of 72/72

Motala kommun - årsredovisning 2010

 • View
  229

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Motala kommuns årsredovisning 2010

Text of Motala kommun - årsredovisning 2010

 • Det finns mycket att bertta om vad som hnde under 2010 i Motala kommun. Fljande bilder r ett par exempel p positiva hndelser. Men naturligtvis finns det mycket annat som ocks r vrt att uppmrksamma.

  Motala kommun 2010

  Lokverkstan Vi r vana att se Lokverkstan som en historisk plats fr verkstads-industrin. Numera har kulturen tagit plats och 2010 spelade tea-tergruppen Arbis sin populra uppsttning Teaterbten i den ny-renoverade lokalen.

  motala.seI februari 2010 lanserades nya motala.se. Strukturen och grafiken psidan har mlgruppsanpassats fr att frenkla navigeringen p webb-platsen. Som beskare kan du numera kommentera, verstta och lyssna p sidornas innehll.

  Bikepark Lustigkulle

  Spontanidrottandet r hr fr att stanna och under ret invigdes nya Bikepark Lustigkulle. Intresset var oerhrt stort fr downhill, slop och dirt/BMX.

  Motala i vinterskrud En av rets mest uppmrksammade insatser var vinterbelysningen av bland annat Kanalparken. Mnga Motalabor och beskare kunde gldjas t de vackert smyckade trden och dess omgivningar.

  SolbackenSolbackens ldreboende riktar sig till personer med demenssjukdo-mar. Hr finns tillgng till ett strre samlingsrum med braskamin, ett bassngbad och utrymmen fr trning, fotvrd, hrfrisr och massage.

 • 1 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Innehll

  RSREDOVISNING2010

  Text: Motala kommun

  Grafisk form: Kreation

  Repro och tryck: Printfabriken

  Foto: Mikael Graan, Oskar Lren,

  Niclas Albinsson, Rasmus Wickstrm,

  Margaretha Hagman, Ann Lvgren,

  Jan Rozanski, Fredrik Fldt.

  MOtalakOMMuN

  Besksadress: Kommunhuset,

  Drottninggatan 2

  Postadress: 591 86 Motala

  Telefon: 0141-22 50 00

  Fax: 0141-558 69

  E-post: [email protected]

  Webbadress: www.motala.se

  Kommunstyrelsens 1:e vice ordfrande har ordet 2

  Fakta om Motala kommun 4

  Fem r i sammandrag 5

  FRValtNINGSbERttElSE

  Frvaltningsberttelse med ekonomisk versikt

  och personalredovisning 6

  RESultatRkNING,FINaNSIERINGSaNalyS,balaNSRkNINGMM

  Resultatrkning 15

  Finansieringsanalys 15

  Balansrkning 16

  Notfrteckning 17

  Redovisningsprinciper 19

  Driftredovisning 23

  Investeringsredovisning 24

  Kommentarer investeringar 25

  Miljredovisning 28

  NMNDERNaS/StyRElSENSVERkSaMhEtSbERttElSER

  Kommunfullmktiges beredningar 33

  Personalnmnden 33

  Revisionen 34

  Valnmnden 34

  verfrmyndaren 35

  Kommunstyrelsen 35

  Bildningsnmnden 39

  Plan- och miljnmnden 44

  Socialnmnden 47

  Tekniska nmnden 52

  Vatten- och avfallsnmnden 57

  SaMMaNStllDREDOVISNING

  Ekonomisk versikt 62

  Sammanstlld resultatrkning 65

  Sammanstlld finansieringsanalys 65

  Sammanstlld balansrkning 66

  Notfrteckning 67

  Revisionsberttelse 68

 • 2 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Kommunstyrelsens 1:e vice ordfrande har ordet

  Ett stort tack till alla medarbetare och frtroende-valda som har medverkat till att verksamheterna inom Motala kommun, svl under det gngna ret som under hela mandatperioden, har utvecklats p ett bra stt.

  kjEllFRaNSSONKOMMUNSTyRELSENS 1:E VIcE ORDFRANDE

 • RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 3 2 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Det gngna ret har knnetecknats av terhmtning av konjunkturen, kade skatteintkter, en tillfllig kning av statsbidragen (konjunkturstd), ett gott ekonomiskt och verk-samhetsmssigt utfall samt ett antal invigningar av fr motala-borna viktiga satsningar. De kade skatteintkterna har bland annat frdelats till de verksamheter som drabbats ekonomiskt av den kalla och snrika vintern. De kade statsbidragen har anvnts till en frstrkning av folkhlsoarbetet, kat fastig-hets- och belggningsunderhll samt till en konjunkturbuffert fr att mta ofrutsedda kostnader.

  I augusti firades byggstarten av riksvg 50, genom Motala till Mjlby med bro ver Motalaviken, med deltagande av infrastrukturministern, generaldirektren fr Trafikverket och kommunstyrelsens ordfranden i Motala och Mjlby. Byggkostnaden r berknad till cirka 1,8 miljarder kronor och vgen berknas vara frdigstlld senast i augusti 2013.

  De mnga varslen och uppsgningarna som har drabbat Motala under ret har mtts av kommunen med ett brett utbud av komvux- och hgskoleutbildningar. De srskilda satsningarna fr att mta den hga ungdomsarbetslsheten har fortsatt och ytterligare medel anslogs till ferieprak-tik och sommarjobb. I den stora industrifastigheten vid Vickerkullavgen har nya verksamheter etablerats och fastig-heten har ven ftt ny gare.

  Regeringens Lsa-rkna-skriva-pengar har frstrkt den prio-ritering som redan har gjorts betrffande resurser till de frsta skolren. All vuxenutbildning har samlats under en rektor och en utredning om var vuxenutbildningen ska lokaliseras har initierats. Lrarlyftet och frskolelyftet ger personal i skolan och frskolan mjligheter till kompetensutbildning.

  Ungbo, boende fr ensamkommande ungdomar, har utkats frn 12 till 18 platser. I satsningen att strka ungdomars fysiska aktiviteter har ytterligare en spontan- och nridrotts-plats anlagts, denna gng i anslutning till Bergvallakolan och Bergvallens IP i Borensberg. Fr att ka valfriheten fr barn-familjerna infrdes kommunalt vrdnadsbidrag den 1 april.

  Ungdomscentret Hallens verksamhet har under ret startats upp och har blivit en populr samlingsplats fr ungdomar ver 16 r. Det r ett samarbete mellan bildningsnmnden, socialnmnden och bostadsstiftelsen Platen.

  Det nya vrdboendet Solbacken med 50 platser belget i stadsdelen Bergstter invigdes i september av barn- och ldreministern. Vrdboendet r offentligt finansierat medan bostadsstiftelsen Platen ger fastigheten och en privat entre-prenr driver verksamheten. I Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens gemensamma rapport ppna jmfrelser Vrd och omsorg om ldre 2010, bekrftas

  Motalas goda kvalitet inom svl ldreomsorg som hemtjnst.Beslut om ett idprogram fr Varamobaden har antagits av kommunfullmktige, vilket anger inriktningen fr det fort-satta arbetet med utvecklingen av omrdet.

  Under ret har byggnationen pbrjats av en ny rddnings- station, som ven inrymmer lokaler fr ambulansverksamheten. Bostadsstiftelsen Platen ska ga och frvalta byggnaden och hyr sedan ut den p lngtidskontrakt till Motala kommun.

  Nio detaljplaner har vunnit laga kraft under ret, bland annat en plan som bekrftar de befintliga fritidsfastigheterna i Pariserviken och en plan som mjliggr ett nytt bostads-omrde vid ett natursknt och attraktivt omrde vid Sdra Freberga. Beslut har ocks tagits att pbrja detaljplanearbetet fr motorstadion vid Dunteberget fr att lsa den mngriga bullerproblematiken.

  Under rets frsta mnader koncentrerades renoveringen av Gamla Motala Verkstad till interiren av lokverkstaden. Det mjliggjorde att lokalen kunde anvndas som kulturlokal fr sommarbruk. Frst ut var en teaterfrestllning som samtidigt var ett integrationsprojekt.

  Inom miljomrdet togs beslut under ret att samtliga inner-stadsbussar och merparten av landsbygdsbussarna ska drivas med biogas frn och med juni 2011. Drmed kar behovet av biogasproduktion och initiativ har tagits att underska om andra aktrer, frutom kommunen, kan bidra till att ka produktionen av biogas. Avloppsreningsverket i Karshult har byggts ut fr att frbttra kvvereningen och biogasproduk-tionen hller p att optimeras. En klimatpremie har infrts fr de frsta som bygger passivhus i Motala. Ett energieffektivise-ringsprojekt har beslutats under ret, med mlsttningen att minska energifrbrukningen i kommunens fastigheter med minst 20 procent.

  Beslut har tagits att genomfra ett stadsmiljprogram fr cen-trum. Under ret har en frsta etapp pbrjats fr att frbttra miljn i Kanalparken, d den kommer att utgra en viktig entr till centrum frn den nya pendeltgsstationen.

  Detta var ett axplock av de mnga beslut och initiativ som har fattats under ret fr att gra en bra kommun nnu bttre. Ett stort tack till alla medarbetare och frtroendevalda som har medverkat till att verksamheterna inom Motala kommun, svl under det gngna ret som under hela mandatperioden, har utvecklats p ett bra stt.

  Kjell FranssonKommunstyrelsens 1:e vice ordfrande

 • 4 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 5 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Fakta om Motala kommun

  tabEll1:kOMMuNFullMktIGEValEt2010

  aNtal aNtal RStER % MaNDat

  Moderata Samlingspartiet 6 781 25 14

  centerpartiet 1 244 5 3

  Folkpartiet liberalerna 1 983 7 4

  Kristdemokraterna 942 3 2

  Socialdemokraterna 11 949 44 26

  Vnsterpartiet 1 538 6 4

  Miljpartiet de grna 1 269 3 2

  Sverigedemokraterna 1 226 5 2

  Sveriges Pensionrers Intresseparti 308 1 0

  vriga 135 1 0

  totalt 27375 100,0 57

  Ogiltiga rster 411 2 -

  Valdeltagande 27 786 84 -

  Klla: Valmyndigheten

  tabEll4:FOlkMNGDEFtERlDER

  lder 2008 % 2009 % 2010 %

  0- 6 3 080 7 3 073 7 3 126 8

  7-15 4 330 10 4 188 10 4 135 10

  16-18 1 947 5 2 538 6 1 817 4

  19-64 24 412 58 23 685 57 24 312 58

  65- 8 184 20 8 359 20 8 565 20

  Summa 41953 100 41843 100 41955 100

  Klla: ScB

  tabEll5:bEFOlkNINGENSutbIlDNINGSNIV,

  pROcENtuEllFRDElNING

  befolkning20-64r 2008 2009 2010

  Frgymnasial 20 19 18

  Gymnasial 56 56 56

  Eftergymnasial 23 24 25

  Uppgift saknas 1 1 1

  Totalt, % 100 100 100

  antaltotalt 23965 23837 23685

  Klla: ScB

  tabEll2:FOlkMNGD31DEcEMbER

  2008 2009 2010

  Mn 20 983 20 936 21 027

  Kvinnor 20 970 20 907 20 928

  totalt 41953 41843 41955

  Klla: ScB

  tabEll3:FOlkMNGDpERFRSaMlING

  2008 2009 2010

  Motala 30 344 30 255 30 311

  Vstra Ny 1 290 1 325 1 312

  Godegrd 702 703 690

  Borensberg 3 949 3 970 4 029

  Klockrike 667 634 636

  Fornsa 2 139 2 128 2 162

  Tjllmo 1 132 1 104 1 098

  Aska, del 1 730 1 724 1 717

  kommunentotalt 41953 41843 41955

  Klla: ScB

  tabEll6:FRVRVSaRbEtaNDEMEDaRbEtSplatS

  IkOMMuNEN2009

  Frvrvsarbetande 16- r (dagbefolkning)Nringsgren antal %

  Jordbruk, skogsbruk och fiske 411 3

  Tillverkning och utvinning 2 890 19

  Energi och milj 216 1

  Byggverksamhet 867 6

  Handel 1 558 10

  Transport 632 4

  Hotell och restauranger 387 3

  Information och kommunikation 210 1

  Kreditinstitut och frskringsbolag 95 1

  Fastighetsverksamhet 259 2

  Fretagstjnster 1 090 7

  civila myndigheter och frsvaret 655 4

  Utbildning 1 847 12

  Vrd och omsorg 3 423 22

  Personliga och kulturella tjnster 643 4

  Oknd bransch 220 1

  totalt 15403 100

  Klla: ScB

 • 4 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 5 5 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Fem r i sammandrag

