of 25 /25
Banja Luka, 12. 07. 2005. MOGU MOGU Ć Ć NOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U NOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ IZGRADNJI I JAVNOM SEKTORU STAMBENOJ IZGRADNJI I JAVNOM SEKTORU ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR Mr.sc. Hrvoje PETRIĆ, MBA MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM STAMBENIM ZGRADAMA ZGRADAMA Efikasno kori Efikasno kori š š tenje energije u sistemima grijanja i hlađenja tenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne...

Page 1: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Banja Luka, 12. 07. 2005.

MOGUMOGUĆĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U NOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ IZGRADNJI I JAVNOM SEKTORUSTAMBENOJ IZGRADNJI I JAVNOM SEKTORU

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR Mr.sc. Hrvoje PETRIĆ, MBA

MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM STAMBENIM ZGRADAMAZGRADAMA

Efikasno koriEfikasno korišštenje energije u sistemima grijanja i hlađenjatenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

Page 2: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

22

SustaviSustavi za grijanjeza grijanje

Proizvodnja toplinske Proizvodnja toplinske energijeenergije

Razvod, ogrjevna tijela,Razvod, ogrjevna tijela,regulacijaregulacija

Priprema potroPriprema potroššnenetople vodetople vode

Ventilacija i hlađenjeVentilacija i hlađenje

Page 3: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

33

Grijanje predstavlja najveGrijanje predstavlja najvećću energetsku u energetsku potropotroššnju nju stambenih stambenih zgradazgrada

o Energetske potrebe zgrada:– energija za rasvjetu i električne uređaje– toplinska energija za grijanje– potrošna topla (sanitarna) voda (PTV)– rashladna energija za hlađenje– sekundarne upotrebe energije (kuhinja...)

o Grijanje → najznačajniji dio potrošnje energijeo PTV → 15 do 25% ukupne toplinske potrošnjeo Hlađenje → ovisi o objektu i klimatskim prilikama → s

vremenom (podizanjem standarda) kontinuirani porast u ukupnim energetskim potrebama

o Potrošnja energetskih procesa grijanja → klimatski uvjeti (trajanje sezone grijanja) i standard (zahtijevana temperatura prostora)

o Ostale potrebe za toplinskom energijom → približno konstantne (kontinuirano korištenje tokom godine)

Potrošnja energije u kućanstvima

57%25%

7%

11%

Grijanje PTVRasvjeta + uređaji Kuhanje

Izvor: European Network of Energy Agencies -EnR, ATLAS Project: Buildings, 2003.

Page 4: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

44

Sustavi grijanja i hlađenja prostoraSustavi grijanja i hlađenja prostora

o Grijanje

– Lokalno (sobno) grijanje

– Centralno grijanje

o Ventilacija i hlađenje

– prirodno provjetravanje

– lokalni sustavi hlađenja

– centralni sustavi ventilacije i klimatizacije

Page 5: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

55

Projektiranjem je nuProjektiranjem je nužžno predvidjeti no predvidjeti optimalni sustav grijanja (hloptimalni sustav grijanja (hlađenjaađenja))

o Izbor odgovarajućeg sustava – potrebe lokacije i tehničke mogućnosti– želje i financijske mogućnosti investitora

o Prilikom projektiranja važno je ne predimenzionirati sustav (viši instalirani kapacitet no potrebe zgrade)

– najčešći razlozi za ugradnju viših kapaciteta: praksa: “sigurnost” - pokrivanje ekstremnih potreba izbjegavanje potencijalnog nezadovoljstva korisnikakompenzacija slabe toplinske izolacije zgrade ili ventilacijskih gubitaka

– kotlovi i drugi uređaji su najefikasniji nakon određenog vremena pogona → predimenzionirani uređaji mogu dostići toplinske zahtjeve u relativno kratkom vremenu → rijetko ili nikada ne dostignu najvišu (deklariranu) efikasnost

– viša investicija i veći troškovi pogona (energije)

regulacijerazvodakotlaSustava ηηηη ⋅⋅=

o Energetsko-ekonomski optimalni odabir →faktor djelovanja sustava 70÷85%

Page 6: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

66

Sustavi za centralno grijanjeSustavi za centralno grijanje

o Podijela ovisno o mediju - nosaču topline:– toplovodni → najzastupljeniji sustav– vrelovodni– s vrućim zrakom – s parom ili s vrelim uljem → vrlo rijetko korišteni

o Osnovni elementi sustava– mjesto proizvodnje topline– razvod - mreža cjevovoda ili kanala za razvod medija– predaja topline - grijaća tijela ili grijaće površine u prostoru

kod sustava s vrućim zrakom se zagrijani zrak direktno ubacuje u grijani prostor → najčešće treba izvesti i odvod istrošenog zraka

