of 29 /29
Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, broj 15/2013, 108/2013 i 115/2016) ministar financija donosi NACRT PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon). Članak 2. (1) Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice. Označavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila. (2) Kršenje važećih propisa u Republici Hrvatskoj o označavanju motornih vozila smatrat će se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske. (3) Unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i registriranih trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj čime nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez), osim u slučaju registracije novih motor nih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. (4) Ako trgovci i registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj. II. PREDMET OPOREZIVANJA Članak 3. (1) Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.

NACRT PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

 • Author
  vukiet

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of NACRT PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

 • Na temelju lanka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj

  15/2013, 108/2013 i 115/2016) ministar financija donosi

  NACRT PRAVILNIKA

  O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

  I. TEMELJNE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim se Pravilnikom ureuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

  (u daljnjem tekstu: Zakon).

  lanak 2.

  (1) Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih

  vozila nadlenog tijela bilo koje drave i za koje nije izdana propisana registarska isprava i

  registarske ploice. Oznaavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim ploicama ne

  smatra se registracijom vozila.

  (2) Krenje vaeih propisa u Republici Hrvatskoj o oznaavanju motornih vozila smatrat e se

  nezakonitom uporabom motornog vozila na podruju Republike Hrvatske.

  (3) Unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i registriranih

  trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe

  na cestama u Republici Hrvatskoj ime nastaje obveza obraunavanja i plaanja posebnog poreza na

  motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez), osim u sluaju registracije novih motornih vozila

  koja trgovci registriraju kao testna vozila sukladno lanku 8. ovoga Pravilnika.

  (4) Ako trgovci i registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju

  motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obraunavanja i

  plaanja posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stjee radi uporabe na

  cestama u Republici Hrvatskoj.

  II. PREDMET OPOREZIVANJA

  lanak 3.

  (1) Motornim vozilom posebno prilagoenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se motorno

  vozilo koje je prilagoeno na nain da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko

  pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izraena stolica, krevet ili leaj) mogu

  ui putem rampe ili lifta i u koje je ugraen mehanizam za njihovo privrivanje radi osiguranja

  stabilnosti.

 • (2) Osim motornog vozila iz stavka 1. ovoga lanka, motornim vozilom posebno prilagoenim za

  prijevoz osoba s invaliditetom smatra se i motorno vozilo za koje je rjeenjem nadlenog carinskog

  ureda utvreno da ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i:

  1. ija se tehnika prilagodba odnosi na:

  a) upravljaki mehanizam koji je posebno prilagoen za upravljanje od osoba s invaliditetom od

  najmanje 80% tjelesnog oteenja donjih ekstremiteta ili

  b) prilagodbu mehanizma za privrivanje djece s teim smetnjama u razvoju

  2. ija prodajna cijena kao novog motornog vozila, odnosno ija trina cijena kao rabljenog

  motornog vozila na hrvatskom tritu nije via od 170.000,00 kuna, to ne ukljuuje vrijednost

  izvrenih prilagodbi

  3. koje se stjee najvie jednom u pet godina i

  4. ija snaga motora nije vea od 75 kilovata (kW).

  (3) Rjeenjem nadlenog carinskog ureda utvruje se da:

  1. motornim vozilom iz stavka 2. toke 1. podtoke a) moe upravljati osoba s invaliditetom od

  najmanje 80% tjelesnog oteenja donjih ekstremiteta i na ije ime se motorno vozilo mora

  registrirati ili

  2. motornim vozilom iz stavka 2. toke 1. podtoke b) moe upravljati roditelj ili skrbnik djeteta s

  teim smetnjama u razvoju i na ije ime se motorno vozilo mora registrirati.

  (4) U smislu ovoga lanka dijete s teim smetnjama u razvoju je dijete s teim tjelesnim ili

  mentalnim oteenjem ili teom psihikom bolesti zbog kojih takvo dijete ne moe samostalno

  izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi i koje ovisi o pomoi druge osobe, pri emu je

  utvrena prijeka potreba stalne pomoi i njege druge osobe u punom opsegu, odnosno tei ili teki

  invaliditet. U smislu ovoga lanka djetetom se smatra osoba do navrenih 18 godina ivota.

  (5) U postupku izdavanja rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka status osobe s invaliditetom od najmanje

  80% tjelesnog oteenja donjih ekstremiteta, odnosno djeteta s teim smetnjama u razvoju utvruje

  se na temelju:

  1. rjeenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  2. nalaza i miljenja Zavoda za vjetaenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s

  invaliditetom ili

  3. rjeenja nadlenog Centra za socijalnu skrb.

  (6) Motorno vozilo koje se prema odredbama ovoga lanka smatra motornim vozilom posebno

  prilagoenim za prijevoz osoba s invaliditetom ne smije se prodati ili otuiti po drugoj osnovi, davati

  drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u komercijalne ili druge sline svrhe ili predati kao

  osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadlenom carinskom uredu i plaanja

  posebnog poreza, i to do isteka roka od pet godina od dana registracije motornog vozila. U prometnu

 • dozvolu motornog vozila upisuje se zabrana otuenja. U smislu ovoga stavka upravljanje motornim

  vozilom od druge osobe uz prisutnost osobe s invaliditetom iz stavka 2. toke 1. podtoke a) ovoga

  lanka ne smatra se davanjem motornog vozila drugome na uporabu.

  (7) Motorno vozilo koje se prema odredbama ovoga lanka smatra motornim vozilom posebno

  prilagoenim za prijevoz osoba s invaliditetom i koje je u prometnoj nesrei oteeno vie od 70%

  od njegove trine vrijednosti moe se prodati ili otuiti po drugoj osnovi prije isteka roka od pet

  godina iz stavka 6. ovoga lanka. U tom sluaju se u svrhu stjecanja novog motornog vozila ne

  primjenjuje rok od pet godina iz stavka 2. toke 3. ovoga lanka.

  (8) Motorno vozilo koje se prema odredbama ovoga lanka smatra motornim vozilom posebno

  prilagoenim za prijevoz osoba s invaliditetom moe se bez nastanka obveze plaanja posebnog

  poreza prije isteka roka od pet godina iz stavka 6. ovoga lanka prodati drugoj osobi ili na drugi

  nain otuiti u korist druge osobe koja ispunjava uvjete iz ovoga lanka.

  (9) Postupanje protivno odredbama ovoga lanka i/ili protivno uvjetima iz rjeenja iz stavka 2. ovoga

  lanka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na podruju Republike Hrvatske. Obveza

  obraunavanja i plaanja posebnog poreza nastaje na dan izdavanja rjeenja iz stavka 2. ovoga

  lanka.

  (10) U smislu ovoga lanka trinom cijenom se smatra vrijednost rabljenog motornog vozila na

  hrvatskom tritu sa svim javnim davanjima, bez ukljuenog posebnog poreza.

  (11) Proizvoa, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim

  motornim vozilima za svako isporueno motorno vozilo iz stavka 2. ovoga lanka u svojim

  evidencijama mora imati presliku rjeenja kojim se utvruje da motorno vozilo nije predmet

  oporezivanja kao vozilo posebno prilagoeno za prijevoz osoba s invaliditetom.

  (12) Za vrijeme dok je motorno vozilo podvrgnuto prilagodbama prema odredbama ovoga lanka

  rokovi za podnoenje porezne prijave ne teku, o emu trgovac rabljenim motornim vozilima mora

  posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju (narudbenica, predraun, izjava i sl.).

  lanak 4.

  (1) Kombi vozilom smatra se motorno vozilo koje ispunjava sljedee uvjete:

  1. najmanja duljina 4390 milimetara

  2. najmanja irina 1790 milimetara

  3. najmanja visina 1800 milimetara

  4. najmanja duljina teretnog prostora 1020 milimetara

  5. najmanja tehniki doputena masa stranje osovine 1230 kilograma

  6. klizna bona vrata za pristup stranjoj klupi u tvornikoj izvedbi

  7. trajno ugraena pregrada izmeu prostora za putnike i prostora za prijevoz robe i

 • 8. teretna homologacija izdana od proizvoaa motornog vozila.

  (2) Proizvoa, predstavniki ured ili trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik odreene marke

  motornih vozila u Republici Hrvatskoj su prije stavljanja na trite u Republici Hrvatskoj motornog

  vozila iz stavka 1. ovoga lanka odreene marke, tipa, varijante i trgovakog naziva obvezni

  dostaviti Carinskoj upravi, Sredinjem uredu dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta. Proizvoa,

  predstavniki ured, trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik te trgovac ne smiju motorna vozila

  odreene marke, tipa, varijante i trgovakog naziva isporuiti osobama koje ih stjeu radi uporabe na

  cestama u Republici Hrvatskoj bez obraunatog i iskazanog posebnog poreza prije nego ih Carinska

  uprava obavijesti da motorno vozilo ispunjava propisane uvjete iz stavka 1. ovoga lanka prema

  kojima se moe smatrati kombi vozilom.

  (3) Svaki trgovac koji prodaje takvo vozilo kupcu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj

  obvezan je na raunu napisati napomenu: MOTORNO VOZILO NIJE PREDMET

  OPOREZIVANJA POSEBNIM POREZOM NA MOTORNA VOZILA SUKLADNO LANKU 5.

  STAVKU 1. TOKI 1. U VEZI S LANKOM 4. TOKOM N) ZAKONA O POSEBNOM

  POREZU NA MOTORNA VOZILA, A PREMA OBAVIJESTI CARINSKE UPRAVE,

  KLASA:______________, URBROJ:______________, od dana_________.