  Femrisammandrag 2006 2007 2008 2009 2010

  1 Verksamhetens nettokostnad, mkr -1 585,9 -1 682,6 -1 766,7 -1 786,8 -1 851,6

  2 Resultat fre extraordinra poster, mkr 64,1 39,3 17,5 30,2 43,4

  3 rets resultat, mkr 64,1 39,3 33,6 30,2 43,4

  4 Nettokostnadsutveckling, % 5,2 6,1 5,0 1,1 3,6

  5 Utveckling skatteintkter och kommunalekonomisk utjmning, % 5,3 4,3 3,9 1,7 4,2

  6 Nettokostnadernas andel av skatteintkter och kommunalekonomisk utjmning, % 95,9 97,5 98,6 98,1 97,6

  7 Resultat 2 andel av skatteintkter och kommunalekonomisk utjmning, % 3,9 2,3 1,0 1,7 2,3

  8 rets resultats andel av eget kapital, % 7,7 4,5 3,7 3,2 4,4

  9 Finansnetto, mkr -4,2 -3,4 -7,7 -4,4 -3,0

  10 Soliditet, % 58,1 59,0 61,2 54,1 56,2

  11 Likvida medel (inkl. utnyttjad checkkredit.), mkr 119,2 61,9 16,1 129,2 48,6

  12 Balanslikviditet, % 62,1 51,2 39,9 56,6 48,9

  13 Eget kapital, mkr 830,2 869,9 901,1 931,8 976,1

  drav rrelsekapital -133,6 -174,3 -207,1 -195,6 -236,3

  drav anlggningskapital 963,8 1 044,2 1 108,3 1 127,4 1 212,4

  14 Eget kapital per invnare, kr 19 785 20 682 21 479 22 240 23 265

  15 Rrelsekapitalets andel av externa utgifter, % -6,8 -8,4 -9,6 -8,9 -10,4

  16 Lngfristiga skulder, mkr 184,8 171,9 157,0 254,2 220,2

  drav anlggningsln, mkr 184,8 163,3 148,4 148,3 135,1

  17 Bruttoinvesteringar, mkr 111,7 159,1 142,6 130,7 141,0

  18 Nettoinvesteringar, mkr 84,9 144,9 122,5 108,4 116,7

  19 Personalkostnader inkl. omkostnader, mkr 1 365,0 1 450,6 1 496,3 1 477,5 1 482,1

  20 Externa utgifter, mkr (exkl. avskrivningar) 1 986,7 2 070,5 2 160,8 2 207,9 2 280,6

  21 Externa intkter, mkr 2 125,5 2 185,0 2 264,5 2 318,7 2 407,8

  22 Skattesats kr/skattekrona 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25

  drav Motala kommun 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40

  drav Landstinget 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85

  23 Antal invnare i Motala kommun 41 959 42 060 41 953 41 843 41 955

  drav frndring antal invnare/r 47 101 -107 -110 112

  Intkts- och kostnadsstruktur fr driftredovisningen

  FRDElNINGaVINtktERpSlaG.tOtalt2407774tkR.

  Skatteintkter 60%

  Utjmning 19%

  Avgifter 10%

  Bidrag 6%

  Frsljning 4% Hyror 1%

  Personalkostnader 63%

  Tjnster 16%

  Material 8%

  Bidrag 5%

  Hyra 3%

  vriga kostnader 5%

  FRDElNINGaVkOStNaDERpSlaG.tOtalt2364354tkR.

 • 6 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 7 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Frvaltningsberttelse

  SaMhllSEkONOMIN

  (FRNSVERIGESkOMMuNEROchlaNDStING)

  Vrldsekonomin fortstter att strkas efter den djupaste nedgngen i modern tid. Det r liksom tidigare frmst de asiatiska ekonomierna som svarar fr tillvxten i den glo-bala ekonomin. Men ocks frn vst kommer indikationer p bttre fart. I USA vxte BNP med cirka 3 procent i rstakt det fjrde kvartalet 2010. Sysselsttningen vntas nu ka ngot starkare, men oron fr den hga lngtidsarbetslsheten och den skakiga bostadsmarknaden kvarstr. Europa hmmas av skuldproblem, men bilden r delad med en betydligt bttre situation i norra Europa n i sdra. De skuldtyngda lnderna i Europa genomfr stora tstramande sparplaner fr att n EU:s krav p budgetunderskott som r mindre n 3 procent r 2013. Detta dmpar den redan svaga efterfrgan.

  Tillvxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad 2010. Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrgan kat s mycket. Detta frklaras naturligtvis delvis av motsvarande fall 2009. Sverige har dock, av olika skl, klarat sig bttre n mnga andra lnder. BNP steg i fjol med ver 5 procent. Det r den strsta kningen ett enskilt r sedan 1970. Hela pro-duktionsnedgngen i samband med finanskrisen har drmed terhmtats. En sdan utveckling var det inte mnga som trodde var mjlig nr den finansiella oron var som strst.

  Utvecklingen har varit stark ver hela linjen. terhmtningen i vrldshandeln har inneburit att den svenska exporten har kat mycket kraftigt. Normaliserade frhllanden p de finan-siella marknaderna och en kad tillgng p krediter har bidra-git till en liknande upptriktad rekyl fr investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarna har under det senaste ret kat kraftigt. Till exportens och investeringarnas starka tillvxt ska lggas att ocks hushllens konsumtionsutgifter har utvecklats frhllandevis vl. Trots att hushllens reala inkomster endast kade med knappt 1 procent under 2010 kom hushllens konsumtionsutgifter att vxa med ver 3 procent.

  Arbetsmarknaden har frbttrats snabbt tack vare den vx-ande efterfrgan. Den starka sysselsttningsuppgngen som inleddes sista kvartalet 2009 hll i sig ocks under 2010. Antalet arbetade timmar r nu uppe i niv med den freg-ende toppen andra kvartalet 2008. Antalet sysselsatta r dock fortfarande ngot frre n den tidigare toppen, det saknas fortfarande drygt 20 000 sysselsatta. De lneavtal som slts p svensk arbetsmarknad under vren 2010 innebar timlne-kningar p runt 1,7 procent per r exklusive lneglidning och runt 2,5 procent inklusive lneglidning.

  kOMMuNERNaSEkONOMI

  (FRNSVERIGESkOMMuNEROchlaNDStING)

  Kommuner och landsting vntas redovisa starka resultat fr andra ret i rad. Fr 2010 visar resultatet p plus 19 miljarder kronor fr hela sektorn. Samtliga landsting och ver 90 pro-cent av kommunerna rknar med ett nollresultat eller ver-skott. Det finns flera skl till de stora verskotten. Kommuner och landsting lyckades snabbt upparbeta ett krismedvetande som medfrde en terhllsamhet i konsumtion och nyanstll-ningar, samtidigt som flera tillflliga faktorer bidrog till att strka resultaten. Premiebefrielse frn Afa frskring 2009 och2010, terbetalning frn Sveriges Kommuner och Landsting 2009 och tillflligt konjunkturstd frn staten har tillsam-mans strkt resultatet fr de tv ren med nstan 25 miljarder kronor. En annan viktig faktor r att antalet arbetade timmar inte minskade i den utstrckning som befarades, ngot som i sin tur innebar att skatteunderlagsprognoserna fick revideras upp. Ytterligare en effekt av konjunkturnedgngen blev att priser och lner kade lngsammare n berknat, vilket gjorde att kommuner och landsting fick mer fr sina pengar.

  Fr att mildra effekterna av den ekonomiska krisen tillfrdes kommunerna 12 miljarder kronor i extra statsbidrag 2010. Tillskotten har i mnga fall anvnts till att anpassa verksam-heten till en snvare ekonomi i en lngsammare takt n vad som annars hade varit ndvndigt. En relativt svag utveckling av skatteunderlaget och avvecklingen av konjunkturstdet frn och med 2011 har inneburit att kommunerna fortsatt sitt effektiviseringsarbete.

  Att kommunerna i hg grad agerar lngsiktigt blir tydligt med tanke p resultaten under 2010, vilket ocks visar vr-det av frutsgbara och stabila intkter fr kommunerna. Tillskotten har aviserats sent i kommunernas budgetprocess. De sena beskeden har begrnsat kommunernas mjligheter att anvnda medlen till annat n tillflliga insatser och fr-strkning av resultatet. Dessutom skapar det pedagogiska problem i kommunikationen av kommunens budget och resultat. Om konjunkturstden hade varit jmnt frdelade ver ett par r och mtt upp hela perioden med svag tillvxt i skatteunderlaget skulle kommunernas situation varit lttare bde att planera och att pedagogiskt frklara.

  MOtalakOMMuN

  Efter tv r av befolkningsminskningar kade kommunens befolkning under 2010. kningen blev 112 personer (-110 personer under 2009) och befolkningen uppgick vid rsskiftet till 41 955 personer. Flyttningsverskottet blev 70 personer (-36 personer 2009). Under 2010 fddes 474 barn (415 barn

  Omvrldsanalys

 • 6 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 7 7 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  2009), och man fr g tillbaka till 1995 fr att hitta s hga fdelsetal. Under ret avled 426 personer (486 personer 2009) och det gav ett positivt fdelsenetto p 48 personer (-71 per-soner 2009).

  Det r viktigt att gra kommunen attraktiv att leva och bo i. En viktig frutsttning fr en positiv befolkningsutveckling r att inte arbetslsheten kar. Motalas nringsliv har drabbats hrt av konjunkturnedgngen med mnga varsel som fljd.

  Vl fungerande kommunikationer r viktiga fr miljn och trafikskerheten liksom fr att vara en attraktiv boende- och etableringsort. Det r drfr gldjande att tv stora infrastruk-turprojekt r p god vg att genomfras. Planeringen och genomfrande av utbyggnaden av dubbelspr Motala-Mjlby fortstter. Dubbelspret utgr en viktig del i utvecklingen av pendeltgsystemet i lnet genom att vstra lnsdelen knyts nrmare regioncentrum. Planeringen fr omlggning av riks-vg 50 genom Motala har ocks en hg prioritet och genom-frandet har pbrjats under ret.

  Kommunens totala borgensfrbindelser minskade under 2010 med 27 miljoner kronor och uppgr vid rsskiftet till 750 miljoner kronor. Under 2004 trffades rekonstruk-tionsavtal med tre bostadsrttsfreningar som kommunen r borgenr fr. Avtalen innebr att kommunen garanterar underskottstckning i freningarna om de hjer intkterna och minskar sina kostnader fr att sedan brja amortera de ln som kommunen borgar fr. Riskerna i dessa avtal r bero-ende av rnteniverna vilka fr tillfllet har ett gynnsamt lge. Motala kommun har i november 2005 ingtt en solidarisk borgen ssom fr egen skuld fr Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga frpliktelser. Samtliga kommuner som r medlemmar i Kommuninvest har ingtt likalydande borgens-frbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingtts ett avtal om hur ansvaret ska frdelas p varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna fr denna frdelning sker efter en berkningsmodell grun-dad p samtliga medlemskommuners respektive garandel i Kommuninvest.

  Motala kommun har totalt avsatt 18 miljoner kronor fr framtida kostnader som gller sluttckningen av den gamla deponin vid Tuddarps avfallsanlggning. De avsatta medlen berknas tcka kostnaderna. Terrasserings- och sluttcknings-arbeten pbrjades under 2009 med massor frn dubbelsprs-utbyggnaden. De nrmaste ren ska sttningar mtas innan tt- och skyddsskikt lggs p. I dagslget r det svrt att sga nr i tiden sluttckningen r klar, men troligtvis 2015-2016.

