Nanotechnologia w Polsce w 2013 r

Embed Size (px)

Text of Nanotechnologia w Polsce w 2013 r

 • Warszawa, listopad 2014 r.

  Informacja sygnalna WYNIKI BADA GUS

  GWNY URZD STATYSTYCZNYUrzd Statystyczny w Szczecinie

  Nanotechnologia w Polsce w 2013 r.

  Wprowadzenie

  Nanotechnologia jest to rozpoznanie i kontrola materii i procesw w nanoskali, zwykle, ale nie wycznie, poniej 100 nanometrw w jednym lub wielu wymiarach, w ktrych wystpienie zjawisk zalenych od rozmiaru zazwyczaj umoliwia nowe zastosowania, wykorzystujce te wa-ciwoci materiaw w nanoskali, ktre rni si od waciwoci pojedynczych czstek atomw, w celu stworzenia udoskonalonych materiaw, urzdze i systemw wykorzystujcych te nowe waciwoci.

  Wykorzystanie nanotechnologii, zarwno w procesach produkcyjnych, jak i w dziaalnoci naukowo-badawczej charakteryzuje (z punktu widzenia stosowania metod statystycznych) maa liczba podmiotw. Dlatego w analizie wynikw badania maych liczebnie zbiorowoci proble-mem moe sta si wystpowanie podmiotw o wysokich wartociach badanej cechy oraz niskie poziomy agregatw wartoci badanych cech. Wymienione sytuacje prowadz do:

  - czstego obejmowania danych tajemnic statystyczn;- zakcenia tendencji rozwojowych (trendw) zmiennoci wynikajc z dominujcego wpy-

  wu podmiotw o charakterystykach nietypowych z punktu widzenia badanej prawidowoci.

  Nanotechnologia w przedsibiorstwach1

  W 2013 r. liczba przedsibiorstw, ktre w badaniu wykazay dziaalno nanotechnologicz-n, czyli stosoway nanotechnologi do produkcji dbr porednich i finalnych i/lub prowadziy dziaalno badawcz i rozwojow (B+R) w dziedzinie nanotechnologii, wyniosa 71, co oznacza wzrost o 48% w porwnaniu z rokiem poprzednim.

  Dziaalno nanotechnologiczna w przedsibiorstwach obejmuje produkcj, w ktrej nano-technologi stosuje si do wytwarzania ulepszonego produktu. Nanotechnologia znajduje rw-nie zastosowanie w dziaalnoci badawczej i rozwojowej, czyli badaniach naukowych i ekspery-mentalnych pracach rozwojowych.

  W badaniu dotyczcym dziaalnoci nanotechnologicznej przedsibiorstwa okrelay obszary zastosowania nanotechnologii w produkcji oraz w dziaalnoci badawczej i rozwojowej (mo-

  rdem danych s informacje uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 Sprawozdanie o dziaalnoci badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach nau-kowych i PNT-06 Sprawozdanie o dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii w przedsibiorstwach. W niniejszym opracowaniu i formularzach z dziaalnoci nanotechnologicznej stosowane jest okrelenie dziedzina nanotechnolo-gii, ktre ma charakter opisowy i odnosi si do zakresu dziaalnoci zwizanej z nanotechnologi. Definicje podsta-wowych poj stosowanych w badaniu dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii zawarte s w objanieniach do formularzy sprawozdawczych. W rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawie obszarw wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, dziedzina nanotechnologii nie jest wyszczegl- niona. Wytyczne metodyczne dotyczce bada statystycznych dziaalnoci badawczej i rozwojowej (B+R), jak rwnie definicje poj z zakresu dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii, pochodz z dokumentu OECD Frascati Manual (2002). 1 Dotyczy podmiotw nalecych, zgodnie z klasyfikacj OECD, do sektora przedsibiorstw (BES).

 • Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 2

  liwo wielokrotnego wyboru spord 13 wyszczeglnionych w badaniu obszarw). Przedsi-biorstwa zaznaczay ponadto dominujcy obszar zastosowania nanotechnologii w swojej dziaal-noci. W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim, dominujcym obszarem wykorzystywanym w dziedzinie nanotechnologii byy nanomateriay, a liczba przedsibiorstw stosujcych je zwik-szya si w skali roku o poow.

  Tablica 1. Przedsibiorstwa wedug dominujcego obszaru zastosowania nanotechnologii

  Obszary zastosowania 2012 2013

  Ogema 48 71nanomateriay 32 48nanoelektronika 1 3nanoooptyka 1 1nanofotonika 2 1nanobiotechnologia 1 3nanomedycyna 1 3nanomechanika - 1filtracja i membrany 5 4oprogramowanie do modelowania

  i symulacji2 1

  inne 3 6

  a Obszary zastosowania nie sumuj si na ogem, gdy jeden podmiot mg wykaza kilka obszarw zastosowania.

  Nakady wewntrzne w dziedzinie nanotechnologii

  Nakady wewntrzne na dziaalno nanotechnologiczn s to nakady poniesione na ten cel przez przedsibiorstwo w roku sprawozdawczym, niezalenie od rda pochodzenia wydat-kowanych rodkw. W 2013 r. na dziaalno nanotechnologiczn przeznaczono 225,5 mln z. Uwzgldniajc rda finansowania 85% nakadw w dziedzinie nanotechnologii pokrywanych byo ze rodkw wasnych. W stosunku do 2012 r. odnotowano wzrost (o 39%) nakadw we-wntrznych w dziedzinie nanotechnologii poniesionych przez przedsibiorstwa.

  Wykres 1. Nakady wewntrzne w przedsibiorstwach prowadzcych dziaalno w dziedzinie nanotechnologii

  2012 2013

  161,7

  225,5

  0

  50

  100

  150

  200

  250mln z

  Warto sprzeday wyrobw produkowanych przez przedsibiorstwa

  W 2013 r. warto sprzeday wyrobw produkowanych przez przedsibiorstwa wyniosa 4304,3 mln z, z czego 383,5 mln z pochodzio ze sprzeday wyrobw nanotechnologicznych, co stanowio 8,9% wartoci sprzeday ogem w badanych przedsibiorstwach. Pomimo, e w skali roku nastpi spadek wartoci sprzeday wyrobw ogem, to warto sprzeday wyro-bw nanotechnologicznych wzrosa o 37,5%.

 • Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 3

  Tablica 2. Warto sprzeday wyrobw produkowanych przez przedsibiorstwa prowadzce dziaalno w dziedzinie nanotechnologii

  Wyszczeglnienie 2012 2013Ogem w tys. z 5894915,9 4304264,4

  w tym wyroby nanotechnologiczne 278976,0 383474,0w % ogem 4,7 8,9

  W 2013 r. ze sprzeday wyrobw nanotechnologicznych przedsibiorstwa uzyskay kwot o blisko 160 mln z wysz ni warto poniesionych przez nie nakadw wewntrznych w dzie-dzinie nanotechnologii (przed rokiem rnica ta wyniosa 117 mln z).

  Wykres 2. Wyniki finansowe dziaalnoci w dziedzinie nanotechnologii

  2012 20130

  100

  200

  300

  400tys. z

  225,5161,7

  383,5

  279,0

  Nakady wewntrzne na dziaalno nanotechnologiczn Sprzeda wyrobw nanotechnologicznych

  Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii

  W 2013 r. przedsibiorstwa zatrudniay w dziedzinie nanotechnologii 755 osb, w tym 235 kobiet. Dziaalno badawcz i rozwojow prowadziy 233 osoby, w tym 75 kobiet, co stanowio odpowiednio 30,9% i 31,9% oglnej liczby zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii. Pozosta-e 522 osoby zajmoway si produkcj, marketingiem i administracj. W 2013 r. zatrudnionych w dziedzinie nanotechnologii byo o 186 osb wicej (o 32,7%) ni przed rokiem.

