Mot so bai tap tinh toan va ve bieu do

Embed Size (px)

Text of Mot so bai tap tinh toan va ve bieu do

  • 1. N THI TT NGHIP 2012MT S CU BI TP TNH TON THNG GP TRONG THI TT NGHIP Cu 1: Cho bng s liu: Din tch gieo trng cao su ca NB v c nc giai on: 1985 2005 (n v: nghn ha) Nm C nc ng Nam B1985 180.2 56.81990 221.5 72.01995 278.4 213.22000 413.8 272.52005 482.7 306.4Tnh t trng din tch gieo trng cao su ca NB so vi c nc qua cc nm trn ? Cch tnh t trng ca mt i tng trong mt tng th: Ta ly gi tr tng i tng ca tng nm chia cho tng th ca tng nm tng ng V d : Tnh t trng din tch gieo trng cao su ca ng Nam B nm 1985 so vi c nc Din tch gieo trng cao su ca ng Nam B nm 1985 =Din tch gieo trng cao su ca c nc nm 1985x 100%56,8 nghn ha =180,2 nghn hax 100 % = 31,5%T trng din tch gieo trng cao su ca ng Nam B nm 1985 so vi c nc s bng din tch gieo trng cao su ca ng Nam B nm 1985 chia cho din tch gieo trng cao su c nc v nhn vi 100% Cc nm cn li tnh tng t (Lu sau khi chia chng ta cn lm trn s n 1 s phn theo quy tc) Cu 2 : Cho bng s liu: Gi tr sn xut nng nghip theo gi thc t, phn theo ngnh ca nc ta giai on 1990 2005 (n v: t ng) Nm Tng Trng trt Chn nui Dch v 1990 20622 16349 3701 572 1995 85508 66794 16168 2546 2000 129141 101044 24960 3137 2005 183343 134755 45226 3362 Tnh c cu gi tr sn xut nng nghip phn theo ngnh ca nc ta qua cc nm trn ? Cch tnh c cu gi tr ca mt ngnh, mt tng th ta lm nh sau: Ly gi tr ca tng i tng chia cho gi tr tng ca nm tng ng v nhn vi 100% V d : Tnh t l phn % ca ngnh trng trt nm 1990? 16349 t ng =20622 t ngx 100% = 79,3%Ta ly gi tr ngnh trng trt nm 1990 chia cho gi tr ton ngnh trng trt nm 1990 v nhn vi 100% T l phn trm ca ngnh chn nui, dch v nm 1990 v cc nm khc tnh tng t (Lu sau khi chia chng ta cn lm trn s n 1 s phn theo quy tc) C cu gi tr sn xut nng nghip phn theo ngnh ca nc ta qua cc nm Nm 1990 1995 2000 2005Tng 100 100 100 100Trng trt 79,3n v : % Chn nui Dch v 17,9 2,8(Hc sinh tnh ton v hon thnh bng trn) Cu 3 : Cho bng s liu: Gio vin : Trng Vn PhongDin tch v sn lng la nc ta 1

2. N THI TT NGHIP 2012Nm 1990 1995 1999 2006 Din tch (nghn ha) 6402 6765 7653 7324 Sn lng (nghn tn) 19225 24963 31393 35849 Nng sut (t/ha) 30 Tnh nng sut la qua tng nm (t/ha). Cch tnh nng sut la hoc nng sut cy lng thc c ht qua cc nm ta tnh nh sau : ly gi tr sn lng chia cho din tch (theo tng nm), lu : n v ca nng sut phi l : t/ha V d : Tnh nng sut la nm 1990? Nng sut la nm 1990 s bng sn lng nm 1990 chia cho din tch nm 1990 C th : 19225 nghn tn = i tn ra t)= 3,002968 tn/ha = 30 t/ha (Chng ta cn lm trn