Monitoring Verpakkingen - Nedvang Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2017

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Monitoring Verpakkingen - Nedvang Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2017

 • Resultaten inzameling

  en recycling 2017

  Monitoring Verpakkingen

 • 2

  Postbus 1266 2260 BG Leidschendam 070 76 20 266 www.afvalfondsverpakkingen.nl info@afvalfondsverpakkingen.nl

  24 juli 2018, versie 1.0

  Deze monitoringsrapportage is opgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen in samenwerking met Nedvang.

 • 3

  Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2017

  SAMENVATTING

  Deze monitoringsrapportage 2017 is opgesteld om te voldoen aan de verslagleggings- verplichting ten aanzien van verpakkingen, voortkomend uit het Besluit beheer verpak- kingen 2014 (het Besluit). De stichting Afvalfonds Verpakkingen (het Afvalfonds) geeft uitvoering aan verplichtingen die producenten en importeurs collectief hebben onder dit Besluit en rapporteert over het behalen van de recyclingdoelstellingen zoals vastgelegd in artikel 6 van het Besluit. Het Afvalfonds doet dit over al het in Nederland op de markt gebrachte en gerecyclede verpakkingsmateriaal.

  Het recyclingpercentage van alle op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen is in 2017 opnieuw verder gestegen en voldoet daarmee ruimschoots aan de Europese doelstelling en de Nederlandse wettelijke doelstelling.

  Resultaten 2017

  De recyclingresultaten over 2017 zijn: • De recycling van het totaal aan verpakkingen dat in Nederland in 2017 op de markt is

  gebracht, overtreft ruimschoots de Nederlandse doelstelling. • De recyclingresultaten van verpakkingen van papier en karton, hout en metaal liggen

  ruim boven de Europese en Nederlandse doelstelling en ook boven de afgesproken (streef)doelen van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

  • Het recyclingresultaat van kunststof ligt boven de Europese en Nederlandse doelstelling, maar onder het afgesproken (streef)doel van de Raamovereenkomst (52%).

  • Het recyclingresultaat van glasverpakkingen is verder gestegen en ligt ruim boven de Europese doelstelling, maar nog onder de Nederlandse wettelijke doelstelling.

  Recyclingresultaten verpakkingen vergeleken met EU- en Nederlandse doelstellingen

  Materiaal Resultaat 2016

  Resultaat 2017

  Doelstelling EU 2017

  Doelstelling NL 2017

  Glas 84% 86% 60% 90%

  Papier en karton 87% 87% 60% 75%

  Kunststof 52% 50% 22,5% 47%

  Metaal 95% 95% 50% 85%

  Hout 57% 73% 15% 35%

  Totaal recycling 75% 78% 55% 70%

 • 4

  Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2017

  Op de markt gebrachte en gerecyclede verpakkingen (in kton) 2017

  1.400

  1.200

  1.000

  800

  600

  400

  200

  Op de markt gebracht

  0

  500

  Glas

  431

  1.262

  Papier/karton

  1.099

  512

  Kunststof

  258 216

  Metaal

  205

  631

  Hout

  459

  95% 73%50%87%86%

  Recycling

  Toelichting op resultaten 2017

  2016 2017 Materiaal Op de markt Recycling % Op de markt Recycling %

  Glas 503 421 84% 500 431 86%

  Papier en karton 1.253 1.095 87% 1.262 1.099 87%

  Kunststof 505 264 52% 512 258 50%

  Biodegradeerbaar kunststof 0 - - 0 - -

  Metaal 208 197 95% 216 205 95%

  Hout 686 390 57% 631 459 73%

  Overige materialen 14 - - 17 - -

  Totaal op de markt* 3.168 3.138

  Totaal recycling* 2.367 75% 2.451 78%

  * Door afronding kan het cijfer bij ’Totaal’ afwijken van de som van de waarden die

  bijdragen aan dat totaal

 • 5

  Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2017

  • Het recyclingpercentage van glas is gestegen. Dat is met name het gevolg van het meetellen van glasverpakkingen in zogenaamde inerte fracties die worden opgewerkt tot een IBC bouwstof (conform LAP3). Daarnaast is er een lichte stijging in de bron- gescheiden inzameling van huishoudens te zien. Het resultaat ligt ruim boven de Europese doelstelling, maar nog onder de Nederlandse wettelijke doelstelling.

  • Het recyclingpercentage van verpakkingen van papier en karton blijft vrij stabiel. Er is door middel van onderzoek inzicht verkregen in het gewicht van verpakkingen uit internetaankopen in het buitenland door Nederlandse consumenten. Daarmee zijn dus ook bedrijven in beeld die in 2017 niet heffingsplichtig waren, maar wel verpakkingen op de Nederlandse markt brachten.

