Mri khớp vai

  • View
    2.591

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Mri khớp vai

  • 1. CNG HNG TCNG HNG T KHP VAIKHP VAI BS PHAN CHU H B mn Chn on hnh nh HYD TP.HCM

2. PROTOCOL CHP KHP VAIPROTOCOL CHP KHP VAI XungXung Mc ch s dng xungMc ch s dng xung Coronal T2FSCoronal T2FS Xem gn trn gai, di gai, gn nh u, khp cng-n, tyXem gn trn gai, di gai, gn nh u, khp cng-n, ty xngxng Axial T2FSAxial T2FS Xem gn di gai, di vai, nh u trong rnh nh u, dc Xem gn di gai, di vai, nh u trong rnh nh u, dc cho-cnh tay, ty xngcho-cnh tay, ty xng Sagittal T2FSSagittal T2FS Xem 4 gn chp xoay, dc cho-cnh tay, ty xngXem 4 gn chp xoay, dc cho-cnh tay, ty xng Coronal PDFSCoronal PDFS Axial PDFSAxial PDFS Xem sn vinXem sn vin Coronal T1WCoronal T1W Xem khp cng-n, mm cng vai, ty xngXem khp cng-n, mm cng vai, ty xng 3. - L k thut kho st thng tn khp vai hiu qu, ph bin- L k thut kho st thng tn khp vai hiu qu, ph bin hin nay trn th gii.hin nay trn th gii. - MR Arthro.- MR Arthro. nhy trong C RBP chp xoay l nhy trong C RBP chp xoay l 91%91% (Stetson)(Stetson) - MRI kinh in- MRI kinh in: nhy trong C RBP chp xoay l: nhy trong C RBP chp xoay l 56-72%,56-72%, c hiu lc hiu l 83-85%83-85% (Goodwin & Traughber).(Goodwin & Traughber). MR ARTHROGRAPHY 4. MRA c gi tr cao trong chn on RCX BPMK vi: nhy: 81,8% c hiu: 88,2% Gi tr tin on dng: 76,6% Gi tr tin on m: 99,1% chnh xc: 86,1% MRA c gi tr hn ch trong chn on RCX BP mt hot dch vi: nhy: 66,7% c hiu: 91,5% Gi tr tin on dng: 68,9% Gi tr tin on m: 90,7% chnh xc: 86,1% NC ca P.C.H 2012: 5. MRA c gi tr cao trong chn on RCX ton b b dy vi:MRA c gi tr cao trong chn on RCX ton b b dy vi: nhy: 96,3% nhy: 96,3% c hiu: 98,2% c hiu: 98,2% Gi tr tin on dng: 92,9%Gi tr tin on dng: 92,9% Gi tr tin on m: 99,1%Gi tr tin on m: 99,1% chnh xc: 97,8%. chnh xc: 97,8%. 6. - BN ngi, tay trn i t th trung tnh. - S trn da xc nh mc gii phu v nh du ng vo. - Ng vo pha sau l im di gc sau ngai mm cng vai 1,5-2cm, vo trong 1-1,5cm. 7. T2 FS trc tim 8. - St trng, v cm da v phn mm vng tim vi Lidocain 1% pha nc ct. - m kim 20G vo khp vi mi kim hng v mm qu. - K thut vin h tr khuu BN xoay nh, t t khp vai t trong ra ngoi v ngc li gip cho kim trt vo khe khp. - Dng 10-15ml dung dch NS & Gadolinium 2mmol/l ( 20ml NS + 0.08ml Gadolinium 0.5mmol/ml ). 9. - Xc nh kim vo khp bng: Cm gic kim sp vo khe khp Kim b sit li khi KTV xoay trong k.vai, kim lng ra khi KTV xoay ngoi k.vai. Ht ra dch khp. Bm dch vo khp thy nh tay. Dch bm vo khp di ra chui kim. - Sau khi tim, BN c ng khp vai khong 1 pht v chp BN trong vng 30 pht. 10. CC XUNG DNG TRONG MRACC XUNG DNG TRONG MRA Yu t k thutYu t k thut Xung T1FS khi chp 3 MPXung T1FS khi chp 3 MP Ax, Sag, CorAx, Sag, Cor Xung T2FS khi chp 3 MPXung T2FS khi chp 3 MP Ax, Sag, CorAx, Sag, Cor TRTR 500 - 550ms500 - 550ms 3000 - 3500ms3000 - 3500ms TETE 30 - 50ms30 - 50ms 100 - 120ms100 - 120ms FOVFOV 180mm180mm 180mm180mm S lt ctS lt ct 1919 1919 dy lt ct dy lt ct 3mm3mm 3mm3mm Khong cch giaKhong cch gia hai lt cthai lt ct 0.3mm0.3mm 0.3mm0.3mm Ma trnMa trn 256 x 320256 x 320 256 x 320256 x 320 11. CC XUNG DNG TRONG MRICC XUNG DNG TRONG MRI Xung TSEXung TSE CoronalCoronal SagittalSagittal AxialAxial T2FST2FS PDFSPDFS T1WT1W T2FST2FS PDFSPDFS T2FST2FS PDFSPDFS FOVFOV 180180 180180 180180 