21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine 1 NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 1. OPŠTE INFORMACIJE Pun naziv društva i sedište društva: Košarkaški Klub Crvena Zvezda 11000, Beograd Mali Kamegdan 2 Datum osnivanja: 04.03.1945.god. Podaci o registraciji: Preduzeće je registrovano kod Agencije za Privredne registre 19.01.1998. u Beogradu. Pravni status Sportska organizacija kao udruženje. Matični broj: 07024924 PIB: 101821735 Šifra delatnosti i naziv delatnosti: 9312-Delatnost sportskih klubova, Grana sporta - Košarka Prosečan broj zaposlenih u društvu u 2016. godini: 49 (četrdesetdevet radnika) Društvo je razvrstano u malo pravno lice.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

1

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

1. OPŠTE INFORMACIJE Pun naziv društva i sedište društva: Košarkaški Klub Crvena Zvezda 11000, Beograd Mali Kamegdan 2 Datum osnivanja: 04.03.1945.god. Podaci o registraciji: Preduzeće je registrovano kod Agencije za Privredne registre 19.01.1998. u Beogradu. Pravni status Sportska organizacija kao udruženje. Matični broj: 07024924 PIB: 101821735 Šifra delatnosti i naziv delatnosti: 9312-Delatnost sportskih klubova, Grana sporta - Košarka Prosečan broj zaposlenih u društvu u 2016. godini: 49 (četrdesetdevet radnika) Društvo je razvrstano u malo pravno lice.

Page 2: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

2

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Društvo primenjuje Pravilnik za mikro i druga pravna lica (Službeni glasnik RS, br.118/2013.) na osnovu kojeg je sačinjen Pravilnik Društva o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Prezentacija finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2015. godine. Pri sastavljanju finsnsijskih izveštaja korišćene su najbolje moguće procene i pretpostavke u odmeravanju imovine i obaveza, prihoda i rashoda kao i potencijalnih obaveza. Procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do datuma odobrenja finansijskih izveštaja za njihovo obelodanjivanje.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja. Prema načelu nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj se priznaje kada je nastao i uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate novca u vezi sa tim poslovnim događajem. Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano da izmeri.

Page 3: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

3

Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne promene. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan. Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspeha. Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći:

31.12.2016. 31.12.2015. 1 EUR 123,4723 121,6261 1 USD 117,1353 111,2468 1 CHF 114,8473 112,5230

3.4. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema (dugoročna materijalna imovina, u daljem tekstu: NPO) koja ispunjava uslove za priznavanje kao sredstvo, početno se meri po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, a nakon početnog priznavanja meri se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i za eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja, na način propisan u članu 14. Pravilnika za mikro I druga pravna lica. U nabavnu vrednost NPO uključuju se svi troškovi nabavke uvećani za zavisne troškove nabavke. Da bi sredstvo bilo priznato kao stalno sredstvo i podlegalo obračunu amortizacije, treba da ispunjava dva uslova: 1) da je njegov korisni vek trajanja duži od godinu dana, 2) da je njegova nabavna vrednost u momentu sticanja veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ukoliko jedan materijalno značajan deo NPO ima isti korisni vek i metod amortizacije kao i drugi materijalno značajan deo tog sredstva prilikom utvrđivanja troškova amortizacije, takvi delovi se grupišu. U protivnom, svaki deo sredstva se amortizuje zasebno.

Page 4: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

4

Obračun amortizacije prestaje kada sredstvo prestaje da se priznaje, odnosno kada je već u potpunosti otpisano, rashodovano ili na bilo koji način otuđeno.

Tabelarni pregled

Opis Korisni vek tra-

janja (u godinama)

Stopa amortizacije (u%)

POSTROJENJA I OPREMA

Kancelarijska oprema 7-10 10 – 15 %

Putnička motorna vozila, vozila na motorni pogon i priključni uređaji 5-8 12,5 – 20%

Računarska oprema, telekomunikaciona oprema 7-10 10 – 15 %

NEMATERIJALNA IMOVINA

Softver, licence i ostala prava, 9 11%

3.5. Alat i sitan inventar

Sredstva alata i inventara iskazuju se kao obrtna sredstva (zalihe), ukoliko je njihova vrednost u momentu nabavke manja od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici po poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Nabavljena sredstva alata i inventara jednokratno se otpisuju zbog računovodstvenog principa ekonomičnosti. Procenu stepena obezvređenja zaliha inventara vrši popisna komisija koja se obrazuje na kraju svake poslovne godine radi obavljanja popisa imovine i zaliha.

3.6. Učešća u kapitalu zavisnih društava

Učešća u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se po knjigovodstvenoj vrednosti, ako su dati u dinarima.

