza costurilor de fabricaţie şi calculul beneficiilor - Rezolvarea problemelor de optimizare 10. Calitatea şi fiabilitatea produselor - Conceptul de calitate a produselor, controlul calităţii produselor - Fiabilitatea produselor industriale - Expresia generala a fiabilităţii - Functia de repartiţie, rata căderilor - Media timpului de bună funcţionare - Repartiţii utilizate în fiabilitate - Fiabilitatea sistemelor - Mentenabilitatea

2

Bibliografie • Chichernea, F- Analiza valorii, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2006; • Coman, Gh., s.a. - Analiza valorii, Ed. Fundaţia Academică “George Bacovia” Bacău 1994 • Crum, L.W. - Ingineria valorii, Ed. Tehnică Bucureşti 1976 • Ioniţă, Ion - Ingineria valorii, Ed. Tehnică Bucureşti 1984 • Orănescu Petre - Analiza valorii, Ed Tehnică Bucureşti 1976 • Petrescu Paul - Elemente de analiza valorii, Ed. Academiei, Bucureşti 1981 • Plahteanu, Boris - Ingineria valorii şi performanţa în creaţia tehnică

Bibliografie minimală • Chichernea, F- Analiza valorii, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2006 • Coman, Gh., s.a. - Analiza valorii, Ed. Fundaţia Academică “George Bacovia” Bacău 1994 • Petrescu Paul - Elemente de analiza valorii, Ed. Academiei, Bucureşti 1981

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Stabilirea funcţiilor unui produs; rangul funcţiilor, determinarea valorilor funcţiei

2 Prezentarea și analiza problemelor de soluționat, dialogul, lucru în team –teaching, prezentarea de aplicaţii practice concrete, analiza soluției finale

2. Aplicaţii practice privind metodele de stimulare a creativitatii

2

3. Întocmirea schemelor proceselor operaţionale; întocmirea schemelor de procese in flux; întocmirea schemelor pentru activităţi de birou

2

4 Aplicatii practice ale modelarii matematice 2 5. Realizarea planului de analiza a valorii folosind metoda Combinex

2

6. Ingineria valorii in cazul activitatii de coordonare utilizand metoda PERT şi MDC

2

7. Elaborarea planului de producţie al unei unităţi economice.

2

Bibliografie • Chichernea, F- Analiza valorii, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2006 • Coman, Gh., s.a. - Analiza valorii, Ed. Fundaţia Academică “George Bacovia” Bacău 1994 • Crum, L.W. - Ingineria valorii, Ed. Tehnică Bucureşti 1976 • Ioniţă, Ion - Ingineria valorii, Ed. Tehnică Bucureşti 1984 • Orănescu Petre - Analiza valorii, Ed Tehnică Bucureşti 1976 • Petrescu Paul - Elemente de analiza valorii, Ed. Academiei, Bucureşti 1981 • Plahteanu, Boris - Ingineria valorii şi performanţa în creaţia tehnică

Bibliografie minimală • Chichernea, F- Analiza valorii, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2006 • Coman, Gh., s.a. - Analiza valorii, Ed. Fundaţia Academică “George Bacovia” Bacău 1994 • Petrescu Paul - Elemente de analiza valorii, Ed. Academiei, Bucureşti 1981

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului • Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.

F 524.14/Ed. 01

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Prezență, activă la curs Verificarea finală

Liste de prezentă, marcarea participării active Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor și a nivelului de înțelegere al studentului

5 %

60%

10.5. Proiect

Rezolvarea cu succes a temei primite Prezență

Participare activă la ședințele de lucru, soluționarea etapelor de proiect, argumentarea rezultatelor obținute, susținerea finală. Evidenţa prezenţei

30%

5 %

10.6. Standard minim de performanţă Participarea la activităţile semestrului, predarea la termen a proiectului şi soluționarea a 60% din subiectele evaluării pe parcurs și finale.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

01.10.2015

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115,

Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul proiectelor complexe 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. ing. dr. ec. Cătălin Drob 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. ing. dr. ec. Cătălin Drob 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Proiect 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 Tutoriat 10 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 133 3.8. Total ore pe semestru 42 3.9. Numărul de credite 175

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

F 524.14/Ed. 01

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor domenii de cunoaştere ale managementului de proiect. Înţelegerea scopului şi importanţei aplicării metodelor şi tehnicilor specifice managementului de proiect în domeniul proiectelor, în general, şi al proiectelor industriale, în particular.