  Prognoserna fr kommunens rliga pensionsutbetalningar visar att de rligen kar och nr kulmen 20252030. Fr Motala kommun skulle det innebra kraftiga kostnads-kningar. Fr att undvika att vxande betalningar trnger undan annan kommunal verksamhet, har kommunen brjat

  omfrdela sina pensionskostnader ver tiden. Frn och med budget 2006 finns medel avsatta fr att lsa delar av pensions-skulden. Kommunen har ett ramavtal med KPA om inlsen av pensionsfrmner som ingr i ansvarsfrbindelsen. Under 2006-2009 inlstes 74 miljoner kronor inklusive lneskatt. Under 2010 avsattes ytterligare 20 miljoner kronor inklusive lneskatt. verskottsfonden i den del som tryggats genom frskring har frndrats positivt med 6,2 miljoner kronor under ret. 1,1 miljoner kronor av dessa kommer att anvndas till indexeringar och resterande till ytterligare frskring.

  I april fattade kommunfullmktige beslut om ett lednings-system fr Motala kommun, LedMot. Ledningssystemet r ett verktyg fr att leda kommunens verksamhet s att strsta mjliga nytta skapas fr medborgare och kunder. De brande delarna i LedMot r riktlinjer och modell, organisation och rollfrdelning, mlstyrning, verksamhetsutveckling, styrdoku-ment samt rsagenda som beskriver nr i tiden arbetet ska ske.

  MluppfyllelseKommunen ska enligt kommunallagen anvnda mlstyrning som metod fr att leda verksamhet och ekonomi. Mlen som faststlls ska syfta till att skerstlla det som lagen kallar god ekonomisk hushllning. En god ekonomisk hushllning har en vidare innebrd n att ekonomin r i balans. Kommunens verksamhet ska dessutom vara ndamlsenlig och effektiv. Kommunen ska strva efter att gra rtt saker utifrn kun-ders och medborgares behov och nskeml samt upprtthlla en hg kvalitet i frhllande till frbrukade resurser.

  Fr att mlstyrningen ska bli meningsfull r det viktigt att mlen r realistiska, mlen ska ligga p en sdan niv att det r mjligt att uppn dem samtidigt som de ska utgra en utmaning fr organisationen. En annan avgrande frutstt-ning r att mlen r accepterade och vl knda av alla som genom sitt arbete ska bidra till att mlen uppfylls. Dialog och delaktighet vid svl planering som uppfljning r en ndvndighet. Grunden fr mlen r kommunfullmkti-ges vision om Motala kommun. Utifrn visionen beslutar kommunfullmktige om inriktningsml. En del av dessa r gemensamma och gller fr alla nmnder och styrelsen, andra r specifika fr en nmnds eller styrelsens verksamhet. Syftet med de gemensamma inriktningsmlen r att tillfra styrningen ett kommunvergripande perspektiv samt att f en enhetlig inriktning inom de omrden som de gemensamma mlen berr. Inriktningsmlen r en frlngning av visionen och uttrycker de huvudomrden som r prioriterade fr den kommunala politiken. Mlen r vergripande formulerade och anger de vrden som ska uppfyllas. De r lngsiktiga med ett perspektiv p 8-10 r. Inriktningsmlen konkretiseras i resultatml av varje nmnd och styrelsen och anger en mtbar niv som ska uppns. Mtningen ska ske genom att ett eller

 • 8 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 9 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  flera nyckeltal kopplas till mlet. Mlen ska vara tidsbestmda och strcka sig ver en mandatperiod.

  Fr att kunna bestmma graden av mluppfyllelse redovisas nmndernas och styrelsens resultatml som r kopplade till respektive inriktningsml. Eftersom 2010 r slutperioden fr inriktningsmlen s r det den faktiska mluppfyllelsen som ska redovisas. Graden av mluppfyllelse fr varje inriktnings-ml bedms i ngon av dessa tre niver:

  ja,MlEtRuppNtt.

  MlEtRENDaStDElVISuppNtt.

  NEj,MlEtRINtEuppNtt.

  Fr att ett inriktningsml ska f upptriktad pil ska 75 pro-cent eller fler av resultatmlen peka i rtt riktning. Fr hori-sontell pil ska 25 procent eller fler peka i rtt riktning och fr nedtriktad pil ska frre n 25 procent peka i rtt riktning.

  MlFRVERkSaMhEtEN

  Enligt kommunallagen ska i budgeten fr verksamheten anges ml och riktlinjer som r av betydelse fr god ekonomisk hus-hllning. Det ska sledes finnas en koppling mellan verksam-hetens ml och god ekonomisk hushllning. Mluppfyllelsen i verksamheten redovisas i nmndernas/styrelsens redovisningar lngre fram i detta dokument. De kommungemensamma mlen redovisas under kommunstyrelsen.

  FINaNSIEllaMl

  Det finansiella perspektivet tar sikte p kommunens finan-siella stllning och dess utveckling. Drigenom anges de finansiella frutsttningarna eller ramarna fr den verksam-het som kommunen bedriver. Kommunerna ska ha en tydlig ambitionsniv i form av ml fr den egna finansiella utveck-lingen och stllningen. Formuleringarna av mlen mste utg frn vad som i normalfallet r att betrakta som god ekono-misk hushllning. Varje enskild kommun fr drefter anpassa mlen till sina egna frhllanden och omstndigheter. En allmn utgngspunkt mste vara att varje generation sjlv ska bra kostnaderna fr den service som den konsumerar. Detta innebr att ingen generation ska behva betala fr det som en tidigare generation frbrukat. Resultatet mste vara tillrckligt stort fr att motsvarande serviceniv ska kunna garanteras ven fr nstkommande generation utan att behva uttaxera en hgre skatt. En annan viktig del i den finansiella mlstt-ningen r skuldsttningen p kort och lng sikt. Kommunen kan ocks i finansieringsstrategin precisera hur till exempel investeringar och pensioner ska finansieras. I den finansiella mlsttningen br risk och andra oskerhetsfaktorer vgas in. ven ml fr till exempel in- och utbetalningsstrmmar kan vara aktuella.

  Nedan redovisas de finansiella mlen och mluppfyllelsen under 2010. Om mluppfyllelsen r god kan kommunen anses ha en god ekonomisk hushllning ur ett finansiellt perspektiv.

  Ml: Att resultat fre extraordinra poster i relation till skatte-intkter och kommunalekonomiska utjmningen uppgr till minst tv procent.

  MluppFyllElSE: Eftersom resultatet 2010 fre extra-ordinra poster i relation till skatteintkter och utjmningen r 2,3 procent s r mlet uppfyllt.

  RESultatFREExtRaORDINRapOStERIRElatIONtIll

  SkattEINtktEROchkOMMuNalEkONOMISkutjMNING|%

  Balanskravet r ett minimikrav fr resultatet, men fr att f en ekonomisk balans krvs ett strre sammantaget verskott. Resultatnivn som anges i mlet r en frutsttning fr att kommunens ekonomi ska bli lngsiktigt stabil och motsvara kraven p god ekonomisk hushllning. Nivn behvs bland annat fr att inflationen inte ska urholka vrdet av det egna kapitalet och som en buffert mot ofrutsedda hndelser. Bde p kostnads- och intktssidan kan frutsttningarna snabbt frndras och det tar tid fr kommunen att stlla om sin verk-samhet. Vidare ska verskottet delfinansiera de behov som kommunen har fr investeringar och lngsiktiga taganden.

  Resultatet fre extraordinra poster redovisar de medel som blir ver eller saknas nr den lpande verksamheten r betald. Finansiella poster i form av skatteintkter, kommunaleko-nomisk utjmning samt finansiella kostnader och intkter tillkommer i detta resultat.

  Ml: Kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras med egna medel. Detta sett utifrn ett femrsperspektiv.

  MluppFyllElSE: Eftersom mlet utgr frn ett femrigt perspektiv med startr 2006 s r 2010 frsta gngen det med skerhet kan fastsls om mlet r uppfyllt eller inte. Nettoinvesteringarna i den skattefinansierade verksamheten uppgick under perioden till 394 miljoner kronor och avskriv-ningarna till 317 miljoner kronor. rets resultat fr perioden

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  2006 2007 2008 2009 2010

  3,94,0

  2,3

  1,0

  1,7

  2,3

 • 8 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 9 9 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  ska finansiera mellanskillnaden. Fr perioden har det totala rets resultat uppgtt till 183 miljoner kronor och drmed kan konstateras att mlet r uppfyllt.

  INVEStERINGSutGIFtEROchINVEStERINGSINkOMStER|MkR

  Fr att inte lneskulden ska ka, r det angelget att investe-ringsnivn anpassas till kommunens ekonomiska frutstt-ningar. En alltfr stor lneskuld gr att rntekostnaderna tar fr stor del av de tillgngliga resurserna och trnger undan annan verksamhet.

  Ml: I en jmfrelse ver tiden ska soliditetens utveckling vara ngot stigande fr att motsvara en god ekonomisk hushllning.

  MluppFyllElSE: Soliditeten har under ret kat frn 54 procent till 56 procent och mlet kan fr det enskilda ret anses vara uppfyllt.

  SOlIDItEt(Exkl.aNSVaRSFRbINDElSENaVSEENDEpENSIONER)|%

  SOlIDItEt(INklaNSVaRSFRbINDElSENaVSEENDEpENSIONER)%

  Soliditeten r ett mtt som anvnds fr att mta kommunens ekonomiska styrka i ett lngsiktigt perspektiv. Mttet anger hur stor andel av de totala tillgngarna som finansierats med eget kapital. Eget kapital i balansrkningen kan sledes beskrivas som en historisk framskrivning av resultatrkning-ens utveckling. Det r ett negativt tecken fr ekonomin om soliditeten successivt frsmras. En kning av soliditeten kan uppns med en frbttrad resultatutveckling och genom att nettoinvesteringsnivn bttre harmoniserar med egna tillfrda medel. Orsaken till den negativa utvecklingen under 2009 var den kraftiga kningen av tillgngarna (medfinansiering av riksvg 50) och kraftigt kad likviditet.

  Ml:Kommunens lngsiktiga ml r att ha ett positivt rrelse-kapital. Fr att uppn detta krvs att kommunen har en positiv frndring av rrelsekapitalet varje r.

  MluppFyllElSE: Rrelsekapitalet har under ret frsm-rats frn -196 till -236 miljoner kronor och mlet kan drfr, i vart fall p kort sikt, inte anses vara uppfyllt.

  RRElSEkapItalOchlIkVIDItEt|MkR

  Rrelsekapitalet, som bestr av omsttningstillgngar minus kortfristiga skulder, kan sgas vara ett mtt p den ekono-miska styrkan p kort sikt. Det r viktigt att skapa ett positivt

  Inv utg

  Inv ink

  0

  50

  100

  150

  200

  2006 2007 2008 2009 2010

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  2006 2007 2008 2009 2010

  -5

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2006 2007 2008 2009 2010

  Rrelsekapital

  Likvida medel

  -250

  -200

  -150

  -100

  -50

  0

  50

  100

  150

  2006 2007 2008 2009 2010

 • 1 0 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 1 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  rrelsekapital fr att f en bra handlingsberedskap infr framtiden. Det sker bst genom en stark resultatbudget som bland annat mjliggr en hgre grad av sjlvfinansiering av investeringar. Orsaken till frsmringen r framfrallt den kraftiga minskningen av likvida medel under 2010.

  Ml: Kommunen ska i budget rligen avstta medel fr att ver tid jmna ut pensionskostnaderna. Om det rliga resul-tatet fre extraordinra poster i relation till skatteintkter och kommunalekonomiska utjmningen verstiger tv procent ska dessa medel avsttas till framtida pensionsutbetalningar.

  MluppFyllElSE: Frn och med budget 2006 finns medel avsatta fr att lsa delar av pensionsskulden. Kommunen har ett ramavtal med KPA om inlsen av pensionsfrmner som ingr i ansvarsfrbindelsen. Under 2006-2009 inlstes 74 miljoner kronor, inklusive lneskatt. Under 2010 avsattes ytterligare 20 miljoner kronor inklusive lneskatt. Mlet r uppfyllt.

