of 7 /7
MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706 - 2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto, je v současnosti bez využití. Betonové panely jsou v důsledku vzdutí místy zanesené sedimentem. Břehové porosty tvoří porosty neudržovaných dřevin. Z povodňového hlediska nebezpečí rozlivů nehrozí. Okolní pozemky nejsou intenzivně využívané, koryto je kapacitní. Důsledkem hladkého betonového povrchu opevnění koryta je vysoká rychlost proudění. Přírodě blízká úprava koryta v tomto úseku spočívá v odstranění dolního stupně, nahrazení horního stupně balvanitým skluzem, odstranění dnového opevnění, rozšíření dnového pásu s příčným sklonem berem cca 5% a vytvoření mělké meandrující kynety s kapacitou na korytotvorný průtok Q30d. Zřízením kynety pro běžné průtoky bude zajištěna dostatečhloubka proudění, a to i v obdobích nízkých průtoků. Biodiverzita bude zajištěna zřízením dostatečně členité kynety, a to rozčleněním břehové čáry vložením kamenů, říčního dřeva. Podélný profil bude stabilizován periodicky umístěnými příčnými stabilizačními prahy přírodě blízkého charakteru, kyneta bude pro zajištění počáteční fáze stabilizace opatřena pohozem. Mezi prahy budou ve dně vlivem vyšších průtoků vznikat místa s vyšší hloubkou a nižšími rychlostmi, obdobně, jako se v přírodě na tocích se splaveninovým režimem samovolně tvoří tzv. periodické brody a tůně. Sklon pravého svahu bude snížen na 1:3, případně mírnější, s tím souvisí i odstraněnefunkčního opevnění a nevázání akce na plánovanou revitalizaci území za pravou břehovou hranou. Je navržena doprovodná vegetace, rozmístěná adekvátně s ohledem na revitalizačefekt úpravy a protipovodňovou funkci. Vegetace je členěna na zóny s minimálním nárokem na údržbu, tj. nekosená louka, pásy dřevin. Tato zóna tvoří vhodné suchozemské biotopy. Dále, zejména na svazích koryta toku, je navržena zóna vegetace vyžadující občasnou údržbu. Širší dno potočního pásu je další zónou vhodnou pro vegetaci, a to zejména vlhkomilných druhů rostlin. Přístup na staveniště je možný přes staveništní komunikaci, zřízenou pro stavbu bytového areálu Zámecký park. obr. 19 – úsek 08, pohled z pravého břehu na stupeň navržený k odstraně

MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

Embed Size (px)

Text of MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě...

Page 1: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Úsek 08 (stani čení 2706 - 2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto, je v současnosti bez využití. Betonové panely jsou v důsledku vzdutí místy zanesené sedimentem. Břehové porosty tvoří porosty neudržovaných dřevin. Z povodňového hlediska nebezpečí rozlivů nehrozí. Okolní pozemky nejsou intenzivně využívané, koryto je kapacitní. Důsledkem hladkého betonového povrchu opevnění koryta je vysoká rychlost proudění. Přírodě blízká úprava koryta v tomto úseku spočívá v odstranění dolního stupně, nahrazení horního stupně balvanitým skluzem, odstranění dnového opevnění, rozšíření dnového pásu s příčným sklonem berem cca 5% a vytvoření mělké meandrující kynety s kapacitou na korytotvorný průtok Q30d. Zřízením kynety pro běžné průtoky bude zajištěna dostatečná hloubka proudění, a to i v obdobích nízkých průtoků. Biodiverzita bude zajištěna zřízením dostatečně členité kynety, a to rozčleněním břehové čáry vložením kamenů, říčního dřeva. Podélný profil bude stabilizován periodicky umístěnými příčnými stabilizačními prahy přírodě blízkého charakteru, kyneta bude pro zajištění počáteční fáze stabilizace opatřena pohozem. Mezi prahy budou ve dně vlivem vyšších průtoků vznikat místa s vyšší hloubkou a nižšími rychlostmi, obdobně, jako se v přírodě na tocích se splaveninovým režimem samovolně tvoří tzv. periodické brody a tůně. Sklon pravého svahu bude snížen na 1:3, případně mírnější, s tím souvisí i odstranění nefunkčního opevnění a nevázání akce na plánovanou revitalizaci území za pravou břehovou hranou. Je navržena doprovodná vegetace, rozmístěná adekvátně s ohledem na revitalizační efekt úpravy a protipovodňovou funkci. Vegetace je členěna na zóny s minimálním nárokem na údržbu, tj. nekosená louka, pásy dřevin. Tato zóna tvoří vhodné suchozemské biotopy. Dále, zejména na svazích koryta toku, je navržena zóna vegetace vyžadující občasnou údržbu. Širší dno potočního pásu je další zónou vhodnou pro vegetaci, a to zejména vlhkomilných druhů rostlin. Přístup na staveniště je možný přes staveništní komunikaci, zřízenou pro stavbu bytového areálu Zámecký park.

