Click here to load reader

MOODULI NIMETUS Maht (EKAP) 1 KEEL JA KIRJANDUS 6 · PDF file KEEL JA KIRJANDUS 6 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOODULI NIMETUS Maht (EKAP) 1 KEEL JA KIRJANDUS 6 · PDF file KEEL JA KIRJANDUS 6 EKAP...

 • Narva Kutseõppekeskuse Sõiduautotehnik 180 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava

  1

  Kinnitatud

  Narva Kutseõppekeskuse

  Direktori 29.10.2014.a

  käskkirjaga nr 1.1-7/69

  Üldõpingud

  Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht (EKAP)

  1 KEEL JA KIRJANDUS 6 EKAP

  Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult.

  Nõuded mooduli alustamiseks: Põhikooli õppekava on läbinud

  Õpetajad: Tatjana Toropova

  Õpiväljundid

  Hindamiskriteeriumid

  Mooduli teemad ja

  alateemad

  Maht

  (tundides)

  Õppemeetodid

  Hindamismeetodid ja

  hindamisülesanded

  Õpilane

  1) väljendub selgelt,

  eesmärgipäraselt ja kirjakeele

  normile vastavalt nii suulises

  kui ka kirjalikus

  suhtluses

  2) arutleb teemakohaselt ja

  põhjendatult loetud,

  vaadatud või kuulatud teksti

  põhjal

  3) koostab eri liiki tekste,

  kasutades alustekstidena nii

  teabe- ja ilukirjandustekste kui

  ka teisi allikaid neid

  kriitiliselt hinnates

  4) loeb ja mõistab sidumata

  tekste (tabel, graafik,

  diagramm), hindab neis

  esitatud infot, teeb järeldusi

  ja loob uusi seoseid

  5) väärtustab lugemist,

  suhestab loetut iseendaga ja

  tänapäeva elunähtustega, oma

  kodukohaga

  6) tõlgendab ja analüüsib

  Õpilane

   kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse

  vastavalt

  suhtlussituatsioonile

   koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile,

  järgides kirjutamisel

  õigekirjareegleid

   leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab

  saadud teavet

  eesmärgipäraselt suulises

  esinemises

   või enda loodud tekstides

   koostab etteantud faktide põhjal tabeli või

  diagrammi

   kasutab erinevatest infoallikatest saadud

  teavet enda loodud

  tekstides ja igapäevaelus,

  põhjendab

   infoallika valikut

  „Praktiline vene keel I-II

  (kõnekultuur, suulise teksti

  vastuvõtt ja loomine,

  ortograafia

  korrektsioonikursus)“ – 1

  EKAP :

   Suulise teksti vastuvõtt ja loomine.

   Suhtlusviisid

   Ametlik suuline kõne.

   Suhtluseetika.

   Ortograafia.

  Praktiline vene keel III–IV

  (kirjaliku teksti vastuvõtt

  ning loomine,

  interpunktsiooni

  korrektsioonikursus)“ – 1

  EKAP:

   Kirjaliku teksti vastuvõtt ja loomine.

   Arutlev kirjand.

   Essee kui vaba

   tekstitüüp.

  T

  24

  24

  Pt P I

  2

  2

  1.Materjali valimine

  loetud teosest

  2.Ettekande

  valmistamine ja

  esitamine

  3.Harjutamine

  4.Rühmatöö teksti

  koostamisel

  1.Teksti koostamine

  ja esitamine

  2.Essee kirjutamine

  3.Arutleva

  teksti kirjutamine

  4.Harjutamine

  Diskussioon

  1.Test/ kombineeritud

  kirjalik töö (prefikside

  з-/c-, пре-/при-,

  sufikside –н-/-нн-, -

  ск-/-к- õigekiri, -и/-ы ,

  tüvide vaheldus,

  liitsõnade kirjutamine,

  määrsõnade lõppude

  õigekiri, не-/ни-

  kirjutamine)

  2.Esitlus valitud

  teemal (Keel ja kõne)

  3.Etteütlus

  loomingulise

  ülesandega

  1.Erinevate stiilide

  tekstide koostamine (u

  160 sõna)

  2.Essee (u 160 – 200

  sõna)

  3.Arutlev kirjand

  (300-400 sõna)

 • Narva Kutseõppekeskuse Sõiduautotehnik 180 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava

  2

  kirjandusteost, seostab seda

  ajastu ühiskondlike ja

  kultuuriliste sündmustega

   põhjendab oma lugemiseelistusi ja -

  kogemusi

   tutvustab loetud kirjandusteose autorit,

  kirjeldab tegevusaega ja -

  kohta ning olulisi

  sündmusi,

   iseloomustab tegelasi

   avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma

  väidete kinnitamiseks

  tekstinäiteid ja tsitaate

   arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute üle,

  toob sobivaid näiteid nii

  tekstist kui ka oma elust

   selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke

  põhimõisteid

   Tarbetekst.