  SyNpuNktSSyStEM

  Motala kommuns synpunktssystem, Dialog Motala, infrdes 2009. Synpunkter kan lmnas via kommunens hemsida men ocks skriftligen, via telefon eller personligt mte. Antalet registrerade synpunkter kade frn 402 stycken 2009 till 3 207 stycken 2010. Den stora kningen beror p att tekniska frvaltningen frn 2010 hanterar sin felanmlan i Dialog Motala. Drygt 90 procent av alla synpunkter avser tekniska frvaltningen. Under ret har marknadsfringen av systemet kat genom bland annat annonsering, affischering och p motala.se. Nrmare 70 procent av synpunkterna besvaras inom den utlovade svarstiden tio arbetsdagar. Viktiga utveck-lingsfrgor r att frbttra svarstiden och att ka den systema-tiska anvndningen av inkomna synpunkter fr att frbttra verksamheten.

  typaVSyNpuNktaNtalSyNpuNktER2010

  Berm 22

  Frslag 138

  Klagoml 848

  Felanmlan 2 097

  Frga 102

  Summa 3207

  Varavbesvaradeinom10arbetsdagar(%) 69

  Ekonomisk versiktkOMMuNENSEkONOMI

  De senaste ren har det funnits tydliga tecken p en kad fokusering p en sund ekonomi. Kommunen har ntt posi-tiva resultat under r med svra ekonomiska frutsttningar genom att verksamheten har anpassats till resurserna. Det finns en kad medvetenhet i kommunen om att det lngsik-

  tigt krvs verskott fr att till exempel finansiera investeringar och kande pensionsutbetalningar. Av avgrande betydelse fr att lngsiktigt n hllbara resultat r att kommunens finansiella ml i samklang med ml och riktlinjer fr verk-samheten ocks blir styrande i praktiken. Utvrderingen av rets resultat ska gras mot de finansiella mlen och inte mot nollstrecket.

  Fr sjtte ret i rad r det gldjande att konstatera att kommu-nen i sin helhet r i ekonomisk balans. Det som oroar r att det i den skattefinansierade verksamheten finns en ekonomisk obalans mot tilldelad ekonomisk ram p 10 miljoner kronor. Resultatet i rsredovisningen 2010 visar att fyra av de fem finansiella mlen r uppfyllda. Varje r mste kommunen n dessa ml fr att ven ekonomin lngsiktigt ska vara i balans.

  Skatteintkterna och kommunalekonomiska utjmningen har kat mer n nettokostnaderna. Medan skattintkterna och utjmningen under 2010 kade med 4,2 procent, kade nettokostnaderna med 3,6 procent.

  rets resultat visar ett verskott p 43,4 miljoner kronor. Eftersom det budgeterade verskottet var 36,8 miljoner blev den positiva budgetavvikelsen 6,6 miljoner kronor.

  Mer om nmndernas och styrelsens verksamheter, resultat och mluppfyllelse finns under avsnitten fr respektive nmnd och styrelsen.

  VERkSaMhEtENSNEttOkOStNaDER

  Verksamhetens nettokostnader visar hur stor del av kom-munens lpande verksamhet som mste finansieras p annat stt. De utgr skillnaden mellan kostnader (inklusive avskriv-ningar) och intkter i kommunens driftverksamhet.

  Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 852 miljoner kronor 2010, vilket r en kning med cirka 65 miljoner kro-nor (3,6 procent) jmfrt med 2009. Verksamheternas net-tokostnadsandel av skatteintkter och kommunalekonomisk utjmning uppgick till 97,6 procent, vilket r en minskning med 0,5 procent jmfrt med 2009.

  NEttOkOStNaDERNaS aNDEl aV SkattEINtktER Och kOMMuNal-

  EkONOMISkutjMNING|%

  90

  92

  94

  96

  98

  100

  2006 2007 2008 2009 2010

 • 1 0 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 1 1 1 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  FINaNSNEttO

  Finansnettot bestr av skillnaden mellan intkts- och kost-nadsrntor. rets finansnetto r negativt och uppgr till 3,0 miljoner kronor, en frbttring med 1,4 miljoner kronor jmfrt med 2009.

  FINaNSNEttO|MkR

  REtSRESultat,FRNDRINGaVEGEtkapItal

  Efter de extraordinra posterna kan rets resultat utlsas. Det egna kapitalet r den del av tillgngarna som kommu-nen betalat med egna medel, det vill sga frmgenheten. Kommunens egna kapital kade under 2010 med 43,4 miljoner kronor och uppgick till 976,1 miljoner kronor p balansdagen.

  FRNDRINGaVEGEtkapItal|MkR

  lNESkulD

  Kommunens lngfristiga lneskuld uppgick vid rsskiftet till 144,5 miljoner kronor. Lneskulden har drmed minskat med 13,2 miljoner kronor. Fr att ven fortsttningsvis kunna minska lneskulden mste investeringar i den skattefinansie-rade verksamheten finansieras med egna medel.

  lNESkulD|MkR

  balaNSkRaVEt

  Enligt lagstiftningen ska underskott fr ett enskilt r terstl-las inom tre r. Det sker genom ett motsvarande verskott i respektive rs balanskravsutredning. Om det finns synnerliga skl kan fullmktige besluta att inte reglera hela underskottet ett visst r. Avstmningen mot det lagreglerade balanskravet visar att kommunens justerade resultat uppfyller balanskravet.

  Balanskravsutredningen (nedan) visar ett justerat resultat p 42,6 miljoner kronor.

  aVStMNINGaVbalaNSkRaVEt2010(MkR)

  rets resultat +43,4

  Nedskrivningar +1,1

  Realisationsvinster -2,0

  Taxefinansierad verksamhet avfall -3,1

  Hovrttsdom Folkets Hus +3,2

  Justerat resultat +42,6

  Nedskrivningarna bestr i huvudsak av fastigheter som r slda eller rivna. Under 2010 sldes bilar/transportmedel, allmn markreserv, skolfastigheter och frrd som gav en realisationsvinst p 2,0 miljoner kronor.

  Den taxefinansierade verksamheten inom kommunen, vatten och avfall, ska inte finansieras med skatteintkter. ver- res-pektive underskott avstts eller disponeras av det egna kapita-let efter rets resultat. Under 2010 visade avfall ett verskott p 3,1 miljoner kronor som efter rets resultat avstts till det egna kapitalet. Verksamheten vattens resultat bokfrs som en kortfristig skuld/fordran till taxekollektivet, i enlighet med VA-lagstiftningen. Verksamheten vatten redovisade ett ver-skott p 2,6 miljoner kronor. Detta resultat bokfrs fre rets resultat som en kortfristig skuld.

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  2006 2007 2008 2009 2010

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  2006 2007 2008 2009 2010

  0

  50

  100

  150

  200

  2006 2007 2008 2009 2010

 • PersonalredovisninghlSaSjukFRNVaRO

  Hlsoarbetet har varit framgngsrikt men strre fokus br lggas p sdant som gr medarbetarna friska, s kallade frisk-faktorer eller stt att frmja hlsa. Kommunen satsar drfr vidare med ytterligare fokus p hlsofrmjande frgor. Fr att bli en mer attraktiv arbetsgivare har det aktivt arbetats med hlsostrategin Vgar till hlsa. Ett fortsatt arbete med utbild-ningar och aktiviteter fr kommunens hlsoombud har skett under ret. De 225 hlsoombuden gr en stor insats fr att inspirera sina arbetskamrater till ett friskare liv. Utbildningen Hlsofrmjande ledarskap har fortsatt under ret

  Under ret har ett stort antal subventionerade hlsoaktiviteter erbjudits kommunens anstllda via kommunens personal-klubb. Fyra fullsatta frelsningar p temat Hlsoinspiration har genomfrts under hsten. Under ret har det skett en utveckling och omstrukturering av hela rehabiliteringsprocessen.

  Sjukfrnvaron har mellan ren 2003 och 2010 minskat frn 11,61 procent till 5,44 procent. Ett ml r att sjukfrnvaron ska understiga snittet fr alla kommuner men vara hgst 6 procent till 2012.

  SjukFRNVaROIpROcENtaVtOtaltaRbEtaDtID

  Frvaltning r

  2008 2009 2010

  Kommunledningsfrvaltningen 2,48 1,65 3,00

  Plan- och Miljfrvaltningen 1,95 2,19 2,64

  Bildningsfrvaltningen 5,34 5,03 4,20

  Socialfrvaltningen 8,69 8,27 7,25

  Tekniska frvaltningen 6,71 6,36 6,50

  totalt 6,47 6,14 5,44

  SjukFRNVaROIpROcENtaVtOtaltaRbEtaDtIDpERlDERSINtERVall

  ldersintervall Totalt Kvinnor Mn

  < = 29 r 3,90 4,32 2,36

  30 49 r 5,04 5,58 2,93

  > = 50 r 6,16 6,87 4,06

  totalsumma 5,44 6,01 3,54

  ven de lnga sjukskrivningarna p tre mnader eller mer sjunker.

  SjukFRNVaRO>59DaGaRIpROcENtaVtOtaltaNtalSjukDaGaR

  2008 2009 2010

  Kommunledningsfrvaltningen 69,61 48,41 58,26

  Plan- och Miljfrvaltningen 35,14 10,52 15,65

  Bildningsfrvaltningen 61,98 55,14 46,10

  Socialfrvaltningen 62,73 57,42 49,34

  Tekniska frvaltningen 57,00 46,26 49,95

  totalt 61,78 55,07 47,95

  SjukFRNVaRO>59DaGaRIpROcENtaVtOtaltaNtalSjukDaGaR

  ldersintervall Totalt Kvinnor Mn

  < = 29 r 18,26 20,49 0

  30 49 r 47,98 49,82 24,49

  > = 50 r 50,86 58,24 42,43

  totalsumma 47,95 49,11 40,43

  aNtalMNaDSaNStllDapERVERkSaMhEtSOMRDE

  Den som r mnadsanstlld kan antingen ha en anstllning utan tidsbegrnsning (tillsvidareanstllning) eller ett vikariat under en viss tid (visstidsanstllning). I nedanstende tabell ingr ven tjnstlediga och frldralediga.

  aNtalMNaDSaNStllDapERVERkSaMhEtSOMRDE

  Frvaltning r

  2009 2010

  Kommunledningsfrvaltningen 91 81

  Plan- och Miljfrvaltningen 92 92

  Bildningsfrvaltningen 1 683 1676

  Socialfrvaltningen 1 382 1342

  Tekniska frvaltningen 362 378

  antalanstllda 3607* 3566*

  * Anstllda kan ha anstllningar p fler n en frvaltning, drfr stmmer inte summan vid en nedrkning.

  223 personer r vilande p sina tillsvidaretjnster fr att vika-riera p annan tjnst.

  Det totala antalet anstllda, tillsvidare- och visstidsanstllda, uppgick 2010 till 3 566 personer. r 2010 har antalet anstllda totalt minskat med 41 personer. Minskningen p socialfrvaltningen beror p att verksamheter har lagts ut p entreprenad. kningen p den tekniska frvaltningen beror p att stdenheten genom upphandling terftt stduppdrag. r 2010 har 70 procent av kvinnorna heltidsanstllningar och 30 procent deltidsanstllningar. Av mnnen innehar 89 pro-cent heltidsanstllningar och 11 procent deltidsanstllningar.

  kVINNOROchMN

  Av kommunens 3 566 anstllda r 2 815 kvinnor och 751 mn, vilket procentuellt innebr att kvinnorna utgr 79 procent av de anstllda. Procentuellt sett finns flest kvinnor i frhllande till mn inom socialfrvaltningen och flest mn i relation till antal kvinnor inom plan- och miljfrvaltningen.

  lDER

  Medelldern i kommunen 2009 r 46,4 r. Fr kvinnorna r medelldern 46,1 r och fr mnnen 47,4 r. ldersgrupperna frdelar sig enligt nedan:

  lDERSSaMMaNSttNING

  1 2 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  51-55

  15%

  30-39

  20%

  56-60

  15%

  66-99

  1%

  20-29

  5%

  40-50

  32%

  61-65

  12%

 • 1 2 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 3

  lNEROchpENSIONER

  Varje mnad utbetalas mellan 4 386 och 4 868 lner. Den hgre siffran gller juli, augusti och september, d det r mnga semestervikarier. Varje mnad uppgick lneutbe-talningen till mellan 81 och 91 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter.

