Mp 2014 01

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mp 2014 01

 • Privredni odnosi Maarske i Srbije, Crne Gore, Makedonije,

  Bosne i Hercegovine

  Aktivnosti komore O poljoprivredi MaarskePomo u biznisu

  PRIVREDNIKMaarski

  1/20

  14

  Magazin na srpskom jeziku grupe listova MOST

 • 2 d MAARSKI PRIVREDNIK

  Od sada e se publikacija na srp-skom jeziku MAARSKI PRIVRED-NIK, magazin grupe listova HID Izdavake kue Feliciter izlaziti u novom obliku. Ova publikacija na-menjena je privrednicima u vie ze-malja i izlazi dva puta godinje: u prvom i u drugom polugoditu. Na magazin eli igrati ulo-gu mosta izmeu Vae zemlje i Maarske. elimo da pomognemo razvoju trgovine i da pospeimo ulaganja, stoga objavljujemo one informacije, pomou kojih ete bar se nadamo stei ire informacije o naoj zemlji odnosno o bilateralnoj privrednoj saradnji. Smatramo svojom va-nom misijom i da predstavimo one maarske firme, koje ili ele uspos-taviti nove, ili ojaati partnerske odnose s inostranim preduzeima. Nije iskljueno, da e upravo Vaa

  firma nai partnera iz Maarske u naoj privrednoj publikaciji, s kojim ete uspostaviti dugoronu i us-penu pos lovnu saradnju. Molimo Vas, pogledajte nau ponudu! Ako naete firmu, koja Vam deluje intere-santnom, piite email, telefonirajte, stupite u kontakt s njom. Organizacije, koje su predstavljene u naem magazinu takoe su u slubi razvoja privredne saradnje, pa elim hrabriti sve cenjene ita-oce, da se upozna i s njima, uspos-tavite kontakt, jer ete na taj nain stei brojne informacije i poslovna saznanja. Nai strunjacidiplomate u spolj-noj privredi, Nacionalni ured za spolj-nu privredu (HITA), Maarskosrpska trgovinska i industrijska komora, Maarskosrpski i Maarskocrno-gorski poslovni savet, subotika i novosadska kancelarija Poslovne

  mree Karpatske regije, MacLine Hungary Kft. (d.o.o.) i druge organi-zacije koje sarauju s Izdavakom kuom Feliciter imaju zajedniki cilj: pomoi u uspostavljanju naj-razliitijih oblika privredne saradnje Vae i firmi odnosno organizacija u Maarskoj. Maarska je zainteresovana za dalji razvoj saradnje u oblasti pri-vrede, trgovine i ulaganja i s Vaom zem ljom. Mi inimo napore u tom pravcu, pa Vas molimo da i Vi budete na partner u tome!

  Uspene poslove i to ire privredne odnose s Maarskom eli Vam:

  Dene Kovaglavni urednik

  Potovani itaoe!MAARSKI PRIVREDNIKMagazin na srpskom jeziku grupe listova

  MOST 1/2014

  Izdava: Feliciter Kiad Kft.

  www.feliciter.netfeliciter@felciter.hu

  http://issuu.com/mprivrednik

  Sva prava su zadrana!

  Odgovorni izdava:dr Judit Kova

  Urednik: Dene Kova

  Prevodilac: Tibor Maai

  Saradnici: ofia Danko, Maria Dulicki, Fruina Kotan, Anita Kotranji, Viktor Kova, Klara ohacki, Ildiko Sanji, Silvia Teki

  Grafika/dizajn: andor Talpa

  tampa: Grafit Nyomda R Kft.

