Motorna testera

Embed Size (px)

Text of Motorna testera

 • 8/18/2019 Motorna testera

  1/14

  Sadržaj

  UVOD.............................................................................................................11. Princip rada motorne testere .......................................................................22. Sastavni delovi motorne testere...................................................................33. Zaštitni uređaji na motornoj testeri.............................................................. !a"in upotre#e motorne testere...................................................................$  .1. Priprema %a re%anje & položaj ru'u.................................................$  .2. Zona rada.........................................................................................$  .3. O#aranje sta#la & opasni uslovi.......................................................(  .. )e*ni'e o#aranja sta#la...................................................................+

  .,. -e%anje trupaca...............................................................................  .$. Odre%ivanje i s'ra/ivanje 0rana......................................................1

  ,. Opasnosti pri radu sa motornom testerom...................................................11)4-5)U-5................................................................................................12

 • 8/18/2019 Motorna testera

  2/14

  UVOD

  Ve/ više od 2 0odina motorna testera je najvažnije sredstvo rada %a drvose"e.U po"et'u su motorne testere #ile mno0o teže i masivnije6 ali su proi%vođa"iu0lavnom %#o0 er0onoms'i* ra%lo0a to'om vremena proi%vodili motorne testere sasve manjom masom. Danas motorne testere imaju težinu od do 13 '0. Prili'omna#av'e motorne testere potre#no je ra%motriti 'oje poslove nameravamo radititesterom. Sadašnja ponuda motorni* testera veoma je veli'a i prila0ođena je %a sveuslove 'oriš/enja. 7edna vrsta je sa ve/om masom i služi u0lavnom %a o#aranjesrednjede#eli* i de#eli* sta#ala i %a odsecanje de#eli* 0rana6 dru0a vrsta je %ao#aranje tanji* sta#ala6 tre/a vrsta %a 'resanje 0rana itd.

  1

 • 8/18/2019 Motorna testera

  3/14

  1. Princip rada motorne testere

  8otorna testera 9un'cioniše s dvota'tnim motorom 'ome je potre#namešavina #en%ina i dvota'tno0 ulja. 8ešanje #e%olovno0 #en%ina i dvota'tno0 uljavrši se u od0ovaraju/oj "istoj posudi pose#no namenjenoj %a držanje #en%ina. 8otor 9un'cioniše s #e%olovnim #en%inom %a vo%ila s o'tans'im po'a%ateljem od +( iliviše. !e tre#a 'oristiti mešavine #en%in:ulje 'oje se prodaju na #en%ins'im

   pumpama6 pose#no mešavine %a motore6 motor#ici'le6 itd. ;oristi se samo dvota'tnoulje. 8ešavina se pravi sa 2< ulja s #en%inom6 odnosno u ra%meri ,=1 >2

 • 8/18/2019 Motorna testera

  4/14

  2. Sastavni delovi motorne testere

  1. Prednji štitni' %a ru'u:'o"nica lanca2. Prednja ru"'a3. ;u/ište cilindra. Du0me %a startovanje,. Starter$. @lava %up"ani'a(. Vija' %a postavljanje vođice lanca+. Vodilica lanca >ma"?. anac s malom tendencijom ods'a'ivanja1. ;u/ište lansera:otvori %a ventilaciju

  11. Drš'a lansera12. S'lop'a %a u'lju"ivanje:is'lju"ivanje13. Alo'ada pre'ida"a1. Zadnja ru"'a1,. Pre'ida" %a u#r%avanje1$. Bep re%ervoara %a ulje1(. Bep re%ervoara %a 0orivo1+. Clje# %a naslanjanje

  3

 • 8/18/2019 Motorna testera

  5/14

  3. Zaštitni uređaji na motornoj testeri

  1. ;o"nica lanca

  ;o"nica lanca je vrlo #itna #e%#ednosna 'ara'teristi'a jedne testere. U'oli'o je a'tivirana6 može da %austavi lanac u deli/u se'unde a'o ste do#ili povratni udaracod testere. ;o"nica lanca može #iti a'tivirana na dva na"ina= ili od po'reta testerea'o dođe do povratno0 udarca6 ili a'o vam %0lo# leve ru'e udari 'o"nicu lanca.

   

  2. vata" lanca

  5'o lanac testere nije ade'vatno postavljen6 može da s'li%ne ili da se po'ida.vata" lanca je di%ajniran ta'o da štiti ru'ovaoca testerom %austavljaju/i lanac u letuuna%ad.

 • 8/18/2019 Motorna testera

  6/14

  3. Etitni' desne ru'e

  Di%ajniran da štiti vaše prste a'o lanac s'li%ne ili se po'ida.

  . Alo'ada 0asa

  Spre"ava slu"ajno dodavanje 0asa. ;ao dodatnu si0urnosnu 'ara'teristi'u6morate a'tivirati #lo'adu 0asa da #i radio 0as.

   

  ,. S)OP du0me

  Postavljeno vrlo pristupa"no6 ta'o da #r%o možete is'lju"iti motor u slu"ajuopasnosti.

