of 24 /24
NAME/NAAM: ______________________________________________________________ GRADE/ GRAAD 10 GEOGRAPHY/ GEOGRAFIE GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE 1 Name the FOUR layers of the earth and give the following information/ Benoem die VIER lae van die aarde en gee die volgende inligting ( figure/ figuur 3.25): 1______________________________ Density/ Digtheid________________________ Thickness/ dikte ______________________ Description/ beskrywing__________________________________________________________________ _______________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________ 2_____________________________ Density/ Digtheid________________________ Thickness/ Dikte ________________________ Description/ Beskrywing__________________________________________________________________ ________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________ 3_____________________________ Density/ Digtheid________________________ Thickness/ Dikte_________________________ Description/ Beskrywing__________________________________________________________________ _______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________

NAME/NAAM: GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE ......GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE 1 Name the FOUR layers of the earth and give the following information/ Benoem die VIER lae van die aarde

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAME/NAAM: GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE ......GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE 1 Name the FOUR layers of...

 • NAME/NAAM: ______________________________________________________________

  GRADE/ GRAAD 10 GEOGRAPHY/ GEOGRAFIE

  GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE

  1 Name the FOUR layers of the earth and give the following information/ Benoem die VIER

  lae van die aarde en gee die volgende

  inligting ( figure/ figuur 3.25):

  1______________________________

  Density/ Digtheid________________________

  Thickness/ dikte ______________________

  Description/

  beskrywing__________________________________________________________________

  _______________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________________________

  2_____________________________

  Density/ Digtheid________________________

  Thickness/ Dikte ________________________

  Description/

  Beskrywing__________________________________________________________________

  ________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________

  3_____________________________

  Density/ Digtheid________________________

  Thickness/ Dikte_________________________

  Description/

  Beskrywing__________________________________________________________________

  _______________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________

 • 4____________________________

  Density/ Digtheid_______________________

  Thickness/ Dikte _______________________

  Description/

  Beskrywing__________________________________________________________________

  _______________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________________________

  2. Name the THREE main rock types and define each one/ Benoem die DRIE hoof gesteente tipes

  en definieer elkeen:

  -______________________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________

  -______________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  -______________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  3. Which rock type are “crystalline”?/ Watter rots soort is “kristallyn”?

  ______________________________

  What is the meaning of “crystalline”?/ Wat beteken “kristallyn”?

 • __________________________________________________________________________________

  ___________

  __________________________________________________________________________________

  ___________

  4. Complete/ Voltooi:

  If the magma cools slowly the crystals are ________________. If the magma cools quickly

  the crystals are ___________________. As die magma stadig afkoel, is die kristalle

  __________________. As die magma vining

  afkoel, is die kristalle _______________________.

  5. “All igneous rocks are massive.” What does it mean?/ “Alle stollingsgesteentes is massief”.

  Wat beteken dit?

  __________________________________________________________________________________

  _______________

  __________________________________________________________________________________

  _______________

  6. What is the difference between/ Wat is die verskil tussen:

  - intrusive rock/intrusiewe gesteentes

  _______________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  and/ en

  -extrusive rock/ ekstrusiewe

  gesteentes_________________________________________________________________________

  ____

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  7. Give THREE excamples of igneous rock/ Gee DRIE voorbeelde van stollingsgesteentes:

  _________________________

  _________________________

 • _________________________

  8. Give two uses of igneous rocks/ Gee twee gebruike van stollingsgesteentes

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  9. Explain how sedimentary rocks is formed/ Verduidelik hoe sedimentere gesteentes

  gevorm word.

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  10. Give THREE most commen types mechanically formed sedimentary rocks/ Gee DRIE van

  die algemeenste soorte meganies gevormde

  sedimentere gesteentes:

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  11. Give TWO types of organically formed sedimentary rocks/ Gee TWEE tipes organies

  gevormde sedimentere gesteentes:

  _________________________________________

  _________________________________________

 • 12. Metamorphic rock formed from different sedimentary rocks and igneous rocks – for

  example/ Metamorfiese gesteentes vorm uit verskillende sedimetere- en stollingsgesteentes:

  -sandstone/ sandsteen > quartzite/ kwartsiet

  -limestone/ kalksteen > _______________

  -shale/ skalie > _______________

  -granite/ granite > _______________

  13. Give FOUR uses of metamorphic rocks/ Gee VIER gebruike van metamorfiese

  gesteentes:

