of 41/41
VARIJABILNOST H. sapiens sapiens

Molekularna antropologija, molekularna demografija

 • View
  243

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Molekularna antropologija, molekularna demografija

 • VARIJABILNOST H. sapiens sapiens

 • Problem definisanja ljudskih populacija

  Bioloki Kontinuiran raspored

  Veliki protok gena

  Kulturoloki Religija, obiaji, jezik

  Politike granice?

  Etnika grupa populacija koja uva svoju razliitost od drugih izolacionim mehanizmima (geografske i socijalne barijere)

  Strukturiranost varijabilnosti ljudi je odraz razliitog stepena meanja, ne rigidne podeljenosti u grupe.

  Ernst Renon nacija (narod) je grupa ljudi ujedinjenih pogrenom predstavom o svojoj prolosti i mrnjom prema susedima

 • Tipoloki pogled na raznovrsnost

  Rasistika ideologija Fiksirane genetike razlike izmeu rasa Postojanje specifinih gena za rase

  Ovi zakljuci proizilaze iz nekih fenotipskih razlika Npr. Karl Line:

  H. europeus prilagodljiv, pouzdan, nean,ponaa se prema zakonima i moralu

  H. asiaticus ozbiljan, surov, iskljuiv, pohlepan, ponaa se prema sopstvenom miljenju

  H. afer - nefleksibilan, uvek srean,ponaa se prema obiajima

 • Prvi antropolozi rasisti

  Blumenbah (18. vek) savrena lobanja (belac) sa Kavkaza, planina Ararat.

 • Kvazinauke

  Na istoj ideolokoj matrici nastale:

  - Frenologija (gr. phren um, logos nauka)

  - Kranioskopija studija veliine i oblika lobanja

  - Fiziognomija studija unutranjih karakteristika iz spoljanjih manifestacija (pre svega lica)

 • Ideja kvazinauka predodreenost ljudi

  idealan lekar

  lice zloina

  jevrejski tip

 • Eugenika

  program za poboljanje ljudske vrste

  Frensis Golton(1822 1911)

  Eugeniki zakoni u SAD od 1907 do 1965. godine:naslee igra najznaajniju ulogu u prenoenju kriminala, idiotije, imbecilnosti, epilepsije, pijanstva, zavisnosti od droga, moralnog i seksualnog perverznjatva,...

 • Evoluciona istorija i genetika varijabilnost oveka

  Demografska slika vrlo komplikovana sa genetike take gledita. Osnivanje novih populacija (founder effect)

  Prolasci kroz uska grla (bottleneck effect)

  Izolacije nekih populacija

  Vie ciklusa migracija

  Meanja populacija u razliitim vremenskim periodima

  Selekcioni pritisci na neke genetike varijante u nekim regionima sveta

 • Dodatna komplikacija

  Analize genetike varijabilnosti razliitih genskih markera na meu- i unutar- populacionom nivou daju razliite rezultate

  Antropoloka slika izgleda jo komplikovanije iz genetikog aspekta

 • Razliiti markeri razliiti rezultati

  Nekoliko tipova sa razliitim nainima transmisije, stopama mutacija i uestalosti rekombinacija:

  Tip molekulskog markera jedarni autozomni mikrosateliti, pseudogeni; SNPs;

  Y hromozom;

  mtDNK

  Heterozigotnost - lokusi sa visokom H pokazuju nie vrednosti FST

  Neutralnost

 • mtDNK

  Sekvenciranje itavog genoma i/ili dva hipervarijabilna regiona u kontrolnom delu mitohondrijskog genoma (HV1 i HV2)

  Prednosti u odnosu na jedarne markere: Nasleuje se samo od majke.

  Stopa mutacije nekoliko puta vea (do 10 puta vei polimorfizam).

  Nema rekombinacija.

  Efektivna veliina populacije je 4 puta manja od jedarnih lokusa vea osetljivost na smanjenja brojnosti populacije kroz evoluciju.

 • NRY

  Skoro 95% itave duine Y hromozoma pripada nerekombinujuim delovima.

  Prednosti NRY: Nasleuje se od oca na muko potomstvo.