7.2. Obiectivele specifice Capacitatea de a stabili conţinutul şi obiectivele unui proiect. Capacitatea de a concepe şi dezvolta un plan general al unui proiect. Achiziţia de competenţe privind utilizarea unui software specific managementului de proiect (Microsoft Project).

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Corpul de cunoștințe al managementului de proiect. Managementul costurilor proiectului.

4 Prelegere 2 prelegeri

2. Managementul calităţii proiectului. 4 Prelegere 2 prelegeri 3. Managementul resurselor umane în proiecte. 4 2 prelegeri 4. Managementul comunicării în cadrul proiectului. 4 2 prelegeri 5. Managementul riscurilor proiectului. 4 2 prelegeri 6. Managementul aprovizionărilor proiectului. 4 2 prelegeri 7. Software pentru managementul de proiect. 4 2 prelegeri Bibliografie • Bârgăoanu, A., - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; • Ciobanu, M.R., - “Managementul proiectelor”, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2002; • Drob, C. – “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; • Drob, C., Macarie, F., – “Management de proiect. Note de curs şi seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007; • Opran, C., - coord. - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002; • Oprea, D., - “Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001. Bibliografie minimală • Bârgăoanu, A., - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; • Drob, C. – “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; • Oprea, D., - “Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001.

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C5.1 Definirea conceptelor, modelelor principale consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.3 Aplicarea in conditii de eficacitate si eficienta a principiilor de baza in ceea ce priveste comportamentul si managementul resurselor materiale, umane, financiare ale firmei si evaluarea acesteia.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa pluridisciplinară si aplicarea de tehnici de relaţionare si munca eficienta in cadrul echipei

F 524.14/Ed. 01

Tematica proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii Masteranzii vor trebui să conceapă un plan general de proiect. Definirea, planificarea activităţilor, alocarea resurselor şi generarea rapoartelor şi a graficelor aferente proiectelor propuse de către masteranzi se face utilizând unui software specific managementului de proiect (Microsoft Project).

14 Studiu de caz 7 ședințe de proiect

Bibliografie • Bârgăoanu, A., - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; • Ciobanu, M.R., - “Managementul proiectelor”, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2002; • Drob, C. – “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; • Drob, C., Macarie, F., – “Management de proiect. Note de curs şi seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007; • Opran, C., - coord. - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002; • Oprea, D., - “Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001. Bibliografie minimală • Bârgăoanu, A., - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; • Drob, C. – “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; • Oprea, D., - “Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Test grilă Testare 80%

10.5. Proiect Verificare proiect individual Analiză si evaluare proiect individual

20%

10.6. Standard minim de performanţă Răspunsurile la întrebările din testul grila puse studentului trebuie să fie satisfăcătoare (obţinerea notei 5 la testul grilă).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

28.09.2015

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 28.09.2015

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 29.09.2015

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115,

Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master universitar 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. ing. dr. ec. Cătălin Drob 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. ing. dr. ec. Cătălin Drob 2.4. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 2 3.3. Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Proiect 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

F 524.14/Ed. 01

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Studiul pieţelor financiare şi analiza tranzacţiilor bursiere.

