NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.trzistesrbije.com. NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE. Uvodne napomene. Biznis planovi. NTRUS WEB SERVIS. Predstavljane– oglašavanje roba i usluge. Pravila i propisi. Regije Srbije. Kadrovi. Način registrovanja roba - usluga. Uvoz-Izvoz. Reč autora, - PowerPoint PPT Presentation

Text of NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE

 • NACIONALNO TRITE ROBA I USLUGA SRBIJEwww.trzistesrbije.com

 • NTRUS WEB SERVISwww.trzistesrbije.comUvodne napomeneRegije SrbijeUvoz-IzvozDelatnostiPreduzea i radnjePredstavljaneoglaavanjeroba i uslugeBiznis planoviPravila i propisiKadroviNain registrovanja roba - uslugaRe autora, humanitarne aktivnostiKorisne adreseOrganizaciona ema

 • Na ovom mestu moete nai sve robe koje se proizvode kao i delovanje svih uslunih delatnosti na tritu Republike Srbije. Ovde se nalazi objedinjena proizvodnja roba i usluga na nivou trita Republike Srbije sa ciljem efikasnijeg prometa roba i usluga na domaem tritu i veoma vaan podsticaj za plasman na inostranom tritu objedinjavanjem ponude proizvodenih roba i usluga.Cilj ovog programa je da se za minimalno vreme utvrde proizvodni kapaciteti, koliine, kvalitet kao i kontinuitet proizvodnje. Ovim se povecava konkurentnost domaih preduzea ali i mogunost zajednikog nastupa kao i zajedniko formiranje cena i marketinkog nastupa na strano trite.Program je jednostavan za upotrebu i razdvojen prvenstveno po proizvodu i usluzi pa tek onda po proizvoau.Sva preduzea na Nacionalnom tritu treba da se oglase i ponude svoje proizvode i usluge prema upitniku koji je jednostavan i efikasan. Dobijeni podaci bie za najkrae vreme aurirani i postavljeni i na ukupnom Nacionalnom tritu kao i na Regionalnom tritu roba i usluga u odnosu na sedite preduzea. Obaveza preduzea jeste da auriraju date podatke.Program pored ponude roba ima i usluga jo jedan veoma vaan zadataka, a to je pokretanje Programa Samozapoljavanja, u malim i srednjim preduzeima, samostalnim radnjama, agencijama. 70% - 80% svetske proizvodnje nalazi se u malim i srednjim preduzeima. Preduzee koje se oglaava na Nacionalnom tritu, pored auriranja ima obavezu da lice odredeno za kontakt preduzea da potrebne informacije posredstvom ovog Programa licima koja su zainteresovana za ovaj oblik proizvodnje roba ili pruanje usluga a sa svrhom ka otvaranju novih radnih mesta. Struni tim prikupljanjem i obraivanjem dobijenih podataka analizirae trite i izneti svoje ideje za zapocinjanje novih ekonomsko opravdanih poslova kao podsticaj pokretanja inicijative o samozapoljavanju ali i proirivanje postojee proizvodnje dajui smernice za realizaciju programa. Ukupno tenja ovog programa je da se ide ka finalizaciji proizvodnje kao Nacionalnom interesu, ime se otvaraju realne mogucnosti za fokusirano investiranje. U ovom smislu postaviemo i potrebe za zapoljavanjem sa stalnim ili povremenim angaovanjem zaposlenih gde se ostavlja mogucnost da poslodavac trai potreban profil zaposlenih za odredenu poslovnu aktivnost. Program Samozapoljavanja pojanjava naine registrovanja malih i srednjih preduzea, samostalnih radnji i agencija. Ukazuje na kljune procese u pripremi vrste poslovanja, kvaliteta, standarda, kontinuiteta proizvodnje kao i ukazati na potrebe ponude i tranje na Nacionalnom tritu roba i usluga. Ovim programom daju se i smernice o nainu obezbedenja sredstava u postojeim Zakonodavnim uslovima preko Poslovnih banaka i Republikih fondova, kontakti u ovim ustanovama za dopunu informacija o nainu pribavljanja potrebnih sredstava za zapoinjanje novih poslovnih aktivnosti. Program Nacionalnog trita roba i usluga pratie i program Nacionalnog trita rada i njihovih inicijativa, usmeravajui Samozapoljavanje.Posao Nacionalnog trita roba i usluga je da daje miljenje na postavljena pitanja vezana za Samozapoljavanje kao i smernice za zapoljavanje uvaavajui predloge i miljenja, i dobrih poslovnih ideja koji potiu iz poslovnog sveta. U ovom Programu neophodan segment jesu i propisi u Privredi Republike Srbije za poslovanje, propisi na Kosovu i Metohiji, kao i propisi Evropske Unije sa ciljem postepenog prilagodavanja propisima Evropske Unije, i planiranje investicija za to prilagodavanje.Sutina Nacionalnog trita roba i usluga Republike Srbije jeste marketinki nastup celokupne privrede Republike Srbije na inostrano trite, poveanjem izvoza i smanjivanjem uvoza.Uvodne napomenenazad

