NAJAVLJENE PROMJENE U - e-profi.hr PROPISA POREZNE REFORME 1. Zakon o porezu na dohodak –novi 2. Zakon o doprinosima - izmjene i dopune 3. Zakon o porezu na dobit –izmjene i dopune

Embed Size (px)

Text of NAJAVLJENE PROMJENE U - e-profi.hr PROPISA POREZNE REFORME 1. Zakon o porezu na dohodak –novi 2....

 • NAJAVLJENE PROMJENE U OPOREZIVANJU PLAA I

  DRUGOG DOHOTKA

  dr. sc. Marija Zuber

  savjetnica-urednica, HZ RIF

  Tuheljske Toplice, studeni 2016.

 • PAKET PROPISA POREZNE REFORME

  1. Zakon o porezu na dohodak novi 2. Zakon o doprinosima - izmjene i dopune3. Zakon o porezu na dobit izmjene i dopune 4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost izmjene i dopune5. Zakon o porezu na promet nekretnina novi6. Zakon o lokalnim porezima novi 7. Zakon o troarinama izmjene i dopune8. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila - izmjene9. Opi porezni zakon novi

  10. Zakon o administrativnoj suradnji na podruju poreza novi 11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom izmjene i dopune12. Zakon o Poreznoj upravi novi13. Zakon o Carinskoj slubi izmjene i dopune14. Zakon o poreznom savjetnitvu izmjene i dopune15. Zakon o upravnim pristojbama novi

 • TO SE ELI POSTII POREZNOM REFORMOM (IZ OBRAZLOENJA VLADE RH)

  Smanjenje ukupnog poreznog optereenja

  Poticanje konkurentnosti gospodarstva

  Izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava

  Stabilan, odriv i jednostavan porezni sustav to podrazumijeva irenje porezne osnovice

  ukidanje nekonkurentnih poreznih rashoda (izuzea, olakica i osloboenja kojimoraju imati tono odreenu svrhu, biti pravilno i ciljano odabrani, utemeljenina realnim potrebama te usklaeni s ekonomskim i socijalnim ciljevima)

  Pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije smanjenje trokova voenja evidencija te ukidanje pojedinih obrazaca

  Pruanje vee pravne sigurnosti poreznim obveznicima transparentniji i stabilniji porezni propisi

  promjena uloge Porezne uprave, kako bi postala partnerski servis graana ipoduzetnika

 • NAJVANIJI PRIGOVORI SADANJEM SUSTAVU OPOREZIVANJA DOHOTKA (navedeni kao razlog donoenja novog Zakona)

  visoko porezno optereenje rada (u prihodima od poreza na dohodaknajvie sudjeluje porez iz plaa cca 90% prihoda od poreza na dohodak)

  niska razina dohotka na kojoj poinje oporezivanje stopom od 40%(porezna osnovica preko 13.200 kn mjeseno), to negativno utjee nakonkurentnost visokoobrazovanih kadrova

  komplicirane, nejasne i nepravedne odredbe o obveznom i dobrovoljnompodnoenju godinje prijave, to zbunjuje porezne obveznike i uzrokujepravnu nesigurnost

 • PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  (u dijelu kojim se ureuje dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak)

 • IZVORI DOHOTKA - KLASIFIKACIJA IZVORA DOHODAKA NIJE IZMIJENJENA

  1. Dohodak od nesamostalnog rada (plae i mirovine)

  2. Dohodak od samostalne djelatnosti

  3. Dohodak od imovine i imovinskih prava

  4. Dohodak od kapitala

  5. Dohodak od osiguranja

  6. Drugi dohodak

 • NOVI INSTITUT: OPSEG POREZNE OBVEZE

  OPSEG POREZNE OBVEZE

  REZIDENTA:

  dohodak od nesamostalnog rada

  dohodak od samostalne djelatnosti

  dohodak od imovine i imovinskih prava

  dohodak od kapitala

  dohodak od osiguranja

  drugi dohodak

  koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (naelo svjetskog dohotka)

  OPSEG POREZNE OBVEZE NEREZIDENTA:

  dohodak iz svih navedenih izvora koji nerezident ostvari u tuzemstvu (naelo tuzemnog dohotka)

 • NOVI POREZNI INSTITUTI

  GODINJI DOHODAK KONANI DOHODAK

  Dohodak od nesamostalnog rada (plae i mirovine)

  Dohodak od samostalne djelatnosti Drugi dohodak

  Dohodak od imovine i imovinskih prava (koji se oporezuje po rjeenju PU ili paualno ili porezom po odbitku)

  Dohodak od kapitala Dohodak od osiguranja Dohodak od samostalne djelatnosti

  koji se oporezuje paualno Drugi dohodak po osnovi povrata

  doprinosa Dohodak ostvaren po osnovi razlike

  vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je steena

 • OPSEG POREZNE OBVEZE

  GODINJI DOHODAK KONANI DOHODAK

  Plaanje predujmova poreza tijekom godine

  Kumulativni godinji obraun (sintetiki dohodak), osim za iznos drugog dohotka koji se pod propisanim uvjetima smatra konanim

  Oporezivanje po propisanim stopama

  Porezni obveznici po osnovi tih dohodaka nemaju mogunost koritenja osobnih odbitaka

  Nema godinjeg oporezivanja

 • NOVI INSTITUT: OSNOVICA OSOBNOG ODBITKA

  Uvodi se odreivanje iznosa osobnog osobnog odbitka kao veliine koja je meuzavisnosti s visinom neto minimalne plae

  Osnovni osobni odbitak =1,5 x NMP

  3.120,00 20% = 2.496,00 (zaokrueno na 2.500,00 kn)

  2.500,00 kn = OSNOVICA OSOBNOG ODBITKA

  NAJAVA:

  - svi e se iznosi relevantni za primjenu propisa o porezu na dohodak odreivati u odnosu na osnovicu osobnog odbitka, tj. u odnosu na neto minimalnu plau

 • OSNOVNI OSOBNI ODBITAK

  OSNOVNI OSOBNI ODBITAK SADA PRIJEDLOG OD 1.1.2017.

