of 16 /16
1 Najväčším bohatstvom, najvyššou hodnotou Najväčším bohatstvom, najvyššou hodnotou každého človeka, každého jedinca je ZDRAVIE každého človeka, každého jedinca je ZDRAVIE Operačný program Zdravotníctvo Operačný program Zdravotníctvo Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR

Najväčším bohatstvom, najvyššou hodnotou každého človeka, každého jedinca je ZDRAVIE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Najväčším bohatstvom, najvyššou hodnotou každého človeka, každého jedinca je ZDRAVIE. Operačný program Zdravotníctvo Ministerstvo zdravotníctva SR. Operačný program Zdravotníctvo. Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR Cieľ: Konvergencia → HDP SR > 75 % Ø HDP EÚ 25 Zdroj: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Najväčším bohatstvom, najvyššou hodnotou každého človeka, každého jedinca je ZDRAVIE

 • Najvm bohatstvom, najvyou hodnotou kadho loveka, kadho jedinca je ZDRAVIEOperan program Zdravotnctvo

  Ministerstvo zdravotnctva SR

 • Operan program Zdravotnctvo Riadiaci orgn:Ministerstvo zdravotnctva SR

  Cie: Konvergencia HDP SR > 75 % HDP E 25

  Zdroj:Eurpsky fond regionlneho rozvoja investcie

  Globlny cie: Zlepenie podmienok ovplyvujcich zdravotn stav obyvatestva, prostrednctvom zvyovania kvality, efektvnosti, dostupnosti a bezpenosti zdravotnej starostlivosti apodpory zdravia, v rmci zdravotnckej infratruktry

 • Zkladom prosperujcej, produktvnej spolonosti je ZDRAV LOVEKLepie zdravie pre kadho jedinca je naim hlavnm cieom.Operan program ZdravotnctvoZ tohto zornho uhla je tvoren OP Zdravotnctvo, ktor vychdza z analz sasnho status quo,

  zdravotnho stavu obyvatestva SR a stavu MTZ zdravotnckej infratruktry

 • Operan program ZdravotnctvoANALZA ZDRAVOTNHO STAVU OBYVATEOV SR

  Chorobnos - Pri porovnvan so ttmi E 15 Slovensk republika vykazuje horiu rove zdravotnho stavu obyvatestva (podobne aj ostatn nov lensk tty).

  mrtnos - Hlavnmi prinami vysokej miery mrtnosti obyvatestva SR, s ochorenia, ktor maj najvy podiel na chorobnosti obyvatestva SR - v OPZ definovan ako skupina 5:

  ochorenia obehovej sstavy ndory vonkajie priny ochoren a mrt choroby dchacej sstavy choroby trviacej sstavy

 • Vysok mrtnos

  Vysok chorobnos

  Prceneschopnos aznen ivotn rove

  Niia stredn dka ivota pri naroden vporovnan spriemerom EOperan program Zdravotnctvoprinadsledok

 • ANALZA MATERILNO TECHNICKEJ ZKLADNEZdravotnckej infratruktry

  stavnch poskytovateov zdravotnej starostlivostiPri porovnan budov (PS a SO) nemocnc poda technicko-prevdzkovho stavu je kritick situcia uveobecnch nemocnc ipecializovanch nemocnc.Zdravotncka technika s priemernm vekom 10 rokov je v tdiu ke jej urit via as, ztechnickho hadiska, vyaduje urchlen obnovu. Vek as zariaden je vstave, ke prekrauj svoju ivotnos amono ich povaova za odpsan.

  Ambulantnch poskytovateov zdravotnej starostlivostiZvery analzy stavebnch objektov a prevdzkovch sborov budov azdravotnckej techniky stavnch zdravotnckych zariaden s plne aplikovaten aj pri zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti aNrodnej transfznej sluby.

