of 9 /9
Mury i bramy Izraela. Mury i bramy Izraela. Krzysztof Donocik Krzysztof Donocik III B LO III B LO

Mury i bramy Izraela

  • Author
    marilu

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mury i bramy Izraela. Krzysztof Donocik III B LO. Bramami do Izraela są:. Jerozolima Tel Awiw Jafa Hajfa Nazaret Betlejem end. Jerozolima. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mury i bramy Izraela

Page 1: Mury i bramy Izraela

Mury i bramy Izraela.Mury i bramy Izraela.

Krzysztof Donocik Krzysztof Donocik

III B LOIII B LO

Page 2: Mury i bramy Izraela

Bramami do Izraela są:Bramami do Izraela są:

• JerozolimaJerozolima

• Tel Awiw Tel Awiw

• JafaJafa

• Hajfa Hajfa

• Nazaret Nazaret

• Betlejem endBetlejem end

Page 3: Mury i bramy Izraela

JerozolimaJerozolima

• Jerozolima jest - nie uznawaną Jerozolima jest - nie uznawaną przez wiele państw - stolicą przez wiele państw - stolicą Izraela i jednym z najbardziej Izraela i jednym z najbardziej fascynujących miast na świecie. fascynujących miast na świecie. Jest to także najświętsze ze Jest to także najświętsze ze wszystkich miast - od wieków wszystkich miast - od wieków niezwykle ważne dla tak wielu niezwykle ważne dla tak wielu ludzi z tylu rozmaitych i często ludzi z tylu rozmaitych i często sprzecznych ze sobą powodów. sprzecznych ze sobą powodów. Jerozolima dzieli się na trzy Jerozolima dzieli się na trzy części: otoczone murami Stare części: otoczone murami Stare Miasto, Wschodnią Jerozolimę Miasto, Wschodnią Jerozolimę oraz dynamicznie rozrastające oraz dynamicznie rozrastające się wokół nich Nowe Miasto.się wokół nich Nowe Miasto.

Page 4: Mury i bramy Izraela

Tel Awiw Tel Awiw

• Tel Awiw i Jerozolima są jak Tel Awiw i Jerozolima są jak yinyin i i yangyang. Chociaż Tel Awiw nie ma . Chociaż Tel Awiw nie ma nawet stu lat, nie zamierza pozostawać w cieniu istniejącego nawet stu lat, nie zamierza pozostawać w cieniu istniejącego 3000 lat Świętego Miasta z jego bogatą tradycją, religijną 3000 lat Świętego Miasta z jego bogatą tradycją, religijną różnorodnością i zażartymi sporami politycznymi. Tel Awiw różnorodnością i zażartymi sporami politycznymi. Tel Awiw najlepiej traktować jak kurort (rola ta pasuje do tego miejsca najlepiej traktować jak kurort (rola ta pasuje do tego miejsca bardziej niż do Ejlatu) - odwiedzać kawiarnie, przesiadywać w bardziej niż do Ejlatu) - odwiedzać kawiarnie, przesiadywać w barach i korzystać ze wspaniałych plaż miejskich. Warto też barach i korzystać ze wspaniałych plaż miejskich. Warto też poświęcić trochę czasu na zwiedzanie miasta i okolic - wybrać poświęcić trochę czasu na zwiedzanie miasta i okolic - wybrać się do Jafy i Dzielnicy Jemeńskiej i nie przegapić wspaniałego się do Jafy i Dzielnicy Jemeńskiej i nie przegapić wspaniałego Muzeum Diaspory i Telawiwskiego Muzeum Sztuki. Muzeum Diaspory i Telawiwskiego Muzeum Sztuki.

Page 5: Mury i bramy Izraela

JafaJafa

• Dzisiejsza Jafa (po hebrajsku Yafo) jest przede wszystkim malowniczym nadmorskim miejscem, do którego przyjeżdża się na wykwintny posiłek z owoców morza. Zamożni mieszkańcy Tel Awiwu szukają tutaj w weekendy spokoju i wspaniałych widoków na zatokę. Jednakże Jednakże Jafa nie zawszeJafa nie zawsze była tak spokojna, i jeśli wierzyć legendom, w była tak spokojna, i jeśli wierzyć legendom, w minionych minionych wiekachwiekach niejednemu krewetka mogła utknąć w gardle niejednemu krewetka mogła utknąć w gardle na na widok Jonasza,widok Jonasza, wychodzącego na brzeg z paszczy wychodzącego na brzeg z paszczy wielorybawieloryba, lub też Perseusza,, lub też Perseusza, przybywającego na swym przybywającego na swym skrzydlatym Pegazieskrzydlatym Pegazie. Obie legendy. Obie legendy związane są z Jafą, związane są z Jafą, miejscem, które rości sobie miejscem, które rości sobie prawa do tytułuprawa do tytułu najstarszego najstarszego działającego portu. Według Starego Testamentu miasto działającego portu. Według Starego Testamentu miasto miał założyć Jafet zaraz po ustąpieniu potopu, która miał założyć Jafet zaraz po ustąpieniu potopu, która przyniósł sławę jego ojcu, Noemu. W 1468 r. p.n.e. Jafę przyniósł sławę jego ojcu, Noemu. W 1468 r. p.n.e. Jafę zdobyli Egipcjanie, którzy podstępnie dostali się do miasta zdobyli Egipcjanie, którzy podstępnie dostali się do miasta ukryci w glinianych dzbanach. Za czasów Salomona Jafa ukryci w glinianych dzbanach. Za czasów Salomona Jafa stała się znaczącym portem morskim. stała się znaczącym portem morskim.

