46
14. Mobilno poslovanje Mobilne i bežične tehnologije, Mobilna trgovina, Generatori razvoja M-trgovine, M- trgovinski servisi, M-trgovina u poslovnim sistemima, Trgovina putem SMS-a i MMS-a, Mobilno bankarstvo, Mobilni marketing , Primena mobilnih tehnologija u poslovanju,

Mobilno Poslovanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mobilno Poslovanje Predavanja

Citation preview

14. Mobilno poslovanje

Mobilne i bežične tehnologije, Mobilna trgovina, Generatori razvoja M-trgovine, M-trgovinski servisi, M-trgovina u poslovnim sistemima, Trgovina putem SMS-a i MMS-a, Mobilno bankarstvo, Mobilni marketing ,

Primena mobilnih tehnologija u poslovanju,

• Razvoj telekomunikacionih tehnologija veoma je usko povezan sa informacionim tehnologijama,

• 14.1 Mobilne i bežične tehnologije • GSM (Global System for Mobile

Communications) predstavlja trenutno važeći međunarodni standard za mreže mobilne telefonije.

• standard omogućava i usluge kao što su SMS ili međunarodni Roaming.

• Danas GSM ima više od 600 miliona korisnika u 574 mreže širom 171 zemlje.

• Preko 70% svih mobilnih telefona u svetu su GSM tehnologije i

• svaki deseti stanovnik zemaljske kugle ima GSM mobilni telefon.

• GPRS (General Packet Radio Service) je tehnika prenošenja podataka bazirana na Internet-protokolu,

• omogućava teoretsku brzinu prenosa do oko 170 kbit/s.• Za razliku od linearnog prenošenja govora, ovde se podaci razlažu

u pakete, koji se tek kod primaoca ponovo slažu u ispravnom redosledu.

• SMS (Short Message Service) je servis kratkih poruka koji omogućava slanje kratkih tekstova, dužine do 160 znakova, sa jednog na drugi mobilni telefon ili sa personalnog računara na mobilni telefon.

• poruke se šalju preko jedne specijalne posredničke centrale. • neki modeli mobilnih telefona čak mogu slati ili primati male slike

i melodije za signalizaciju poziva.

• MMS (Multimedia Messages Service) je usluga koja otvara potpuno nove komunikacione mogućnosti.

• možete slati i primati poruke, koje pored teksta, mogu da sadrže i fotografije, polifone melodije, zvučne zapise, kao i kombinaciju svega navedenog.

• Bluetooth tehnologija je počela da se koristi u 2003. godini, • content-management sistema gde se distribucija funkcija vrši

upravo preko Bluetooth-a. • bolja, brža i sigurnija varijanta u odnosu na Infrared. • Realni domet je oko 10m, a maksimalna brzina je 720 Kb/s. • Bluetooth podržava konfiguracije i tačka-tačka i tačka-

višetačaka.

• Infrared tehnologija - standardizovana za PC-je 1993. godine.

• koristi se na mnogim uređajima uključujući PDA, WebTV…• koristi na udaljenosti ne većoj od 30 stopa. • Svetleći signali poslati ili primljeni sa drugog uređaja ili

mreže se koriste da bi se završio prenos.• Tokom prenosa ne sme bilo šta da se nađe između

pošiljaoca i 262 primaoca. • Infrared tehnologija je efikasnija u odnosu na lasersku

tehnologiju, oprema ima

• RFID (Radio Frequency Identification) predstavlja bilo koji sistem identifikacije u kom električni uređaj koristi radio talase ili promene magnetnog polja za komunikaciju.

• Omogućava malom radio uređaju zakačenom za određeni predmet da nosi identitet tog predmeta.

• Dve najvažnije komponente RFID sistema su: • tag - identifikacioni uređaj prikačen na predmet koji

želimo da pratimo, • čitač, odnosno, uređaj koji prepoznaje prisustvo RFID

tagova i čita informacije sačuvane na njemu.

• GPS (Global Positioning System)je satelitski sistem za određivanje geografskog položaja i navigaciju aviona, brodova ili automobila, koji je razvila američka armija, prvobitno u vojne svrhe.

