MÜHEND SL İK M İMARLIK FAKÜLTES İ nşaat Mühendisli ği mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/Dersler/Betonarme2/Sunular/... ·…

Embed Size (px)

Text of MÜHEND SL İK M İMARLIK FAKÜLTES İ nşaat Mühendisli ği...

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 227

Dili1 veAsmolen demeler

-------------1 Nervrl deme de denir

ESKEHR OSMANGAZ NVERSTESMHENDSLK MMARLIK FAKLTES

naat Mhendislii Blm

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 228

a-a

aa

a-a

N10

1(b

/h)

N102

(b/h

)

Birbirine paralel, ayn boyutlu, ayn donatl, kesiti (genilii ve ykseklii) normal kirilere nazaran daha kk olankiriikler (diler) olduka sk yerletirilir ve zerine ince bir plak beraber betonlanarak dili deme oluturulur. Birdier ad Nervrl demedir. Diler kolonlara deil, kolonlar birbirine balayan ana kirilere oturur. Plak kalnlgenelde 7 cm, di genilii 10~20 cm, ykseklii 32~52 cm civarndadr. Diler aras net mesafe 40~70 cm dir. Dilideme genellikle N harfi ile isimlendirilir. N101 (b/h) gibi. b di genilii, h di yksekliidir. rnek: N101 (10/32),birinci katta 01 dileri, di genilii 10 cm, di ykseklii(plak dahil) 32 cm anlamndadr.

Plan alt ksmndaki diler aras bo braklrsa dili deme; diler aras asmolen denilen hafif bir dolgu malzemesiile doldurulursa asmolen deme denir. Aralarndaki tek fark budur. Dolgu malzemesi(asmolen) olarak boluklubeton briket, boluklu pimi kil, gaz beton, kpk veya benzeri, bu ama iin zel olarak retilmi, standart boyutluhafif bloklar kullanlr. Asmolenin tayc zellii yoktur. Sadece yk olarak dikkate alnr, statik ve betonarmehesaplarda yok varsaylr.

nce plak zerindeki yk dilere, dilerden de dilerin oturduu ana kirilere gider. Bu nedenle yk plak deil, dilertar. Ykn yars bir ana kirie dier yars dier ana kirie gider.

Dileri oluturmak iin, dolgu yaplmamas durumunda zel di kalplar; dolgu yaplmas durumunda asmolenbloklar kullanlr. Di kalplar veya asmolen bloklar kalp platformu zerine, dilerin yerleri bo kalacak ekilde, dizilir.Dilerin donatlar bu boluklara yerletirilir. nce plak iin gerekli donatlar da yerletirildikten sonra beton dklr.Asmolen dolgu yaplmamsa, platform ve di kalplar skldnde ve alttan bakldnda diler ve plak gzkr,dolaysyla sva, boya ve iilik yksek olur. Asmolen dolgu yaplmsa, platform skldnde ve alttan bakldndadz bir tavan gzkr. Asmolen demenin ses ve s yaltm zellii vardr, dili demeye nazaran daha okuygulanmaktadr.

Diler genellikle bir dorultuda dzenlenir. Deme aklnn ok byk olmas ve/veya yklerin ok ar olduuyerlerde iki dorultuda dzenlenebilir. Uzun kenarn ksa kenara oran ikiden byk olmas durumunda ikidorultuda dili deme genelde uygun deildir.

Altnda duvar olmayan ana kirilerin ykseklii, sarkmamas iin, di yksekliinde yaplr. Bu durumda ykseklii azve allmn dnda geni(50~100 cm) ana kiriler oluur. Bu kirilere yatk veya yastk kiri de denilmektedir.Yastk kiriler, normal kiriler kadar rijit olmadklarndan depremde sakncaldr.

Altnda duvar olan ana kiriler normal boyutlarda yaplmaldr, gereksiz yere yastk kiri yaplmamaldr.