 • Kroz najveu internet akciju u Srbiji o popisivanju svih roba i usluga u Srbiji kao i povezivanje sa lokalnom samoupravom, regionima, optinama i mesnim zajednicama. Svi privredni subjekti upisani u ovaj projekat postaju lanovi biznis kluba Nacionalnog trita roba i usluga (NTRUS). Besplatno otvaranje e-mail adrese i osnovnog web sajta u okviru NTRUS. lanovi biznis kluba ostvaruju pravo na popust od 50% od cene reklamiranja na radio stanici "SKY biznis radio", odnosno 30% popusta na lokalnim radio stanicama Predstavljanje-oglaavanje roba i usluga privrednih subjekata na optinskom, regionalnom ili nacionalnom nivou, kako u elektronskoj verziji, tako i u tampanim biltenima, koji e se raditi za sve optine ili regione, Informisanje drugih privrednih subjekata u optini, regionu ili na nacionalnom nivou o aktuelnim aktivnostima, projektima, akcijama, ponudama ili potrebama (Uvoznik moe unapred obavestiti sve STR u jednom kraju da uvozi odreenu robu i ponuditi im direktnu isporuku odmah po carinjenju on izbegava trokove skladitenja i pretovara, a STR nemaju trokove transporta iz magacina i ne troe vreme. Pruanje pomoi u marketingu. Podela reklamnog materijala (bilo da se radi o tampanom materijalu ili elektronskim verzijama), Organizacija specijalizovanih sajmova, na optinskom ili regionalnom nivou, Dostavljanje aurnih podataka o kretanju roba i usluga naim korisnicima (preko sajta i e-maila koji smo im otvorili), za potrebe kreditiranja, investiranja i projektovanja). Dostavljanje relevantnih podataka za izradu biznis planova tampanje posebnih biltena sa predstavljanjem privrednih potencijala u saradnji sa optinom. Savetodavni karakter, posebno sa osvrtom na sledee teme: bankarstvo, informacione tehnologije, imovinsko-pravni odnosi, osiguranje, ekonomska kretanja, menadment, marketing i transport. Drugi oblici saradnje koji mogu doprineti boljoj prodaji roba i usluga. Organizacija humanitarnih aktivnosti pod pokroviteljstvom lanova biznis kluba Nacionalnog trita roba i usluga. Predstavljanje-oglaavanje roba i uslugaOsnovni cilj i namera projekta NTRUS jeste poboljanje i ubrzavanje prodaje Vae robe i usluge, a realizovaemo je kroz sledee aktivnosti:nazad