• Pomoću GPS prijemnika, koji istovremeno uspostavlja kontakt sa četiri od ukupno 25 satelita,

• u roku od nekoliko sekundi da odredi svoj trenutni položaj sa tačnošću od 10 metara, kao i da odredi pravac, brzinu, visinu

• UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) obuhvata više standarda koji su razvijeni za treću generaciju mobilne komunikacije.

• Ovaj sistem predstavlja evropski deo standarda IMT 2000, koji globalno treba da unificira mobilnu telefoniju treće generacije.

• Mnogostruko većom brzinom prenosa u odnosu na trenutni GSM standard (i do 2 Mbit/s).

• WAP (Wireless Application Protocol) služi da na displeju mobilnog telefona prikaže Internet-sadržaje.

• Za to je, naravno, neophodan mobilni telefon koji podržava ovu tehniku.

• WLAN (Wireless Local Area Network) mreže su postale jeftin i lak način uspostavljanja Internet veze velike brzine u gusto naseljenim oblastima, u poređenju sa žicama kablovima koji su povezivali svaku kuću i zgradu.

• WLAN mreže su popularne u preduzećima, medicinskim ustanovama, maloprodajama i veleprodajama, kao i na koledžima i univerzitetima.

• WLAN mreža pokriva prostor veličine studentskog naselja ili kompleksa kancelarija.

• Može biti izgrađena za korišćenje: • pomoću peer-to-peer komunikacija ili • kroz access points • Bežična peer-to-peer komunikacija podrazumeva kada neki uređaj, kao

što je kompjuter uspostavlja direktnu vezu sa drugim uređajem u mreži bez korišćenja žica

• Access points su kapije (ulazne tačke) koje su postavljene u određenim tačkama na mreži.

• omogućavaju korisnicima da pristupe mreži i uspostave vezu sa serverima,

• Wi-Fi (Wireless Fidelity) je deo 802.11b standarda koji je razvijen na aerodromoma, restoranima…

• WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) je baziran na IEEE 802.16 standardu i očekuje se da će moći da pruži veliku brzinu korisnicima u mreži,

• WAP (Wireless Application Protocol) je jedan od najvažnijih aspekata bežičnih komunikacija je standardizacija.

• Godine 1997. je razvijen WAP od strane firmi kao što su Nokia, Erikson, Motorola.

• WAP predstavlja set komunikacijskih protokola dizajniranih da omoguće komunikaciju između različitih vrsta bežičnih uređaja,

• WML (Wireless Markup Language) je jezik koji se koristi za kreiranje Web sadržaja koji se isporučuje na bežične uređaje.

• WML se bazira na XML-u (Extensible Markup Language). • 14.1.1 Prednosti mobilnih komunikacija • Mobilnost: Bežični sistemi omogućavaju bolju komunikaciju,

povećanu produktivnost i bolji potrošački srevis. • Domet: Bežični sistemi komunikacije omogućavaju ljudima da

budu bolje povezani i dostupni gde god da se nalaze. • Jednostavnost: Bežični sistemi komunikacije su brži i lakši za

razvijanje, instalacija je jednostavna uz minimum smetnji. • Fleksibilnost

• Mobilno poslovanje ima drugačije mogućnosti od e- poslovanja, uključujući visoko pozicionirano reklamiranje.

• veoma važno za budućnost mobilnog poslovanja je puštanje 3G tehnologije.

• 14.1.2 Mobilni telefoni • Vidljivi u bilo koje doba i gotovo na svakom mestu, mobilni

telefoni su svojevrsni delovi „dnevne garderobe” i nezamenljiv poslovni alat.

• komunikaciju, razgovore i razmenu kratkih poruka, ili i za naprednije primene poput prenosa podataka, povezivanja i šetnje po Internetu, ovi aparati su samo delić sistema mobilne telefonije

14.1.3 Razvoj mobilne telefonije

• Razvoj mobilne telefonije je izuzetno brz i dinamičan.

• Pre samo nekih petnaestak godina mobilni telefon se koristio za razgovor ili za slanje SMS-a,

• download-ovanje muzike slika, kamerice na mobilnim telefonima itd.