Page 7: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

77

Proizvodnja toplinske energije kotlovima Proizvodnja toplinske energije kotlovima

o Ukoliko je na lokaciji dostupan prirodni plin, ulje za loženje ili ukapljeni naftni plin → toplovodni kotao

o Kotao u sustavu za grijanje treba imati što veći koeficijent korisnog djelovanja

o Osnovna podjela kotlova prema radnim karakteristikama– konvencionalni kotlovi s kombiniranim gorivom → tehnološki

zastarjeli, nizak stupanj djelovanja– konvencionalni kotlovi s korištenjem jednog goriva– niskotemperaturni kotlovi– kondenzacijski kotlovi– kotlovi za korištenje biomase

Loživo ulje, plin86÷90%

Kruto gorivo80÷90%Konvencionalni (jedno gorivo)

Loživo ulje, plin100÷108%Kondenzacijski

Loživo ulje, plin90÷95%Niskotemperaturni

Kruto g. / lož.ulje70÷75%Konvencionalni (kombinirani)

Kruta goriva65-72%Konvencionalni (starije izvedbe)

EnergentEnergentηηkotlakotlaVrsta kotlaVrsta kotla

Page 8: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

88

Efikasnost pretvorbe goriva Efikasnost pretvorbe goriva konvencionalnog i kondenzacijskog kotlakonvencionalnog i kondenzacijskog kotla

Gubitak latentne topline(10%)

Gubitak osjetne topline(4%)

Ulaznaenergijagoriva(100%)

Korisna toplina(82%)Osjetna toplina

(90%)

Latentna toplina(10%)

Kotao

Dimnjak

Gubitak zračenjem

(4%)

Gubitak latentne topline(1%)

Gubitak osjetne topline(2%)

Ulaznaenergijagoriva(100%)

Korisna toplina(96%)Osjetna toplina

(90%)

Latentna toplina(10%)

Kotao Kondenzat

Dimnjak

Gubitak zračenjem

(1%)

Page 9: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

99

o Prednosti pretvorbe energije u kogeneracijskim postrojenjima → sve češća upotreba u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije

o Specifični slučajevi:– područno grijanje (javne toplane)

– mikro-kogeneracije

o Danas postoji niz poznatih proizvođača koji na tržištu nude kogeneracijskapostrojenja u paketnojizvedbi primjerenoj sustavima u zgradama

Podjela prema pogonskom agregatu:o s parnom turbinomo s plinskom turbinomo s kombiniranim ciklusomo s motorom s unutarnjim izgaranjemo s gorivim ćelijamao ostalo: Stirling motor, parni motor…

POGONSKIAGREGAT GENERATOR

ENERGETSKIGUBICI

100 kW

12 kW 3 kW

ELECTRIČNAENERGIJA

TOPLINSKAENERGIJA

35 kW 32 kW

53 kW

ENERGETSKIGUBICI

Decentralizacija energetskog trDecentralizacija energetskog tržžiiššta: ta: kogeneracijamakogeneracijama se mogu zamijeniti kotlovise mogu zamijeniti kotlovi

Page 10: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1010

Opskrba toplinskom energijom putem Opskrba toplinskom energijom putem sustava podrusustava područčnog grijanja (toplinarstvo)nog grijanja (toplinarstvo)

o Ukoliko na lokaciji postoji centralizirani toplinski sustav područnog grijanja (toplana) → s energetskog i ekološkog stanovišta najpovoljniji izvor grijanja

– ovisi o načinu proizvodnje toplinske energije te o karakteristikama i gubicima u sustavu distribucije i predaje toplinske energije

– posebno povoljno ako se radi o kogeneracijskim toplanamao Ključno je postojanje direktnog mjerenja stvarne potrošnje toplinske

energije i mogućnost regulacije potrošnje– u suprotnom cijena grijanja može biti viša no u slučaju vlastite proizvodnje

toplinske energijeo Prednosti

– niski troškovi pogona i održavanja za korisnika– značajno manji potreban prostor za postrojenje za jednaku toplinsku snagu– izbjegava se izgradnja dimnjaka– jednostavnije su protupožarne mjere i zahtjevi– nema lokalnog zagađenja i emisija te nema stvaranja buke

o Mane– niža neovisnost sustava grijanja → noćni pogon i prelazna razdoblja

Page 11: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1111

Opskrba električnom energijom

Opskrba toplinskom energijom

Sustav podruSustav područčnog grijanja s nog grijanja s kogeneracijomkogeneracijommomožže ostvariti znae ostvariti značčajne uajne ušštede energijetede energije

