Mp 2015 01

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mp 2015 01

 • Vei znaaj saradnje Vana je stabilnostIntenzivirajmo saradnju!

  PRIVREDNIKMaarski

  1/20

  15

  Magazin na srpskom jeziku grupe listova MOST

 • VIEPOLNI ELEKTRINI KONEKTORI ZA INDUSTRIJU VRHUNSKOG KVALITETA

  Spisak proizvoda LEMO je veoma irok. Zahvaljujui modularnom konceptu kao i irokom izboru kontaktnih kon guracija i razliitih kuita nudimo 50.000 kombinacija polova sa prenikom od minijaturnih 3 mm do 50 mm za kablove sa maksimalnim prenikom od 30 mm i 106 polova.

  LEMO ve 60 godina projektuje precizne konektore iji broj iz godine u godinu raste zahvaljujui sopstvenom razvoju. LEMO i povezane rme, REDEL i COELVER irom sveta trenutno snabdevaju preko 100.000 kupaca u vie od 80 zemalja. Grupacija LEMO irom sveta zapoljava 1300 saradnika.

  irok asortiman proizvodaModularni koncept LEMO konektora omoguava izbor prikljuka, koji najvie odgovara datoj primeni.

  PouzdanostZahvaljujui kvalitetu delova i sirovina ivotni vek LEMO konektora je uvek dui od ureaja kod kojih se primenjuju.

  Otporna izvedbaKonektori se mogu primenjivati u okru-enju sa jakim mehanikim uticajima, vibracijama i udarcima.

  EstetikaHarmonian, haj-tek dizajn LEMO ko-nektora dopunjava i ini estetskim kon-cept instrumentalne table.

  EMC zatitaMetalna kouljica obezbeuje e kasno eliminisanje smetnji i zatitu.

  Dugorono obezbeeni proizvodiLEMO garantuje, da dugorono obezbeuje izabrani konektor, makar koliko je specijalan, jer najvei broj LEMO konektora sastavljen je od standardnih elemenata.

  Kruni konektori LEMO-a premijum kvaliteta sa pu-pul kontaktima

  predstavljaju idealnu kon guraciju prema najveem broju zahteva na tritu, bez obzira na to, da li se radi o medicinskim mernim instrumentima, industrijskoj regulaciji, audio/video ureajima, primeni u telekomunikacijama ili u auto industriji. Samo da navedemo neke od interesantnih primena: automobilizam, sektor I+R, vojna industrija, za sportske prenose HD kvaliteta, lmski i audio studiji, zubarska oprema, savremeni de brilatori, a u ekstremnim uslovima: nuklearna industrija, atomskim centralama, pa ak i u svemiru predstavljaju pouzdano reenje.

  LEMO je stvorio vie standarda za konektore, izmeu ostalog i za konektore HDTV 3K.93C i NIM-CAMAC 00.250.

  Izbor odgovarajuih konektora za razliite projekte je vaan i nimalo jednostavan proces. LEMO obezbeuje strunu podrku, savete i pomo u nalaenju najboljih reenja. Za tehniku pomo obratite se LEMO predstavnitvu. Kelemen Gbor

  Inenjer prodajeREDEL Elektronika Kft.

  1201 Budapest Nagysndor Jzsef u. 6-12.

  Tel.: +36/1/421-4753Fax: +36/1/421-4757

  Mobil: +36/30/500-2263gkelemen@lemo.com

  www.lemo.com

  THE ORIGINALPUSH-PULL

  CONNECTORSAmbienti ostiliLe serie F, M e H (er-mafrodite) a bloccag-gio Push-Pull o a vite concorpo in lega dalluminio dicolore antracite. Alta resistenza alle vibrazioni(gunfire) e agli idrocarburi. Disponibili in pi di 20 mod-

  REDEL Elektronika KftTel: (+36 1) 421 47 10www.lemo.com

  Elektrina i optika hibridna primena HDTVSerija 3K.93C predstavlja standard u HD tehnici, koja je kompatibilna sa propisima SMPTE, EBU i ARIB. Isporuuje se u 11 razliitih modela konektora. Garantuje se 20.000 konekcijauz 0,10 dB ulaznog gubitka i

 • MAARSKI PRIVREDNIK d 3

  U ruci imate prvi ovogodinji broj publikacije Maarski privrednik, koji sadri nove informacije o na-in privrednim odnosima i o privredi Maarske.