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  14. Complete/ Voltooi:

  Fossils are find in/ Fossiele word gevind in _____________________

  15. Define/ Definieer:

  -bedding plane/ laagvlakke

  __________________________________________________________________________________

  _

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  -rock cycle/

  rotssiklus__________________________________________________________________________

  ______________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  16. The rock cycle happens over hundreds of millions of years/. Complete the cycle

  numbered( figure 3.19): 1 to 10:

 • Die rotssiklus geskied oor honderde miljoene jare./ Voltooi die siklus, genommer 1 tot

  10:

  1 ____________________________________________________________

  2 ____________________________________________________________

  3 ____________________________________________________________

  4 ____________________________________________________________

  5 ____________________________________________________________

  6 ____________________________________________________________

  7 ____________________________________________________________

  8 ____________________________________________________________

  9 ____________________________________________________________

  10 ____________________________________________________________

  Do activities 4 and 5 in your exercise book/ Doen aktiwiteite 4 en 5 in jou werkboek:

  17. Define the following igneous intrusions/ Definieer die volgende stollingsintrusies (

  figure/ fIguur 3.25 ):

  -batholith/

  batoliet____________________________________________________________________________

  _______

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  -laccolith/

  lakkoliet___________________________________________________________________________

  ________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  -lopolith/

  lapliet_____________________________________________________________________________

  _________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  -sill/

  plaat______________________________________________________________________________

  _____________

 • __________________________________________________________________________________

  ________________

  -dyke/

  gang______________________________________________________________________________

  ___________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  -volcanic pipe/ vulkaniese

  pyp__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  -monolith/

  monoliet___________________________________________________________________________

  _______

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  18. Give an example of a monolith/ Gee ‘n voorbeeld van ‘n monoliet:

  _______________________________________________

  19. Define the following landforms associated with igneous rocks/ Definieer die volgende

  landvorme geassosieer met

  Stollingsgesteentes ( figure/ figuur 3.27 ):

  -mesas( flat-topped hill )/

  tafelkop___________________________________________________________________________

  ____

  -butte ( smaller flat-topped hill )/

  spitskop_________________________________________________________________________

  -conical hill/ koniese

  heuwels___________________________________________________________________________

  ________

  20. Where are the above mentioned landforms are find? Waar word bogenoemde

  landvorme aangetref?

  _____________________________

  21. Define/ Definieer:

 • -plateau/

  plato______________________________________________________________________________

  ________________

  -plain/

  vlakte_____________________________________________________________________________

  ___________________

  -escarpment/

  escarp_____________________________________________________________________________

  _____________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 6

  Moving continets/ Bewegende kontinente ( figures/ figure: 3.30 – 3.32 )

  22. Define/ Definieer:

  -continental drift/ kontinentale

  drywing_________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  -Who named this theory/ Wie het die teorie benoem?

  ___________________________________________________

  23. He suggested -about 200 million years ago all continets were one/ Hy het beweer dat

  ongeveer 200 miljoen jaar gelede- daar net

  een continent was:

  What was this continent named/ Hoe is die continent genoem?

  _______________________

  24. This “continent” split into two separate masses called/Die “continent” het opgebreek in

  twee afsonderlike landmassas, bekend as:

  North/ Noord = ____________________

  South/ Suid = ____________________

  25. Write a paragraph about evidence proved that Wegener had been right after all/ Skryf

  ‘n paragraaf oor die bewyse dat Wegener

  wel korrek was.

  ____________________._____________________________________________________________

  _________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

 • __________________________________________________________________________________

  ________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 8

  Plate tectonics/ Plaattektonika ( figure/ figuur 3.34 and/ en 3.35 ):

  26. Define/ Definieer:

  -tectonic plate/ tektoniese

  plate____________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  _____________________

  -plate boundary/

  plaatgrense________________________________________________________________________

  _______

  __________________________________________________________________________________

  ______________________

  27. Write a paragraph to explain the mechanics which causes the plates to move/ Skryf ‘n

  paragraaf om die dryfkrag wat kontinente

  laat beweeg.