  (4) Rabljenim kombi vozilom smatra se motorno vozilo koje ispunjava uvjete propisane stavkom 1.

  ovoga lanka. U sluaju prenamjene u kombi vozilo u postupku utvrivanja statusa kombi vozila

  umjesto teretne homologacije izdane od proizvoaa motornog vozila podnosi se atest kojim se

  dokazuje prenamjena u kombi vozilo.

  (5) Za svako rabljeno kombi vozilo iz stavka 4. ovoga lanka trgovac rabljenim motornim vozilima i

  registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezni su prije prodaje takvog motornog vozila

  kupcu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj ishoditi miljenje nadlenog carinskog ureda

  da se radi o motornom vozilu koje nije predmet oporezivanja posebnim porezom sukladno lanku 5.

  stavku 1. toki 1. u vezi s lankom 4. tokom n) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

  lanak 5.

  Vozila posebno prilagoena za prijevoz umrlih osoba neovisno o izvedbi smatraju se dostavnim

  van vozilima.

  lanak 6.

  (1) Starodobnim vozilom (oldtimer) smatra se vozilo proizvedeno prije 30 i vie godina i koje se

  prema Pravilniku o starodobnim vozilima (oldtimerima) razvrstava u kategoriju oldtimer vozila.

  (2) Identifikacijska isprava o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimer vozila koju izdaje

  Hrvatski oldtimer savez je dokaz da se vozilo smatra starodobnim (oldtimer) vozilom.

  III. NAIN OBRAUNA I PLAANJE POSEBNOG POREZA

  lanak 7.

  (1) Proizvoa, predstavniki ured proizvoaa u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu:

  predstavniki ured) i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik odreene marke motornih vozila

  u Republici Hrvatskoj ili slino su obvezni Carinskoj upravi, Sredinjem uredu (u daljnjem tekstu:

 • Sredinji ured) elektronikim putem na adresu: [email protected] dostaviti obavijest o

  preporuenoj prodajnoj cijeni (ukljuujui i cjenike dodatne opreme) bez iskazanog posebnog poreza

  novog motornog vozila odreene marke, tipa, varijante i trgovakog naziva, i to najkasnije sljedeeg

  radnog dana nakon poetka primjene prodajne cijene na tritu u Republici Hrvatskoj. U obavijesti o

  prodajnoj cijeni, koja moe biti u obliku cjenika, se uz marku, tip, varijantu i trgovaki naziv novog

  motornog vozila navode vrsta goriva, radni obujam motora, vrsta mjenjaa, snaga motora, prosjena

  emisija ugljinog dioksida (CO2), razina emisije ispunih plinova, broj vrata, prodajna cijena i datum

  primjene prodajne cijene, dok se posebno moraju naznaiti podaci o kamper vozilu, vozilu s osam ili

  devet sjedala i dosegu vozila u potpuno elektrinom nainu rada ako se radi o plug-in hibridnom

  elektrinom vozilu. Ako je proizvoa, predstavniki ured i trgovac dostavio obavijest u obliku

  cjenika na kojem je uz preporuenu prodajnu cijenu navedena i cijena s popustom ili slino,

  prodajnom cijenom se smatra preporuena prodajna cijena bez popusta.

  (2) Obavijest o prodajnoj cijeni iz stavka 1. ovoga lanka e se primjenjivati na sve trgovce koji u

  Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.

  (3) Ako proizvoa i trgovac na raunu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku

  iskau cijenu niu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga lanka zbog primjene popusta ili slino te

  nekog drugog razloga, posebni porez prema vrijednosnom kriteriju e se obraunati prema

  prijavljenoj prodajnoj cijeni iz stavka 1. ovoga lanka.

  (4) Ako proizvoa i trgovac na raunu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku

  iskau cijenu viu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga lanka, posebni porez e se prema

  vrijednosnom kriteriju obraunati prema cijeni vioj od prodajne.

  (5) Ako se u novo motorno vozilo ugrauje dodatna oprema koja nije obuhvaena prodajnom

  cijenom iz stavka 1. ovoga lanka, proizvoa i trgovac su duni u prodajnu cijenu ukljuiti

  vrijednost tvorniki ugraene dodatne opreme prema vaeem cjeniku na dan izdavanja rauna o

  prodaji novog motornog vozila. Posebna oprema ugraena u motorno vozilo namijenjeno za policiju,

  vojsku i druga dravna tijela koja koriste posebno prilagoena i/ili opremljena motorna vozila se ne

  ukljuuje u prodajnu cijenu.

  (6) Motorno vozilo koje u trenutku registracije nije bilo predmet oporezivanja i koje je

  prenamijenjeno u motorno vozilo iz lanka 5. stavka 1. toaka 1., 2., 3. i 4. Zakona i tako postalo

  predmet oporezivanja, a isporuuje se za policiju, vojsku i druga dravna tijela koja koriste posebno

  prilagoena i/ili opremljena motorna vozila nije predmet oporezivanja.

  (7) Ako proizvoa, predstavniki ured i trgovac ne dostave Sredinjem uredu prodajnu cijenu novog

  motornog vozila odreene marke i tipa, varijante i trgovakog naziva koje se kod njih nalazi u

  prodaji i izdaju raune za takvo motorno vozilo, smatrat e se da netono obraunavaju posebni

  porez.

  (8) Proizvoa, predstavniki ured i trgovac su obvezni u svojim evidencijama uvati podatke o

  prodajnim cijenama iz stavka 1. ovoga lanka i cijenama dodatne opreme te razdobljima njihove

  primjene.

  (9) Carinska uprava uspostavlja i vodi evidencije na temelju izvjea proizvoaa, predstavnikih

  ureda proizvoaa i trgovaca o prodajnim cijenama.

  mailto:[email protected]

 • (10) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga lanka koju su proizvoa, predstavniki ured i trgovac

  dostavili Sredinjem uredu mora biti istovjetna preporuenoj prodajnoj cijeni koju proizvoa,

  predstavniki ured i trgovac javno objavljuju na internetu ili drugi slian nain. Proizvoa,

  predstavniki ured i trgovac ne mogu Sredinjem uredu dostaviti izmjenu preporuene prodajne

  cijene prije proteka roka od 30 dana od dana kada je zaprimljena obavijest iz stavka 1. ovoga lanka.

  Iznimno, izmjena se moe dostaviti ako je dolo do pogreke u izraunu ili drugog slinog razloga.

  (11) Ako su proizvoa, predstavniki ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik odreene

  marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj, Sredinjem uredu dostavili obavijest o preporuenoj

  prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila odreene marke, tipa,

  varijante i trgovakog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se

  razumno moe postii na hrvatskom tritu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovakom

  nazivu koji ne predstavljaju proizvoaevu uobiajenu ponudu ili ako se osnovano moe zakljuiti

  da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedoputeni probitak u

  sudjelovanju na javnom natjeaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava e utvrditi preporuenu

  cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajui u obzir cijene drugih motornih vozila istog

  proizvoaa, predstavnikog ureda i trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik odreene marke

  motornih vozila u Republici Hrvatskoj te cijene istog ili slinog motornog vozila u drugim zemljama

  lanicama Europske unije, te e se smatrati da takav proizvoa, predstavniki ured i trgovac

  netono obraunava posebni porez.

  lanak 8.

  (1) Trgovac moe registrirati i koristiti testno motorno vozilo iz lanka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika

  najdue u trajanju od est mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza

  obraunavanja i plaanja posebnog poreza.

  (2) Ako nakon isteka razdoblja od est mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka

  1. ovoga lanka ne proda, obvezan je obraunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvren

  za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga lanka.

  (3) Ako u razdoblju od est mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga

  lanka proda osobi koja ga stjee radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, obvezan je na

  raunu o prodaji obraunati posebni porez u iznosu koji bi bio utvren za to motorno vozilo na dan

  izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga lanka.

  (4) Ako u razdoblju od est mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga

  lanka proda osobi koja ga ne stjee radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj,

  ako motorno vozilo bude ukradeno ili uniteno, obvezan je obraunati i platiti posebni porez u iznosu

  razlike izmeu iznosa koji bi bio utvren za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka

  5. ovoga lanka i iznosa povrata za to motorno vozilo koji bi bio utvren primjenom Tablice 2 ovoga

  Pravilnika, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici

  Hrvatskoj. Trgovac je obvezan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesenom

  izvjeu iz lanka 38. ovoga Pravilnika.

  (5) Prije registracije motornog vozila iz stavka 1. ovoga lanka trgovac je obvezan nadlenom

  carinskom uredu prema svom sjeditu priloiti raun kojim je stekao motorno vozilo i izjavu o

  iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji bi bio utvren za to motorno vozilo na taj dan.

  Carinski ured e na raunu ili posebnom listu papira koji e predati podnositelju napisati tiskanim

  slovima napomenu: POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO E BITI OBRAUNAT I

 • PLAEN NA TEMELJU LANKA 8. PRAVILNIKA. NADLENO TIJELO MOE IZVRITI

  REGISTRACIJU VOZILA., pored ega e staviti peat carinskog ureda. Preslika rauna i izjava o

  iznosu posebnog poreza na motorna vozila e se zadrati u pismohrani carinskog ureda. Na temelju

  izdane napomene smatra se da je posebni porez plaen i nadleno tijelo moe izvriti registraciju

  vozila.

  (6) Testno vozilo moe biti dano na uporabu jednoj osobi u trajanju ne duem od tri dana. Trgovci su

  duni voditi evidenciju o uporabi testnih vozila i broju prijeenih kilometara na dnevnoj osnovi.

  Uporaba u duem roku od propisane ovim lankom ili uporaba o kojoj se ne vodi uredna evidencija

  smatrat e se nezakonitom.

  lanak 9.