s v6402 nghn haCu 4: Cho bng s liu:S lng gia sc, gia cm nc ta (n v : nghn con) Nm 1990 1995 2000 2005Tru 2854 2963 2897 2922B 3117 3639 4128 5541Ln 12261 16306 20194 27435Gia cm 107 142 196 220Tnh tc tng trng ca n b, ln, tru, gia cm ca nc ta trong cc nm trn (ly nm 1990 = 100%)? Trong trng hp ny ta thy rng tc tng ca n tru, b, ln v gia cm ca nm 1990 u = 100%. Tnh tc tng trng ca cc loi gia sc nm sau so vi nm gc (nm 1990) ta ly s lng gia sc nm sau chia cho s lng gia sc nm gc v nhn vi 100% V d : Tnh tc tng trng ca n tru nm 1995 so vi nm 1990? 2963 nghn con =2854 nghn conx 100% = 103,8192 % lm trn s bng 103,8% n v : % Nm 1990 1995 2000 2005Tru 100 103,8B 100Ln 100Gia cm 100Cu 5 : Cn c bng s liu sau : Dn s v din tch phn theo vng nc ta, nm 2008 Dn s trung bnh Din tch Mt dn s Khu vc (nghn ngi) (km2) (ngi/km2) BSH 18545,2 14962,5 1239,4 TDMNBB 12317,4 101445,0 DHMT 19820,2 95894,8 Ty Nguyn 5004,2 54640,3 NB 12828,8 23605,5 BSCL 17695,0 40602,3 Hy: a/ Tnh mt dn s trung bnh ca cc vng. b/ Nhn xt v gii thch v s phn b dn c nc ta. Cch tnh mt dn s (n v : ngi / km 2): ta ly dn s chia cho din tch (Lu : trc khi chia ta cn i thnh n v ca dn s thnh ngi v n v ca din tch thnh km 2 v sau tin hnh chia) V d : Tnh mt dn s ca BSH nm 2008? Gio vin : Trng Vn Phong2 3. N THI TT NGHIP 2012Dn s BSH nm 2008 =Din tch BSH18545,2 x 103 ngi ==1239,445 ngi/km214962,5 km2= 1239,4 ngi/km2 (sau khi lm trn) (Trong bi tp trn chng ta i t nghn ngi ra 103 ngi ) Cc vng cn li chng ta tnh tng t nh trn Cu 6 : Cho bng s liu Din tch v sn lng c ph (nhn) nc ta thi k 1980 2005 Nm 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Din tch gieo trng (nghn ha) 22,5 44,7 119,3 186,4 561,9 496,8 Sn lng (nghn tn) 8,4 12,3 92,0 218,0 802,5 836,0 Nng sut c ph nhn 1.Tnh nng sut c ph nhn cu nc ta thi k trn. 2. Nhn xt v s thay i din tch, sn lng v nng sut c ph ca nc ta thi k trn. Cch tnh nng sut c ph nhn ca c nc thi k trn ta tnh tng t nh nng sut la v cc cy lng c ht (xem bi tp s 3) Cu 7 : Cho bng s liu sau : Phn b th v s dn th mt s vng,nm 2006 S lng Trong S dn Cc vng th (nghn ngi) Thnh Th x Th Ph trn Trung du v min ni Bc B 167 9 13 145 2151 ng bng sng Hng 118 7 8 103 4547 Ty Nguyn 54 3 4 47 1368 ng Nam B 50 3 5 42 6928 a. Tnh s dn bnh qun trn 1 th mi vng b. Nhn xt s phn b th v s dn bnh qun / th gia cc vng Cch tnh : Quan st bng s liu chng ta thy rng s lng th ca mi vng s bng s lng thnh ph + s lng th x + s lng th trn Tnh s dn bnh qun trn mt th ca mi vng ta ly S dn (nghn ngi) chia cho s lng th V d : Tnh s dn bnh qun trn mt th ca vng Trung