• Sve više mobilna telefonija ide u multimediju, kompatibilnost sa ostalim sistemima,

Prva generacija

• Prva generacija mreža mobilnih telefona su bile najraniji sistemi mobilnih telefona koji su se razvili,

• bili su analogni i • koristili su se isključivo za razgovore. • Naziv „prva generacija” je dat mreži prve

generacije mobilnih telefona. • mreže su imale nizak kapacitet saobraćaja, • nepouzdanu predaju, • loš kvalitet zvuka i lošu bezbednost.

Druga generacija• zasnovani na digitalnoj tehnologiji i u odnosu na prvu generaciju

imaju mnogo bolje karakteristike. • Prednosti digitalog prenosa ogledaju se u sledećem: • potreban je manji odnos signal/šum za isti kvalitet govornog

servisa, • omogućen je veći kapacitet sistema, • kompatibilnost sa digitalnom fiksnom mrežom itd. • bolji kvalitet zvuka, • Veliki značaj kod sistema druge generacije ima standardizacija. • u Evropi je razvijen jedinstven GSM (Global System for Mobile

Communications) sistem koji je zamenio veliki broj različitih sistema prethodne generacije.

• Druga generacija mobilne telefonije je digitalna. • dolazi do razdvajanja razvoja tehnologija u Evropi, SAD

i Japanu • pored digitalizovanog glasa šalju i druge vrste

podataka. • GSM nudi čitav niz dodatnih servisa, • najpoznatiji sistem kratkih poruka (SMS) i • prenos podataka za računar. • moguće je prenositi Internet pakete, ali je to

ograničeno na brzinu od 9,6Kbita u sekundi,

2,5G • da naprave prostor za 3G,• premostiti tehnološki jaz između druge i treće generacije• neke od pratećih tehnologija koje bi trebale da se koriste i

kod 3G• Skup ovih međugeneracijskih tehnologija nazvan je 2,5G a

glavni predstavnik je GPRS (General Packet Radio Service). • postojeće GSM centrale prošire tako da korisnici, • mogu imati pristup Internetu brzinama koje dostižu 160

Kbit/s. • GPRS je ključna tehnologija tzv. 2,5G ili 2+G,• najvažniji preduslov za razvoj 3G tehnologije

Treća generacija

• 3G je skraćenica od tehnologija treće generacije mobilnih telefona.

• Servisi koji karakterišu 3G omogućavaju: da se u • isto vreme prenose glasovni (telefonski poziv) i • neglasovni podaci (npr. download informacija,

razmena elektronske pošte i instant poruke). • Najveća karakteristika 3G je video razgovor. • Svetsko širenje 3G mreža je odloženo u nekim

zemljama usled prevelikih troškova

• Najznačajnija odlika:• veliki kapacitet i • mogućnosti podržavanja velikog broja korisnika

glasovnih i usluga podataka – posebno u gradskim sredinama.

• Kao dodatak veći transfer podataka po nižoj ceni od 2G.

• 3G mreža -ekstremno brz prenos podataka. • transmisiju 384Kbps za mobilne sisteme i • 2 Mbps za stacionarne sisteme

Četvrta generacija • 4G je skraćenica za četvrtu generaciju mobilnih komunikacionih

sistema. • 4G će biti potpuno integrisani sistem sistema i mreža mreža zasnovan

na IP, • sadrži splet žičanih i bežičnih mreža kao i računarske, komunikacione i

druge tehnologije koje će biti • sposobne za protoke od 100Mbps i 1Gbps, u kućnim kao i spoljašnjem

okruženju visoke bezbednosti, • pristupačnoj ceni i jednoj tarifi. • WWRF (Wireless World Research Forum) definiše 4G mrežu kao mrežu

koja radi na internet tehnologiji kombinuje je sa drugim aplikacijama i tehnologijama kao sto je Wi-Fi I WiMax, i radi na brzinama od 100Mbps (u mreţama mobilne telefonije) do 1 Gbps (u lokalnim Wi-Fi mrežama).