  Kao to ste se ve navikli: moi ete da se upoznate sa ponudom broj-nih maarskih preduzea, koja tra-e privredne kontakte sa eljom da postanu moda upravo Va novi poslovni partner.

  U ovoj publikaciji bie rei o kretanju maarsko-srpske, maarsko-ma-kedonske, maarsko-crnogorske i maarsko-bosansko-hercegovake privredne saradnje.

  Znaaj bilateralnih privrednih od-nosa i perspektive te saradnje naj-bolje pokazuju podaci o znaajnom meusobnom prometu izmeu

  Maarske i Srbije odnosno Maar-ske i Makedonije, dostigavi rekor-dnu vrednost. Privredni subjekti i politiari podjednako tvrde: jo uvek nismo iskoristili sve mogunosti, da-kle ima prostora za razvoj saradnje i mogui su novi rekordi. Ti rekordi meutim ne slue tome, da se hva-limo postignutim rezultatima, nego slue dokazivanju akterima privre-dnog ivota: svi mogu nai svoju raunicu, mogu uspeno poslovati, imati profitabilan uvoz ili izvoz, dakle jednom reju: da budu uspeni.

  I veoma aktivna Maarsko-srpska trgovinska i industrijska komora kao i vane manifestacije u njenoj organizaciji ne mogu biti izosta-vljeni iz nae publikacije, a moete mnogo toga proitati o aktuelnosti-ma maarske privrede, poljoprivrede i prehrambene industrije.

  Cilj Maarskog privrednika je da itaoce jo vie priblii naoj ze-mlji, da im pomogne u upoznavanju Maarske i njene privrede, razvoja tr-govine, svet novih dobavljaa i dava-laca usluga, koji mogu postati vai dugoroni partneri.

  Nadamo se, da e Maarski privre-dnik biti ne samo korisno, ve i in-formacijama bogato, interesantno tivo za Vas.

  Ugodno itanje i uspene poslove Vam eli:

  Dene Kovaglavni urednik

  Potovani itaoe! MAARSKI PRIVREDNIKMagazin na srpskom jeziku grupe listova

  MOST 1/2015

  Izdava: Feliciter Kiad Kft.

  www.feliciter.netfeliciter@felciter.hu

  http://issuu.com/mprivrednik

  ISSN 2064-938X

  Sva prava su zadrana!

  Odgovorni izdava:dr Judit Kova

  Urednik: Dene Kova

  Prevodilac: Tibor Maai

  Saradnici: Marianna Biri ofia Danko,

  Fruina Kotan, Anita Kotranji, Viktor Kova, Ildiko Sanji, Silvia Teki

  Grafika/dizajn: andor Talpa

  tampa: Grafit Nyomda R Kft.

  SZMTGPES TALPVIZSGLAT

  Kompjuterska dijagnostika stopala, projektovanje i proizvodnja pojedinanih uloaka putem patentiranog postupka! Nai uloci se proizvode od mekih, prirodnih materijala, hipoalergeni su i ugodni za noenje.Garancija vrhunskog kvaliteta: dvodecenijsko iskustvo, vrhunski strunjaci, 200 partnera u 10 zemalja, pola miliona ispitanih nogu, pola miliona prodatih uloaka.

  ta nudimo naim partnerima? ureaj za ispitivanje stopala strunu teorijsku i praktinu obuku obezbeenje pojedinanih uloaka, garanciju za proizvode neprekidan razvoj i modernizaciju proizvoda. Nudimo nadalje: papue, klompe i sandale!

  Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju:

  Podiart Kft. H-1184 Budapest, Mikszth K. u. 77.l.: +36/1/297-6061 Fax: +36/1/297-6062mail@podiart.hu www.podiart.com

  Kompjuterska dijagnostika stopala, projektovanje i proizvodnja Kompjuterska dijagnostika stopala, projektovanje i proizvodnja

  PODIART ulocima za zdrave noge!