3.7. Finansijski instrumenti

Finansijski instrument je svaki ugovor na osnovu koga nastaje finansijska imovina jednog poslovnog subjekta i finansijska obaveza ili vlasnički instrument drugog poslovnog subjekta. Finansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata, zajmove povezanim subjektima, ulaganja u pridružene subjekte, ulaganja u hartije od vrednosti, date kredite i de-pozite, ostalu finansijsku imovinu. Finansijska imovina se procenjuje u skladu sa članom 17. Pravilnika za mikro i druga pravna lica.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni i sredstva na tekućim i deviznim računima kao i izdvojeni depoziti u domaćoj ili stranoj valuti. Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

Page 5: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

5

Procenjivanja gotovinskih ekvivalenata i gotovine i aktivnih vremenskih razgraničenja vrši se na način propisan u članovima 22. i 23. Pravilnika za mikro i druga pravna lica. Kratkoročna potraživanja i plasmani Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja i plasmani sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu, klasifikuju se kao potraživanja i krediti (kratkoročni zajmovi) i potraživanja. Kratkoročna potraživanja i plasmani su finansijski instrumenti sa rokom dospelosti za naplatu do godinu dana od dana početnog priznavanja. Ova potraživanja se procenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za procenjeni iznos nenaplativosti potraživanja, a direktno ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti, kao i potraživanja sa valutnom klauzulom procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, umanjeni indirektno za procenjeni iznos verovatne nenaplativosti, a direktno ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Procenjivanje kratkoročnih potraživanja i plasmana vrši se na način propisan članom 21. Pravilnika za mikro i druga pravna lica.

Indikatori verovatne nenaplativosti potraživanja su: kašnjenje kupca u izmirivanju svoje oba-veze, blokada računa kupca, nad kupcem je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, prili-kom usklađivanja potraživanja i obaveza, kupac ne priznaje iskazano potraživanje itd. Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplati-vost izvesna i dokumentovana (npr: društvo/preduzetnik nije uspeo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu, potraživanje je zastarelo u skladu sa relevantnim propisima kojima se uređu-je zastarelost poput ZOO, kupca je nemoguće locirati usled toga što je brisan iz nadležnog re-gistra i sl). Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspeha obračunskog perioda.

3.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja Obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost, unapred obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unapred obračunate kamate, na primer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.9. Porez na dobitak

Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva.

3.10. Primanja zaposlenih Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od

Page 6: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

6

bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim osnovama. Otpremnine U skladu sa Zakonom o radu, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu propisanom kao neoporeziv u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republikčkog organa za poslove statistike. Društvo ne vrši rezervisanja po osnovu otpremnina jer je vrsta delatnosti kojom se Društvo bavi, struktura i način zapošljavanja kao i starosna dob zaposlenih učinila rezultate ovakvih rezervisanja beznačajnim.

3.11. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

Obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije. Procenjivanje obaveza i pasivnih vremenskih razgraničeja vrši se na način propisan čl. 27-29 Pravilnika za mikro i druga pravna lica.

3.12. Prihodi i rashodi

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Procenjivanje pozicija prihoda i rashoda (poslovnih, finsnsijskih i ostalih) u Bilansu uspeha vrši se na način propisan u čl. 30-36 Pravilnika za mikro i druga pravna lica.

Page 7: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

7

4. NEMATERIJALNA IMOVINA

u hi ljadama dinara

Ulaganja u razvoj

Koncesije, patenti, licence i

slična prava

Goodwill

Ostala nematerijal

na ulaganja

Nematerijalna ulaganja u pripremi

Dati avansi

Ukupno

Nabavna bruto vrednost na početku godine 0 0 0 0 0 0 0

Povećanje: 0 0 0 2.500 0 0 2.500

Nabavke u toku godine 0 0 0 2.500 0 0 2.500

Revalorizacija u toku godine 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 0 0 0 0 0

Prodato 0 0 0 0 0 0 0

Rashodovano 0 0 0 0 0 0 0

Nabavna bruto vrednost na kraju godine 0 0 0 2.500 0 0 2.500

Kumulirana ispravka na početku godine 0 0 0 0 0 0 0

Povećanje: 0 0 0 46 0 0 46

Amortizacija u toku godine 0 0 0 46 0 0 46

Obezvređenje u toku godine 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 0 0 0 0 0

Kumulirana ispravka u prodaji 0 0 0 0 0 0 0

Kumulirana ispravka u rashodovanju 0 0 0 0 0 0 0

Stanje ispravke na kraju godine 0 0 0 46 0 0 46

Neto sadašnja vrednost:

31.12.2016. godine 0 0 0 2.454 0 0 2.454

Neto sadašnja vrednost:

31.12.2015. godine 0 0 0 0 0 0 0

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA i OPREMA u hiljadama dinara

ZemljišteGrađevinski

objektiPostrojenja i

opremaInvesticione nekretnine

Ulaganje na tuđim osnovnim sredstvima

Ostale nekret.

