of 46 /46
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BIZOVAC P R O C J E N A UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE BIZOVAC Bizovac, kolovoz 2015.

Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara -...

Page 1: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BIZOVAC

P R O C J E N A UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH

EKSPLOZIJA OPĆINE BIZOVAC

Bizovac, kolovoz 2015.

Page 2: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

SADRŽAJ A. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA A.1. Površina A.2. Pučanstvo i naselja A.3. Pregled značajnijih pravnih osoba, stručnih službi i ostalih subjekata koji djeluju na području

Općine Bizovac A.4. Pravne osobe u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara A.5. Pregled industrijskih zona A.6. Pregled cestovnih i željezničkih prometnica A.6.1. Cestovne prometnice A.6.2. Željezničke prometnice A.7. Turistička naselja A.8. Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije A.8.1. Općenito A.8.2. Tabelarni prikaz trafostanica 10/0,4 kV A.9. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova,

eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari A.9.1. Tablični prikaz A.9.2. Plinovodi A.9.3. Naftovodi A.9.4. Građevine i otvoreni prostori sa radioaktivnim, eksplozivnim i drugim opasnim

tvarima A.9.5. Prijevoz zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari A.10. Vatrogasne postrojbe i oprema za gašenje A.10.1. Opis stanja A.10.2. DVD Bizovac A.10.3. DVD Brođanci A.10.4. DVD Habjanovci. i A.10.5. DVD Cret Bizovački A.11. Izvorišta vode, crpilišta i bunari koji se mogu koristiti za gašenje požara A.11.1. Tabelarni prikaz izvorišta vode za gašenje požara A.11.2. Prikaz mogućnosti prilaza vatrogasne cisterne i vatrogasaca do izvorišta vode za

gašenje požara A.12. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža za gašenje

požara A.12.1. Opis stanja i prikaz karakteristika A.12.2. Popis hidranata A.13. Građevine u kojima postoji mogućnost povremenog okupljanja ili stalnog boravka većeg broja

osoba A.14. Lokacija i građevine u kojima se obavlja utovar i transport zapaljivih tekućina i plinova, te

drugih opasnih tvari A.15. Poljoprivredne i šumske površine A.15.1. Pregled poljoprivrednih i šumskih površina A.15.2. Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izrađenosti protupožarnih

putova i prosjeka u šumama A.15.3 Pregled protupožarnih putova i prosjeka u G.J. Valpovačke nizinske šume A.15.4. Pregled šumskih površina prema stupnju zapaljivosti A.16. Naselja, kvartovi, ulice ili značajnije građevine koje su nepristupačne za prilaz vatrogasnim

vozilima A.17. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za

gašenje požara A.18. Sustavi telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara A.19. Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih 10 godina A.20. Normativni ustroj zaštite od požara

B. PROCJENA UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA B.1. Opis stanja B.2. Fizičko-kemijske značajke medija, koji se uskladištavaju kod pravnih osoba, klasa i stupanj

Page 3: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

opasnosti, toksičnost i sredstva za gašenje požara B.3 Analiza mogućih izvora opasnosti u građevinama i prostorima pravnih osoba na području

Općine Bizovac

C. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA C.1. Makropodjela na požarna područja C.2. Gustoća izgrađenosti i naseljenosti C.3. Etažnost građevina i pristupnost prometnica i površina glede akcije evakuacije i gašenja

požara C.4. Starost građevina i potencijalne opasnosti za izazivanje požara C.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanje građevina

izvan industrijskih zona C.6. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevine istih namjena na određenim

područjima C.7. Izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara C.8. Izvedene distributivne mreže energenata C.8.1. Elektroenergetske građevine C.8.2. Plinovodi C.8.3. Naftovodi C.9. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama C.9.1. Provođenje mjera na šumskim površinama C.9.2. Provođenje mjera na poljoprivrednim površinama C.9.3. Stanje miniranosti na području Općine Bizovac C.10. Uzroci nastajanja i širenja požara na evidentiranim požarima tijekom zadnjih 10

godina C.11. Određivanje požarnog područja i ocjena pokrivenosti dobrovoljnim vatrogasnim

postrojbama C.11.1. Izračun potrebnog vremena za dolazak vatrogasaca na najudaljenija područja C.11.2. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje karakterističnih građevina, te

požara na otvorenom prostoru C.11.2.1. Općenito C.11.2.2. Karakteristični elementi za izgaranje, razvoj, lokaliziranje i gašenje

požara C.11.2.3. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za efikasno gašenje

pretpostavljenog požara na otvorenom prostoru C.11.2.4. Izračun potrebnog broja vatrogasaca i količine vode za gašenje

pretpostavljenog požara na građevini C.11.3. Ocjena pokrivenosti postojećim vatrogasnim postrojbama i određivanje požarnog

područja C.12. Mišljenje o broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

D. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI

SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU

D.1. Prijedlog mjera za učinkovito uzbunjivanje vatrogasaca i gašenje požara D.2. Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti na području Općine D.3. Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti u pravnim osobama

E. ZAKLJUČAK

F. SHEMATSKI PRIKAZ DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI NA PODRUČJU OPĆINE

BIZOVAC

G. PROPISI I STRUČNA LITERATURA

H. GRAFIČKI PRILOZI

Page 4: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, Planovima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave, te općim aktima pravnih osoba, sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.) izvršena je

P R O C J E N A

UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OPĆINE BIZOVAC

1. U V O D

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija obavljeno je s ciljem da se unesu novonastale promjene u posljednjih 5 i više godina na promatranom području te da se stručnom analizom utvrde postojeće opasnosti i predvide odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, te građevina i njihovih sadržaja. Procjenom se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, a kao stručna podloga za izradu procjene korišteni su:

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.), - Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 139/04., 174/04. i 38/09), - Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine - broj 35/94., 110/05. i 28/10), - Propisane i priznate mjere zaštite od požara sadržane u propisima i standardima, - Stručna literatura iz područja zaštite od požara, - Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti - od požara (Narodne novine broj 62/94. i 32/97), - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj

43/95.), - Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih

vatrogasnih društava (NN br. 91/02). Elaborat o Usaglašavanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sadrži:

1. Uvod

2. Prikaz postojećeg stanja

3. Procjene ugroženosti pravnih osoba

4. Određivanje požarnog područja i ocjenu pokrivenosti postojećim dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama

5. Stručnu obradu činjeničnih podataka

6. Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od

nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinu

7. Zaključak

8. Grafički prilozi

Page 5: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

GRAFIČKI PRILOZI ( slike od 1 – 11 )

1. Situacija Općine Bizovac

2. Prikaz pravaca djelovanja DVD-a

3. Prikaz trafostanica i elektroenergetskog razvoda za Bizovac, Cret Bizovački i Samatovce

4. Prikaz trafostanica i elektroenergetskog razvoda za Brođance, Habjanovce, Cerovac, Selce i Novake Bizovačke

5. Prikaz plinske mreže, hidranata, pružnih prijelaza za Bizovac i Cret Bizovački

6. Prikaz plinske mreže i hidranata za Brođance i Habjanovce

7. Prikaz plinske mreže, hidranata, pružnih prijelaza za Samatovce

8. Prikaz prometnica za Cerovac i Selce

9. Prikaz područja intervencijske mogućnosti DVD-a s postojećom operativnom tehnikom

10. Prikaz šuma prema kategorijama ugroženosti od požara

11. Prikaz naftnih i termalnih bušotina INE na području općine Bizovac

Page 6: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA

A.1. Površina

Općina Bizovac prostire se na površini od 100,62 km2. Graniči s područjem Grada Valpovo, te općinama Petrijevci, Čepin, Koška i Podgorač. Nalazi se na 89,0 m do 92 m nadmorske visine, na području koje karakterizira jednoličnost nizinskog reljefa. Položaj općine Bizovac u prostoru Osječko-baranjske županije:

A.1.1. Pregled površina po kategorijama korištenja zemljišta

VRSTE ZEMLJIŠTA

POVRŠINA

Oranice i vrtovi 7.237,00 ha Voćnjaci 40,00 ha Livade 60,00 ha Pašnjaci 235,00 ha Tršćaci i bare 12,00 ha Šume 1.476,00 ha Neplodno zemljište 1.004,00 ha

UKUPNO 10.064,00 ha

Page 7: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.2. Pučanstvo

Prema Planu prostornog uređenja (PPUO) Općine Bizovac živi 4.979 stanovnika. Stanovništvo je naseljeno u 8 naselja. Na 1 km2 u prosjeku živi 58,13 stanovnika. Prema PPUO naseljenost za naselja na području općine iznose prema pojedinim naseljima: Bizovac iznosi 108 st/km2, za Brođance 29 st/km2, Cerovac 8 st/km2, Cret Bizovački 75 st/m2, Habjanovci 18 st/km2, Novaki Bizovački 75 st/km2, Samatovci 73 st/km2 te za naselje Selci 9 st/km2. Naseljenost je najveća uz magistralnu cestu D-2 NAŠICE - OSIJEK. Gustoća naseljenosti prema PPUO Bizovac (2001):

A.2.1. Pregled naseljenih mjesta Podaci o broju stanovnika po naseljima prema popisu stanovništva iz 2001. godine. Tablica 1

R.BR.

NASELJE

BR. STANOVNIKA

BR. DOMAĆINSTAVA

1. Bizovac 2.274 733 2. Brođanci 633 242 3. Cerovac 34 12 4. Cret Bizovački 646 206 5. Habjanovci 544 206 6. Novaki Bizovački 211 73 7. Samatovci 616 191 8. Selci 21 10

Ukupno Općina Bizovac: 4.979 1.673

Page 8: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.3. Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama

Tablica 2 RED.BR.

VRSTA DJELATNOSTI

NAZIV I ADRESA

1.

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

“Sunčane toplice” d.o.o. Bizovac, Sunčana 39

2. Privatni smještaj BARIŠIĆ, Hrvatske Republike 20, Bizovac,

3. Privatni smještaj JURETA, Sunčana 68, Bizovac

4. Privatni smještaj MAJETIĆ, Sunčana 52, Bizovc

5. Sobe za iznajmljivanje MIHIĆ, Braće Radića 10, Samatovci

6. Privatni smještaj PAX,

7. Privatni smještaj SUDAR, K. Tomislava 146, Bizovac

8. POLJOPRIVREDA

“Valpovo” d.d. Valpovo, Poljoprivreda d.o.o. PC Ratarstvo, Brođanci, Brkićeva bb

9. EUROPLANTAŽE d.d. Brođanci, Trg 2-poljoprivredna ljekarna

10. PERADARSTVO Pogon za industriju - RJ Valpovka TSH, Peradarnik Habjanovci

11. PLASTIČNA INDUSTRIJA “Niveta” d.d. Osijek, Pogon Habjanovci 12. DRVNA INDUSTRIJA “Sudarcommerce” Bizovac - Pilana, K. A. Stepinca bb

13. TRGOVINA Konzum d.d., Prodavaonica Bizovac, Kralja Tomislava 98

14. Benzinska postaja u Bizovcu, Ulica K.Tomislava bb

15. NAFTNA INDUSTRIJA INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, PC Sektor proizvodnje nafte i plina, Pogon proizvodnje, Radilište Beničanci - D.Miholjac

16. ŠUMARSTVO JP “Hrvatske šume” Zagreb, Uprava šuma Osijek Šumarija Valpovo, Bana J.Jelačića 4

17.

VODOPRIVREDA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

JP “Hrvatske vode” Zagreb, Vodnogospodarska ispostava “VUKA”, Osijek, Stjepana Radića 8/1

18. Vodnogospodarska ispostava “Karašica-Vučica” Donji Miholjac, Trg A.Starčevića 9

19. “DVORAC” d.o.o. Valpovo, M.A.Reljkovića 16

20. ELEKTROPRIVREDA “Hrvatska elektroprivreda” d.d. Zagreb, DP “Elektroslavonija” Osijek, Pogonski ured Valpovo, Osječka 16

21. PROMET I VEZE

Hrvatska pošta i telekomunikacije, Centar pošta Osijek PT Jedinica Bizovac, Kralja Tomislava 135

22. Željeznički kolodvor-Hrvatske željeznice, Bizovac, Kolodvorska bb

23. Klinička bolnica Osijek, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Bizovac, Sunčana 27 a

24. ZDRAVSTVO

Zdravstvena stanica Bizovac, Valpovačka 17 25. Zdravstvena stanica Brođanci

26. PROSVJETA I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Osnovna škola Bratoljuba Klaića Bizovac, Ulica dr. Franje Tuđmana 1

27. Područna škola Brođanci, Školska 1 28. Dječji vrtić “Maslačak” Bizovac, B. Radića bb

Page 9: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.4. Pravne osobe u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara Rješenjem Policijske uprave Osječko-baranjske, građevinski dijelovi i prostori hotela "Termia" Poduzeća za turističko ugostiteljske usluge "Bizovačke toplice" d.d. u Bizovcu, Sunčana 39, razvrstani su u II B kategoriju ugroženosti od požara. Sve ostale pravne osobe razvrstane su u III ili IV kategoriju ugroženosti od požara. A.4.1.Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara Tablica 3

RED.BR NAZIV PRAVNE OSOBE I SJEDIŠTE

1. “Sunčane toplice” d.o.o. Bizovac, Sunčana 39 2. EUROPLANTAŽE d.d. Brođanci , Trg 2 3. “Niveta” d.d. Osijek, Pogon Habjanovci 4. “Sudarcommerce” Bizovac

Osim navedenih pravnih osoba u gospodarstvu (u tablici 3), povećana opasnost za nastajanje i širenje požara postoji i na poljoprivrednim površinama zasijanim žitaricama, uljanom repicom, suncokretom i kukuruzom u vlasništvu "Valpovo" d.d. Valpovo - Poljoprivreda d.o.o. - PC Ratarstvo, Suncokret d.o.o. Brođanci, Trg 2. Ukupne površine na kojima se siju žitarice iznose oko 1500 ha. Prema dobivenim podacima to je površina koja se svake godine koristi za sijanje pšenice i ječma samo što se prema sustavu petogodišnjeg plodoreda svake godine mijenja zemljište na kojem se zasijavaju navedene kulture. Zasijane table su većim dijelom međusobno povezane u jednu cjelinu, tako da postoji opasnost od mogućnosti proširenja požara sa jedne table na druge. Mještani naselja na području Općine Bizovac i u susjednim graničnim općinama kao individualni poljoprivredni proizvođači na većem dijelu zemljišta u privatnom vlasništvu također siju požarom ugrožene kulture.

A.5. Pregled industrijskih zona

Na području Općine Bizovac formirane su dvije industrijske zone i to: Zona malog gospodarstva «Sajmište» Bizovac i zona malog gospodarstva «Slatine» Bizovac. Pored navedenih formiranih zona postoje lokacije, koje se mogu tretirati kao industrijske zone kao što je prikazano u sljedećoj tablici. Tablica 4

OZNAKA LOKACIJE

BLIŽI OPIS LOKACIJE I SJEDIŠTE

NAZIV PRAVNIH OSOBA KOJE DJELUJU NA LOKACIJI

I Zapadni dio naselja Bizovac INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, Pogon proizvodnje, Radilište Beničanci - D.Miholjac

II Naselje Habjanovci “Niveta” d.d. Osijek, Pogon Habjanovci Pogon za industriju - RJ Valpovka TSH - Peradarnik

Habjanovci

A.6. Pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti A.6.1. Tabelarni prikaz cestovnih prometnica

Tablica 5

R.br. NAZIV CESTOVNIH PROMETNICA VRSTA KOLNIKA DUŽINA (km) 1. Magistralna cesta D-2 Našice-Osijek asfalt 12,1 2. Županijska cesta Ž 4060 asfalt 0,95

Page 10: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

3. Ž 4067 asfalt 8,8 4. Ž 4081 asfalt 1,53 5. Lokalna cesta L 44050 Nasuti kameni materijal 0,5 6. L 44054 Asfalt, nasuti kameni materijal,

zemljani put 5,0

7. L 44052 Asfalt, nasuti kameni materijal 1,9 8. L 44053 Asfalt, nasuti kameni materijal 3,96 9. L 44055 nasuti kameni materijal 10,7 10. L 44056 nasuti kameni materijal 0,98

Kao što je iz tablice vidljivo na području općine ima prometnica sa kolnikom od nasutog kamenog materijala, koji također može preuzeti opterećenje vatrogasnih vozila, odnosno osovinski tlak više od 100 kN u slučaju potrebe gašenja požara. A.6.2. Željezničke prometnice Na području Općine Bizovac nalazi se dio željezničke pruge Osijek - Zagreb u ukupnoj dužini 13.760 m i dio pruge Bizovac - Belišće u dužini 570 m, što znači da ukupna dužina željezničkih pruga iznosi 14, 33 km. Na području općine ima ukupno 6 prijelaza cestovne prometnice preko željezničke pruge i to:

- jedan zaštićeni i jedan nezaštićeni prijelaz u Bizovcu, - jedan nezaštićeni prijelaz u Cretu Bizovačkom, - jedan nezaštićeni prijelaz između Creta Bizovačkog i Bizovca, - jedan nezaštićeni prijelaz u Samatovcima, - jedan nezaštićeni prijelaz na cesti za Cerovac i Selce između Samatovaca i Bizovca

U slučaju intervencije vatrogasaca i istovremenog prolaženja vlaka intervencija vatrogasaca će biti znatno usporena, jer su obilazni putovi međusobno dosta udaljeni.