  (1) Posebni porez se za rabljena motorna vozila plaa u iznosu ostatka posebnog poreza utvrenog

  prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tritu u Republici Hrvatskoj od ije je

  prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje.

  (2) Za obraun posebnog poreza na motorna vozila iz lanka 12. stavka 1. Zakona, pod prodajnom

  cijenom smatra se maloprodajna cijena takvog novog motornog vozila s carinom i porezom na

  dodanu vrijednost bez posebnog poreza, s ukljuenom vrijednosti dodatne opreme na dan prve

  registracije vozila.

  (3) Ako obveznik plaanja za rabljeno motorno vozilo trai utvrivanje posebnog poreza prema

  Tablici 1 ovoga Pravilnika, radi utvrivanja iznosa ostatka posebnog poreza kao osnova za obraun

  se uzima iznos posebnog poreza koji bi bio utvren na dan prve registracije tog motornog vozila kao

  novog.

  TABLICA 1

  Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnoenja porezne prijave

  %

  0 dana do 1 mjesec 96

  1 mjesec do 2 mjeseca 93

  2 mjeseca do 3 mjeseca 90

  3 mjeseca do 4 mjeseca 88

  4 mjeseca do 5 mjeseci 86

  5 mjeseci do 6 mjeseci 84

  6 mjeseci do 7 mjeseci 82

  7 mjeseci do 8 mjeseci 81

  8 mjeseci do 9 mjeseci 80

  9 mjeseci do 10 mjeseci 79

  10 mjeseci do 11 mjeseci 78

  11 mjeseci do 12 mjeseci 77

  12 mjeseci do 13 mjeseci 76,04

  13 mjeseci do 14 mjeseci 75,08

 • 14 mjeseci do 15 mjeseci 74,12

  15 mjeseci do 16 mjeseci 73,16

  16 mjeseci do 17 mjeseci 72,20

  17 mjeseci do 18 mjeseci 71,24

  18 mjeseci do 19 mjeseci 70,28

  19 mjeseci do 20 mjeseci 69,32

  20 mjeseci do 21 mjesec 68,36

  21 mjesec do 22 mjeseca 67,40

  22 mjeseca do 23 mjeseca 66,44

  23 mjeseca do 24 mjeseca 65

  24 mjeseca do 26 mjeseci 63,58

  26 mjeseci do 28 mjeseci 62,16

  28 mjeseci do 30 mjeseci 60,74

  30 mjeseci do 32 mjeseca 59,32

  32 mjeseca do 34 mjeseci 57,90

  34 mjeseci do 36 mjeseci 56,48

  36 mjeseci do 38 mjeseci 55,06

  38 mjeseci do 40 mjeseci 53,64

  40 mjeseci do 42 mjeseca 52,22

  42 mjeseca do 44 mjeseca 50,80

  44 mjeseca do 46 mjeseci 49,38

  46 mjeseci do 48 mjeseci 47,96

  48 mjeseci do 51 mjesec 46,36

  51 mjesec do 54 mjeseca 44,76

  54 mjeseca do 57 mjeseci 43,16

  57 mjeseci do 60 mjeseci 41,56

  60 mjeseci do 64 mjeseca 40,06

  64 mjeseca do 68 mjeseci 38,56

  68 mjeseci do 72 mjeseci 37,06

  72 mjeseca do 78 mjeseci 35,26

  78 mjeseci do 84 mjeseca 33,46

  84 mjeseca do 90 mjeseci 31,66

  90 mjeseci do 96 mjeseci 29,86

  96 mjeseci do 102 mjeseca 28,06

  102 mjeseca do 108 mjeseci 26,26

  108 mjeseci do 114 mjeseci 24,46

  114 mjeseci do 120 mjeseci 22,66

  120 mjeseci do 132 mjeseca 21,72

  132 mjeseca do 144 mjeseca 21,12

  144 mjeseca do 156 mjeseci 20,52

  156 mjeseci do 168 mjeseci 19,92

  168 mjeseci do 180 mjeseci 19,32

 • (4) U svrhu primjene Tablice 1 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedeeg mjeseca koji

  po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo prvi put registrirano. Ako toga dana nema u

  mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

  (5) Ako obveznik plaanja za rabljeno motorno vozilo trai utvrivanje posebnog poreza prema

  postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tritu u Republici Hrvatskoj od ije je prve

  registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnoenja porezne prijave na temelju

  raspoloivih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tritu, Carinska uprava e

  u postupku utvrivanja porezne obveze koristiti raspoloive podatke o cijenama rabljenih motornih

  vozila na tritu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slino).

  (6) Ako se iz priloene dokumentacije ne moe nedvojbeno utvrditi datum prve registracije rabljenog

  motornog vozila, datumom prve registracije smatra se 1. sijenja godine nakon koje je motorno

  vozilo proizvedeno.

  (7) Za motorna vozila odreene marke za koju u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvoa,

  predstavniki ured ili trgovac te jedinstvena motorna vozila (na primjer kolekcionarska vozila,

  limuzine, rekonstruirana i slina motorna vozila) koja zbog njihovih jedinstvenih karakteristika nije

  mogue procjenjivati u odnosu na druga motorna vozila koja se prodaju u Republici Hrvatskoj, kod

  utvrivanja porezne obveze koristit e se podaci o vrijednostima takvih motornih vozila u drugim

  dravama.

  (8) U postupcima utvrivanja porezne obveze iz stavaka 3. i 5. ovoga lanka, u prodajnu cijenu se

  ukljuuje i vrijednost dodatne opreme tvorniki ugraene u motorno vozilo. U sluajevima u kojima

  razina opreme nije navedena u poreznoj prijavi ili se ne moe utvrditi iz dokumenta priloenog

  poreznoj prijavi za obraun posebnog poreza uzet e se najvia razina opreme za to motorno vozilo.

  (9) Neovisno o stavku 8. ovoga lanka, za sva vozila ija je prodajna cijena iznad 300.000,00 kn bez

  dodatne opreme i starosti do 36 mjeseci te za vozila ija je prodajna cijena iznad 200.000,00 kn bez

  dodatne opreme i starosti do 24 mjeseci, u osnovu za obraun posebnog poreza ukljuuje se

  vrijednost dodatne opreme nakon provjere kod proizvoaa, predstavnikog ureda ili trgovca koji su

  generalni zastupnik ili uvoznik odreene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

  (10) Proizvoai, predstavniki uredi i trgovci koji su generalni zastupnici ili uvoznici odreene

  marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slino su duni pruiti svu potrebnu strunu pomo

  Carinskoj upravi u provedbi ovoga Pravilnika te u tom smislu odrediti kontakt osobe za

  komunikaciju s Carinskom upravom.

  (11) U sluajevima u kojima obveznik plaanja u poreznoj prijavi za obraun i plaanje posebnog

  poreza navede podatke o broju prijeenih kilometara o kojima nije pruio odgovarajue dokaze koji

  su u suprotnosti s podacima koje je Carinska uprava pribavila od proizvoaa, predstavnikih ureda i

  trgovaca, kao i drugih tijela, kao vjerodostojan podatak o broju prijeenih kilometara uzet e se

  zadnji poznati podatak dobiven od proizvoaa, predstavnikih ureda i trgovaca, odnosno drugih

  tijela. Ako se dobiveni podatak o broju prijeenih kilometara odnosi na dan od kojeg je proteklo vie

  od mjesec dana od dana podnoenja porezne prijave, za potrebe utvrivanja porezne obveze

  procjenom broj prijeenih kilometara utvrdit e se na nain da e se uzeti u obzir prosjean broj

  prijeenih kilometara tog motornog vozila na mjesenoj razini. U ovom sluaju se smatra da podaci

  na temelju kojih se utvruje porezna obveza nisu bili istiniti.

 • (12) U sluajevima u kojima obveznik plaanja u poreznoj prijavi za obraun i plaanje posebnog

  poreza navede podatke o razini opreme koji su u suprotnosti s podacima koje je Carinska uprava

  pribavila od proizvoaa, predstavnikih ureda i trgovaca, kao i drugih tijela, kao vjerodostojan

  podatak uzet e se podatak dobiven od proizvoaa, predstavnikih ureda i trgovaca, kao i drugih

  tijela. U ovom sluaju se smatra da podaci na temelju kojih se utvruje porezna obveza nisu bili

  istiniti.

  lanak 10.

  (1) Porezna prijava za obraun i plaanje posebnog poreza iz lanka 9. stavaka 2. i 3. Zakona

  podnosi se nadlenom carinskom uredu na Obrascu PP-MV koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga

  Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  (2) Poreznoj prijavi iz stavka 1. ovoga lanka prilae se:

  1. certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvoaa ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti

  pojedinano pregledanog vozila

  2. raun ili druga komercijalna isprava, odnosno ugovor, odluka ili rjeenje kojim je obveznik

  plaanja stekao motorno vozilo

  3. preslika prometne dozvole, ako se radi o rabljenom motornom vozilu

  4. preslika ugovora o najmu ili leasingu, ako se radi o unosu motornog vozila radi uporabe na

  cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju duem od 15 dana

  5. preslika ili ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uvezeno i

  6. druge isprave ili dokazi koje obveznik plaanja ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o

  okolnostima sluaja.

  lanak 11.

  Ako podnositelj prijave ne moe podnijeti dokaz o razini emisije ispunih plinova za motorno vozilo

  iz lanka 5. stavka 1. toaka 2. i 4. Zakona, uzima se da je razina emisije ispunih plinova Euro I.

  lanak 12.

  Ako je obveznik plaanja podnio poreznu prijavu za obraun i plaanje posebnog poreza za novo

  motorno vozilo prema lanku 12. stavku 1. Zakona, Carinska uprava e traiti podatke od

  proizvoaa, predstavnikih ureda i trgovaca radi utvrivanja prodajne cijene.

  lanak 13.