  Totalt under 2010 utbetalades cirka en miljard kronor i lner, vilket trots att en lnerevision gt rum r ungefr samma summa som under 2009. Till detta ska lggas personalom-kostnader p cirka 400 miljoner kronor. Personalkostnaden utgr 63 procent av de totala kostnaderna.

  Kommunens kostnad fr utbetalda pensioner 2010 r cirka 30 miljoner kronor. I denna summa ingr lderspension, srskild lderspension, intjnad pensionsrtt, visstidspension, garantipension, sjukpension, lokala avtal, AGF-KL samt efter-levandepension. Under ret har 83 anstllda gtt i pension.

  MERtIDOchVERtID

  Med mertid menas den tid som deltidsanstllda arbetar utver faststlld arbetstid. Under 2010 uppgick mer- och vertid till 32 668 timmar, vilket r en kning frn 2009 med 5 970 timmar. vertid utgr 23 495 timmar och mertiden str fr 9 173 timmar.

  FramtidenEn ljusare internationell bild samt fretagens och hushllens positiva frvntningar infr framtiden gr att svensk ekonomi frvntas vxa snabbt ven under 2011. BNP berknas ka med 4,3 procent samtidigt som sysselsttningen (antal arbe-tade timmar) stiger med 1,8 procent. ven 2012 frvntas BNP-tillvxten bli hg, drygt 3 procent. Produktionen fr-vntas vxa betydligt starkare under 2011 n antalet arbetade timmar. Det innebr att en del av den produktivitetsminsk-ning som skett kan hmtas in igen. Skatteunderlagsprognosen i februari 2011 ger mer positiva frutsttningar fr kom-munsektorn. Det motverkas delvis av att lnekningstakten frutses stiga efter hand som situationen p arbetsmarknaden blir stramare.

  Trots frstrkningen av resultaten i kommunsektorn kvar-str det mer lngsiktiga problemet att intkterna normalt knappast tcker de behov av verksamhet som demografi och krav p frbttringar stller. Kommuner och landsting str fortfarande infr stora omprvningar. En r att det kommer att bli svrt att anpassa kostnaderna inom gymnasieskolan till avsevrt minskade elevkullar samtidigt som statsbidrag dras in i samband med den nya gymnasiereformen. En utma-ning framver r att behoven och resurserna fr olika kom-munala verksamheter skiftar snabbt, beroende p storleken p barnkullar, befolkningens flyttmnster, regelfrndringar

  och reformer, och inte minst konjunkturlge. Kommunal verksamhet i frndring r mer regel n undantag. Det gller att anpassa verksamheten efter skiftningarna. Med begrnsade resurser och kat behov av offentliga tjnster krvs ett kon-tinuerligt utvecklingsarbete p svl lokal som central niv i syfte att ka effektiviteten.

  Olika stt att utfra tjnsterna prvas och frutsttning-arna fr alternativa utfrare frbttras. Samverkanslsningar mellan kommuner och landsting mste infras p allt fler omrden.

 • 1 4 RSREDOV I SN I NG 2 0 0 9 MO TA L A KOMMUN

  Resultatrkning Finansieringsanalys

  Balansrkning

 • RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 5 1 4 RSREDOV I SN I NG 2 0 0 9 MO TA L A KOMMUN

  Resultatrkning

  beloppitkr avvikelse

  Not 2010 motbudget 2009

  Verksamhetens intkter 1 504 424 -10 576 493 882

  Verksamhetens kostnader 2 -2 272 288 11 652 -2 200 090

  Avskrivningar 3 -83 726 -4 726 -80 581

  Verksamhetensnettokostnader -1851590 -3650 -1786789

  Skatteintkter 4 1 443 125 5 383 1 428 028

  Kommunalekonomisk utjmning 5 389 661 -289 329 392

  Fastighetsavgift 5 65 302 1 288 64 010

  Finansiella intkter 6 5 262 1 262 3 362

  Finansiella kostnader 7 -8 340 2 660 -7 792

  Resultatfreextraordinraposter 43420 6654 30211

  Extraordinra kostnader/intkter 0 0 0

  retsresultat 43420 6654 30211

  Finansieringsanalys

  DENlpaNDEVERkSaMhEtEN Not 2010 2009

  Frndring av eget kapital 43 420 30 211

  Avskrivningar 3 83 726 80 581

  Frndring pensionsskuld inkl lneskatt 17 -4 004 2 181

  Avsttning framtida pensionsutbetalningar 17 10 000 14 000

  Iansprktagande av framtida pensionsutbetalningar 17 -14 000 0

  terstllande deponi 17 0 -237

  Avsttning till statlig infrastruktur 18 0 96 529

  vriga ej likviditetspverkande poster 20 -1 863 -8 552

  Medelfrnverksamheten 117279 214713

  Frndring kortfristiga fordringar 14 -51 401 -5 380

  Frndring frrd 13 -364 474

  Frndring kortfristiga skulder 19 11 810 106 465

  kassafldefrndenlpandeverksamheten 77324 316272

  INVEStERINGSVERkSaMhEtEN

  Utbetalning fastigheter och anlggningar 25 -110 373 -98 886

  Inbetalning fastigheter och anlggningar 25 24 263 21 022

  Utbetalning maskiner och inventarier 26 -30 602 -31 830

  Inbetalning maskiner och inventarier 26 49 1 340

  kassafldefrninvesteringsverksamheten -116663 -108354

  FINaNSIERINGSVERkSaMhEtEN

  Nyupptagna ln 18 0 1 432

  Amortering av ln 18 -33 940 -801

  kning lngfristiga fordringar 21 -11 957 -96 428

  Minskning lngfristiga fordringar 22 4 575 998

  kassafldefrnfinansieringsverksamheten -41322 -94799

  retskassaflde 16 -80661 113119

  Likvida medel vid rets brjan 129 215 16 096

  Likvida medel vid rets slut 48 554 129 215

 • 1 6 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 7 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Balansrkning

  beloppitkr Not 2010-12-31 2009-12-31

  tIllGNGaR

  anlggningstillgngar

  Materiella anlggningstillgngar

  Mark och byggnader 8 1 267 824 1 241 531

  Maskiner och inventarier 9 97 011 87 667

  Summamateriellaanlggningstillgngar 1364835 1329198

  Medfinansiering till statlig infrastruktur

  Bidrag till statlig infrastruktur 10 92 000 96 000

  Finansiella anlggningstillgngar

  Aktier, andelar m.m. 11 15 061 14 927

  Lngfristiga fordringar 12 37 449 26 201

  Summafinansiellaanlggningstillgngar 52510 41128

  Summaanlggningstillgngar 1509345 1466326

  Omsttningstillgngar

  Frrd m.m. 13 2 562 2 199

  Kortfristiga fordringar 14 175 270 123 868

  Likvida medel 15 48 554 129 215

  Summaomsttningstillgngar 226386 255282

  SuMMatIllGNGaR 1735731 1721608

  EGEtkapItal,aVSttNINGaROchSkulDER

  Egetkapital

  Balanserat eget kapital 16 976 083 931 826

  Varav rets resultat 43 420 30 211

  Summaegetkapital 976083 931826

  avsttningar 17 76 723 84 727

  Skulder

  Lngfristiga skulder 18

  Skulder till kreditinstitut 144 491 157 658

  Skuld till statlig infrastruktur 75 756 96 529

  Summalngfristigaskulder 220247 254187

  Kortfristiga skulder 19

  Kortfristiga ln 1 154 1 042

  Leverantrsskulder 118 804 71 071

  vriga kortfristiga skulder 228 556 232 309

  Upplupna kostnader och frutbetalda intkter 68 475 102 921

  Upplupen pensionskostnad individuell del 45 689 43 525

  Summakortfristigaskulder 462678 450868

  Summaskulder 682925 705055

  SuMMaEGEtkapItal,aVSttNINGaROchSkulDER 1735731 1721608

  paNtEROchaNSVaRSFRbINDElSER

  panterochdrmedjmfrligaskerheter

  Obelnade panter Inga Inga

  Fastighetsinteckningar Inga Inga

  ansvarsfrbindelser

  Pensionsfrpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsttningarna 23 879 648 937 652

  Drav lneskatt 171 739 183 063

  Borgenstaganden 24 749 661 776 598

  Rekonstruktionsavtal Bostadsrttsfreningar 3 026 3 749

  Leasingavtal finansiell leasing 10 484 10 307

 • 1 6 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 7 1 7 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Notfrteckning

  beloppitkr 2010 2009

  Not1Verksamhetensintkter

  Frsljningsmedel 92 270 95 213

  Konsumtionsavgifter 106 976 117 139

  Socialomsorgsavgifter 76 051 75 378

  vriga avgifter 47 256 31 333

  Hyror och arrenden 26 187 25 791

  Bidrag 153 667 147 907

  Realisationsvinster 2 017 1 121

  Summa 504424 493882

  Not2Verksamhetenskostnader

  Personalkostnader 1 482 133 1 477 500

  Material 175 533 169 995

  Tjnster 382 522 330 122

  Hyror 70 298 66 658

  Bidrag 122 466 118 758

  vriga kostnader 39 336 37 057

  Varav jmfrelsestrande post (Hovrttsdom att erstta Folkets Hus & Park) 3 438 0

  beloppitkr 2010 2009

  Not8Markochbyggnader

  Markreserv 15 342 15 298

  Verksamhetsfastigheter 709 979 738 474

  Affrsfastigheter 330 631 290 552

  Publika fastigheter 151 688 148 746

  Fastigheter fr annan verksamhet 21 101 14 435

  vriga fastigheter 39 083 34 026

  Summa 1267824 1241531

  Not9Maskinerochinventarier

  Maskiner 10 647 10 452

  Inventarier 69 274 57 631

  Bilar/Transportmedel 17 090 19 585

  Summa 97011 87668

  Not10bidragtillstatliginfrastruktur

  Avser projekt Riksvg 50 Mjlby-Motala (Skepparpinan)

  Beslutat bidrag till projektet 100 000 100 000

  Upplst under ret (Avskrivningstid 25 r -4 000 -4 000

  Upplst tidigare r -4 000 0

  Summa 92000 96000

  Not11aktier,andelar,mm

  aktier

  Kommun AB 2 2

  AB stgtatrafiken 265 265

  Mjlby-Svartdalens Energiverk AB 444 444

  Motala Idrottsgymnasium AB 100 49

  stgtaporten 2 2

  Delsummaaktier 813 762

  andelar

  Kommuninvest 2 227 2 194

  stsvenska yrkeshgskolan 50 0

  Hckens Vind 261 261

  Bobergs Bygdegrdsfrening 15 15

  Delsummaandelar 2553 2470

  bostadsrtter

  HSB Brkstrecket 695 695

  Delsummabostadsrtter 695 695

  Grundfondskapital

  Bostadsstiftelsen Platen 11 000 11 000

  Delsumma grundfondskapital 11 000 11 000

  Summa 15061 14927

  Summa 2272288 2200090

  Not3avskrivningar

  Avskrivningar 83 726 80 581

  Not4Skatteintkter

  Kommunalskatt 1 422 947 1 477 360

  Slutavrkning 20 178 -49 332

  Summa 1443125 1428028

  Not5kommunalekonomiskutjmning

  Inkomstutjmning 336 491 350 013

  Kostnadsutjmning -13 869 -16 281

  Regleringsbidrag/avgift 10 751 -20 545

  Tillflligt konjunkturstd 40 859 0

  Utjmningsbidrag LSS 15 429 16 205

  Fastighetsavgift 65 302 64 010

  Summa 454963 393402

  Not6Finansiellaintkter

  Rntor p likvida tillgngar 1 484 789

  Rntor p utlmnade ln 308 303

  Koncessionsavgift MSK 636 631

  Borgensavgift, Platen 340 340

  Rntebidrag 23 35

  Utdelning p aktier och andelar 1 164 1 059

  vriga finansiella intkter 1 307 205

  Summa 5262 3362

  Not7Finansiellakostnader

  Rntor p ln 4 658 5 599

  Rntor p pensionsskuld 581 2 036

  vriga finansiella kostnader 3101 157

  Summa 8340 7792

 • 1 8 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 9 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  beloppitkr 2010 2009