A.7. Turistička naselja Na području Općine Bizovac se može kao turističko naselje odrediti južni dio naselja Bizovac u neposrednoj blizini Bizovačkih Toplica. Osim hotela "TERMIA" za smještaj gostiju mogu se koristiti sobe u privatnom vlasništvu u izgrađenim individualnim stambenim prizemnim i jednokatnim kućama, a što se trenutno vrlo malo koristi, jer gosti Bizovačkih Toplica uglavnom ujutro dođu u toplice, a predvečer se vraćaju svojoj kući.

A.8. Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije A.8.1. Općenito Elektroenergetske građevine za proizvodnju i prijenos električne energije su sljedeće: - zračni dalekovod 10 KV u ukupnoj dužini 36.220 m - kabelski dalekovod 10 KV u ukupnoj dužini 1.050 m - trafostanice 10/0,4 KV ukupno 38 komada (ažurirano 1.08.2013.) A.8.2. Tabelarni prikaz trafostanica 10/0,4 kV Tablica 6

R.BR.

NASELJE

VRSTA TRAFOSTANICE

KOLIČINA

Page 11: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

1. Bizovac KTS Ciglana 400 kVA 1 KTS Bušotina 400 kVA 1 ZSTS Bizovac 100 kVA 1 STS 11 Bizovac 250 kVA 1 PTTS Repromaterijal 250 kVA 1 PTTS 1 250 kVA 1 ZSTS 6 160 kVA 1 KTS 8 400 kVA 1 ZSTS 3 160 kVA 1 PTTS 2 250 kVA 1 MBTS STANDARD 160 kVA 1 KTS 7 630 kVA 1 ZSTS 9 160 kVA 1 ZSTS 4 160 kVA 1 KTS TOPLICE 400 kVA 1 KTS OFMIR 400 kVA 1

SBTS 50kVA 1 ukupno 17

2. Brođanci SBTS BROĐANCI 5 10(20)/0,4 kV 1 ZSTS 2 BROĐANCI 100 kVA 1 PTTS 1 BROĐANCI 160 kVA 1 ZSTS 3 BROĐANCI 160 kVA 1 CSTS 4 BROĐANCI 100 kVA 1 ZSTS EKONOMIJA 50 kVA 1 ukupno 6

3. Habjanovci CSTS 4 30 kVA 1 STS Ekonomija 100 kVA 1 BKTS Niveta 630 kVA 1 ZSTS 2 100 kVA 1 PTTS 1 160 kVA 1 STS 3 160 kVA 1 ukupno 6

4. Cret Bizovački ZSTS 1 160 kVA 1 ZSTS 2 160 kVA 1 ZSTS 3 160 kVA 1

ukupno 3 5. Cerovac ŽSTS 50 kVA 1 6. Novaki Bizovački ZSTS1 160 kVA 1 7. Samatovci ZSTS 1 160 kVA 1

ZSTS 2 100 kVA 1 ZSTS 3 160 kVA 1

8. Selci ŽSTS 50 kVA 1

SVEUKUPNO:

38

* - stanje sa 01.8.2013. godine Stupne trafostanice imaju ukupnu količinu od 107 do 213 kg trafo ulja, a zidane tipske trafostance od 213 do 422 kg trafo ulja.

A.9. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

A.9.1. Tabelarni prikaz

Tablica 7 LOKACIJA GRAĐEVINA VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINA

Benzinska postaja Bizovac- motorni benzin 98 20 t

Page 12: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

Bizovac Repromaterijal motorni benzin 95 diesel D-2 ekstra lako ulje

20 t 20 t 20 t

Brođanci

Postaja za opskrbu poljoprivredne mehanizacije gorivom

ekstra lako ulje diesel D-2

20 t 20 t

A.9.2. Plinovodi A.9.2.1. Opis izvedenog stanja Na područje Općine Bizovac plin se doprema magistralnim plinovodom DN 300 Donji Miholjac - Osijek. Ukupna dužina magistralnog plinovoda na području Općine Bizovac iznosi 2,32 km. Mjerno redukcijska postaja INA - SEKTORA TRANSPORTA I OPLEMENJIVANJA PLINA, RADILIŠTA TRANSPORTA iz Donjeg Miholjca nalazi se uz cestu Valpovo - Bizovac sa istočne strane ceste na području Grada Valpovo na udaljenosti 1,39 km od granice Općine Bizovac. Promjer cijevi je 12" (300 mm), maksimalni radni tlak u plinovodu je 50 bar-a, a medij u cijevima je prirodni plin u kojem ima 95% metana. Zaporni ventil se nalazi na lokaciji te mjerno - redukcijske postaje, tako da se u slučaju bilo kakove akcidentne situacije dovod plina može prekinuti. Na području Općine Bizovac nema zapornih ventila za prekid dotoka plina na magistralnom plinovodu. Od mjerno - redukcijske postaje prema naselju Bizovac izveden je plinovod plastičnim cijevima f 160

mm, a razvod kroz naselja na području Općine Bizovac plastičnim cijevima raznih promjera. Izvedena je srednje tlačna plinska mreža sa radnim tlakom 3bar-a. U tablici br. 8 daje se pregled izvedene srednje tlačne plinske mreže, promjeri cijevi i zapornih ventila po naseljima. A.9.2.2. Pregled izvedene srednje tlačne plinske mreže

Tablica 8

R.BR.

NASELJE

DIMENZIJA CIJEVI (mm)

DIMENZIJA I OZNAKA

ZAPORNOG VENTILA

IZVEDENA DUŽINA

PLINOVODA (m)

KOLIČINA ZAPORNIH

VENTILA (kom)

1. Bizovac f 160 - 3.641,16 - f 110 x 10 - 6.015,49 - f 63 x 5,8 - 7.641,14 - - N0 150 - 1 - N0 100 - 2 - N0 50 - 2

2. Brođanci f 110 x 10 - 2.150,40 - f 90 x 8,2 - 865,10 - f 63 x 5,8 - 5.826,30 - - N0 100 - 1 - N0 80 - 1

3. Cret Bizovački f 90 x 8,2 - 1.827,57 - f 63 x 5,8 - 5.616,96 - - N0 80 - 1 - N0 50 - 1

4. Habjanovci f 110 x 10 - 1.067,64 - f 63 x 5,8 - 6.631,15 - - N0 100 - 1

5. Novaki f 110 x 10 - 1.207,79 - Bizovački f 63 x 5,8 - 1.095,19 - - N0 100 - 1

6. Samatovci f 63 x 5,8 - 6.602,21 - 7. Plinska mreža između naselja

7.1. Bizovac - Samatovci

f 90 x 8,2

-

- N0 80

1.960,00 -

- 1

Page 13: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

7.2. Bizovac - Cret Bizovački

f 90 x 8,2

-

618,55

-

7.3. Bizovac-Novaki Bizovački

f 110 x 10

-

3.969,00

-

7.4. Brođanci-Novaki Bizovački

f 110 x 10

-

1.000,00

-

7.5. Brođanci - Habjanovci

f 110 x 10

-

927,83

-

UKUPNO: f 160 - 3.641,16 - f 110 x 10 - 16.338,15 - f 90 x 8,2 - 5.271,22 - f 63 x 5,8 - 33.412,95 - - N0 150 - 1 - N0 100 - 5 - N0 80 - 3 - N0 50 - 3

SVEUKUPNO: 58.663,48 24

A.9.3. Naftovodi, uređaji za transport nafte i aktivne bušotine za crpljenje sirove nafte A.9.3.1. Opis stanja Na području Općine Bizovac u naselju Bizovac nalazi se 8 aktivnih bušotina za crpljenje sirove nafte, kao i kolektor za prikupljanje izvađene nafte, koji je smješten u neposrednoj blizini bušotine Biz 7. Od tog kolektora (tzv. češlja) nafta se odvodi KOLEKTORSKIM NAFTOVODOM POLJA BIZOVAC f 8 5/8"

prema češlju br. 5 na Štefkovici. Ručni zasuni za zatvaranje naftovoda nalaze se na bušotini Biz 7 u Bizovcu i na češlju br. 5 na Štefkovici, što je izvan područja Općine Bizovac. Na području općine izgrađeno je ukupno 13.628 m naftovoda. A.9.3.2. Pregled naftovoda

Tablica 9

R.BR.

NAZIV NAFTOVODA PROMJER

CIJEVI (mm) DUŽINA (m)

1. Kolektorski naftovod polja Bizovac 200 2.750 2. Priključni naftovod od bušotine Biz-1 88,9 707 3. Priključni naftovod od bušotine Biz-2 101,6 550 4. Priključni naftovod od bušotine Biz-3 88,9 1.228 5. Priključni naftovod od bušotine Biz-7 88,9 75 6. Priključni naftovod od bušotine Biz-8 88,9 1.998 7. Priključni naftovod od bušotine Biz-9 88,9 661 8. Priključni naftovod od bušotine Biz-10 88,9 1.342 9. Priključni naftovod od bušotine Biz-11 88,9 2.377

10. Priključni naftovod od bušotine Biz-12 88,9 1.940 UKUPNO: 13.628

A.9.4. Građevine sa radioaktivnim, eksplozivnim i drugim opasnim tvarima

Na području Općine Bizovac nema pravnih osoba u čijim građevinama su sadržane radioaktivne i eksplozivne tvari. U pravnim osobama gdje se vrši pretakanje i uskladištavanje zapaljivih tekućina i plinova postoji opasnosti od mogućnosti zapaljenja, a potom može doći i do eksplozivne reakcije. Pregled pravnih osoba

Page 14: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

u kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, dat je u tablici 7, a u tablici 10 se daje pregled građevina u kojima su sadržane i druge opasne tvari. A.9.4.1. Pregled građevina u kojima su sadržane manje količine zapaljivih tekućina i plinova, otrovne i druge opasne tvari

Tablica 10

R.BR.

NAZIV PRAVNE OSOBE I LOKACIJA

VRSTA OPASNE TVARI

1. “Bizovačke toplice” Bizovac, Sunčana 39 tekući naftni plin 2. EUROPLANTAŽE d.d., Brođanci, Trg 2 umjetno gnojivo, pesticidi, herbicidi i druga sredstva

za tretiranje poljoprivrednih površina 3. PPK “Valpovo” d.o.o. Valpovo, PC

Ratarstvo Brođanci, Brkićeva bb umjetno gnojivo, pesticidi, herbicidi i druga sredstva za tretiranje poljoprivrednih površina

Mogućnost nastanka požara, eksplozije ili kontaminiranja dijela područja postoji uslijed prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih i drugih opasnih tvari magistralnim, regionalnim ili lokalnim prometnicama, kojih na području Općine Bizovac ima sveukupno 54,7 km. A.10. Vatrogasne postrojbe i oprema za gašenje požara A.10.1. Opis brojnog stanja i oprema Na području Općine Bizovac djeluju četiri dobrovoljne vatrogasne postrojbe i to: A.10.2 DVD BIZOVAC, K. Tomislava 212 Novo stanje zabilježeno u kolovozu 2013 godine: - DVD sa sjedištem u Bizovcu, Kralja Tomislava 212, ima ukupno 20 operativnih dobrovoljnih

vatrogasaca i građevinu u kojoj se nalazi garaža, koja se zimi zagrijava. Ima telefon, ali nema organizirano stalno dežurstvo. Električna sirena se nalazi na navedenoj građevini.

- Zapovijednik DVD-a Božidar Glavaš izjavljuje da je oprema u vlasništvu slijedeća:

Popis opreme:

Navalno vatr. vozilo marke Magirus-Deutz iz 1971. g. , 2800 l vode, nema spremnik za pijenilo, pumpa je Magirusova niskog tlaka.

komada 1

Motorna crpka ROSENBAUER 8/8, kom. 1 komada 1 Motorna crpka TOMOS (ENDRES-HONDA) tip MP 500, komada 1 El. Pumpa monofazna komada 1 Brentača komada 8 Naprtnjača komada 8 Ručni aparat S-6 komada 4 Hidrantski nastavak komada 2 El. Kabel monofazni komada 1 El. Sirena komada 1 Ručna sirena komada 1 Cijevina „B“ komada 12 Cijevina „C“ komada 20 Usisne cijevi „B“ komada 4 Ključ za hidrantski nastavak komada 2 Razdjelnica 3/1 komada 3 Razdjelnica 2/1 komada 2 Mlaznica komada 15 Uže PVC komada 2

Page 15: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

Ključ za cijevine komada 7 Metalna metla komada 5 Ljestve drvene komada 2 Ljestve aluminijske komada 1 Opasač komada 15 Sjekirica komada 4 Kramp komada 1 Lopata komada 2 Ašov komada 1 Kaciga komada 15 Baterija prijenosna komada 2 Prva pomoć komada 2 Kaciga dječja komada 9 Nosila komada 1 Crpka komada 4 Uže za usisni vod komada 4 Zaštitne rukavice par. komada 10 Brtve „B“ cijevi komada 2 Brtve „C“ cijevi komada 2

- 20 operativnih vatrogasaca ima položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca te imaju obavljen

zdravstveni pregled na medicini rada, ali nisu dostavljeni datumi zdravstvenih pregleda, te zapovjednik treba sam priložiti istu dokumentaciju.

- Zapovijednik nije položio stručni ispit za zapovjedanje u vatrogasnim intervencijama. - DVD Bizovac posjeduje sirenu za uzbunjivanje, a članove se u slučaju potrebe obavještava putem

privatnih mobilnih uređaja. - Dežurstvo se vrši u vrijeme žetve: radnim danom od 15:00 do 22:00 sa po 2 vatrogasca u dvije

smjene, a vikendom i blagdanom od 10:00 do 22:00 sa po 2 vatrogasca u četiri smijene. Nemaju na raspolaganje traktor sa plugom.

- DVD ima sredstva veze ali samo međusobno, u vozilu i u obijektu nemamo centralnu jedincu. A.10.3. DVD Brođanci, Trg 4, - Stanje u DVD Brođanci zabilježeno od strane zapvjednika g. Sabo Martina sa danom 01.8.2013. - Dobrovoljno vatrogasno društvo Brođanci, Trg 4 ima ukupno 20 operativnih dobrovoljnih

vatrogasaca koji imaju položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca. Niti jedan operativni vatrogasac nije obavio zdravstveni pregled. Nema stalno dežurstvo niti telefon u prostorijama DVD-a. Zapovjednik DVD-a Brođanci nema položen stručni ispit za vođenje vatrogasnih intervencija. Garaža u kojoj se preko zime nalazi smještena traktorska cisterna od 5000 litara (posjeduje pumpu snage 1100 lit/min, a može prevesti 5 vatrogasaca) nije grijana te se preko zime ne drži voda u cisterni. DVD posjeduje vatrogasnu sirenu za uzbunjivanje svojih članova, ali se također uzbunjivanje vrši i pomoću mobilnih telefona svakog pojedinog člana.

- Za vrijeme povećane opasnosti od nastanka požara vrši se dežurstvo u prostorijama DVD-a na način da jedan dežurni vatrogasac motri sa vatrogasnog tornja u vremenu od 16-22 h, a vikendom u vremenu od 10-22 h. DVD raspolaže sa jednim traktorom i trobraznim plugom.

- DVD ne raspolaže sa sredstvima veze.

- Prema evidenciji koju DVD ima, u posljednjih 10 godina imali su 9 intervencija od čega su imali 7 intervencija na otvorenom prostoru (odvodni kanali u polju, strnjaci i mlada šuma) te jedan požar motornog vozila i jedan požar na svinjogojskoj farmi. Svi evidentirani požari bili su na području Brođanaca.

- Oprema koju DVD Brođanci posjeduje je slijedeća: Traktorska cisterna volumena litara 5000 1100 l/min komad 1 komad 1

Brentača komada 3 komada 3

Naprtnjača komada 2 komada 2 Ručni aparat za gašenje požara S-6 komada 3 komada 3 Električna sirena komad 1 komada 1 Cjevina „B“komada 4 komada 4 Cjevina „C“komada 12 komada 12 Usisne cijevi „B“komada 4 komada 4 Ključ za hidrantski nastavak komada 1 komada 1 Razdjelnica 3/1 komad 1 komada 1

Page 16: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

Razdjelnica 2/1 komad 1 komada 1 Mlaznica komada 4 komada 4 Uže PVC komada 2 komada 2 Ključ za cjevine komada 6 komada 6 Metla metalna komada 9 komada 9 Ljestve drvene komad 1 komada 1 Ljestve aluminijske komad 1 komada 1 Opasač komada 11 komada 11 Sjekirica komad 5 komada 5 Kramp komad 2 komada 2 Lopata komad 4 komada 4 Ašov komad 2 komada 2 Kaciga komada 10 komada 10 Baterija prijenosna komada 1 komada 1 Prva pomoć komada 1 komada 1 Kombinezon radni komada 10 komada 10 Uže za usisni vod komada 2 komada 2 Zaštitne rukavice para 4 komada 4

A.10.4. DVD HABJANOVCI, Školska 23 Podaci od 01.08.2013. godine, predani od strane zapovjednika DVD-a Habjanovci, g. Kramarić Emila: - DVD Habjanovci ima 33 operativna vatrogasca, koji su svi položili ispit za dobrovoljnog vatrogasca,

ali nisu bili na zdravstvenom pregledu. Zapovjednik DVD-a još nema položen ispit za vođenje vatrogasnih intervencija, bio je na predavanjima, čeka se termin polaganja.