  (1) Raun koji izdaje proizvoa, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima

  poreznom obvezniku uz naznaku da je posebni porez obraunat u skladu s odredbama Zakona mora

  sadravati i iznos posebnog poreza. Proizvoa, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim

  vozilima su duni na raunu upisati: POSEBNI POREZ JE OBRAUNAT U SKLADU S

  ODREDBAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA.

 • (2) U sluaju kupnje novog motornog vozila kod proizvoaa ili trgovca u Republici Hrvatskoj,

  raun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obraunat u skladu s odredbama

  Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se dokazom o plaenom posebnom porezu.

  (3) Ako novo motorno vozilo trgovac eli registrirati na svoje ime dokazom o plaenom posebnom

  porezu smatra se:

  1. ako se radi o novom motornom vozilu koje trgovac eli registrirati na svoje ime, neovisno o svrsi

  za koju e ga koristiti: raun ili poseban list papira na koji je nadleni carinski ured napisao

  napomenu: POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO E BITI OBRAUNAT I PLAEN NA

  TEMELJU MJESENOG IZVJEA, NADLENO TIJELO MOE IZVRITI REGISTRACIJU

  VOZILA., pored ega je stavljen peat carinskog ureda

  2. ako se radi o novom motornom vozilu koje trgovac eli registrirati na svoje ime i koristiti kao

  testno motorno vozilo: raun ili poseban list papira na koji je nadleni carinski ured napisao

  napomenu: POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO E BITI OBRAUNAT I PLAEN NA

  TEMELJU LANKA 8. PRAVILNIKA. NADLENO TIJELO MOE IZVRITI REGISTRACIJU

  VOZILA., pored ega je stavljen peat carinskog ureda.

  (4) Ako novo ili rabljeno motorno vozilo nije kupljeno kod proizvoaa, trgovca ili registriranog

  trgovca rabljenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj, dokazom o plaenom posebnom porezu

  smatra se rjeenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaen.

  (5) U sluaju kupnje rabljenog motornog vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, dokazom o

  plaenom posebnom porezu smatra se rjeenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez

  plaen.

  (6) U sluaju kupnje rabljenog motornog vozila od registriranog trgovca rabljenim motornim

  vozilima, dokazom o plaenom posebnom porezu smatra se raun s iznosom posebnog poreza i

  naznakom da je posebni porez obraunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na

  motorna vozila i preslika poreznog odobrenja za registriranog trgovca iz lanka 19.b Zakona.

  (7) Ako je motorno vozilo kupljeno na javnoj prodaji, dokazom o plaenom posebnom porezu smatra

  se potvrda o provedbi javne prodaje koju izdaje nadleni podruni carinski ured.

  (8) Ako je za motorno vozilo posebni porez obraunat zbog nezakonite uporabe, dokazom o

  plaenom posebnom porezu smatra se porezno rjeenje s potvrdom da je posebni porez plaen.

  lanak 14.

  (1) Ako se radi o motornom vozilu za koje je temeljem odredbi lanka 15. Zakona (diplomatska i

  konzularna predstavnitva, institucije i tijela Europske unije te meunarodne organizacije) kupac

  osloboen plaanja posebnog poreza, proizvoa, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim

  vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima e to naznaiti na raunu. Prilikom registracije

  motornog vozila prilae se i potvrda ministarstva nadlenog za vanjske i europske poslove na

  obrascu za motorna vozila ili narudbenica s napomenom o pravu na porezno osloboenje temeljem

  sporazuma izmeu Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi protokola o povlasticama i

  imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj.

 • (2) Ako se radi o novom kombi vozilu koje temeljem odredbi lanka 5. stavka 1. toke 1. u vezi s

  lankom 4. tokom n) Zakona nije predmet oporezivanja, trgovac e na raunu navesti napomenu:

  MOTORNO VOZILO NIJE PREDMET OPOREZIVANJA POSEBNIM POREZOM NA

  MOTORNA VOZILA SUKLADNO LANKU 5. STAVKU 1. TOKI 1. U VEZI S LANKOM 4.

  TOKOM N) ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, A PREMA

  OBAVIJESTI CARINSKE UPRAVE, KLASA:______________, URBROJ:______________, od

  dana_________.

  (3) Ako se radi o rabljenom kombi vozilu koje temeljem odredbi lanka 5. stavka 1. toke 1. u vezi s

  lankom 4. tokom n) Zakona nije predmet oporezivanja, prilikom registracije motornog vozila kod

  nadlenog tijela uz raun koji je izdao trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac

  rabljenim motornim vozilima obvezno se prilae i miljenje nadlenog carinskog ureda da se radi o

  motornom vozilu koje nije predmet oporezivanja.

  (4) Ako se radi o motornom vozilu iz lanka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika koje se smatra motornim

  vozilom posebno prilagoenom za prijevoz osoba s invaliditetom i koje nije predmet oporezivanja,

  trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima e

  to naznaiti na raunu, a za registraciju uz raun obvezno se prilae rjeenje carinskog ureda o

  poreznom statusu vozila.

  (5) Ako se radi o starodobnom motornom vozilu (oldtimer) uz raun obvezno se prilae

  identifikacijska isprava o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimer vozila koju izdaje

  Hrvatski oldtimer savez.

  (6) Osim u sluajevima navedenim u stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga lanka, i u drugim sluajevima

  u kojima se radi o motornom vozilu na koje se temeljem odredbi Zakona i ovoga Pravilnika ne plaa

  posebni porez ili je kupac osloboen plaanja posebnog poreza, proizvoa, trgovac, registrirani

  trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima e to naznaiti na

  raunu.

  (7) Ako tijelo nadleno za registraciju vozila sumnja u osnovanost izdavanja rauna iz stavaka 1., 2.,

  3., 4., 5. i 6. ovoga lanka ili ako u drugim sluajevima smatra da se radi o motornom vozilu na koje

  se plaa posebni porez, zastat e s postupkom registracije i traiti miljenje nadlenog carinskog

  ureda.

  lanak 15.

  (1) Fizika ili pravna osoba s prebivalitem ili sjeditem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u

  leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj dravi lanici Europske unije radi uporabe na

  cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju duem od 15 dana obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi

  elektronikim putem na adresu: [email protected] prije ulaska na podruje Republike

  Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadlenom prema svom

  sjeditu ili prebivalitu podnijeti poreznu prijavu za obraun i plaanje posebnog poreza na Obrascu

  PP-MV koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. U elektronikoj prijavi se

  navode podaci o:

  1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

  2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj asije), registarska oznaka i drava lanica Europske

  unije gdje je vozilo registrirano

  mailto:[email protected]

 • 3. predvienom datumu ulaska i

  4. osnovi prijave (uporaba motornog vozila stranih registarskih oznaka na cestama u Republici

  Hrvatskoj u trajanju duem od 15 dana).

  (2) Na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga lanka posebni porez e se obraunati razmjerno trajanju

  ugovora o najmu ili leasingu, odnosno vremenu trajanja uporabe motornog vozila na cestama u

  Republici Hrvatskoj, i to iskljuivo na temelju Tablice 1 ovoga Pravilnika. U ovom sluaju ugovor o

  najmu ili leasingu mora se odnositi na koritenje motornog vozila bez namjere trajne uporabe

  motornog vozila na podruju Republike Hrvatske. Ugovor o najmu ili leasingu odnosi se na

  koritenje motornog vozila bez namjere trajne uporabe na podruju Republike Hrvatske ako je

  sklopljen na rok od najvie etiri godine.

  (3) O produenju roka uporabe motornog vozila iz ugovora o najmu ili leasingu osoba iz stavka 2.

  ovoga lanka duna je obavijestiti nadleni carinski ured u roku od 15 dana od dana sklapanja

  ugovora ili drugog akta kojim je produen rok uporabe, a u svakom sluaju do isteka prvotno

  ugovorenog roka uporabe.

  (4) U sluaju produenja roka uporabe motornog vozila iz ugovora o najmu ili leasingu, obraun

  posebnog poreza nije mogu na nain iz stavka 2. ovoga lanka. U tom sluaju preostali iznos

  posebnog poreza utvruje se jednokratno poreznim rjeenjem.

  (5) Osoba iz stavka 2. ovoga lanka duna je nadlenom carinskom uredu podnijeti dokaz o odjavi

  motornog vozila iz evidencije registriranih motornih vozila nadlenog tijela u roku od 15 dana od

  dana proteka roka uporabe motornog vozila iz ugovora o najmu ili leasingu.

  (6) Postupanje protivno stavcima 3., 4. i 5. ovoga lanka smatrat e se nezakonitom uporabom

  motornog vozila na podruju Republike Hrvatske.

  (7) Motorna vozila za koja je posebni porez obraunat i plaen primjenom lanka 14. Zakona moraju

  se registrirati kod nadlenog tijela u Republici Hrvatskoj u roku od 15 dana od dana uplate posebnog

  poreza te se u istom roku o tome mora dostaviti dokaz carinskom uredu kod kojeg je posebni porez

  obraunat i plaen. Ako se utvrdi da takvo motorno vozilo nije registrirano kod nadlenog tijela u

  Republici Hrvatskoj smatra se da je motorno vozilo predmet nezakonite uporabe na podruju

  Republike Hrvatske.

  IV. IZUZEA OD PLAANJA POSEBNOG POREZA

  lanak 16.