7.2. Obiectivele specifice Capacitatea de a utiliza cunoştinţe economico-financiare în analiza pieţei financiare. Utilizarea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii de pe pieţele financiare pentru fundamentarea deciziilor cu privire la tranzacţiile bursiere.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Piaţa financiară. 4 Prelegere 2 prelegeri 2. Piaţa monetară. 4 Prelegere 2 prelegeri 3. Piaţa valutară. 4 Prelegere 2 prelegeri 4. Piaţa de capital. 4 Prelegere 2 prelegeri 5. Valorile mobiliare: Acţiunile. Obligaţiunile. 4 Prelegere 2 prelegeri 6. Piaţa produselor derivate. 4 Prelegere 2 prelegeri 7. Tranzacţii bursiere. 4 Prelegere 2 prelegeri Bibliografie 1. Anghelache, G., Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 2. Ciobanu, G., Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Editura Economică, Bucureşti, 1997; 3. Ghilic-Micu, B., Bursa de valori, Editura Economică, Bucureşti, 1997. 4. Radu, S.C., Boajă, D.M, Pieţe de capital: instituţii şi instrumente financiare tranzacţionate, Editura Universitară, Bucureşti, 2012. 5. Stancu, I., Finanţe. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, 2002. Bibliografie minimală • Stancu, I., Finanţe. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, 2002. Tematica proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii Masteranzii vor trebui să conceapă un plan de afaceri pentru obţinerea unui împrumut necesar finanţării unei mici afaceri.

14 Studiu de caz 7 ședințe de proiect

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C6.1 Definirea si descrierea conceptelor si principiilor specifice pieţelor financiare C6.2. Identificarea si interpretarea semnalelor si datelor specifice pieţelor financiare C6.3 Utilizarea principiilor si metodologiei specifice pieţelor financiare C6.4 Utilizarea adecvată a metodelor de diagnosticare si evaluare a pieţelor financiare. C6.5 Elaborarea de module ale documentaţiei specifice pieţelor financiare.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

F 524.14/Ed. 01

Bibliografie 1. Anghelache, G., Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 2. Ciobanu, G., Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Editura Economică, Bucureşti, 1997; 3. Ghilic-Micu, B., Bursa de valori, Editura Economică, Bucureşti, 1997. 4. Radu, S.C., Boajă, D.M, Pieţe de capital: instituţii şi instrumente financiare tranzacţionate, Editura Universitară, Bucureşti, 2012. 5. Stancu, I., Finanţe. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, 2002. Bibliografie minimală • Stancu, I., Finanţe. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Test grilă Testare 80%

10.5. Proiect Verificare proiect (plan de afaceri) individual

Analiză proiect (plan de afaceri) individual

20%

10.6. Standard minim de performanţă Răspunsurile la întrebările din testul grila puse studentului trebuie să fie satisfăcătoare (obţinerea notei 5 la testul grilă).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

28.09.2015

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 28.09.2015

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 29.09.2015

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115,

Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul I.M.M.F. 1.4. Domeniul de studii Inginerie și management 1.5. Ciclul de studii master 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Evaluarea firmei 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Liliana Topliceanu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. ing. Liliana Topliceanu 2.4. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare ES

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Sală de care asigură cel putin 1,4 m pe student dotată cu tablă; materiale suport: laptop, videoproiector, tablă, PC-uri, software adecvat.

F 524.14/Ed. 01

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Aprofundarea competențelor privind evaluarea firmei cu tot ce include acest lucru: diagnoza firmei, evaluarea pe bază de venit, prin metode patrimoniale, etc și stabilirea metodelor de management a firmei

7.2. Obiectivele specifice • Formarea competențelor privind modele și abordări posibile în evaluarea firmei; • Aprofundarea cunoștințelor privind aplicarea și abordarea diferitelor tipurilor de

diagnoza a firmei; • Asigurarea competențelor necesare privind estimarea afacerii și evaluarea firmei

pe baza metodelor patrimoniale și bazate pe venit; • Formarea competențelor privid elaborarea de solutii privind managementului

firmei şi valorificarea resurselor. 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Cadrul general al evaluării unei firme 1.1. Evaluarea - proces complex de determinare a valorii 1.2. Scopul şi necesitatea evaluării unei firme 1.3. Valori utilizate în lucrările de evaluare 1.4. Abordări posibile în domeniul evaluării firmei 1.5. De la evaluare la stabilirea preţului. Momente ale evaluării şi probleme specifice 1.6. Etapele acţiunii de evaluare