  Operan program Zdravotnctvo

 • Operan program ZdravotnctvoPrioritn os 2 Podpora zdravia apredchdzanie zdravotnm rizikm rekontrukcia amodernizcia budov dodvka zdravotnckej techniky high technology (diagnostick, detekn, demontran a in) dodvka IT ainho prstrojovho vybavenia

  Prioritn os 1 Modernizcia zdravotnckeho systmu nemocnc vstavba novch kapact, likvidcia starch kapact rekontrukcia amodernizcia budov dodvka zdravotnckej techniky high technology (diagnostick, operan a in) dodvka IKT ainho prstrojovho vybaveniaNrodn projekty: dodvka mobilnch mamografickch jednotiek dobudovanie infratruktry transfznych sluieb v SR

  zdravotnckej infratruktry:R I E E N I E: obnova, rekontrukcia, modernizcia a vstavba Nemocnc (kuratva)Poliklink a ZS (prevencia)T e m a t i c k a z e m n k o n c e n t r c i a

 • Operan program Zdravotnctvo Prioritn os 1Modernizcia zdravotnckeho systmu nemocnc

  pecifick cie prioritnej osi 1Zabezpei vstavbu, obnovu, rekontrukciu amodernizciu zdravotnckej infratruktry veobecnch apecializovanch nemocnc sprednostnm zameranm na liebu ochoren skupiny 5

  PrijmateliaOprvnenmi prijmatemi vrmci prioritnej osi 1 s vlastnci veobecnch apecializovanch nemocnc zverejnho askromnho sektora.

 • Operan program ZdravotnctvoPrioritn os 2Podpora zdravia apredchdzanie zdravotnm rizikm

  pecifick cie prioritnej osi 2Zabezpei obnovu, rekontrukciu amodernizciu zdravotnckej infratruktry ambulantnej zdravotnej starostlivosti sprednostnm zameranm naprevenciu apodporu zdravia u ochoren skupiny 5

  PrijmateliaOprvnenmi prijmatemi vrmci prioritnej osi 2 s vlastnci budov poliklink azdravotnch stredsk z verejnho askromnho sektora nachdzajci sa vploch rastu.

 • Operan program ZdravotnctvoFinann pln na cel programov obdobie v EUR:

 • Indikatvne regionlne finann plny pre OPZ - Prioritn os 1 a2

  Operan program Zdravotnctvo

 • Operan program Zdravotnctvo

  Typy projektov a vziev

  Dopytov projekty (Prioritn os 1 a 2) Vstavba, rekontrukcia a modernizcia - uzavret vzvy

  Nrodn projekty (Prioritn os 2) Nkup mobilnch mamografickch jednotiek Dobudovanie infratruktry Nrodnej transfznej sluby SR

 • Prspevok a uplatnenie OPZ vhorizontlnych prioritch

  Marginalizovan rmske komunitypodpora MRK v rmci komplexnho prstupu vprioritnej osi 2Rovnos prleitostzlepenie prstupu k vetkm formm zdravotnckej vybavenosti, bezbarirov prstup k zariadeniam zdravotnckej infratruktry Trvalo udraten rozvoj zniovanie energetickej nronosti a zvyovanie ekonomickej efektvnosti prevdzky budov nemocnc, poliklink a zdravotnch stredskInforman spolonosintervencie do zariaden zdravotnckej infratruktry, stavebno-technick pravy pre infratruktru IKT, dodvka a intalcia IKTOperan program Zdravotnctvo

 • Operan program Zdravotnctvo

  Dokumenty svisiace s OP Zdravotnctvo (schvlen EK 8.11.2007) a stav rozpracovania:

  Programov manul OPZKomunikan pln OPZIntern manul procedr RO pre OPZ a SORO pre OPVSchma ttnej pomoci pre OPZPrruka pre iadateov o NFP

 • ZVERCielen investovanie do zdravotnckej infratruktry nemocnc, poliklink a zdravotnch stredsk, tematicky zaloen na ochoreniach skupiny 5 a zemne smerovan do plov rastu reginov NUTS II, povaujeme za strategick krok OPZ kzveniu kvality, efektvnosti, dostupnosti a bezpenosti zdravotnej starostlivosti a sasne prostrednctvom zvenej produktivity prce a pridanej hodnoty za vznamn nstroj a prostriedok k dosiahnutiu vytenho ciea Konvergencia v zaostvajcich reginoch SR, m sa vytvoria podmienky pre trvalo udraten rozvoj zdravia a zlepenie ivotnej rovne kadho z ns.

  Operan program Zdravotnctvo

 • akujem za pozornos

  Peter DupejOdbor implementcie projektovMZ SR

  www.health.gov.skOperan program Zdravotnctvo

  Taktie s oprvnen majitelia budov v obciach svysokou koncentrciou marginalizovanch rmskych komunt (v zmysle aktualizovanho Atlasu rmskych komunt), ktor nes znaky viacnsobnej deprivcie aznaky socilneho vylenia zo ivota obce a tm obmedzen prstup kverejnm slubm.