- Garaža za traktorsku cisternu nije grijana. DVD posjeduje električnu sirenu smještenu na tornju, uzbunjivanje članova vrši se sirenom, u slučaju manjih intervencija privatnim mobitelima. Od 2013 godine preko tjedna DVD ima pasivno dežurstvo, a preko vikenda aktivno. DVD Habjanovci nema sredstva veze. DVD je sudjelovalo na više vatrogasnih intervencija u zadnjih 10 godina svojeg rada, ali se ne vodi evidencija o istim intervencijama te je teško sa sigurnošću reći broj intervencija u kojem je predmetni DVD sudjelovao. Navedene su neke od intervencija - nekoliko požara strništa, jedno utapljanje u bunaru što je odrađeno sa DVD-om Bizovac, Jedan požar na stambenom objektu, te sudjelovanje na ispumpavanju za vrijeme poplava. Materijalna šteta u nastalim požarima nije bila velika. OPREMA koju DVD Habjanovci posjeduje je slijedeća: Traktorska cisterna BELJE 5000L 1 komad komada 1 motorna crpka rosenbauer 1 komad komada 1 Brentača 3 komada komada 3 Naprtnjača 6 komada komada 6 ručni aparat S-6 3 komada komada 3 Hidrantski nastavak 1 komad komada 1 Električna sirena 1 komad komada 1 Ručna sirena 1 komad komada 1 cjevina B 5 komada komada 5 cjevina C 10 komada komada 10 ključ za hidrantski nastavak 1 stari 1 novi komada 1 Razdjelnica 3/1 2 komada komada 2 Razdjelnica 2/1 1 komad komada 1 usisne cijevi B 6 komada komada 6 usisne cijevi A 4 komada komada 4 mlaznica 5 komada komada 5 ključ za cjevine 5 komada komada 5 Metlanica 9 komada komada 9 ljestve kukače aluminijske 1 komad komada 1 opasač 9 komada, starih preko 20 godina, trebali bi nove. komada 9 sjekirica 5 komada komada 5 kaciga 5 novih, 10 starih komada 15 prva pomoć 1 komad komada 1 kombinezon radni 10 komada komada 10 radno odijelo dvodjelno 10 komada komada 10 uže za usisni vod 2 komada komada 2 zaštitne rukavice gumene 1 par komada 1

Page 17: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.10.5. DVD Cret Bizovački, M. Gupca 90 - Ažurirano s podacima od 01.08.2013., a podaci su dobiven od predsjednika DVD-a, g. Cvetković

Josipa. - Dobrovoljno vatrogasno društvo Cret Bizovački, Matije Gupca 90, ima ukupno 25 dobrovoljnih

vatrogasaca, od kojih nemaju svi položen ispit za dobrovoljnog vatrogsca. Zdravstvene preglede obavio je manji broj članova DVD-a (7 ili 8 članova). DVD nema grijanu garažu, nema telefon. Stalno dežurstvo se uredno organizira tijekom povećane opasnosti od nastnaka požara.

- DVD posjeduje sirenu za uzbunjivanje svojih članova. - Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara (podaci nisu ažurirani):

jednoosovinska traktorska cisterna za vodu TOS "Belje" kapaciteta 2.000 l komada 1

vučna dvoosovinska cisterna komada 1 tlačne vatrogasne cijevi "B" komada 2 tlačne vatrogasne cijevi "C" komada 9 usisne cijevi "B" komada 4 ručna sirena komada 1

A.10.2. Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca

Tablica 11 R. BR. UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

I SJEDIŠTE POVRŠINA PROSTORIJA U

VATROGASNOM DOMU 1. DVD Bizovac, Kralja Tomislava 212 garaže - 100 m2; ured - 30 m2 2. DVD Brođanci, Trg 4 garaže - 60 m2; ured - 36 m2

ostali prostori - 57 m2 3. DVD Habjanovci, Školska 23 ukupno - 113,40 m2 4. DVD Cret, Matije Gupca 90 garaža - 36 m2

A.11. Izvorišta vode, crpilišta i bunari koji se mogu koristiti za gašenje požara.

Tablica 12

R.BR.

NAZIV IZVORIŠTA

LOKACIJA

KAPACITET

1. Ciglarski bajeri ukupne površine 6,1 ha sa prosječnom dubinom vode 5,0 m

Bizovac, Slatine na sjevernom dijelu Općine

304.980 m3

2. Kopani bunari u blizini šuma

Zapadni dio Općine Bizovac 8-20 m3/1 bunar (ovisno o visini podzemnih voda)

4. Kopani bunari Sva naselja na području Općine Bizovac

8-20 m3/1 bunar (ovisno o visini podzemnih voda)

Kao prirodni izvori sa neograničenim količinama vode mogu se koristiti ciglarski bajeri, koji se nalaze na sjevernom dijelu Općine u predjelu Slatine naselja Bizovac. A.12. Hidrantska mreža A.12.1. Opis stanja Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je u naseljima Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački te Samatovci. Vanjska Hidrantska mreža spojena je na mjesni vodovod, a

Page 18: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

izvedena je cijevima f 110, f 160 i f 225 mm u ukupnoj dužini od 30.340 m. U svim naseljima je

udaljenost vanjskih nadzemnih hidranata veća od propisanih max 150 m prema čl. 16. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine br. 08/06). Snabdjevanje vodom riješeno je pomoću crpne postaje na Jarčevcu kod Petrijevaca. Prema podacima distributera vode “Dvorac”d.o.o. iz Valpova, tlak u mreži je od 5,0 do 3,0 bar-a, a količina vode odgovara potrebama za gašenje požara. Ovi podaci trebaju se redovito obnavljati na način da se angažira ovlaštena pravna osoba koja će obaviti pregled funkcionalnosti i ispravnosti vanjske hidrantske mreže u skladu sa odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06). U “Bizovačkim toplicama” d.d. Bizovac izgrađena je vanjska hidrantska mreža (6 nadzemnih i 1 podzemni hidrant), a izvedeno je i 44 komada zidnih hidranata unutarnje hidrantske mreže u kojoj je Pst = 3,5 bar-a, Pr = 2,6 bar-a (na 2 mlaza vode promjera usana mlaznice 12 mm), a Q = 5,10 l/sek. (podaci koji se trebaju ažurirti). Snabdjevanje vodom hidrantske mreže u “Bizovačkim toplicama” riješeno je pomoću podzemnog crpilišta - bunara kapaciteta Q = 30 l/sek iz kojega dubinska crpka puni spremnik kapaciteta 600 m3, koji osigurava dovoljnu količinu vode za gašenje požara u trajanju 2 sata. Dalji transport vode iz spremnika u hidrantsku mrežu vrši hidrostanica u čijem se sastavu nalaze tri crpke kapaciteta Q = 3,17 - 5,6 l/sek. i tlaka P = 7,9-4 bar-a. A.12.2. Pregled naselja i pravnih osoba u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža za gašenje požara

Tablica 13 R.BR

. NAZIV NASELJA ILI

PRAVNE OSOBE PROMJER CIJEVI I UKUPNA

DUŽINA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE

BROJ HIDRANATA NA MREŽI

KAPACITET I

TLAK U MREŽI 1. Bizovac DN 110 - 6.280 m

DN 160 - 3.400 m DN 225 - 2.600 m

65*

2. Novaki Bizovački DN 160 - 1.130 m 8

3. Cret Bizovački DN 110 - 3.720 m DN 225 - 2.900 m

36

4. Brođanci DN 110 - 2.990 m DN 160 - 2.930 m

26

5. Habjanovci DN 110 - 3.470 m DN 160 – 920 m

26

6. Sunčane toplice d.o.o. Bizovac, Sunčana 39

DN 125

7

Pst = 6,5 bar-a Pr = 3,6 bar-a

Q = 10,68 l/sek. 7. Samatovci DN 110 - 2.990 m

DN 160 - 2.930 m 30

U K U P N O 198

* - Prema podacima dobivenim iz DVORAC d.o.o., pravne osobe koja vodi brigu o održavanju postavljene hidrantske mreže i vrši distribuciju vode na području općine Bizovac, geodetski je snimljeno u naselju Bizovac samo 33 VNH (Općina posjeduje 49 VNH, tj. 16 hidranata još nije snimljeno geodetski od strane radnika Dvorac d.o.o.), u Novakima Bizovačkim 5 VNH, Cretu Bizovačkom 34 VNH, Brođancima 25 VNH, Habjanovcima 25 VMH. Svi podaci korišteni u tablicama dobiveni su iz geodetskih snimaka u evidenciji Dvorac d.o.o. te su digitalizirani uz pomoć Geoportala.hr. Odudaranja u kućnim brojevima nastala su u vremenu između 2008 i 2013 godine, kad su rađene evidencije kućnih brojeva u Općini Bizovac i na Geoportalu. Iz istog razloga uzeti su obzir noviji podaci o kućnim brojevima. Podaci dobiveni od strane Dvorac d.o.o., ne sadrže podatke o hidrantskoj mreži postavljenoj u Sunčanoj i Valpovačkoj ulici, za ulicu Kralja Tomislava u evidenciji Dvorac d.o.o., nedostaje 11 hidranata, a u ulici K. A. Stepinca nedostaje podatak za hidrant ispred kbr. 32 u evidenciji Dvorac d.o.o., i sl.

Tablica 14

R.br. Tip hidnanta Lokacija hidranta

BIZOVAC

1. NH V. Nazora kbr. 7

2. NH V. Nazora kbr. 22

Page 19: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

3. NH V. Nazora kbr. 4/6

4. NH V. Nazora kčbr. 620/2

5. NH A. Starčevića kbr. 15-preko cesta kod kbr. 2A

6. NH A. Starčevića kbr. 35-preko ceste kod kbr. 30

7. NH A. starčevića kbr. 23

8. NH B. Radića –škola – kčbr.371/3

9. NH I. Pavlića kčbr. 534/2 i 532/2

10. NH I. Pavlića kbr. 23

11. NH B. Radića kbr. 38,

12. NH B. Radića kbr. 48

13. NH B. Radića kbr. 15

14. NH Hrvatske Republike kbr. 1

15. NH Hrvatske Republike kbr. 13

16. NH Hrvatske Republike kbr. 31

17. NH Kolodvorska kbr. 23 (preko ceste)

18. NH Kolodvorska kbr. 32

19. NH K. A. Stepinca kbr. 10

20. NH K. A. Stepinca kbr. 52

21. NH K. A. Stepinca kbr. 66

22. NH K. A. Stepinca kbr. 80

23. NH K. A. Stepinca kčbr. 720/2 i 720/1

24. NH A. Šenoe kčbr. 769/17 , između kbr. 4 i 4B

25. NH M. P. Katančića kbr. 15

26. NH M. P. Katančića kbr. 7 i 9

27. NH K. Tomislava kbr. 426

28. NH K. Tomislava kbr. 410

29. NH K. Tomislava kbr. 392

30. NH K. Tomislava kčbr. 1067-zapadno od kbr. 380

31. NH K. Tomislava kbr. 376

32. NH K. Tomislava kčbr. 229 (kod puta za ciglanu

33. NH K. Tomislava kbr. 358

34. NH K. Tomislava kčbr. 229 (kod puta za ciglanu

35. NH K. Tomislava kbr. 358

36. NH K. Tomislava kbr. 312

37. NH K. Tomislava kbr. 274

38. NH K. Tomislava kbr. 240

39. NH K. Tomislava kbr. 212

40. NH K. Tomislava kbr. 200

41. NH K. Tomislava kbr. 119

42. NH K. Tomislava kbr. 132

43. NH K. Tomislava kbr. 112

44. NH K. Tomislava kbr. 68

45. NH K. Tomislava kbr. 46

46. NH K. Tomislava kbr. 14

47. NH Sunčana kbr. 15

48. NH Sunčana kbr. 15

49. NH Valpovačka kbr. 15

50. NH Valpovačka kbr. 25

51. NH Valpovačka kbr. 59

CRET

1. NH LJ. Gaja kbr. 1

2. NH LJ. Gaja kčbr. 901/1- uz kbr. 2A

3. NH LJ. Gaja kčbr. 896

Page 20: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

4. NH LJ. Gaja kčbr. 892 kod kbr. 7

5. NH B. Radića kbr. 33/35

6. NH B. Radića kbr. 15

7. NH B. Radića kbr. 5

8. NH B. Radića kbr. 1

9. NH B. Radića kčbr. 967/4 kod kbr. 5A

10. NH M. Gupca kbr. 3

11. NH M. Gupca kbr. 16/18

12. NH M. Gupca kbr. 13/15

13. NH M. Gupca kbr. 29

14. NH M. Gupca kbr. 28

15. NH M. Gupca kbr. 38/40

16. NH M. Gupca kbr. 41

17. NH M. Gupca kbr. 51

18. NH M. Gupca kbr. 56

19. NH M. Gupca kbr. 67

20. NH M. Gupca kbr. 70

21. NH M. Gupca kbr. 77

22. NH M. Gupca kbr. 82

23. NH M. Gupca kbr. 102

24. NH M. Gupca kbr. 105

25. NH M. Gupca kbr. 89 (pored kbr. 2 u Habjanovačkoj ulici)

26. NH M. Gupca kbr. 116

27. NH M. Gupca kbr. 132/132A

28. NH M. Gupca kbr. 111

29. NH M. Gupca kbr. 134

30. NH M. Gupca kbr. 117D

31. NH M. Gupca kbr. 123

32. NH M. Gupca kbr. 131

33. NH M. Gupca kbr. 162

34. NH Habjanovačka kbr. 4

NOVAKI

5. NH CESTA BIZOVAC-NOVAKI kčbr. 1915

6. NH Imotska kbr. 1

7. NH Imotska kbr. 13

8. NH Imotska kbr. 51

9. NH Kod mosta prema Brođancima sa sjeveroistočne strane

BROĐANCI

1. NH K. Tomislava kbr. 50

2. NH K. Tomislava kbr. 36

3. NH K. Tomislava kbr. 28

4. NH K. Tomislava kbr. 10

5. NH M. Gupca kbr. 2

6. NH M. Gupca kbr. 30

7. NH M. Gupca kčbr. 76/2

8. NH Školska kbr. 2

9. NH Školska kbr. 18

10. NH Školska kbr. 30

11. NH Brkićeva kbr. 29

12. NH Brkićeva kbr. 53

13. NH Brkićeva kbr. 69

14. NH Brkićeva kbr. 85 i kčbr. 713/1-nogometno igralište

15. NH Brkićeva kčbr. 1426 – prilazni put kombinatu

Page 21: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

16. NH S. Vidakovića kbr. 5

17. NH S. Vidakovića kbr. 24 - preko ceste

18. NH S. Vidakovića kbr. 31

19. NH S. Vidakovića kbr. 47

20. NH Radićeva kbr. 21

21. NH Trg kbr. 10

22. NH Sunčana kbr. 1

23. NH Sunčana kbr. 13

24. NH Sunčana kbr. 53

25. NH k.o.Brođanci – uz sam ulaz u Habjanovce na cesti Brođanci-Habjanovci

HABJANOVCI

1. NH Nova kbr. 13

2. NH Nova kbr. 31

3. NH Školska kbr. 4

4. NH Školska –ispred kbr 1 u Kolodvorskoj, ali je hidrant u Školskoj ul. kbr. 10.

5. NH Školska kbr. 38

6. NH Školska kbr. 52 (Niveta)

7. NH Kolodvorska kčbr. 12, između kbr. 10 i 12

8. NH Kolodvorska kbr. 34

9. NH Kolodvorska kbr. 48

10. NH Kolodvorska kčbr. 360, uz kbr. 47

11. NH Fiskulturna kbr. 30A

12. NH Fiskulturna kbr. 19

13. NH Fiskulturna kbr. 10

14. NH Fiskulturna kbr. 1

15. NH Fiskulturna kčbr. 427/1, pored kbr. 25

16. NH Slavonska kbr. 8

17. NH Slavonska kbr. 24

18. NH Slavonska kbr. 42

19. NH Slavonska kbr. 62

20. NH Velika kbr. 9

21. NH Velika kbr. 31

22. NH Velika kbr. 53

23. NH Velika kbr. 73

24. NH Lj. Gaja kbr. 17

25. NH Lj. Gaja kbr. 31

SAMATOVCI

1. NH F. Timarića kbr. 24

2. NH F. Timarića kbr. 10

3. NH Đ. Sabo kbr. 12

4. NH Đ. Salaj kbr. 12

5. NH Zrinsko-Frankopanska kbr. 2

6. NH B. Radića kbr. 18

7. NH B. Radića kbr. 1

8. NH B. Radića kbr. 10

9. NH Zrinsko-Frankopanska kbr. 15 B

10. NH Osječka kbr. 33

11. NH Đ. Salaj kbr. 3

12. NH Đ. Sabo kbr. 4

13. NH Osječka kbr. 26

14. NH Osječka kbr. 17

15. NH Osječka kbr. 10

16. NH Osječka kbr. 1

Page 22: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.13. Građevine u kojima postoji mogućnost povremenog okupljanja ili stalnog boravka većeg broja osoba

Tablica 15

R.BR. NAZIV GRAĐEVINE LOKACIJA

1. “Sunčane toplice” – Hotel “Termia” Bizovac Bizovac, Sunčana 39 2. Osnovna škola Bratoljuba Klaića Bizovac, B. Radića 41 3. Osnovna škola Bratoljuba Klaića Bizovac, Područna škola Brođanci, Školska 1 4. Crkva sv. Mateja Bizovac, K. Tomislava

A. 14. Lokacija i građevine u kojima se obavlja utovar upaljivih tekućina i plinova, te drugih opasnih tvari

Tablica 16

R.BR. LOKACIJA

GRAĐEVINA ILI PRAVNA OSOBA

VRSTA OPASNE TVARI KOLIČINA

1. Bizovac, Sunčana 39 Sunčane toplice tekući naftni plin 4 m3

2.