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

 • __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  28. Complete/ Voltooi:

  Below the crust, the mantle has a _______________________________, it is not

  ___________________, and

  so it can _______________or flow/ Onder die kors, het die mantel ‘n

  _____________________________, en daarom kan dit

  ___________________ of ______________.

  29. How geologists describe the upper layer of the mantle, immediately below the plates/

  Hoe beskryf die geoloe die boonste laag

  van die mantel, reg bo die plate?

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  30. Name EIGHT tectonic plates/ Benoem AGT tektoniese plate:

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 9

  Plate bounderies/ Plaatgrense (figure/ figuur 3.36):

  31. Name the THREE types of plate bounderies and define each one/ Benoem die DRIE tipe

  plaatgrense en definieer elkeen ( figure/

  figuur 3.36):

  - ____________________________

 • __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  -_____________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  -_____________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  32. Describe/ Beskryf:

  - where folded mountain ranges form/ waar word plooiberge gevorm?

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  - how folded mountain ranges form/ hoe plooiingsgebergtes gevorm word:

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 10

  33. Defer between/ Onderskei tussen:

 • -constructive plate bounderies/ konstruktiewe

  plaatgrense____________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________________

  -destructive plate bounderies/ destruktiewe

  plaatgrense______________________________________________________________

  34. Describe/ Beskryf:

  -where mid-oceanic ridges form/ waar mid-oseaanriwwe vorm.

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  -the process mid-oceanic ridges form/ die proses hoe mid-oseaanriwwe vorm.

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

 • __________________________________________________________________________________

  ____________________

  -how and where oceanic trenches form/ hoe en waar oseaantroee vorm.

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  35. Name the deepest oceanic trench in the world/ Benoem die diepste oseaantrog in die

  wereld.

  __________________________________________________________________________________

  ____________________

  Do activity/ Doen aktiwiteite: 11 - 14

  Activity/ Aktiwiteit 14 – do only/ doen slegs nr 1 and/ en 3!

  Folding and faulting/ Plooiing en verskuiwing:

  36. What is the difference between/ Wat is die verskil tussen:

  -Folding and warping/verbuiging en

  plooiing___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  -anticlinal and and synclinal/ antiklien en

  sinklien_______________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  37. Name the FOUR types of fold/ Benoem VIER soorte plooie: Draw a simple diagram of

  each one next to the type/ Teken ‘n

  eenvoudige skets naas elke soort:

 • _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 16

  38. Define/ Definieer:

  -shield/

  skild______________________________________________________________________________

  _____________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  -basin/

  kom______________________________________________________________________________

  ______________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  -fault/

  verskuiwing________________________________________________________________________

  _______________________

  -fault line/

  verskuiwingslyn_____________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  _____________________________

  39. Name types of fault and draw a simple figure of each one/ Benoem die tipes verskuiwings

  en teken ‘n eenvoudige skets van elkeen:

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 17

 • 40. Define/ Definieer:

  -block mountain/

  blokberg___________________________________________________________________________

  _____________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  -rift valley/

  slenkdal___________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  41. Where is the Great Afican Rift Valley situated/ Waar is die Groot Skeurvallei in Aftika

  gelee?

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

  -Name other types of landforms found in this Rift Valley/ Benoem ander tipe landvorme in

  hierdie skeurvallei.

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 18

  Earthquakes/ Aardbewings:

  42. Define/ Definieer:

  -earthquake/

  aardbewings_______________________________________________________________________

  ________________

  -focus/

  focus______________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________________

 • -epicentre/

  episentrum________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  -seismic wave/ seismiese

  golf_______________________________________________________________________________

  ______

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  -P and S wave/ P-en S-

  golwe_____________________________________________________________________________

  _________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  -L-wave/ L-

  golwe_____________________________________________________________________________

  ___________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  -tsunami/

  tsoenami__________________________________________________________________________

  ____________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  43. What is the speed and height of a tsunami/ Wat is die spoed en hoogte van ‘n tsoenami?

  -_______________________

  -_______________________

  44. What is/ Wat is:

  -seismograph/

  seismograaf________________________________________________________________________

  __________________

 • -Richter scale/ Richter-

  skaal______________________________________________________________________________

  ___________

  45. Effective tsunami warning system uses a series of sensors to detect that a tsunami is

  coming/ Effektiewe tsoenami-

  waarskuwingstelsel gebruik van ‘n reeks sensors om te bepaal of ‘n tsoenami op pad is:

  Name them/ Benoem dit.