  (1) Fizika osoba s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u

  leasing ili posudila u drugoj dravi lanici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici

  Hrvatskoj obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi elektronikim putem na adresu: motorna.vozila-

  [email protected] prije ulaska na podruje Republike Hrvatske. U elektronikoj prijavi se navode

  podaci o:

  1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj asije), registarska oznaka i drava lanica Europske

  unije gdje je vozilo registrirano

  3. predvienom datumu ulaska i

  4. osnovi prijave (kratkotrajna uporaba u Republici Hrvatskoj).

  (2) Osoba koja unosi takvo motorno vozilo ili raspolae s njime na podruju Republike Hrvatske

  mora imati primjerak poslane obavijesti s dokazom o slanju u pisanom obliku (ispis obavijesti) ili

  elektronikom obliku i prema potrebi istu predoiti nadlenim tijelima.

  lanak 17.

  Ako trgovci radi promotivnih razloga ele na podruju Republike Hrvatske koristiti motorna vozila

  registrirana u drugoj dravi lanici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti

  Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem asije, mjesto i okvirno vrijeme

  koritenja koje ne moe biti due od 18 dana, a iznimno se moe produiti, ime se smatra da su

  ispunjeni uvjeti za izuzee od plaanja posebnog poreza.

  lanak 18.

  (1) Fizika osoba iz lanka 17. stavka 1. toaka 1. i 2. Zakona obvezna je prijaviti se Carinskoj

  upravi elektronikim putem na adresu: [email protected] prije prvog unosa motornog

  vozila na podruje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od pet dana od dana prijave carinskom

  uredu nadlenom prema svom prebivalitu podnijeti zahtjev za izuzee od plaanja posebnog poreza.

  U elektronikoj prijavi se navode podaci o:

  1. osobi koja unosi motorno vozilo: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj (OIB)

  2. motornom vozilu: marka, VIN oznaka (broj asije), registarska oznaka i drava lanica Europske

  unije gdje je vozilo registrirano

  3. predvienom datumu ulaska i

  4. osnovi prijave (zahtjev za izuzeem od plaanja).

  (2) Zahtjev za izuzee od plaanja posebnog poreza moe podnijeti:

  1. fizika osoba s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj

  dravi lanici Europske unije;

  2. fizika osoba s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koja:

  a) ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj dravi lanici Europske unije, a motorno

  vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja;

  b) je odgovorna osoba, partner, dioniar ili lan trgovakog drutva ili poduzea registriranog u

  drugoj dravi lanici Europske unije.

  mailto:[email protected]

 • (3) Zahtjev se podnosi nadlenom carinskom uredu na Obrascu ZI-MV koji je tiskan u Prilogu 2

  ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  (4) Zahtjevu za izdavanje/produenje odobrenja za izuzee od plaanja posebnog poreza na motorna

  vozila se prilau:

  1. pisana izjava vlasnika motornog vozila iz koje je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno

  namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan podruja Republike Hrvatske

  2. pisana izjava podnositelja zahtjeva da e se motorno vozilo u preteitoj mjeri koristiti izvan

  podruja Republike Hrvatske

  3. ugovor o radu, potvrda o zaposlenju ili drugi dokaz o stvarnom zaposlenju kod poslodavca u

  drugoj dravi lanici Europske unije

  4. dokaz o registriranom obrtu ili slobodnom zanimanju u drugoj dravi lanici Europske unije

  5. dokaz da je podnositelj odgovorna osoba, partner, dioniar ili lan trgovakog drutva ili poduzea

  registriranog u drugoj dravi lanici Europske unije

  6. preslika prometne dozvole i

  7. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim s obzirom na okolnosti sluaja (na primjer:

  financijski izvjetaji, poslovna i statusna dokumentacija, podaci o servisiranju motornog vozila,

  rauni i drugo).

  lanak 19.

  (1) Ako se u sluajevima iz lanka 17. stavka 1. toaka 1. i 2. Zakona radi o motornom vozilu koje

  nije u vlasnitvu poslodavca ili stranog pravnog subjekta, odnosno nije registrirano na ime nositelja

  obrta, odnosno slobodnog zanimanja, carinski ured e odobriti upravljanje motornim vozilom na

  podruju Republike Hrvatske bez plaanja posebnog poreza ako je poslodavac, strani pravni subjekt

  ili nositelj obrta, odnosno slobodnog zanimanja korisnik leasinga na motorno vozilo.

  (2) Odobrenje iz lanka 17. stavka 3. Zakona se izdaje na razdoblje koje ne moe biti due od godinu

  dana i moe se produiti ako su nakon isteka roka vaenja odobrenja ispunjeni uvjeti za njegovo

  ponovno izdavanje.

  (3) Zahtjev za produenje podnosi se najranije 15 dana prije isteka odobrenja na Obrascu ZI-MV koji

  je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  (4) Ako carinski ured ne odobri zahtjev za izdavanje odobrenja ili njegovo produenje osoba koja je

  podnijela zahtjev duna je motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od pet dana od

  primitka rjeenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat e se da je nezakonito

  uporabljeno na podruju Republike Hrvatske.

  (5) Nadleni carinski ured moe tijekom razdoblja vaenja odobrenja od korisnika traiti sve podatke

  i isprave radi utvrivanja prvenstvene namjene motornog vozila i njegove stvarne uporabe.

 • (6) Pri utvrivanju stvarne uporabe motornog vozila udaljenost i putovanje od mjesta prebivalita u

  Republici Hrvatskoj do mjesta rada u drugoj dravi lanici Europske unije ne uzimaju se u obzir.

  (7) Odobrenje za upravljanje motornim vozilom na podruju Republike Hrvatske bez plaanja

  posebnog poreza e se ukinuti:

  1. ako se korisnik ne odazove pozivu carinskog ureda ili ne dostavi dokumentaciju bez valjanog

  obrazloenja

  2. ako se utvrdi da su prestali razlozi za njegovo izdavanje

  3. ako se utvrdi da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba na

  podruju Republike Hrvatske ili da se motorno vozilo u preteitoj mjeri koristi na podruju

  Republike Hrvatske

  4. ako se sukladno lanku 17. stavku 5. Zakona utvrdi nezakonita uporaba motornog vozila na

  podruju Republike Hrvatske.

  (8) U sluajevima iz stavka 7. toaka 1. i 2. ovoga lanka korisnik odobrenja je duan motorno

  vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od pet dana od primitka rjeenja. Ako motorno vozilo ne

  bude izneseno u tom roku smatrat e se da je nezakonito uporabljeno na podruju Republike

  Hrvatske.

  (9) U sluajevima iz stavka 7. toaka 3. i 4. ovoga lanka smatrat e se da je motorno vozilo

  nezakonito uporabljeno na podruju Republike Hrvatske.

  lanak 20.

  Osobe koje su ostvarile pravo na izuzee od plaanja posebnog poreza sukladno lanku 17. stavku 1.

  tokama 1. i 2. Zakona dune su u motornom vozilu drati primjerak odobrenja kojim se utvruju

  uvjeti pod kojim osoba moe upravljati motornim vozilom na podruju Republike Hrvatske, odnosno

  prijave carinskom uredu te ih u svakom trenutku pokazati na zahtjev carinskih slubenika ili drugih

  nadlenih tijela.

  lanak 21.

  U sluaju iz lanka 16. stavka 1. toke 1. Zakona fizika osoba s prebivalitem u drugoj dravi

  lanici Europske unije moe nadlenom carinskom uredu podnijeti zahtjev za produenje razdoblja

  za uporabu motornog vozila ako e zbog poslovnih razloga na podruju Republike Hrvatske boraviti

  due od est mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci, a najdulje u ukupnom razdoblju od 36

  mjeseci.

  V. OSLOBOENJA OD PLAANJA POSEBNOG POREZA

  lanak 22.

  Osloboenja od plaanja posebnog poreza iz lanka 15. Zakona detaljnije su propisana provedbenim

  propisom o postupku ostvarivanja osloboenja od plaanja poreza za diplomatska i konzularna

  predstavnitva, institucije i tijela Europske unije te meunarodne organizacije.

 • VI. POVRAT POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

  lanak 23.

  (1) Vlasnik motornog vozila na koje je plaen posebni porez prema odredbama Zakona moe radi

  ostvarenja prava na povrat posebnog poreza nadlenom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu

  ili iznosu motornog vozila. Prijava se podnosi najranije 14 dana prije nego to e biti obavljen izvoz

  ili iznos u dva primjerka na Obrascu PI-MV koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je

  sastavni dio.

  (2) Zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se nakon izvrenog iznosa ili izvoza motornog vozila

  iz Republike Hrvatske nadlenom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu ZP-MV koji je

  tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  (3) Iznimno, nadleni carinski ured e usvojiti zahtjev za povrat ako je motorno vozilo odjavljeno iz

  evidencije registriranih motornih vozila u roku od 14 dana od dana podnoenja prijave za izvoz ili

  iznos motornog vozila, a izvoz ili iznos motornog vozila iz Republike Hrvatske nije obavljen u tom

  roku zbog odustanka kupca, stanja na tritu i drugih slinih razloga. U tom sluaju carinski ured

  nee ponovno utvrivati ostatak iznosa posebnog poreza tom motornom vozilu.

  (4) Ako se u roku od 14 dana od dana podnoenja prijave o izvozu ili iznosu motorno vozilo ne

  odjavi iz evidencije registriranih motornih vozila ili ako se motorno vozilo u tom roku odjavi, a prije

  izvoza ili iznosa ponovno registrira u Republici Hrvatskoj, smatra se da prijava nije ni podnesena i

  vlasnik mora ponovno podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu da bi ostvario povrat posebnog poreza.

  (5) Vlasnikom motornog vozila na koje je plaen posebni porez prema odredbama Zakona koji ima

  pravo na povrat dijela plaenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz

  Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadlenog tijela

  smatra se osoba koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila i koja je

  odjavila motorno vozilo iz evidencije registriranih motornih vozila.