  Za porezne obveznike s prebivalitem izvan

  porezno potpomognutih podruja2.600,00 3.800,00

  Za umirovljenike u visini mirovine,

  najmanje 2.600,00

  najvie 3.800,00

  3.800,00

  Za porezne obveznike iz I. skupine prema stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH i na podruju Grada Vukovara

  3.500,00 3.800,00

  Za porezne obveznike iz II. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH

  3.000,00 3.800,00

 • UVEANJE OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRAVANE LANOVE OBITELJI

  lan obitelji SADA PRIJEDLOG OD 1.1.2017.

  OSNOVICA 2.600,00 2.500,00

  OPIS Faktor Iznos Faktor Iznos

  Uzdravani lan 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00

  Prvo dijete 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00

  Drugo dijete 0,7 1.820,00 1,0 2.500,00

  Tree dijete 1,0 2.600,00 1,4 3.500,00

  etvrto dijete 1,4 3.640,00 1,9 4.750,00

  Peto dijete 1,9 4.940,00 2,5 6.250,00

  esto dijete 2,5 6.500,00 3,2 8.000,00

 • UVEANJE OSOBNOG ODBITKA ZA INVALIDNOST POREZNOG OBVEZNIKA I LANOVA OBITELJI

  Invalidnost SADAPRIJEDLOG OD

  1.1.2017.

  OSNOVICA 2.600,00 2.500,00

  OPIS Faktor Iznos Faktor Iznos

  Osobe s invaliditetom 0,3 780,00 0,4 1.000,00

  Osobe s invaliditetom po jednoj

  osnovi 100% i/ili koje radi

  invalidnosti imaju, na temelju

  posebnih propisa, pravo na

  doplatak za pomo i njegu

  1,0 2.600,00 1,5 3.750,00

 • KRUG UZDRAVANIH LANOVA OBITELJI

  Suava se krug uzdravanih lanova obitelji, ali s primjenom od 1. sijenja 2018. godine

  Uzdravanim lanovima ue obitelji smatraju se:

  brani drug (s njim su prema novom Opem poreznom zakonu izjednaeni izvanbrani drug i ivotni partner l. 15. novog OPZ-a, poloaj izvanbrane zajednice)

  djeca

  roditelji poreznog obveznika

  punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu

  Do 31. prosinca 2017. uzdravanim lanom ue obitelji smatraju se osobe propisane sada vaeim Zakonom o porezu na dohodak (iri krug, ukljuuje i roditelje branog suprunika, pretke i potomke u izravnoj liniji)

 • UVJETI PRIZNAVANJA OSOBNOG ODBITKA ZA UZDRAVANOG LANA

  Uzdravanim lanovima ue obitelji i uzdravanom djecom smatraju se fizike osobe iji oporezivi primici, primici na koje se ne plaa porez i primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godinjoj razini(esterostruki iznos osnovice osobnog odbitka)

 • KOJI SE PRIMICI NE URAUNAVAJU U GODINJI LIMIT OD 15.000,00 KN novo: 3., 4. i 9.1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora2. doplatak za djecu3. novana pomo koju ostvaruje nezaposlena osoba u visini 50%

  proraunske osnovice4. novana naknada osobi koja ostvaruje pravo na naknadu do visine 50%

  proraunske osnovice prema zakonu kojim se ureuju rodiljne i roditeljske potpore

  5. potpore za novoroene, odnosno primitak za opremu novoroenog djeteta

  6. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja7. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdravanje od roditelja

  ili lanova ue obitelji i/ili8. naknada trokova prijevoza na posao i s posla mjesnim i meumjesnim

  javnim prijevozom i naknada trokova slubenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaa porez na dohodak

  9. donacije za lijeenje, kupnju lijekova i ortopedskih pomagala

 • POREZNA KARTICA PK I PREBIVALITE/BORAVITE POREZNOG OBVEZNIKA

  Od 1. sijenja 2018.:

  Uvodi se mogunost dostavljanja porezne kartice PK elektronskim putem

  Prijava promjene podataka u PK kartici:

  - u roku 30 dana

  - preko poslodavca ili izravno u sustavu e-graani

  Od 1. sijenja 2017.:

  Podaci o prebivalitu/boravitu poreznog obveznika nee se smatrati poreznom tajnom za isplatitelja dohodaka (sada: upozoravajua greka u JOPPD obrascu)

 • DODATNO UVEANJE OSOBNOG ODBITKA za iznose doprinosa plaenih za obvezno zdravstveno

  osiguranje ako porezni obveznik nije drukije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje

  za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznaenim na iroraun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekuoj godini podnesena godinja porezna prijava i utvren godinji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a pod odreenim uvjetima i za vie od 2% primitaka (sada: ako je u prethodnoj godini podnosio godinju poreznu prijavu)

 • OSOBNI ODBITAK NEREZIDENTA

  PRAVILO:

  Pravo na osobni odbitak samo za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu

  Mogunost uveanja osobnog odbitka za plaene doprinose za zdravstveno osiguranje i za dana darovanja

  IZNIMKA ZA REZIDENTE DRAVA LANICE