  -

  __________________________________________________________________________________

  _____________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _____________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _____________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _____________________

  46. “The number of deaths not necessarily rise with the magnitude of a earthquake.”/ “Die

  aantal steftes neem nie noodwendig volgens

  die grootte van ‘n aardbewing nie”:

  Give FIVE reasons why/ Gee VYF redes waarom.

  -

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  -

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

 • 47. Write a paragraph: The effects of earthquakes on settlements and the envirionment/ Skryf

  ‘n paragraaf: Die gevolge van aardbewings

  op nedersettings en die omgewing.

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  48. Name FOUR economic and FOUR social effects of earthquakes/ Benoem VIER ekonomiese

  en VIER sosiale gevolge van aardbewings:

  ECONOMIC/ EKONOMIES: SOCIAL/ SOSIAAL:

  _______________________________

  ________________________________

  _______________________________

  ________________________________

  _______________________________

  ________________________________

  _______________________________

  ________________________________

 • 49. Name FIVE strategies goverments can do to reduce the impact of earthquakes/ Benoem

  VYF strategiee wat regerings kan doen om

  die impak van aardbewings te verminder.

  -

  __________________________________________________________________________________

  ____

  -

  __________________________________________________________________________________

  ____

  -

  __________________________________________________________________________________

  ____

  -

  __________________________________________________________________________________

  ____

  -

  __________________________________________________________________________________

  ____

  50. List any FIVE objects that should be moved at home/ Benoem enige VYF voorwerpe wat

  verwyder behoort te word by die huis:

  -______________________________________________

  -______________________________________________

  -______________________________________________

  -______________________________________________

  -______________________________________________

  51. Where would you be safe during a earthquake/ Waar behoort jy veilig te wees tydens ‘n

  aardbewing?

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________

  52. Name TEN disaster supplies to be in place during a disaster/ Benoem TIEN noodvoorrade

  wat in plek moet wees tydens ‘n ramp:

  _________________________________________

  _______________________________________________

 • _________________________________________

  _______________________________________________

  _________________________________________

  _______________________________________________

  _________________________________________

  _______________________________________________

  _________________________________________

  _______________________________________________

  Volcanoes/ Vulkane:

  53. Name THREE different kinds of volcanoes and “define” them/ Benoem DRIE verskillende

  vulkane en definieer elkeen.

  -_________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  -_________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  -_________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  54. Define/ Definieer:

  magma chamber/

  magmakamer_______________________________________________________________________

  ________________

  conelet/

  keel_______________________________________________________________________________

  ________________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________________________

  55. Discuss a composite volcano/ Bespreek ‘n saamgestelde vulkaan.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

 • __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  Do activity/ Doen aktiwiteit: 23

  56. Write a paragraph: How a caldera is formed/ Skryf ‘n paragraaf: Hoe ‘n kaldeira gevorm

  word.

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  __________________________________________________________________________________

  ____________________________

  57. Name FOUR negative and FOUR positive effects of volcanos/ Noem VIER negatiewe en VIER

  positiewe gevolge van vulkane:

  NEGATIVE/ NEGATIEF: POSITIVE/ POSITIEF:

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  Do activities/ Doen aktiwiteite: 24, 25 and/ en 26.

  EXCAM PRACTISE/ EKSAMENOEFENING pp 187 – 188

 • 1. Write the letter of the correct answer in the open space/ Skryf die letter van die korrekte

  antwoord in die oop spasie:

  1 ___

  2 ___

  3 ___

  4 ___

  5 ___

  6 ___

  7 ___

  8 ___

  9 ___

  10 ___

  2.

  2.1. Write the correct answer in the open space/ Skryf die korrekte antwoord in die oop

  spasie:

  A ___________________

  B ___________________

  C ___________________

  D ___________________

  E ___________________

  F ___________________

  G ___________________

  2.2.

  ____________________________________________________________________________

  _____________________

  2.3.

  2.4.

 • 3.

  3.1. _____________________________

  3.2. _____________________________

  _____________________________

  3.3. _____________________________

  3.4.

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  __________________________________________________________________________________

  ________________

  3.5. ______________________________

  3.6.

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  4.

  4.1. _______________________________

  4.2.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

  4.3.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

  4.4.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

  4.5.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

  4.6.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

 • 4.7.

  __________________________________________________________________________________

  ___________________

  --------------------------------------------------------------------------------------