Page 12: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1212

Toplinska pumpa (dizalica topline) Toplinska pumpa (dizalica topline)

o Uređaj koji putem zatvorenog ciklusa kompresije i termoekspanzije radnog medija vrši oduzimanje topline nekom toplinskom spremniku (okolini ili nekom drugom mediju), koju taj radni medij može prenositi dalje kao korisnu toplinu

o Toplinski spremnik konstantne temperature, više od temp. okoline (npr. morska voda, toplina tla i sl.) →dobra efikasnost procesa → energetski najpovoljnije rješenje u slučaju korištenja električne energije za grijanje

o Dostupna toplinska energija nižih parametara (oko 55°C) → ventilokonvektori, klima komore, podno grijanje i sl.

o Ovaj toplinski proces može biti i reverzibilan → isti uređaj služi kao rashladnik vode

Page 13: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1313

Razvod medija za grijanjeRazvod medija za grijanje

o sustavi s vodom → cjevovodi za razvod– što kraći kako bi se smanjili gubici topline– toplinska izolacija cijevi kroz sve prostore

koji se ne griju– jednocijevni i dvocjevni sustavi

jednocjevni: jednostavnije mjerenje, nemoguća pojedinačna regulacijadvocjevni: više cijevi → veći tlačni i toplinski gubici, međusobno neovisni

– kod stambenih zgrada → zasebni razvod po etažama i podjela po zonama

– ηrazvoda = 95÷98%o sustavi sa zrakom → odgovarajući kanali i

tijela za istrujavanje zraka– potrebno posebno voditi računa o kvaliteti

zraka koji prolazi kroz sustav i mogućoj kontaminaciji mikroorganizmima

Page 14: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1414

Predaja topline: grijaPredaja topline: grijaćća tijela i/ili povra tijela i/ili površšineine

o Radijatori → predaja topline zračenjem i prirodnom konvekcijom

– visokotemperaturni sistemi (60÷90°C) → najčešće u primjeni u stambenim zgradama

– člankasti, pločasti, cjevasti, valoviti i dr.– u boravišnim prostorijama → često su obloženi kako bi

se spriječio direktan kontakt → smanjena učinkovitost za 10÷15%!

o Konvektori (najčešće ventilokonvektori)– lamelni izmjenjivači topline s ventilatorom za

nastrujavanje zraka na koji se prenosi toplina– niskotemperaturni sistemi (45÷55°C)

o Grijače površine (paneli) → predaja topline zračenjem– niskotemperaturni sistemi (45÷60°C)– ugrađuju se u stropove, stjenke i najčešće u podove

(podno grijanje)– mogu biti izvedeni kao paneli za niskotemperaturno

grijanje zračenjem → pogodno za hale i visoke prostore.

Page 15: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1515

Uređaji za lokalno Uređaji za lokalno (sobno) grijanje (sobno) grijanje s koris korišštenjem fosilnih gorivatenjem fosilnih goriva i biomasei biomase

o Ložišta na kruto, tekuće ili plinovito gorivo– kamini s otvorenim ili zatvorenim ložištem

malo iskorištenje goriva: ηk = 30÷50%

– trajnožareće peći na kruta goriva izvedene od keramike ili metalaveće iskorištenje goriva: ηk = 60÷75%

– uljne peći s ložištima uz rasplinjavanje i plinske pećiηk = 70÷82%

– potrebno voditi računa o privodu svježeg zraka u ložište te o priključku na odgovarajući dimnjak

– plinske peći mogu se izvesti kao fasadne → montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid → izvod izvesti kao koaksijalan tako da se kroz odvojeni kanal uvodi svježi vanjski zrak uz predgrijavanje

Page 16: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1616

o Električne grijalice– uređaji za zračenje i/ili konvekciju topline (sa i bez ventilatora)– električni termoakumulacioni uređaji , ekonomski pogodni u

periodima niže tarife → ugrađen ventilator kojim se upravlja preko termostata → prilagođuje se opterećenju

teške termoakumulacijske kaljeve peći su rijedak slučaj u novijim zgradama.