4 Prelegere, expunere orală interactivă, exemplificări, prezentări PPT

2. Diagnosticul firmei 2.1. Tipuri de diagnoze 2.2. Posibile abordări în realizarea d iagnosticului pentru evaluare 2.3. Abordarea funcţională a diagnosticului global

4

3. Estimarea valorii afacerii prin metode patrimoniale 3.1. Bilanţ contabil şi bilanţ economic 3.2. Activul net corijat (ANC) 3.3. Activul net de lichidare (ANL) sau de dezmembrare

4

4. Evaluarea bazată pe venit 4.1. Principale metode bazate pe venit

6

6.

1. C

ompe

tenţ

e pr

ofes

iona

le

C5.1 Definirea conceptelor, modelelor principale consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.2 Interpretarea şi aplicarea rationala si in mod eficient a conceptelor, modelelor elementare consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.3 Aplicarea in conditii de eficacitate si eficienta a principiilor de baza in ceea ce priveste comportamentul si managementul resurselor materiale, umane, financiare ale firmei si evaluarea acesteia. C5.4 Utilizarea adecvată a metodelor de diagnosticare, evaluare si audit a modalitatilor de gestiune/ administrare si evaluare a firmei şi resurselor acesteia.

C5.5 Elaborarea de solutii si module ale documentaţiei specifice comportamentului, evaluarii, managementului firmei şi valorificarii resurselor

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

F 524.14/Ed. 01

4.2. Probleme conceptuale comune ale metodelor bazate pe venit 4.3. Metoda fluxurilor financiare actualizate (DCF) 4.4. Metoda capitalizării venitului 4.5. Avantaje şi dezavantaje ale metodelor patrimoniale și bazate pe venit. 5. Evaluarea activelor necorporale 5.1. Capitalul intelectual şi componentele sale 5.2. Evaluarea activelor necorporale

6

6. Cazuri particulare de evaluare 6.1. Evaluarea întreprinderilor cu dezvoltare rapidă 6.2. Evaluarea IMM-urilor

4

Bibliografie • Abrudan I., Cândea D., (coord.) - Manual de inginerie economică - Ingineria şi managementul sistemelor de

producţie (partea a IV-a Diagnostic şi evaluare), Editura Dacia , Cluj-Napoca 2002 • Işfănescu, A., ş.a., Ghid practic de evaluare a întreprinderii, Tribuna Economică, Bucureşti 2001 • Jianu, I., Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii. O abordare din prisma Standardelor

Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, 2007 • Stan S., Evaluarea întreprinderilor necotate, Tribuna Economică, Bucureşti 2000 • Stan S., Evaluarea activelor necorporale, IROVA L, Bucureşti 1999 • Stan, S., Anghel, I., (coordonatori), Evaluarea întreprinderii, Editia a treia revizuită, Editurile IROVAL si

INVEL MULTIMEDIA, Bucureşti, 2007 • Stan, S., Coerenţe şi corelaţii în evaluarea întreprinderii, IROVA L, Bucureşti 2001 • Toma, M., Chivulescu, M., Ghid pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii , Editura CECCAR, • 1996.

Bibliografie minimală • Abrudan I., Cândea D., (coord.) - Manual de inginerie economică - Ingineria şi managementul sistemelor de

producţie (partea a IV-a Diagnostic şi evaluare), Editura Dacia , Cluj-Napoca 2002; • Stan, S., Anghel, I., (coordonatori), Evaluarea întreprinderii, Editia a treia revizuită, Editurile IROVAL si

INVEL MULTIMEDIA, Bucureşti, 2007. Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Stabilirea temei proiectului etapelor și a echipei de lucru. 2

Prezentarea și analiza problemelor de soluționat, dialogul, lucru în team –teaching, prezentarea de aplicaţii practice concrete, analiza soluției finale