 • MAARSKI PRIVREDNIK d 3

  dva glavna grada, a od 30. marta 2014. e avion svakog dana u nedelji saobraati izmeu Budimpete i Beograda. Poeli su pregovori o rekonstrukciji eleznike pruge Budimpeta-Beograd sa ciljem da se vreme vonje sa sa-danjih 8 sati smanji na 3 sata. U sledeem periodu najvee su anse za razvoj bilateralnih privrednih, trgovinskih i po-

  slovnih odnosa u energetici, zatiti prirode, u poljoprivredi, graevinarstvu i turizmu. U ener-getici najaktivnija su maarska preduzea u oblasti obnovljivih izvora energije i zbog toga trae potencijalne partnere iz Srbije za projekte u oblasti biomase, hidroelektrana i geotermal-ne energije. Vana je energetska efikasnost, poto u toj sferi maarska preduzea raspo-lau s ozbiljnim iskustvima. Napredovanjem u EUintegracijama za Srbiju e biti sve vanija pitanja iz oblasti zatite okoline. Maarska se pre nekoliko godina nalazila u slinoj situa-ciji, pa tadanja iskustva Maarske mogu biti izuzetno korisna za Srbiju. U oblasti turizma fir-me iz Maarske bi najvie uestvovale u rekon-strukciji postojeih i izgradnji novih termalnih banja u Srbiji. Naravno ne smemo zaboraviti na poljoprivredu, od-nosno na prehrambe-nu industriju, poto u Srbiji rairenih ruku doekuju strance koji ele investirati u ove grane. Preduzea iz dve zemlje trebala bi dati vei naglasak na saradnju za zajedni-ki nastup na treim tritima, poto spora-zumi o slobodnoj trgo-vini, koje je potpisala Srbija (npr. ruskoka-zahstanskabeloruska carinska unija, Turska, CEFTA) nude izvanred-ne mogunosti za na-stup na tim tritima.

  Potovani itaoe!

  Duko Karagi Ekonomski savetnik

  Ekonomska kancelarija Ambasade Maarske

  11000 Beograd, Branievska 13/3.

  Tel.: +381/11 344 7046Fax: +381/11-344-7169

  E-mail: belgrade@hita.hu

  Maarska Srbiju i nadalje smatra jednim od svojih najvanijih politikih i privrednih stratekih partnera. Bilateralni odnosi su sa vie aspekta u uzlaznoj liniji, a to dokazuje da su 2013. predsed-nici republika, Jano Ader i Tomislav Nikoli zajedno odali potu maarskim i srpskim rtvama drugog svetskog rata. Vano je napomenuti, da Maarska u punoj meri podrava Srbiju u njenoj EU-integraciji, i upravo zbog toga smatramo naroito vanim to su poetkom 2014. godine poeli pregovori o pridruivanju izmeu Srbije i EU. Izvanredni odnosi nadamo se imae uticaja i u oblasti privrede. Za to postoje sve anse, poto meu susednim zemljama, Maarske i Srbije posto-je mnoga podruja u kojima postoje ozbiljne mogunosti za napredak. Osnove daljeg razvoja privrednih odnosa postoje, ugovorni odnosi izmeu dve zemlje su ureeni, poto su u zadnjih desetak godina potpisani bilateralni sporazumi o regulisanju meusobnih odnosa: sporazum o privrednoj saradnji (2005), sporazum o izbegavanju dvojnog oporezivanja (2003), o pospeivanju i uzajamnoj zatiti investicija (2005). Bilateralni odnosi su trenutno najintenzivniji u oblasti spoljne trgovine. To potvruje injenica, da je Maarska 5. najvei izvoznik u Srbiju (posle Italije, Nemake, Rusije i Kine). Prema statis-