Bizovac, Ul. K.Tomislava bb

Benzinska postaja

motorni benzin 98 motorni benzin 95 diesel D-2 ekstra lako ulje

20 t 20 t 20 t 20 t

3.

Brođanci, Brkićeva bb

PPK “Valpovo” d.o.o. Valpovo Pogon poljoprivreda, RJ Brođanci

umjetno gnojivo pesticidi herbidici i druga sredstva za tretiranje poljoprivrednih površina

200 t

4.

Brođanci

Europlantaže d.d. Brođanci, Trg 2 Benzinska postaja

umjetno gnojivo, pesticidi herbidici i druga sredstva za tretiranje poljoprivrednih površina diesel D-2 ekstra lako ulje

200 t

20 t 20 t

A.15. Poljoprivredne i šumske površine A.15.1. Pregled površina po kategorijama korištenja zemljišta A.15.1.1. Ukupno stanje

Tablica 17

VRSTA ZEMLJIŠTA

POVRŠINA ZEMLJIŠTA (ha) PO NASELJIMA

UKUPNO

(ha) Bizovac Brođanci Habjanovci Samatovci, Selci ,

Cerovac

oranice i vrtovi voćnjaci

2.453

26

1.974

4

1.641

0

1.169

10

7.171

46

Page 23: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

livade pašnjaci šume trstici neplodno

27 81

329 0

362

21 85 13 0

190

12 31

1.134 0

181

17 37 0 12

180

87 272

1.448 12

912 SVEUKUPNO 3.278 2.288 2.999 1.499 10.064

Ukupno obradivog zemljišta ima 7.304 ha, a poljoprivrednog zemljišta uključivo i pašnjaci 7.576 ha. Podaci su ostali nepromijenjeni i u skladu sa PPUO Bizovac od 2005. Godine. A.15.2. Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u šumama Hrvatskim šumama na području Općine Bizovac upravlja Šumarija Valpovo, upravitelj je Dalibor Tonc, dipl.ing. šum., u Općini Bizovac nalaze se šumski odjeli od 29a do 61c – Valpovačke nizinske šume. A.15.3. Pregled protupožarnih šumskih prosjeka

Tablica 18

Šum.predjel Odjeli/odsjeci Dužina (m) Širina (m) Povr (ha) Način održ avanja

Cret 30a 2800 3 0,84 tanjuranje Cret-prisunčani

29a,b, c,d 700 5 0,35 tanjuranje

Cret-prisunčani

32a, b, c, d 2400 5 1,20 tanjuranje

Široke međice 34c 900 6 0,54 Sitnilica Budigošće 39b 2600 6 1,56 tanjuranje Ropoče 41 c 750 6 0,45 Sitnilica Budigošće 49 a 3600 6 2,60 Sitnilica Trumbetaš 56 c 2700 5 1,35 tanjuranje Široke livade 57 a 3800 6 2,28 tanjuranje Široke livade 58 a 5000 6 3,00 tanjuranje Široke livade 59 a 5000 6 3,00 tanjuranje Habjanovački pašnjak

60 a 2000 6 1,00 sitnilica

Habjanovački pašnjak

60 b 750 5 0,37 tanjuranje

ukupno 28,80

Ophodari u šumariji Valpovo na području Valpovačkih nizinskih šuma su: Darko Mičuda i Nenad Konjušak. Oprema za gašenje požar smještena je tek na području Općine Petrijevci i Grada Valpovo. U šumariji Valpovo nalaze se slijedeća oprema i sredstva: Motorne pile kom 10 Naprtnjače kom 6 Čelične metle-metlanice kom 16 Lopate kom 7 Grabljice kom 2 Krampovi kom 2 Sjekire kom 3 Džepna baterija kom 2

Page 24: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

POPIS OBJEKATA NA KOJIMA SU ISTAKNUTI ZNAKOVI UPOZORENJA „OPASNOST OD POŽARA“ NA PODRUĆJU OPĆINE BIZOVAC: Cret - 32 b, 33 a, 31 a, Široke međice – 35 a, Budigošće – 44 a, Vojnovački lug – 54b, Ropoče – 48 a, 41 c Darko Mičuda – ophodnja i dojava u vremenu od 15.02 – 15.05. i od 01.06 do 15.09. te od 15.10 do 15.11. tekuće godine, Ophodnja u šumsim predjelima Cret, Topoline u vremenu od 09-17 sati, Obratiti pažnju na kritične objekte: 29d, 32a, b, c, d. Obilazak pješice ili biciklom, u slučaju požara koji ne može ugasiti hitno obavijestiti:

- Dalibor Tonc 098/44173

- Šumarija Valpovo 651-288

- Policijska postaja Valpovo 238-420

- Centar za obavještavanje 112 A.15.4. Pregled šumskih površina prema stupnju zapaljivosti: Tablica 19

NAZIV

PREDJELA, (VRSTA I STAROST

ŠUME)

B

R.

OD

SJE

KA

PO

VR

ŠIN

A

(ha)

S

TU

PA

NJ

ZA

PA

LJIV

.

IZGRAĐENOST

PUTEVA

IZGRAĐENOST

PROSJEKA

CRET

1

2,90

III

Pristup moguć cestom od kamenog tucanika

Prosjeka širine 6,00 m izrađena je sa sjeverne strane šume

PRISUNČANI (listače-crni orah i hrast starosti do 10 godina)

1

23,54

III

Pristup moguć putovima oko šume i cestom kroz šumu

Oko šume izrađene prosjeke širine 6,0 m

PRISUNČANI (listače-crni orah i hrast starosti 25 g.

5

71,08

IV

Pristup moguć do svih odsjeka, a kroz šumu vodi javna prometnica

Izrađene prosjeke širine 6,0 m omeđuju površine do 7,56 ha i prosjeke 3,0 m CRET

(listače-hrast starosti do 10 godina)

7

100,73

III

Pristup moguć do svih odsjeka putem oko šume i kroz šumu

Izrađene prosjeke širine 6,0 m omeđuju površine max. 11,00 ha i prosjeke širine 3,0 m

CRET (listače-hrast, grab,jasen,klen, trešnja i lipa starosti 15-20 godina)

12

101,30

IV

Pristup moguć do svih odsjeka, putem oko šume i kroz šumu

Izrađene prosjeke širine 6,00 m, omeđuju površinu max. 9,50 ha i prosjek širine 3,0 m

ŠIROKE MEĐICE (listače-hrast starosti do 10 godina)

1

9,28

III

Do odsjeka moguć pristup cestom od kamenog tucanika

Nema prosjeka

Page 25: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

ŠIROKE MEĐICE (listače-hrast starosti 15 do 20 godina)

7

82,68

IV

Kroz šumu vodi cesa sa kolnikom od kamenog tucanika

Izrađene prosjeke širine 6,0 m omeđuju površinu do 9,18 ha i prosjeke širine 3,0 m

ROPOČE (listače-hrast starosti do 10 godina)

5

155,02

III

Do odjela moguć pristup cestom sa kolnikom od kamenog tucanika

Izrađene prosjeke širine 6,0 m omeđuju površ. do 13,50 ha i prosjeke širine 3,0 m

ROPOČE (listače-hrast starosti 15 do 20 godina)

7

254,58

IV

Do odjela moguć pristup cestom sa kolnikom od kamenog tucanika

Izrađene prosjeke širine 6,0 m omeđuju površ. do 14,53 ha i prosjeke širine 3,0 m

BUDIGOŠĆE (listače-hrast starosti do 10 godina)

1

9,67

III

Pristup do odsjeka moguć putem kroz šumske prosjeke

šum. prosj. širine 6,0 m izrađene sa 3 strane odsjeka i prosjeke širine 3,0 m

BUDIGOŠĆE (listače - hrast starosti 15 do 20 godina)

10

236,13

IV

Pristup do šume moguć cestom od kamenog tucanika

šum.prosj. širine 6,0 m omeđuju površ. do 23,38 ha i prosjeke širine 3,0 m

TRUMBETAŠ (listače-hrast starosti do 10 godina)

1

23,01

III

Pristup do šume moguć cestom od kamenog tucanika

Prosjeka šir. 6,0 m izrađena po sredini šume dužine 775 m i prosjeka širine 3,0 m

TRUMBETAŠ (listače-hrast starosti 15 do 20 godina)

1

38,11

IV

Pristup do šume moguć cestom od kamenog tucanika

Prosjeka šir. 6,0 m izrađena po sredini šume dužine 2.200 m i prosjeka širine 3,0 m

ŠIROK.LIVADE (listače-hrast starosti do 10 godina)

3

142,13

III

Do šume je moguć pristup zemljanim putem oko šume

Izrađene šumske prosjeke širine 6,0 m omeđuju površ. do 52,26 ha i prosjeka širine 3,0 m

VOJNOV.LUG (listače-hrast i jasen starosti oko 50 godina)

4

134,79

IV

Do šume je moguć pristup cestom sa kolnikom od kamenog tucanika

Izrađ. šum. prosjeke širine 6,0 m omeđuju površ. do 11,24 ha i prosjeke širine 3,0 m

SVEUKUPNO 66 1.384,95

U K U P N O : 20 odsjeka površine 466,28 ha u III. stupnju opasnosti (umjerena ugroženost od požara) 46 odsjeka površine 918,67 ha u IV. stupnju opasnosti (mala ugroženost od požara)

Page 26: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.16. Naselja, kvartovi, ulice ili značajnije građevine koje su nepristupačne za prilaz vatrogasnim vozilima U naseljima Bizovac, Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Brezovački, Samatovci i Selci nema kvartova, ulica ili značajnijih građevina koje su nepristupačne za prilaz vatrogasnim vozilima. Do svake građevine je omogućen pristup izgrađenim asfaltnim kolnikom, a vrlo mali broj prometnica je izgrađen sa kolnikom od kamenog tucanika, koji također može podnijeti opterećenje vatrogasnih vozila i tehnike za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine. Do većine građevina moguć je pristup sa dvije nasuprotne strane. Problem do izvjesne mjere predstavljaju prometnice sa kolnikom od kamenog tucanika (makadam), jer su dosta oštećene, pa bi time usporavale brzinu vatrogasnih vozila pri odlasku, kao i tijekom vatrogasne intervencije. A.17. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara Prema postojećim podacima može se zaključiti da izgrađena vanjska hidrantska mreža vezana na vodovodnu mrežu u naseljima Općine Bizovac zadovoljava glede tlaka u mreži i količine vode. Stanje nije u potpunosti jasno u pogledu broja izvedenih hidranata, njihove ispravnosti, funkcionalnosti i opremljenosti, jer se podaci Općine Bizovac razlikuju od podataka koji su dobiveni od pravne osobe zadužene za distribuciju vode i održavanje hidrantske mreže – Dvorac d.o.o., Valpovo. Kako se ne raspolaže sa ažuriranim podacima o ispitivanju količine vode i tlaka u postojećoj hidrantskoj mreži za naselja na području općine kroz period duži od 10 godina, kao niti sa podacima o položaju, tipu i ukupnom broju postavljenih vanjskih hidranata, ove podatke bi trebalo prikupiti angažiranjem ovlaštene pravne osobe. U naseljima Selce i Cerovac nije izgrađena vanjska hidrantska mreža za gašenje požara. A.18. Sustavi telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara Telefonska mreža je izvedena u svim naseljima Općine Bizovac, tako da se ista može koristiti za potrebe dojave o požaru, kao i za organizaciju gašenja požara. U slučaju nastajanja požara na elektroenergetskim postrojenjima Javno poduzeće “Hrvatska elektroprivreda” ima radio stanice sa jednim radnim kanalom u vozilima i uredu u Valpovu sa stalnim dežurstvom. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe na području Općine Bizovac, osim DVD Bizovac, nemaju u svojim prostorijama instalirane telefone, ali je veza uspostavljena putem mobilne telefonije tako što svi zapovjednici dobrovoljnih društava imaju mobilni telefon. U slučaju nastajanja požara ili neke druge akcidentne situacije obavještava se i intervenira dobrovoljna vatrogasna postrojba iz DVD-a Valpovo, koja ima telefon i stalno dežurstvo, ali sjedište iste je u Valpovu, što znači da se nalazi izvan područja Općine Bizovac.

Page 27: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

A.19. Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih 10 godina (razdoblje od 2003. do 2013. godine)

Tablica 19

R.BR. GODINA EVIDENTIRANI BROJ POŽARA

VRSTA GRAĐEVINA ILI PROSTORA, NASELJE I UZROK POŽARA

1. 2003. 4

- poljoprivredna građevina u Bizovcu,– grijaća električna tijela - gospodarska građevina u Samatovcima, staja-dječja igra - otvoreni prostor u Brođancima, slama – iskre nastale pri

bušenju - otvoreni prostor u Habjanovcima,– dječja igra

2. 2004. 3

- građevina, skladišni prostor u Brođancima – električna energija, pregrijavanje

- strnište u Selcima – otvorena vatra - kuća u Cretu – otvorena vatra svijeća

3. 2005. 3 - kuća i garaža u Habjanovcima – kratki spoj - štagalj sa sijenom u Bizovcu – samozagrijavanje - staja u Bizovcu – otvorena vatra

4. 2006. 6

- stambena građevina u Bizovcu električni bojler - kombajn u Bizovcu – otvorena vatra - prostorija za sijeno u Bizovcu – otvorena vatra - stambena građevina u Bizovcu – opušak - prostorija za sijeno u Bizovcu – žar

5. 2007. 7

- stambena građevina u Bizovcu – otvorena vatra - deponij u Brođancima – otvorena vatra - gospodarska građevina u Samatovcima – el. Sijalica - poljoprivredni stroj, balirka u Samatovcima – trenje - strne žitarice u Brođancima – otvorena vatra - štagalj sa sijenom u Selcima – otvorena vatra

6. 2008. 5

- kontejner u Bizovcu – otvrorena vatra - stupovi uz želj. prugu iza Samatovaca – otvorena vatra - kombajn u Novakima Bizovačkim – kvarovi - kontejner u Bizovcu – otvorena vatra - kombajn u Bizovcu – kratki spoj

7. 2009. 1 - strne žitarice u Habjanovcima – otvorena vatra

8. 2010. 1 - kuća u Bizovcu – otvorena vatra

9. 2011. 3 - otvoreni prostor u Samatovcima – otvorena vatra - strne žitarice u Cretu – otvorena vatra

10. 2012. 6

- gospodarske građevine u Brođancima – ložište na plin. gorivo

- gospodarske građevine u Cretu – el. žarulja - osobni automobil u Cretu – kratki spoj - otvoreni proctor u Bizovcu - otvorena vatra - stambena građevina u samatovcima – otvorena vatra

11. 2013. 3 - stambena zgrada u Samatovcima - gospodarska zgrada u Habjanovcima, sušara - prikolica sa sijenom u Bizovcu - otvorena vatra

UKUPNO: 43 požara ( 1-7 godišnje)

Kao što je vidljivo iz tablice 19, tijekom proteklih 10 godina na području Općine Bizovac evidentirano je ukupno 41 požara (u prosjeku nešto više od 4 požara godišnje). Ukupno je bilo 21 požar na građevinama ili gospodarskim objektima, 13 požara otvorenog prostora, 6 požara vozila ili poljoprivrednih strojeva te 1 požar kontejnera. Prema uzrocima nastanka požara najčešće je uzrokovan 22 puta s otvorenim plamenom, električnom energijom (kratkim spojevima, pregrijavanjima el. vodiča, grijaćim tijelima u žarulji) nastalo je 8 požara, dva požara su nastala dječjom igrom, a dva su uzrokovana ložištima na kruto i plinovito gorivo, od ostalih uzroka požara po jedan su uzrokovani odbacivanjem opuška, žarom, samozapaljenjem, iskrama od brušenja, trenjem, motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem, kvarovima, te ostalim oblicima toplinske energije.

