Click here to load reader

· PDF file Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19), Ministar prosvete,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja...

 • Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19),

  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

  PRAVILNIK

  o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje

  ( Сл. Гласник РС –Просветни гласник број: 5 од 27.05.2019.

  Član 1.

  Ovim pravilnikom utvrđuje se plan i program nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje.

  Član 2.

  Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

  Škola može da organizuje program nastave i učenja za pripremni razred, za učenike mlađeg uzrasta.

  Učenik koji se ističe sposobnostima i znanjem može da stekne osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje u roku kraćem od propisanog planom i programom nastave i učenja.

  Plan i program nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje, sa programom nastave i učenja za pripremni razred, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

  Član 3.

  U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, može da se upiše učenik od 9 godina i mlađi.

  U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon, tuba, tradicionalne instrumente, orgulje, udaraljke i kontrabas, može da se upiše učenik od 11 godina i mlađi.

 • U I razred osnovne muzičke škole za solo pevanje, može da se upiše: za ženske glasove – učenik od 13 godina i stariji, a za muške glasove – učenik od 16 godina i stariji.

  U I razred osnovne muzičke škole za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje može da se upiše učenik od 10 godina i stariji.

  U I razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je propisano st. 1–4. ovog člana, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

  Član 4.

  Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi izvodi se individualno (nastava instrumenta i pevanja) i grupno (nastava solfeđa, teorije muzike, grupnog pevanja, grupnog sviranja orkestra, hora i kamerne muzike).

  Grupa u programu nastave i učenja za pripremni razred može da ima od 12–16 učenika.

  Grupa u programu nastave i učenja za predmete: Solfeđo i Teorije muzike može da ima od 7–12 učenika, Orkestar od 12–30 učenika i Hor do 50 učenika. Kada škola nije u mogućnosti da formira hor/orkestar onda formira kamerni ansambl u grupi do 12 učenika.

  Grupa u programu nastave i učenja za predmete: Grupno sviranje i Grupno pevanje na odseku za Srpsko tradicionalno pevanje i sviranje može da ima od 2–8 učenika.

  Član 5.

  U prvom ciklusu šestogodišnjeg i četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja čas individualne nastave i grupnog pevanja traje 30 minuta. Čas uporednog klavira za učenike solo pevanja i srpskog tradicionalnog pevanja traje 45 minuta.

  U drugom ciklusu časovi grupne nastave i svi ostali časovi individualne nastave traju 45 minuta.

  Član 6.

  Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi prilagođava se učenicima sa smetnjama i invaliditetom, putem sprovođenjem mera individualizacije (prilagođavanjem prostora i uslova, metoda rada, didaktičkog materijala, načina davanja instrukcije i dr., kao i izmenama sadržaja aktivnosti, sadržaja učenja i ishoda obrazovanja i vaspitanja), odnosno pripremom individualnog obrazovnog plana, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju bliža uputstvima za ostvarivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

 • Član 7.

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku

  Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”, a primenjivaće se na učenike koji upisuju prvi

  razred osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja počev od školske 2019/2020. godine.

  Broj 110-00-91/2019-04

  U Beogradu, 25. aprila 2019. godine

  Ministar,

  Mladen Šarčević, s.r.

  PLAN I PROGRAM NASTAVE I UČENjA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE

  PLAN NASTAVE I UČENjA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE

  NASTAVNI ODSECI

  A. OBAVEZNI

  1. Odsek za klasičnu muziku

  2. Odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje

  B. IZBORNI

  1. Odsek za ranu muziku*

  2. Odsek za džez muziku*

  A. OBAVEZNI ODSECI

  ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU – ŠESTOGODIŠNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE

  NAZIV PREDMETA Prvi ciklus Drugi ciklus

  I razred II razred III razred IV V razred VI

 • razred razred

  Fond časova

  ned. god. ned. god. ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.

  Instrument 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66

  Solfeđo 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66

  Teorija muzike - - - - - - - - - - 1 33

  Orkestar, hor, kamerna

  muzika - - - - - - 2 70 2 70 2 66

  SVEGA 4 140 4 140 4 140 6 120 6 120 7 231

  ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU – ČETVOROGODIŠNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE

  NAZIV PREDMETA

  Prvi ciklus Drugi ciklus

  I razred II razred III razred IV razred

  Fond časova

  ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.

