Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  1/44

  TP ON BU CHNH VIN THNGVIT NAM

  Vin Thng H Ni

  H Ni 03/2009

  NNG LC MNG LI V DCH VVIN THNG CA VTHN

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  2/44

  Ni dung Gii thiu v cu trc, nng lc mng

  chuynmchv truyndncaVTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng liv cc m hnh ktnicadchvMetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li

  v cc dchvcung cptrn nnmngFTTx.

  Giithiuvcutrc, nnglcmngliv

  cc gi ccdchvMegaVNN & MegaWAN.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  3/44

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  4/44

  18 tngiHost.

  02 tngiTamdem.

  289 tngivtinh.

  11 tngiindoor, 24 tngioutdoor . . .

  Tngdung lngl 1.528.317 s.

  Dung lng ang khai thc l 1.247.793thu bao cnh.

  Nng lc mng chuyn mch VTHN (1)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  5/44

  Nm 2009 VTHN s trin khai nng cpmngchuynmchNGN.

  ut02 thitbSoftswitch MGC.

  u t 02 thit b TGW phc v kt ni

  mngPSTN truynthngvo mngli IP.

  u t hng trm trm MSAN H248

  phc v cung cp cc dch v: Voice,

  Data, Video tikhch hng.

  Nng lc mng chuyn mch VTHN (2)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  6/44

  Nng lc mng truyn dn VTHN

  Ring cp II (kt ni lin i): 06 Ring tc 10 Gbps gm 11 node. 04 Ring tc 2.5 Gbps gm 24 node. 03 Ring tc 622 Mbps gm 13 node.

  Ring cp III (kt ni ni i): 29 Ring tc 622 Mbps gm 178 node. 03 Ring tc 155 Mbps gm 11 node.

  27 tuyn PDH gm 28 node tc 34 Mbps. Tng dung lng truyn dn E1: 24.231 E1 Tng dung lng truyn dn E1 ang

  s dng: 14.495 E1. T l 60%.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  7/44

  Ni dungGii thiu v cu trc, nng lc mng

  chuynmchv truyndncaVTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng liv cc m hnh ktnicadchvMetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li

  v cc dchvcung cptrn nnmngFTTx.

  Giithiuvcutrc, nnglcmngliv

  cc gi ccdchvMegaVNN v MegaWAN.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  8/44

  Gii thiu chung

  Dch v MetroNet cung cp cc kt ni bng cp

  quang ti khch hng. Giao din kt ni mm do: giao din quang v

  in tc 100/1000Mbps.

  Dch v MetroNet mang li bng thng, n nh

  cao hn rt nhiu cc dch v truyn thng hinang cung cp trn i cp ng.

  Dch v MetroNet c cung cp trn nn mngMAN-E s dng cng ngh IP-MPLS em li s

  linh hot cng nh tin cy cao. Vi mng MAN-E hin c, VTHN c th mang n

  cho khch hng cc hnh thc dch v truynthng hin c vi cht lng cao v cc dch v

  mi ty theo nhu cu ca khch hng.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  9/44

  Cu trc chung mng MAN-E (1)

  NxGE

  12xGE

  16x GE

  MAN-E VTHN

  RING 50 GbpsMEN SWITCH

  CU GIYMEN SWit chC GIANG

  MEN Swi t ch in h T i n

  Hong

  MEN SWITCHTH NG NH

  BRAS CGY- 1&2

  BRAS-TH 1&2 BRASTDH 1&2

  16xGE

  H thng qun l

  Softswitch,

  Media GW,

  NxGE

  Softswitch,

  Appl. Server

  Media GW

  12 x GE

  4x10GE

  1x10GE

  1x10

  GE

  3x

  10

  GE

  Internet VDC1 IP/MPLS BackB one VTN1

  BRAS - DGG 1&2

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  10/44

  50Gb

  ps

  50Gbps

  50Gbps

  50Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  1Gbps

  1Gbps

  1GBps

  1Gbps

  Lp Core 04 NodeCisco 7609

  Lp Agg 16 NodeCisco 7609

  Lp Acc 64 NodeCisco 7609 & 4924

  48 Switch Cisco 7609

  16 Switch Cisco 4924

  Cu trc chung mng MAN-E (2)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  11/44

  Nng lc mng MAN-E VTHN (1)

  Kt ni i quc t qua VDC: Tng bng thng kt ni ti mng li ca VDC

  ln n 70 Gbps. Lung lu lng kt ni t mng MAN-E VTHN

  ln mng li ca VDC c i theo 2 hng. Hng kt ni ti inh Tin Hong: 30 Gbps. Hng kt ni ti Cu Giy: 40 Gbps.

  Kt ni lin tnh qua VTN:

  Tng bng thng kt ni ti mng li ca VTNl 20 Gbps. Kt ni t mng MAN-E VTHN ln mng li ca

  VTN c i theo 2 hng ti inh Tin Hongv Cu Giy. Mi hng l 10 Gbps.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  12/44

  Nng lc mng MAN-E VTHN (3)

  S dng cng ngh IP/MPLS Cng ngh c chng nhn l tiu chun

  mng li ca mng th h mi NGN. Thay th cho th h mng TDM truyn thng

  hin ang s dng. Va p ng c bng thng ln, linh hot

  va m bo an ton v tnh bo mt cao. Cc nc G7 u ang trin khai rng ri:

  British Telecom (Anh), NTT (Nht), AT&T (M) Thit b ca hng Cisco Nh cung cp thit b Router v Switch cho

  mng li bng rng hng u trn th gii.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  13/44

  Nng lc mng MAN-E VTHN (2)

  Cu trc mng MAN-E: 4 node chuyn mch phn li c kt ni theo

  cu trc Ring vi bng thng ln n 50Gbps.