postrojenja i oprema

Nekr, postr. i

oprema u pripremi

Dati avansi

Ukupno

Nabavna vrednost na početku godine 0 0 2.645 0 0 0 0 0 2.645

Povećanje: 0 0 4.157 0 0 0 0 0 4.157

Nabavka, aktiviranje i prenos 0 0 4.157 0 0 0 0 0 4.157

Revalorizacija odnosno procena u toku godine 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viškovi utvrđeni popisom 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 66 0 0 0 0 0 66

Prodaja u toku godine 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rashod u toku godine 0 0 66 0 0 0 0 0 66

Prenos na sredstva namenjena prodaji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manjkovi utvrđeni popisom 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavna vrednost na kraju godine 0 0 6.736 0 0 0 0 0 6.736

Kumulirana ispravka na početku godine 0 0 2.640 0 0 0 0 0 2.640

Povećanje: 0 0 96 0 0 0 0 0 96

Amortizacija 0 0 96 0 0 0 0 0 96

Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 66 0 0 0 0 0 66

Prodaja u toku godine 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rashod u toku godine 0 0 66 0 0 0 0 0 66

Prenos na sredstva namenjena prodaji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manjkovi utvrđeni popisom 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje na kraju godine 0 0 2.670 0 0 0 0 0 2.670

Neto sadašnja vrednost:

31.12.2016. godine 0 0 4.066 0 0 0 0 0 4.066

Neto sadašnja vrednost:

31.12.2015. godine 0 0 5 0 0 0 0 0 5

Page 8: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

8

6. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešće u kapitalu

u hiljadama dinara

Ime pravnog lica u čijem kapitalu je učešćeVlasnički udeo (%) Valuta Bruto iznos

Ispravka vrednosti Neto iznos

0 0 0a) Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 0 0 0

FOURRED D.O.O. 50 28 0 28

ZVEZDA FOREVER 20 6 0 6

ABA SIDRO 6,67 186 0 186

0 0 0220 0 220

0 0 0

c) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 0 0 0

0 0 0

d) Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim 0 0 0

0 0 0

e) Dugoročni plasmani ostalim povezanim licima 0 0 0

0 0 0

f) Dugoročni plasmani u zemlji 0 0 0

0 0 0

g) Ostali dugoročni finansijski plasmani 0 0 0

0 0 0

h) Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 0 0 0

0 0 0

i) Ostali dugoročni finansijski plasmani 0 0 0

Ukupno dugoročni finansijski plasmani (a do i) 220 0 220

b) Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata

7. ZALIHE

u hiljadama dinaraStarost plaćenih avansa za zalihe i usluge u

danima Do 365 danaPreko godinu

dana UkupnoPlaćeni avansi, bruto 256 0 256 Ispravka vrednosti 0 0 0 Plaćeni avansi, neto 256 0 256

Starosna struktura plaćenih avansa za zalihe i usluge

Avansi se odnose na međusobno usaglašena stanja preplata pojedinim dobavljačima u toku godine.

Page 9: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

9

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

u hiljadama dinara

Opis

Kupci u zemlji -

matična i zavisna

pravna lica

Kupci u inostranstvu - matična

i zavisna pravna lica

Kupci u zemlji - ostala

povezana pravna

lica

Kupci u inostranst

vu - ostala

povezana pravna

lica

Kupci u zemlji

Kupci u inostranst

vu

Ostala potraživa

nja po osnovu prodaje

Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bruto potraživanje na početku godine 0 0 0 0 16.575 85.138 0 101.713Bruto potraživanje na kraju godine 0 0 0 0 16.267 43.215 0 59.482

Ispravka vrednosti na početku godine 0 0 0 0 0 0 0 0Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa 0 0 0 0 0 0 0 0Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu naplate 0 0 0 0 0 0 0 0Povećanje ispravke vrednosti u toku godine 0 0 0 0 0 0 0 0Ispravka vrednosti na kraju godine 0 0 0 0 0 0 0 0

NETO STANJE

31.12.2016. godine 0 0 0 0 16.267 43.215 0 59.482

31.12.2015. godine 0 0 0 0 16.575 85.138 0 101.713

Page 10: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

10

Starost potraživanja u danimaPotraživanja do 365 dana

starosti

Potraživanja starija od

godinu dana

Ukupno(2+3)

1 2 3 4

Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica (bruto)

0 0 0

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 0 0 0

Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica (bruto)

0 0 0

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 0 0 0

Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica (bruto)

0 0 0

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 0 0 0

Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica (bruto)

0 0 0

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 0 0 0

Kupci u zemlji (bruto) 16.267 0 16.267

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 16.267 0 16.267

Kupci u inostranstvu (bruto) 43.215 0 43.215

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 43.215 0 43.215

Ostala potraživanja po osnovu prodaje (bruto)

0 0 0

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 0 0 0 Potraživanja koje Klub ima od kupaca u zemlji odnosi se na potraživanja za pružene usluge reklame u decembru 2016. godine po osnovu sponzorskih ugovora ili po osnovu prodatih ulaznica preko CS Eventim-a, koja su ili naplaćena ili kompenzovana početkom 2017.godine. Potraživanja od kupaca iz inostranstva tiču se ugovorenog dela naplate u iznosu od 350.000 Eura od turskog košarkaškog kluba Fenerbahče po osnovu transfera igrača Kalinića iz jula 2015,godine.