  Tablica 3. Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii wedug poziomu wyksztacenia Stan w dniu 31 XII

  Wyszczeglnienie 2012 2013

  Ogem 10214 10262 w tym w dziedzinie nanotechnologii 569 755

  z tytuem naukowym profesora 3 6ze stopniem doktora

  habilitowanego2 2

  ze stopniem doktora 43 56z wyksztaceniem wyszym 299 340z pozostaym wyksztaceniem 222 351

  Wsppraca w dziedzinie nanotechnologii

  W 2013 r. co drugie przedsibiorstwo nanotechnologiczne miao zawarte porozumienie o wsppracy badawczej (partnerskiej) w dziaalnoci badawczej i rozwojowej z przedsibior-stwami, sektorem rzdowym i samorzdowym, ze szkoami wyszymi, z prywatnymi instytucjami niekomercyjnymi lub instytucjami zagranicznymi.

 • Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 4

  Wykres 3. Przedsibiorstwa, ktre prowadziy wspprac badawcz (partnersk) w dziaalnoci B+R w dziedzinie nanotechnologii wedug instytucji partnerskicha

  Sektor przedsibiorstw

  Sektor rzdowy i samorzdowy

  Sektor szkolnictwa wyszego

  Sektor prywatnychinstytucji niekomercyjnych

  Zagranica

  12

  5

  19

  1

  8

  17

  8

  22

  2

  10 2012 2013a Moliwo wielokrotnego wyboru odpowiedzi dotyczcej instytucji partnerskich.

  W 2013 r., podobnie jak przed rokiem, przedsibiorstwa najczciej podejmoway wspprac w dziedzinie nanotechnologii ze szkoami wyszymi oraz innymi przedsibiorstwami.

  Dziaalno badawczo-rozwojowa w dziedzinie nanotechnologii

  Podstawow klasyfikacj dziaalnoci badawczej i rozwojowej jest podzia podmiotw na sek-tory instytucjonalne. W 2013 r. 149 podmiotw prowadzio dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotechnologii, z czego najwikszy udzia stanowiy podmioty nalece do sekto-ra rzdowego i prywatnych instytucji niekomercyjnych 37,6%. Liczba podmiotw prowadz-cych dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotechnologii zwikszya si w skali roku o 21,1%.

  W porwnaniu z 2012 r. we wszystkich sektorach instytucjonalnych odnotowano wzrost liczby podmiotw zajmujcych si dziaalnoci badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechnologii, przy czym najwikszy w sektorze przedsibiorstw (o 47,1%).

  Tablica 4. Podmioty prowadzce dziaalno badawczo-rozwojow w dziedzinie nanotechnologii wedug sektorw

  Wyszczeglnienie 2012 2013Ogem 123 149

  sektor przedsibiorstw 34 50sektor rzdowy i sektor prywatnych

  instytucji niekomercyjnycha49 56

  sektor szkolnictwa wyszego 40 43

  a Z uwagi na konieczno zachowania tajemnicy statystycznej, informacje dotyczce sektora rzdowego (GOV) i sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNP) prezentowane s cznie.

  Nakady wewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii

  W 2013 r. wielko nakadw wewntrznych na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosa 283,1 mln z, z czego 48% pochodzio z sektora szkolnictwa wyszego.

 • Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 5

  Tablica 5. Nakady wewntrzne na dziaalno B+R w dziedzinie nanotechnologii w 2013 r.Wyszczeglnienie W tys. z 2012=100

  Ogem 283062,2 50,0sektor przedsibiorstw 29960,9 50,9sektor rzdowy i i sektor prywat-

  nych instytucji niekomercyjnych117254,3 86,6

  sektor szkolnictwa wyszego 135847,0 36,5

  rodki finansujce dziaalno badawcz i rozwojow w dziedzinie nanotechnologii pochodzi-y gwnie