  Stopa mutacije slina kao za druge jedarne gene tee je pronai polimorfizme, ali laka genealogija od mtDNK

  Vea duina DNK na NRY od mtDNK kompenzuje manju stopu mutacija.

 • Autozomalni jedarni lokusi

  mtDNK i NRY su uniparentalni transmisioni markeri prednosti u rekonstrukciji porekla populacije i filogenije.

  Ali, oni su mala frakcija kompletnog naslea koje dobijamo od prethodnih generacija u demografiji je veliki znaaj nuklearnih lokusa 10 generacija u nazad: 210 predaka (1024)

  Samo 1 mtDNK haplotip od enskog pretka pre 10 generacija

  npr. 28% brazilaca svetle puti nose mtDNK sekvence identine afrikim

  3% brazilskih belaca sa Y iz Evrope

 • Upotreba neutralnih markera

  Procena starosti zajednikog pretka

  Procena starosti vrste (?) vreme nastanka prvog genskog pula

  Procena vremena populacione divergencije

  Procena veliine predake populacije

  Procena stopa i puteva migracija, itd.

 • Neutralna teorija molekularne evolucije

  Neutralne mutacije nevidljive za selekciju

  Prema neutralistima (Motoo Kimura) veina alela u populaciji je neutralno (tetne mutacije eliminie selekcija).

  Stopa evolucije na jednom lokusu = stopa zamene jednog alela drugim.Neutralna evolucija sadejstvo mutacija i genetikog drifta.

  alel

  i

  generacijemutacija mutacija

  supstitucija alelaalelom

  Evoluciona supstitucija fiksacija nove mutacije

 • Brzina neutralne supstitucije

  Stopa neutralne supstitucije jednaka je stopi mutacije (v).

  Populacija veliine N 2N alela (kopija gena)

  N2

  1 - ista verovatnoa fiksacije za bilo koji alel

  Nv2 - broj novih alela u populaciji

  - verovatnoa fiksacije mutiranog alela po generacijivN

  Nv 2

  12

  Stopa neutralne supstitucije ne zavisi od N (Ne): - U velikoj populaciji vie mutacija, ali manja verovatnoa fiksacije driftom- U maloj populaciji manje mutacija, ali vea verovatnoa fiksacije driftom

 • Skoro neutralne mutacije

  Pokazalo se i da neke nesinonimne zamene nukleotida (oekivano selektivno prepoznatljive) imaju slinu stopu supstitucije kao neutralne.

  Ohta (1972, 1977) matematiki model:

  mutacije se ponaaju kao selektivno neutralne ako

  Nes

  2

  1

  U velikim populacijama efekat drifta je mali, mali broj mutacija je efektivno neutralan.U malim populacijama efekat drifta je veliki, vei broj mutacija je efektivno neutralan.

 • Problem neutralnosti Selektivno ienje (engl. selective sweep)

  Smanjivanje varijabilnosti neutralnih genetikih markera (poveanje uestalosti) u okolini gena (vezanost) ije je

  odreene alele favorizovala prirodna selekcija.

  Slian fenomen je pozadinska selekcija (engl. background selection) - eliminacija neutralnih markera koji su vezani za tetnu mutaciju na selektovanom genu.

  Procena: efekti selektivnog ienja kod ljudi (haplotipovi bliskih lokusa nenaruenih rekombinacijama) 10 000 generacija (oko 250 000 godina)

 • Nukleotidni diverzitet ()

  Verovatnoa da e dve kopije gena u populaciji biti meusobno razliite.

  ij

  ijji pp - pi i pj su uestalosti alela i i j- ij je proporcija nukleotidnih razlika izmeu para alela (broj razlika/ukupan broj analiziranih bp)

  - uzorak alela iz populacije (odreene duine broja bp)- porede se parovi (svaki sa svakim)

 • Testovi neutralnosti

  Oekivani nivo nukleotidnog diverziteta neutralni parametar ili populacioni mutacioni parametar=4Nev ( za mtDNK i Y; za X markere)

  v stopa mutacije, Ne efektivna veliina populacije oekivan broj nukleotidnih razlika izmeu dve sluajne

  genske kopije vei je u velikim nego u malim populacijama

  Tajima

  Tajima D = 0 - neutralnost markera, const. brojnost populacije+ Tajima D strukturiranost populacije ili balansna selekcija (visoka uestalost veeg broja alela)- Tajima D pozitivna (direkciona) selekcija ili rapidni rast nakon prolaska kroz usko grlo (visoka uestalost jednog ili malog broja alela)