  Not18lngfristigaskulder

  Ln i bank och kreditinstitut 144 491 157 658

  Medfinansiering statlig infrastruktur 75 756 96 529

  Summa 220247 254187

  Not19kortfristigaskulder

  Leverantrsskulder 118 804 71 071

  Personalens kllskatt 19 817 20 109

  Upplupna kostnader och frutbetalda intkter 68 475 102 921

  Upplupen pensionskostnad individuell del 45 689 43 525

  Skuld arbetsgivaravgifter 25 418 25 081

  Skuld kommunalskatteintkter 49 768 59 513

  Skuld lneskatt 2 429 0

  Rnteskuld 831 893

  Semester-/ferielneskuld 93 494 95 410

  Skuld till Folkets Hus & Park enligt Hovrttsdom 3 438 0

  Mervrdesskatt 10 553 7 753

  Avrkning flyktingmottagning 2 939 3 939

  Kortfristiga ln 1 154 1 042

  vriga kortfristiga skulder 19 869 19 611

  Summa 462678 450868

  Not20vrigaejlikviditetspverkandeposter

  Avsttning/iansprktagande av fonder 837 500

  Uppskrivningar -694 -1 554

  Realisationsvinster -2 006 -7 498

  Summa -1863 -8552

  Not21kningavlngfristigafordringar

  Utlmnat ln bostadsrttsfreningar 723 354

  Utlmnat ln till SMK Motala Speedwayklubb 3 000 0

  Andelskapital och aktier 134 74

  Frlagsbevis Kommuninvest 8 100 0

  Bidrag till statlig infrastruktur 0 96 000

  Summa 11957 96428

  Not22Minskningavlngfristigafordringar

  Amortering p utlmnade ln 575 798

  Amortering bidrag till statlig infrastruktur (riksvg 50) 4 000 0

  Aktiekapital MSAB 0 200

  Summa 4575 998

  Not23pensionsfrpliktelser

  Pensionsfrpliktelser som inte har upptagits bland skulderna

  eller avsttningarna 879 648 937 652

  Drav lneskatt 171 739 183 063

  Not24borgenstaganden

  Egna hem 1 401 1 690

  Kommunalt gda fretag, Bostadsstiftelsen Platen 591 040 615 000

  Bostadsrttsfreningar 155 052 157 511

  vriga taganden 2 168 2 397

  Summa 749661 776598

  beloppitkr 2010 2009

  Not12lngfristigafordringar

  Bostadsrttsfreningen Brdstupet 14 608 15 024

  Bostadsrttsfreningen Brdrasket 2 590 2 341

  Bostadsrttsfreningen Holstensgrden 1 564 1 407

  Bostadsrttsfreningen Brkstrecket 6 684 6 367

  Arbetarnas Byggnadsfrening 700 800

  SMK Motala Speedwayklubb 3 000 0

  Frlagsbevis Kommuninvest 8 100 0

  vriga lngfristiga fordringar 203 262

  Summa 37449 26201

  Not13Frrdmm

  Tekniska kontorets frrd 2 048 1 893

  Drivmedelsfrrd 308 97

  Frrd tervunnen asfalt 206 209

  Summa 2562 2199

  Not14kortfristigafordringar

  Fakturafordringar 25 788 32 079

  Frutbetalda kostnader och upplupna intkter 33 470 32 305

  Mervrdesskatt 26 281 18 760

  Fordran Vadstena kommun 178 369

  Fordran/avrkning vgverket 4 010 2 045

  Fordran frskringsbolag 0 1 992

  Statsbidragsfordringar 13 471 8 829

  Upplupna skatteintklter 19 106 0

  Fordran Skattekonto 2 489 3 266

  Fordran AGS-KL och KPA 6 929 10 058

  Fordran SKL 0 2 349

  Fordran fastighetsavgift 18 280 8 659

  Fordran lneskatt 0 3 085

  certifikat i landsbanken 25 000 0

  Fordran Folkets Hus & Park 193 0

  vriga kortfristiga fordringar 75 72

  Summa 175270 123868

  Not15likvidamedel

  Plusgiro 1 002 2 563

  Bank 47 552 126 652

  Summa 48554 129215

  Not16Egetkapital

  Anlggningskapital

  Anlggningstillgngar 1 509 345 1 466 326

  Lngfristiga skulder -220 247 -254 187

  Avsttningar -76 723 -84 727

  Summaanlggningskapital 1212375 1127412

  Rrelsekapital

  Avfallsfond 134 134

  VA-fond 1 732 1 732

  Renhllningsfond 11 209 8 153

  terstllningsfond, Tuddarp 6 000 5 163

  vrigt rrelsekapital -255 367 -210 768

  Summarrelsekapital -236292 -195586

  SuMMa 976083 931826

  Not17avsttningar

  Ingende pensionsskuld 29 345 27 590

  rets pensionsskuldsfrndring -3 222 1 755

  Lneskatt 6 337 7 119

  Fr framtida pensionsutbetalningar 10 000 14 000

  tgrder avseende bostadsrttsfreningar 12 000 12 000

  Inlsen av tgleasing (-traf) 4 500 4 500

  terstllande av deponi 17 763 17 763

  utgendeskuld 76723 84727

 • 1 8 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 1 9 1 9 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Not25Fastigheterochanlggningar

  Ib avskrivn utgift Inkomst justering ub

  Markreserv 15 298 0 744 1 179 479 15 342

  Verksamhetsfastigheter 738 474 40 134 20 061 8 869 447 709 979

  Affrsfastigheter 290 552 10 797 56 339 5 463 0 330 631

  Publika fastigheter 148 746 9 145 13 258 1 171 0 151 688

  Fastigheter fr annan verksamhet 14 435 666 8 020 688 0 21 101

  vriga fastigheter 34 025 0 11 951 6 893 0 39 083

  Summa 1241530 60742 110373 24263 926 1267824

  Not26Maskinerochinventarier

  Ib avskrivn utgift Inkomst justering ub

  Maskiner 10 452 1 806 2 001 0 0 10 647

  Inventarier 57 630 15 583 27 226 0 0 69 273

  Bilar/transportmedel 19 585 4 943 1 375 49 1 123 17 091

  Summa 87667 22332 30602 49 1123 97011

  rsredovisningen har upprttats i enlighet med den komu-nala redovisningslagen. I vrigt fljer kommunen god redo-visningssed och tillmpar Rdet fr kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Nedan fljer en redovisning av RKR:s gllande rekommendationer och frklaringar till even-tuella avvikelser i kommunens redovisning.

  SRSkIlDaVtalSpENSIONOchVISStIDSpENSION

  Denna rekommendation behandlar hur verenskommelser om pensionsfrmnerna srskild avtalspension och visstids-pension ska klassificeras och vilka upplysningar som ska lmnas. Utfstelser om srskild avtalspension ska redovisas p balans-rkningens skuldsida. Pensionsfrpliktelse till anstlld enligt visstidsfrordnande eller frtroendevald enligt pensionsregle-mente dr utbetalning pbrjats ska redovisas som avsttning.

  Pensionsfrpliktelse till anstlld enligt visstidsfrordnande eller till frtroendevald enligt pensionsreglemente som inte har brjat utbetalas ska redovisas som ansvarsfrbindelse eftersom den inte uppfyller kriterierna fr avsttningar. Om frmnstagare har annan inkomst som samordnas med pen-sionen grs en uppskattning och frdelning av vad som ska redovisas som ansvarsfrbindelse respektive avsttning.

  De olika slag av pensionsfrmner som finns upptagna under posten avsttningar specificeras i en not till balansrkningen. I not anges ven kompletterande information om antalet viss-tidsfrordnanden och srskilda villkor som avviker frn vad som r normalt och som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser. Detta gller bde avtal som redovisats som avsttning och som ansvarsfrbindelse.

  Rekommendationen tillmpas frutom avseende berkning av pensionsfrmner fr frtroendevalda dr ingen berkning av tagandet har gjorts.

  REDOVISNINGaVExtRaORDINRapOStEROchupp-

  lySNINGaRFRjMFRElSENDaMl

  Denna rekommendation anger nr en post ska klassificeras och redovisas som extraordinr, samt nr s kallade jmfrelse-strande poster ska redovisas och vilka upplysningar som ska lmnas om dessaa.

  Rekommendationen tillmpas.

  REDOVISNINGaVSkattEINtktER

  Denna rekommendation redogr fr hur skatteintkter ska periodiseras och vrderas. Skatten ska periodiseras och redo-visas det r den beskattningsbara inkomsten intjnats av de skattskyldiga. Den prognos p skatteavrkningen som Sveriges Kommuner och Landsting publicerar i decem-ber rkenskapsret ska anvndas vid berkningen av rets skatteintkter. Periodiserad slutavrkning redovisas som en omsttningstillgng respektive en kortfristig skuld beroende p utfallet.

  Redovisad skatteintkt ska specificeras i en not. Redovisad skatteintkt bestr av tre olika delar: 1. Preliminra skatte-inbetalningar som kommit kommunen eller landstinget tillgodo under ret. 2. Prognos fr slutavrkning. Detta innebr fr varje r att en upplupen eller frutbetald intkt redovisas beroende p prognosens utfall. 3. Differens mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintkten fr fregende inkomstr.

  Rekommendationen tillmpas.

  Redovisningsprinciper

 • 2 0 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 1 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  REDOVISNING aV bIDRaG tIll INFRaStRuktuRElla

  INVEStERINGaR

  Denna rekommendation reglerar hur lmnade bidrag till infrastrukturella investeringar ska redovisas. Ett bidrag till en infrastrukturell investering som inte beslutats med std av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska redo-visas som kostnad i resultatrkningen. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ges kommuner och landsting utvidgad kompetens att lmna bidrag till byggande av statlig vg och jrnvg. Dessa nya bestmmelser trdde i kraft den 1 mars 2009. Med anledning av detta har det ocks beslutats om ndring i lagen om kommunal redovisning, som innebr att belopp med vilket kommunen eller landstinget har beslu-tat bidra till statlig infrastruktur med std av lagen om vissa kommunala befogenheter, tas upp i balansrkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur eller redovisas som en kostnad i resultatrkningen.

  Varje bidrag som redovisas i balansrkningen ska upplsas med rliga enhetliga belopp under hgst 25 r. Upplsningen ska pbrjas det r bidraget beslutats. Drutver ska i not till balansrkningen anges den valda tiden fr bidragets upplsning, hur mycket av bidraget som upplsts och i balansrkningen upptaget belopp. ndringarna trder i kraft den 1 januari 2010 och tillmpas avseende bidrag till statlig infrastruktur som har beslutats efter den 28 februari 2009.

  Rekommendationen tillmpas. Vren 2009 beslutades om en avsiktsfrklaring mellan kommunen och vgverket om medfinansiering av projektet riksvg 50. Avsiktsfrklaringen innebr att kommunens andel av finansieringen r 100 miljo-ner kronor. Beloppet r upptaget som en lngfristig skuld och som anlggningstillgng. Bidraget upplses under 25 r och det frsta ret var 2009. Resultatrkningen belastas med fyra miljoner kronor per r som en verksamhetskostnad samt med en finansiell kostnad fr indexering av skulden.

  upplySNINGaROMpENSIONSMEDElOch

  pENSIONSFRplIktElSER

  Denna rekommendation anger vilka upplysningar som ska lmnas i rsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild av pensionsfrpliktelserna och frvaltade pensionsmedel. Enligt kommunallagen ska fullmktige meddela srskilda freskrifter fr frvaltningen av medel avsatta fr pensionsfrpliktelser. I kommunala redovisningslagen regleras hur redovisningen av pensionstaganden ska ske i balansrkningen.

  Enligt redovisningslagen ska endast nyintjnade pensionsfr-mner frn och med 1998 redovisas som avsttning i balans-rkningen. Den del som r intjnad fre 1998 ska redovisas som en ansvarsfrbindelse (den s kallade blandmodellen).

