40
© 2009 Sony Corporation Mobiilne HD Snap digifotokaamera Kasutusjuhend Enne seadme käivitamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoia see alles edaspidiseks kasutamiseks. MHS-PM1 Üksikasjalikumat teavet lisatoimingute kohta vaata arvutis “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendist, mis asub komplekti kuuluval CD-ROM.

Mobiilne HD Snap digifotokaamera - pood.telia.ee · Kui foto-kaamerasse sattub vesi, võivad tekkida talitlushäired. Mõnel juhul ei saa foto-kaamerat enam parandada. •Kui pöörad

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

© 2009 Sony Corporation

Mobiilne HD Snap digifotokaamera

KasutusjuhendEnne seadme käivitamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoia see alles edaspidiseks kasutamiseks.

MHS-PM1

Üksikasjalikumat teavet lisatoimingute kohta vaata arvutis “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendist, mis asub komplekti kuuluval CD-ROM.

Loe läbi kõigepealt

Teadmiseks kasutajaleMudeli ja seeria number on märgitud seadme allosale. Kirjuta seeria number allpool näidatud kohale. Nimeta neid numbreid, võttes seoses selle seadmega ühenduse Sony edasimüüjaga.Mudeli nr. MHS-PM1

Seeria nr. ___________________________

Tuleõnnetuse või voolulöögi vältimi-seks hoia seadet vihma ja niiskuse eest.

TÄHTIS TURVAINFO -HOIA JUHEND ALLES OHTLIK!TULEÕNNETUSE VÕI VOOLULÖÖGI RISKI VÄHENDAMISEKS TÄIDA KINDLASTI ANTUD JUHISED Kui pistiku kuju ei vasta vahelduvvoolu kontaktile, kasuta vastava kujuga pistiku- adapterit.

[ AKUAku võib vääral käsitsemisel plahvatada, tekitada tuleõnnetuse või keemilisi põletus-haavu. Pea kinni järgnevatest ettevaatus-abinõudest.• Ära lammuta akut lahti.• Ära suru akule ja hoia seda põrutuste eest,

näiteks ära löö, ära lase maha kukkuda ega astu peale.

• Ära tekita lühist ega lase metallesemetel kokku puutuda aku kontaktidega.

• Hoia akut liiga kõrge temperatuuri (üle 60°C) toime eest, näiteks otsese päikese käes või päikese käes seisvas autos.

• Ära põleta akut ega viska seda tulle. • Ära kasuta rikutud või lekkivat

liitiumioonide akut.• Lae akut ainult Sony akulaadijaga või

seadmega, millega saab akusid laadida. • Hoia akut väikestele lastele kättesaamatus

kohas. • Ära lase akul märjaks saada.• Vaheta aku ainult samasuguse või Sony

soovitatud ekvivalentset tüüpi akuga. • Vabane vanadest akudest, nagu juhendis

selgitatud.Vaheta ainult määratud tüüpi akuga. Vastasel juhul võib tekkida tuleõnnetuse või vigastuste oht.

[ AkulaadijaÜhenda vahelduvvoolu adapter lihtsa juurdepääsuga vahelduvvoolu kontaktile. Isegi kui CHARGE lamp ei helenda, pole akulaadija vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud, kuni on ühendatud vahelduv-voolu kontaktile. Kui laadija töös tekivad häired, ühenda see viivitamatult vahelduv-voolu kontaktilt lahti.

[ Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL direktiivid

Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ja toodete ohutuse volitatud esindaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Remondi või garantiiga seotud küsimustega pöördu erinevates hooldus- või garantiidokumentides märgitud aadressidel. Toode on testitud ja tunnistatud vastavaks EMC direktiivis määratud piirangutele 3 meetrist lühemate ühenduskaablite kasu-tamise kohta.

[ Tähelepanu!Elektromagnetilised väljad võivad teatud sagedustel mõjutada selle seadme kujutist ja heli.

HOAITUS

TÄHELEPANU!

Klientidele Euroopas

3

[ Tähelepanuks kasutajaleKui staatiline elekter või elektromagnetism katkestab poolel teel andmeedastuse (edastamine ebaõnnestub), taaskäivita programm või ühenda lahti ja ühenda uuesti sidekaabeli (USB jne.).

[ Vabanemine vanadest elektri- ja elektroonikaseadmetest (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline sümbol tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vasta-vasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Tagades toote õige utiliseeri-mise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele. Materjalide ümbertöötlemine aitab säästa looduse ressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitusest, kohalikust jäätme-käitluse teenindusest või kauplusest, kus seadme ostsid.

4

[ Vabanemine vanadest patareidest (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline sümbol aku/patarei korpusel või pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat akut/patareid ei tohi visata olme-prügisse. Tagades aku/patarei õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele. Materjalide ümbertöötlemine aitab säästa looduse ressursse.Juhtudel kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise huvides vajalik püsiühendus sisseehitatud patareile, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud teenin-dav personal. Aku/patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümber-töötlemiseks vastavasse elektriliste ja elek-trooniliste seadmete kogumispunkti.Kõikide teiste patareide kohta vaata pea-tükist, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõmist seadmest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumispunkti. Üksikasjalikumat teavet selle toote või aku/patarei ümbertöötlemise kohta saad kohali-kust omavalitusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus seadme ostsid.

Märkused fotokaamera kasutamise kohta

[ Seesmise mälu ja “Memory Stick PRO Duo” andmete varukoopia loomine

Ära lülita fotokaamerat välja ega võta välja “Memory Stick PRO Duo”, kuni helendab juurdepääsu lamp, et mitte hävitada sees-mise mälu või “Memory Stick PRO Duo” andmeid. Tee andmetest kindlasti varu-koopiad.

[ “Memory Stick” tüübid, mida saab fotokaameras kasutada

• Filmide salvestamiseks on soovitav kasu-tada “Memory Stick PRO Duo”, markeerin-guga:– *– , mille maht on

512 MB või rohkem* Võid kasutada Mark2 tähisega või ilma.

• On kinnitatud, et selles fotokaameras töö-tab õigesti 16 GB mahuga “Memory Stick PRO Duo”.

• Vaata 33. lk., kus on näidatud salvestusaeg “Memory Stick PRO Duo” kasutamisel.

• “Memory Stick PRO Duo” ja “Memory Stick PRO-HG Duo” nimetatakse selles juhendis “Memory Stick PRO Duo”.

[ Märkused salvestamise/taas-esituse kohta

• Enne salvestamise alustamist tee proovi-salvestus, et veenduda fotokaamera õiges töötamises.

• See fotokaamera pole tolmu-, pritsme- ega veekindel. Enne fotokaamera käivitamist vaata ptk. “Hoiatused” (37. lk.).

• Hoia fotokaamerat vee eest. Kui foto-kaamerasse sattub vesi, võivad tekkida talitlushäired. Mõnel juhul ei saa foto-kaamerat enam parandada.

• Kui pöörad objektiivi tagasi, kuni foto-kaamera on ühendatud teistele seadmetele USB kaabliga, võid kaotada salvestatud kujutised.

5

• Ära suuna fotokaamerat otse päikesele või tugevale valgustusele. See võib põhjustada fotokaamera talitlushäireid.

• Ära kasuta fotokaamerat tugevaid raadio-laineid tekitava või radioaktiivse kiirgusega koha lähedal. Fotokaamera võib mitte suuta õigesti salvestada või taasesitada.

• Fotokaamera kasutamine liivases või tolmuses kohas võib tekitada talitlushäireid.

• Kui kondenseerub niiskus, likvideeri see enne fotokaamera kasutamist (36. lk.).

• Ära raputa fotokaamerat ega löö selle pihta. See võib põhjustada talitlushäireid ning kujutiste salvestamine võib osutuda võimatuks. Peale muu võib salvestus-meedium muutuda kasutuskõlbmatuks või rikutakse kujutiste andmed.

• “Memory Stick PRO Duo” sisestades või välja võttes ole ettevaatlik, et “Memory Stick PRO Duo” maha ei kukuks.

• Kui ühendad fotokaamera teisele seadmele kaabliga, veendu, et pistik on õigesti sisestatud. Surudes pistikut jõuga pesasse, võid vigastada pesa ja tekivad fotokaamera talitlushäired.

• Ei garanteerita nende filmide taasesitust, mis pole salvestatud ja redigeeritud selle fotokaameraga.

[ Märkused LCD ekraani ja objektiivi kohta

• LCD ekraan on toodetud täppistehno-loogiaga, seetõttu on enam kui 99,99% pikslitest efektiivselt kasutatavad. Siiski võivad LCD ekraanile ilmuda püsivad väikesed mustad ja/või erksad (valged, punased, rohelised või sinised) täpid. Need on tootmisprotsessi normaalne nähe ega mõjuta mingil viisil salvestust.

[ Märkus fotokaamerast vabane-mise/selle edasiandmise kohta

Kui kasutad selle fotokaamera komplekti kuuluvat tarkvara, võib Sinu isiklik informat-sioon, näiteks ID ja e-posti aadressid, säiluda seesmises mälus. Andes fotokaamera teis-tele või sellest vabanedes, kustuta sellest kõigepealt isiklik informatsioon.