  tikim podacima Republikog zavoda za statistiku Srbije maarski izvoz u Srbiju 2013. godine iznosio je 761,2 miliona evra, to je poveanje od 4,9% u odnosu na isti period prethodne godine. 2013. izvoz Srbije u Maarsku pokazivao je intenzivan rast, i zahvaljujui poveanju od 23,0% iznosio je 302,3 miliona evra. Meutim, i pored znatnog rasta izvoza Srbije u Maarsku, Maar-ska jo uvek raspolae velikom aktivom u bilateralnoj trgovini sa Srbijom. Analizirajui strukturu roba u spoljnotrgovinskom prometu Maarske i Srbije moemo rei, da se maarski izvoz moe smatrati savremenim, jer u znaajnoj meri uestvuju preraeni proizvodi (36,7%), odnosno ma-ine i mainska oprema (19,8%). U izvozu Srbije u najveoj meri su prisutni energenti, koji ine skoro polovinu srpskog izvoza. Nivo uzajamnih ulaganja zadnjih godina naalost zaostaje za oekivanjima i mogunostima, odnosno i dalje prikazuje asimetrinu sliku. U Srbiji naalost malo je firmi, koja su u meunarod-nim okvirima sposobne za znaajan izvoz kapitala a ciljne zemlje ovih malobrojnih firmi su bive jugoslovenske republike pa nije iznenaujue, to direktna ulaganja kapitala (FDI) iz Srbije u Maarsku imaju zanemarujuu vrednost. Iz Maarske je mnogo vie FDI stigao u Srbiju. Prema podacima Narodne banke Srbije u periodu izmeu 2005. i 2011. sa blizu 350 miliona evra direktnih neto ulaganja Maarska je 11. na listi zemalja sa najvie ulaganja u Srbiji. Moramo meutim napomenuti, da najvee maarske firme (npr. Mol, OTP) su od sredine 2000tih godina prisutne u Srbiji, pa zadnjih godina ulaganja iz Maarske zaostaju za uobiajenim nivoom iz prethodnih go-dina. Vredi meutim spomenuti da je Maarska u periodu januarnovembar 2013. sa 45,3 miliona evra neto FDI bilansom etvrti najvei ulaga u Srbiji iza Holandije, Belgije i Nemake. Oekuje se da e 2014. godine maarske firme uestvovati na vie sajmova u Srbiji. Najvee interesovanje se tradicionalno pokazuje prema Sajmu poljoprivrede i hrane u Novom Sadu, pa se i ove godine na ovoj sajamskoj manifestaciji moe raunati na najvei broj preduzea iz Maar-ske. Firme iz oblasti ekoloke industrije iz godine u godinu pokazuju sve vee interesovanje za Srbiju, pa je beogradska struna izloba Ecofair ula u krug sajmova koje podrava Nacionalni ured za spoljnu ekonomiju. Zbog znaajne maarske manjine za Maarsku je vaan Meuna-rodni i regionalni sajam privrede u Subotici, na kojem takoe u lepom broju uestvuju izlagai iz Maarske. 2014. godine izlagai iz Maarske e uestvovati na Sajmu graevinarstva u Beo-gradu, pa ona preduzea iz Srbije, koja u oblasti graevinarstva trae partnere, svakako bi trebali posetiti nacionalni tand Maarske. Sa aspekta poslovnih odnosa vanu ulogu igra razvoj saobraajne infrastrukture. Na tom pla-nu u zadnje vreme postignuti su brojni pomaci. 2013. godine je otvoren granini prelaz izmeu Aothaloma i Bakih Vinograda, koji e naroito u letnjem vrnom optereenju olakati odra-vanje kontakata privrednika. Od prole godine ponovo postoji direktna vazduna linija izmeu

  U Uzlaznoj linijiMaarsko-srpski privredni i trgovinski odnosi

 • 4 d MAARSKI PRIVREDNIK

  Laslo Kova

  Miklo Jojartwww.mszkik.hu

  Maarskosrpska trgovinska i industrijska komora (MSTIK) iza sebe ima veoma dinaminu, aktivnostima ispunjenu godinu. O aktivnosti-ma i ovogodinjim planovima govori nam Miklo Jojart, izvrni pot-predsednik MSTIK. Protekle godine su dokazale, da do-maa MSP uvek pokazuju veliko intere-sovanje za izlaganje, predstavljanje, mo-gunost B2B u Srbiji odnosno Vojvodini (vezanih za sajmove, strune izlobe). U prvom kvartalu ekalo nas je zavretak i finansijski obraun dva IPA projekta. Otvaranje vojvoanskih kancelarija Poslovne mree Karpatske regije je proizvelo zahvaljujui dosadanjoj saradnji i podelu poslova, ali i jaanje raspoloivih resursa. Za nas je bilo od posebne vanosti raspisivanje konkursa za spoljnu ekono-miju Maarske trgovinske i industrijske komore, na koji smo uspeno aplicirali sa 6 projekata. Analizirali smo potrebe domaih i srpskih partnerskih MSP, odnosno razmotrili smo koji su nam unutranji i spoljni resursi potrebni za njihovu realizaciju. Iz 2013. koje strune programe biste pose