Ana

ki

ridi

Dili deme

Asmolen deme

Diler aras dolu: Asmolen

nce plak

dince plak

Yastk kiri

Yastk kiri

Dili ve asmolen demeler: Tanmlar

diler aras bo

Ana

kiri

Di donatlar

Yastk kiri donatlar

Asmolen

plak donatlar

Di donatlar

Fiberglass di kalb

Bir dorultuda asmolen deme (beton dklmemi)ki dorultuda dili deme (beton dklmemi)

Yastk kiri

Normal kiri

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 229

En hafif: StraforEn ar: KilEn sorunlu: Strafor (sva tutturmak zordur, sva filesi kullanlmaldr. Yangna dayankl deildir, en az 2 cm yangna dayankl kaplama veya sva zorunludur.)Nakliyesi, iilii, firesi en az: Strafor ve gaz betonlenmesi en kolay: Gazbeton, starfor Her ikisi de yerine gre kesilip ekil verilebilirEn ok kullanlan: Gazbeton ve hafif betonEn ekonomik: ?

Asmolen trleri: ok farkl malzeme, geometri ve boyutlarda retilmektedir.

Kil GazbetonHafif beton Kpk (strafor)

Prefabrik dili kil asmolen demeStrafor asmolen demeKil asmolen deme Hafif beton asmolen

demeGazbeton asmolen deme

Dili deme zel kalplar: Metal, sert plastik, fiberglas olarak retilirler, kimyasallara dayankldrlar. Tekrar tekrar kullanlabilirler, betona yapmaz, yalamak geremez, kolayca sklebilirler.

Bir dorultuda dili deme iin zel kalplar ki dorultuda dili deme iin zel kalplar

Yerinde dkme di iin Prefabrik di iin

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 230

bw e ebw bw

t

h

nce plak

Dili ve asmolen demeler: Snr deerlerDiler ve plak iin snr deerler:e 700 mm bw 100 mmh Lnet /20 (tek aklkl basit mesnetli di)h Lnet /25 (srekli di)h Lnet /10 (konsol di)t 0.1et 70 mm(TBDY-2018, madde 7.11.2)Net beton rts: 1.5 cm

Lnet : di serbest akl (mesnet yznden-mesnet yzne mesafe)

Uygulamada yaygn olarak e=400 mm, bw =100 mm, t=70 mm, h=320 mm alnr.

bw e ebw bw

h

t

di

Dolgu (asmolen)

Asmolen seimi:Hafif olmalDiler iin ngrlen e, h, t ile badaacak boyutlarda olmal. Asmolen genilii ekadar, ykseklii h-t kadar olmal. Aksi halde plak dnlenden daha kaln veyaince olur. Asmolenin derinlii di boyutlar asndan nemli deildir.Yangna dayankl olmalTemini zorluk yaratmamalNakliyesi, iilii, ilenebilirlii kolay ve firesi az olmal

Yks

ekl

ik

Genilik Ykseklik Derinlik

40 20 20

40 25 20

40 30 20

En ok kullanlan

Kil asmolen

Genilik Ykseklik Derinlik

40 20 60

40 25 60

40 30 60

Gazbeton asmolen

di

nce plak

Dili deme kesiti

Asmolen deme kesiti

Yastk kiri

Kolon

bw bk+hbk 250 mm

h300 mm

Kiriler iin snr deerler:bw bk+h, bw 250 mm, h 300 mm. Bak: TBDY-2018, madde 7.4.1.1

Hibir kiriin, yastk kiriler dahil, ykseklii 300 mm den az olamaz.

Asmolen boyutlar(rnekleme):

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 231

bw bw

h

t

dbw bw

h

t

d

bw bw

h

t

d

Plak datma donats:Plak iin hesap yaplmaz, her iki dorultuda minimum datma donats konur.Her iki dorultuda; datma =Asdatma /(1000t) 0.0015 ve en az 8/250, donat aral en ok 250 mm.