  (6) Iznimno od stavka 5. ovoga lanka, vlasnikom motornog vozila koji ima pravo na povrat dijela

  plaenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske smatrat e

  se fizika ili pravna osoba s prebivalitem ili sjeditem u Republici Hrvatskoj koja je prije izvoza ili

  iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske stekla vlasnitvo motornog vozila od osobe koja je u

  registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila.

  (7) Odredbe ovoga lanka odgovarajue se primjenjuju i na osobu koja je temeljem lanka 14. stavka

  1. Zakona platila posebni porez na motorno vozilo registrirano u drugoj dravi lanici Europske unije

  temeljem ugovora o najmu ili leasingu ili na osnovu posudbe.

  lanak 24.

  (1) Ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, moe

  ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva iz lanka 23. stavka

  2. ovoga Pravilnika, pri emu se iznos posebnog poreza za povrat utvruje u postotku od iznosa

  plaenog posebnog poreza prema Tablici 2, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo

  u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.

 • TABLICA 2

  Razdoblje uporabe ili registracije

  motornog vozila u Republici

  Hrvatskoj %

  0 dana do 1 mjesec 96

  1 mjesec do 2 mjeseca 93

  2 mjeseca do 3 mjeseca 90

  3 mjeseca do 4 mjeseca 88

  4 mjeseca do 5 mjeseci 86

  5 mjeseci do 6 mjeseci 84

  6 mjeseci do 7 mjeseci 82

  7 mjeseci do 8 mjeseci 81

  8 mjeseci do 9 mjeseci 80

  9 mjeseci do 10 mjeseci 79

  10 mjeseci do 11 mjeseci 78

  11 mjeseci do 12 mjeseci 77

  12 mjeseci do 13 mjeseci 76,04

  13 mjeseci do 14 mjeseci 75,08

  14 mjeseci do 15 mjeseci 74,12

  15 mjeseci do 16 mjeseci 73,16

  16 mjeseci do 17 mjeseci 72,20

  17 mjeseci do 18 mjeseci 71,24

  18 mjeseci do 19 mjeseci 70,28

  19 mjeseci do 20 mjeseci 69,32

  20 mjeseci do 21 mjesec 68,36

  21 mjesec do 22 mjeseca 67,40

  22 mjeseca do 23 mjeseca 66,44

  23 mjeseca do 24 mjeseca 65

  24 mjeseca do 26 mjeseci 63,58

  26 mjeseci do 28 mjeseci 62,16

  28 mjeseci do 30 mjeseci 60,74

  30 mjeseci do 32 mjeseca 59,32

  32 mjeseca do 34 mjeseci 57,90

  34 mjeseci do 36 mjeseci 56,48

  36 mjeseci do 38 mjeseci 55,06

  38 mjeseci do 40 mjeseci 53,64

  40 mjeseci do 42 mjeseca 52,22

  42 mjeseca do 44 mjeseca 50,80

  44 mjeseca do 46 mjeseci 49,38

  46 mjeseci do 48 mjeseci 47,96

  48 mjeseci do 51 mjesec 46,36

 • 51 mjesec do 54 mjeseca 44,76

  54 mjeseca do 57 mjeseci 43,16

  57 mjeseci do 60 mjeseci 41,56

  60 mjeseci do 64 mjeseca 40,06

  64 mjeseca do 68 mjeseci 38,56

  68 mjeseci do 72 mjeseci 37,06

  72 mjeseca do 78 mjeseci 35,26

  78 mjeseci do 84 mjeseca 33,46

  84 mjeseca do 90 mjeseci 31,66

  90 mjeseci do 96 mjeseci 29,86

  96 mjeseci do 102 mjeseca 28,06

  102 mjeseca do 108 mjeseci 26,26

  108 mjeseci do 114 mjeseci 24,46

  114 mjeseci do 120 mjeseci 22,66

  120 mjeseci do 132 mjeseca 21,72

  132 mjeseca do 144 mjeseca 21,12

  144 mjeseca do 156 mjeseci 20,52

  156 mjeseci do 168 mjeseci 19,92

  168 mjeseci do 180 mjeseci 19,32

  (2) Ako vlasnik podnese prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, smatra se da trai da se ostatak

  iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu utvrdi na temelju procjene u kojem sluaju

  se nee uzeti u obzir Tablica 2.

  (3) U svrhu primjene Tablice 2 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedeeg mjeseca koji

  po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu,

  smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

  (4) Za motorna vozila koja su oteena ili imaju nedostatke zbog kojih ne mogu biti koritena u

  prometu povrat posebnog poreza se ne moe ostvariti na temelju Tablice 2 i vlasnik motornog vozila

  da bi ostvario pravo na povrat posebnog poreza je duan podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu

  motornog vozila iz lanka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika.

  (5) Odredbe ovoga lanka odgovarajue se primjenjuju i na osobu koja je temeljem lanka 14. stavka

  1. Zakona platila posebni porez na motorno vozilo registrirano u drugoj dravi lanici Europske unije

  temeljem ugovora o najmu ili leasingu ili na osnovu posudbe.

  VII. REGISTRACIJA PROIZVOAA I TRGOVACA I POLAGANJE INSTRUMENTA

  OSIGURANJA PLAANJA POSEBNOG POREZA

  lanak 25.

  (1) Proizvoa, trgovac, trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim

  motornim vozilima su duni carinskom uredu nadlenom prema mjestu svog sjedita ili prebivalita

  najkasnije osam dana prije poetka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili drugog postupanja ureenog

  Zakonom podnijeti prijavu za upis u registar proizvoaa i trgovaca motornim vozilima. Prijava za

 • upis u registar podnosi se uporabom sustava elektronike razmjene podataka koristei elektroniki

  Obrazac PUR-MV koji je tiskan u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  (2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga lanka se prilae:

  1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana

  djelatnost podnositelja zahtjeva

  2. obavijest Dravnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj

  klasifikaciji djelatnosti

  3. izjava o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladita, saloni ili slino, ako se

  razlikuju od sjedita ili prebivalita proizvoaa, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima i

  4. dokaz o ispunjavanju minimalno tehniko-tehnolokih i drugih uvjeta za skladitenje i obavljanje

  trgovine sukladno posebnim propisima.

  (3) Osobe iz stavka 1. ovoga lanka obvezne su prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom

  prijave za upis u registar proizvoaa i trgovaca motornim vozilima, kao i prestanak djelatnosti zbog

  koje su upisane u registar proizvoaa i trgovaca motornim vozilima u roku od osam dana od dana

  nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvrenu promjenu.

  (4) Nadleni carinski ured e brisati proizvoaa, trgovca, trgovca rabljenim motornim vozilima i

  registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima iz registra proizvoaa i trgovaca motornim

  vozilima na njegov zahtjev ili po slubenoj dunosti. O opravdanosti brisanja odluuje nadleni

  carinski ured vodei rauna da proizvoa, trgovac, trgovac rabljenim motornim vozilima i

  registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog

  poreza.

  lanak 26.

  (1) Proizvoa i trgovac su duni uz prijavu za upis u registar proizvoaa i trgovaca motornim

  vozilima poloiti instrument osiguranja plaanja posebnog poreza kojim se jami uplata posebnog

  poreza kojeg je proizvoa ili trgovac obvezan uplatiti u ime i za raun stjecatelja motornog vozila.

  (2) Instrument osiguranja iz stavka 1. ovoga lanka mogue je podnijeti u obliku:

  1. bankovne garancije iji rok ne moe biti krai od roka u kojem obveza uplate moe nastati,

  produen za tri mjeseca ili

  2. bjanko zadunice ili

  3. zadunice.

  (3) Ako su proizvoa ili trgovac kao instrument osiguranja podnijeli bjanko zadunicu ili

  zadunicu, a nadleni carinski ured utvrdi da proizvoa ili trgovac kasni s uplatama posebnog

  poreza, neredovito ili nepotpuno podnose mjesena izvjea, na drugi nain kre porezne propise ili

  ako se zbog drugih okolnosti moe zakljuiti da e namirenje posebnog poreza biti oteano ili

  onemogueno, carinski ured e obavijestiti proizvoaa ili trgovca da je umjesto bjanko zadunice ili

  zadunice kao instrument osiguranja duan podnijeti bankovnu garanciju u visini jamstvene svote

 • odreene prema lanku 30. ovoga Pravilnika. Ako proizvoa ili trgovac ne podnesu bankovnu

  garanciju u ostavljenom roku carinski ured e rjeenjem proizvoau ili trgovcu privremeno zabraniti

  daljnje obavljanje djelatnosti sukladno lanku 23. Zakona.

  lanak 27.

  (1) Bankovna garancija se izdaje u tri istovjetna primjerka koji se podnose na ovjeru Sredinjem

  uredu.

  (2) Sredinji ured odluuje o prihvaanju bankovne garancije biljekom na obrascu garancije u

  obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Sredinjem uredu, a dva

  primjerka ovjerene garancije se vraaju proizvoau ili trgovcu, od kojih se jedan primjerak

  dostavlja izdavatelju garancije.

  (3) Sredinji ured moe prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjeditem u Republici

  Hrvatskoj.

  (4) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao jamac obvezuje da e podmiriti dug po osnovi

  posebnog poreza kojeg proizvoa ili trgovac nije platio do njegovog dospijea.

  lanak 28.

  (1) Bankovnu garanciju mogue je prije isteka roka valjanosti produiti.

