Mpdf khuechtruongsanphamvaquancao-130927212835-phpapp01

Embed Size (px)

Text of Mpdf khuechtruongsanphamvaquancao-130927212835-phpapp01

  • 1. uong Irinh PM! tri.!n DII an Me KOngKhueeh truung San pham " ., , vaquangeaoQuin tri Marketingtrong cie Doanh nghl,p Vila va Nh6

2. Chu'c:mg trinh phit trier. d. an Mi kOngQuan tr! Marketing trong cacDoanh nghi~p Vila va NhoKhuech trlldngSan ph~m va Quang caoTAl BAN LAN THO' I 3. OPENLEARNINGAGENCYChuong trlnh PMt triin Dl! an Me Kongtai trgVi~ ~ hqc Ma OLA (Canada) bienso~Cuon sach nay do Chuang trlnh PMt tri!n DI! an Me Konggill ban quy~n 2001KMng dugc sao chep ho~c sua d6i neu kMng dugc phep biing van ban ellaChuong trlnh PMt triin Dl! an Me Kong.LUDYCuan saeh nay duge x1l.y dlp1g Iren co sa tai Ii~u giang d danh eha C(Jc Daanh nghiijp Vtl'a va NluJ duqcbi~n so~n cho cac nha qulm 15' va chu doanh nghii?p vita va nhO. La ngum chu ho~cnguai qulm 15' doanh nghii?p nhc" b~ quan tam den nhi~u khia c~h cua vii?c di~uhanh mQt doanh nghii?p. Chuang trlnh nay se cung cap cho b~n mt bQ tai lii?uhuang dan v~ marketing trong quan 15' doanh nghil;p. BQ tai lil;u nay d~ c~p dencae chu d~ sau: Xae djnh eac kMi nii?m marketing 11m th~p thong tin v~ kMch hang. PMt tri~n ca.c th6ng tin v~ qua trlnh va xu hu6n.g mua hang cua kMch hang Xac djnh va 1J!a chqn thi trUOng mtec ti~u phil hgp. Ke ho~ch hoa va pMt trien san phfun. Phat trien marketing ehii trqng moi quan h~ va dieh Vte kMeh hang. Phat trien chien luqc quiing cao eho doanh nghi~p Dinh gia va chien luge ve gia.B tai li~u ve marketing eua Chltong trinh Dao t(}O Qudn IS> danh eha ale Doanhnghiijp Vtl'a va Nho duqe bien so~n nhiim giiip cac chu doanh nghi~p va nha quan15' doanh nghil;p nfun viing tat cii cae buoe trong qua trlnh marketing. M6i euonsach nghien cUn mQt khfa c~h Cte tM cua ho~t dQng marketing. Qua tling cuonsach v~ marketing, b~ se h