Di boyuna donatlar:Hesap tablal kiri gibi yaplr, net beton rts 1.5 cm, faydal ykseklik d h-2 cm dir. Donat oran kirilerdeki gibidir. Donat ap 10 ve st olabilir. Aklkta en az ikiubuk olmal, biri pilye yaplabilir. ift donatl hesap yaplmaz. Ak etriye kullanlmas durumunda montaj donats gerekmez. Kapal etriye kullanlmas durumunda en az110 montaj donats konulmaldr. Diin kenar mesnetlerindeki st donats kenar aklktaki donatnn yarsndan az olmamaldr.

Di enine donats(etriye):Hesap kiri gibi yaplr. Etriye aral di yksekliinin yarsn amamal ve en ok 250 mm olabilir, ancak 200 mm den daha seyrek nerilmez.Vd

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 232

Bir dorultuda dili demelerde datma dii

Bir dorultuda dili demede Lnet di akl 4 metre ile 7 metre arasnda ise dilere dik dorultuda bir adet, 7 metreden daha fazla ise iki adet datma dii konur.Datma diinin amac; yk elden geldiince tm dilere eit datmak, pla daha rijit klmak ve kmeleri snrlamaktr. Datma dileri iin ayrca hesap yaplmaz,tayc diler ile ayn boyutta ve ayn donatl yaplr. Datma dii veya dileri statik hesaplarda yok varsaylr, fakat kalp planna izilir.

Dorudan demeye oturan duvar altna, tekil kuvvet altna ve byk boluk kenarlarna da ayrca datma dii konulmaldr.

L net

4 m 7 m durumundaTayc di

Datma dii

nce plak nce plak

Datma dileri

Tayc di

Dili ve asmolen deme yk analizi

Dili demenin sabit yk; plak, kaplama, tesviye, sva ve dilerin sarkan ksmnn 1 m2 deki arlndan oluur. Asmolen demede bunlara ayrca dolgu

malzemesinin 1 m2 deki arln da eklemek gerekir.

Dili demede ykler:

plak = ...... kN/m2

kaplama = ...... tesviye = ...... sva = ...... diler = ......

____________________

sabit : g = ...... hareketli: q = ......

tasarm yk:Pd=1.4g + 1.6q = ...... kN/m2

Asmolen demede ykler:

plak = ...... kN/m2

kaplama = ...... tesviye = ...... sva = ...... diler = ...... asmolenler(dolgu) = ......

_____________________

sabit : g = ...... hareketli: q = ......

tasarm yk:Pd=1.4g + 1.6q = ...... kN/m2

Kil veya hafif beton kullanlrsa: 1 m2 lik alandaki asmolen says ile bir asmolenin arl arplarak bulunur. Bir asmolenin arl retici firmadan renilmelidir.

Gazbeton kullanlrsa: Arl 3-5 kN/m3 tr. Bir asmolenin arl=hacmix5 ile bulunabilir.

Kpk kullanlrsa: Arl ok az, 0.1-0.3 kN/m3

civarndadr. 0.3 kN/m3 alnabilir, hatta ihmal edilebilir.

Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 233

Bir dorultuda dili demelerde di yknn hesabPlak zerindeki yayl yk dilerin eit olarak paylat varsaylr. nk diler eit aralkl ve ayn boyutludurlar. Bu varsaymn geree yakn olmas iin gereklidatma dii olmaldr. Her di tablal bir kiritir. Her diin gvde genilii bw, tabla genilii b0 ve net akl Lnet tir. Bir diin tayaca yk, tabla zerindeki plakykdr. Plak yk alana yayldr (kN/m2) . Di ise bir ubuk elemandr ve yk izgisel (kN/m) olmaldr. Diin dzgn yayl izgisel yk, plak yk ile tablageniliinin arpmdr. Plak zerindeki pplak (kN/m2) yknden bir dite oluan pdi (kN/m) dzgn yayl izgisel yk Pdi=Pplak b0 ile belirlenir.

Pdi=Pplak b0Pplak

Bir

Recommended

View more >