 • OPTINE - REGIJE SRBIJENTRUS preuzima aktivno uee u praenju privrednih aktivnosti optina i regiona koji e realizovati kroz sledee aktivnosti:Popisivanje svih privrednih kapaciteta optina i analitika privrednih delatnosti u optini i regionu. Auriranje privrednih kapaciteta sa predstavnicima optine i njihovo predstavljanje oglaavanje na vebsaitu NTRUS, www.tritesrbije.com U odnosu na strategiju razvoja optine, NTRUS vri pripremanje za start ap preduzea i predlae proirivanje postojeih delatnosti preduzea, koji e operativno pratiti strategiju razvoja optine, a sve u smislu otvaranja novih radnih mesta i poveanja zaposlenosti. NTRUS e aktivno podravati i inicirati sve privredne aktivnosti organizovane od strane optine. NTRUS je u obavezi da informie lokalne medije o privrednim aktivnostima u optini, regionu, Republici Srbije. Dva puta godinje u saradnji sa optinom NTRUS e organizovati okupljanje privrednika iz optine regiona i informisati ih o privrednim kretanjima i aktivnostima. NTRUS e raditi na poboljanju preduzetnike infrastrukture i organizacije privrednog ivota optine i regiona preko svojih zaposlenih. NTRUS ima obavezu da promovie optinu kroz aktivno marketiko uee samostalno i u saradnji sa optinskim marketikim aktivnostima. NTRUS e pruati pomo u kreiranju veb saitova mesnih zajednica i informisati ih o ekonomskim kretanjima i privrednim inicijativama uz saglasnost optine. NTRUS e davati predloge o mogunostima regionalne saradnje sa drugim regionima, resornim ministarstvima, agencijama, domaim i meunarodnim investitorima. NTRUS e uestvovati i podsticati humanitarne aktivnosti u optini i regionu. NTRUS je apolitina organizacija a njenim zaposlenim i promoterima je zabranjeno korienje NTRUS u politike svrhe.Takoe su planirane da se realizuju i sledee aktivnosti:U odnosu na strategiju razvoja optine NTRUS vrie potrebne analize za zapoljavanje. U zavisnosti od zahteva optine NTRUS moe organizovati prekvalifikaciju. U saradnji sa optinom NTRUS e izraivati bilten optine koji e pored opteg predstavljanja optine predstavljati i privredne kapacitete i mogunosti za investiranje u optini. Bilten bi bio distribuiran kao dodatak najtiranijih dnevnih novina u Republici Srbiji

 • UVOZ - IZVOZSvi proizvodjai koji prijave svoje robe i usluge objavljuju se u Projektu na Nacionalnom nivou.Ovde postoji i pretraiva kojim moe da se dobije i informacija na Regionalnom nivou. Ova informacija je potrebna kako bi se smanjili transportni trokovi u okviru jednog Regiona, zatim ako postoji stabilna sirovinska baza odredjene robe, ostaje mogunost za izgradnju preradjivakih kapaciteta.Informacije sadre:opis delatnosti proizvodjaa odredjene robe, podatke o proizvodjau, vrsti proizvoda ili usluga, klase, koliine, jedinine mere, dinamiku proizvodnje, zbirne iznose. Proizvodjaima mogunosti da oglasi robe i usluge za prodaju. Na ovaj nain se dobija znaajna informacija o koliini proizvedene robe na Nacionalnom nivou RS. Obzirom da su proizvodni kapaciteti usitnjeni i da ne mogu da obezbede kontinuitete, iako ispunjavaju standarde o kvaliteteu,ovim se otvara mogunost zajednikog nastupa proizvodjaa iste vrste robe, cena, marketinga, proirivanja proizvodjakih kapaciteta i novog zapoljavanja radnika.Rezultat toga je udruivanje, edukacija, razmena iskustva, popravljanje kvaliteta, upoznavanje sa slinim proizvodjaima u svetu i dr.

 • DelatnostiZakonodavac je u RS podelio privredne delatnosti u 17 grana.Grane su podeljene na 110 grupa, a grupe na 642 elementa.Za svaki od navedenih grana, grupa i elemenata postoji taan opis, ta je propisano i ta je dozvoljeno da se radi. Ovo je neophodno zbog definisanja standarda i kvaliteta za odredjene grupe. Na primer: Preradjivaka industrija za svaku svoju pojedi