My Shining HourMy Shining Hour - ? Â· Melody and Solo By John Coltrane "My Shining Hour""My Shining Hour"

Embed Size (px)

Text of My Shining HourMy Shining Hour - ? Â· Melody and Solo By John Coltrane "My Shining Hour""My...

 • 0:40)

  F

  (solobreak

  C

  C

  D-7

  G

  A-7

  D-7

  G

  A-7

  A-7

  FCG-7

  E-7

  D-7

  C

  B

  A

  C

  E-7b5

  G

  F-7

  G

  D-7

  F

  C

  D-7

  D-7

  GD-7DA-7

  EB-7b5A-7EB-7b5D-7

  A-7CGD-7A-7C

  3333

  44

  20

  27

  32

  35

  13

  7

  1

  transcribed by Matthew MeldonMelody and Solo By John Coltrane"My Shining Hour""My Shining Hour"

 • D-7

  D-7

  G

  C

  (1:07)

  A-7

  D-7

  A-7

  G

  A

  BF-7

  C

  (1:16)

  E-7b5

  G

  D-7

  D-7

  C

  C

  D-7

  A-7E-7

  F

  C

  G

  F

  (0:59)fall

  CG-7GD-7

  0:40)

  DA-7E

  B-7b5A-7A-7EB-7b5

  3

  3

  2

  55

  58

  63

  68

  51

  47

  44

  40

  transcribed by Matthew Meldon

 • C

  (1:41)

  D-7

  G

  G

  C

  A

  G

  (1:50)

  D-7

  F-7

  A

  E-7b5

  D-7

  D-7

  D-7

  E-7

  C

  C

  B

  F

  G

  A-7

  F

  (1:34)fall

  CG-7GD-7

  DA-7EB-7b5

  A-7A-7EB-7b5

  3

  3

  33

  116

  120

  124

  127

  112

  109

  3

  86

  90

  94

  98

  83

  79

  105

  101

  75

  72

 • A

  D-7C

  fall

  E-7

  G

  C

  F

  G

  FC

  D-7

  B

  (2:13)

  D-7

  F-7

  C

  A

  (2:07)

  GD-7

  E-7b5

  C

  G-7G

  D-7DA-7

  EB-7b5A-7

  EB-7b5D-7A-7C

  3

  4

  116

  120

  124

  127

  112

  109

  105

  101