Modul Nasilje Br 2

 • View
  35

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Modul Nasilje Br 2

 • SADRAJ

  1. UVODNE NAPOMENE ...........................................................................41.1. KATEGORIJE ....................................................................................4

  1.2. CILJEVI ...............................................................................................................................5

  2. UVOD ......................................................................................................5

  2.1. NASILJE PREMA ENI .......................................................................................................6 2.2. MITOVI I STVARNOST... ...................................................................................................8 2.3. ULOGE POLOVA .............................................................................................10 2.4. ENA U EKONOMIJI .......................................................................................11 2.5. OBRAZOVANJE I POLITIKA ULOGA ENE U DRUTVU ..................................12 2.6. STRATEGIJEDJELOVANJA ..........................................................................13

  3. PODMODUL I - MEUNARODNE KONVENCIJE I STANDARDI I DOMAI PRAVNI OKVIR U VEZI SA NASILJEM U PORODICI...............143.1.UVOD ......................................................................................................................14 3.2. PEKINKA DEKLARACIJA ...............................................................................................15 3.3. KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ENA ..............15 3.4. KONVENCIJA O POLITIKIM PRAVIMA ENA ................................................16 3.5. KONVENCIJA O STATUSU UDATIH ENA .........................................................16 3.6. KONVENCIJA O PRISTANKU NA BRAK,MINIMALNOJ DOBI ZA BRAK I REGISTROVANJU BRAKOVA ................................................................16 3.7. KONVENCIJA O ZABRANI TRGOVINE LJUDIMA I ISKORITAVANJU PROSTITUCIJE DRUGIH .......................................................16 3. 8. DODOATAK PREPORUCI .................................................................................................17 3. 9. KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA ...........................................................................26

  4. LJUDSKA PRAVA U VEZI SA NASILJEM U PORODICI ..........................27

  4.1. NASILJE KAO KRENJE ENSKIH LJUDSKIH PRAVA PREMA UNIVERZALNOJ DEKLARACIJI ............................................................................................28 4.2. OSTALI MEUNARODNI DOKUMENTI ........................................................................31

  5. PRAKSA EVROPSKOG SUDA ......................................................33

  6. DOMAI PROPISI ....................................................................356.1. SVIJEST BIH DRUTVA O PROBLEMU NASILJA ..........................................35 6.2. DOMAI ZAKONI .........................................................................................36 6.3. ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA .........................................................37 6.4. PORODINI ZAKON EBIH SA ASPEKTA NASILJA U PORODICI ....................39 6.5. PORODINI ZAKON RS-a ..................................................................................40

  7. PODMODUL II KRIVINI ZAKONI ENTITETA I POSTUPAK PRED UDOVIMA .........................................................41

  7.1. KZ FBIH ...................................................................................................................41 7.2. KZ RS .................................................................................................................................44 7.3. POSTUPAK PRED SUDOM ............................................................................................45 7.4. TA JE VANO DOKAZATI NA SUENJU .........................................................46 7.5. DIREKTNO I UNAKRSNO ISPITIVANJE PRED SUDOM .................................47

  8. ISTRAGA ....................................................................................48

 • 28.1. TUILATVO .............................................................................................................48 8.2. ULOGA POLICIJE U ISTRAZI ............................................................................49 8.3. MJERE SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZATITE .........................................52

  9. PODMODUL III PREKRAJI I PREKRAJNI POSTUPAK

  I PRIMJENA ZAKONA O ZATITI OD NASILJA ............................53

  9.1. UVOD .................................................................................................................53 9.2. SADRAJ PRAVNIH RJEENJA U ZAKONU O ZATITI OD

  NASILJA U PORODICI-OSNOVNE ODREDBE ............................................................56 9.3. U KOM SE POSTUPKU OSTVARUJE ZATITA ..........................................56 9.4. SUBJEKTI I HITNOST POSTUPANJA KOD ZATITE

  KOD NASILNIKOG PONAANJA ...............................................................58 9.5. POJAM PORODICE .......................................................................................61 9.6. POJAM NASILJA U PORODICI ..........................................................................62

  9.6.1. DEFINICIJA NASILJA U PORODICI ...........................................................62 9.6.2. DUNOST PRIJAVE I PODNOENJE ZAHTJEVA O