• 4G nije samo jedna tehnologija ili standard • zbir tehnologija i protokola • omogućavaju najveću propusnu moć i • najniže moguće troškove bežične mreže • Kako bi obezbedila kvalitet usluge(bežični pristup

širokog pojasa, MMS, video chat, mobilni TV, HDTV i drugi), radne grupe za 4G su definisale sledeće osobine za standard 4G komunikacionih bežičnih mreža:

• Spektralno efikasan sistem

• Visok kapacitet mreže • Obezbeđen protok od 100Mbps pri visokim brzinama i 1Gbps pri

stacionarnim uslovima • Protok podataka od najmanje 100Mbps između bilo koje dve

tačke na svetu • Glatka predaja između različitih mreža. • Pristupnosti i globalni roming između različitih mreža • Visok kvalitet usluge za sledeću generaciju multimedijalne

podrške (real time, real time audio, high speed data, HDTV video content, mobile TV)

• Interoperabilnost sa postojećim bežičnim standardima • Sveobuhvatni IP sistem • 4G sistem bi trebalo da dinamično deli i koristi mrežne resurse.

14.2 Mobilna trgovina

• m-trgovina (mobile commerce) - transakciju novčane vrednosti koja je realizovana preko mobilne telekomunikacione mreže.

• m-trgovina predstavlja podskup svih e-trgovinskih transakcija, kako u B2C (business-to-customer), tako i u B2B (business-to-business) segmentu.

• mobilni telefoni predstavljaju prvu tačku pristupa Internetu, samim tim i e-trgovinskim sistemima.

• uspešnu budućnost, sa perspektivom da ovaj model e- trgovine postane i dominantan na pojedinim nacionalnim i regionalnim tržištima.

N-1• M-trgovinske aplikacije omogućavaju primenu bežičnih mobilnih uređaja:• za kupovinu različitih roba i usluga, • pozorišnih i prevoznih karata, • knjiga, • realizaciju bankovnih transakcija, • pristup plaćenim sadržajima i informacijama (reportoar bioskopa, • red voćnje, • vremenska prognoza, • kursna lista, izveštaji sa berzi...). • Prednosti m-trgovinskih sistema u odnosu na “klasične” e-trgovinske

sisteme su višestruke, • nedostaci m-trgovinskih aplikacija izdvajaju se pitanje autentikacije,

sigurnosti i privatnosti.

14.3 Generatori razvoja M-trgovine

• Preduslov razvoja mobilne e- trgovine je:• dalji napredak i uvođenje novih tehnologija mobilnih

telekomunikacija. • postojeće tehnologije su i jedino značajno ograničenje

bržeg razvoja m-trgovine tehnologija i sistema. • U Srbiji se tek pre nekoliko godina počela koristiti treća

generacija mobilnih telekomunikacija, • potpunu ekspanziju mobilne e-trgovine. • generatori budućeg razvoja m-trgovine-a: • Masovno tržište mobilne telefonije, • Nagli razvoj Interneta i elektronske trgovine,

• Usavršavanje opreme i uređaja za mobilnu telefoniju,

• Novi principi tarifiranja servisa, i • Uspeh u podeli licenci za UMTS (3G). • U većini zemalja Evropske Unije, penetracija mobilne

telefonije je već uveliko prešla 50 procenata. • U Srbiji postoji veliki broj mobilnih pretplatnika. • generator m-trgovine je nagli razvoj Interneta i e-

trgovine,

14.4 M-trgovinski servisi

• Jupiter Research, 80 procenata korisnika Interneta je koristilo ovaj medijum za kupovinu ili informisanje o konkretnim proizvodima.

• m-trgovina: m-trgovina transakcije ne moraju biti samo online kupovine.

• m-trgovinski servisi koriste potpuni “click-and-mortar” poslovni model.

• M-trgovinski servisi su u osnovi “short-time” servisi, i to iz više razloga:

• personalni računar (ograničenja u manipulaciji, autorizacija, sigurnost i privatnost).

• mobilni telefoni su uvek kod svojih vlasnika,

Tehnološki, sve m-trgovinske servise možemo podeliti:

• Prvu generaciju (1999. godina) čine osnovni servisi (glas, organizatori).

• Drugu grupu (2000.) predstavljaju tzv. informacioni servisi, kao što su e-mail, vremenska prognoza, turističke informacije, yellow pages.

• Treću generaciju servisa (2001.) čine tzv. transakcioni servisi – turističke rezervacije, bankarske transakcije, online aukcije.

• Četvrtu grupu servisa (2003. godine) predstavlja razvoj 3G mreža.