[ Keeleseadistuse muutmisest Toimingute illustreerimiseks kasutatakse kohalikus keeles ekraaninäitusid. Vajaduse korral võid muuta ekraaninäitude keelt (14. lk.).

[ Sellest kasutusjuhendist• Selles juhendis kasutatakse näidis-

kujutistena reprodutseeritud kujutisi, mitte antud fotokaameraga salvestatud kujutisi.

• Salvestusmeediumi ja teiste tarvikute disain ning tehnilised tunnused võivad muutuda eelneva hoiatuseta.

• Kasutatakse Windows XP operatsiooni-süsteemi arvuti ekraani kujutisi. Stseenid võivad erineda sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist.

[ Kujutiste andmete ühilduvusest• See fotokaamera toetab filmide faili-

formaadina “MP4 formaati”. Seetõttu ei saa selles fotokaameras salvestatud filme näidata teises seadmes, mis ei toeta “MP4 formaati”.

• See fotokaamera ei toeta “AVCHD for-maati” ning seetõttu ei ühildu “AVCHD formaadis” salvestatud filmide taasesituse ja salvestamisega, mida teostab digitaalne HD videokaamera.

• Selles fotokaameras salvestatud kujutised surutakse kokku/salvestatakse JPEG*1 formaadis. Faili laiendus on “.JPG”.

• See fotokaamera vastab DCF*2 universaal-standardile, mille on määranud JEITA*3.

• Ei garanteerita selles fotokaameras salves-tatud stoppkaadrite/filmide taasesitust teises seadmes ega teises seadmes salvestatud või redigeeritud stoppkaadrite taasesitust selles fotokaameras. *1Joint Photographic Experts Group*2Design rule for Camera File system*3Jaapani Elektroonika ja infotehnoloogia

tööstuste assotsiatsioon

6

[ Ülekuumenemise vältimineSõltuvalt fotokaamera ja aku temperatuurist võib toide fotokaamera kaitsmiseks auto-maatselt välja lülituda. Sel juhul ilmub enne toite väljalülitumist ekraanile teade. Kui ilmub teade “Camera overheating Allow it to cool”, on fotokaamera liiga kuum. Toide lülitub automaatselt välja. Paiguta foto-kaamera jahedasse kohta, kuni see jahtub.

[ Hoiatus autoriõiguste kohtaTeleprogrammid, filmid, videosalvestised või muud materjalid võivad olla kaitstud autori-õigustega. Selliste materjalide loata salvesta-mine on vastuolus autoriõiguste kaitse seadustega.

[ Salvestuse sisu ei kompenseeritaFotokaamera või salvestusmeediumi talitlus-häire jne. tõttu ebaõnnestunud salvestust ei kompenseerita.

7

Sisukord

Loe läbi kõigepealt .....................................................................................2Märkused fotokaamera kasutamise kohta .................................................5

Fotokaamera kasutamine............................................................... 8

Alustuseks..................................................................................... 10Komplekti kuuluvad tarvikud .....................................................................101 Aku ettevalmistamine ............................................................................112 Aku/“Memory Stick PRO Duo” (müügil eraldi) sisestamine .................123 Fotokaamera sisse lülitamine/kella seadistamine .................................14

Keele muutmiseks .................................................................................14

Kujutiste lihtne salvestamine ...................................................... 15Kasulikud salvestamise funktsioonid .......................................................17

Kujutiste vaatamine/redigeerimine.............................................. 19

Seadistuste muutmine – menüü (Menu)/seadistuste menüü (Setup) ............................................................................. 22

Menüüde parameetrid ..............................................................................22

Arvuti kasutamine ........................................................................ 23“Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendi vaatamine (PDF fail) .....23Mida saab teha Windows operatsioonisüsteemi arvutiga .......................23Macintosh operatsioonisüsteemi arvuti kasutamine ................................27

Indikaatorid ekraanil .................................................................... 28

Aku kasutusaeg ja mälu maht ..................................................... 30Aku kasutusaeg ning võimalik salvestamise ja taasesituse aeg .............30Stoppkaadrite arv ja filmide salvestamise aeg .........................................31

Nõuanded kasutamiseks ............................................................. 32Aku ja toide ...............................................................................................32Stoppkaadrite/filmide salvestamine ..........................................................32Kujutiste vaatamine ..................................................................................32Arvutid .......................................................................................................33

Hoiatused ..................................................................................... 35

Tehnilised andmed ...................................................................... 37

8

Fotokaamera kasutamine

Kõrglahutusega kujutiste kasutamine

Selle fotokaameraga filmitud filmid salvestatakse MPEG-4 AVC/H.264 formaadi põhi-profiilis (Main Profile) kiirusega umbes 30 kaadrit sekundis, täiskaadrilaotusega, AAC LC, “MP4 formaadis”.– MPEG: Movie Picture Experts Group– AVC: Advanced Video Codec

Taasesitus täiskaadrilaotuse meetodil

Fotokaamera toetab arvutis kasutatud täiskaadrilaotuse režiimi*, seetõttu saab seda kasutada kujutiste taaesituseks arvutis.

Filmide salvestamine vajalikul kvaliteedil

Fotokaamera toetab tavalist ja laialt kasutatud VGA (640×480), samuti HD (kõrg-lahutuse) kujutise kvaliteeti. Salvestatud kujutiste üleslaadimiseks veebilehele või e-postile lisamiseks kujutiste kvaliteeti muutmata vali VGA (640×480) kujutiste kvaliteet.

Filmi mõõt, mida saab valida selles fotokaameras

* Täiskaadrilaotuse režiim on filmi salvestamise meetod, kus kõiki kujutise piksleid loetakse korraga.

Mis on “MPEG-4 AVC/H.264”?MPEG-4 AVC/H.264 on videokaamera standard, mis kasutab väga efektiivset kujutise kodeerimist kokkusurumise ajal, salvestades kujutised HD (kõrg-lahutuse) kvaliteedil. Võrreldes siiani kasutatava kujutiste kompressiooni ajal kodeerimise tehnoloogiaga, suudab MPEG-4 AVC/H.264 kujutisi veelgi efektiivsemalt kokku suruda. • MPEG-4 AVC/H.264 tehnoloogias toetab fotokaamera kõrglahutusega kujutisi 1080

või 720 efektiivse rastrijoonega. Salvestatud kujutise pikslite arv on 1440×1080 või 1280×720 ja kujutis salvestatakse täiskaadrilaotuse meetodil*.

Filmi mõõt Kasutamise viited

1080 30P Salvestab HD (kõrglahutus) kvaliteediga filmi mõõdus, mis sobib taaesituseks arvutis või kõrglahutuse TV

720 30P Salvestab HD (kõrglahutus) kvaliteediga filmi mõõdus, mis sobib taaesituseks arvutis

VGA 30P Salvestab SD (standard eraldusvõime) kvaliteediga filmi mõõdus, mis sobib üles laadimiseks interneti kodulehele

9

Toimingute järjestus

* Võid kujutisi üleslaadida ja talletada, kasutades komplekti kuuluvat tarkvara “PMB (Picture Motion Browser) ”. Võid samuti kasutada fotokaamera komplekti kuuluvat “PMB Portable” tarkvara, mis võimaldab kujutisi üleslaadida ka siis, kui sind ennast pole kodus. Täpsemat informatsiooni tarkvara kasutamise kohta vaata selle spikri (Help) menüüst.

B AlustuseksTäpsemat informatsiooni selles fotokaameras kasutatavate “Memory Stick PRO Duo” tüüpide kohta vaata 4. lk.

B Salvestamine HD (kõrglahutus) kujutise kvaliteedilVali kujutise mõõt vastavalt eesmärgile. Täpsemat informatsiooni kujutise mõõdu ja kvaliteedi kohta vaata 17. lk.

B Salvestatud kujutise vaataminex Taasesitus kõrglahutusega TV (20. lk.)Võid vaadata erksaid ja selgeid kujutisi HD (kõrglahutuse) kvaliteedil. x Kujutiste üles laadimine arvutisse või interneti kodulehele*Võid kujutisi üles laadida võrguteenustes jne. Tähistades kujutised ühiskasutuse tähistega, kasutades fotokaamerat, võid need lihtsalt üleslaadida.

B Salvestatud kujutiste talletamine*Kui fotokaamera “Memory Stick PRO Duo” on täis, ei saa fotokaameraga kujutisi salvestada. Soovitav on salvestatud kujutised talletada regulaarselt arvutisse, luues varukoopiad.

10

Alustuseks

Komplekti kuuluvad tarvikud

• Akulaadija BC-CSK/BC-CSKA (1)

• Voolujuhe (1)

• Aku NP-BK1 (1)

• Komponent A/V kaabel (1)

• A/V ühenduskaabel (1)

• USB kaabel (1)

• Käerihm (1)

• CD-ROM (1) (23. lk.)– PMB (Picture Motion Browser),

mis sisaldab PMB Guide (25. lk.)– Mobile HD Snap Camera Handbook

(PDF)• Kasutusjuhend (see juhend) (1)

Kinnita rihm ja pista peopesa silmusest läbi, et vältida fotokaamera maha-kukkumist ja vigastamist jne.

Haak

11

1 Aku ettevalmistamine

1Sisesta aku laadijasse.