  • Het recyclingpercentage van kunststof verpakkingsafval lijdt onder de importban vanuit China. De daling die hierdoor is opgetreden in de recycling van kunststof verpakkings- afval van bedrijven, wordt deels gecompenseerd door de toename vanuit het materiaal van huishoudens, dat volledig binnen de EU wordt gerecycled. Bij het kunststof verpak- kingsafval afkomstig van huishoudens zijn correcties doorgevoerd voor het aandeel niet-verpakkingen en de aangetroffen kwaliteit van gesorteerd materiaal. Het recycling- percentage ligt nog steeds boven de Europese en Nederlandse doelstelling, maar het afgesproken (streef)doel van de Raamovereenkomst Verpakkingen (52%) is door de importban in 2017 niet gehaald.

  • Het recyclingpercentage van metaal ligt ruim boven de Europese en Nederlandse doel- stelling. Vanuit de Green Deal AEC Bodemassen zijn weer hogere terugwinrendementen van metalen uit de bodemassen van afvalenergiecentrales gerapporteerd.

  • Het recyclingpercentage voor hout is sterk toegenomen. Dat heeft verschillende redenen. Er zijn nieuwe afvalbedrijven gaan melden, de marktvraag is gestegen door een aantrek- kende vraag uit de bouw en spaanplaatindustrie en er lagen grote voorraden afvalhout. Het recyclingpercentage van hout lag in 2017 boven de Europese en Nederlandse doel- stelling en ook boven het afgesproken (streef)doel van de Raamovereenkomst Verpak- kingen (45%). Conform de motie Çegerek en Dijkstra van 2015 zijn gerepareerde houten verpakkingen zowel meegeteld bij de ‘op de markt’ cijfers voor hout als bij de ‘recycling’ van hout.

  Verbeteringen in de monitoring

  Zowel het ministerie van IenW als de ILT hebben aangegeven dat men vertrouwen heeft in de door het Afvalfonds gerapporteerde recyclingresultaten en de gehanteerde monitoring- systematiek. In haar laatste beoordelingsbrief die ingaat op de monitoring van verpakkings- afval van hout, geeft de ILT aan dat er een duidelijke verbetering in de methode van meting is. Er zijn geen verdere verbeterpunten genoemd. De ILT waardeert ook de data verificaties die in dit kader plaatsvinden.

  De recyclingresultaten kwamen voorgaande jaren pas laat in het jaar beschikbaar. Over 2017 is getracht om eerder in het jaar met een prognose te komen. De prognose die begin juni door het Afvalfonds is gedaan (persbericht), sluit goed aan bij de uiteindelijke resultaten.

 • 6

  Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2017

  In haar verslag over 2016 heeft de Commissie Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) onder meer vermeld dat het Afvalfonds alle verbeteringen consequent heeft doorgevoerd. Er is op de volgende onderwerpen opvolging gegeven aan de genoemde aanbevelingen van de monitoringrapportage 2016:

  • Gegevens over de op de markt gebrachte verpakkingen: - Er heeft over 2017 opnieuw een snellere afhandeling plaatsgevonden van de aangiften

  ‘op de markt’ door bovendrempelige bedrijven. - Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de verpakkingen die op de Nederlandse markt

  komen vanuit buitenlandse internetaankopen. Hiermee is een eerste beeld ontstaan van deze stroom en van het gewicht aan verpakkingen dat via buitenlandse, niet heffingsplichtige internetbedrijven op de Nederlandse markt wordt gezet.

  • Gegevens over gerecycled verpakkingsafval: - In 2017 zijn alle publieke en gemeentelijke inzamelaars aangesloten. Daarmee is een

  nog beter en sluitend beeld van de recyclingketen verkregen voor verpakkingen van glas, papier en karton en kunststof.

  - Opnieuw melden weer meer afvalbedrijven (ca. 10) gewichten van door hen ingeza- meld en gerecycled verpakkingsafval in het registratiesysteem WasteTool dan in voor- gaande jaren en ook eerder. De toename zit vooral bij hout.

  - Voor papier en karton is voor 2016 en 2017 een sluitende berekeningssystematiek vastgesteld. Dat was vorig jaar niet mogelijk. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan het aandeel buitenlands materiaal en productie uitval. Afvalbedrijven die papier en karton ontvangen van andere afvalbedrijven, kunnen de herkomst daarvan doorgaans niet meer traceren. Ook is er gecorrigeerd voor vochttoename na gebruik.

  Verbeterplannen

  De belangrijkste verbeterplannen naar aanleiding van de monitoringsrapportage 2017 zijn:

  Recyclingresultaten Het recyclingpercentage van glas blijft met 86% onder de Nederlandse doelstelling. Als alle Nederlandse gemeenten hun glasinzameling zouden weten te brengen naar het niveau van gemeenten met diftar, dan zou de glasdoelstelling worden gehaald. De verwachting is dat het Actieplan glas in combinatie met de VANG doelstelling voor gemeenten de glasinzame- ling verder zal stimuleren. Eind 2017 zijn de gemeenten waarmee hierover afspraken zijn gemaakt, gestart met hun additionele stimuleringsactiviteiten. Daarnaast zal er vanuit het Afvalfonds en Nedvang worden ingezet op stimulering van de inzet van glas (als onderdeel van een inerte fractie) als een IBC bouwstof en/of vrij toepasbare grondstof. Het Afvalfonds blijft overigens de voorkeur geven aan brongescheiden inzameling van glas en zi