  NASILJU U PORODICI .....................................................................................64 9.6.3. KO MOE PODNIJETI PRIJAVU I ZAHTJEV O NASILJU U RS ................66

  9.7. SANKCIJE ...........................................................................................69

  9.7.1. SVRHA SANKCIJA ...................................................................................69 9.7.2. VRSTE PREKRAJNIH SANKCIJA ............................................................69 9.7.3. VRSTE ZATITNIH MJERA .......................................................................70

  9.7.3.1. UDALJENJE IZ STANA, KUE ..........................................................71 9.7.3.2. ZATITNA MJERA ZABRANE PRIBLIAVANJA RTVI ...................71 9.7.3.3. ZATITNA MJERA OSIGURANJE ZATITE RTVE NASILJA

  U RS ILI OBEZBJEENJE ZATITE LICA IZLOENOG NASILJU U F BiH .............72

  9.7.3.4. ZATITNA MJERA ZABRANE UZNEMIRAVANJA ILI UHOENJA RTVTE NASILJA U RS ili ZABRANE UZNEMIRAVANJA ILI UHOENJA LICA IZLOENOG NASILJU U F BiH .............................73

  9.7.3.5. ZATITNA MJERA OBAVEZNOG PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA ..73 9.7.3.6. ZATITNA MJERA OBAVEZNO LIJEENJE OD OVISNOSTI ..........74 9.7.3.7. OBAVEZE SUDA I ORGANA STARATELJSTVA PRILIKOM

  IZRICANJA ZATITNIH MJERA ..........................................................74

  9.7.4. OSTALE SANKCIJE ..................................................................................75

  9.8. ODNOS PREKRAJA I KRIVINIH DJELA IZ OBLASTI NASILJA U PORODICI .............................................................................................................76

  9.9. PRIMJENA ZAKONA O ZATITI OD NASILJA U PORODICI ........................77

  9.9.1. SUDSKA (PREKRAJNA) PRAKSA ...........................................................77 9.9.2. PRAVILNICI ZA SPROVOENJE ZAKONA O ZATITI OD NASILJA U

  PORODICI ............................................................................................82 9.9.3. OBRASCI ..........................................................................................87

  9.9.3.1. OBRAZAC PREKRAJNE PRIJAVE ...............................................87 9.9.3.2. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKRAJNOG

  POSTUPKA ..............................................................................................................89 9.9.3.3. OBRAZAC SPORAZUMA O SANKCIJI ..............................91 9.9.3.4. OBRAZAC DOPUNE ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREKRAJNOG

  POSTUPKA .....................................................................................92

 • 39.9.3.5. OBRAZAC POZIVA OKRIVLJENOM ...............................................94 9.9.3.6. OBRAZAC POZIVA PREDSTAVNIKU OVLATENOG ORGANA ...........95 9.9.3.7. OBRAZAC ZAPISNIKA O USMENOM PRETRESU ...................96

  10. ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV NASILJA U

  PORODICI .......................................................................................102

  11. PRILOG: ODLUKE DOMAIH SUDOVA U KRIVINIM POSTUPCIMA ............................................................................... 104

 • 4MODUL NASILJE U PORODICI

  1. UVODNE NAPOMENE

  Modul sadri tri podmodula:

  1. Meunarodne konvencije i standardi i domai pravni okvir u vezi sa nasiljem u porodici

  2. Krivini postupak u vezi sa nasiljem u porodici i sudska praksa 3. Prekrajni postupak u vezi sa nasiljem u porodici i sudska praksa

  Podmoduli e obraivati:

  Prvi podmodul obrauje pojam nasilja u porodici u meunarodno-pravnom smislu kroz meunarodne konvencije, standarde i praksu Evropskog suda i shvaanje istog pojma kroz domae propise.

  Drugi podmodul obrauje krivini postupak pred sudovima u vezi sa izvrenjem krivinog djela nasilje u porodici koji ukljuuje prethodni postupak kod centara za socijalni rad, policije i tuilatva.

  Trei podmodul obrauje prekrajni postupak u vezi sa izvrenjem prekraja nasilje u porodici koji takoer ukljuuje prethodni postupak, postupak pred sudom i mogunosti izricanja privremenih mjera.

  1.1. Kategorije

  U okviru svih podmodula obrauju se: 1. Meunarodne konvencije i standardi koji su u primjeni u ovoj oblasti na podruju BiH, 2. Praksa Evropsk