dau v min ni Bc B? 2151 nghn ngi =167 th= 12,88024 nghn ngi/ 1 th = 12,9 nghn ngi/1 th ( lm trn)Cc vngS lng thS dn (nghn ngi)S dn bnh qun trn 1 th (nghn ngi) 12,9Trung du v min ni Bc B 167 2151 ng bng sng Hng 118 4547 Ty Nguyn 54 1368 ng Nam B 50 6928 Cu 8 : Cho bng s liu sau : Dn s v sn lng la nc ta qua cc nm Nm Dn s (triu ngi) Sn lng la (triu tn) Bnh qun lng thc/ngi (kg/ngi) Gio vin : Trng Vn Phong1981 54,9 12,41990 63,6 17,01999 76,3 31,42005 83,0 36,0225,9 3 4. N THI TT NGHIP 2012Tnh bnh qun lng thc theo u ngi (kg/ngi) ca nc ta qua cc nm trn?Nhn xt Cch tnh sn lng lng thc bnh qun trn u ngi (kg/ngi) ta ly sn lng chia cho dn s (nh ghi n v : kg/ngi) V d : Tnh sn lng lng thc bnh qun/ngi nm 1981? Sn lng la nm 1981 =12,4 x 106 x 103 kg12,4 triu tn =Dn s nm 1981=54,9 triu ngi54,9 x 106 ngi= 225.8652095 kg/ngi = 225,9 kg/ngi Cc nm cn li chng ta tnh tng t nh trn (Lu : chng ta cn i t triu tn = 106 x 103kg v i triu ngi = 106 ngi Trong khi lm bi chng ta khng cn tnh ton chi chi tit nh trn m ch cn ly mt v d minh ha v sau lp bng v in kt qu vo Cu 9 : Cho bng s liu sau: S LNG TRU V B, NM 2005 (n v: nghn con) C nc TD v MNBB Ty Nguyn Tru2922,21679,571,9B5540,7899,8616,9Tnh t trng ca tru, b trong tng n tru b ca c nc, ca Trung du v min ni Bc B v Ty Nguyn. Cu 10 : Cho bng s liu sau v gi tr sn xut nng lm ng nghip: n v: t ng Ngnh/ Nm 2000 2002o00 2005 Nng nghip 129.140,5 183.342,4 Lm nghip 7.673,9 9.496,2 Thy sn 26.498,9 63.549,2 a. Tnh t trng tng ngnh trong gi tr sn xut nng nghip, lm nghip v ng nghip. b. V biu trn th hin c cu sn xut nng lm ng nghip. i vi trng hp ny chng ta cn tnh tng gi tr ngnh nng nghip v tng gi tr ngnh Nng nghip s = gi tr ngnh nng nghip + gi tr ngnh lm nghip + gi tr ngnh lm nghip, sau ly gi tr tng thnh phn cho cho tng v nhn vi 100% V d : Tnh t trng ngnh nng nghip nm 2000 Bc 1 : Tnh tng gi tr ton ngnh Nng nghip nm 2000 =129.140,5+7.673,9+26.498,9=163.313,3 t ng Bc 2 : Ly gi tr ngnh Nng nghip nm 2000 chia cho tng gi tr sn xut ton ngnh Nng nghip nm 2000 129.140,5 t ng =163.313,3 t ngx 100% = 79,1%Sau khi tnh ton ta c bng s liu nh sau Ngnh/ Nm Nng nghip (%) Lm nghip (%) Thy sn (%) Tng (T ng) Tng (%)2000200579.1 4.7 16.2 163.313,371.5 3.7 24.8 256.387,8100100Cu 11 : Da vo bng s liu sau: Gio vin : Trng Vn Phong4 5. N THI TT NGHIP 2012C nc ng bng sng cu Long Din tch Sn lng Din tch Sn lng (nghn ha) (nghn tn) (nghn ha) (nghn tn) 2000 7666,3 32529,5 3945,8 16702,7 2005 7329,2 35826,8 3826,3 19298,5 Hy tnh nng sut la ca c nc v ng bng sng cu Long (t/ha).Qua hy nhn xt nng sut