  Instrument 2 70 2 70 2 70 2 66

  Solfeđo 2 70 2 70 2 70 2 66

  Teorija muzike - - - - - - 1 33

  Orkestar, hor, kamerna muzika - - - - 2 70 2 66

  SVEGA 4 140 4 140 6 210 7 231

  NAZIV PREDMETA

  Prvi ciklus Drugi ciklus

  I razred II razred III razred IV razred

  Fond časova

  ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.

  Solo pevanje 2 70 2 70 2 70 2 66

  Solfeđo 2 70 2 70 2 70 2 66

  Teorija muzike - - - - - - 1 33

  Uporedni klavir 1 35 1 35 1 35 1 33

  SVEGA 5 175 5 175 5 175 6 198

  ODSEK ZA SRPSKO TRADICIONALNO PEVANjE I SVIRANjE – ČETVOROGODIŠNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE

  SRPSKO TRADICIONALNO PEVANjE

  NAZIV PREDMETA

  Prvi ciklus Drugi ciklus

  I razred II razred III razred IV razred

  Fond časova

  ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.

 • Instrument 1 35 1 35 1 35 1 33

  Grupno pevanje 1 35 1 35 1 35 1 33

  Solfeđo 2 70 2 70 2 70 2 66

  Teorija muzike - - - - - - 1 33

  Uporedni klavir 1 35 1 35 1 35 1 33

  SVEGA 5 175 5 175 5 175 6 198

  * Nastava instrumenata i pevanja na Odseku za ranu muziku i Odseku za džez muziku organizovana je tako da učenici koji se opredele za te odseke imaju po dva časa nastave obaveznog instrumenta na Odseku za klasičnu muziku i još jedan čas instrumenta za koji se opredele na Odseku za ranu muziku i Odseku za džez muziku.

  SRPSKO TRADICIONALNO SVIRANjE

  NAZIV PREDMETA

  Prvi ciklus Drugi ciklus

  I razred II razred III razred IV razred

  Fond časova

  ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.

  Instrument 2 70 2 70 2 70 2 66

  Grupno sviranje - - - - 1 35 1 33

  Solfeđo 2 70 2 70 2 70 2 66

  Teorija muzike - - - - - - 1 33

  SVEGA 4 140 4 140 5 175 6 198

  ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENjA

  A. OBAVEZNI ODSECI

  1. ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU

  U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

  U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: orgulje, solo pevanje, kontrabas i tuba.

  Pored nastave instrumenta, odnosno pevanja, na Odseku za klasičnu muziku izučavaju se: solfeđo, teorija muzike, orkestar, hor, kamerna muzika i uporedni klavir.

  2. ODSEK ZA SRPSKO TRADICIONALNO PEVANjE I SVIRANjE

  Srpsko tradicionalno sviranje na narodnim instrumentima i srpsko tradicionalno pevanje izučava se u okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

 • Izučavaju se žičani (gusle, različite vrste tambura...) i duvački instrumenti (frula, dvojnice, okarina, šupeljka, duduk, kaval, diple, gajde...).

  B. IZBORNI ODSECI

  Učenici izbornih odseka imaju po dva časa nastave obaveznog instrumenta na Odseku za klasičnu muziku i još jedan čas instrumenta za koji se opredele na Odseku za ranu muziku i Odseku za džez muziku.

  1. ODSEK ZA RANU MUZIKU

  Na Odseku za ranu muziku izučavaju se sledeći instrumenti: viela i renesansna violina, viola da gamba, lauta, istorijska harfa, čembalo, orgulje, blok flauta, traverzo flauta, šalmaj, krumhorn, kornamuza, dulcijan, cink, kornet, segbat i renesansno pevanje.

  Na ovaj odsek upisuju se učenici koji to žele a pohađaju Odsek za klasičnu muziku. Učenici Odseka za klasičnu muziku upisuju se u poslednjoj godini učenja klasičnog instrumenta i to za: blok flautu/traverzo flautu, rano pevanje, šalmaj, krumhorn, kornamuzu, dulcijan, cink, kornet i segbat a za sve ostale instrumente u poslednje dve godine školovanja.

  Prva godina učenja instrumenta/pevanja na Odseku za Ranu muziku predstavlja proširivan