•Sisesta aku lõpuni, siis vajuta kergelt aku tagaosale, kuni kostab klõpsatus.

2Ühenda akulaadija vahelduvvoolu kontaktile.

Süttib CHARGE lamp ja algab laadimine.Kui CHARGE lamp kustub, on laadimine lõpetatud (tavaline laadimine). CHARGE lamp võib kustuda, kui keskkonna temperatuur on väljapool soovitavat kasutamise temperatuuri vahemikku (10 kuni 30°C) ja laadija jääb ooterežiimile.

[ Laadimisaeg

•Täiesti tühj aku täielikuks täislaadimiseks vajalik aeg 25°C temperatuuril. Teatud tingimustes võib laadimisaeg pikeneda.

•Salvestatavate kujutiste arvust vaata 33. lk.

Täislaadimise aeg

Umb. 300 min

CHARGE lamp

Voolujuhe

1

2

12

2 Aku/“Memory Stick PRO Duo” (müügil eraldi) sisestamine

1Ava aku/“Memory Stick Duo” osa kaas.

2Sisesta “Memory Stick PRO Duo” (müügil eraldi) lõpuni, kuni kostab klõpsatus.

3Sulge aku/“Memory Stick Duo” osa kaas.

[ Kui “Memory Stick PRO Duo” pole sisestatudFotokaamera salvestab/taasesitab kujutisi, kasutades seesmist mälu (maht umb. 12 MB).

Aku/“Memory Stick Duo” osa kaas Sisesta kontaktiga LCD

ekraani poole “Memory Stick Duo”, kuni see fikseerub klõpsatusega.

Ühilda akuosa v tähis aku v tähisega. Vajuta ja hoia allavajutatult aku välja-tõukamise hooba ja sisesta aku.

13

[ “Memory Stick PRO Duo” väljavõtmiseksAva aku/“Memory Stick Duo” osa kaas.

•Ära mingil juhul võta “Memory Stick PRO Duo” välja, kui juurdepääsu lamp helendab. See võib rikkuda “Memory Stick PRO Duo” andmed.

Veendu, et juurdepääsu lamp ei helenda, siis vajuta veelkord “Memory Stick PRO Duo”.

14

3 Fotokaamera sisselülitamine/kella seadistamine

1Pööra objektiivi.

Kui pöörad objektiivi puldi suunas, lülitub fotokaamera sisse. Fotokaamera välja lülitamiseks pööra objektiivi vastassuunas.

•Võid toite samuti sisse lülitada, vajutades ON/OFF nuppu.•Objektiivi saab pöörata 0 kuni 270 kraadisele nurgale.

2Seadista kell multifunktsionaalse hoovaga.

1 Vali v/V abil kuupäeva näitamise formaat, siis vajuta multifunktsionaalsele hoovale.

2 Vali b/B abil iga parameeter ja v/V abil seadista arvuline väärtus.3 Vali B abil [OK], siis vajuta multifunktsionaalsele hoovale.

Toite välja lülitamiseksVajuta ON/OFF nuppu.•Võid toite samuti välja lülitada, pöörates objektiivi noolele vastassuunas.

[ Kuupäeva ja kellaaja muutmiseksVajuta MENU ja vali (Setup 2) menüüs [Clock Set] (23. lk.).

[ Keele muutmiseksVajuta MENU ja vali (Setup 1) menüüs [ Language] (23. lk.).•Võid välja lülitada toimingu signaalid, valides (Setup 1) menüüs [Beep] (23. lk.).

/ :/

1 LCD ekraan

1 ON/OFF nuppMENU nupp

2 Multifunktsio- naalne hoob

2

2

1

1

15

Kujutiste lihtne salvestamine

1Toite sisselülitamiseks pööra objektiivi.

Võid toite samuti sisse lülitada, vajutades ON/OFF.

2Kinnita kompositsioon.

3Alusta salvestamist.

Kui salvestad stoppkaadreid:Vajuta PHOTO.

•Võid kontrollida vaatenurka, vajutades PHOTO pooleldi alla. Stoppkaadrite salvestamiseks vajuta PHOTO lõpuni alla.

•Vaatenurk lülitub ekraani formaadile (4:3 või 3:2) vastavalt salvestatud stoppkaadri mõõdule.

Suumi hoob

Toite lampON/OFF nupp

MOVIE nupp

PHOTO nupp

MENU nupp

(taasesitus) nupp Multifunktsionaalne

hoob

Paiguta objekt ekraani keskele.

Ooterežiimil Vajutades PHOTO (4:3)

16

•Kujutise üla- ja allosas ilmub must riba kui:– kujutise mõõt on [1080 30P] või [720 30P];– ekraani formaat on 3:2.

•Filmide salvestamise ajal ei saa stoppkaadreid salvestada.•Kui salvestad stoppkaadreid, erineb vaatenurk nurgast salvestamise ooterežiimil.Kui salvestad filme:Vajuta MOVIE.Salvestamise katkestamiseks vajuta veelkord MOVIE.

• Kui kujutise mõõt on [1080 30P] või [720 30P], ilmub kujutise üla- ja allossa must riba.

•Vahetpidamata saab salvestada umbes 25 minutit.

17

Mugavad funktsioonid salvestamiseks

[ W/T Suumi kasutamineSuurendamiseks lükka suumi hooba T suunas ja vähendamiseks lükka W suunas.• Selles fotokaameras saab kasutada ainult

digitaalset suumi.• Kasutades suumimise funktsiooni, võib

kujutis suureneda/väheneda ebaühtlaselt. • Kui film on salvestatud mõõdus [1080 30P],

laieneb suumi skaala umbes 2×.• Kui film on salvestatud mõõdus [1080 30P]

või [720 30P] ja fotokaamera on samal ajal ühendatud TV jne. komponent A/V kaab-liga, pole suumimise funktsiooni võimalik kasutada.

[ Taimeri kasutamineLükka multifunktsionaalne hoob asendisse V ( ).(Pole indikatsiooni): taimerit ei kasutata

: kasutatakse taimeritKui vajutad PHOTO, ilmub tagasi-loenduse taimer, kõlavad helisignaalid, seejärel fotokaamera salvestab.

[ Salvestamine peegelkujutise režiimil

Pööra objektiivi samas suunas, kuhu on suunatud LCD ekraan.• LCD ekraanile ilmub objekti peegelkujutis,

kuid salvestatud kujutis on normaalne.• LCD ekraanile ilmub salvestatud kujutis,

mitte peegelkujutis.

• Kui pöörad objektiivi LCD ekraani või sellele vastassuunas, võib kujutis olla moonutatud.

[ Ekraaninäitude muutmineIga kord, nihutades multifunktsionaal-set hooba v (DISP), muutuvad ekraaninäidud selliselt.

* Esitamise ajal ilmub kujutise informatsioon.

[ Kujutise mõõdu valikVajuta (kujutise mõõt) nuppu, et valida (fotokujutise mõõt) või

(filmi mõõt), lükates multifunktsio-naalset hooba b/B, siis vali vajalik kujutise mõõt v/V abil.Kujutise mõõdu (kujutise mõõt) menüü kadumiseks vajuta veelkord (kujutise mõõt) nuppu.

(fotokujutise mõõt):5M:

Kuni A4 (8×10") mõõduga trükistele3:2:

3:2 formaadi salvestusele3M:

Kuni 10×15 cm (4×6") või 13×18 cm (5×7") mõõduga trükistele

2M:Kuni 10×15 cm (4×6") mõõduga trükistele

VGA:E-posti saadetistele ettenähtud väikese kujutise mõõduga salvestamiseks

(filmi mõõt):1080 30P:

HD (kõrglahutus) kvaliteedi filmi salves-tamiseks mõõduga, mis sobib taasesitu-seks arvutis või kõrglahutusega TV

Histogramm on sisse lülitatud*rIndikaatorid on välja lülitatudrIndikaatorid on sisse lülitatud

18

720 30P:HD (kõrglahutus) kvaliteedi filmi salves-tamiseks mõõduga, mis sobib taasesitu-seks arvutis

VGA 30P:SD (standard eraldusvõime) kvaliteedi filmi salvestamiseks mõõduga, mis sobib üleslaadimiseks veebilehele

[ Salvestamise režiimi valikVajuta MENU, siis vali (Camera) menüüs vajalik parameeter (23. lk.).Auto (automaatselt):

Võimaldab lihtsalt salvestada auto-maatselt reguleeritud seadistustega.

Scene Selection (stseeni valik):Võimaldab salvestada eelnevalt vastavalt stseenile teostatud seadistustega.

Scene SelectionBacklight (taustvalgustus)Võimaldab salvestada stseeni tugeva taustvalgustusega.Low Light (nõrk valgustus)Võimaldab salvestada pimedas kohas.Landscape (maastik)Fokuseerib kaugele objektile.Sports (sport)

Võimaldab salvestada väljapool ruume või teistes heledalt valgustatud kohtades.

.

19

Kujutiste vaatamine/redigeerimine

1Toite sisselülitamiseks pööra objektiivi.

Võid toite samuti sisse lülitada, vajutades ON/OFF.

2Vajuta (taasesitus) nuppu fotokaamera seadmiseks taasesituse režiimile.

Ilmub indeksi ekraan.