Page 28: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

Požar s najvećom materijalnom štetom uzrokovan je na kombajnu s otvorenom vatrom pri čemu je nastala šteta od 30100 eura. Drugi nastao požar prema veličini materijalne štete, također je požar kombajna koji je nastao kratkim spojem i iznosi 16000 eura. Treći požar prema veličini nastale štete je požar strnih žitarica od 03.08.2007. godine u Brođancima, a uzrokovan je otvorenim plamenom. Dva su požara na građevinama od 15.05.2004. u Brođancima i od 15.05.2013. u Habjanovcima gdje je materijalna šteta znatna, prvi je uzrokovan električnom energijom, a drugi ostalim oblicima električne energije. Analizom uzroka požara vidljivo je da su potrebni nadzori nad provedbom mjera iz Odluke o uvjetima i način spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka kao i za mjere Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe, a u cilju smanjenja požara otvorenog prostora koji se najučestalije javljaju, a pri čemu nastaju značajne materijalne štete. A.20. Normativni ustroj zaštite od požara Do završetka izrade ovog usuglašavanja procjene Općina Bizovac je donijela slijedeće normativne akte:

- Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe na području Općine Bizovac ( ''Službeni glasnik općine Bizovac'' br. 3/07.),

- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (''Službeni glasnik općine Bizovac'' br. 3/10.),

- Plan gospodarenja otpadom Općine Bizovac (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/07.), - Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje

protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/13.),

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnji i mjera zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na otvorenim prostorima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara za 2013. godinu (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/13.),

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/13.),

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/12.),

- Odluku o provođenju obveznih mjera zaštite od požara u vrijeme žetvenih radova donosi svake godine za tekuću godinu neposredno pred sazrijevanje žitarica i obavljanje žetvenih radova krajem mjeseca svibnja (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/13.),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za čije usklađivanje se i radi ova revizija Procjene ugroženosti, na temelju koje je Plan i donesen (''Službeni glasnik Općine Bizovac'' br. 3/00.).

Odluka o organizaciji dimnjačarske službe na području Općine Bizovac – provodi se od strane koncesionara Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, vlasnika Nikole Novoselića, B. Radića 37, Tiborjanci, tel. 031/674-205, mob. 098/429-246.

Page 29: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

B. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA B.1. Opis stanja Poduzeće za turističko-ugostiteljske usluge Bizovačke toplice – u stečaju,. Bizovac, Sunčana 39 razvrstano je u II B kategoriju ugroženosti od požara rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Osječko-baranjske br. 511-07-25-UP/I-440/1-95 RM od 23. lipnja 1995. godine. U II B kategoriju je razvrstano na temelju broja od 160 uposlenih djelatnika, smještajnih kapaciteta od 205 ležaja za goste hotela “Termia”, te mogućnosti povremenog okupljanja do 150 osoba u Nacionalnom restoranu i do 500 osoba u glazbenoj sali. Ostale pravne osobe koje djeluju na području Općine Bizovac razvrstane su u III i IV kategoriju ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, kako je prikazano u tablici 21.

3.2. Tabelarni prikaz kategorije ugroženosti pravnih osoba Tablica 20

R.BR

.

NAZIV PRAVNE OSOBE I SJEDIŠTE

KAT.

UGROŽ.

NORMATIVNI AKTI O ZAŠTITI OD POŽARA

1.

Bizovačke toplice – u stečaju, Bizovac, Sunačana 39

II B

Procjena ugroženosti Plan ZOP-a Opći akt ZOP-a

2.

“Niveta” d.d. Habjanovci, Školska bb

III

Opći akt ZOP-a

3.

OS Bratoljuba Klaića Bizovac, K.Tomislava 5

IV

Opći akt ZOP-a

4.

PPK “Valpovo” d.o.o., Valpovo, PC Brođanci

IV

Opći akt ZOP-a

5.

HPT Centar pošta Osijek, PT Jedinica u Bizovcu, K. Tomislava 135

IV

Opći akt ZOP-a

6.

HPT Centar pošta Osijek, PT Jedinica u Brođancima, Trg bb

IV

Opći akt ZOP-a

B.2. Fizičko-kemijske značajke medija koji se uskladištavaju kod pravih osoba, klasa i stupanj opasnosti, toksičnost i sredstvo za gašenje požara

B.2.1. Sunčane toplice – Bizovac, Sunčana 39, skladište UNP u količini 2 x 2 tone

Karakteristike UNP-a su: Ukapljeni naftni plin je smjesa plinova propana i butana. Rabi se kao gorivo u domaćinstvu i industriji. Razvrstava se kao plin koji je pod tlakom u tekućem stanju, vrlo lako zapaljiv, u skladu s direktivama 67/548/EEZ označava se kao F+; R12; karcinogenost – R45, mutagenost R46; Mjere za pružanje prve pomoći: Nakon udisanja - unesrećenu osobu izvesti na svježi zrak, ukoliko osoba ne diše dati joj umjetno disanje i transportirati do najbliže medicinske ustanove. Nakon dodira s kožom – promrznuto mjesto treba na kratko vrijeme uroniti u umjereno toplu vodu ( NE vruću!), a nakon toga ako je ozljeda vidljiva mjesto treba pokriti čistom gazom i potražiti liječničku pomoć.

Page 30: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

Nakon dodira s očima – čistim prstima razmaknuti kapke i obilno ispirati s vodom najmanje 15 minuta. Pokriti oko sterilnom gazom i transportirati do najbliže medicinske ustanove na daljnji tretman. Sredstva za gašenje požara: - za manje požare upotrijebiti suhi prah ili CO2 (u zatvorenom prostoru), a za veće požare - pjenu. UNP je teži od zraka te se može proširiti dalje od mjesta nesreće i uzrokovati eksploziju i požar. Gorenjem UNP-a nastaju zagušljive pare i otrovni CO i CO2. Upozorenje - oslobođena tekućina UNP-a vrlo brzo prelazi u plinovito stanje i sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu. Vrelište - 162 do -5°C kod 1013 hPa, Plamište < od - 56 °C, Granice zapaljivosti 1,9 -9,5 % volumnih gustoća na 15°C u kg/m³ 0,506 do 0,583 Temperatura samozapaljenja 455°C Mjere opreza pri rukovanju: Koristiti proizvod samo u dobro provjetrenim prostorijama (u zatvorenim prostorijama i podrumima ne smiju se držati veće količine od 3 boce jediničnog punjenja plina od 10 kg), držati daleko od izvora topline i paljenja, nikada ne bacati boce da se ne bi oštetili boca ili ventili, ventile na bocama nikada ne otvarati pomoću alata (samo rukama), prilikom manipulacije ili skladištenju punih ili praznih boca za UNP ne smiju se skidati sigurnosni čepovi (kape). B.2.2. Benzinska postaja <<Repromaterijal>>, Bizovac K. Tomislava bb, skladišti 4 x 40 m³ benzinskog goriva MB 95, MB 98, diesel goriva D-2 i ekstra lakog ulja. Prema ADR/RID: karakteristike MB 95 i MB 98 – benzini su bistre tekućine ili mogu biti umjetno obojeni, sadrže aditive na bazi olova ili MTBE radi povećane otpornosti prema nenormalnom izgaranju u motoru s unutarnjim izgaranjem i poboljšanog izgaranja. Lakši su od vode i s njom se ne miješaju, pare benzina su teže od zraka, točka plamišta (točka pri kojoj nastaju pare iznad površine benzina koje se mogu zapaliti u dodiru s izvorom paljenja) je od -40 do -20°C, temperatura samozapaljenja je od 250 do 460°C, a granica eksplozivnosti zapaljivih para je od 1,4 do 7,4 % volumnih. Sredstva za gašenje požara:

- Kod malih požara upotrijebiti prah za gašenje ili CO2. - Kod srednjih i velikih požara upotrijebiti pjenu za gašenje. - Kod gašenja požara bezolovnog benzina upotrijebiti posebno pjenilo za polarna otapala. - Požarna opasnost -3 - Opasnost za zdravlje -1 - ne smije se gasiti vodom, šifra osnovne opasnosti „33“, klasa opasne tvari „3“, - listica opasnosti br. 3, - u slučaju nesreće (razlijevanja benzina) – hitno označiti opasni prostor u koji treba spriječiti pristup,

isključiti sve izvore paljenja, obavijestiti centar za obavještavanje i uzbunjivanje (112), - u opasnom prostoru strogo je zabranjena uporaba motora s unutrašnjim sagorijevanjem, svih

elektrouređaja koji nisu zaštićeni od iskrenja, uređaja s daljinskim upravljanjem, rad s otvorenim plamenom te paljenje vatre.

B.2.3. Eurodiesel i loživa ulja

Prema ADR/RID: Požarna opasnost -2, šifra osnovne opasnosti 30, Fizikalno kemijska svojstva – tamne boje (osim loživo ulje EL koje je tamnocrvene boje), lakši su od vode i s njom se ne miješaju, pare su im teže od zraka, točka paljenja (plamište) > 55°C, Temperatura samozapaljenja od 250 do 460°C, Granica eksplozivnosti od 0,6 do 6,5 % volumnih, Tekućine su gorive i lakozapaljive, pare u smjesi sa zrakom su eksplozivne. U zatvorenom prostoru pare mogu potisnuti zrak. Sredstva za gašenje požara – kod malih požara upotrijebiti prah za gašenje ili CO2, Kod srednjih i velikih požara zračnu pjenu za gašenje. Prva pomoć: zatrovanu ili ozlijeđenu osobu iznijeti iz zone para na svježi zrak, udobno smjestiti i olabaviti stegnute dijelove odjeće, natopljenu odjeću skinuti, poliveni dio tijela isprati većom količinom vode, pri zastoju disanja primijeniti umjetno disanje „usta na usta“ ili „usta na nos“, s

Page 31: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

napomenom da u slučaju trovanja dišnih organa nije dopušteno primijeniti spomenute načine davanja umjetnog disanja, Pri gutanju opasne tvari unesrećenom davati obilnu količinu maslinova ulja ili drugog biljnog ulja (ne parafinsko ulje, ne davati alkohol), Unesrećenog ne ostaviti da se rashladi, Zdravstveno osoblje izvijestiti kojom tekućinom je osoba unesrećena. B.3. Analiza mogućih izvora opasnosti u građevinama i prostorima pravnih osoba na području Općine Bizovac Mogući izvori za nastajanje požara i tehnološke eksplozije u građevinama navedenih i drugih tvrtki koje djeluju na području Općine Bizovac su slijedeće: 1. Radovi uz uporabu otvorenog plamena, zavarivanje, brušenje, rezanje i sl.

2. Povremeni radovi na instalacijama, strojevima, uređajima i na mjestima ugroženim od požara ili

eksplozije s električnom i plinskom opremom za zavarivanje, rezanje, brušenje, lemljenje i druge radove, kod kojih može doći do stvaranja topline i iskrenja.

3. Kvarovi na brtvenim elementima spojeva armatura, opreme i plinske mreže, kod kojih može doći do

istjecanja plina i stvaranja eksplozivnih smjesa.

4. Kvarovi na brtvenim elementima spojeva i armatura, opreme i cijevne mreže tekućeg goriva, kod kojih može doći do istjecanja tekućeg goriva i stvaranja požarnih mjesta ili eksplozivnih smjesa.

5. Kvarovi, neispravan rad ili regulacija na automatici plinskih plamenika, kod kojih može doći do

stvaranja eksplozivnih smjesa u ložištima.

6. Kvarovi, neispravan rad ili regulacija na automatici plamenika tekućeg goriva kod kojih može doći do stvaranja eksplozivnih smjesa u ložištima.

7. Mehanički kvarovi strojeva i uređaja zbog lošeg održavanja uz pojavu topline, trenja, iskrenja i sl.

8. Neodgovorno ponašanje radnika (pušenje, korištenje otvorenog plamena i sl.).

9. Postupci radnika protivno sigurnosnom načinu rada

10. Uporaba elektrotermičkih trošila u blizini ili na gorivom materijalu.

11. Ostavljanje uključenih električnih trošila nakon završetka rada.

12. Pucanje posuda, odnosno postrojenja pod tlakom zbog neispravnih sigurnosnih tijela.

13. Neredovno čišćenje strojeva, postrojenja i prostorija.

14. Pranje, čišćenje i slični radovi s lako zapaljivim tekućinama.

15. Prenošenje požara s okolnih građevina.

16. Držanje zapaljivih tekućina na nepropisan način i u nedozvoljenim količinama.

17. Ostavljanje strojeva i uređaja u pogonu bez nadzora.

18. Kvarovi i zatajivanje sustava za podmazivanje.

19. Kvarovi i zatajivanje sustava za hlađenje.

20. Korištenje alata koji može prouzročiti iskrenje.

21. Korištenje neispravnih ili oštećenih uređaja za zavarivanje s disu plinom, te obavljanje radova

zavarivanja protivno sigurnom načinu rada.

Page 32: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

22. Opasnost od pucanja ili eksplozije plinskih boca u požaru.

23. Nepravilno manipuliranje plinskim bocama (utovar – istovar – skladištenje).

24. Neispravnost ili oštećenje zapornih organa na plinskim bocama kod kojeg može doći do istjecanja

plinova i stvaranja eksplozivnih smjesa.

25. Nekontrolirani način stvaranja eksplozivnih smjesa (vodik) u akumulatorskoj stanici.

26. Kvarovi na električnim instalacijama i uređajima (pregrijavanje, iskrenje, kratki spoj).

27. Samozapaljivanje sjemena suncokreta zbog prevelike vlažnosti, koja omogućava život mezofilnim i termofilnim mikroorganizmima i poboljšava druge faktore ubrzanog procesa razlaganja organskih materija.

28. Samozapaljenje sijena koje je uskladišteno nedovoljno suho čime se potpomaže razvoj anaerobnih bakterija koje vrše egzotermno razlaganje proteina pri čemu dolazi do nakupljanja topline i zapaljenja uskladištenog sijena.

29. Neispravan rad aspiracionog sustava, koji omogućava stvaranje eksplozivnih smjesa i prašine.

30. Nepravilan način čišćenja skladišnih i drugih prostorija za uskladištenje žitarica, suncokreta i dr. poljoprivrednih proizvoda (kovitlanje prašine).

31. Neispravnost sustava za kontrolu temperatura uskladištenih žitarica suncokreta i dr. poljoprivrednih proizvoda.

32. Neispravnost sustava za sprečavanje povrata plamena na transportere poljoprivrednih proizvoda u sušarama.

33. Opasnost od eksplozija prašine u transportnoj opremi (statički elektricitet, mehaničko iskrenje).

Page 33: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

C. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

C.1. Makro podjela na požarna područja Područje Općine Bizovac obzirom na veličinu i prometnu povezanost može se promatrati kao jedno požarno područje. - Ipožarno područje Bizovac (naselja: Bizovac, Brođanci Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački, Samatovci, Cerovac i Selci,). Promatranje područja Općine kao jedno požarno područje izvršena je zbog mogućnosti interveniranja u slučaju nastanka požara u vremenu do 15 minuta, tako da se osigura sprječavanje širenja požara na susjedne građevine i prostore.

C.2. Gustoća izgrađenosti i naseljenosti U naseljima Općine Bizovac karakteristična je izgradnja samostojećih prizemnih kuća sa zabatnom stranom okrenutom prema ulici. Parcele s pratećim objektima su uske i dugačke. U dvorišnom dijelu su izgrađeni gospodarski objekti (štagljevi, ambari, štale, svinjci i drugo). Novoizgrađena stambena naselja urbano su sređena, objekti nisu gusto smješteni, grade se kao samostojeći s okućnicama, a građevine su izgrađene sa vatrootpornim materijalima niskog požarnog opterećenja.

C.3. Etažnost građevina i pristupnost prometnica i površina glede akcije evakuacije i gađenja

U svim naseljima Općine Bizovac individualni stambeni objekti starije izgradnje su izgrađeni uglavnom na parcelama velike dubine, objekti su prizemni, izduženog tlocrtnog oblika, karakteristično prislonjeni uz među dužom stranom, a zabatni zid je uz ulični pločnik. Objekti građeni u novije vrijeme su jednokatni, slobodnostojeći na parcelama male dubine, uglavnom formiranim prema provedbenim urbanističkim planovima. U svim naseljima stambeni objekti su građeni u linijskim potezima uz prometnice. Izgradnjom cestovnih prometnica sa modernim asfaltnim kolnikom omogućen je pristup do svih građevina za slučaj potrebe spašavanja ljudi i imovine, odnosno za gašenje požara. Izuzetak čine naselja Cerovac i Selci do kojih je omogućen dolazak prometnicama sa kolnikom od kamenog tucanika (makadam), koji je u znatnoj mjerni oštećen. U tim naseljima su prometnice također sa oštećenim kolnikom od kamenog tucanika, tako da je otežan dolazak vatrogasnih vozila i pristup do građevina u slučaju gašenja požara ili neke druge intervencije.