180180 SLSL 1919 1919 1919 1919 SLSL thicknessthickness 33 33 33 33 Dist.factorDist.factor 0.30.3 0.30.3 0.30.3 0.30.3 TRTR 38003800 550550 35003500 36003600 TETE 9494 3030 9595 9494 12. T1 FS sau tim 13. MRA: gn trn gai rch r rng so vi phim trc tim 14. BN nm nga, vai cn chp vo cun thu TH vai (shoulder coil). CCH T MT PHNG CHP 15. - My t chp Ax Localizer. - Trn hnh Ax Loc: t cc lt ct hng Cor // trc x. b vai, hng Sag vung gc Cor. COR + SAG LOCALIZER 16. CHP HNH CORONAL Trn hnh Axial Localizer, iu chnh cc lt ct song song trc x. b vai hay song song c trn gai. Trn hnh Sagittal Localizer, iu chnh cc lt ct song song trc x. cnh tay 17. CHP HNH AXIALCHP HNH AXIAL Trn hnh Cor v Sag , iu chnh cc lt ct vung gc trc x.cnh tay 18. CHP HNH SAGITTALCHP HNH SAGITTAL Trn hnhTrn hnh Ax,Ax, iuiu chnh lt ct vunchnh lt ct vungg gc tr c x. b vai hay gc tr c x. b vai hay c trn gaic trn gai Trn hnh Cor T1FS iu chnh lt ct vung gc trc c trn gai 19. HNH NH KHP VAI BNH THNG 20. AXIAL 21. 1. Mm cng vai 2. u xa xng n 3. C trn gai. 22. 1. C trn gai 2. C delta 23. 1. C di gai 2. C delta 3. u xng cnh tay 4. cho 5. Gn c trn gai 6a,b. C & gn c di vai 7a,b. Sn vin trc & sau 8. C qu cnh tay v u ngn c nh u. 24. 1. C di gai 2. C trn b 3. C delta 4. u xng cnh tay 5. cho 6. C di vai 7a. Sn vin trc 7b. Sn vin sau 8. Gn c nh u (u di) 9. C qu cnh tay v u ngn c nh u. 25. CORONALCORONAL 26. 1. cho 2. Mm cng vai 3. u xng cnh tay 4. C dI vai 5. C delta 6. Gn c nh u (u di) 7. C trn gai 8. C thang 9. Gn c trn gai 10. Sn vin trn 27. 1. cho 2. Mm cng vai 3. u xng cnh tay 4. C dI vai 5. C delta 6. Gn c nh u (u di) 7. C trn gai 8. C thang 9. Gn c trn gai 10. Sn vin trn 28. 1. cho 2. Mm cng vai 3. u xng cnh tay 4. C dI gai 5. C delta 29. 1. cho 2. Mm cng vai 3. u xng cnh tay 4. C di gai 5. C delta 30. SAGITTALSAGITTAL 31. 1. u xa xng n1. u xa xng n 2. Mm cng vai2. Mm cng vai 3. Mm qu3. Mm qu 4. cho4. cho 5. C trn gai5. C trn gai 6. C dI gai6. C dI gai 7. C trn b7. C trn b 8. C dI vai8. C dI vai 9. C qu cnh tay v u ng9. C qu cnh tay v u ngnn c nh uc nh u 32. 1. u xa xng n 2. Mm cng vai 3. u xng cnh tay 4. C/gn c trn gai 5. C dI vai 6. C trn b 7. C / gn c dI vai 33. RCH CHP XOAYRCH CHP XOAY - Rch gn ton b b dy. - Rch gn mt phn: Rch mt khp Rch mt hot dch Rch ni gn 34. - Khuyt gn t mt khp n mt hot dch vi TH cao/ T2W ca dch trong vng khuyt gn. - MRA: Cht tng phn dng hay lan rng lp cc ch khuyt ton b gn chp xoay t mt khp lan n mt hot dch v hin din trong bao hot dch di mm cng - di c en - ta. -Ngoi ra cn c th thy hnh nh phn rch ca gn chp xoay b rt vo trong pha cho hoc hnh nh teo c v thoi ha m, hnh nh chm xng cnh tay dch chuyn ln trn. RCH CHP XOAY TON B B DY 35. V tr rch gn:V tr rch gn: - Gn c trn gai l v tr thng gp nht.- Gn c trn gai l v tr thng gp nht. - Rch ln lan n gn c di gai. Rch n c gn c di gai him.- Rch ln lan n gn c di gai. Rch n c gn c di gai him. - Gn c di vai b tn thng trong trng hp rch nhiu hoc chn- Gn c di vai b tn thng trong trng hp rch nhiu hoc chn thng nng.thng nng. - Him khi tn thng c trn b- Him khi tn thng c trn b - Tm tn thng gn c nh u, c bit khi rch ln.