2. Prezentarea firmei 2 3. Diagnosticul comercial/financiar/al resurselor umane /patrimoniului firmei

2

4. Estimarea valorii firmei prin metode patrimoniale 2 5. Evaluarea bazată pe venit a societății comerciale 2 6. Evaluarea activelor necorporale 2 7. Prezentare proiectului 2

Bibliografie • Abrudan I., Cândea D., (coord.) - Manual de inginerie economică - Ingineria şi managementul sistemelor de

producţie (partea a IV-a Diagnostic şi evaluare), Editura Dacia , Cluj-Napoca 2002 • Işfănescu, A., ş.a., Ghid practic de evaluare a întreprinderii, Tribuna Economică, Bucureşti 2001 • Jianu, I., Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii. O abordare din prisma Standardelor

Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, 2007 • Stan S., Evaluarea întreprinderilor necotate, Tribuna Economică, Bucureşti 2000 • Stan S., Evaluarea activelor necorporale, IROVA L, Bucureşti 1999 • Stan, S., Anghel, I., (coordonatori), Evaluarea întreprinderii, Editia a treia revizuită, Editurile IROVAL si

INVEL MULTIMEDIA, Bucureşti, 2007 • Stan, S., Coerenţe şi corelaţii în evaluarea întreprinderii, IROVA L, Bucureşti 2001 • Toma, M., Chivulescu, M., Ghid pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii , Editura CECCAR, • 1996.

Bibliografie minimală • Abrudan I., Cândea D., (coord.) - Manual de inginerie economică - Ingineria şi managementul sistemelor de

producţie (partea a IV-a Diagnostic şi evaluare), Editura Dacia , Cluj-Napoca 2002; • Stan, S., Anghel, I., (coordonatori), Evaluarea întreprinderii, Editia a treia revizuită, Editurile IROVAL si

INVEL MULTIMEDIA, Bucureşti, 2007.

F 524.14/Ed. 01

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Prezență, activă la curs Verificarea finală

Liste de prezentă, marcarea participării active Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor și a nivelului de înțelegere al studentului

5 %

60%

10.5. Proiect

Rezolvarea cu succes a temei primite Prezență

Participare activă la ședințele de lucru, soluționarea etapelor de proiect, argumentarea rezultatelor obținute, susținerea finală. Evidenţa prezenţei

30%

5 %

10.6. Standard minim de performanţă Participarea la activităţile semestrului, predarea la termen a proiectului şi soluționarea a 60% din subiectele evaluării pe parcurs și finale.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

01.10.2015

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 524.14/Ed. 01

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU

FACULTATEA de INGINERIE Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115,

Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul I.M.M.F. 1.4. Domeniul de studii Inginerie și management 1.5. Ciclul de studii master 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Comportament organizațional 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Liliana Topliceanu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. ing. Liliana Topliceanu 2.4. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare ES

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 57 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 133 3.8. Total ore pe semestru 175 3.9. Numărul de credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă.

F 524.14/Ed. 01

5.2. de desfăşurare a proiectului

• Sală de care asigură cel putin 1,4 m pe student dotată cu tablă; materiale suport: laptop, videoproiector, tablă, PC-uri, software adecvat.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea cunoștințelor privind structura și managementul organizațiilor, dezvoltarea competențelor privind decelerarea intereselor și caracteristicilor părților implicate în procesul decizional și a modalităților de reglementare a relațiilor dintre membrii și grupurile unor organizații.

7.2. Obiectivele specifice • Asigurarea capacității necesare pentru identificare și lucrul cu modele organizaționale și comportamentale;

• Identificarea tendințelor privind dezvoltarea managementului și a comportamentului organizațional;

• Diagnosticarea și identificarea atitudinilor și a modului în care se formează și se schimă atitudinile oamenilor din organizație;

• Definirea procesului decizional și identificarea particularităților acestuia în funcție de contextul organizațional;

• Asigurarea capacității necesare pentru utilizarea în conditii de eficacitate și eficiență a managementului comportamentului organizațional și al resurselor umane.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Management și comportament organizațional