la ca c nc v ng bng sng cu Long. Cch tnh nng sut la : Ta ly Sn lng chia cho Din tch (Nh i ra v ghi n v : t/ha) V d : Tnh Nng sut la ca ng bng sng Cu Long nm 2000? Ta ly sn lng la ca ng bng sng Cu Long nm 2000 chia cho din tch ca ng bng sng Cu Long nm 2000 Nm16702,7 nghn tn =3945,8 nghn ha Nm 2000 2005= 4.233033 tn/ha = 42,3 t/ha C nc Nng sut (t/ha) 42,3ng bng sng cu Long Nng sut (t/ha)Cu 12 : Cho bng s liu : Gi tr sn xut ngnh trng trt (theo gi so snh nm 1994) (n v : t ng) Nm Tng s Lng thc Rau u Cy CN Cy n qu Cy khc 1990 49 604,0 33 289,6 3 477,0 6 692,3 5 028,5 1 116,6 1995 66 183,4 42 110,4 4 983,6 12 149,4 5 577,6 1 362,4 200 90 858,2 55 163,1 6 332,4 21 782,0 6 105,9 1 474,8 2005 107 897,6 63 852,2 8 928,2 25 585,7 7 942,7 1 588,5 a. Hy tnh tc tng trng gi tr sn xut ngnh trng trt theo tng nhm cy trng (ly nm 1990 = 100%) b. Da vo bng s liu va tnh hy v trn cng mt h trc ta cc ng biu din tc tng trng gi tr sn xut ca cc nhm cy trng Cch tnh tc tng trng gi tr sn xut mt ngnh no so vi nm gc ta lm nh sau : Ly gi tr ln lt nm sau chia cho nm gc v nhn vi 100% (Sau khi tnh xong ta cn lm trn s n mt ch s thp phn) V d : Tnh tc tng trng ca Lng thc nm 1995 so vi nm 1990? Ta ly g tr Lng thc nm 1995 chia cho nm 1990 v nhn vi 100% sau lm trn n mt s thp phn 42110,4 t ng =33289,6 t ngNm 1990 1995 2000 2005Tng s 100 133.4 183.2 217.5Gio vin : Trng Vn Phongx 100% = 126,5 % n v : % Lng thc 100 126.5 165.7 191.8Rau u 100 143.3 182.1 256.8Cy CN 100Cy n qu 100Cy khc 1005 6. N THI TT NGHIP 20121. Tnh phn t l trm (%) ca mt i tng trong mt tng th: Thnh phn %= 100% Tng th 2. Tnh lng thc bnh qun trn u ngi (kg/ngi): Sn lng LTBQ = S dn 3. Tnh tng gi tr xut nhp khu: TGTXK = Gi tr xut khu + gi tr nhp khu 4. Tnh cn cn xut nhp khu: CCXNK = Gi tr xut khu Gi tr nhp khu 5. Tnh gi tr xut khu: Tng gi tr xut nhp khu Cn cn XNK GTXK = 2 6. Tnh gi tr nhp khu: GTNK = Tng gi tr XNK Gi tr xut khu 7. Tnh t l xut nhp khu: Gi tr xut khu TLXNK = Gi tr nhp khu 8. Tnh t sut sinh th: s T(%) = Dtb ( s: S tr em sinh ra trong nm, Dtb : Dn s trung bnh ) 9. Tnh t sut t th: t T(%) = Dtb ( t: Tng s ngi cht, Dtb: Dn s trung bnh) 10. Tnh t sut gia tng dn s t nhin: Tg (%) = S T (S: T sut sinh th, T: T sut t th) 11. Tnh nng sut la (t/ha): Sn lng Nng sut (t/ha) = Din tchGio vin : Trng Vn Phong6 7. N THI TT NGHIP 20121. Tnh phn t l trm (%) ca mt i tng trong mt tng th: Thnh phn %= 100% Tng th 2. Tnh lng thc bnh qun trn u ngi (kg/ngi): Sn lng LTBQ = S dn 3. Tnh tng gi tr xut nhp khu: TGTXK = Gi tr xut khu + gi tr nhp khu 4. Tnh cn cn xut