obr. 19 – úsek 08, pohled z pravého břehu na stupeň navržený k odstranění

Page 2: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

obr. 20 – úsek 08, pohled po proudu z objektu č. 12 na navrhovaný balvanitý skluz

obr. 21 – úsek 08, vzorový příčný řez

Page 3: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Úsek 09 (stani čení 2847 - 2920 m) Stávající křížení vodního toku s dráhou (objekt č. 13) neumožňuje průchod pro pěší. Průchod zde původně byl, do současnosti se nedochoval. Smyslem úprav v rámci úseku 09 je zřízení průchodu pod železničním mostem. Navržen je chodník při levém mostním pilíři, mírně zvýšený nad hladinou běžných průtoků. Jeho šířka je uvažována zhruba 2 m. Zúžený průtočný profil ve dně omezí sedimentaci v mostním profilu. Dno bude opevněno tak, aby nebyl ohrožen most. Výpočtem ustáleného nerovnoměrného proudění (uvedeném v samostatné zprávě) bylo ověřeno, že průtočná kapacita mostu nebude zřízením průchodu ohrožena. Vzhledem k tomu, že je úsek ve vzdutí stupněm, průtočné rychlosti jsou nízké. Zvýšení hladin při povodni v důsledku zřízení chodníku se pohybuje v řádu centimentů. Úsek se nachází v ÚSES.

obr. 22 – úsek 09, pohled proti proudu na železniční most s navrhovaným průchodem

obr. 23 – úsek 09, vzorový příčný řez

Page 4: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Úsek 10 (stani čení 3021 - 3411 m) Stávající koryto v řešeném úseku je v lichoběžníkového průřezu, břehy porostlé travním porostem, pozemky jsou obdělávány až k břehové hraně. Osa koryta je přímá. Úsek se nachází v ÚSES. Z povodňového hlediska dochází v úseku k rozlivům do levobřežní inundačního území při průtocích vyšších než Q5. V těsné blízkosti toku se však nachází jeden objekt k bydlení. Vzhledem k náročnosti technického řešení ochrany nemovitosti, nákladům na její realizaci a porovnáním s chráněnými hodnotami, není návrh ochrany této nemovitosti součástí navržených opatření. Navržená opatření představují nižší nároky na zemní práce, než v předchozích úsecích. Úpravy spočívají především v odstranění úživných zemin z břehů, rozčlenění dna koryta kameny a říčním dřevem, vytvoření pásu vegetace podél břehové hrany toku a zřízením cestního propojení mezi navazujícími úseky. Zde se jedná o levobřežní propojení ulice Za tratí a U červeného mlýnku. Z části bude využita stávající cesta, z části bude zřízena na okraji zemědělských pozemků cesta, umožňující průchod podél toku. Propojení s pravobřežní částí území dojde zřízením lávky a navazující cesty u horního okraje úseku. Lávka umožní průchod k nákupnímu centru Globus. Biodiverzita toku bude zajištěna zřízením dostatečně členité kynety, a to rozčleněním břehové čáry vložením kamenů, říčního dřeva. Přístup na staveniště je možný z ulice Za tratí.

tab. 6 – Návrhové parametry nové lávky ke Globusu Nová lávka ke Globusu

Základní parametry Světlá šířka pole 10 m

Horní hrana mostovky 245.57 m n. m. Dolní hrana mostovky 245.07 m n. m.

Kóta dna 242.65 m n.m. Šířka ve dně Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů Navazující na přilehlé koryto

obr. 24 – úsek 10, pohled proti proudu od počátku úseku, orba až k břehové hraně

Page 5: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

obr. 25 – úsek 10, vzorový příčný řez

Page 6: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK
Page 7: MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD Ň Ů Ř Ě Ůdablice.cz/sites/default/files/zivotniprostredi/1371454039usek080910.pdf · MRATÍNSKÝ POTOK – ELIMINACE POVOD ŇOVÝCH PR ŮTOK

1252/20

1252/112

1252/34

416/10

1279/3

1265/1

8

1265/151265/17 1569/4

1252/1

1279/4

1265/10

1252/981569/5

1265/6

1265/9

1252/42

1259/2

1265/19

1252/113

1252/116

1569/3

1265/7

1252/114

1260

1265/3

1261

1252/43

1252/19

1252/181252/82

1252/83

1572/1

1379/150

1389/2

1379/82

1379/131

1379/81

415/3415/4

415/2

1379/83

428

1379/115

415/1

1379/114

1568/2

1444/4

1279/1439/5 1265/8

1265/21265/4550/14

1381

489

1379/79

1379/132

1379/71

1379/145

1389/51380/2

1380/4

1447

1379/146

1379/133

1379/149

1379/37

1379/80

1444/51379/154

1379/321379/311379/161

1379/1161379/1371379/1191379/158

1394/4

1379/136

1379/78

1394/1

1568/4

1392

1394/2

1380/5

1389/1

1379/43

1389/3 1568/

3

1379/26

1389/4

1379/138

1379/1411379/74

1379/75

1395/1

1379/46

1395/2

1379/76

1379/128

1379/118

1379/38

1379/39

1393

1394/3

1379/77

1379/1

1379/24

1379/25

1379/139

1379/1591379/160

1638

1379/69

1379/70

1568/1

1635

1380/1

1634

1380/31629

1633

1446

1632

1391/6

439/4

550/1

1444/11258/1

1279/2