  Rekommendationen tillmpas. Den individuella intjnade pensionskostnaden under ret redovisas som en upplupen

  kostnad. Pensionsskulden r korrigerad med bortfrskrade taganden.

  SaMMaNStllDREDOVISNING

  Rekommendationen innehller information om hur den sam-manstllda redovisningen ska upprttas. Syftet med redovis-ningen r att ge en samlad bild av nmndernas och bolagens verksamheter och ekonomiska stllning. De koncerninterna transaktionerna, det vill sga interna fordringar, skulder med mera har eliminerats fr att ge en fr koncernen rttvisande bild.

  Rekommendationen tillmpas. I kommunens sammanstllda redovisning ingr frutom nmndernas verksamhet ven Bostadsstiftelsen Platen. Redovisningen har upprttats enligt frvrvsmetoden och proportionell konsolidering. Med pro-portionell konsolidering menas att endast gda andelar av dotterfretagens resultat och balansrkningar tas in i den sammanstllda redovisningen. Frvrvsmetoden innebr att anskaffningsvrdet fr dotterfretagens andelar har avrknats mot frvrvat eget kapital. Avskrivningar har redovisats enligt respektive dotterbolags principer. Redovisningsprincipen fr Bostadsstiftelsen Platens obeskattade reserver redovisas som skatteskuld med 26,3 procent samt vriga 73,7 procent som eget kapital.

  klaSSIFIcERINGaVFINaNSIEllatIllGNGaR

  I lagen om kommunal redovisning anges grunderna fr hur tillgngar ska klassificeras. Med en anlggningstillgng frsts i enlighet med lagstiftningen en tillgng som r avsedd fr ett stadigvarande bruk eller innehav. Med omsttningstillgng frsts annan tillgng. Utgngspunkten fr hur en finansiell tillgng ska klassificeras r huruvida den ska innehas eller brukas stadigvarande eller om den ska omsttas.

  Rekommendationen avseende klassificering av finansiella tillgngar tillmpas av kommunen.

  aVSttNINGaROchaNSVaRSFRbINDElSER

  Denna rekommendation behandlar redovisning av och upplysningar om avsttningar och ansvarsfrbindelser. Rekommendationen redogr fr nr en ekonomisk frplik-telse ska redovisas som avsttning eller ansvarsfrbindelse. Redovisning av pensioner omfattas inte av denna rekom-mendation.

  ENaVSttNINGSkaREDOVISaSIbalaNSRkNINGENNR

  a) en kommun eller ett landsting har en befintlig frpliktelse (legal eller informell) som en fljd av en eller flera intrffade hndelser b) det r troligt att ett utflde av resurser kommer att krvas fr att reglera frpliktelsen c) en tillfrlitlig uppskattning av beloppet kan gras.

 • 2 0 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 1 2 1 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Rekommendationen tillmpas. Kommunen har fljande aktuella avsttningar: tgrder avseende bostadsrttsfreningar, inlsen av tgleasing samt terstllande av deponi. P balansdagen uppgickdessa avsttningar till 34,3 miljoner kronor.

  MatERIEllaaNlGGNINGStIllGNGaR

  Rekommendationen behandlar redovisningen av materiella anlggningstillgngar. I rekommendationen regleras defini-tionen av en materiell anlggningstillgng, nr en materiell anlggningstillgng ska redovisas som tillgng i balansrk-ningen, hur anskaffningsvrdet ska faststllas, hur avskriv-ningar ska berknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas, vrderingsregler samt vilka upplysningar som ska lmnas.

  Rekommendationen tillmpas. Anlggningstillgngarna r upptagna till anskaffningsvrdet med tillgg fr vrde-hjande investeringar samt avdrag med avskrivningar och eventuella investeringsbidrag. Kapitaltjnst berknas enligt en nominell metod med en internrnta p 4 procent. Avskrivningen brjar mnaden efter att investeringen har tagits i bruk. Kreditivrnta belastar pgende investerings-projekt. Avskrivningar av anlggningstillgngar grs efter en bedmning av tillgngens nyttjandeperiod, viss vgled-ning finns i Sveriges Kommuner och Landstings frslag till avskrivningstider. Exploateringsverksamheten redovisas som en anlggningstillgng.

  REDOVISNINGaVIMMatERIEllatIllGNGaR

  Denna rekommendation anger hur immateriella tillgngar ska behandlas i redovisningen. Den anger vilka utgifter som ska redovisas som immateriella tillgngar och hur vrdet p redovisade immateriella tillgngar ska berknas och vilka upplysningar som ska lmnas.

  En immateriell tillgng r en identifierbar icke-monetr till-gng utan fysisk form. Tillgngen ska redovisas som immate-riell om den frvntas ge antingen framtida intkter eller kost-nadsbesparingar. En utgift som enbart ger upphov till kad servicepotential ska inte redovisas som en immateriell tillgng.

  Kommunen redovisar inga immateriella tillgngar.

  REDOVISNINGaVhyRES-/lEaSINGaVtal

  Rekommendationen behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Den gller avtal enligt vilka rtten att anvnda en tillgng verfrs frn en part, leasegivaren, till en annan part, leasetagaren, ven om leasegivaren har ett tagande att utfra service och underhll av leasingobjektet.

  Rekommendationen gller dremot inte serviceavtal som inte verfr rtten att anvnda en tillgng frn en part till en annan. Rekommendationen behandlar redovisningen hos leasetagaren men inte hos leasegivaren.

  Rekommendationen tillmpas. Under 2006 tecknades ett avtal om finansiell leasing avseende ny frskola, detta avtal brjade glla 2007. Under 2008-2010 har det ven tecknats avtal om finansiell leasing avseende fordon. I rsredovisningen har de finansiella leasingavtalen upptagits som en ansvarsfr-bindelse.

  bytEaVREDOVISNINGSpRINcIpER,NDRINGaRIupp-

  SkattNINGaROchbEDMNINGaRSaMtRttElSERaVFEl

  Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper, ndringar i uppskattningar och bedmningar samt rttelser/justeringar av fel i tidigare perioder.

  Rekommendationen tillmpas av kommunen.

  REDOVISNINGaVlNEkOStNaDER

  Denna rekommendation anger hur lnekostnader ska redovi-sas. Den beskriver tv redovisningsmetoder. Huvudmetoden r att lnekostnader belastar resultatet fr den period de upp-kommer. Den alternativa metoden innebr att lnekostnader som r direkt hnfrbara till anskaffning, uppfrande eller produktion av vissa angivna tillgngar, inrknas i anskaff-ningsvrdet fr tillgngen.

  Kommunen anvnder sig av huvudmetoden och tillmpar rekommendationen.

  REDOVISNINGaVkaSSaFlDEN

  Rekommendationen anger hur redovisningen av kassaflden ska upprttas. Kassafldesanalysen ska redovisa betalnings-fldena uppdelat p sektorerna lpande verksamhet, investe-ringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Analysen ska mynna ut i frndring av likvida medel. Detaljeringsnivn i uppstllningen av analysen ska avvgas utifrn delposternas informationsvrde. Delposter som inte r vsentliga kan redovisas i form av tillggsupplysningar. Kassafldesanalysens poster under rubrikerna investeringsverksamheten respektive finansieringsverksamheten ska redovisas brutto.

  Rekommendationen tillmpas av kommunen.

  VRDERING aV Och upplySNINGaR OM pENSIONS-

  FRplIktElSER

  Denna rekommendation anger hur pensionsfrpliktelser ska vr-deras och hur upplysningar ska lmnas om sdana frpliktelser.

  Rekommendationen tillmpas av kommunen.

 • 2 2 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 3 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  INtktERFRNaVGIFtER,bIDRaGOchFRSljNINGaR

  En inkomst ska redovisas till det vrde kommunen ftt eller kommer att f. En inkomst ska normalt redovisas som intkt frst nr samtliga av fljande villkor r uppfyllda:

  n Inkomsten kan berknas p ett tillfrlitligt sttn Det r sannolikt att de ekonomiska frdelar som r frenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunenn De eventuella utgifter som uppkommit eller som frvntas uppkomma till fljd av transaktionen kan berknas p ett tillfrlitligt stt.

  Som huvudregel gller ocks att villkoren fr den ekonomiska uppgrelsen i allt vsentligt ska ha fullgjorts. I den mn en avgift eller ett bidrag r hnfrbart till en investering, ska inkomsten intktsbokfras p ett stt som terspeglar inves-teringens nyttjande och frbrukning. Den del av inkomsten som inte uppfyller kriterierna fr intkt, periodiseras och redovisas som skuld p balansrkningen.

  Rekommendationen tillmpas i huvudsak av kommunen. Avvikelse sker vid vissa specialdestinerade investeringsbidrag.

  VRIGatIllMpaDEREDOVISNINGSpRINcIpER

  P kundfordringar ldre n ett r grs en schablonmssig nedskrivning p tio procent och fordringar ldre n tv r skrivs av helt.

  Semesterlneskulden som avser outtagna semesterdagar, okompenserad vertid och drp upplupen arbetsgivaravgift, ingr i kommunens balansrkning som kortfristig skuld. Den rliga frndringen belastar verksamhetens nettokostnader i resultatrkningen. Debitering sker p individniv fr den upparbetade semestern/vertiden. Nr individen tar ut semes-ter krediteras verksamheten. Sociala avgifter har bokfrts i form av procentuella personalomkostnadsplgg i samband med lneredovisningen.

  I det rekonstruktionsavtal som trffats med tre bostadsrtts-freningar som kommunen r borgenr fr, garanteras fren-ingarna underskottstckning. Den del av avtalet som terstr redovisas som en ansvarsfrbindelse i balansrkningen.

 • 2 2 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 3 2 3 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  DriftredovisningDRIFtREDOVISNINGpERNMND/StyRElSEN

  beloppitkr budget2010 bokslut2010 avvikelse avvikelse%

  kostnader 2852513 2966858 -114345

  Kommunfullmktige 1 134 626 508

  Revisionen 1 733 1 644 89

  Valnmnden 1 123 1 022 101

  verfrmyndaren 2 971 3 958 -987

  Personalnmnden 2 870 2 496 374

  Kommunstyrelsen 147 841 151 247 -3 406

  Kommunstyrelsen finans 51 558 55 902 -4 344

  Bildningsnmnden 1 069 436 1 104 545 -35 109

  Plan- och miljnmnden 61 765 62 249 -484

  Socialnmnden 920 870 987 467 -66 597

  Tekniska nmnden 467 003 475 171 -8 168

  Vatten- och avfallsnmnden 124 209 120 531 3 678

  Intkter 957907 1064556 106649

  Kommunfullmktige 0 0 0

  Revisionen 0 0 0

  Valnmnden 450 487 37

  verfrmyndaren 450 543 93

  Personalnmnden 75 105 30

  Kommunstyrelsen 19 225 24 588 5 363

  Kommunstyrelsen finans 0 3 230 3 230

  Bildningsnmnden 160 902 189 402 28 500

  Plan- och miljnmnden 18 930 19 611 681

  Socialnmnden 224 322 286 072 61 750

  Tekniska nmnden 409 344 416 931 7 587

  Vatten- och avfallsnmnden 124 209 123 587 -622

  Netto 1894606 1902302 -7696 0%

  Kommunfullmktige 1 134 626 508 45%

  Revisionen 1 733 1 644 89 5%

  Valnmnden 673 535 138 21%

  verfrmyndaren 2 521 3 415 -894 -35%

  Personalnmnden 2 795 2 391 404 14%

  Kommunstyrelsen 128 616 126 659 1 957 2%

  Kommunstyrelsen finans 51 558 52 672 -1 114 -2%

  Bildningsnmnden 908 534 915 143 -6 609 -1%

  Plan- och miljnmnden 42 835 42 638 197 0%

  Socialnmnden 696 548 701 395 -4 847 -1%

  Tekniska nmnden 57 659 58 240 -581 -1%

  Vatten- och avfallsnmnden 0 -3 056 3 056 -

 • 2 4 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 5 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Investeringsredovisning