3Vali näidatav kujutis, lükates multifunktsionaalset hooba v/V/b/B.

Stoppkaader Vajuta multifunktsionaalset hooba.• Ilmub stoppkaader.Film Vajuta multifunktsionaalset hooba, et peatada ja taasesitada filmi.Lükka B, et minna kiiresti edasi, lükka b, et minna kiiresti tagasi. (Vajuta multifunktsionaalset hooba, et näidata normaalrežiimil.)Lükka V, et näidata helitugevuse reguleerimise ekraani, siis reguleeri helitugevus b/B abil.•Kui salvestad filmis kiiresti liikuvaid objekte, näiteks spordistseenides, võib filmi esitamine

toimuda ebaühtlaselt. •Kui lõppeb esimese filmi näitamine, algab automaatselt järgmise filmi taasesitus. Kui lõppeb

järgmise filmi näitamine, lõppeb filmide taasesitus.

[ Suurendatud kujutise vaatamine (taasesituse suum)Lükka suumi hoob asendisse T, kuni näitad stoppkaadrit.Suumi toimingu tühistamiseks lükka suumi hoob asendisse W.Positsiooni reguleerimiseks: v/V/b/BTaasesituse suumi tühistamiseks: vajuta multifunktsionaalset hooba.

Indeksi ekraani näitamiseksLükka suumi hoob asendisse (indeks), kuni näidatakse stoppkaadrit või filmi esitamine on peatatud.

ON/OFF nupp

Suumi hoob

Toite lamp

(taasesitus) nupp

MENU nupp

(ühiskasutamise tähis) nupp (kustutamine) nupp

Multifunktsionaalne hoob

20

[ Kujutiste kustutamiseks1 Vajuta (taasesitus) nuppu, et seadistada fotokaamera taasesituse režiimile.

Ilmub indeksi ekraan.2 Vajuta (kustutamine) ja vali v/V abil [Select], siis vajuta

multifunktsionaalset hooba. 3 Vali v/V/b/B abil kustutatav kujutis, siis vajuta multifunktsionaalset hooba,

et näidata valitud kujutisel (kustutamine) indikaatorit.4 Vajuta (kustutamine).5 Vali B abil [OK], siis vajuta multifunktsionaalset hooba.

•Kõikide kujutiste kustutamiseks kaustas vali 2. toimingu ajal [Select] asemel v/V abil [All In This Folder], siis vajuta multifunktsionaalset hooba.

Kujutiste kustutamine, kuni näidatakse ühte kujutist1 Vajuta (kustutamine).2 Vali v abil [Delete], siis vajuta multifunktsionaalset hooba.

[ Kujutiste vaatamine TV ekraanilÜhendus või kujutise kvaliteet (HD (kõrglahutus)/SD (standard eraldusvõime)) muutub sõltuvalt TV tüübist või sisendpesadest, millele fotokaamera on ühendatud.

Ühendamine kõrglahutusega TVHD (kõrglahutus) kvaliteedil salvestatud kujutisi näidatakse HD (kõrglahutus) kvaliteediga. SD (standard eraldusvõime) kvaliteedil salvestatud kujutisi näidatakse SD (standard eraldusvõime) kvaliteediga.

• Kui ühendad ainult komponent video pistikud, ei edastata audio signaale. Ühenda valge ja punane pistik, et edastada audio signaale.

• Väljundsignaali seadistused muutuvad automaatselt vastavalt kujutistele, mida näitad. Seetõttu võib kujutis olla moonutatud, kui lülitad ümber ühendatud TV režiimi.

• Kui salvestad filme HD (kõrglahutus) kujutise kvaliteedil [1080 30P]/[720 30P], kuni ühendad fotokaamera komponent kaabliga kõrglahutusega TVle, näidatakse telerile edastatud kujutist SD kvaliteedil.

Komponent A/V kaabel (kompl.)A/V OUT pesa

Roheline/sinine/punane

Valge/punane

21

Ühendamine 16:9 (laiekraani) või 4:3 TV, mis pole kõrglahutusega TVHD (kõrglahutus) kvaliteedil salvestatud kujutised muundatakse SD (standard eraldusvõime) kvaliteedile ja näidatakse. SD (standard eraldusvõime) kvaliteedil salvestatud kujutisi näidatakse SD (standard eraldusvõime) kvaliteedil.

[ Kujutiste valimine interneti kodulehele üleslaadimiseks (ühiskasutuse tähis)

1 Vajuta (taasesitus) nuppu, et seadistada fotokaamera taasesituse režiimile.Ilmub indeksi ekraan.

2 Vajuta (ühiskasutuse tähis) nuppu ja vali v/V abil [Select], siis vajuta multifunktsionaalset hooba.

3 Vali v/V/b/B abil kujutised, mida laadida üles interneti kodulehele, siis vajuta multifunktsionaalset hooba, et näidata valitud kujutisel indikaatorit.

4 Vajuta (ühiskasutuse tähis).5 Vali B abil [OK], siis vajuta multifunktsionaalset hooba.

(ühiskasutuse tähis) indikaator muutub valgeks.•Kõikide kujutiste valimiseks kaustas vali 2. toimingu ajal [Select] asemel v/V abil [All In This

Folder], siis vajuta multifunktsionaalset hooba.•HD (kõrglahutus) kvaliteedil salvestatud filmide failimõõt on suur, seetõttu võib üles-

laadimine nõuda aega. Soovitav on veebilehele üleslaadida filme, mis on salvestatud [VGA 30P] režiimil.

•Veebilehele üleslaaditavate kujutiste valimiseks, kuni näidatakse ühte kujutist, näita üles- laaditavat kujutist ja vajuta (ühiskasutuse tähis) nuppu. Kujutisele lisandub indikaator.

•Ühiskasutuse tähise kustutamiseks kujutiselt vali kujutis, millelt kustutad ühiskasutuse tähise, siis toimi analoogselt tähise omistamisele kujutisele.

•Kasutades fotokaamera komplekti kuuluvat “PMB Portable” tarkvara, võid lihtsalt üles- laadida ühiskasutuse tähisega märgistatud kujutisi (25. lk.).

A/V ühenduskaabel (kompl.)A/V OUT pesa

Kollane/valge/punane

• Kui HD (kõrglahutus) filmi näitad SD (standard eraldusvõime) TV, näidatakse filmi üla- ja allosas olevate mustade ribadega.

22

Seadistuste muutmine – menüü (Menu)/seadistuste menüü (Setup)

1Vajuta MENU menüü näitamiseks.

2Vali menüü parameeter, lükates multifunktsionaalset hooba b/B.

•Salvestamise režiimil ilmub / . Parameetrit ei saa seadistada, kui / indikaator on hall.

•Pärast parameetri seadistamist vajuta taasesituse režiimil multifunktsionaalset hooba.

3Vali v/V abil seadistus.

4Vajuta MENU, et menüü kaoks.

[ Seadistuste menüü parameetri valimiseks1Vajuta MENU.22 toimingu ajal vali (sea-

distuste menüü), siis lükka multifunktsionaalset hooba B.

3Vali parameeter v/V/b/B abil, siis lükka multifunktsionaalset hooba B.

Menüü parameetridKättesaadavad menüüde parameetrid erinevad sõltuvalt salvestuse režiimist.Salvestamise menüü on kättesaadav ainult salvestamise režiimil ja taasesituse menüü on kättesaadav ainult taasesituse režiimil. Täpsemat informatsiooni menüüde parameetrite kohta vaata “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendist (PDF fail).

[ Salvestamise menüü

[ Taasesituse menüü

[ Seadistuste menüü parameetrid

Camera

Memory Stick Tool

Internal Memory Tool

Setup 1

Setup 2

MENU nupp

Multifunktsionaalne hoob

Camera Setup

(kaust) (pööramine) (kaitse) (jagamine)

DPOF (seadistamine) (slaidiseanss)

Function Guide (funktsioonide giid)

Flicker Cancel (vilku-mise likvideerimine)

Auto Review (automaatne üle-vaatamine)

Format (vormindamine)

Change REC. Folder (salvestuskausta vahetamine)

Create REC. Folder (salvestuskausta loomine)

Copy (kopeerimine)

Format

LCD Backlight (LCD ekraani taust-valgustus)

Language (keel)

Beep (toimingute helisignaal)

Initialize (lähtestamine)

File Number (failide numeratsioon)

Video Out (video väljund)

USB Connect (USB ühendus)

Clock Set (kella seadistamine)

1

2

23

Arvuti kasutamine

“Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendi (PDF fail) vaatamine

Fotokaamera lisafunktsioonide kasuta-mist vaata “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendist (PDF fail).“Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendi (PDF fail) vaatamiseks peab arvutisse installima Adobe Reader.

[ Windows operatsioonisüsteemi kasutajatele

1 Lülita arvuti sisse.2 Sisesta CD-ROM (kompl.) arvuti

plaadiajamisse.Ilmub installimise valiku ekraan.

3 Kliki [Handbook (PDF)].Ilmub “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendi (PDF fail) installimise ekraan.

4 Vali keel ja fotokaamera mudel, siis kliki [Handbook (PDF)].Algab installimine Kui installimine lõppeb, ilmub arvuti tööpinnale “Mobile HD Snap Camera Handbook” otseteeikoon.•Selle fotokaamera mudeli nimetus on

trükitud allosale.5 Kliki [Exit] t [Exit], siis võta

CD-ROM arvuti plaadiajamist välja.