   Ametlik kiri.

   Teaduslik tekst.

   Publitsistlik tekst.

   Interpunktsioon.

  „Kirjandus antiigist 19.

  sajandini“ – 1 EKAP

   Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine

  kirjandusse.

   Võitlus

   inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu

  tähenduslikkusesse.

   Rahvuskirjandus kui

   rahvuskultuuri kestmise tagatis.

   Minevikutõlgendused

   ja kujutlused tulevikust.

   Looduse kujutamine kirjanduses.

   Loomuliku ja haritud inimese

   ideaal.

   Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt

  inimeses.

  „19. sajandi kirjandus“ – 1

  EKAP

   Vabaduspüüd kui inimese loomupärane

   omadus.

   Inimsuhete probleeme

   Kunstniku koht maailmas, kunsti kõrge missioon.

  24

  24

  2

  2

  1.Aeglane lugemine,

  kommenteeriv

  lugemine.

  2.Tekstide

  ümberjutustamine

  eri viisil.

  3.Küsimuste

  esitamine ja

  küsimustele

  vastamine.

  4.Diskussioon

  1. Teksti mõistmise

  ja analüüsioskuste

  arendamine (teose

  põhiteema

  esiletoomine,

  problemaatika ja

  põhikonflikti

  1.Kohustuslikuks

  lugemiseks ja

  terviklikuks

  käsitlemiseks valitakse

  järgnevast loendist

  Vähemalt 2

  ulatuslikumat teost, 3

  luuletust ja 1

  draamateos

  2.Vastused

  küsimustele loetud

  teksti järgi

  3.Ümberjutustus (eri

  viisil)

  1.Kohustuslikuks

  lugemiseks ja

  terviklikuks

  käsitlemiseks valitakse

  järgnevast loendist

  Vähemalt 2

  ulatuslikumat teost, 3

 • Narva Kutseõppekeskuse Sõiduautotehnik 180 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava

  3

   Saatuse probleem, elu mõte ja surma saladus.

   Põlvkondade probleem.

  „20. sajandi kirjandus“ – 1

  EKAP

   Inimese individuaalsus ja selle võimalused.

   Poliitiline terror ja selle tagajärjed eri

   rahvuste esindajate jaoks.

   Armastus kodumaa vastu ja mõttevabadus.

   Kirjanik ja ühiskond.

   Inimene ajalookeerises.

   Imelikud inimesed kirjanduses ja elus.

   Inimene ja aeg.

  24

  2

  määramine; faabula

  ja süžee leidmine;

  tegelaste struktuuri

  esiletoomine; autori,

  jutustaja ning

  kirjandusliku

  kangelase

  vaatepunkti

  määramine)

  2. Küsimuste

  esitamine ja

  küsimustele

  vastamine

  3.Diskussioon

  1.Kirjanduse

  seostamine teiste

  kunstiliikidega.

  2.Kirjandusteoste

  kõrvutamine nende

  ekraniseeringute,

  teatrilavastustega

  3. Arutleva kirjandi

  kirjutamine

  1. Kommenteeriv

  lugemine.

  2.Arutlus

  3.Esitlus

  4.Essee kirjutamine

  luuletust ja 1

  draamateos

  2.Kirjalik töö

  (vastused küsimustele)

  3.Diskussioonist osa

  võtmine

  1.Kohustuslikuks

  lugemiseks ja

  terviklikuks

  käsitlemiseks valitakse

  järgnevast loendist

  Vähemalt 2

  ulatuslikumat teost, 3

  luuletust ja 1

  draamateos

  2.Töö videofilmi järgi

  3. Arutlev kirjand ( u

  300 sõna)

 • Narva Kutseõppekeskuse Sõiduautotehnik 180 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava

  4

  „Eesti kirjandus“ – 1

  EKAP

   Eesti kirjanduse algus.

   Rahvusliku liikumise aeg.

   Eesti kirjandus 19.–20. sajandi vahetusel.

   Eesti kirjandus 20. sajandi I poolel.

   Eesti kirjandus 1950. aastatel.

   Eesti kirjandus