1.1 Definirea organizației, misiunea și obiectivele ei 1.1.1. Conceptul de organizație 1.1.2. Tipologia organizațiilor 1.1.3. Responsabilitatea socială a organizațiilor 1.1.4. Misiunea organizației

1.2. Ce este comportamentul organizațional? • Managementul comportamentului organizațional

4 Prelegere, expunere orală interactivă, exemplificări, prezentări PPT

2. Activități și roluri manageriale 2.1. Rolurile manageriale 2.2. Activitățile manageriale 2.3. Abilitățile managerilor 2.4. Programe manageriale

2

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C5.1 Definirea conceptelor, modelelor principale consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.2 Interpretarea şi aplicarea rationala si in mod eficient a conceptelor, modelelor elementare consacrate in teoria si practica comportamentului, managementului si evaluarii firmei si a valorificarii resurselor C5.3 Aplicarea in conditii de eficacitate si eficienta a principiilor de baza in ceea ce priveste comportamentul si managementul resurselor materiale, umane, financiare ale firmei si evaluarea acesteia. C5.4 Utilizarea adecvată a metodelor de diagnosticare, evaluare si audit a modalitatilor de gestiune/ administrare si evaluare a firmei şi resurselor acesteia.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

F 524.14/Ed. 01

3. Valori atitudini și satisfacția în muncă 3.1. Ce sunt atitudinile? 3.2. Formarea atitudinilor 3.3. Schimbarea comportamentului 3.4. Satisfacția în muncă

3.4.1. Ce este satisfacția în muncă? 3.4.2. Factorii care determină satisfacția în muncă

Consecințele insatisfacției în muncă

6

4. Grupuri și munca în echipă 4.1. Conceptul de grup 4.2. Dezvoltarea grupurilor 4.3. Coeziunea grupului 4.4. Alcătuirea unor echipe eficace

4

5. Leadership 5.1. Conceptul de leadership 5.2. Cercetări asupra trăsăturilor leadership-ului 5.3. Cultură și stil de leadership

4

6. Procesul decizional 6.1. Elementele procesului decizional 6.2. Procesul decizional 6.3. Îmbunătățirea procesului decizional în organizații

4

7. Managementul stresului organizațional 7.1. Ce este stresul organizațional 7.2. Factorii de stres organizațional la nivel executiv și

managerial 7.3. Factorii de stres la nivel operațional 7.4. Strategii pentru a face față stresului

4

Bibliografie • Gary, J., Comportament organizaţional, Bucureşti: Economică, 1996 • Kreitner, R., Kinicki, A, Buelens, M., Organizational behaviour, London: McGraw - Hill Publishing Company,

1999 • Deaconu, A., Raşcă, L., Chivu, I., Curteanu, D., Niţă, A., Podgoreanu, S., Popa, I., Comportamentul

organizaţional şi gestiunea resurselor umane, Bucureşti, Ase, 2002 • Nica, P., Eftimescu, A., Management, Ed. Sanvialy, Iași, 2004 • Nicolescu, O., Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, Bucureşti: Economică, 2000 • Ilieş, L., Crișan, E., Managementul firmei și planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.

Bibliografie minimală • Gary, J., Comportament organizaţional, Bucureşti: Economică, 1996 • Deaconu, A., Raşcă, L., Chivu, I., Curteanu, D., Niţă, A., Podgoreanu, S., Popa, I., Comportamentul

organizaţional şi gestiunea resurselor umane, Bucureşti, Ase, 2002 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Stabilirea temei/societății și a echipei de lucru. 1

Prezentarea și analiza problemelor de soluționat, dialogul, lucru în team –teaching, prezentarea de aplicaţii practice concrete, analiza soluției finale

2.Descrierea organizatiei-niveluri ierarhice 1 3. Mediul organizațional 2 4. Grupuri și munca în echipă 2 5. Analiza procesului decizional în organizație 2 6. Arborele decizional 2 7. Analiza factoriilor de stres 2 8. Prezentare proiectului 2