  (2) Ako proizvoa ili trgovac podnosi novu garanciju, iznos posebnog poreza koji je bio osiguran

  prethodnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno dug koji moe jo nastati, moraju biti

  osigurani novom bankovnom garancijom. Nova bankovna garancija mora sadravati klauzulu da se

  iz nje moe naplatiti i iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom.

  (3) Izdavatelj garancije moe opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se

  u pisanom obliku Sredinjem uredu potom preporueno s povratnicom. Opoziv stupa na snagu

  osmoga dana od dana primitka.

  (4) U sluaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana stupanja na snagu

  bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije moe se pozvati na plaanje duga do

  isteka produenog roka vaenja garancije iz lanka 26. stavka 2. toke 1. ovoga Pravilnika raunajui

  od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

  lanak 29.

  (1) Bankovna garancija za osiguranje plaanja posebnog poreza mora sadravati sljedee podatke:

  1. broj garancije

  2. razdoblje vaenja garancije

  3. iznos jamstvene svote garancije

  4. odredbu o njezinoj primjeni na prvi poziv i bez prigovora

 • 5. podatke o izdavatelju garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedite,

  broj iro-rauna te naziv banke ili druge organizacije pri kojoj je otvoren)

  6. podatke o proizvoau ili trgovcu (naziv tvrtke, sjedite, osobni identifikacijski broj (OIB))

  7. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja

  8. datum i mjesto izdavanja garancije

  9. ovjeru Sredinjeg ureda o prihvatu garancije (broj, datum, potpis ovlatenog slubenika te peat)

  10. potpis ovlatene osobe i peat izdavatelja garancije.

  (2) Banka izdaje garanciju u sadraju sukladnom stavku 1. ovoga lanka prema Obrascu A koji je

  tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  lanak 30.

  (1) Visinu jamstvene svote bankovne garancije odreuje nadleni carinski ured u iznosu koji

  namirenje posebnog poreza u svakom trenutku ini sigurnim, vodei rauna o pouzdanosti i

  financijskoj stabilnosti, opsegu i dosadanjem poslovanju proizvoaa ili trgovca.

  (2) Iznos jamstvene svote bankovne garancije ne moe biti nii od 50.000,00 kuna.

  (3) Visina jamstvene svote bankovne garancije za trgovca koji zapoinje djelatnost prodaje motornih

  vozila odreuje se na temelju opsega oekivane prodaje.

  lanak 31.

  (1) Bjanko zadunica ili zadunica podnosi se carinskom uredu nadlenom prema sjeditu

  podnositelja zahtjeva.

  (2) U postupku prihvata, polaganja i povrata bjanko zadunice ili zadunice odgovarajue se

  primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

  lanak 32.

  (1) Bankovna garancija se vraa proizvoau ili trgovcu nakon isteka roka vaenja, odnosno

  produenog roka vaenja iz lanka 26. stavka 2. toke 1. ovoga Pravilnika.

  (2) Bjanko zadunica ili zadunica se vraa proizvoau ili trgovcu nakon brisanja iz registra

  proizvoaa i trgovaca motornim vozilima uz uvjet da nema nepodmirenih obveza s osnove plaanja

  posebnog poreza.

  (3) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice, bankovna garancija moe se

  vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga lanka:

  1. ako Sredinji ured utvrdi da su namireni svi dugovi koji su bili osigurani bankovnom garancijom,

  odnosno da mogui dug vie ne moe nastati;

 • 2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije prije isteka roka prethodno vaee garancije

  podnese novu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno vaee

  garancije, a nova garancija prema utvrenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje

  jamstvenih obveza po prethodno vaeoj garanciji.

  lanak 33.

  (1) Carinska uprava moe odobriti da instrument osiguranja umjesto proizvoaa, trgovca i

  registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima poloi druga osoba pri emu se smisleno

  primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

  (2) Carinska uprava moe odobriti da instrument osiguranja za druge trgovce na podruju Republike

  Hrvatske koji su u svojstvu koncesionara ili slinom svojstvu podnese trgovac koji je generalni

  zastupnik ili uvoznik odreene marke motornih vozila.

  (3) Banka izdaje garanciju u sadraju sukladnom lanku 29. stavku 1. prema Obrascu B koji je tiskan

  u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  VIII. REGISTRIRANI TRGOVAC RABLJENIM MOTORNIM VOZILIMA

  lanak 34.

  (1) Pravna ili fizika osoba odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima koji eli poslovati kao

  registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima uz prijavu za upis u registar proizvoaa i trgovaca

  motornim vozilima za status registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima duan je nadlenom

  carinskom uredu priloiti zahtjev za izdavanje odobrenja.

  (2) Zahtjev za izdavanje poreznog odobrenja mora sadravati sljedee:

  1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedite, adresu i podatke za kontakt,

  mjesto voenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

  2. vrstu, trgovaki naziv i tarifnu oznaku predmeta oporezivanja iz Kombinirane nomenklature

  3. okvirnu koliinu motornih vozila koje uvozi, unosi ili nabavlja radi daljnje prodaje

  4. dokumentaciju o lokaciji skladita, prodajnih salona i slino s opisom prostorija

  5. opis rada raunovodstvenog sustava i

  6. nain obrauna i plaanja posebnog proreza, i to:

  a) primjenom Tablice 1 ovoga Pravilnika ili

  b) procjenom prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tritu u Republici Hrvatskoj

  od ije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnoenja porezne prijave na

  temelju raspoloivih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tritu.

  (3) Uz zahtjev podnositelj prilae sljedee dokaze:

 • 1. izjavu kojom se obvezuje poloiti bankovnu garanciju prije izdavanja odobrenja

  2. zahtjev za odreivanje visine jamstvene svote bankovne garancije

  3. potvrdu nadlenog tijela o zadovoljavanju minimalno tehniko-tehnolokih uvjeta sukladno

  posebnim propisima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajui akt nadlenog tijela o zadovoljavanju

  minimalnih tehnikih ili drugih uvjeta sukladno posebnim propisima

  4. potvrdu nadlenog tijela o redovnom podmirenju poreznih obveza, ne stariju od 15 dana

  5. podatke o bonitetu i solventnosti, i to obrazac BON-1 za prethodno obraunsko razdoblje i BON-

  2/SOL-2 ne stariji od mjesec dana, ovjeren od strane nadlene financijske agencije.

  (4) Na zahtjev nadlenog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne

  podatke.

  lanak 35.

  (1) Porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima izdaje se na neodreeno

  vrijeme.

  (2) Nadleni carinski ured najmanje jednom godinje provjerava ispunjava li registrirani trgovac

  rabljenim motornim vozilima ope uvjete propisane Zakonom.

  (3) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezan je obavijestiti nadleni carinski ured o

  svim izmjenama podataka u poreznom odobrenju, kao i statusnih promjena u roku od osam dana od

  dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvrenu promjenu.

  lanak 36.

  (1) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezan je prije izdavanja odobrenja poloiti

  instrument osiguranja plaanja posebnog poreza u obliku bankovne garancije kojim se jami uplata

  posebnog poreza kojeg je registrirani trgovac obvezan uplatiti u ime i za raun stjecatelja motornog

  vozila.

  (2) U smislu izdavanja, vaenja i sadraja bankovne garancije, odgovarajue se primjenjuju odredbe

  lanaka 26., 27., 28., 29., 30., 32. i 33. ovoga Pravilnika.

  (3) Banka izdaje garanciju u sadraju sukladnom lanku 29. stavku 1. prema Obrascu A koji je tiskan

  u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, odnosno u sadraju sukladnom lanku 29.

  stavku 1. prema Obrascu B koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  lanak 37.

  (1) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obraunava i plaa posebni porez sukladno

  izdanom poreznom odobrenju za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, i to temeljem

  Tablice 1 ovoga Pravilnika ili koritenjem podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na

  hrvatskom tritu sukladno izdanom poreznom odobrenju za registriranog trgovca rabljenim

  motornim vozilima. Poreznim odobrenjem za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima

  odobrava se koritenje iskljuivo jednog naina obrauna i plaanja posebnog proreza.

 • (2) Poreznim odobrenjem za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima odreuju se uvjeti i

  nain koritenja podataka o cijenama motornih vozila na hrvatskom tritu radi obrauna posebnog

  poreza.

  (3) U sluaju primjene Tablice 1 uzima se u obzir razdoblje od prve registracije rabljenog motornog

  vozila do izdavanja rauna osobi koja stjee motorno vozilo radi uporabe na cestama u Republici

  Hrvatskoj.

  (4) Za svako prodano motorno vozilo registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima mora

  posjedovati isprave iz kojih nedvojbeno proizlaze svi elementi obrauna posebnog poreza te koji

  potvruju istovjetnost svih podataka na temelju kojih je posebni porez obraunat.

  (5) Kod obraunavanja posebnog poreza odgovarajue se primjenjuju odredbe lanka 9. stavaka 2.,

  3., 5., 6., 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika.

  IX. IZVJEIVANJE

  lanak 38.

  Mjeseno izvjee o obraunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila proizvoa, trgovac i

  registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima dostavljaju uporabom sustava elektronike

  razmjene podataka do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu MI-MV koji je tiskan u

  Prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

  X. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIKE RAZMJENE PODATAKA

  lanak 39.

  Uporaba sustava elektronike razmjene podataka detaljnije je ureena posebnim provedbenim

  propisom o podnoenju troarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava

  elektronike razmjene podataka te o uvjetima i nainu ostvarivanja elektronikog prijenosa podataka

  i elektronike komunikacije s Carinskom upravom.

  XI. POSTUPANJE S ODUZETIM MOTORNIM VOZILIMA

  lanak 40.