C.4. Starosti građevina i potencijalne opasnosti za izazivanje požara Veliki broj stambenih i industrijskih građevina izgrađen je u posljednjih 35 do 40 godina. Sa stanovišta zaštite od požara nema velike opasnosti za nastajanje požara, jer su građevine izgrađene sa materijalom otpornim na vatru (opekarski proizvodi, beton, kamen, armirani beton i dr.). Kako su stambene kuće u većini slučajeva samostojeće ne postoji mogućnost širenja požara na susjedne objekte. Međutim, starije kuće izgrađene prije 1941. godine, a ima ih u svim naseljima Općine Bizovac, izgrađene su sa drvenim krovištima i električnom instalacijom provučenom kroz Bergmanove cijevi. Zbog dotrajalosti zaštitne izolacije električnih vodiča i izazivanja kratkog spoja postoji mogućnost nastajanja požara, kao i zbog poroznosti dimnjaka i blizine drvenih dijelova stropne i krovne konstrukcije. Kuće građene prije 1970 godine, nemaju izvedeno požarno odvajanje prizemlja od krovišta betonskom konstrukcijom, budući da je u to vrijeme strop izvođen kao „štokatur“, tj. na bočno položene daske pribijana je žicom uvezana trska na koju se je u pogledu stropa stavljao malter. Iz istog razloga, svaki požar u tavanskom prostoru ovih objekata može se lako proširiti na prizemni dio i obratno, jer je tanak sloj žbuke u slučaju požara otpadne u vrlo kratkom vremenu od cca 10-15 minuta te se požar nesmetano širi na tavanski prostor i iz tavanskog prostora.

Page 34: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

C.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanje građevina izvan industrijskih zona. U naseljima Općine Bizovac nema izrazito industrijskih zona. Industrijska proizvodnja se obavlja uglavnom u građevinama koje su udaljene od obližnjih objekata stanovanja i sl., pa nema mogućnosti proširenja požara na susjedne građevine, jer između pojedinih građevina ima dovoljno prostora za lokaliziranje požara. Pravne osobe koje djeluju na tom području zaštitu od požara provode na propisani način, a po građevinama je raspoređen dovoljan broj aparata za početno gašenje požara. Temeljem navedenoga, može se konstatirati da ne postoji mogućnost ugrožavanja građevina izvan lokacija industrijske proizvodnje.

C.6. Stanje provedenih mjera zaštite od požara u građevinama Bizovačkih Toplica d.d. Bizovac U Bizovačkim Toplicama – u stečaju, Bizovac, Sunčana br. 39 vanjska i unutarnja hidrantska mreža u potpunosti zadovoljava uvjete glede broja vanjskih nadzemnih i unutarnjih zidnih hidranata, kao i glede pritiska vode u mreži te količine vode potrebne za gašenje požara. Aparati za početno gašenje požara razmješteni su u dovoljnoj količini po građevinama i prostorima Bizovačkih Toplica. Stabilni sustavi, oprema i sredstva se redovito kontroliraju tako da u svakom trenutku se mogu upotrijebiti u svrhu gašenja požara. Međutim, kako su Bizovačke Toplice – u stečaju, Bizovac razvrstane u II B kategoriju ugroženosti od požara temeljem smještajnih kapaciteta, broja uposlenih osoba i povremenog okupljanja većeg broja gostiju dužni su organizirati vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna vatrogasca ili 1 profesionalni vatrogasac i 3 zaposlenika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni, prema uvjetima iz članka 8. točka 10. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine br. 62/94.). Kako ova obveza još uvijek nije izvršena, može se ocijeniti da nisu u potpunosti provedene sve zakonom i pravilnicima propisane mjere što uvelike umanjuje mogućnost pravovremenog interveniranja u slučaju nastajanja požara. Trenutačna gospodarska situacija sigurno neće pridonijeti provedbi Rješenja o kategorizaciji, tek ukoliko ova pravna osoba opstane i izvuče se iz stečaja, mogu se očekivati pozitivni pomaci prema usklađivanju sa protupožarnim propisima. U blizini hotela "TERMIA" u žicom ograđenom prostoru smještena su dva ležeća nadzemna spremnika kapaciteta po 2.000 kg za propan-butan plin, koja se ne koriste obzirom da je do građevina Bizovačkih Toplica instalirana plinska mreža za zimni plin. Kako su ovi spremnici, prema tvrdnji odgovornih osoba u toplicama prazni i vjerojatno se više neće koristiti, potrebno je provesti određene mjere zaštite preostale male količine propan-butan plina u spremnicima odnosno samih spremnika, tehničkim rješenjima, da ne bi došlo do zapaljenja, a time i do eksplozije zaostalog plina u spremnicima.

C.7. Izvorišta vode i izvedena hidrantska mreža za gašenje požara

Na području Općine Bizovac ima pričuve vode za gašenje u dovoljnim količinama u ciglarskim bajerima u naselju Bizovac na sjevernom dijelu područja Općine. Problem predstavlja udaljenost te lokacije sa pričuvom vode u slučaju da se požar dogodi na južnoj polovini područja Općine. Osim toga pristup vatrogasne cisterne do vode nije riješen na zadovoljavajući način, jer se u neposrednoj blizini ciglane odbacuje otpad od pečene gline (ciglarska žuta i škart) u te jame tako da se iste zatrpavaju. Kamioni sa otpadom dolaze do jame neuređenim putem, kojim u slučaju potrebe vatrogasne cisterne ne bi mogle pristupiti do jame sa vodom. Ovaj pristup se nalazi na jugozapadnoj strani bajera sa vodom, a na jugoistočnoj stani u neposrednoj blizini bušotine za crpljenje nafte Biz 7 izrađena je cesta sa kolnikom od kamenog tucanika udaljena od jame cca 50 m. Sa južne strane na udaljenosti cca 10 m od bajera nalazi se kanal dubine 50 - 60 cm, koji također može predstavljati određenu prirodnu prepreku za vatrogasno vozilo prilikom pristupa bajeru za punjenje vode, pogotovo ako se i u kanalu nalazi voda. Bunari sa pričuvom vode za gašenje požara, koji se nalaze u blizini šuma na zapadnom dijelu Općine u većoj mjeri su zamuljeni, tako da se ne može u potpunosti računati na moguću zalihu vode za početno gašenje požara na šumskom zemljištu. U naseljima u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža, nisu zadovoljeni uvjeti glede potrebnog broja vanjskih nadzemnih hidranata, a ista ne zadovoljava niti glede pritiska vode u mreži te količine vode potrebne za gašenje požara. Izmjena:

Page 35: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

U naseljima Selci i Cerovac vanjska hidrantska mreža nije ni izvedena, pa bi se u slučaju potrebe za gašenje požara mogla koristiti samo voda iz kopanih bunara. Važno je napomenuti da je u naselju Samatovci izvedena vodovodna mreža te su otklonjeni nedostaci utvrđeni prvoizrađenom procjenom ugroženosti od požara, odnosno, postavljeni su vanjski nadzemni hidranti u naselju Samatovci. Kako bi se stekao uvid u trenutačno stanje vodoopskrbe općine Bizovac, potrebno je izvršiti ispitivanja funkcionalnosti postavljene hidrantske mreže po naseljima u općini. Ova ispitivanja potrebno je izvršiti po ovlaštenim pravnim osobama registriranim za istu djelatnost. Ukoliko se utvrdi da je vanjska hidrantska mreža izvedena sukladno sa odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06), odnosno da daje 600 ili više litara u minuti, može se konstatirati da naselja na području Općine Bizovac imaju dovoljno vode za gašenje požara, a što bi bila novost u odnosu na situaciju kad je rađena prethodna Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bizovac.

C.8. Izvedene distributivne mreže energenata C.8.1. Elektroenergetske građevine Opskrba električnom energijom područja Općine Bizovac obavlja "Hrvatska elektroprivreda" d.d. Zagreb, DP "Elektroslavonija" Pogonski ured Valpovo. Općina se opskrbljuje električnom energijom sa dva zračna 10 KV dalekovoda i to jedan iz TS 35/10 KV Samatovci, a drugi iz TS 110/35/10 KV Valpovo. Za potrebe gospodarstva i stanovnika izgrađen je dovoljan broj trafostanica 10/0,4 KV u svim naseljima, tako da nema dijela područja Općine Bizovac, koji nije opskrbljen dovoljnom količinom električne energije. Trafostanice 10/0,4 KV predstavljaju opasnost od nastajanja požara uslijed nastajanja električnog luka, koji može nastati u "statičkim" stanjima zbog iskrenja na lošem kontaktu, zagrijavanja vodiča i uređaja, preopterećenja izolacije, nečistoće, nedovoljnog hlađenja i slično. U dinamičkim stanjima električni luk javlja se pri isključenju sklopnih uređaja. Prekidanje toka energije rastavljačima, uzemljenje dijelova pod naponom i kratko spajanje neminovno izaziva pojavu električnog luka. Pojave električnog luka mogu izazvati i prenaponi koji mogu biti atmosferskog porijekla ili sklopni prenaponi. C.8.2. Plinovodi Distribuciju prirodnog plina vrši KJP "Dvorac" Valpovo. Plinovodi nisu izgrađeni samo u naseljima Selci i Cerovac, a u svim ostalim naseljima izgrađena je srednjetlačna mreža radnog pritiska 3,0 bara. Glavna opasnost pri radu s metanom dolazi od njegove lake eksplozivnosti u smjesi sa zrakom. Zato je od velike važnosti stalna kontrola koncentracije metana u zraku i održavanje te koncentracije ispod donje granice eksplozivnosti. Treba izbjegavati rad u rovovima gdje je moguća pojava plina, bez primjene zaštitno tehničkih pomagala. Organizirati dežurstvo pored osoba koje izvode radove u prostorima gdje može doći do koncentracije plina. Osigurati ventilaciju takvih prostora i vršiti izmjene radnog osoblja. Najveću potencijalnu opasnost od prirodnog plina predstavlja opasnost od požara i stvaranje eksplozivne smjese zraka sa zemnim plinom, odnosno sa parama plinskog kondenzata. Iako se radi najvećim dijelom o podzemnim instalacijama (plinovodi) na pojedinim nadzemnim dijelovima (mjerno - redukcijske postaje) potrebno je obratiti pozornost i na mjesta priključivanja na stambene i poslovne objekte. Plinovodom protiče medij pod povišenim tlakom (1 do 3 bar-a predtlaka), što u slučaju havarije na cjevovodima može značiti njegovo olakšano širenje u okolni prostor, što onda povećava rizik od ove vrste opasnoti, posebno na nadzemnim dijelovima instalacije. Do nekontroliranog izlaženja medija iz zatvorenog sustava cjevovoda može doći u slučaju loše izvedenih i održavanih prirubničkih spojeva, puknuća vara, loma cijevi ili kvara zapornih organa. Stoga je, u cilju smanjenja opasnosti od požara i eksplozije, potrebno provoditi redovtiti nadzor (posebno nadzemnih instalacija, zapornih organa, sakupljača kondenzata), te radove na servisnom i remontnom održavanju u normalnom radu objekta od strane stručno osposobljenih zaposlenika.

C.9. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama C.9.1. Provođenje mjera na šumskim površinama

Analizom izgrađenih šumskih prometnica i izvedenih šumskih prosjeka širine 6,0 m i 3,0 m može se zaključiti da provedene mjere zaštite od požara ne zadovoljavaju u potpunosti za potrebe gašenja požara na šumskim površinama. Do svih šumskih odjela moguć je pristup cestom sa kolnikom od kamenog

Page 36: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

tucanika te zemljanim putevima kroz šumu ili putem oko šume. Šumske prosjeke širine 6,0 m redovito se održavaju tanjuranjem ili malčiranjem (sječkalica), ali prosjeke širine 3,0 m se ne održavaju redovito, tako da bi u slučaju potrebe gašenja požara bio otežan prolaz vatrogasaca. Na području Općine Bizovac ima 466,28 ha u III stupnju ugroženosti i 918,67 ha u IV stupnju ugroženosti od požara. Međutim većina šuma razvrstanih u IV stupanj ugroženosti od požara su starosti 15 do 20 godina, tako da postoji znatna opasnost za nastajanje požara i na područjima tih šuma temeljem kriterija starosti šuma do 30 godina i preko 30 godina. U šumama su na određenim lokacijama istaknuti znakovi "OPASNOST OD POŽARA" i to je navedeno na stranici 23 ovog Usuglašavanja procjene. Sredstva i oprema za gašenje požara nalaze se u vatrogasnom spremištu u Petrijevcima i u prostorijama šumarije u Valpovu. Tijekom perioda veće ugroženosti šuma od požara organizira se osmatranje, a protupožarni putevi i šumske prosjeke širine 6,0 m redovito se održavaju. Na području općine Bizovac tijekom 2013. godine nije evidentiran niti jedan požar. C.9.2.Provođenje mjera na poljoprivrednim površinama Na poljoprivrednim površinama pristup do dijelova na kojima je nastao požar omogućen je zemljanim poljskim putevima ukoliko se poljoprivredne površine ne nalaze uz cestovne prometnice sa asfaltnim kolnikom i kolnikom od kamenog tucanika, pa je intervencija moguća i sa prometnica. Vatrogasna vozila se mogu kretati zemljanim poljskim putevima samo kada je put suh, jer mokar odnosno raskvašeni put ne može prihvatiti opterećenje vatrogasnog vozila. U vrijeme neposredno pred žetvu i tijekom same žetve žitarica krajem mjeseca lipnja do polovine srpnja odnosno do završetka žetve pšenice organizira se motrilačko-dojavna služba od strane vlasnika poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama. U cilju spriječavanja nastajanja požara uključuju se i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, zaposlenici Hrvatskih šuma, udruge lovaca, mještani i dr. Kako se temeljem petogodišnjeg plodoreda mogu zasijati žitaricama velike površine u trenutku nastajanja požara pod nepovoljnim uvjetima (za vrijeme jakog vjetra) postoji mogućnost proširenja požara na vrlo velike površine, pa se preventivnom djelovanju na zaštiti od požara mora posvetiti naročita pozornost, a pogotovo što se veliki dio površine nalazi neposredno uz cestovne prometnice i željezničku prugu, pa postoji mogućnost izazivanja požara odbačenim opuškom ili drugim zapaljivim predmetom iz cestovnog vozila ili vlaka.

C.10. Uzroci nastajanja i širenja požara na evidentiranim požarima tijekom zadnjih 10 godina

Uzroci nastajanja požara na evidentiranim požarima na području Općine Bizovac tijekom zadnjih 10 godina su uglavnom nehat i nepažnja, dječja igra i neispravnost električnih instalacija, a št je vidljivo iz evidencije požara dobivene od strane nadležve inspekcije zaštite od požara PU Osječko-baranjske. Vatrogasna zajednica Općine Bizovac vodi evidenciju intervencija dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i ona je slijedeća:

Page 37: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

C.11. ODREĐIVANJE POŽARNOG PODRUČJA I OCJENA POKRIVENOSTI POSTOJEĆIM DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA C.11.1. Izračun potrebnog vremena za dolazak vatrogasaca na najudaljenija područja Područje lokalne samouprave Općine Bizovac rasprostire se na površini 10,62 km. Udaljenost krajnjih područja na kojima se može pojaviti požar iznosi cca 12 km (od DVD-a Bizovac do jugoistoka općine-predjel Kućinci ili od DVD-a Bizovac do jugozapadnog predjela općine Adica- Široke livade). Ako pretpostavljamo da se pojavio prizemni požar u šumi zvanoj Široke livade na južnom dijelu područja Općine Bizovac u odsjeku 57a, koji je udaljen od vatrogasnog spremišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bizovcu 12.47 km, a požarom je zahvaćena suha trava, korov i nisko raslinje unutar šume starosti do 10 godina (III. Stupanj ugroženosti od požara) po frontu širine 200 m i u dubinu 100 m, tj. Na površini 2,00 ha, a ukupna površina na koju se može požar raširiti iznosi 142,13 ha, može se dati ocjena o pokrivenosti područja Općine postojećim vatrogasnim postrojbama, a kako slijedi:

- Nakon dojave o požaru i uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca u Bizovcu, prema iskustvenim podacima, postoji vjerojatnost da će jedno odjeljenje 7 do 9 vatrogasaca doći na zborno mjesto u vatrogasno spremište u vremenu od 5 minuta. Kako dobrovoljno vatrogasno društvo u Bizovcu nema u svom vlasništvu traktore za vuču vatrogasnih cisterni s vodom, koriste se traktori u vlasništvu mještana, odnosno dobrovoljnih vatrogasaca, tj. 5 minuta nakon dojave o požaru pod pretpostavkom da su tom vremenu pristigli i traktori , prvo odjeljenje s kombijem i cisternama za vodu kreće na intervenciju gašenja požara.