  ,

 • 8/18/2019 Motorna testera

  7/14

  . !a"in upotre#e motorne testere

  .1. Priprema %a re%anje & položaj ru'u

  -adni položaj=F Stojite sta#ilno na no0ama6 na "vrstom tlu.F evu ru'u držite ispruženu 'a'o #iste mo0li 'ontrolisati ods'a'anje.F Stojite s leve strane vođice lanca.F Vaši palci tre#aju držati donji deo ru"'e.

   

  .2. Zona rada=

  F -e%ati samo drvo ili materijale 'oji su nastali od drveta. !e re%ati lim6

   plasti'u6 'amen ili dru0e 0rađevins'e materijale.F !e dopustiti da deca upotre#ljavaju motornu testeru. !e dopuštajte da ni'oupotre#ljava vašu motornu testeru pre ne0o što ta oso#a pro"ita priru"ni' oupotre#i motorne testere i pre ne0o što joj date potre#na uputstva %a si0urnuupotre#u alata.F Sve dru0e oso#e >pomo/ni'e6 posetioce6 decu? i životinje držite na sigurnojudaljenosti od %one rada. U to'u postupa'a rušenja sta#ala6 si0urna udaljenosttre#a #iti najmanje jedna'a ili dvostru'o ve/a od visine najviše0 sta#la u toj%oni. U to'u postupa'a re%anja trupaca6 ne'a udaljenost i%među radni'a #udenajmanje po 6, m.

  $

 • 8/18/2019 Motorna testera

  8/14

  F Bvrsto stojati na no0ama i na sta#ilnom tlu 'a'o #i i%#e0li 0u#ita' ravnotežeu to'u posla.F !e držati motornu testeru i%nad nivoa prstiju jer je ta'o teš'o 'ontrolisatimotornu testeru u slu"aju ods'a'anja.F !emojte rušiti sta#lo 'oje se nala%i u #li%ini ele'tri"ni* vodova ili %0rada.

   !e'a tu vrstu radova o#avljaju pro9esionalci.F 8otornu testeru upotre#ljavajte samo 'ad su osvetljenje i vidljivost dovoljnida vam omo0u/e da do#ro vidite šta radite.

  .3. O#aranje sta#la & opasni uslovi

  U to'u o#aranja sta#la6 važno je slediti slede/a uputstva 'a'o #iste i%#e0li

  opasnost od teš'i* telesni* povreda=F ;ad 'oristite ovaj alat6 nosite %aštitne nao"are6 štitni'e %a uši i 'aci0u >5?.F !e o#arajte ja'o na0nuta sta#la ili veli'a sta#la "ije 0rane su trule ili mrtve6"ija se 'ora odvaja ili 'oja imaju šuplje de#lo. )o drve/e tre#a pre re%anja0urnuti ili povu/i na %emlju pomo/u 0rađevins'i* mašina.F Vodite ra"una o rasporedu i težini veli'i* 0rana >A?.F Oslo#odite ši#lje o'o sta#la 'oje želite o#oriti >G?.F !emojte o#arati sta#la 'oja se nala%e u #li%ini ele'tri"ni* vodova ili %0rada>D?.F Vodite ra"una o smeru na0nutosti sta#la >4?.F Proverite da na sta#lu nema po'idani* ili mrtvi* 0rana 'oje #i mo0le pasti iudariti vas u to'u o#aranja >H?.F Za vreme re%anja6 redovno proveravajte vr* sta#la 'a'o #iste #ili si0urni da/e pasti u predviđenom smeru.F Sve posetioce držite na određenoj si0urnosnoj udaljenosti >@? >najmanjedvostru'a visina sta#la?.F Predvidite na 'oju stranu /ete se s'loniti 'ad sta#lo padne >?.F 5'o sta#lo po"ne padati u po0rešnom smeru ili a'o motorna testera %apne ili

   je povu"ena u to'u pada6 ostavite motornu testeru i po#e0nite.

  F Vodite ra"una o smeru vetra pre o#aranja sta#la.F !emojte o#arati sta#la 'oja se nala%e u #li%ini ele'tri"ni* vodova ili %0radana 'oje #i mo0le pasti 0rane ili samo sta#lo.F 5'o je teren na padini6 uve' #udite na višem delu terena jer se sta#lo možeot'otrljati ili s'li%nuti ni% padinu 'ad se o#ori.

  (

 • 8/18/2019 Motorna testera

  9/14

  .. )e*ni'e o#aranja sta#la

  1. Predvidite na 'oju stranu /ete se povu/i 'ad sta#lo padne >ili više varijanti uslu"aju da predviđeni put #ude #lo'iran?. Oslo#odite %onu 'oja se nala%i odma* o'o

  sta#la i proverite ima li prepre'a u %oni 0de se planirate u'loniti. Oslo#odite tu %onuu o'ru0u od o'o 13,I od predviđene linije pada >5?.

