MÔ HÌNH QUAN HỆ

  • View
    86

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MÔ HÌNH QUAN HỆ. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN. Dữ liệu (Data): sự biểu diễn của các đối tượng và sự kiện được ghi nhận và được lưu trữ trên các phương tiện của máy tính Dữ liệu có cấu trúc: số, ngày, chuỗi ký tự, … Dữ liệu không có cấu trúc: hình ảnh, âm thanh - PowerPoint PPT Presentation

Text of MÔ HÌNH QUAN HỆ

PowerPoint Presentation

M HNH QUAN HCC KHI NIM C BND liu (Data): s biu din ca cc i tng v s kin c ghi nhn v c lu tr trn cc phng tin ca my tnhD liu c cu trc: s, ngy, chui k t, D liu khng c cu trc: hnh nh, m thanhThng tin (informations)l d liu c x lSiu d liu (Meta data): l d liu dng m t cc tnh cht / c tnh ca d liu khc (d liu v d liu).CC KHI NIM C BNC s d liu (Database) l tp hp cc d liu c cu trc v lin quan vi nhau c lu tr trn my tnh, p ng nhu cu khai thc ca nhiu ngi dng mt cch ng thi v c t chc theo mt m hnh. Tnh cht:Biu din mt kha cnh ca th gii thcC quan h logic.C t chc ngi dng c th lu tr v truy xut.

CC KHI NIM C BNH qun tr c s d liu (Database Management System - DBMS), l mt tp cc phn mm qun l CSDL v cung cp cc dch v x l CSDL cho cc nhng ngi pht trin ng dng v ngi dng cui.Cc h qun tr CSDL s dng ngn ng truy vn theo cu trc (Structured Query Language). Cc h qun tr CSDL ph bin: MySQL, Oracle, SQL Server, DB2, v.v. a s hot ng tt trn nhiu h iu hnh khc nhau, tr SQL Server ca Microsoft ch chy trn h iu hnh Windows.

CHC NNG CA DBMS

CHC NNG CA DBMSLu tr, truy xut v cp nht d liuNgn ng nh ngha d liu (DDL - Data Definition Language)Ngn ng thao tc d liu (DML - Data Manipulation Language).Qun l giao tc (transaction management).iu khin tranh chp (concurrency control)Sao lu v phc hi d liu, Bo mtDuy tr tnh ton vn / nht qun d liuCung cp cc tin ch.

M HNH C S D LIUM hnh c s d liu l mt tp hp cc khi nim dng biu din cc cu trc ca c s d liu, gm cc kiu d liu, cc mi lin kt, cc rng buc v cc php ton c bn c t cc thao tc trn c s d liu. Cc loi m hnh c s d liu:M hnh d liu mc quan nimM hnh d liu vt lM hnh d liu mc logicCSDL QUAN H V H TP TIN

CSDL QUAN H V H TP TINTip cn CSDL gii quyt 3 vn ca h tp tin theo li c:Kin trc HQTCSDL quan h tch bit gia: cu trc lun l ca tp tin v chng trnh ng dng, cho php ngi qun tr CSDL thay i cu trc vt l ca tp tin m khng nh hng n chng trnh ng dng. Hn ch s d tha d liuNgi dng c th khai thc trc tip d liu thng qua cc cu truy vn.

M HNH THC TH QUAN H (ER)M hnh thc th quan h: (Entity-Relationship Model- ER): l mt m hnh d liu mc quan nim ph bin, m t d liu di dng cc thc th, thuc tnh ca thc th v cc quan mi quan h gia cc thc th.Cc thnh phn ca m hnh ER:Thc th v cc thuc tnhMi quan h v cc thuc tnhCC K HIU TRONG M HNH ER