– korištenje samostojećih električnih grijalica je jedan od energetsko-ekonomski najneisplativijih načina grijanja prostora i preporuka je da ih se koristi u što manjoj mjeri

o Podno grijanje → grijači ugrađeni u pod ispod podnih obloga ili parketa (noseća konstrukcija služi kao spremnik topline)

o Toplinske pumpe u izvedbi suvremenih split-sustava– visoka efikasnost pretvorbe električne energije: COPgrijanje = 3,8÷4,2

Uređaji za lokalno Uređaji za lokalno (sobno ) grijanje (sobno ) grijanje s koris korišštenjem elektritenjem električčne energijene energije

Page 17: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1717

Podno grijanje omoguPodno grijanje omoguććuje viuje višši osjei osjeććaj aj ugode uz manju potrougode uz manju potroššnju energijenju energije

o Raspodjela temperature u prostoru najbliža idealnom temperaturnom profilu → niža temperatura grijanja 1÷2°C → smanjenje potrošnje energije 6÷12%

o Grijanje toplinski dobro izoliranih zgradao Mana: visoka toplinska inercija → ne mogu se

postići trenutne promjene temperature →kontinuirano grijanje prostora

o Vrsta podne obloge utječe na potrebnu temperaturu medija

o Zbog niske temperature medija moguće korištenje niskotemperaturnih uređaja, toplinskih pumpi i sunčeve energije

o Preporučljivo kombinirati s prostorima s velikim staklenim stijenama i radijatorskim grijanjem

o U izvedbi s radijatorskim grijanjem → 20÷40% viša investicija

A → idealni profil grijanjaB → podno grijanjeC → stropno grijanje

Page 18: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1818

Automatska regulacija sustava grijanja Automatska regulacija sustava grijanja momožže e uušštedititediti do 30% energijedo 30% energije

o Centralna regulacija → prilagodba potrebne topline za grijanje trenutnim potrebama zgrade

– regulacija dovoda u ovisnosti o temperature u prostoru → sa ili bez miješajućeg ventila → etažno grijanje ili grijanje obiteljskih kuća → ušteda do 13%

– regulacija u ovisnosti o vanjskoj temperaturi (putem miješajućeg ventila) → stambene zgrade → ušteda do 10%

o Osnovnoj regulaciji mogu se dodati upravljački mehanizmi →dnevni/tjedni programi, timer, optimizator i dr. → podizanje stupnja ugode u prostoru uz uštedu energije

– noćni režim rada → ušteda do 10%

85÷90%71÷77%70÷82%55÷67%Autom.Autom.regreg..

66÷75%-Plin--Niskotemp. kotao

60÷75%-Loživo ulje45÷65%39-63%Kruta gorivaRuRuččna na regreg..Bez Bez regulregul..Energent/vEnergent/vrsta kotlarsta kotla

Prosječna godišnja efikasnost kotlova

90%92%95%ηηregulacijeregulacije

Ručna reg., povremena kontrolaRučna reg., stalna kontrola

Centralni, automatskiRegulacijski sistemRegulacijski sistem

Efikasnost pojedinog sistema regulacije

Page 19: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

1919

Postavljanjem Postavljanjem termostatskihtermostatskih regulacijskih regulacijskih ventila mogu se postiventila mogu se postićći ui ušštede do 20%tede do 20%

o Centralna regulacija temperature ne omogućuje postizanje željene temperature u svakom prostoru, posebno jer se realni uvjeti razlikuju od projektiranih

o Lokalna regulacija prostora– termostatski ventili (TRV) → ušteda 10÷20%– termostatske ventile ugraditi isključivo

vodoravno– ugradnja samo termostatskih ventila bez

centralne regulacije nije dovoljna

Page 20: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

2020

Priprema potroPriprema potroššne tople vodene tople vode

o Vodu nije potrebno zagrijavati na temperaturu veću od 60°C, a za potrebe kućanstva i većinu ostalih potrošača (osim velikih kuhinja i sl.) nije potrebno više od 45°C

– izolacija spremnika → sloj mineralne vune 10÷15cm– izolacija cijevi → izolacijski sloj jednak unutarnjem promjeru cijevi

o Ako postoji više od 4 korisnika → centralna priprema PTV– kombinirani sustav grijanje/PTV - energetski povoljan način pripreme PTV– efikasnost raste ukoliko su sustavi odvojivi uz zadovoljavajuću izolaciju– zbog korištenja proizvodnog sustava za pripremu PTV van sezone grijanja → odgovarajuća

veličina spremnika i automatika sustava → potrebno je izbjeći prečesto i kratko startanje kotlova ili drugih izvora (osim solarnih ili područnog grijanja)

o Korištenje električnih grijalica vode za veći broj korisnika je najnepovoljniji način pripreme PTV (osim ako na lokaciji nije opravdano koristiti ili ne postoji neki drugi izvor energije)