[ Macintosh operatsioonisüsteemi kasutajatele

1 Lülita arvuti sisse.2 Sisesta CD-ROM (kompl.) arvuti

plaadiajamisse.3 Ava [Handbook] kaust CD-ROM

plaadil, topeltkliki [GB] kaustal, siis pukseeri arvutisse “Handbook.pdf”.

Topeltkliki “Handbook.pdf”, et vaadata juhendit.

Mida saab teha Windows operatsioonisüsteemi arvutiga

Kasuta mis tahes järgnevat meetodit fotokaamera ühendamiseks Windows operatsioonisüsteemi arvutile ja erinevate funktsioonide kasutamiseks.

[ Kui kasutad erinevaid funktsioone

Komplekti kuuluval CD-ROM asuva “PMB (Picture Motion Browser)” tarkvara abil võid kasutada järgmiseid funktsioone.•Fotokaameras salvestatud kujutiste

importimine arvutisse•Arvutisse imporditud kujutiste

vaatamine•Redigeeritud kujutiste salvestamine

plaadile •“PMB Portable” näidatud keele

muutmine

[ “PMB” ja “PMB Portable” kasutamise keskkond

Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows XP SP3*1/Windows Vista SP1*2

*1 Ei toetata 64 bitist ja Starter (Edition) versiooni.

*2 Ei toetata Starter (Edition) versiooni.• Vajalik standard installatsioon.• Toiminguid ei garanteerita, kui eelpool

mainitud operatsioonisüsteem on värsken-datud või multibuutimise keskkonnas.

• Veebikaamera ajam ei toeta Windows XP ja Vista 64 bitist versiooni.

Protsessor: Intel Pentium III 800 MHz või kiirem (kui näitad/redigeerid kõrglahutusega filme: Intel Pentium 4 2,8 GHz või kiirem, Intel Pentium D 2,8 GHz või kiirem, Intel Core Duo 1,66 GHz või kiirem, Intel Core 2 Duo 1,20 GHz või kiirem)

24

Mälu: 512 MB või rohkem (kui näitad/redigeerid kõrglahutusega filme: 1 GB või rohkem)

Video mälu: 32 MB või rohkem (soovitav 64 MB või rohkem)

Kõvaketas: installimiseks vajalik vaba ruum kettal: umbes 500 MB*

Displei: DirectX 7 või uuema versiooniga ühilduv videokaart, vähemalt 1024 × 768 punkti

Muu: USB ühenduskoht (peab kuuluma standard komplekti, Hi-Speed USB (USB 2.0 compatible))

* Kui kasutad “PMB Portable”, peab programmi ajutiseks kasutamiseks kettal olema vaba ruumi umbes 1 GB.

[ Märkus filmifailide näitamise kohta (MPEG-4 AVC/H.264)

Fotokaameras salvestatud filmifailide (MPEG-4 AVC/H.264) näitamiseks ja redigeerimiseks peab arvutisse instal-lima tarkvara, mis ühildub MPEG-4 AVC/H.264 või “PMB”.• Isegi toiminguid garanteerivas arvuti-

keskkonnas ei näidata kujutisi mõnikord ühtlaselt, kuna jäetakse vahele kaadreid. Võta arvesse, et edastatud kujutist ennast see ei mõjuta.

• Kui kasutad sülearvutit, peab vahelduv-voolu adapter olema ühendatud vahelduv-voolu kontaktile. Mõnikord pole normaal-sed toimingud võimalikud, kuna on aktiveeritud arvuti elektrienergia kokkuhoiu funktsioon.

b Märkus• Toiminguid ei garanteerita, isegi kui arvuti

vastab kõigile näidatud süsteemi nõuetele. Näiteks võivad seadme teovõimet vähen-dada teised programmid, mis sel ajal arvutis töötavad või on taustal aktiveeritud.

[ “PMB” installimineVõid installida “PMB”, täites näidatud juhised.• Sisene süsteemi administraatorina.1 Lülita arvuti sisse, siis sisesta

CD-ROM plaadiajamisse CD-ROM (kompl.).

Ilmub installimise menüü ekraan.

•Kui see ei ilmu, topeltkliki [Computer] (kasutades Windows XP, [My Computer]) t (SONYPICTUTIL).

•Võimalik, et ilmub AutoPlay ekraan. Vali “Run Install.exe” ja installimiseks täida ekraanil nähaolevad juhised.

2 Kliki [Install].Ilmub “Choose Setup Language” ekraan.

3 Vali vajalik keel, siis kliki [Next].Ilmub “License Agreement” ekraan.

4 Loe leping tähelepanelikult läbi. Kui nõustud selle tingimustega, kliki [I accept the terms of the license agreement] kõrval asuval raadio nupul, siis kliki [Next].

5 Installimise lõpetamiseks täida ekraanil nähaolevad juhised.•Kui ilmub taaskäivitamise kinnituse

teade, taaskäivita arvuti, täites ekraanil nähaolevad juhised.

•Võimalik, et DirectX installitakse sõltuvalt arvutisüsteemi keskkonnast.

6 Pärast installimise lõpetamist võta välja CD-ROM.

25

[ “PMB”/Viewing the “PMB Guide” kasutamine

Pärast tarkvara installimist ilmuvad arvuti tööpinnale “PMB” ja “PMB Guide” otseteeikoonid.“PMB” põhitoimingute kohta vaata “PMB Guide” juhendist.

• Kui ikoon ei ilmu arvuti ekraanile, kliki [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [PMB], et aktiveerida “PMB”, või kliki [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide]. Võid “PMB Guide” samuti avada, kasuta-des “PMB” [Help] faili.

[ “PMB Portable” kasutamineSelles fotokaameras on “PMB Portable” rakendustarkvara. Sellega saad:• üleslaadida kujutisi blogides või teistes

meediateenustes;• valida üleslaaditavaid kujutisi, registreeri-

des need fotokaameras ühiskasutuse kuju-tistena (21. lk.);

• üleslaadida kujutisi internetile ühendatud arvutist ka siis, kui sa pole kodus;

• registreerida sagedamini kasutatavaid meediateenuseid (näiteks blogisid).

Täpsemat informatsiooni “PMB Portable” kohta vaata “PMB Portable” spikrist.

Kasutades “PMB Portable” esimest korda, peab valima keele. Täida järg-nev protseduur. Kui keel on valitud, ei pea 3. kuni 5. toimingut teostama järgmisel “PMB Portable” kasutamise korral.1 Loo fotokaamera ja arvuti vahel USB

ühendus.Kui ühendad fotokaamera arvutile, ilmub AutoPlay Wizard.

Kliki [×], et avada AutoPlay Wizard kõikidel tarbetutel plaadiajamitel.•Kui ei ilmu vajalik AutoPlay Wizard, kliki

[Computer] (kasutades Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], siis topeltkliki “PMB_P.exe”.

2 Kliki “PMB Portable” (kasutades Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).Ilmub keele valiku ekraan.

3 Vali vajalik keel, siis kliki [OK].Ilmub regiooni valiku ekraan.

4 Vali vastav [Area] ja [Country/Region], siis kliki [OK].Ilmub kasutajalepingu ekraan.

5 Loe leping tähelepanelikult läbi. Kui nõustud selle tingimustega, kliki [I Agree].“PMB Portable” hakkab tööle.

b Märkused• Ühenda kindlasti võrgule, kui kasutad

“PMB Portable”.• Kui laed kujutisi internetti, võivad, sõltuvalt

interneti teenuspakkujast, kasutatud arvutis säiluda vahemälu andmed. Nii toimub ka juhul, kui kasutad selleks eesmärgiks foto-kaamerat.

• Kui tekivad “PMB Portable” talitluse häired või kustutad juhuslikult “PMB Portable”, võid parandada “PMB Portable”, kasutades “PMB”. Täpsemat informatsiooni vaata “PMB Guide” juhendist (25. lk.).

[ Märkused “PMB Portable” kohta“PMB Portable” võimaldab allalaadida mõne veebilehe URL aadresse Sony juhitud serverist (“Sony server”).Kujutiste üleslaadimiseks “PMB Portable” abil ja teiste teenuste kasuta-miseks (“teenused”), mida pakuvad see ja teised veebilehed, peavad kasutajad nõustuma järgnevaga.• Mõned veebilehed nõuavad registreerimist

ja/või tasu oma teenuste eest. Kasutades selliseid teenuseid, peab täitma vastava veebilehe tingimused.

• Teenused võidakse lõpetada või muuta vastavalt veebilehe operaatori soovidele. Sony ei vastuta minisuguste probleemide eest, mis on tekkinud kasutaja ja kolmanda poole vahel, samuti teenuse kasutamise,

Topeltkliki, et aktiveerida “PMB”.

Topeltkliki, et aktiveerida “PMB Guide”.

26

lõpetamise või muutmisega seotud ebamugavuste eest. • Veebilehe vaatamiseks teostab Sony server ümberadresseerimise. Võimalik, et mõnikord ei pääse

veebilehele juurde seoses serveri hooldusega või muudel põhjustel.