  16 node chuyn mch phn tp trung kt ni

  bng 2 lung cp quang theo hai hng vibng thng ln n 10Gbps ln 2 node chuynmch phn li khc nhau.

  64 node chuyn mch phn truy nhp c

  kt ni bng 2 lung cp quang vi bngthng 2 x 1Gbps ln node chuyn mch phntp trung theo ng phn vng.

  Tt c cc node chuyn mch u c nng lc

  chuyn mch ln n 720 Gbps.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  14/44

  Kt ni bng cp quang n a imkhch hng.

  Giao tip Ethernet 100Mbps - 1Gbps

  Kt ni vi mng IP quc gia v quc tvi bng thng 90Gbps.

  Cung cp a dch v: Voice, Video, Data

  trn mt tuyn kt ni ti khch hng. Tc dch v cung cp:

  T 1Mbps n 1Gbps.

  Tc cam kt CIR v tc ln nht PIR.

  Dch v MetroNet trn mng MAN-Ec im chung

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  15/44

  Dch v MetroNet trn mng MAN-ECht lng dch v

  Cung cp dch v MetroNet trn ton ba bn thnh ph H Ni c.

  Cc ch tiu cht lng i vi dch vtruyn s liu qua mng MetroNet: tr (one way delay) < 20ms. tri pha trung bnh (one way jitter) < 3ms. T l mt gi tin (one way packet loss) < 0.1%. Tc cam kt (CIR): 100 5%.

  Phm vi p dng: phn on mng MAN-EH Ni, khng bao gm phn mng LAN,CPE khch hng v phn on mng Core

  lin tnh, quc t.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  16/44

  1/ MetroNet cung cpktniKTR Ethernet im- im

  2/ MetroNet cung cpktniKTR Ethernet im- aim

  3/ MetroNet cung cpktniInternet trctipviVDC

  4/ MetroNet cung cpktniMegaWAN nitnhtccao

  5/ MetroNet cung cpktniMegaWAN lin tnhtccao

  Mt s m hnh kt ni in hnh cadch v MetroNet

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  17/44

  802.1Q 802.1Q

  MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - im

  Khch hng

  Site 1

  IP/MPLS

  Agg-CES/

  Access SW

  Agg-CES/

  Access SW

  Khch hng

  Site 2

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng Ethernet Router / Switch h tr 802.1Q tag 3/ Tc

  Cam ktCIR, PIR ( theo bng cc)

  4/a ch IPPrivite ( a ch dng ring)

  EVC/ EoMPLS

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  18/44

  M t dch v:Cung cp kt ni trc tip tc cao gia hai im ca khch hng.

  ng dng:M rng mng LAN.

  Cung cp kt ni mng WAN.

  u im:Cung cp kt ni gia hai im vi

  bng thng ln, a dng t 1Mbps ln ti 1Gbps.

  p dng ph bin:M hnh kt ni ny thngc s dng kt ni mng my tnh ti 02a im cch xa nhau v a l.

  Khch hnh ang s dng dch v:

  Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .

  Cng ty Yamaha, Honda, VTC . . .

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  19/44

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng

  Ethernet Router h tr 802.1 Q tag 3/ Tc Cam ktCIR, PIR theo tng knh nhnh.

  4/a ch IPPrivite ( a ch dng ring)

  Khch hng

  Site 2

  MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - a im

  802.1Q 802.1Q

  Khch hng

  Site 1

  Khch hng

  Site 3

  MAN Sw

  802.1Q

  Khch hng

  Site 4

  802.1Q

  EVC/EoMPLS

  MAN Sw

  MAN Sw

  MAN Sw

  EVC/EoMPLS

  EVC/EoM

  PLS

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  20/44

  M t dch v:Cung cp cc kt ni trc tiptc cao t mt im n nhiu im khcca khch hng.

  ng dng:Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnhkhc trn a bn H Ni.M rng mng LAN.Cung cp kt ni mng WAN.

  u im:Cung cp kt ni gia cc im vibng thng ln t 1Mbps ln ti 1Gbps.

  Gim st, iu chnh v nh tuync lung d liu ti trn cc kt ni.

  p dng ph bin:M hnh kt ni ny thng

  c s dng kt ni mng my tnh ti imtrung tm vi cc chi nhnh cp di.

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .

  Cng ty giao dch chng khon HASTC.

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  21/44

  Cp pht da ch IP chokhch hng

  MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC

  802.1Q

  CPE

  Khch hng

  Core MAN

  SW

  MAN Agg/

  Access sw PE - VDC

  Internet trc tip caVDC

  802.1Q

  EVC/EoMPLS

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng

  Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hngUTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng

  2/Yu cu vi CPE khch hng

  Ethernet Router h tr 802.1Q tag 3/ Tc

  Cam kt knh CIR, PIR. 4/a ch IP

  Public ( do VDC cp)

 • 8/14/2019 Nang luc mang luoi cua VTHN.ppt

  22/44

  M t dch v:Cung cp kt ni Internet trc tiptc cao thng qua VDC cho khch hng.

  ng dng:Truy nhp Internet cht lng cao.Cung cp cc dch v, ng dng ni

  dung trn nn Internet.

  u im:Cung cp kt ni truy nhp Internet vitc v cht lng cao.

  u tin nh tuyn d liu ra Internet.

  p dng ph bin:M hnh kt ni