  VIEPOLNI ELEKTRINI KONEKTORI ZA INDUSTRIJU VRHUNSKOG KVALITETA

  Spisak proizvoda LEMO je veoma irok. Zahvaljujui modularnom konceptu kao i irokom izboru kontaktnih kon guracija i razliitih kuita nudimo 50.000 kombinacija polova sa prenikom od minijaturnih 3 mm do 50 mm za kablove sa maksimalnim prenikom od 30 mm i 106 polova.

  LEMO ve 60 godina projektuje precizne konektore iji broj iz godine u godinu raste zahvaljujui sopstvenom razvoju. LEMO i povezane rme, REDEL i COELVER irom sveta trenutno snabdevaju preko 100.000 kupaca u vie od 80 zemalja. Grupacija LEMO irom sveta zapoljava 1300 saradnika.

  irok asortiman proizvodaModularni koncept LEMO konektora omoguava izbor prikljuka, koji najvie odgovara datoj primeni.

  PouzdanostZahvaljujui kvalitetu delova i sirovina ivotni vek LEMO konektora je uvek dui od ureaja kod kojih se primenjuju.

  Otporna izvedbaKonektori se mogu primenjivati u okru-enju sa jakim mehanikim uticajima, vibracijama i udarcima.

  EstetikaHarmonian, haj-tek dizajn LEMO ko-nektora dopunjava i ini estetskim kon-cept instrumentalne table.

  EMC zatitaMetalna kouljica obezbeuje e kasno eliminisanje smetnji i zatitu.

  Dugorono obezbeeni proizvodiLEMO garantuje, da dugorono obezbeuje izabrani konektor, makar koliko je specijalan, jer najvei broj LEMO konektora sastavljen je od standardnih elemenata.

  Kruni konektori LEMO-a premijum kvaliteta sa pu-pul kontaktima

  predstavljaju idealnu kon guraciju prema najveem broju zahteva na tritu, bez obzira na to, da li se radi o medicinskim mernim instrumentima, industrijskoj regulaciji, audio/video ureajima, primeni u telekomunikacijama ili u auto industriji. Samo da navedemo neke od interesantnih primena: automobilizam, sektor I+R, vojna industrija, za sportske prenose HD kvaliteta, lmski i audio studiji, zubarska oprema, savremeni de brilatori, a u ekstremnim uslovima: nuklearna industrija, atomskim centralama, pa ak i u svemiru predstavljaju pouzdano reenje.

  LEMO je stvorio vie standarda za konektore, izmeu ostalog i za konektore HDTV 3K.93C i NIM-CAMAC 00.250.

  Izbor odgovarajuih konektora za razliite projekte je vaan i nimalo jednostavan proces. LEMO obezbeuje strunu podrku, savete i pomo u nalaenju najboljih reenja. Za tehniku pomo obratite se LEMO predstavnitvu. Kelemen Gbor

  Inenjer prodajeREDEL Elektronika Kft.

  1201 Budapest Nagysndor Jzsef u. 6-12.

  Tel.: +36/1/421-4753Fax: +36/1/421-4757

  Mobil: +36/30/500-2263gkelemen@lemo.com

  www.lemo.com

  THE ORIGINALPUSH-PULL

  CONNECTORSAmbienti ostiliLe serie F, M e H (er-mafrodite) a bloccag-gio Push-Pull o a vite concorpo in lega dalluminio dicolore antracite. Alta resistenza alle vibrazioni(gunfire) e agli idrocarburi. Disponibili in pi di 20 mod-

  REDEL Elektronika KftTel: (+36 1) 421 47 10www.lemo.com

  Elektrina i optika hibridna primena HDTVSerija 3K.93C predstavlja standard u HD tehnici, koja je kompatibilna sa propisima SMPTE, EBU i ARIB. Isporuuje se u 11 razliitih modela konektora. Garantuje se 20.000 konekcijauz 0,10 dB ulaznog gubitka i

 • 4 d MAARSKI PRIVREDNIK

  Ekonomska kancelarijaAmbasade Maarske

  11000 Beograd,Branievska 13/3.

  Tel.: +381/11 344 7046Fax: +381/11-344-7169

  E-mail: belgrade@hipa.hu