Za dolazak na mjesto požara traktori s cisternama za vodu kapaciteta 3.000 litara i 5.000 litara na udaljenosti 12,47 km od vatrogasnog spremišta u Bizovcu vozeći prosječnom brzinom 12,5 km/sat moraju utrošiti najmanje jedan sat nakon dojave o požaru, što znači da gašenje požara počinje 53 minuta nakon dojave o požaru. Što se tiče udaljenosti vatrogasnog spremišta, za gašenje pretpostavljenog požara su povoljnije lokacije DVD-a u Habjanovcima (4,2 km) i Brođancima (4,7 km). Međutim ni DVD u Habjanovcima i Brođancima nemaju u svom vlasništvu traktore za vuču vatrogasnih cisterni s vodom, a ni vozila za prijevoz vatrogasaca, tako da se u slučaju potrebe koriste traktori i osobna vozila u privatnom vlasništvu mještana, odnosno dobrovoljnih vatrogasaca. Za okupljanje jednog odjeljenja 7 do 9 dobrovoljnih vatrogasaca u DVD-u Habjanovci također je potrebno oko 5 minuta. Za dolazak na mjesto požara na udaljenosti 4,2 km od vatrogasnog spremišta u Habjanovcima traktor s cisternom na vodu kapaciteta 3.000 litara, vozeći prosječno 12,5 km/sat mora utrošiti 20 minuta, što znači da gašenje požara počinje 25 minuta nakon dojave o požaru. U vremenu do 15 minuta nakon primljene dojave o požaru Dobrovoljne vatrogasne pristojbe iz Bizovca, Brođanaca, Habjanovaca, i Creta Bizovačkog mogu izaći s postojećom opremom na udaljenosti oko 2,1 km od vatrogasnog spremišta i pokrivati požarno područje površine 55,39 km. To znači da postojeće dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Bizovcu, Brođancima, Cretu Bizovačkom i Habjanovcima s postojećom opremom ne mogu temeljem kriterija učinkovitosti za početak vatrogasne intervencije u vremenu do 15 minuta nakon saznanja o požaru pokrivati cijelo područje Općine Bizovac. Situacija nije bitno izmijenjena do datuma 01.08.2013. godine jer postojeća dobrovoljna vatrogasna društva nisu dobila navalna vozila, niti autocisterne. Operativno pokrivanje područja Općine Bizovac isto je kao u za vrijeme pisanja prve Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. Općina Bizovac sukladno svojim proračunskim mogućnostima, planira nabavku navalnog vozila za potrebe središnjeg DVD-a Bizovac koje bi svojim operativnim mogućnostima osiguralo zadovoljenje kriterija dolaska na bilo koju točku područja općine u roku od 15 minuta od dojave požara. Obzirom na utvrđenu činjenicu da vatrogasne pristojbe u Bizovcu, Brođancima, Cretu Bizovačkom i Habjanovcima nisu opremljene sukladno uvjetima Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ne bi imalo smisla osnivanje novih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za slučaj kada budu opremljene propisanom tehničkom opremom i sredstvima. Pod pretpostavkom da Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Habjanovaca posjeduje zadovoljavajuća vatrogasna vozila (auto cisternu i vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom

Page 38: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

motornom pumpom, a što sada nije slučaj), koja se kreću prosječnom brzinom 40 km/sat na cesti s kolnikom od kamenog tucanika, kod pretpostavljenog požara na udaljenosti 4,2 km od vatrogasnog spremišta, prvo odjeljenje u sastavu 7-9 dobrovoljnih vatrogasaca može doći na mjesto intervencije za 6,3 minute nakon okupljanja. To znači da gašenje požara počinje najkasnije 11 do 12 minuta nakon primjene dojave o požaru. C.11.12. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje karakterističnih građevina, te požara na otvorenom prostoru Broj vatrogasaca potreban za gašenje pretpostavljenog požara paljenjem susretne vatre, određuje se na sljedeći način: Nv = (F + F1) x n = (2,00 + 1,21) x 10 = 32,1 Nv = 32,1 dana po čovjeku (32 vatrogasaca) Nv = norma vremena za gašenje požara (dani po čovjeku) F = 2,00 ha – površina zahvaćena požarom u trenutku otkrivanja F1 = 1,21 ha – povećanje površine zahvaćene požarom u vremenu od 12 minuta do početka gašenja požara (3m/min. Proširenje požara po vrlo jakom vjetru) n = 10 dana po čovjeku za gašenje 1 ha šume za srednju gustoću šume po najnepovoljnijem vrlo jakom vjetru. Dobiveni broj od 32 vatrogasca je potreban za gašenje požara, što znači da bi 3 odjeljenja po 9 vatrogasaca i jedno skraćeno odjeljenje sa 7 vatrogasaca s propisanom tehničkom opremom i sredstvima mogli učinkovito intervenirati na gašenju požara. Dva odjeljenja koja bi prva pristigla na mjesto požara mogla bi spriječiti širenje požara, a svi ostali kasnije pristigli vatrogasci mogu se uključiti u akciju gašenja, odnosno prema rasporedu voditelja vatrogasne postrojbe na intervenciji. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Bizovcu trenutačno, prema izjavi zapovjednika DVD-a Bizovac ima ukupno 20 operativnih članova. Ako se, prema prijašnjem iskustvu, u slučaju uzbunjivanja na zbornom mjestu okupljalo 74-81% članova (15-16 vatrogasaca), jer su se ostali nalazili izvan naselja zbog svojih privatnih obveza ili na poslu u poduzećima. Da bi se zadovoljio potreban broj od 32 vatrogasca, moralo bi se 6 do 7 dobrovoljnih vatrogasaca odazvati iz DVD-a Brođanci ili DVD-a Habajnovci. Dobrovoljna vatrogasna postrojba u Habjanovcima ima 33 operativnih vatrogasaca, od čega se može formirati jedan vatrogasni vod sastavljen od tri odjeljenja po 9 vatrogasaca. Kod pretpostavljenog požara izračunat će se učinkovitost DVD-a Bizovac za slučaj da posjeduje zadovoljavajuća vatrogasna vozila (autocisternu i kombi vozilo, a to sada nije slučaj), koja se kreću prosječnom brzinom od 60 km/sat (cestovni kolnik na dužem potezu od asfalta), na udaljenosti 10,1 km od vatrogasnog spremišta u Bizovcu, za dolazak na mjesto požara potrebno je 10,04 minuta. U najpovoljnijem slučaju kada za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja treba 5 minuta, gašenje požara počinje nakon 15 minuta. Međutim, vatrogasna postrojba iz Bizovca na putu do mjesta požara ima cestovni prijelaz preko željezničke pruge s branikom u Bizovcu, tako da bi u slučaju nailaska vlaka trebalo više vremena za dolazak na mjesto intervencije. Dobrovoljna vatrogasna postrojba u Bizovcu ima 20 operativnih vatrogasaca, od čega se mogu formirati dva odjeljenja po sedam vatrogasaca i jedno odjeljenje od 6 vatrogasaca. PRIMJER 1 – Pretpostavljeni požar Ako se požar dogodi u blizini naselja Selce ili u samom naselju na istočnom dijelu Općine Bizovac, učinkovitost dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi bi mogla biti kako slijedi: DVD Bizovac je udaljeno od pretpostavljene lokacije požara u naselju Selce 11,60 km (cesta s kolnikom od asfalta u dužini 6,44 km i cesta s kolnikom od kamenog tucanika u dužini 5,26 km). Ako vatrogasno navalno vozilo vozi pod najpovoljnijim uvjetima prosječnom brzinom od 70 km/sat na asfaltnom kolniku, tj 40 km/h na tucaniku, za dolazak na mjesto požara potrebno je 13,4 približno 13 minuta. Obzirom da na tom putu postoji nezaštićeni cestovni prijelaz preko pruge Osijek-Zagreb, postoji mogućnost čekanja vatrogasnih vozila na prolazak vlaka i gubljenja nekoliko minuta. U najpovoljnijem slučaju bez čekanja na prolazak vlaka i bez zastoja u prometu, intervencija na gašenju požara može početi 18 minuta nakon dojave o požaru.

Page 39: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

DVD Habjanovci je udaljeno od pretpostavljene lokacije požara u naselju Selce 7,42 km (cesta s kolnikom od asfalta u dužini 2,94 km i cesta s kolnikom od kamenog tucanika u dužini 4,48 km). Prosječna brzina traktora s cisternom u najpovoljnijim uvjetima vožnje po asfaltnom kolniku može biti oko 35 km/sat, tako da je za vožnju po asfaltnom kolniku potrebno 5,0 minuta. Međutim, za vožnju po kolniku od kamenog tucanika, koji je dosta oštećen, a pri prosječnoj brzini vozila 12,5 km/sat potrebno je 21,5 minuta. U ovom slučaju s vremenom od 5 minuta utrošenim za okupljanje prvog odjeljenja vatrogasaca u najpovoljnijem slučaju vatrogasna intervencija može započeti 31,5 minuta nakon dojave o požaru.

Ako se za pretpostavljeni požar aktivira dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Brođanaca čije se spremište nalazi na udaljenosti 5,9 km (cesta s kolnikom od asfalta u dužini 1,60 km i cesta s kolnikom od kamenog tucanika u dužini 4,3 km) i pri tome se računa sa srednjom brzinom kretanja traktora s cisternom kao i u prethodnom proračunu, vatrogasna intervencija na gašenju požara može započeti 28 minute nakon dojave o požaru, ako se uračuna i 5 minuta potrebnih za okupljanje jednog vatrogasnog odjeljenja. Dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Brođanaca s ukupno 20 dobrovoljnih vatrogasaca može formirati 3 vatrogasna odjeljenja (2 od 7 i jedno od 6 vatrogasaca). Iz stručne obrade postojećeg stanja i pretpostavljena 1 požara, uz uvjet da se dobrovoljna vatrogasna postrojba u Bizovcu, opremljene tehničkom opremom i sredstvima prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95.) može se zaključiti da se područje Općine Bizovac može promatrati kao jedno požarno područje. Uz poboljšanje postojeće organizacije u dijelu uzbunjivanja i javljanja dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Bizovca s ukupno 20 dobrovoljnih vatrogasaca, biti će dovoljne za gašenje požara na području Općine Bizovac, pa se može Planom zaštite od požara i tehnološke eksplozije utvrditi kao obvezne s najmanje 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca prema članku 13. stavak 1., alineja 1., a u svezi s člankom 10. stavkom 2. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 61/94), što je u suglasnosti s člankom 9. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 139/04., 174/04. i 38/09.). Općinska uprava općine Bizovac treba poduzeti mjere da svi vatrogasci za koje je predviđeno da operativno djeluju u vatrogasnim intervencijama obave propisani zdravstveni pregled u cilju pribavljanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Brođanaca s ukupno 20 dobrovoljnih vatrogasaca, Habjanovaca s ukupno 33 dobrovoljnih vatrogasaca i Creta Bizovačkog s ukupno 25 dobrovoljnih vatrogasaca djeluju u sastavu Udruge dobrovoljnih vatrogasaca iz Bizovca, pa interveniraju u većini slučajeva samo unutar dijela požarnog područja, odnosno u naseljima Brođanci, Habjanovci i Cret Bizovački i bližoj okolini tih naselja. Operativna tehnika, oprema i sredstva koje trenutačno posjeduje DVD Brođanci, DVD Habjanovaci i DVD Cret Bizovački ne zadovoljava propisane uvjete Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. Uz uvjet da se izvrši dopuna, odnosno nabavka tehničke opreme i sredstava sukladno propisanom, dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Creta Bizovačkog prema članku 11. Zakona o vatrogastvu može se svrstati u ostale dobrovoljne vatrogasne postrojbe u sastavu Udruge dobrovoljnih vatrogasaca s najmanje deset dobrovoljnih vatrogasaca. U dijelu uzbunjivanja i javljanja potrebno je poboljšati postojeću organizaciju, jer samo DVD Bizovac posjeduje telefon, a ni u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu nije organizirano stalno dežurstvo. Kod svih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na području Općine Bizovac problem predstavlja neodgovarajuća operativna tehnika (nedostatak navalnih vozila) i nedostatan garažni prostor, kao i prostor za spremište vatrogasne opreme i sredstava. Postojeća tehnička oprema i sredstva ne zadovoljavaju propisanim uvjetima Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, niti kod jedne Dobrovoljne vatrogasne postrojbe, međutim općina Bizovac u procesu je nabavke navalnog vatrogasnog vozila koje će omogućiti DVD-a Bizovac dolazak na sve dijelove općine u roku od 15 minuta od dojave.

Page 40: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

C.11.2.1. Izračun potrebnog broja vatrogasaca i količine vode za gašenje pretpostavljenog požara građevini Izračun potrebnog broja vatrogasaca i vode za gašenje pretpostavljenog požara stambene građevine ukupne površine do 150 m2 u potpunosti zahvaćene požarom:

- jedan ''C'' mlaz efikasnim gašenjem pokriva približno 20 do 25 m2 površine,

- utrošak vode '' mlaza Ø 12 mm, kod tlaka 2,5 do 3,0 bar-a iznosi 150,3 do 164,7 l/min,

- za rad s jednim ''C'' mlazom potrebna su 2 vatrogasca, a za tri ''C'' mlaza potrebno je jedno

kompletno vatrogasno odjeljenje od 8 vatrogasaca, u koji broj nije uključen i voditelj odjeljenja,

- pretpostavljeno vrijeme gašenja je jedan sat,

- uporabom tri ''C'' mlaza i utroškom vode 450,9 do 494,1 lit/min može se efikasno gasiti građevina

površine 60 do 75 m2,

- za stambenu građevinu površine do 150 m2 potrebna su dva odjeljenja s ukupno 18 vatrogasaca

uz uporabu šest ''C'' mlazova i utrošak vode 901,8 do 908,2 l/min što odgovara potrošnji vode od

54 do 59,4 m vode na sat.

Pretpostavljeni požar se u praksi može lokalizirati u vremenu 20 do 25 minuta s količinom vode 19,8 do 24,7 m. Ova količina se može dodatno smanjiti uz uporabu visokotlačnih mlazova. C.11.3. Ocjena pokrivenosti postojećim vatrogasnim postrojbama i određivanje požarnog područja Dobiveni broj od 32 vatrogasca potreban je za gašenje požara na otvorenom prostoru, što znači da bi 4 odijeljena po 8 vatrogasaca s propisanom tehničkom opremom i sredstvima mogli učinkovito intervenirati na gašenju pretpostavljenog požara, a svi ostali kasnije pristigli vatrogasci mogu se uključiti u akciju gašenja prema rasporedu zapovjednika postrojbe na intervenciji. DVD Bizovac ima 20 operativnih vatrogasaca, tako da se može sastaviti uz aktiviranje članova drugih DVD-a (Brođanci ili Habjanovci) vatrogasna postrojba sastavljena od četiri vatrogasna odjeljenja po 8 vatrogasaca. Navedeni broj operativnih vatrogasaca zadovoljava uvijete glede minimalnog broja od 20 vatrogasaca za središnje vatrogasno društvo, sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine broj 139/04., 174./04. i 38./09.) Na temelju izračuna aktivnosti vatrogasnih pristojbi kod pretpostavljena dva požara može se zaključiti da dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Bizovcu, uz uvjet da organiziraju učinkovito i brzo okupljanje vatrogasaca i da se opreme propisanim minimumom tehničke opreme i sredstava prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 43/95), može pokrivati cijelo područje Općine Bizovac. Iz stručne obrade postojećeg stanja može se zaključiti da područje Općine Bizovac predstavlja jedno požarno područje. C.12. Mišljenje o broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi Na području Općine Bizovac nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, a obzirom na vrlo mali broj požara nema ni potrebe za osnivanje istih. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Bizovcu, uz uvjet da se opreme prema odrednicama iz članka 37., 38. i 39. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine br. 43./95.) u potpunosti će zadovoljiti potrebe za gašenje požara na području Općine Bizovac. Dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Brođanaca, Habjanovaca i Creta Bizovočkog djeluje u sustavu dobrovoljnih vatrogasaca Bizovac, pa intervenira u većini slučajeva samo unutar dijela požarnog područja, odnosno u naselju i bližoj okolini Brođanac, Habjanovaca i Creta Bizovačkog. Analizom tehničke opreme i sredstava za gašenje požara utvrđeno je da postojeće stanje ne zadovoljava propisane uvjete Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi niti kod jedne dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Postojeće stanje ne zadovoljava ni u djelu uzbunjivanja i javljanja, jer u vatrogasnim postrojbama nema telefona, a nije organizirano ni stalno dežurstvo.

Page 41: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

D. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI

KAKO BI SE OPASNOST OD BNASTANKA I ŠIRENJA POŽARA SAMNJILA NA NAJMANJU

MOGUĆU RAZINU

D.1. Prijedlog mjera za učinkovito uzbunjivanje vatrogasaca i gašenje požara

Da bi dobrovoljne vatrogasne postrojbe na području općine Bizovac mogle učinkovito i uspješno djelovati od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, bez obzira na vrijeme nastajanje požara potrebno je poduzeti slijedeće mjere: - organizirati stalno dežurstvo u prostorijama dobrovoljnih vatrogasaca u Bizovcu,

- izvršiti dopunu postojeće opreme za gašenje, odnosno, nabaviti navalno vatrogasno vozilo,

tehničku opremu i sredstva za dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Bizovcu, sukladno članku

37.,38., 39. a za Dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu u Brođancima, Habjanovcima i Cretu

Bizovačkom sukladno članku 46. i 47. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava

vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95.),

- osigurati grijani garažni prostor i prostor za spremište vatrogasne opreme i sredstava na lokaciji

sjedišta središnje vatrogasne postrojbe u općini Bizovac DVD Bizovac,

- zapovjednike i dozapovjednike svih dobrovoljnih vatrogasnih postrojni opremiti ''pager uređajem,

a ''pager'' centralu instalirati u prostorijama DVD.a Bizovac uz obvezatno stalno dežurstvo,

- uputiti sve zapovjednike dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na polaganje stručnog ispita za

zapovijedanje vatrogasnim postrojbama

D.2. Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti na području Općine

Kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinu potrebno je

poduzeti slijedeće:

- na vodovodnoj mreži u naselju Samatovci postaviti dovoljan broj vanjskih nadzemnih hidranata

na propisanoj međusobnoj udaljenosti najviše do 150 m.