- Tm tn thng gn c nh u, c bit khi rch ln. 36. Rch ton b b dy gn trn gai T2W T2FS T1FS 37. T2FS T1FS 38. Rach mat hoat dch gan tren gai Rach m t kh p gan tren gai 39. Rch gn trn gai ton b b dy 40. RCH BN PHN GN CHP XOAY Rch mt khp: - Hnh nh ta gn, mt tn hiu ng lt bnh thng mt di gn hay khuyt dng ca mt di trn lng ca gn CX. - Cht TP xm nhp vo gn nhng khng vo bao hot dch di mm cng - di c en - ta. - Hu ht cc l rch thng xy ra vng nguy him (khong 1cm tnh t ch bm ca gn vo mu ng ln). -Xung T1FS gip PB tt nht gia RCX BPMK v RCX TBBD. -Xung T2W v T2FS c gi tr thp hn v khng th PB dch bao hot dch di mm cng - di c en - ta l do vim bao HD km theo khi c RCX BPMK hay dch t bao khp vai thot ra khi RCX TBBD. - NC ca Meister: XungXung CorT2WCorT2W CorT2FSCorT2FS CorT1FSCorT1FS PV+PV+ 52%52% 70%70% 93%93% PV -PV - 75%75% 72%72% AccuracyAccuracy 91%91% 41. - t gp hn rch MK. - Thng gp trong hi chng cn. - RCX BPMHD c C khi b mt gn ta, khng u. DH gin tip l mt s nguyn vn ca ng m di bao hot dch di mm cng hay hnh nh tng tn hiu ca dch trong bao hot dch di mm cng - di c en - ta trn T2W . Du hiu gin tip ny c nhy cao nhng c hiu cho RCX khng cao - Khng th da trn xung T1FS C vi k thut MRA v cht tng phn Gadolinium khng vo bao hot dch, m ch yu da trn xung T2 FS hay khng FS trong mt phng ng ngang. V u da trn xung T2W C nn khng c s khc bit gia gi tr ca MRA v CHT kinh in. Rch mt hot dch: 42. VIM GNVIM GN - Do thoi ha collagen ca gn chp xoay. - Phn ln lin quan gn trn gai. - Gn dy khng ng nht, tng tn hiu trn T2W v T2FS, nhng tn hiu tng khng cao bng tn hiu dch. 43. Vim gn c trn gai 44. Vim gn c di vai 45. VIM GN CHP XOAY VI HAVIM GN CHP XOAY VI HA - S lng ng canxi torng gn chp xoay.- S lng ng canxi torng gn chp xoay. - Khi tn hiu thp trn tt c cc xung trong gn chp xoay, thng- Khi tn hiu thp trn tt c cc xung trong gn chp xoay, thng bao quanh bi ph hay rch gn mt phn.bao quanh bi ph hay rch gn mt phn. - C th thy r vi ha trn phim XQ hay CT.- C th thy r vi ha trn phim XQ hay CT. - Vi tr:- Vi tr: Gn trn gai > di gai > trn b > di vai.Gn trn gai > di gai > trn b > di vai. M mm quanh khp: dy chng, bao khp, bao hot dch.M mm quanh khp: dy chng, bao khp, bao hot dch. - Kch thc: vi mm- Kch thc: vi mm vi cmvi cm 46. Vim gn chp xoay vi ho vi canxi thot vo bao hot dch v gy vim bao hot dch phn ng 47. Vim gn chp xoay vi ha ca gn trn gai v di gai Cor PD Ax PD 48. SN VINSN VIN - Bnh thng: sn vin bm vo sn cho, tn hiu thp trn tt c cc xung. - Rch sn vin: sn vin bin dng, c ng rch tn hiu dch bn trong sn vin, hay khng thy sn vin. - Phi lu bin th bnh thng ca sn vin. - MRI: Kh nh gi tn thng sn vin Dng xung PD hay PDFS Chn on tn thng sn vin trc c nhy 44-95%, c hiu 67-86%. - MRA: Dng xung T1FS nhy: 90% v c hiu 95%. 49. Sn vin bnh thng bm trc tip vo sn cho 50. BIN TH BNH THNG CA SN VIN TRC TRNBIN TH BNH THNG CA SN VIN TRC TRN L di sn vin: - Sn vin khng bm vo cho trc trn. - Dch gia sn vin v cho trn hnh Axial. 51. L di sn vin trc trn 52. BIN TH BNH THNG CA SN VIN TRC TRNBIN TH BNH THNG CA SN VIN TRC TRN Phc hp Buford: - Khng c sn vin trc trn. - Dy chng cho - cnh tay gia dy nh si dy, bm trc tip vo sn vin trn pha trc gn nh u. -Thy r trn hnh Axial PDFS hay T1FS (MRA).hay T1FS (MRA). 53. Phc hp Buford vi dy chng cho cnh tay gia dy v khng c sn vin trc trn 54. TN THNG SN VIN TRN T TRC RA SAUTN THNG SN VIN TRN T TRC RA SAU (Superior labrum anterior and posterior: SLAP)(Superior labrum anterior and posterior: SLAP) - Rch sn vin trn t trc ra sau.- Rch sn vin trn