Mother's Class on Prenatal Care Mix English and Tagalog

  • View
    838

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Mother's Class on Prenatal Care Mix English and Tagalog

Prenatal Care

1. Isang kumprehensibong programa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga buntis. 2. Planadong pamamaraan upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga buntis. 3. Nag-uumpisa bago pa man mabutis ang isang babae hanggang sa ilang linggo at buwan matapos manganak.

Prenatal Care: Goal

Upang masiguro ang pagbubuntis at panganganak ng isang ina sa kanyang sanggol ng malusog at walang kumplikasyon.

Isang Katotohanan:

LAHAT ng mga BABAE ay may pangambang magkaroon at makaranas ng kumplikasyon sa panahon ng kanyang pagbubuntis, panganganak at pagkatapos manganak.

Objectives of the SessionPagkatapos ng sesyon, ang mga partisipante ay inaasahang:

Suportahan ang maayos o mabubuting

pamamaraan sa pangangalaga ng kalusugan. Magkaroon ng kaalaman sa mga senyales ng delikadong pagbubuntis Magkaroon ng kaalaman sa mga wastong paraan upang matugunan ang mga problemang pangkalusugan sa panahon ng pagbubuntis.

Inisyal na Ebalwasyon ng Prenatal CareKinakailangan:> Malaman ang estado ng kalusugan ng nanay at ng kanyang magiging anak. > Makapag-umpisa ng hakbang upang makapagplano ng maayos na pangangalaga sa kalusugan ng mga nanay at ng kanyang magiging anak.

Iskedyul ng Check Up ng mga Buntis Buwan ng Pagbubuntis Bilang ng Pagdalaw sa Health Center

Unan hanggang Isang beses sa isang buwan. ika-Pitong Buwan 1x/month Ika-Walong BuwanDalawang beses (Isang beses kada dalawang linggo) 2x/month Apat na beses (Isang beses bawat linggo) 4x/month

Ika-Siyam na Buwan

I. Medical History > Kasalukuyang Pagbubuntis:Medical history: - Genetic, cardiovascular, endocrine disorders Familial history: - Diabetes Mellitus - Chronic hypertension

> Estado ng bakuna ng Ina.

II. PHYSICAL EXAMINATION1. Vital Signs 2. Leopolds Maneuver 3. Visual Examination 4. Other Parameters

I. LABORATORY EXAMINATIONS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CBC Blood Typing RH antibody screen Urinalysis HbsAg testing Screen for diabetes (24-28 weeks) Pap smear Serologic test for syphilis Rubella antibody titer

Bakuna na Kinakailangan ng Isang Buntis:

Tetanus Toxoid

Tetanus toxoid vaccine - 0.5ml IM itinuturok sa kalamnan (muscle)

Tetanus Toxoid Vaccine ScheduleVaccine

TT1TT2 TT3 TT4

Minimum Interval At first contact with woman 14-45 yrs or at first PNC visit At least 4 weeks after TT1 At least 6 months after TT2 At least 1 year after TT3

Duration of Protection

TT5

At least 1 year after TT4

Infants will be protected from neonatal tetanus 3 years of protection for the mother Infants will be protected from neonatal tetanus 5 years of protection for the mother Infants will be protected from neonatal tetanus 10 years protection for the mother Infants will be protected from neonatal tetanus Lifetime protection for the mother

Senyales ng Delikadong Pagbubuntis1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pagdurugo sa Puwerta Palagiang pagsusuka Lagnat at panginginig - kombulsyon Dagliang paglabas ng tubig sa puwerta Matinding sakit ng tiyan Pagmamanas ng mukha at mga paa Panlalabo ng paningin Tuloy-tuloy na sakit ng ulo Masakit na pakiramdam habang umiihi

Risk Factors:1. Maternal Age Age under 18 years old Nullipara over 30 years of age Multipara over 35 years of age 2. Maternal Height 60 inches or less (153 cms or less) 3. Weight Obesity: >20% of standard weight for height 4. Social Factors Single or unwed, economic status, personal habit Diet, smoking, drugs, alcohol

Nutrition During Pregnancy

Recommended Daily Allowances MINERALSIron: Folic Acid: Calcium: Zinc: 30 mg/ day 400 g/ day 1200 mg/ day 15 mg/ day

Iodine:

125 g/ day

Recommended Daily Allowances

Carbohydrates: -inapuy, tinapay, mais, patatas, bagas ti aba ken kamote Protina: - karne, bukbukel, ikan wenno lames, itlog ken gatas BITAMINA ken MINERALES - Bitamina A Karabasa, carrot, papaya, balangeg, uggot-ti-kamote

Recommended Daily Allowances

BITAMINA ken MINERALES Bitamina C bayabas, papaya, pinya, kalamansi, kamatis Iron uggot ti sayote ken kamote, bulong marunggay, bulong ti saluyot, dalem Calcium dilis, gatas, tukmem wenno agurong, saluyot Iodine iodized nga asin, uggot ti aba, dilis, arusip

Prevent Neural Tube Defects

Folic Acid 400 g/ day

Meningomyelocele

Gagangay nga Marikrikna ti Maysa nga Masikog1. Di matunawan ken agsaraaw ti tiyan. > SFF Kabassiten ti kanen ngem masansan a mangan, Galgalen a nasayaat ti kanen. > Di mangan ti NAADAT ken NAMANTIKA. > Di agidda dagus kalpasan a mangan. 2. Agulaw ken agsarua. > Mangan ti Biskwit (cracker) wenno napudot a lugaw ken nasam-it no makariing iti bigat. > SFF Small Frequent Feedings

Gagangay nga Marikrikna ti Maysa nga Masikog3. Agbitteg ti gurong.

> Ingato iti saka no nakatugaw wenno nakaidda. > Agpagpagna4. Agtabbel > Mangan iti adu a nateng ken prutas > Uminum it Adu (Nadalus nga danum) > Agpagpagna

Mga BAWAL sa BUNTIS1. Uminon ng Softdrinks, alak, at sobrang kape.2. Manigarilyo at makalanghap ng usok ng sigarilyo. 3. Uminom ng gamot na hindi nireseta o walang reseta ng doktor.

4. Sobrang pagkain ng MATATAMIS, MATATABA, at MAAALAT.

Gagangay nga Marikrikna ti Maysa nga Masikog5. Agsakit ti bukot. > Di agaramat ti nangato a takong to sandal wenno sapatos > No nakatugaw, lintegen ti bukot. > Di agawit wenno agbakkat ti nadagsen. > Ding-ngepen ti napudot a danum. > Agbali-baliktad ti posisyon ti panagturog (kada-duwa nga oras)

Maternal wellbeing is a sign of fetal well-being

Thank you!