  (1) Kada se nakon izvrnosti rjeenja o naplati posebnog poreza na motorna vozila koja su

  nezakonito upotrebljavana na podruju Republike Hrvatske utvrdi da porezna obveza nije plaena,

  niti je poloeno dostatno sredstvo osiguranja, nadleni carinski ured e u sluaju da je motorno

  vozilo stavljeno pod nadzor radi osiguranja naplate posebnog poreza rjeenjem o izvrenju oduzeti

  motorno vozilo i odrediti njegovu prodaju.

  (2) Nadleni podruni carinski ured prodaje oduzeta motorna vozila najkasnije u roku od 30 dana od

  dana izvrnosti rjeenja o oduzimanju motornog vozila i odreivanju njegove prodaje.

  (3) Oduzeta motorna vozila se izlau javnoj prodaji ili prodaju putem internetske prodaje (aukcije).

 • (4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, oduzeta motorna vozila se mogu prodati neposrednom

  pogodbom dravnim tijelima i tijelima koja imaju javne ovlasti.

  (5) Podruni carinski ured moe do dana objave javne prodaje, internetske prodaje (aukcije) ili

  provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito uporabila motorno

  vozilo na podruju Republike Hrvatske omoguiti otkup motornog vozila uz uvjet plaanja duga s

  osnove posebnog poreza i svih trokova nastalih provedbom odnosnog postupka (trokovi

  prikupljanja, uvanja, prodaje motornih vozila i slino).

  (6) U postupanju s oduzetim motornim vozilima provodi se urni postupak.

  (7) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz lanka 24. Zakona se ne

  primjenjuju na motorna vozila koja istovremeno podlijeu primjeni carinskih propisa i koja se

  stavljaju pod carinski nadzor.

  (8) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz lanka 24. Zakona se

  primjenjuju ako se motorno vozilo primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga

  je nezakonito uporabila na podruju Republike Hrvatske, a porezna obveza nije podmirena.

  lanak 41.

  (1) Javnu prodaju oduzetih motornih vozila provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg

  imenuje proelnik podrunog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva lana te

  zamjenika predsjednika i zamjenika lanova.

  (2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi veinom glasova i o svom radu sastavlja

  zapisnik.

  lanak 42.

  (1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvruje vrijednost motornog vozila za svrhu javne

  prodaje, odnosno poetnu otkupnu cijenu.

  (2) Povjerenstvo utvruje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje uz odgovarajuu

  primjenu lanka 11. Zakona uzimajui u obzir u svakom pojedinom sluaju, izmeu ostaloga, i:

  1. da poetna otkupna cijena obvezno ukljuuje iznos posebnog poreza koji je utvren rjeenjem

  zbog nezakonite uporabe motornog vozila na podruju Republike Hrvatske, te

  2. svrhu provedbe javne prodaje.

  lanak 43.

  (1) Javna prodaja se objavljuje najkasnije 8 dana prije dana odreenog za javnu prodaju na

  internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

  (2) Oglas o javnoj prodaji obvezno sadri podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju

  motornog vozila, poetnoj otkupnoj cijeni, visini jamevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i

  vremenu predvienom za razgledavanje motornog vozila, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali

 • potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspjenu provedbu javne

  prodaje.

  (3) Razgledavanje motornih vozila namijenjenih javnoj prodaji vri se unutar razdoblja od 5 dana

  prije javne prodaje ili istog dana kada se odrava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ogranieno

  ovisno o broju ponuenih motornih vozila za javnu prodaju i moe iznositi od minimalno jednog do

  maksimalno tri sata.

  (4) Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizike osobe pod uvjetom da uplate oglasom

  odreenu visinu jamevine koja iznosi 10% poetne otkupne cijene motornog vozila. Uplata

  jamevine vri se iskljuivo uplatom gotovine o emu podruni carinski ured izdaje potvrdu o

  uplaenoj jamevini u tri primjerka, od kojih dva zadrava, a jedan predaje uplatitelju.

  (5) Na javnoj prodaji moe sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije zapoinjanja javne prodaje

  podnese potvrdu o uplaenoj jamevini.

  lanak 44.

  (1) Prva javna prodaja se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila

  jamevinu.

  (2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano

  uplaenom jamevinom ponudila vii iznos od poetne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuene

  cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najvii iznos.

  (3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan

  ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

  (4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano

  uplaenom jamevinom ponudio vii iznos od poetne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuene

  cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najvii iznos.

  (5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za motorno vozilo i nakon treeg javnog poziva

  na javnoj prodaji nije ponuen vei iznos od poetne otkupne cijene.

  lanak 45.

  (1) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna

  prodaja se moe ponoviti jo jedanput uz uvjete propisane lancima 43. i 44. ovoga Pravilnika i

  najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

  (2) Za svrhu ponovljene javne prodaje i uz odgovarajuu primjenu lanka 42. ovoga Pravilnika

  povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvruje vrijednost motornog vozila, odnosno poetnu

  otkupnu cijenu.

  lanak 46.

  (1) Ako ponuditelj s propisano uplaenom jamevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju

  prve i druge javne prodaje te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi vii iznos od poetne

 • cijene za motorno vozilo izloeno javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo

  na povrat uplaenog iznosa jamevine.

  (2) Svaka uplaena jamevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio

  jamevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

  lanak 47.

  (1) Kupac preuzima motorno vozilo u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod

  uvjetom da je u tom roku na propisani raun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

  (2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga lanka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom

  gubi pravo na povrat uplaenog iznosa jamevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj

  prodaji.

  (3) U sluaju iz stavka 2. ovoga lanka javna prodaja se moe ponoviti jo jedanput uz odgovarajuu

  primjenu lanka 45. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje.

  (4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz lanka 41. ovoga Pravilnika potvruje

  da je preuzeo motorno vozilo, a nadleni podruni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne

  prodaje koja obvezno sadri naznaku da je iznos ostvaren javnom prodajom podmiren i da je tako

  ujedno plaen i iznos posebnog poreza.

  lanak 48.

  (1) Internetska prodaja (aukcija) se provodi prema pravilima koja se objavljuju na internetskim

  stranicama Carinske uprave.

  (2) Carinska uprava moe ovlastiti pravnu osobu koja je registrirana za obavljanje poslova

  zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za raun Carinske uprave provede postupak internetske

  prodaje (aukcije). Pravila te uvjeti i nain provedbe internetske prodaje (aukcije) utvruju se

  ugovorom izmeu Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u

  prodaji pokretnina.

  lanak 49.

  Oduzeta motorna vozila koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspiju prodati na javnoj prodaji ili

  putem internetske prodaje (aukcije) te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom

  pogodbom smatraju se imovinom kojom upravlja i raspolae Carinska uprava.

  lanak 50.

  (1) Trokovi provedbe postupka iz lanka 24. stavka 9. Zakona se odnose na trokove prikupljanja,

  uvanja i prodaje motornih vozila.

  (2) Trokovi prikupljanja motornih vozila se plaaju sukladno stvarno nastalim trokovima koji se

  dokazuju raunom sa specifikacijom izvrenih usluga od strane fizike ili pravne osobe koja je

  izvrila radnje prikupljanja motornog vozila ili prema obraunu sa specifikacijom trokova koji

  sastavlja podruni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja motornog vozila koje je

  neposredno izvrio podruni carinski ured.

 • (3) Trokovi uvanja motornih vozila se plaaju sukladno stvarno nastalim trokovima koji se

  dokazuju raunom sa specifikacijom izvrenih usluga od strane fizike ili pravne osobe koja je

  izvrila uslugu uvanja motornog vozila ili prema obraunu sa specifikacijom trokova koji sastavlja

  podruni carinski ured i koji se odnose na trokove uvanja motornog vozila koje je neposredno

  izvrio podruni carinski ured, pri emu podruni carinski ured moe utvrditi da se trokovi plaaju u

  paualnom iznosu koji ne moe biti vii od 100,00 kuna po svakom zapoetom danu uvanja.

  (4) Troak prodaje motornog vozila plaa se u paualnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno

  vozilo koje se izlae javnoj prodaji ili internetskoj prodaji (aukciji).

  (5) O odreivanju paualnih iznosa prema ovome lanku proelnik podrunog carinskog ureda

  donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploi.

  XII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 51.

  Za motorna vozila koja se na dan 1. sijenja 2017. godine zateknu na stanju zaliha kod trgovaca

  rabljenim motornim vozilima i za koja nije nastala obveza obraunavanja i uplate posebnog poreza

  na motorna vozila, trgovac rabljenim motornim vozilima je obvezan carinskom uredu nadlenom

  prema svom sjeditu podnijeti poreznu prijavu za obraun i plaanje posebnog poreza na svoje ime

  najkasnije u roku od 15 dana od dana prodaje ili nabave za vlastite potrebe motornog vozila

  namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj ili u svakom sluaju najkasnije do 1.

  lipnja 2017. godine za sva motorna vozila neovisno o tome jesu li prodana za uporabu na cestama u

  Republici Hrvatskoj. U tom e razdoblju trgovac rabljenim motornim vozilima uz poreznu prijavu za

  obraun i plaanje posebnog poreza priloiti raun o nabavi motornog vozila te raun koji je izdao

  kupcu. U poreznoj prijavi, u rubrici napomena treba naznaiti da se radi o motornom vozilu

  zateenom na stanju na dan 1. sijenja 2017. godine.

  lanak 52.

  Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

  (Narodne novine, broj 52/2013, 90/2013, 140/2013, 116/2014, 152/2014 i 31/2015).

  lanak 53.

  Ovaj Pravilnik objavit e se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u

  Narodnim novinama.

  KLASA:

  URBROJ:

  Zagreb,

  Ministar financija

  dr. sc. Zdravko Mari