Muối axit của axit yếu tác dụng với axit mạnh hơn

  • View
    1.661

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Mui axit ca axit yu tc dng vi axit mnh hn, phn ng to mui mi v axit mi yu hn:

Mui axit ca axit mnh tc dng vi mui trung ho, phn ng phi c sn phm axit yu hn ( c th phn hu thnh kh ) hoc kt ta:

Mui axit ca axit mnh tc dng vi mui axit ca axit yu, phn ng to kh :

Mui axit tc dng vi dd Kim, phn ng to mui trung ho v

:

Mui axit ca axit yu tc dng vi mui trung ho ( phi m bo iu kin phn ng trao i ) :

Trng hp : .......... c bit Mui axit ca axit mnh tc dng vi mui axit ca axit yu, phn ng to kh :

Mui gc c tnh kim VD: + ==> + + Mui gc c tnh cht tng t nh axit VD: + ==> + KCl + HCl Mui axit tc dng vi dd kim==> mui trung ho +nc VD: 2 + 2KOH ==> + +

1/ phn li trong dung dch to v tnh cht ca mui c quyt nh bi ion HCO_3^- c tnh lng tnh (va tc dng vi axit (c ngha l (c th hn l )

);va tc dng vi baz

PT : ;v ion ny ko bn vi nhit dn n mui b nhit phn 2/ phn li trong dung dch to v tnh cht ca mui c quyt nh bi ion HSO_4^- thu phn to mi trng axit v vy mui ny c tnh axit