• Kui Sony serveri töö lõpetatakse, ilmub sellekohane informatsioon aegsasti Sony veebilehel jne.

• URL aadressid, millele Sony server teostab ümberadresseerimise, ja muu informat-sioon võidakse üles märkida Sony toodete ja teenuste täiustamiseks. Sellistel juhtudel ei kirjutata üles isiklikku informatsiooni.

• “PMB Portable” litsentsilepingu vaatami-seks ekraanil, topeltkliki välises plaadi-ajamis (PMBPORTABLE) [APP] kaustal, topeltkliki [EULA], siis vali keel.

[ Soovitav USB kaabli ühendusFotokaamera õige töö tagamiseks ühenda see arvutile, täites järgmised toimingud.• Ühenda fotokaamera (USB) pesa arvu-

tile, kasutades USB kaablit. Ära ühenda midagi arvuti teistele USB pesadele.

• Ühendades fotokaamera USB klaviatuuriga ja USB hiirega arvutile, ühenda teisele USB ühenduskohale USB kaabliga.

b Märkused• Toiminguid ei garanteerita, kui arvutile on

ühendatud mitu USB seadet.• Ühenda kindlasti USB kaabel USB ühen-

duskohale. Kui USB kaabel on ühendatud arvutile, kasutades USB klaviatuuri või USB kontsentraatorit, ei garanteerita toiminguid.

[ USB kaabli lahti ühendamine1 Kliki [Unplug or eject hardware]

ikoonil tegumipaneeli tööpinna alumises paremas nurgas.

2 Kliki [Safely remove USB Mass Storage Device].

Ühenda USB kaabel lahti fotokaameralt ja arvutilt.

b Märkused• Enne fotokaamera välja lülitamist ühenda

lahti USB kaabel, täites eelpool näidatud toimingud.

• Ühenda USB kaabel lahti õigesti, täites eel-pool näidatud toimingud. Vastasel juhul võidakse “Memory Stick PRO Duo” talleta-tud failid valesti värskendada. Pealegi võib USB kaabli vale lahtiühendamine tekitada “Memory Stick PRO Duo” talitlushäireid.

27

Macintosh operatsiooni-süsteemi arvuti kasutamine

Võid kopeerida kujutisi Macintosh operatsioonisüsteemi arvutisse.• “PMB” ei ühildu Macintosh operatsiooni-

süsteemi arvutitega.

Soovitav arvutikeskkondFotokaamerale ühendatud arvutis on soovitav järgmine keskkond.Operatsioonisüsteem (eelinstallitud):

Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 kuni v10.5)

USB pesa: kuulub standard komplekti

b Märkused• Toiminguid ei garanteerita kõigis eelpool

soovitatud arvutikeskkondades.• Kui ühendad arvutile üheaegselt kaks või

enam USB seadet, võivad mõned sead-med, sh. ka see fotokaamera, töötada valesti, sõltuvalt kasutatud USB seadmete tüübist.

• Toiminguid ei garanteerita, kasutades USB kontsentraatorit.

• Kui ühendad fotokaamera, kasutades Hi-Speed USB (ühilduv USB 2.0) ühilduvat USB liidest, võid edastamist paremaks muuta (järjestikedastus), kuna fotokaamera ühildub Hi-Speed USB (ühilduv USB 2.0).

• Selle fotokaamera USB ühendusele on kättesaadav ainult [Mass Storage] režiim.

• Kui arvuti taasalustab tööd pärast toimingu seiskamist või unerežiimi, võib side foto-kaamera ja arvuti vahel mitte taastuda samal ajal.

Kujutiste kopeerimine ja vaatamine arvutis 1 Pane valmis fotokaamera ja

Macintosh operatsioonisüsteemi arvuti, siis ühenda komplekti kuuluv USB kaabel.

2 Kopeeri kujutiste failid Macintosh operatsioonisüsteemi arvutisse.1 Topeltkliki uuesti tuvastatud

ikoonil t [DCIM] (stoppkaadrid) või [MP_ROOT] (filmid) t kaustal, kus on talletatud kopeeritavad kujutised.

2Pukseeri kujutiste failid kõvaketta ikoonile. Kujutiste failid kopeeritakse kõvakettale.

•Täpsemat informatsiooni kujutiste talletamise kohtadest ja failide nimetustest vaata “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendist.

3 Vaata kujutisi arvutis.•Topeltkliki kõvaketta ikoonil t vajaliku

kujutise faili kaustal, mis sisaldab kopeeritud failisid, et avada seda kujutise faili.

USB ühenduse tühistamiseksTäida näidatud protseduur enne:• USB kaabli lahti ühendamist;• “Memory Stick PRO Duo” välja võtmist;• “Memory Stick PRO Duo” sisestamist

fotokaamerasse pärast kujutiste kopeeri-mist seesmisest mälust;

• fotokaamera välja lülitamist.

Pukseeri “Trash” ikoonile plaadiajami ikoon või “Memory Stick PRO Duo” ikoon.Fotokaamera on arvutilt lahti ühendatud.

28

Indikaatorid ekraanil

Iga kord, lükates multifunktsionaalse hoova v (DISP), muutuvad ekraani-näidud (17. lk.).

Salvestamise ooterežiimil

Kui salvestad filme

Kui näitad stoppkaadreid

Kui näitad filme

A

Indikatsioon Kirjeldus

Akusse järelejäänud laeng

Salvestamise režiim• Kui lülitad salvestamise

režiimile, ilmub umbes kaheks sekundiks.

Suumi skaala

. Salvestamise režiim (stseeni valik)

E Hoiatus aku väikese laengu kohta

Kujutise mõõt

/ /

/

Taasesitus/katkesta-mine/slaidiseansil edasi-minek/kiire edasi/tagasi-minek

00:00:00 Loendur

VOL. Helitugevus

29

B

C

D

E

b Märkus• Indikaatorid ja nende asetus on ligikaudne

ning võib erineda tegelikust.

Indikatsioon Kirjeldus

Kujutise mõõt

Stoppkaadri salvestamise režiim

[400] Järelejäänud salvesta-tavate kujutiste arv Menüü/teejuhi menüü• Vajutades MENU, ilmub/

kaob menüü/teejuhi menüü.

Taasesituse riba101_0012 Kausta-faili number

2009 1 19:30 AM

Näidatava kujutise salvestamise kuupäev/kellaaeg

BACK/NEXT

Kujutiste valik

VOLUME Helitugevuse reguleerimine

Indikatsioon Kirjeldus

Salvestamise kaust• See ei ilmu, kasutades

seesmist mälu.

Salvestamise/taas-esituse meediumHistogramm• ilmub, kui histo-

gramm on välja lülitatud.

Kausta vahetus• Ei ilmu kui kasutad

seesmist mälu.

Taasesituse kaust• Ei ilmu kui kasutad

seesmist mälu.

12/12 Kujutise number/valitud kausta salvestatud kujutiste arv

Salvestamise režiim

Ühiskasutuse tähis

DPOF

Prindikäsu (DPOF) tähis

Kaitse

Indikatsioon Kirjeldus

Taimer

Kujutise mõõt

+2.0EV Särituse väärtus[00:28:25] Järelejäänud

salvestusaeg Filmi salvestamise režiim

Valge värvi balanss

2000 Katiku kiirus F3.6 Diafragma apertuuri

väärtus ISO400 ISO arv

Indikatsioon Kirjeldus

Filmi salvestamine00:00:05 Salvestusaeg

Indikatsioon Kirjeldus

30

Aku kasutusaeg ja mälu maht

Aku kasutusaeg ning võimalik salvestamise ja taasesituse aeg

Tabelis on näidatud ligikaudne aeg (min), mille vältel saab kujutisi salves-tada/taasesitada, kui aku on täiesti täis laetud ja keskkonna temperatuur 25°C.Võta arvesse - võimalik salvestamise ja taasesituse aeg võib olla näidatust väiksem sõltuvalt kasutustingimustest.• Aku maht väheneb kasutamise käigus ja

aja jooksul. • Võimalik salvestamise ja taasesituse aeg,

samuti aku kasutusaeg, väheneb sellistes tingmustes.– Keskkonna temperatuur on madal.– Fotokaamerat lülitatakse sageli sisse ja

välja.– Kasutatakse tihti suumi.– [LCD Backlight] on seatud [Bright].– Aku laeng on väike.

[ Ligikaudne salvestamise/taasesituse aeg (min)

*1 [720 30P] kujutise mõõdus filmide pidev salvestamine

*2 Tavalise salvestamise aeg näitab aega, kui korduvalt alustad/katkestad salvestamist, lülitad toite sisse/välja ja suumid.

[ Aku järelejäänud kasutusaja kontrollimiseks

Pööra objektiivi või vajuta ON/OFF nuppu, et fotokaamerat sisse lülitada, siis vaata aku järelejäänud laengu indikatsiooni LCD ekraanil.Järelejäänud laengut näidatakse selliselt.

• Aku õige järelejäänud laeng ilmub umbes minuti möödudes.

• Teatud tingimustes võib aku järelejäänud laengu indikaator näidata valesti.

Salvestamise aeg*1

Pideva salvestamise aeg 100

Tavalise salvestamise aeg*2 110

Taasesituse aeg 150

Laeng on piisav

oooLae aku. (Vilgub hoiatus- indikaator.)