Page 6: Mury i bramy Izraela

Hajfa Hajfa

• Mówi się często, że w Jerozolimie się modlą, w Tel Awiwie - Mówi się często, że w Jerozolimie się modlą, w Tel Awiwie - tańczą, a w Hajfie pracują. Okazuje się, że jest więcej niż tańczą, a w Hajfie pracują. Okazuje się, że jest więcej niż szczypta prawdy w tym powiedzeniu. Jednakże leżąca u szczypta prawdy w tym powiedzeniu. Jednakże leżąca u stóp góry Karmel Hajfa nie jest miejscem pozbawionym stóp góry Karmel Hajfa nie jest miejscem pozbawionym uroku. W górnej części miasta leży kilka ładnych dzielnic uroku. W górnej części miasta leży kilka ładnych dzielnic mieszkaniowych i promenad, z których rozciąga się mieszkaniowych i promenad, z których rozciąga się wspaniały panoramiczny widok na północne wybrzeże. W wspaniały panoramiczny widok na północne wybrzeże. W połowie wysokości góry znajduje się jedno z połowie wysokości góry znajduje się jedno z najpiękniejszych miejsc w całym Izraelu - ogrody przykrytej najpiękniejszych miejsc w całym Izraelu - ogrody przykrytej złotą kopułą świątyni bahaistów. Co więcej, w pobliżu jest złotą kopułą świątyni bahaistów. Co więcej, w pobliżu jest kilka miejsc wartych zwiedzenia, a jako centrum lokalnej kilka miejsc wartych zwiedzenia, a jako centrum lokalnej komunikacji Hajfa może być dogodną bazą wypadową dla komunikacji Hajfa może być dogodną bazą wypadową dla ciekawych jednodniowych wycieczek po okolicy. ciekawych jednodniowych wycieczek po okolicy.

Page 7: Mury i bramy Izraela

Nazaret Nazaret

• Nazaret, który miał być domem Maryi, Nazaret, który miał być domem Maryi, Józefa i Dzieciątka Jezus, nie spełnia Józefa i Dzieciątka Jezus, nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań pokładanych w nim oczekiwań pielgrzymów i turystów. Kilka pielgrzymów i turystów. Kilka znajdujących się tu ważnych kościołów znajdujących się tu ważnych kościołów pozostaje w cieniu szybko pozostaje w cieniu szybko rozrastającego się, nieciekawego rozrastającego się, nieciekawego współczesnego miasta.współczesnego miasta.

Ale jako siedziba kilku najważniejszych Ale jako siedziba kilku najważniejszych świątyń chrześcijaństwa Nazaret pozostaje świątyń chrześcijaństwa Nazaret pozostaje sercem chrześcijańskich misji w Ziemi sercem chrześcijańskich misji w Ziemi Świętej. Podczas zwiedzania Nazaretu Świętej. Podczas zwiedzania Nazaretu wszystkie kobiety powinny pamiętać o takim wszystkie kobiety powinny pamiętać o takim stroju i zachowaniu, które nie byłyby stroju i zachowaniu, które nie byłyby odbierane jako wyzywające czy obraźliwe. odbierane jako wyzywające czy obraźliwe.

Page 8: Mury i bramy Izraela

Betlejem Betlejem

• Współczesne Betlejem może być obiektem kpin Współczesne Betlejem może być obiektem kpin ateistów, roi się bowiem od nazw w stylu: Plac ateistów, roi się bowiem od nazw w stylu: Plac Żłóbka, ulica Żłóbka, ulica Gwiazdy, ulica Pasterzy. Żłóbka, ulica Żłóbka, ulica Gwiazdy, ulica Pasterzy. Są też dwa pola Pasterzy i niezliczona liczba Są też dwa pola Pasterzy i niezliczona liczba obiektów, które przyjęły nazwę od Bożego obiektów, które przyjęły nazwę od Bożego Narodzenia.Narodzenia.

Dla większości podróżnych, wychowanych w tradycji Dla większości podróżnych, wychowanych w tradycji chrześcijańskiej wyprawa do Ziemi Świętej bez wizyty w chrześcijańskiej wyprawa do Ziemi Świętej bez wizyty w miejscu narodzenia Zbawiciela - byłaby nie do pomyślenia. miejscu narodzenia Zbawiciela - byłaby nie do pomyślenia. Kościół, wzniesiony nad powszechnie uznawanym miejscem Kościół, wzniesiony nad powszechnie uznawanym miejscem narodzin Chrystusa, to dostojna budowla bez śladu narodzin Chrystusa, to dostojna budowla bez śladu odpustowego nastroju, charakterystycznego dla świętego odpustowego nastroju, charakterystycznego dla świętego Grobu w Jerozolimie, czy Bazyliki w Nazaret. Grobu w Jerozolimie, czy Bazyliki w Nazaret.

Page 9: Mury i bramy Izraela