MOČ POZITIVNEGA MIŠLJENJA ZA MANAGERJE

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTERA

  MARIBOR

  DIPLOMSKO DELO

  MO POZITIVNEGA MILJENJA ZA MANAGERJE

  tudentka: Marja Podrinik Naslov: Lepa Njiva 73, Mozirje tevilka indeksa: 81586293 Redni tudij Program: Visokoolski strokovni tudijska smer: Management Mentor: prof. dr. Sonja Treven

  Mozirje, september 2007

 • 2

  ZAHVALA

  Zahvalila bi se mentorici prof. dr. Sonji Treven za njeno vodenje, pomo in potrpeljivost pri izdelavi diplomske naloge.

  Zahvala gre tudi moji druini in prijateljem, ki so me podpirali ves as tudija. Brez te podpore ne bi zmogla.

 • 3

  PREDGOVOR

  V diplomski nalogi se osredotoamo na mo pozitivnega miljenja, na managerja, najbolj pa nas zanima sam vpliv pozitivnega miljenja na managerja. Pozitivno miljenje je e nekaj asa pogosta tema pogovora pri vseh, ki se zavedamo pomena le-tega. Urjenje v novih tehnikah in metodah nam ne zagotovi uspeha in zadovoljstva, e se ne zavedamo svojih notranjih procesov. Namen pisanja diplomske naloge z izbrano tematiko izhaja iz osebnega zanimanja za to temo. Vsi v ivljenju spoznavamo veliko razlinih ljudi. Vsak ima svojo naravnanost. Eni so pozitivno naravnani, drugi negativno. e kaj kmalu po tem, ko spoznamo novo osebo, ugotovimo, kateri naravnanosti pripada. Ugotovimo lahko tudi, da pesimisti, kljub temu da imajo doloene sposobnosti in talente, le redko uspejo. Opazimo, da so nezadovoljni tako v zasebnem kot v poklicnem ivljenju. Za managerje, kot osebe, od katerih se veliko priakuje, je pomen pozitivne naravnanosti e toliko bolj pomemben. Teko si je zamisliti managerja, ki gleda zelo pesimistino na sprotne probleme in izzive. Nezdruljivo se zdi, da bo manager lahko obvladoval vse vloge in naloge, ki se od njega priakujejo, in hkrati imel negativno predstavo o sebi, podjetju in o vsem, kar ga v ivljenju spremlja. Naravnanost se izraa e v otrokih letih, ampak mi jo z leti oblikujemo. Tako lahko z veliko motivacije in samoiniciativnosti svojo naravnanost spremenimo. Seveda je smiselno spreminjati le negativno miselnost. Samopodoba veliko pove o naravnanosti. Tako se pozitivna samopodoba enai s pozitivno naravnanostjo in obratno. Z nalogo smo skuali dokazati, kako zelo je pomembna pozitivna naravnanost za managerje. Manager brez pozitivnega pogleda na svet bo le redko uspeen in zadovoljen v svojem poklicnem in tudi zasebnem ivljenju. Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu smo z metodo deskripcije uporabili ugotovitve domaih in tujih znanstvenikov na tem podroju. Drugi del zajema empirino raziskavo. Uporabili smo vpraalnik, ki je bil prav tako sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo postavljali vpraanja, ki so nam dala rezultat o tipu osebnosti vpraanih. V drugi del pa smo uvrstili splona in demografska vpraanja, ki se navezujejo na samo nalogo. Za vpraalnik iz dveh delov smo se odloili zaradi tega, ker nas je zanimalo, kaknemu tipu osebnosti pripadajo managerji v Savinjsko-aleki regiji.