- Dvorac d.o.o. Valpovo treba vršiti redovita ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti postavljenih

nadzemnih hidranata u svim naseljima gdje su preuzeli održavanje iste hidrantske mreže, ovdje

se naročito misli na redovita tromjesečna otvaranja i podmazivanja ventila vanjskih nadzemnih

hidranata kako bi se isti mogli staviti u funkciju u slučaju potrebe.

- Po mogućnosti izgraditi vodovodnu kao i vanjsku hidrantsku mrežu u naseljima Cerovac i Selci

- U naselju Bizovac izgraditi pristupnu cestu s kolnikom od kamenog tucanika ili nekog drugog

tvrdog materijala zadovoljavajuće zbijenosti za mogućnost dolaska vatrogasne cisterne do

ciglarskog bajera s pričuvom vode za gašenje požara i to na dvije strane, tj. na jugoistočnoj strani

bajera kod naftne bušotine Biz 7 i na jugozapadnoj strani kod ciglane.

- Zabraniti daljnje zasipanje ciglarskih bajera s pričuvom vode otpadnim ciglarskim materijalom na

južnoj strani bajera, koja se nalazi na udaljenosti cca 250 m od cestovne prometnice s asfaltnim

kolnikom. Ukoliko se nasipanje bajera nastavi sa sjeverne strane voditi računa o tome da mora

ostati određena količina vode kao pričuva za gašenje požara na površini min 1 ha.

- ''Hrvatska elektroprivreda'' d.d. Zagreb, DP ''Elektroslavonija'' Osijek, Pogonski ured Valpovo,

dužna je redovito održavati elektroenergetske vodove (10 kV nadzemni i kabelski dalekovod.)

kao i elektropostrojenja (trafostanice 10/04 kV). Vršiti redovito kontrolu i dopunu, odnosno

zamjenu trafoulja, obavljati zamjenu dotrajalih dijelova u trafostanicama pravilno dimenzioniranim

dijelovima, redovito čistiti pojas ispod dalekovoda i oko trafostanica od suhe trave i korova, kao i

prosjeke u predjelu šume odnosno kroz naseljena mjesta.

- Potrebnoj e stalno upozoravati mještane da ispod dalekovoda ne slažu stogove sjena, slame,

kukuruzovine i sl.

- JP ''Hrvatske šume'', Zagreb, Uprava šuma Osijek, šumarija Valpovo, dužna je redovito održavati

šumske prometnice, čistiti šumske prosjeke širine 6,0 m kao i 3,0 m, postavljati i održavati

znakove upozorenja i opasnosti od nastajanja požara. U vrijeme povećane opasnosti od

nastajanja požara organizirati motrilačko – dojavnu službu na požarno ugroženim površinama.

Osigurati potrebnu mehanizaciju, kao što su buldožeri, grederi, usitnjivači korova, motorne pile,

metlanice, naprtnjače za vodu i drugo za slučaj potrebe gašenja požara.

Page 42: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

- U svim predjelima GJ Valpovačke nizinske šume gdje se nalaze odjeljci i odsjeci šuma III stupnja

opasnosti od požara, potrebno je izraditi određeni broj novih šumskih prosjeka kako bi se

smanjile površine šuma unutar prosjeka i omogućilo učinkovito gašenje šumskih požara.

Preporučuje se da dužina jedne prosjeke koja omeđuje šumsku površinu ne bude veća od 250 m,

odnosno da površina šume koju omeđuju po obodu 4 prosjeke bude 250 x 250m, tj. najviše 6,25

ha. Potrebno je očistiti od mulja kopane bunare koji se nalaze u blizini šuma.

- Potrebno je redovito čistiti melioracijske kanale, kao i zaštitni pojas istih (1m kod kanala III reda i

2 metra kod kanala I, II reda od gornjeg ruba kanala) od suhe trave i korova.

- PPK ''Valpovo'' d.o.o. Valpovo, PC Ratarstvo Brođanci te Poljoprivredna zadruga u Brođancima

uz sudjelovanje mještana, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i lovačkih udruga, dužni

su u vrijeme sazrijevanja žitarica i ostalo požarom ugroženih kultura, kao i u vrijeme obavljanja

žetve i berbe istih a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara (mjesec lipanj,

srpanj i kolovoz) organizirati motrilačno-dojavnu službu na poljoprivrednim površinama.

Neophodno je osigurati svu neophodnu organizaciju i opremu, kao što su cisterne s vodom,

plugovi za zaoravanje prosjeka između površina sa žitaricama i drugim lako upaljivim kulturama,

metlanice i dr. Zajedno s mjesnim odborima organizirati savjetodavne sastanke s individualnim

poljoprivrednicima i ostalim mještanima, te šumskim, poljoprivrednim i inspektorima zaštite od

požara MUP- a RH, PU Osječko-Baranjske u cilju poduzimanja svih potrebnih mjera, kako bi se

opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinu. U tu svrhu je

potrebno obavještavati i upozoravati mještane putem Slavonske televizije u Osijeku, Radio

postaja Valpovo, kao i putem dnevnog tiska u Glasu Slavonije i lokalnim listovima na području

Valpovštine te tiskanim obavijestima (letcima i plakatima) na potrebu provođenja preventivnih

mjera zaštite od požara. JP ''Hrvatske ceste'', Zagreb, nadcestarina Valpovo dužna je redovito

održavati bankine i cestovne jarke magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta, čistiti ih od suhe

trave i krova, te obavljati redoviti košenje zelene trave na bankinama.

- Mjesni odbori uz sudjelovanje vatrogasne zajednice i članova udruga Dobrovoljnih vatrogasaca

moraju organizirati osposobljavanje kućanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,

gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Vrlo je važno da se stanovništvo

putem mjesnih odbora upozna s Odlukama o Mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i

vršidbe, kao i s Odlukom o uvjetima i načinom spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih

otpadaka.

- Dobrovoljne vatrogasne postrojbe iz Bizovca, Brođanaca, Habjanovaca i Creta Bizovačkog dužne

su se uključivati u sve akcije na provođenju preventivnih mjera zaštite od požara na cijelom

području Općine Bizovac. Dužne su redovito održavati uređaje i opremu za gašenje požara, a

oštećene dijelove zamjenjivati novima, te u cilju povećanja spremnosti za gašenje požara i

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom organizirati i izvesti dovoljan broj vatrogasnih

vježbi.

- Vlasnici i korisnici benzinskih postaja za opskrbu motornih vozila gorivom moraju se u svemu

pridržavati propisa za prijevoz i pretakanje lako upaljivih tekućina, obvezno vršiti uzemljenje

autocisterni za vrijeme pretakanja te redovito obavljati kontrolno ispitivanje aparata za početno

gašenje požara, instalacija u ''S'' izvedbi i uređaja za pretakanje goriva. Pored ovih tehničkih

mjera zaštite od požara moraju se provoditi i organizacijske mjere kao što su redovito periodično

osposobljavanje radnika koji rade s naftnim derivatima i plinom za provedbu preventivnih mjera

zaštite od požara.

- JP ''HŽ'' – Hrvatske željeznice Zagreb, dužno je redovito čistiti pojas uz željezničku prugu od

suhe trave i korova. U slučaju prijevoza od zapaljivih tekućina i ostalih opasnih tvari u vagon-

cisternama kao i teretnim vagonima, u svemu se mora pridržavati propisanih uvjeta iz Zakona o

prijevozu opasnih tvari, te voditi računa da zapaljivi teret, odnosno opasne tvari ne ostaju bez

nadzora, a rukovanje s istima mogu obavljati samo zaposlenici koji su za to prošli propisanu

obuku i o tome posjeduju valjanu svjedodžbu.

- Općinsko vijeće mora svake godine razmatrati stanje zaštite od opasnih događaja (požara,

eksplozija, prometnih nezgoda i dr. opasnih situacija) i to:

- u veljači s osvrtom na proteklu godinu i poduzimanjem mjera u tekućoj godini

- u prvoj polovici mjeseca svibnja s posebnim osvrtom na potrebu poduzimanja mjera

zaštite od požara u poljoprivredi, odnosno aktiviranje svih čimbenika na organizaciji

motrilačko-dojavne službe, kao i provođenje ostalih aktivnosti neposredno pred i tijekom

žetve žitarica (ječma, pšenice i dr.)

Page 43: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

D.3. Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti u pravnim osobama U cilju smanjenja mogućnosti za nastajanje požara u Bizovačkim Toplicama – u stečaju, Bizovac potrebno je, ukoliko se stvore materijalni preduvjeti, provesti sljedeće mjere zaštite od požara:

- organizirati vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna vatrogasca u smjeni ili 1 profesionalni vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te rasporediti najmanje jednog djelatnika za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara

- postojeća 2 nadzemna ležeća spremnika kapaciteta po 2.000 kg za propan – butan plin, ukoliko se u tu svrhu više neće koristiti, potrebno je napuniti inertnim nezapaljivim plinom ili ih demontirati

- potrebno je nabaviti minimum tehničke opreme i sredstava za gašenje požara za profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95.).

- u građevinama i prostorima Bizovačkih Toplica – u stečaju i ostalih pravnih osoba koje djeluju na području Općine Bizovac mora se obvezatno voditi računa o redovitom održavanju i kontroli opreme i sredstava za gašenje požara, uređaja u ''S'' izvedbi, elektroinstalacija, plinskih instalacija i dr. Redovito obavljati ispitivanje i održavati vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara u ispravnom stanju. Također je potrebno redovito održavati pogone i skladišne prostore u kojima postoji opasnost od zapaljenja i eksplozije prašine.

Sve pravne osobe na području Općine Bizovac trebaju provoditi organizacijske mjere koje su im izrečene Rješenjem o kategorizaciji MUP-a.

Page 44: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

6. Z A K LJ U Č A K Na temelju prikaza postojećeg stanja, stručne obrade činjeničnih podataka i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera za smanjenje opasnosti od nastajanja požara, može se zaključiti sljedeće: Općina Bizovac predstavlja jedno požarno područje iz čijih se središnjih vatrogasnih postrojbi DVD Bizovac, sa sadašnjom operativnom tehnikom – ne može intervenirati u vremenu od 15 minuta nakon dojave požara do svih građevina i prostora na svom području odgovornosti. - dostignuti nivo zaštite od požara na području Općine Bizovac ne zadovoljava potrebe za rješavanje

cjelokupne problematike protupožarne zaštite. - na području Općine Bizovac djeluju Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Bizovcu sa 20 dobrovoljnih

vatrogasaca, u Brođancima sa 20 dobrovoljnih vatrogasaca, u Habjanovcima sa 33 dobrovoljna vatrogasca i u Cretu Bizovačkom sa 25 dobrovoljnih vatrogasaca. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe zadovoljavaju uvjet iz članka 11. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj. 58/93.) glede minimalnog broja od dvadeset odnosno deset vatrogasaca u Cretu Bizovačkom, ali ne zadovoljavaju uvjete Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95.) da bi mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

U Sunčanim Toplicama d.o.o., Bizovac nije organizirana profesionalna vatrogasna postrojba sukladno članku 8. točki 10. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine broj 62/94.) kako je to propisano za pravne osobe čije su građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstani u II B kategoriju ugroženosti od požara. Postojeća Dobrovoljna vatrogasna postrojba iz Bizovca zadovoljava po broju vatrogasaca i dovoljne su za područje Općine Bizovac, ali ne zadovoljavaju glede tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara. Stoga ih je potrebno opremiti neophodnom opremom i sredstvima sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. Neophodno je osigurati grijani garažni prostor i prostor za spremište za Dobrovoljne vatrogasne postrojbe Brođanci i Habjanovci. Sličan je slučaj i sa Dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom iz Creta Bizovačkog, koja zadovoljava uvjete glede broja dobrovoljnih vatrogasaca propisanog za dobrovoljne postrojbe koje djeluju u sastavu Udruge dobrovoljnih vatrogasaca unutar dijela požarnog područja, ali ne zadovoljava uvjete glede minimuma tehničke opreme i sredstava za gašenje požara i posjedovanja prostora za garažiranje vozila i vatrogasno spremište. Kod pravnih osoba koje djeluju na području Općine Bizovac, a određene su u točki 3. Elaborata, potrebno je intenzivirati aktivnosti na provođenju mjera zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara. Vanjsku hidrantsku mrežu povezanu na mjesni vodovod u naseljima Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački i Samatovci potrebno je ispitati po ovlaštenoj pravnoj osobi u pogledu njene funkcionalnosti i ispravnosti te eventualno uočene nepravilnosti i nedostatke dovesti u ispravno stanje, tako da se zadovolje propisani uvjeti glede pritiska, količine vode i potrebnog broja vanjskih nadzemnih hidranata. Po mogućnosti izgraditi vanjsku hidrantsku mrežu i u naseljima Cerovac i Selce. Hidrantsku mrežu potrebno je redovito servisirati i održavati – povremeno otvaranje i zatvaranje ventila i ispiranje cjevovoda, a najbolji način da se istovremeno upoznaju sa smještajem hidranata, je da to čine pripadnici DVD-a u čijem je području odgovornosti isto naselje. Izgraditi pristupne ceste za vatrogasna vozila do ciglarskog bajera sa pričuvom vode za gašenje požara, te zabraniti daljnje nasipanje ciglarskog bajera sa južne strane ciglarskim otpadom. U konačnici osigurati dovoljnu količinu pričuve vode za gašenje požara u ciglarskom bajeru površine najmanje 1 ha. Očistiti kopane bunare u blizini šumskih predjela od mulja i tako osigurati određenu pričuvu vode za početno gašenje šumskih požara. Očišćene kopane bunare treba evidentirati i označiti, kako bi se u slučaju potrebe isti mogli odmah staviti u funkciju. Analizom podataka o požarima u proteklih 10 godina na građevinama i otvorenim prostorima, kao i na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, te kod pravnih osoba koje djeluju na području Općine Bizovac, kao i predstavničkim tijelima Općine uz poduzimanje predloženih tehničkih i organizacijskih mjera, opasnost od nastajanja i širenja požara svesti će se na najmanju

Page 45: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

moguću razinu. Neophodno je i u stalnim kontaktima svih sudionika u provođenju mjera zaštite od požara kontinuirano upozoravati na postojeće opasnosti od nastajanja požara, a time i velikih materijalnih šteta, te neprekidno djelovati na smanjenju mogućnosti nastajanja požara. Postojeća vatrogasna vozila, tehnička oprema i sredstva za gašenje požara, kao i sama organizacija uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca omogućavaju učinkovito gašenje požara samo u naseljima i blizini naselja u kojima se nalaze Dobrovoljne vatrogasne postrojbe. U slučaju nastajanja požara na perifernim dijelovima područja Općine kao i u naseljima Cerovac i Selce dobrovoljne vatrogasne postrojbe nisu u većini slučajeva u mogućnosti započeti gašenje u vremenu do 15 minuta nakon saznanja o požaru. Prethodnom procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izraženo je mišljenje da su bolja organizacija i stalna dežurstva rješenje veće operativnosti vatrogasnih postrojbi. Iako je ovdje moguće skratiti vrijeme intervencije do 5 minuta, daleko će se više vremena za intervenciju dobiti nabavkom navalnog vozila. Ova tvrdnja najbolje je potkrepljena proračunima u točki 4. Određivanje požarnog područja i ocjena pokrivenosti postojećim dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama. Organizacijske mjere kako bi se poboljšala organizacija obavještavanja i uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca, organiziranje stalnog dežurstva, uvođenje telefona u prostorije udruga dobrovoljnih vatrogasaca u Bizovcu, opremanje potrebnom količinom radio stanica, instaliranje "pager" centrale, te zaduživanje neophodnog broja vatrogasaca "pager" uređajima i sl. svakako će pridonijeti bržem okupljanju članova DVD-a, ali ukoliko ista društva ne posjeduju navalna vozila kojima će prijeći udaljenost od 6-10 km unutar 6-9 minuta, neće moći osigurati kriterij dolaska na mjesto požara unutar 15 minuta od trenutka dojave. Bolja operativnost, podrazumijeva održavanje prometnica i asfaltiranih i sa tucanikom, na način da se navalnom vozilu omogući kretanje prosječnom brzinom od cca 60 km/h. Građevine dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi imaju postavljene električne vatrogasne sirene, što je jedan pozitivan pomak prema bržem okupljanju. Ostali nedostaci uglavnom se nisu otklonili, a čemu uveliko pridonosi i trenutačno stanje u gospodarstvu.

Page 46: Na zahtjev Općine Bizovac u svrhu provođenja mjera zaštite .... Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdf · A. PRIKAZ POSTOJE]EG STANJA A.1. Površina Općina Bizovac prostire

E. SHEMATSKI PRIKAZ DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI NA PODRUČJU OPĆINE

BIZOVAC

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BIZOVAC

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BIZOVAC ( središnja postrojba )

minimalni broj operativnih vatrogasaca

20