31

Stoppkaadrite arv ja filmide salvestamise aeg

Stoppkaadrite arv ja filmide salvestus-aeg võivad erineda sõltuvalt salvesta-mise tingimustest.

Ligikaudne stoppkaadrite arv vaike-seadistusel

(ühikud: kujutised)

• Kui järelejäänud salvestatavate kujutiste arv ületab 9999, ilmub “>9999” indikaator.

• Kui näitad selles fotokaameras kujutisi, mis on salvestatud vanemate Sony mudelitega, võivad näidud erineda kujutise tegelikust mõõdust.

• Kõik arvud on saadud, kasutades Sony Corporation toodetud “Memory Stick PRO Duo”. Stoppkaadrite arv ja filmide pikkus võivad erineda sõltuvalt salvestamise tingi-mustest ja salvestusmeediumist.

• Meediumi mahtu mõõtes tähistab 1 GB 1 miljardit baiti, millest osa kasutatakse andmete juhtimiseks.

Ligikaudne filmide salvestamise aeg vaikeseadistuselTabelis on näidatud ligikaudne maksi-maalne salvestamise aeg. See on kõikide filmifailide pikkuste summa. Pidev salvestamine on võimalik umbes 25 minutit.

(ühikud: tund: minut: sekund)

• Sulgudes olev arv on minimaalne salvestusaeg.

• Kõik arvud on saadud, kasutades Sony Corporation toodetud “Memory Stick PRO Duo”. Filmide salvestamise aeg erineb sõltuvalt salvestustingimustest, objekti seisukorrast ja “Memory Stick” tüübist.

• Enne pideva salvestamise lõpetamist vilgub järelejäänud aja indikaator ja hetke pärast katkestatakse salvestamine automaatselt.

Maht Fotokujutise mõõt5M

Seesmine mälu

Umb. 12 MB 3

Selles fotokaameras vormindatud “Memory Stick PRO Duo”

128 MB 50

256 MB 95

512 MB 190

1 GB 390

2 GB 770

4 GB 1550

8 GB 3100

16 GB 6200

Maht Filmi mõõt720 30P

Seesmine mälu

Umb. 12 MB 0:00:20(0:00:10)

Selles fotokaameras vormindatud “Memory Stick PRO Duo”

512 MB 0:15:00(0:07:00)

1 GB 0:30:00(0:15:00)

2 GB 1:00:00(0:30:00)

4 GB 2:05:00(1:05:00)

8 GB 4:10:00(2:10:00)

16 GB 8:30:00(4:25:00)

See fotokaamera kasutab VBR (Variable Bit Rate) formaati, et automaatselt regu-leerida kujutise kvaliteeti vastavalt salves-tatavale stseenile. See tehnoloogia põh-justab “Memory Stick PRO Duo” salvestusaja kõikumisi. Filmid, kus esineb kiiret liikumist ja keerulisi objekte, salvestatakse suurema bitikiirusega, mis vähendab salvestamise aega.

32

Nõuanded kasutamiseks

Kui fotokaamera kasutamise käigus tekivad probleemid, proovi järgmiseid lahendusi.

1Vaata järgnevat, samuti “Mobile HD Snap Camera Handbook” juhendist (PDF fail).

2Lülita toide välja ja umbes minuti pärast uuesti sisse.

3Võta ühendus Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teeninduskeskusega.

Fotokaamera remontimise käigus võib Sony edasimüüja seadme seisukorra parandamiseks kontrollida seesmises mälus talletatud minimaalset andme-hulka. Neid andmeid ei kopeerita ega talletata.

Fotokaamerat ei saa sisse lülitada.•Aku on tühi. Lae aku (11. lk.).•Veendu, et aku on õigesti sisestatud

(12. lk.).

Toide lülitub äkitselt välja.•Kui sisselülitatud fotokaamerat ei

käivitata umbes viis minutit, lülitub see aku tühjenemise vältimiseks automaatselt välja. Lülita foto-kaamera uuesti sisse (14. lk.).

•Sõltuvalt fotokaamera ja aku tempe-ratuurist võib toide automaatselt välja lülituda, et kaitsta foto-kaamerat. Sel juhul ilmub ekraanile teade, seejärel lülitub toide välja.

Aku järelejäänud laengu indikaator on vale.

•Nii toimub, kasutades fotokaamerat väga kuumas või külmas kohas.

•Näidatud järelejäänud laeng erineb tegelikust. Näitude parandamiseks lae aku täiesti tühjaks ja seejrel täis.

•Aku on tühi. Lae aku (11. lk.).

CHARGE lamp vilgub aku laadimise ajal.

•Võta aku laadijast välja ja sisesta veelkord õigesti.

•Võimalik, et akut laetakse mitte-sobival temperatuuril. Proovi seda veelkord laadida õigel temperatuuril 10°C kuni 30°C (ainult BC-CSKA).

•Täpsemat informatsiooni vaata 35. lk.

Fotokaamera ei saa kujutisi salvestada.

•Kontrolli vaba ruumi seesmises mälus või “Memory Stick PRO Duo” (33. lk.). Kui vaba ruumi pole:– kustuta tarbetud kujutised (20. lk.)

või– vaheta “Memory Stick PRO Duo”.

•Pidev salvestamine on võimalik umbes 25 minutit.

•Vajuta (taasesitus) nuppu ja sea fotokaamera salvestamise režiimile, et salvestada stoppkaadrit või filmi.

Fotokaamera ei saa kujutisi näidata•Vajuta (taasesitus) nuppu,

et lülitda taasesituse režiimile (19. lk.).

•Kausta/faili nimetust on muudetud arvutis.

Aku ja toide

Stoppkaadrite/filmide salvestamine

Kujutiste taasesitus

33

•Kui kujutise faili on töödeldud arvutis või see on salvestatud teise fotokaamera mudeliga, mitte antud mudeliga, pole taasesitus selles fotokaameras garanteeritud.

•Fotokaamera on USB režiimis. Tühista USB ühendus.

Ei saa installida “PMB”.•Kontrolli “PMB” installimiseks

vajalikku arvutikeskkonda.•Installi “PMB” õigesti (24. lk.).•Muuda fotokaamera USB režiimiks

[Mass Storage].

“PMB Portable” ei hakka tööle.•Muuda fotokaamera USB režiimiks

[Mass Storage].

“PMB” ei tööta õigesti.•Välju “PMB” ja taaskäivita arvuti.

Arvuti ei tuvasta fotokaamerat.•Ühenda arvuti USB pesalt lahti kõik

seadmed, v.a. klaviatuur, hiir ja see fotokaamera.

•Ühenda USB kaabel lahti arvutilt ja fotokaameralt, taaskäivita arvuti, siis ühenda fotokaamera veelkord õigesti arvutile (28. lk.).

•Veendu, et töötab arvuti meediumi kontrolli vahend. Täpsemat infor-matsiooni meediumi kontrolli vahendist vaata “PMB Guide” juhendist (25. lk.).

•Installi “PMB” (24. lk.).

Ei saa kasutada veebikaamerat •Fotokaamera ja arvuti olid USB

kaabliga ühendatud enne USB draiveri installimist.Täida järgnevad toimingud, et deinstallida draiver, mida ei tuvastatud õigesti ja installi veelkord USB draiver.Sisene arvutisüsteemi administraatorina.

1 Veendu, et fotokaamera on ühendatud arvutile

2 Kliki [Start].

3 Hiire parempolse klahviga kliki [My Computer], siis kliki [Property].Ilmub [System Property] ekraan.

4 Kliki [Hardware] sakil ja kliki [Device Manager].

5 Kliki [View], siis kliki [Devices by type].

6 Kui installiti draver, mida ei tuvastatud õigesti, kliki sellel hiire parempoolse klahviga, siis kliki [Uninstall]. •[Sony Webcam], mi asub [Imaging

devices]

7 Kui ilmub [Confirm Device Removal] ekraan, kliki [OK] ja kustuta see.

8 Lülita fotokaamera välja, ühenda lahti USB kaabel, siis taaskäivita arvuti.

9 Sisesta plaadiajamisse CD-ROM plaat.

10 Installi veelkord USB draiver, täites antud juhised.

1Topeltkliki [My Computer].

2Hiire parempoolse klahviga kliki [SONYPICTUTIL(E:)] (plaadiajam)*.* Plaadiajami täht (näiteks (E:)) võib

erineda sõltuvalt kasutatud arvutist.

3Kliki [Open], topeltkliki [USB Driver], siis topeltkliki [setup.exe].

Arvutid

34

b Märkused• Arvuti võib töötada valesti, kui tühistad

seadmed, mis pole [USB Composite Device], [USB Audio Device] või [USB Device].

• Vajuta MENU ja vali (Setup) t (Setup 2) t [USB Connect] t [Web Camera], siis vajuta multifunktsionaalset hooba (22. lk.).

• Veebikaamera funktsioon pole kättesaadav “PMB”.

2

35

Hoiatused[ Ära kasuta/ära hoia fotokaamerat järgmistes kohtades

• Väga kuumas, kuivas või niiskes kohasSellistes kohtades, nagu näiteks päikese käte pargitud autos, võib fotokaamera korpus deformeeruda ning see võib põhjustada talitlushäireid.