 • 4

  KAZALO 1. UVOD ................................................................................................................................ 5

  1.1. Opredelitev podroja in opis raziskovalnega problema ............................................. 5 1.2. Namen, cilji in osnovne trditve .................................................................................. 6 1.3. Predpostavke in omejitve ........................................................................................... 6 1.4. Predvidene metode raziskovanja................................................................................ 7

  2. MO POZITIVNEGA MILJENJA ................................................................................. 8 2.1. Lastnosti pozitivno misleih ljudi (optimistov) ......................................................... 8 2.2. Lastnosti negativno misleih ljudi (pesimistov)....................................................... 10 2.3. Pozitivna naela........................................................................................................ 11 2.4. Pozitivna naravnanost .............................................................................................. 12 2.5. Iskanje vira negativnih misli .................................................................................... 14

  2.5.1. Pomen druenja s pozitivnimi ljudmi............................................................... 15 2.6. Postavljanje pozitivnih ciljev ................................................................................... 16 2.7. Posledica pozitivnega miljenja ............................................................................... 18

  3. ZDRAVA SAMOPODOBA ............................................................................................ 19 3.1. Sestavine samopodobe ............................................................................................. 20

  3.1.1. Telesni jaz ........................................................................................................ 20 3.1.2. Socialni jaz ....................................................................................................... 21 3.1.3. Duevni jaz....................................................................................................... 21

  3.2. Vpliv drugih na nao samopodobo........................................................................... 22 4. MO UMA ...................................................................................................................... 23

  4.1. Premo uma nad telesom.......................................................................................... 24 4.2. Samozdravljenje ....................................................................................................... 25 4.3. Samodisciplina ......................................................................................................... 25

  5. MO POZITIVNEGA MILJENJA ZA MANAGERJE............................................... 26 5.1. Vloge managerjev .................................................................................................... 26 5.2. Naloge managerjev................................................................................................... 30

  5.2.1. Temeljen naloge managerjev ........................................................................... 31 5.3. Lastnosti dobrih managerjev .................................................................................... 35 5.4. Vpliv pozitivnega miljenja na delo managerjev .......................................................... 38

  6. EMPIRINA RAZISKAVA............................................................................................ 40 6.1. Predstavitev ankete in potek dela ............................................................................. 40

  7. SKLEP.............................................................................................................................. 47 POVZETEK ............................................................................................................................. 48 ABSTRACT............................................................................................................................. 49 SEZNAM LITERATURE:....................................................................................................... 50 SEZNAM VIROV:................................................................................................................... 51 SEZNAM SLIK: ...................................................................................................................... 52 PRILOGE:................................................................................................................................ 53

  Anketa .................................................................................................................................. 53

 • 5

  1. UVOD

  1.1. Opredelitev podroja in opis raziskovalnega problema V organizaciji ima manager nesporno velik vpliv na delovanje podrejenih sodelavcev, ki s svojim delom vplivajo na uspenost te organizacije in na blaginjo obe drube. Funkcije planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole, ki so medsebojno soodvisne, se smatrajo za osnovne funkcije managerja. Za managerje velja stereotip, da so vsestransko sposobni. Obvladajo razlina znanja, znajo voditi, dobro opaati, komunicirati, delajo timsko Zaradi tega so se prisiljeni nadzorovati in posveati sebi. e elijo preiveti v boju, ki vlada na trgu, morajo biti pozitivno naravnani. Znati morajo obvladati ustva in ne smejo dopustiti, da bi le-ta prepreila oz. zavirala njihovo delovanje. Zanimiv je podatek, ki pravi, da je ivljenje sestavljeno iz 10 odstotkov tistega, kar se nam zgodi, v 90 odstotkih pa je ivljenje odvisno od naega odzivanja. e se manager pouti manjvredno, bo imel tudi pogled na delo in sebe taken. Vse kar bo delal, bo filtriral skozi obutek manjvrednosti. Pozitivne izkunje ne bo obravnaval pozitivno, ker mu podzavestno negativno preprianje tega ne bo dovoljevalo. Da je manager lahko pozitivno naravnan, mora imeti razvito zdravo samopodobo. e se njegova samopodoba ni pravilno oblikovala e v otrotvu, bo moral sedaj veliko graditi na njej. Torej, e sebe ne doivlja kot pozitivno osebo, bo moral to videnje spremeniti. Seveda pa je samopodoba tesno povezana s samospotovanjem. Kot vidimo, nam hiter napredek ni prinesel le dobrega. Raziskovanje in razvijanje tehnologije in znanosti nam ni dalo pravih reitev za nas kot posameznike. Zato se bomo morali zaeti obraati vase, da bomo lahko dobro delovali navzven. Lastna energija in na notranji potencial je e neizkorien. Glede na vse stresne dogodke, ki se vrstijo iz dneva v dan, bomo morali zaeti izkoriati svojo notranjost