  2. Vodite ra"una o sna%i i smeru vetra6 na0i#u i ravnoteži sta#la 'ao irasporedu veli'i* 0rana. Sve te "injenice mo0u uticati na smer u 'ojem /e drvo pasti.

   !e po'ušavajte o#oriti sta#lo u%duž linije 'oja nije prirodna linija pada >A?.3. !apraviti re% >'ajlu? %a o#aranje na o'o 1:3 pre"ni'a de#la sa strane na 'oju

  /e sta#lo pasti >G?. ;ajlu napraviti ta'o da preseca liniju pada pod pravim u0lom.;ajla mora #iti i%du#ljena 'a'o #i dopustila vodoravni prola% motornoj testeri. ;a'o

   #iste i%#e0li da težina sta#la ne u'lešti motornu testeru6 uve' po"nite s donjim

  re%om.. !a"inite liniju o#aranja >D? vodoravno6 najmanje , cm više od vodoravno0use'a %a o#aranje. !apomena= ni'ad ne režite do use'a %a o#aranje. Ostavite uve' deo drveta i%među use'a %a o#aranje i linije %a o#aranje >o'o , cm ili 1:1 pre"ni'asta#la?. )a de#ljina na%iva se Jšar'aK >4?. Ear'a 'ontroliše pad drveta i spre"ava daono ne s'li%ne6 ne o'rene ili ne padne s panja. Za drve/e veli'o0 pre"ni'a6 %austaviteliniju o#aranja pre ne0o postane dovoljno du#o'a 'a'o #i i%a%vala pad sta#la irušenje s panja. Zatim umetnite 'linove %a o#aranje od drveta ili plasti'e >H? u use' ta'o da ne dodiruju lanac. 8alo po malo i* utisnite 'a'o #i na"inili polu0u u drvetu.

  +

 • 8/18/2019 Motorna testera

  10/14

 • 8/18/2019 Motorna testera

  11/14

 • 8/18/2019 Motorna testera

  12/14

  ,. Opasnosti pri radu sa motornom testerom

   !ajve/a opasnost 'ada radite sa motornom testerom jeste povratni udarac. Do

  nje0a dola%i 'ada lanac u po'retu na vr*u ma"a dota'ne predmet ili 'ad drvo #lo'iramotornu testeru u use'u. Dodir vr*om ili prednjim delom ma"a može u ne'imslu"ajevima da i%a%ove munjevitu povratnu rea'ciju6 ta'o da ma" od#aci na 0ore ina%ad 'a ru'ovaocu. 5'o se lanac #lo'ira u% vr* ma"a vođice6 ma" može #r%o #iti0urnut 'a ru'ovaocu. O#e ove rea'cije mo0u da i%a%ovu 0u#ita' 'ontrole nadtesterom6 što može i%a%vati o%#iljne telesne povrede vas i posmatra"a.

   Vr* ma"a motorne testere je po%natiji i 'ao ZO!5 OP5S!OS) OD POV-5)!O@UD5-5. ;ad dođe do 'onta'ta sa predmetom 'ao što su 0rana ili #alvan6 postojiopasnost od i%nenadne rea'cije povratno0 udara vr*a ma"a.Uve' #udite si0urni da vr* vodilice ne doti"e ništa i ni'ad ne po'ušavajte da se"ete

  ri%i"nim delom vodilice.

  11

 • 8/18/2019 Motorna testera

  13/14

  Do#ri saveti %a upotre#u motorne testere= 

  1. 8otorna testera je napravljena da se"e samo jedno= drvo. !e 'oristitemotornu testeru %a se"enje dru0i* materijala i nemojte ni'ad da dopustite da lanacto'om rada dođe u dodir sa 'amenom ili %emljom. Zapamtite6 motorna testera se're/e #r%inom i%nad 22 m:s. U samo jednoj se'undi 'onta'ta sa 'amenom ili%emljom6 sva'i %u#ac /e udariti u nje0a više od deset puta. 

  2. !i'ad ne secite tupim lancem na silu. ;ad je oštar6 lanac testere sa la'o/omula%i u drvo i tre#a mu samo la0an pritisa' da #i e9i'asno se'ao. )up lanac stvarasitnu prašinu od drveta6 a to je si0uran %na' da je potre#an servis. 

  3. Da #iste produžili radni ve' mot'i vođici i lancu6 održavajte pravilnu%ate0nutost i 'oristite 'valitetno ma%ivo.

   . ;oristite samo testere 'oje imaju malu silu od#ijanja a'o ne posedujete

  veštine i a'o niste o#u"eni %a rad sa od#ojnom silom.

  ,. ;oristite %aštitnu o#u/u6 us'u ode/u6 %aštitne ru'avice6 'ao i %aštitu %a o"i6uši i 0lavu.

   

  12

 • 8/18/2019 Motorna testera

  14/14

  )4-5)U-5

  1. 8ate Devi/6 Pre0ledi i ispitivanja strojeva i uređaja6 Za0re# 1+,. @od

  2. *ttp=::LLL.ore0onc*ain.eu

  3. *ttp=::LLL.0oo0le.rs:urlMsaNtrctNjNre%im