  beloppitkr budget2010 bokslut2010 avvikelse

  INkOMStER

  kommunstyrelsen 21500 12595 -8905

  Exploatering industri/handel 8 170 3 378 -4 792

  Exploatering bostder 9 740 3 515 -6 225

  Fastigheter/Rmark 3 590 5 642 2 052

  Plangenomfrande 0 60 60

  bildningsnmnden 0 450 450

  Fritidsanlggningar 0 450 450

  tekniskanmnden 625 5805 5180

  Gator och vgar 0 805 805

  Park 0 306 306

  Fastigheter 625 4 645 4 020

  Fordon 0 49 49

  Vattenochavfallsnmnden 0 5463 5463

  VA Verk 0 740 740

  VA Nt 0 4 723 4 723

  Maskiner/inventarier 0 0 0

  SuMMaINkOMStER 22125 24313 2188

  utGIFtER

  kommunstyrelsen 36806 23829 12977

  Exploatering industri/handel 13 492 10 173 3 319

  Exploatering bostder 6 744 1 778 4 966

  Fastigheter/Rmark 544 205 339

  Plangenomfrande 2 400 1 086 1 314

  vrigt kommunstyrelsen 3 253 2 069 1 184

  Inventarier IT och administration 10 373 8 518 1 855

  bildningsnmnden 11728 10424 1304

  Fritidsanlggningar 1 394 2 504 -1 110

  Inventarier kultur 2 872 1 978 894

  Inventarier fritid 1 200 538 662

  Inventarier grundskola och barnomsorg 4 387 3 622 765

  Inventarier gymnasie- och vuxenutbildning 1 875 1 782 93

  plan-ochmiljnmnden 2902 2001 901

  Inventarier rddningstjnsten 890 615 275

  Inventarier lantmteri och frvaltning 2 012 1 386 626

  Socialnmnden 6259 4620 1639

  Inventarier socialnmnden 6 259 4 620 1 639

  tekniskanmnden 49218 39628 9590

  Gator och vgar 11 423 7 395 4 028

 • 2 4 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 5 2 5 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  Investeringsredovisning

  beloppitkr budget2010 bokslut2010 avvikelse

  utGIFtER

  tekniskanmndenforts

  Parker 7 376 5 193 2 183

  Administrations- och rddningslokaler 14 182 11 709 2 473

  Fritidslokaler 85 95 -10

  Skollokaler 500 1 018 -518

  Frskolelokaler 1 385 1 573 -188

  vriga lokaler 6 529 8 014 -1 485

  Energiprojekt 175 396 -221

  Teknikprojekt 4 189 1 688 2 501

  Inventarier/fordon produktionsenhet 2 844 1 697 1 147

  Inventarier vrigt tekniska nmnden 530 850 - 320

  Vatten-ochavfallsnmnden 53968 60474 -6506

  Nyinvesteringar 3 450 7 978 -4 528

  VA Verk 21 100 20 574 526

  VA Nt 13 400 19 241 -5 841

  Maskiner/inventarier 2 400 1 769 631

  Hushllsavfall 2 000 1 295 705

  Avfallsupplag 11 618 9 617 2 001

  SuMMautGIFtER 160881 140976 19905

  Nettoutgifter 138756 116663 22093

  Kommentarer investeringarKommunstyrelsenExplOatERINGINDuStRI/haNDEl

  Investeringarna omfattar utbyggnad och frdigstllande av gator, parkmark med mera inom ett antal bde ldre och nya exploateringsomrden fr industri, kontor, handel och volymhandel.

  Tomtmark fr industri har slts inom stra Bergstter, dr gator byggts ut tidigare. Utbyggnad av cirkulationsplatser och gator inom handelsomrdet i stra Brstorp har gjort tomter tillgngliga fr volymhandel och rddningsstation. Utbyggnaden av gator kommer att fortstta s att ven mark fr industri ska bli tillgnglig i omrdet. Kostnaderna fr utbyggnaden har hllit sig inom budgetramen men vissa planerade tgrder terstr och hela projektet kommer att bli dyrare n budgeterat. Inom Vstra Bergstter har antagandet av ny detaljplan blivit frsenat. Inget plangenomfrande har drfr kunnat pbrjas. I Norrsten har arbetet med ett plan-

  program pbrjats fr att prva mjligheterna att utka det befintliga industriomrdet. Inga kostnader har nnu belastat investeringsbudgeten.

  ExplOatERINGbOStDER

  Investeringarna omfattar utbyggnad och frdigstllande av gator, parkmark med mera inom ett antal bde ldre och nya exploateringsomrden fr bostder i form av friliggande och gruppbyggda smhus samt flerbostadshus.

  Efterfrgan p tomter fr bostder har varit lgre n frvntat och inkomsterna blev 2,6 miljoner kronor lgre n budgeterat. Dessutom har projektet kvarteret Rkan (Tegelviken), med en frvntad inkomst om drygt tv miljoner kronor, frsenats d detaljplanen fr omrdet varit verklagad. Detaljplanen fr det nya bostadsomrdet i Sdra Freberga vann laga kraft frst i november vilket innebr lgre utgifter n planerat samt att hela den frvntade inkomsten p 1,5 miljoner kronor har uteblivit. Inom det nya omrdet Norra Brstorp har inte alla tnkta tgrder p grnytor, gator och gng- och cykelvgar

 • 2 6 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 7 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  genomfrts under ret, bland annat p grund av den tidiga och snrika vintern. Dessutom har utbyggnad av den reste-rande delen av lokalgatan ftt vnta i avvaktan p resultatet av kommunens marknadsfring av ett omrde fr rad- eller kedjehus. Detaljplanelggning fr nytt bostadsomrde i Borensberg har inte pbrjats under ret.

  FaStIGhEtER/RMaRk

  Projektet omfattar frvrv och frsljning av mark och fastigheter, vilka inte ingr i pgende exploateringsprojekt. Inkomsterna blev betydligt hgre n budgeterat eftersom fler kommunala fastigheter n planerat har slts under ret. Kommunen har terbetalat handpenning avseende den tnkta frsljningen av Sdergrden.

  plaNGENOMFRaNDE

  Investeringarna omfattar plangenomfrande som inte r hnfrligt till exploateringsverksamhet. Av den totala avvi-kelsen mot budget beror 0,5 miljoner kronor p att pro-jektet Perrong Godegrd inte har pbrjats. Inom projektet Pendeltgstation i Motala har utredningar och projektering pbrjats men merparten av de budgeterade medlen har inte tagits i ansprk under ret. Detsamma gller medlen fr vrigt plangenomfrande som ska anvndas fr tgr-der vid Parkskolan. tgrder inom projektet Strandomrde Sjgrnderna har inte heller genomfrts under ret.

  VRIGtkOMMuNStyRElSEN

  Investeringarna avser utbyggnad av kommunens fiber-nt fr data och teletrafik inom kommunens verksamheter. Budgeterade medel har inte nyttjats fullt ut d den tidiga vin-tern gjorde s att grvningar inte gick att utfra.

  INVENtaRIERItOchaDMINIStRatION

  Investeringsmedlen r avsedda fr lpande och lngsik-tiga centrala IT-investeringar samt vriga inventarier inom kommunledningsfrvaltningen. verskottet avser frmst de lpande IT-investeringarna och beror p svrigheten att exakt berkna vilka investeringsbehov som krvs fr ett enskilt r. Fr de mer lngsiktiga projekten finns det totalt inga strre avvikelser mot budgeterade medel, det skiljer dock mycket mellan olika projekt. Vissa projekt pbrjades sent under 2010 och kommer att slutfras frst 2011 vilket ocks frkla-rar verskottet mot budget.

  BildningsnmndenFRItIDSaNlGGNINGaR

  Under ret invigdes en spontan- och nridrottsplats i anslut-ning till Bergvallaskolan och Bergvallens IP. kade tillval fr bollsporter och tillkommande markarbeten har med-frt ett underskott som delvis tcks upp av motsvarande verskott inom grundskolans investeringsmedel, d skolan

  till stor del anvnder nridrottsplatsen. Investeringsmedlen har ven anvnts till att iordningsstlla cykelparken vid Lustigkullebacken. En bullerdmpande skrm har ocks uppfrts vid tennisbanorna i Varamon, vilket inte fanns med i investeringsbudgeten.

  INVENtaRIERkultuR

  Investeringarna avser frmst infrandet av ett nytt biblioteks-datasystem som ska fungera ihop med samtliga bibliotek i lnet. Hittills har ett enhetligt datasystem fr samtliga bib-liotek och filialer inom kommunen infrts. Dessutom har ett larm- och sjlvbetjningssystem delvis infrts. Projektet kommer att fortstta 2011.

  INVENtaRIERFRItID

  Investeringsmedlen har anvnts till successivt utbyte av lek-platsutrustning och bryggor vid kommunens friluftsbad samt renovering och upprustning av personalutrymmen i Sport- och Simhallen. Ungdomscentret Hallen har etablerats under ret och investeringsmedel har funnits avsatta fr ombyggnad och inventarieanskaffning. Detta arbete kommer att fortstta ven under 2011.

  INVENtaRIERGRuNDSkOlaOchbaRNOMSORG

  Under ret har ett kontinuerligt utbyte av elevarbetsplat-ser och mbler i grundskolor och frskolor genomfrts. Inventarier till nybyggda frskolor har kpts in. Frbttring av utemiljn p grundskolor har ocks genomfrts.

  INVENtaRIERGyMNaSIE-OchVuxENutbIlDNING

  Under ret har ett kontinuerligt utbyte av elevarbetsplatser och mbler till gymnasieskolorna och vuxenutbildningen genomfrts. Anpassning av lokaler har ocks gjorts fr att tillgodose verksamhetens frndrade behov.

  Plan- och miljnmndenINVENtaRIERRDDNINGStjNStEN

  Investeringsmedlen har anvnts till anskaffning av navige-ringsutrustning, personskare, vrmekamera med mera. Alla projekt har inte hunnit slutfras under ret. Bland annat har bt till deltidsstation inte infrskaffats nnu eftersom utred-ning pgr av vilken utrustning som krvs fr rddningsupp-drag i sjar och vattendrag.

  INVENtaRIERlaNtMtERIOchFRValtNING

  Upphandlingen av inventarier r slutfrd. I vrigt terstr delar av investering i kartprogram. Projektet ortofotokarta r genomfrt och utgiften kommer att komma frst 2011. Investeringen av inventarier till staben r genomfrd ngot under budget.

 • 2 6 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN 2 7 2 7 RSREDOV I SN I NG 2 0 1 0 MO TA L A KOMMUN

  SocialnmndenINVENtaRIERSOcIalNMNDEN

  Investeringarna avser inkp av inventarier och hjlpmedel till verksamheten samt utbyte av IT-std p frvaltningen. verskottet mot budget beror frmst p att utgifterna avse-ende IT-std senarelagts till 2011.

  Tekniska nmndenGatOROchVGaR

  En fortsttning av frnyelsearbetet i Gamla stan och byggan-det av en gng- och cykelvg vid Husbyvgen i Borensberg r de strsta enskilda budgetposterna. Drutver avser budgeten terkommande tgrder fr till exempel gatubelggning, fr-nyelse av gatubelysning, bullersanering och handikappanpass-ning av allmnna platser.

  Projekten Gstisgatan-Sdra alln och gng- och cykelvg Sknningevgen i Borensberg flyttas fram till 2011 med anledning av dubbelsprsutbyggnaden och att verenskom-melse med Vgverket mste trffas gllande Borensberg.

  paRkER

  Investeringarna inom parkenheten avser bland annat renove-ring av lekplatser, parker, tgrder i Varamon och utsmyck-ning och belysning av frekventerade strk och miljer. En stor del av investeringsmedlen kommer inte att frbrukas under ret, vilket beror p tidsbrist och i vissa fall p vderleken. Mnga arbeten r dock bestllda, dribland en temalekplats i Borensberg som kommer att frdigstllas under vren 2011.

  I projekt Centrumfrnyelse har bidrag erhllits frn Lnsstyrelsen avseende trygga miljer, Bidraget har anvnts till upprustning av gng- och cykelstrk i Kanalparken.

  aDM