– razmotriti zagrijavanje putem timera u noćnoj (jeftinijoj) tarifi

o Sustave pripreme PTV treba uvijek razmatrati u sprezi sa solarnim sustavima, a posebno ako se koristi električna energija

o Korištenje neiskorištene (otpadne) topline iz procesa ili uređaja → posebno pogodan način pripreme PTV (niskotemperaturni izvor)

Page 21: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

2121

Prirodno provjetravanjePrirodno provjetravanje

o Daleko najčešća primjena u kućanstvimao Prilikom provjetravanja prostora → isključivanje sustava grijanja ili

klimatizacije → sprječavanje nepotrebnog gubljenja energije u okolinu– kućanstava → ovisi o samim korisnicima → npr. zatvaranjem ventila na

radijatorima i isključivanjem klima-uređaja– u slučaju korištenja ventilokonvektora (ili sličnih jedinica - izmjenjivača topline)

→ korištenje tzv. mikroprekidača na prozorima → omogućuju gotovo svi današnji sobni regulatori → rijetko se koristi jer dolazi do preklapanja projekta ugradnje termo-tehničke instalacije, bravarije i elektro-instalacije

– lokalni uređaji za hlađenje (npr. split-sustavi) → slično je tehnički moguće izvesti no regulatori sami po sebi rijetko imaju takve opcije

o Potrebno je izbjegavati predugo ili konstantno provjetravanje → jednoliki interval, po mogućnosti provjetravanje propuhom

Page 22: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

2222

Prisilno provjetravanje s Prisilno provjetravanje s rekuperacijomrekuperacijomtoplinetopline

o Centralni uređaj za ventilaciju zgrade

o Rekuperacija topline iz otpadnog zraka omogućava zagrijavanje ili hlađenje svježeg zraka toplinom otpadnog zraka, bez miješanja

o Najčešće se koriste pločasti izmjenjivači topline

o Stupanj rekuperacije ovisi o vlažnosti zraka i temperaturi struja, a može doseći do 80%

Page 23: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

2323

Centralni sustavi ventilacije i klimatizacije Centralni sustavi ventilacije i klimatizacije (hl(hlađenjaađenja))

o Priprema zraka i potrebne rashladne i/ili toplinske energije na jednom mjestu za cijelu građevinu ili neki njen veći dio

– Sustavi sa zrakom → središnja priprema zraka, tzv. klima-komore → razmotriti rekuperaciju topline iz otpadnog zraka

– Sustavi s vodom i zrakom → uređaja kojima se radni medij grije/hladi i izmjenjivači topline po prostorijama →najčešće ventilokonvektori

– Danas se često kombinira primjena ova dva sustava →priprema zraka u klima-komorama, a transmisijski gubici/dobici ventilokonvektorima

o Ovakvi sustavi se preporučuju za korištenje u potpuno ili većinom klimatiziranim zgradama, posebno poslovnim prostorima, hotelima, trgovačkim centrima i sličnim → vrlo se rijetko koriste u stambenim zgradama

Page 24: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Mjere energetske efikasnosti u stambenim zgradama:Efikasno korištenje energije u sistemima grijanja i hlađenja

2424

Lokalni sustavi hlađenjaLokalni sustavi hlađenja

o Mali uređaji za klimatizaciju (klima-uređaji) se danas vrlo često koriste za hlađenje prostora→ dijele se na kompaktne uređaje i tzv. split-sustave

– kompaktni → svi dijelovi uređaja u jednom kućištu → prozorski i krovni uređaji

– split-sustavi → ako postoje barem dvije odvojene jedinice (kućišta) → monosplit (split) sustavi i multi-split

o Suvremeni sustavi → hlađenje i odvlaživanje (nekontrolirano), te moguće grijanje i filtriranje zraka

o Ventilacija prirodnim provjetravanjem, ovlaživanje se ne provodi → dovoljno za postizanje željenog stupnja ugode kodstanova i ureda

o Najveća prednost → mogućnost prilagodbe i posebno regulacije prema opterećenjima svake pojedine prostorije

o Ponuda na tržištu je danas iznimno velika → prilikom odabira preporuka je izabrati uređaj najviše energetske klase (A)

Page 25: MOGUĆNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOJ … · – plinske peći mogu se izvesti kao fasadne →montaža na vanjski zid i izvod dimnih plinova kroz taj zid →izvod izvesti

Hvala na paHvala na pažžnji!nji!

Hrvoje PETRIĆ, [email protected]

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR, www.eihp.hr

MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM ZGRADAMAMJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM ZGRADAMAEfikasno koriEfikasno korišštenje energije u sistemima grijanja i hlađenjatenje energije u sistemima grijanja i hlađenja