Tp thc thTp thuc tnhCc quan h

Thuc tnh a trThc th yuThuc tnh suy dinCC K HIU TRONG M HNH ERK hiu mi quan h

Quan h ton b ca E2 vo RT l s pt ca E1 v E2 tham gia vo RS phn t ti thiu v ti a ca E tham gia vo RTHC TH V THUC TNHThc th (entity) l mt i tng hoc mt s vic trong th gii thc, c s tn ti c lp.Thuc tnh (attributes): m t thc thThuc tnh n (simple attribute): khng th phn chiaThuc tnh kt hp (composite attributes): c th phn chia thnh cc thuc tnh nThuc tnh a tr (multivalued): thuc tnh c nhiu gi trThuc tnh phc hp: L s kt hp ca cc thuc tnh phc hp v a tr

THC TH V THUC TNHV d: thc th NHN VIN gm cc thuc tnh: M NV, h tn, ngy sinh, a ch.NHN VINH TNM NVNGY SINHA CHTHC TH V THUC TNHThuc tnh suy din: l thuc tnh c suy ra t mt thuc tnh khc.V d:TUINHN VINNGY SINHKIU THC TH, THUC TNH KHAKiu thc th: l mt tp hp cc thc th c cc thuc tnh ging nhau. Thuc tnh kha ca mt kiu thc th: l thuc tnh dng xc nh mt thc th ring bit trong mt tp thc th.Mt kiu thc th c th c nhiu hn mt thuc tnh kha.Mt thc th khng c kha c gi l kiu thc th yu. KIU THC TH, THUC TNH KHAV d:

KIU THC TH, THUC TNH KHAMin gi tr ca cc thuc tnh: Mi thuc tnh n ca mt kiu thc th c kt hp vi mt min gi tr, l mt tp cc gi tr c th gn cho thuc tnh nyCc min gi tr khng hin th trong cc s ER. KIU QUAN HMi quan h nh phn (Binary)Mi quan h k tha (is-a)Mi quan h phn x (Reflexive)Mi quan h a nguyn (Ternary, nary)

KIU QUAN HMi quan h nh phn: l mi quan h gia hai tp thc thV d:

KIU QUAN HMi quan h k tha (is-a):

NHN VINCNG NHNTH KK S

KIU QUAN HMi quan h phn x (Reflexive)

KIU QUAN HMi quan h a nguyn (Ternary, nary)

GIO VINGING DYLP HCSINH VINMI QUAN H NH PHN(1-1, 1-n, n-n)Cc loi quan h nh phn:mt - mt (one-to-one): mt thc th a lin kt vi mt thc th b; mt thc th b lin kt vi mt thc th a.

GIM CQUN LCNG TY11GIM CCNG TYMI QUAN H NH PHN(1-1, 1-n, n-n)mt - nhiu (one-to-many): mt thc th a lin kt vi nhiu thc th b; mt thc th b lin kt vi mt thc th a.

NHN VINLM VICCNG TY1N

NHN VINCNG TYMI QUAN H NH PHN(1-1, 1-n, n-n)nhiu - nhiu (many-to-many): mt thc th a lin kt vi nhiu thc th b; mt thc th b lin kt vi nhiu thc th a.

NHN VINTHAM GIAD NNN

D NNHN VINNgy bt uM HNH ER M RNG (EER)Lp cha v lp con: mt kiu thc th c th c cc nhm con cc thc th ca n

M HNH ER M RNG (EER)Chuyn bit ho: L qu trnh xc nh tp hp cc lp con ca mt kiu thc th

M HNH ER M RNG (EER)Tng qut ho

M HNH QUAN HM hnh C s d liu quan h biu din c s d liu nh mt tp cc quan h. Mi quan h l mt bng gi tr, gm cc dng v ct cha mt tp cc gi tr d liu lin quan vi nhau.M hnh c s d liu gm:Mt h thng cc k hiu m t d liu di dng dng v ct nh quan h, b, thuc tnh, kha chnh, kho ngoi, ... Mt tp hp cc php ton thao tc trn d liu nh php ton tp hp, php ton quan h. Rng buc ton vn quan h. M HNH QUAN HKhi nim c bn:Min (Domain): tp cc gi tr nguyn t H tn: Tp k t c di m. Php chia Q1 v Q2 s to thnh mt lc quan h Q3+ = {A1,..., An-m} r3 = r1 r2 = {t3|t2r2, t1r1 t3=t1.{A1,...,An-m} t2=t1.{An-m+1,...,An}}CC PHP TON TRN M HNH QUAN HV d:

CC PHP TON I S QUAN H Php chn (SELECT): Php chn c s dng chn mt tp hp cc b tho mn iu kin chn t mt quan h. K hiu: V d:

CC PHP TON TRN M HNH QUAN HBiu thc logic trong gm: Tnh cht:Tnh cht giao hon

Tnh kt hp:

CC PHP TON TRN M HNH QUAN HPhp chiu (PROJECT): Php chiu l php ton chn mt s ct ca bng.K hiu: V d:

R

CC PHP TON TRN M HNH QUAN HC th p dng nhiu php ton quan h lin tip nhau.V d: xut ra Htn v Lng ca cc Nhnvin lm vic n v c Ms l 4.< Htn, Lng >( (NHNVIN)) Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h Qui tc chung bin i m hnh ER thnh cc m hnh quan: Mi tp thc th trong m hnh ER chuyn thnh mt lc quan h. Mi thuc tnh trong m hnh ER chuyn thnh thuc tnh trong lc quan h.Mi thuc tnh nhn din trong m hnh ER c chuyn thnh kha chnh trong lc quan h. Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d: Thc th mnh:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d 1: thc th yu

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d 2: thc th yu

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h Qui tc chuyn mi quan h:Mi quan h 1-1: Chuyn kha chnh t quan h th nht sang quan h th hai hoc ngc li. V d:

NhanVien(MaNV, HoTen, Ngaysinh)Hopdong(MaHD, NgayHD, LuongCB, MaNV)

NHN VINHP NGCMaNVHoTenNgayHDLuongCBNgaysinh11MaHDChuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d 1:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d 2:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d 3:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d 4

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h Qui tc chuyn mi quan h:Mi quan h 1-n: Chuyn kha chnh t bn mt sang bn nhiu. V d:

NhanVien(MaNV, HoTen, Ngaysinh)Hoadon(MaHD, NgayLapHD, NgayGH, MaNV)

NHN VINHA NLpMaNVHoTenNgayLapHDNgayGHNgaysinh1NMaHDChuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h Qui tc chuyn mi quan h:Mi quan h n-n: To mt quan h mi c kha chnh l s kt hp cc kha chnh ca hai quan h c lin kt nhiu nhiu.

NhanVien(MaNV, HoTen, Ngaysinh)DuAn(MaDA, TenDuAn, TongKP )Thamgia( MaNV, MaDA, NgayBD)NHN VIND NTham giaMaNVHoTenTenDuAnTongKPNgaysinhNNMaDANgayBDChuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h Thuc tnh a tr A: To mt quan h mi R. Quan h R s cha mt thuc tnh tng ng vi A v thuc tnh kho K ca thc th ch lm kho ngoi ca R. Kho chnh ca R l mt t hp ca A v K.

Xe(MasoXe, Phankhoi)MauXe(Mau, MasoXe)XEMasoXeMauXePhankhoiChuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h V d:

Chuyn i m hnh ER thnh m hnh quan h i vi kiu lin kt Ternary (n>2)

Chuyn i m hnh EER thnh m hnh quan h Cch chuyn t m hnh chuyn bit ha v tng qut ha sang m hnh quan h

Personchng trnh ng dungHe quan tr c s d lieuCSDL LogicTap tin vat ly, mau tin va cotNSDchng trnh ng dungHnh 1.2.2 - Tiep can theo csdl tao ra mot lp phan mem gia d lieu vat ly va chng trnh ng dungNSDTap tin vat ly, mau tin va cotTiep can theo loi cuTiep can theo csdl