Bibliografie • Gary, J., Comportament organizaţional, Bucureşti: Economică, 1996 • Kreitner, R., Kinicki, A, Buelens, M., Organizational behaviour, London: McGraw - Hill Publishing Company,

1999 • Deaconu, A., Raşcă, L., Chivu, I., Curteanu, D., Niţă, A., Podgoreanu, S., Popa, I., Comportamentul

organizaţional şi gestiunea resurselor umane, Bucureşti, Ase, 2002 • Nica, P., Eftimescu, A., Management, Ed. Sanvialy, Iași, 2004 • Nicolescu, O., Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, Bucureşti: Economică, 2000 • Ilieş, L., Crișan, E., Managementul firmei și planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.

Bibliografie minimală

F 524.14/Ed. 01

• Gary, J., Comportament organizaţional, Bucureşti: Economică, 1996; • Deaconu, A., Raşcă, L., Chivu, I., Curteanu, D., Niţă, A., Podgoreanu, S., Popa, I., Comportamentul

organizaţional şi gestiunea resurselor umane, Bucureşti, Ase, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Prezență, activă la curs Verificarea finală

Liste de prezentă, marcarea participării active Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor și a nivelului de înțelegere al studentului

5 %

60%

10.5. Seminar/laborator/proiect

Rezolvarea cu succes a temei primite Prezență

Participare activă la ședințele de lucru, soluționarea etapelor de proiect, argumentarea rezultatelor obținute, susținerea finală. Evidenţa prezenţei

30 %

5 %

10.6. Standard minim de performanţă Participarea la activităţile semestrului, predarea la termen a proiectului şi soluționarea a 60% din subiectele evaluării pe parcurs și finale.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

01.10.2015

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

F 84.07/Ed. 06

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU FACULTATEA de INGINERIE

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170

http://inginerie.ub.ro, [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (master)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Facultatea de Ingienerie 1.3. Departamentul IMMF 1.4. Domeniul de studii Inginerie si Management 1.5. Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/calificarea MSIPS 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă/

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Mentenabilitatea şi retragerea produselor 2.2. Titularul activităţilor de curs Ş.l. dr. ing. Maria Crina RADU 2.3. Titularul activităţilor de seminar Ş.l. dr. ing. Maria Crina RADU 2.4. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare

DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 Tutoriat 8 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 70 3.8. Total ore pe semestru 112 3.9. Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • sală de curs, dotată cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala.

7.2. Obiectivele specifice • Utilizarea cunoştinţelor specifice pentru explicarea şi interpretarea problemelor care apar în optimizarea, planificarea, gestionarea şi exploatarea proceselor şi echipamentelor de fabricare pe maşini clasice şi/sau CNC, precum şi în asigurarea calităţii şi în inspecţia produselor. • Rezolvarea optimă a unor probleme privind optimizarea, planificarea, gestionarea şi exploatarea proceselor şi echipamentelor de fabricare

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Relaţia calitate - fiabilitate - mentenabilitate 4 prelegerea • Mentenabilitatea şi mentenanţa sistemelor de producţie

(domeniile de acţiune şi responsabilitate ale mentenanţei, sisteme de mentenanţă, nivele de dezvoltare a mentenanţei, strategii ale activităţii de mentenanţă)

6 prelegerea

• Managementul activităţilor de mentenanţă (analiza modului de defectare, controlul statistic al funcţionării utilajelor, reţeaua tehnică şi umană a mentenanţei, analiza cauză-efect, arborescenţa defectării, metoda Pareto, matricea de criticitate calitate – securitate – disponibilitate)

6 prelegerea studiul de caz

• Mentenanţa productivă totală (definire, principii, obiective, „5S”, automentenanţa) 6 prelegerea

studiul de caz

• Sfârşitul de viaţă al produselor. Strategii de scoatere din uz 6 prelegerea, studiul de caz Bibliografie 1. Călin Deneş, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor. Suport de curs, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,

Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” , 2007 2. Stoian, C., Frumuşanu, G., Fiabilitatea şi mentenanţa utilajelor. Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2005. 3. Banu, M., Dima M., Frumuşanu, G., Stoian, C., Ciocan, O., Concepte moderne de fabricaţie. Îmbunătăţirea continuă – Kaizen, Fabricaţie în flux (Lean manufacturing), Mentenanţă productivă totală, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2006 5. Ecodesign for sustainable development. Product life cycle assessment. Module 2. University of Brighton, UK 6. Ecodesign for sustainable development. Embedding in product development. Module 4. Technical University of

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C3.4 - Evaluarea pe bază de argumente justificative coerente a calităţii, adaptabilităţii şi limitărilor sistemelor de monitorizare şi exploatare eficientă a proceselor tehnologice de fabricare pe maşini clasice şi/sau CNC şi a sistemelor flexibile de fabricare C5.1 - Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor specifice privind optimizarea, planificarea, gestionarea şi exploatarea proceselor şi echipamentelor de fabricare, precum şi asigurarea calităţii şi inspecţia produselor C5.2 - Utilizarea cunoştinţelor specifice pentru explicarea şi interpretarea problemelor care apar în optimizarea, planificarea, gestionarea şi exploatarea proceselor şi echipamentelor de fabricare pe maşini clasice şi/sau CNC, precum şi în asigurarea calităţii şi în inspecţia produselor. C6.4 - Utilizarea adecvata a metodelor de diagnosticare, evaluare – audit a sistemelor industriale, precum şi identificarea / aplicarea eficientă a unor proiecte de optimizare si informatizare a acestora.

6.2.

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

F 84.07/Ed. 06

Wien, Austria Bibliografie minimală 1. Stoian, C., Frumuşanu, G., Fiabilitatea şi mentenanţa utilajelor. Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2005. 2. Banu, M., Dima M., Frumuşanu, G., Stoian, C., Ciocan, O., Concepte moderne de fabricaţie. Îmbunătăţirea continuă – Kaizen, Fabricaţie în flux (Lean manufacturing), Mentenanţă productivă totală, Ed. Cartea Universitară, 2006 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii • Managementul activităţilor de mentenanţă aferente unui

produs/echipament - Prezentarea structurii de funcţii şi a subansamblurilor şi pieselor

componente; - Descrierea activităţilor de mentenanţă şi a planificării acestora în

timp; - Identificarea subansamblurilor critice prin aplicarea unei metode de

analiză;

10

expunerea explicaţia

• Prezentarea unei strategi de scoatere din uz a echipamentului la sfârşitul ciclului sau de viaţă

4 expunerea explicaţia

Bibliografie 4. Călin Deneş, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor. Suport de curs, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,

Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” , 2007 5. Stoian, C., Frumuşanu, G., Fiabilitatea şi mentenanţa utilajelor. Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2005. 6. Banu, M., Dima M., Frumuşanu, G., Stoian, C., Ciocan, O., Concepte moderne de fabricaţie. Îmbunătăţirea continuă – Kaizen, Fabricaţie în flux (Lean manufacturing), Mentenanţă productivă totală, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2006 5. Ecodesign for sustainable development. Product life cycle assessment. Module 2. University of Brighton, UK Bibliografie minimală 1. Stoian, C., Frumuşanu, G., Fiabilitatea şi mentenanţa utilajelor. Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2005. 2. Banu, M., Dima M., Frumuşanu, G., Stoian, C., Ciocan, O., Concepte moderne de fabricaţie. Îmbunătăţirea continuă – Kaizen, Fabricaţie în flux (Lean manufacturing), Mentenanţă productivă totală, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - gradul de intelegere si insusire a conceptelor de baza; - capacitate de analiză şi sinteză

test de evaluare finală

40%

10.5. Seminar/laborator/proiect

- realizarea corectă şi predarea în timp util a proiectului

- urmărirea modului de realizare a etapelor proiectului si notarea pe etape

60%

10.6. Standard minim de performanţă • realizarea şi predarea în timp util a proiectului

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 30.09.2015

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului