Minuet in G by Bach Jazz - Piano Patterns For  œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj 7Am7 œœœœœ −−− − ˙˙ ˙˙ D ˙− −− − ˙˙ ˙ G œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj7 Em7 œ œœœœ ˙˙˙˙ œœœ œ Am 7D 51 œœœœœ page 1
Minuet in G by Bach Jazz - Piano Patterns For  œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj 7Am7 œœœœœ −−− − ˙˙ ˙˙ D ˙− −− − ˙˙ ˙ G œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj7 Em7 œ œœœœ ˙˙˙˙ œœœ œ Am 7D 51 œœœœœ page 2
Minuet in G by Bach Jazz - Piano Patterns For  œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj 7Am7 œœœœœ −−− − ˙˙ ˙˙ D ˙− −− − ˙˙ ˙ G œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj7 Em7 œ œœœœ ˙˙˙˙ œœœ œ Am 7D 51 œœœœœ page 3

Minuet in G by Bach Jazz - Piano Patterns For œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj 7Am7 œœœœœ −−− − ˙˙ ˙˙ D ˙− −− − ˙˙ ˙ G œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj7 Em7 œ œœœœ ˙˙˙˙ œœœ œ Am 7D 51 œœœœœ

Embed Size (px)

Text of Minuet in G by Bach Jazz - Piano Patterns For œœœœœ ˙˙˙˙ œœœœ Gmaj 7Am7 œœœœœ...

 • %>

  32

  32

  %>

  6

  %>

  11

  %>

  16

  Minuet in G By J.S. BachJazz Adaptation By John Axsom

  Copyright 2015 By John Axsom

 • %>

  21

  %>

  26

  %>

  31

  G G maj7

  D m7 G 7

  C maj7 C dim7

  %>

  36

  Em7 Edim

  A m7 A dim

  G maj7 A m7

  D 7 G Em

  D 7

  %>

  41 G G maj7

  D m7 G 7

  C maj7 C dim7

  Em7 Edim

  A m7 A dim

  2

 • %>

  46

  G maj7 A m7

  D 7

  G

  G maj7 Em7

  A m7 D 7

  %>

  51

  Em7 A 7

  D maj7

  C maj7

  Em7 Edim

  D maj7

  %>

  56

  C maj7

  G maj7

  A m7

  G maj7

  A m7 D 7

  %>

  61

  D 7

  A m7 A dim D 7

  G maj7 D 7

  G

  3

Recommended

View more >