• Iz korisničkog ugla, sve m-trgovinske servise možemo podeliti na:

• bankarske, • brokerske, • servise investicionog bankarstva, • i druge finansijske servise,

• Skoro sve veće banke su uvele ili planiraju da lansiraju servise mobilnog bankarstva.

• Dok je većina starijih aplikacija realizovana kao SMS, dvosmerni komunikacioni protokol, većina današnjih aplikacija bazirana je na WAP standardu (Wireless Aplications Protocol),

14.5 M-trgovina u poslovnim sistemima • Poslovni procesi postaju dinamičniji i praktično, real-time. • postoji više oblasti e-poslovanja, • bežične tehnologije imaju značajan uticaj i stvaraju novu

vrednost: • Integracija lanca snabdevanja, • Telemetrija, • Upravljanje transportnom flotom, • Upravljanje odnosima sa korisnicima, • Automatizacija prodaje i druge… • Idealni m-trgovinski model podrazumeva saradnju

mobilnih operatera i pružalaca mobilnih servisa.

• Idealni m-trgovinski model podrazumeva saradnju mobilnih operatera i pružalaca mobilnih servisa

• funkcioniše zatvoreni poslovni model,• korisnik jednog mobilnog operatera ostaje

uskraćen za usluge drugih operatera,• primer iz prošlosti -nemogućnost razmene

SMS poruka između 063 i 064 mreže

14.6 Trgovina putem SMS-a i MMS-a • SMS je postao popularan servis,• SMS-om mogu platiti mnoge stvari. • Inovativni načini korišćenja SMS servisa izvršili su snažan pritisak na najmanje

tri strane: • na proizvođače uređaja da brže osmišljavaju, • unapređuju i po povoljnim cenama plasiraju nove modele, • prilagođene slanju i primanju multimedijalnih (MMS) poruka; • na operatere da investiraju u kupovinu licenci i instaliraju GPRS i 3G mreže i,

najzad, • na kompanije da što pre razviju koncepte novih usluga i ponude ih

korisnicima koji su se već privikli na manir česte upotrebe poruka u raznorazne svrhe, od kojih se mnoge nisu mogle ni pojmiti kada su prvi put bile dovedene u upotrebu.

• GPRS i 3G zasnovani su na paketskoj komutaciji podataka, što je princip identičan Internetu

14.7 Mobilno bankarstvo • E- bankarstvo ili bankarstvo na Internetu je u svetu odavno

prihvaćeno, kao jedan od najefikasnijih i najsavršenijih načina poslovanja.

• Svetske banke putem računara nude praktično sve vrste usluga koje klijent dobija na šalteru banke:

• od otvaranja računa (unošenja ličnih podataka), preko mogućnosti plaćanja računa, do podnošenja zahteva za investicioni kredit.

• Ono što sistem ne može sam da učini, uradiće službenik banke u Internet odeljenju.

• E-banka je brz, efikasan i siguran sistem bankarskog e-poslovanja koji omogućava svim korisnicima da pomoću različitih kanala (web, e-mail, faks, telefon,.) pristupe svim informacijama koje se tiču tekućeg računa.

• Najnoviji trend u e-bankarstvu je tzv. mobilno bankarstvo.

• očigledno da je bežični pristup bankarskim poslovima pravac daljeg razvoja bankarstva.

• Putem M-bankarstva izlazi se u susret sledećim grupama zahteva: • Prva grupa zahteva tiče se servisa periodičnog ili obaveštavanja klijenata

po zahtevu (pomoću WAP I SMS tehnologije). • Sadržaj poruke najčešće se odnosi na stanje na tekućem i/ili žiro računu,

na informaciju o novim uslugama, servisima ili pogodnostima u nekoj banci ili sadrţi informaciju o klijentima-partnerima.

• Informacija može biti ad hoc formirana ili po primljenom zahtevu; može biti automatski generisana ili prosleđena nakon značajnog događaja.

• Druga grupa zahteva omogućava slanje interaktivnih upita banci i izvršavanje transakcija.

• M-bankarstvo omogućava izvršavanje transakcija putem prenosnih računara, digitalnih ličnih organizatora i mob- telefona.

• noviji mobilni telefoni imaju mogućnost povezivanja na internet,

• u oblasti mobilnog bankarstva skandinavske zemlje trenutno daleko prednjače u odnosu na Veliku Britaniju i Nemačku.