• Otsese päikese käes või kütteseadmete lähedalFotokaamera korpus võib muuta värvi või deformeeruda ning see võib tekitada talitlushäireid.

• Tugevasti vibreerivas kohas • Tugeva magneti läheduses• Liivastes või tolmustes kohtades

Ära lase liival või tolmul sattuda fotokaame-rasse. See võib tekitada fotokaamera talitlushäireid ja mõnel juhul ei saa neid enam parandada.

[ KaasaskandmisestÄra istu toolile või mujale, kui fotokaamera asub pükste või seeliku tagataskus, kuna see võib tekitada fotokaamera talitlushäireid või kaamerat vigastada.

[ Akumulaatorist• Käsitse akut hoolikalt, ära modifitseeri

seda, hoia põrutuste eest, ära löö ega lase maha kukkuda ning ära astu peale.

• Ära kasuta deformeeritud või rikkis akut.

[ Akulaadijast• Fotokaamera komplekti kuuluvas aku-

laadijas lae ainult NP-BK tüüpi akut. Teist tüüpi aku elektrolüüt võib lekkida, aku võib üle kuumeneda või plahvatada, tekitades voolulöögi ja põletuste riski.

• Võta laetud aku laadijast välja. Jättes selle laadijasse, võib väheneda aku kasutusaeg.

• Komplekti kuuluva akulaadija CHARGE lamp vilgub selliselt:– kiiresti: süttib ja kustub korduvalt

0,15 sekundilise intervalliga;– aeglaselt: süttib ja kustub korduvalt

1,5 sekundilise intervalliga (ainult BC-CSKA).

• Kui CHARGE lamp vilgub kiiresti, võta aku välja ja sisesta veelkord õigesti laadijasse. Kui CHARGE lamp ikka veel vilgub kiiresti, võib olla tegemist aku rikkega või on

sisestatud teist tüüpi, mitte määratud, aku. Kontrolli, kas aku on määratud tüüpi. Kui aku on määratud tüüpi, võta see välja, vaheta teisega ja kontrolli, kas laadija töötab õigesti. Kui laadija töötab õigesti, võib tegemist olla aku veaga.

• CHARGE lambi aeglane vilkumine viitab, et laadija katkestab teatud ajaks töö ja lülitub ooterežiimile. Laadija katkestab laadimise ja lülitub automaatselt ooterežiimile, kui keskkonna temperatuur on väljapool soovitatud vahemikku. Vajaliku temperatuuri taastumisel taas-alustab laadija laadimist ja jälle süttib CHARGE lamp. Akut on soovitav laadida temperatuuril 10°C kuni 30°C (ainult BC-CSKA).

[ PuhastamisestLCD ekraani puhastaminePuhasta sõrmejäljed, tolm jne. ekraani pinnalt LCD puhastuskomplektiga (müügil eraldi).Objektiivi puhastaminePuhasta sõrmejäljed, tolm jne. objektiivilt pehme lapiga. Fotokaamera pinna puhastaminePuhasta fotokaamera pinda vees veidi niisutatud pehme lapiga, siis pühi kuiva lapiga. Ära kasuta järgnevaid vahendeid, kuna need võivad rikkuda katte või korpuse. • Kemikaalid, näiteks atsetoon, bensiin,

piiritus, keemilised salvrätikud, taimemürgid, põletusvastased kreemid või putukatõrje vahendid jm.

• Ära puuduta fotokaamerat, kui kätel on mainitud ainete jäägid.

• Ära jäta fotokaamerat pikaajalisse kokku-puutesse kummi või vinüüliga.

[ Käivitamise temperatuuristFotokaamera on ettenähtud kasutamiseks 0°C kuni 40°C temperatuuril. Pole soovitav salvestada väga kuumas võ külmas kohas väljapool antud temperatuuri vahemikku.

[ Niiskuse kondenseerumisestKui fotokaamera viiakse külmast kohast otse sooja, võib fotokaamera sees ja peal kon-denseeruda niiskus. Selline niiskuse kon-denseerumine võib tekitada fotokaamera talitlushäireid.

36

Kui niiskus on kondenseerunudLülita fotokaamera välja ja oota umbes tund, et niiskus auruks. Võta arvesse - kui proovid kujutisi salvestada niiske objektiiviga, pole võimalik saada selgeid kujutisi.

[ Akust vabanemineAkust vabanemiseks võta ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

[ Seesmisest laetavast varu-patareist

Selles fotokaameras on seesmine laetav patarei kuupäeva, kellaaja ja teiste seadis-tuste säilitamiseks ka siis, kui toide pole sisse lülitatud. Seda laetavat patareid laetakse pidevalt foto-kaamera kasutamise ajal. Siiski, kui kasutad fotokaamerat ainult lühikest aega, tühjeneb patarei pikkamööda ja saab täiesti tühjaks, kui fotokaamerat üldse ei kasutata ümbes üks nädal. Sel juhul lae patarei enne foto-kaamera kasutamist.Võid fotokaamerat kasutada ka siis, kui see patarei pole laetud, kuid kuupäeva ja kellaaega ei näidata. Seesmise patarei laadimise meetod Sisesta fotokaamerasse laetud aku ja jäta see väljalülitatud toitega vähemalt 24 tunniks.

37

Tehnilised andmed

Fotokaamera

[Süsteem]Kujutise seade: 7,13 mm (1/2,5 tüüp) CMOS

sensorFotokaamera pikslite koguarv:

Umb. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pikslitFotokaamera efektiivsete pikslite arv:

Umb. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pikslit (stoppkaadrid), umb. 2 074 000 pikslit([1080 30P] film)

Objektiiv: F3.6f = 7,0 mmKui on muundatud 35 mm filmi fotokaameraleFilmidele: 47 mm (16:9)stoppkaadritele: 42 mm (4:3)

Särituse juhtimine: automaatne säritus, stseeni valik (4 režiimi)

FailiformaatStoppkaader: ühilduv Exif Ver. 2.21 JPEG, ühilduv DCFFilm: ühilduv MPEG-4 (.MP4)

Video koodeki tüüp: MPEG-4 AVC/H.264 Main ProfileAudio koodeki tüüp: AAC LC

Salvestusmeedium: seesmine mälu (umb. 12 MB), “Memory Stick PRO Duo”

[Sisend- ja väljundpesad]USB pesa: mini B, Hi-Speed USB

(ühilduv USB 2.0)A/V OUT pesa: minipesa, video väljund, audio väljund (mono)

[LCD ekraan]LCD paneel: 4,6 cm (1,8 tüüp) TFT ajamPunktide koguarv: 230 400 (960 × 240) punkti

[Toide, üldine informatsioonToide: aku NP-BK1, 3,6 V

AC-LS5K vahelduvvoolu adapter (müügil eraldi), 4,2 V

Elektrienergia kulu: 2,0 W (kui filmi kujutise mõõt on [720 30P])

Käivitamise temperatuur: 0 kuni 40°CHoidmise temperatuur: –20 kuni +60°CMõõtmed: umb. 23,5 × 103,3 × 55,3

(L/K/S, v.a. eenduvad osad)Kaal: umb. 120 g (k.a. NP-BK1 aku jne.)Mikrofon: monoKõlar: mono

Exif Print: ühilduvPRINT Image Matching III: ühilduv

BC-CSK/BC-CSKA akulaadija Toide: 100 V kuni 240 V vahelduvvool,

50 Hz/60 Hz, 2,2 W (BC-CSK)/2,3 W (BC-CSKA)

Väljundpinge: 4,2 V alalisvool, 0,33 A (BC-CSK)/0,30 A (BC-CSKA)

Käivitamise temperatuur: 0 kuni 40°CHoidmise temperatuur: –20 kuni +60°CMõõtmed: umb. 62 × 24 × 91 mm (L/K/S)Kaal: umb. 75 g (BC-CSK)/umb. 70 g

(BC-CSKA)

Aku NP-BK1Kasutatav aku: liitiumioonideMaksimaalne väljundpinge: 4,2 V alalisvoolKeskmine väljundpinge: 3,6 V alalisvoolMaksimaalne laadimise pinge: 4,2 V

alalisvoolMaksimaalne laadimise voolutugevus: 1,4 AMahttavaline: 3,4Wh (970mAh)minimaalne: 3,3Wh (930mAh)

Seadme disaini ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.

38

Kaubamärgid• “Memory Stick”, , “Memory Stick

PRO”, , “Memory Stick Duo”, , “Memory Stick PRO Duo”, , “Memory Stick Micro”, “MagicGate” ja

on Sony Corporation kaubamärgid.

• Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac ja eMac on Apple Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

• Intel, MMX ja Pentium on Intel Corporation kaubamärgid või registreeritud kauba-märgid.

Selles juhendis kasutatud süsteemide ja toodete nimetused on tavaliselt nende vastavate loojate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei kasutata ™ või ® tähiseid kõigil juhtudel.

Täiendavat teavet selle toote kohta ja vastused sagedamini esitatud küsimustele leiad meie klientide tehnilise toe veebilehelt.

Tõlgitud OÜ “ALI S”, 2009Ausekļa iela 11, LV 1010 Riia, Läti www.alis.lv [email protected]