  VD

 • Raspodela nepodudarnosti (mismatch) - opis

  Distribucija broja parnih razlika (nukleotidne razlike, RFLP mesta ili polimorfizam duine kod mikrosatelita)

  SekvenceI AGTCTTACGTATCII AGTCTTGCGTATCIII AGTTTTACGTATCIV AGTCTTGCGTGTCV AGTCTTACGTATC

  Parne razlike (mismatches)I II III IV V

  I /II 1 /III 1 2 /IV 2 1 3 /V 0 1 1 2 /

  Uestalost parnih razlikap.d. broj uestalost0 1 0.11 5 0.52 3 0.33 1 0.1

  ues

  talo

  st0.

  1 0

  .2

  0.3

  0.4

  0.5

  parne razlike0 1 2 3

  Distribucija

 • Pokazatelj prosenog diverziteta sekvenci (za razliku od nije podeljen sa brojem analiziranih bp)

  Oblik distribucije (nazubljenost, neravnine) govori o populacionoj istoriji (epizodama ekspanzije)

  Mismatch distribucija - upotrebau

  esta

  lost

  parne razlike

  ues

  talo

  st

  parne razlike

  Nenazubljena (unimodalna) distribucijaRapidni pop. rast (od predakog alela)

  Nazubljena (multimodalna) distribucijaStabilna brojnost pop. (tokom dueg vremena)

 • Testovi neutralnosti

  Uporede se sekvence i proceni se proporcija: Nesinonimnih mutacija - dN Sinonimnih mutacija - dS

  = dN/dS

  > 1 pozitivna selekcija < 1 negativna selekcija

  Logika: Ako je > 1, pozitivna selekcija uzrokuje irenje ovakvih mutacija u populaciji bre nego genetiki drift irenje neutralnih mutacija

 • Hijerarhija bioloke organizacije: jedinke (I) organizovane su u

  lokalne grupe ili subpopulacije (S) koje mogu sainjavati

  vee strukturirane populacije (P ili C)

  sve do nivoa vrste.

  Savremena matematika o varijabilnosti

 • Genetike posledice

  Jedinke koje su prostorno bliske najee meusobno stupaju u reproduktivne odnose i genetiki su slinije manji protok gena izmeu lokalnih grupa (vea izolacija) Vei stepen srodstva jedinki koje se ukrtaju Efekat genetikog drifta

  smanjuje se varijabilnost unutar subpopulacija

  poveava se stepen genetike divergencije izmeu subpopulacija

 • Valundovefekat

  p1 q1

  p4 q4p3 q3

  p2 q2

  p q

  21 ppSV ip

  211 ii pSPSP

  iii qpSHSH 211

  211 ii qSQSQ

  pVqpH 22

  pVpP 2

  pVqQ 2

  H-W

  qp

  Vp

  Valundova varijansa

 • F statistika

  Sewall Wright

  Procena udela razliitih nivoa bioloke hijerarhije u ukupnoj genetikoj varijabilnosti neke vrste ili metapopulacije (od individualne varijabilnosti do nivoa itave vrste).

  pq

  Hdob

  Ho

  HdobFi

  211

  Zasniva se na indeksu fiksacije:

 • Matematika osnova F statistike

  Zasniva se na indeksu fiksacije, odnosno heterozigotnosti (H)

  Tri hijerarhijske mere heterozigotnosti za najjednostavniji populacioni sistem (I, S, T):

  HI HS HT

 • Matematika osnova F statistike

  HI prosena dobijena heterozigotnost unutar subpopulacije:

  HS - prosena oekivana heterozigotnost unutar panmiksine subpopulacije:

  HdobN

  Ni

  k

  HiH

  k

  i

  k

  iI

  11

  k

  iiiiS qppH

  1

  2 21

 • Matematika osnova F statistike

  HT oekivana heterozigotnost u totalnoj panmiksinoj populaciji (metapopulacija):

  k

  iiT qppH

  1

  2 21

 • Parametri F statistike

  - prosena redukcija heterozigotnosti unutar subpopulacije usled nesluajnog ukrtanja,

  - verovatnoa da su dva alela u genotipu jedinke (I) unutar subpopulacije (S) identina po poreklu,

  - parametar predstavlja meru inbridinga u subpopulaciji (F) od -1 (sve jedinke su heterozigoti) do +1 (sve analizirane

  jedinke su homozigoti)

  S

  ISIS H

  HHF

 • Parametri F statistike

  - stepen smanjenja heterozigotnosti usled genetikih razlika izmeu subpopulacija u odnosu na oekivanu heterozigotnost kada nema strukturiranosti; to su vee genetike razlike izmeu subpopulacija u uestalostima alela, to je ve pad heterozigotnosti (Valundov efekat)

  - verovatnoa da su dva sluajno izabrana alela unutar subpopulacije identina po poreklu (stepen lokalnog ukrtanja)

  od 0 (nema divergencije subpopulacija, tj. totalna populacija je panmiktina) do +1 (divergencija je kompletna)

  T

  STST H

  HHF

 • Parametri F statistike

  - prosena redukcija individualne heterozigotnosti relativno u odnosu na totalnu populaciju

  - verovatnoa da je jedinka autozigot u itavoj metapopulaciji

  - relativan odnos izmeu dva nia nivoa bioloke hijerarhije (FIS i FST)

  T

  ITIT H

  HHF

  STISISIT FFFF 1

 • Logika F statistike

  Parametri ne predstavljaju apsolutne mere genetike varijabilnosti

  Primenom F statistike moemo sagledati koji deo totalne varijabilnosti jeste rezultat individualnih razlika unutar subpopulacija, a koji procenat predstavlja rezultat meupopulacione genetike divergencije

  Homo sapiens: meupopulaciona komponenta (5-15%) unutarpopulaciona komponenta (85-95%)

 • 40,117,442,514 binarnih markera

  16,025,059,0Y hromozom30 markera

  22,06,072,0HVS I

  12,56,181,4mtDNKRFLP

  8,98,282.921 Alu insercija

  13,21,385,530 SNP

  10,41,787,960 mikrosatelita

  10,05,584,530 mikrosatelita

  6,38,385,4Autozomi17 klasinih markera

  Izmeugrupa

  Varijabilnost (%)

  Izmeu pop. unutargrupe

  UnutarpopulacijeGenetiki marker

  STRUKTURA GENETIKE VARIJABILNOSTI SAVREMENIH LJUDI

 • Klasifikovanje ljudi

  Globalna predstava o prostornom rasporedu genetikih polimorfizama (na velikoj prostornoj skali)

 • Mikrosateliti

  Ogroman polimorfizam duine

  Heterozigotnost i do 99%

  Meupopulaciona komponenta varijanse manja od 5%

  60 lokusa za razdvajanje subsaharskih Afrikanaca, Evropljana i istonih Azijata

  bar 150 mikrosatelitskih lokusa za globalnu sliku populacione strukture ljudske vrste

 • Rosenberg i saradnici (2002)

  377 autozomalnih mikrosatelitskih lokusa

  1056 osoba iz 52 unapred definisane ljudske populacije

 • Studija

  Od 4199 alela koji su pronaeni vie od jednom u uzorku:

  46,7% su bili prisutni u svim veim regionima (Afrika, Evropa, Srednji istok, Centralna i juna Azija, Istona Azija, Okeanija i Amerika)

  7,4% alela je bilo prisutno u samo jednom regionu i obino su bili vrlo male uestalosti (medijana je 1%).

 • Ideja

  Prvo, na osnovu utvrenih genotipova formiranje grupa koje se genetiki najvie razlikuju (klasterski algoritam)

  Drugo, odrediti verovatnou pripadnosti osobe svakoj od tih grupa

  Tree, pridruiti definisani geografski i etniki faktor u cilju dobijanja prostorne distribucije.

 • Klasteri

  K=5 Afrika - Evropa sa Srednjim istokom i Centralno-junom Azijom -- Istona Azija - Okeanija - Amerika

  Afrika Evropa Srednji istok Centralna Istona Okeanija AmerikaAzija Azija