• M- bankarstvo će doživeti snažniju ekspanziju i od Internet bankarstva u narednih tri do pet godina, s obzirom na to da broj korisnika mobilnih telefona daleko prevazilazi broj korisnika Interneta.

• Da bi u potpunosti iskoristile prednosti mobilnog poslovanja, finansijske institucije moraju dublje razumeti ključne strategije i tehnologije mobilnog tržišta.

• Vodeći principi za mobilne finansijske servise: • Lojalnost korisnika je važnija od povratka investicija -• Izbeći sličnost sa ostalima i u startu ponuditi različite servise • Personalizacija je ključ za lojalnost korisnika • M-trgovina mora biti integrisan sa drugim korisničkim servisima

• Da li su aplikacije prilagođene prethodnim korisnicima

• Strategija puštanja u rad aplikacije "Rollout" • M-trgovina nije samo za klijente

Prednosti M-bankarstva i raznovrsnost usluga

• Mobilnost • Vreme• Ušteda• Sigurnost• Kontrola• Jednostavnost• Podrška

14.8 Mobilni marketing

• Bežični marketing zahteva da tradicionalne marketing strategije izađu u susret zahtevima mobilnih potrošača i beţičnih uređaja.

• Marketari treba da razviju wireless sajtove i kampanje, pored online sajtova. • Wireless marketing se može klasifikovati kao push strategija, pull strategija ili

kao kombinacija obe strategije. • Wireless marketing nudi jedinstvenu korist pojedincu. • Location based marketing and advertising podrazumeva da marketing

agencije šalju potrošačima informacije prema njihovom interesu odnosno prema njihovoj lokaciji.

• Zip code based marketing and advertsing predstavlja slanje poruka korisnicima na bilo koju lokaciju na kojoj se nalaze.

• Point based promotion – svaki put kada kupac naruči i kupi neki proizvod bežičnim putem, dobija određenje poene koje može da koristi za kupovinu raznih roba i usluga.

Mobilno reklamiranje • Mobilne reklame mogu da budu interaktivne ili isporučene

koristeći audio format.• Interaktivnost uključuje zahtev od korisnika da klikne na

neki taster, da pozove ili neku drugu vrsta akcije. • Servisi mobilnog reklamiranja su: • SMS (Short Message Service) – tehnologija koja omogućava

slanje kratkih tekstualnih poruka na neki mobilni telefon • EMS (Enhanced Messaging Service) – SMS ekstenzija koja

podržava proste animacije, male slike, melodije • MMS (Multimedia Messaging Service) – omogućava

isporuku multimedijalnih informacija

14.9 Primena mobilnih tehnologija u poslovanju

• Upravljanje skladištenjem (warehouse management)

• RFID tehnologija je najmasovnije primenjena u svim segmentima praćenja u lancu snabdevanja, od obezbeđivanja sirovina za određeni proizvod, kroz nastanak samog proizvoda, transport od proizvođača preko prodavca do krajnjeg korisnika

• 1.Sirovi materijal i komponente za proizvodnju mogu da budu označeni RFID tagovima radi automatizacije prijema, praćenja inventara i raznih drugih kontrola.

• 2. RFID tagovi mogu da budu ugrađeni u kartonska pakovanja za proizvode.

• 3. Na kraju procesa proizvodnje roba se pakuje u kartonske kutije snabdevene tagovima i smešta se na palete koje su takođe snabdevene tagovima.

• 4. Čitači omogućavaju preciznije skupljanje i pakovanje, ujedno beleže svaki pojedinačni komad koji napušta fabriku i time pune bazu inventarskog sistema fabrike.

• 5. Na izlazu se težina kamiona upoređuje sa podacima sakupljenim očitavanjem tagova i eventualne greške se detektuju ranije.

• 6. Razni senzori u pakovanju mere temperaturu, vlažnost i druge uslove za vreme transporta i o tome izveštavaju centralni sistem upravljanja

Mobilne tehnologije

• Primer primene u muzejima,• Primer primene u slučaju trgovačkih putnika,• Primer primene u restoranima i kafićima,• Primer primene u javnom prevozu,• Telenor "Uključi Bluetooth" usluga,