Page 11: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

11

9. DRUGA POTRAŽIVANJA

u hiljadama dinara

31. decembra 2016.

31. decembra 2015.

Potraživanja za kamatu i dividendu 0 0 Potraživanja od zaposlenih 60 0 Potraživanja od državnih organa i organizacija 0 0 Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 0 0 Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 0 0 Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 0 168 Potraživanja po osnovu naknada šteta 0 0 Ostala kratkoročna potraživanja 0 5.505 Ispravka vrednosti drugih potraživanja 0 0

DRUGA POTRAŽIVANJA: 60 5.673 Druga potraživanja se odnose na potraživanja od zaposlene radnice po osnovu ugovora o pozajmici.

10. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

u hiljadama dinara

Opis

Kratkoročni krediti i

plasmani matična i

zavisna pravna lica

Kratkoročni krediti i

plasmani ostala povezana

pravna lica

Kratkoročni krediti i zajmovi

u zemlji

Kratkoročni krediti i

zajmovi u inostranstvu

Ostali kratkoročni

plasmaniUkupno

1 2 3 4 5 6 7

Bruto stanje na početku godine 0 50 0 0 0 50

Bruto stanje na kraju godine 0 270 0 0 0 270

Ispravka vrednosti na početku godine 0 0 0 0 0 0

Ispravka vrednosti na kraju godine 0 0 0 0 0 0

NETO STANJE

31.12.2016. godine 0 270 0 0 0 270

31.12.2015. godine 0 50 0 0 0 50 Kratkoročni plasmani odnose se na pozajmicu datu povezanom društvu Fourred po ugovoru.

Page 12: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

12

11. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

u hiljadama dinara31. decembra

2016.31. decembra

2015.

1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima 0 0 2. Gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 0 0 3. Dinarski poslovni račun 279 1.177 4. Devizni poslovni račun 599 751 5. Dinarska blagajna 0 91 6. Devizna blagajna 0 0 7. Izdvojena novčana sredstva u dinarima 20 0 8. Izdvojena novčana sredstva u devizama 0 0 9. Dinarski akreditivi 0 0 10. Devizni akreditivi 0 0 11. Ostala novčana sredstva 0 0

UKUPNO (1 do 11) 898 2.019

12. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

31. decembra 2016.

31. decembra 2015.

1. Unapred plaćeni troškovi 21.778 2.056 2. Potraživanja za nefakturisani prihod 400.869 93.310 3. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 944.350 584.073 4. Ostala aktivna vremenska razgraničenja 54.456 117.521

UKUPNO (1 do 4) 1.421.453 796.960 Aktivna vremenska razgraničenja čine unapred plaćeni troškovi kamata po osnovu dugoročnih kredita AIK banke, bruto potraživanja za nefakturisani prihod budućeg perioda po osnovu sklopljenih ugovora sa sponzorima, kao i aktivna vremenska razgraničenja za bruto ugovorene naknade za sklapanje profesionalnih ugovora sa profesionalnim sportistima i sportskim stručnjacima i ugovorene menadžerske provizije koje dospevaju u narednim godinama.

Page 13: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

13

13. ULOZI

h) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima

hiljada dinara

Stanje na početku godine 899 Povećanje: 0 a) po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha

0

b po osnovu ispravke fundamentalne greške 0 c) po drugim osnovama 0 Smanjenje: 899 a) po osnovu prenosa u osnovni kapital 0 b) po osnovu prenosa u rezerve 0 c) po osnovu pokrića gubitka 550 d) po osnovu ispravke fundamentalne greške 349 e) po osnovu isplate dividende, bonusa i naknada zaposlenima

0

f) po drugim osnovama 0 Stanje 31.12. tekuće godine 0

j) Višak rashoda nad prihodimahiljada dinara

Stanje na početku godine 83.837 Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine 379.161 Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića) 550 Stanje 31.12. tekuće godine 462.448 Klub je u 2016.godini ostvario višak rashoda nad prihodima u iznosu 379.161, a višak prihoda nad rashodima prethodne godine delom je pokrio gubitak ranijih godina, umanjen za iznos poreza na dobit koji je iskazan u Poreskoj prijavi za 2016.godinu.

Page 14: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

14

14. DUGOROČNE OBAVEZE

u hiljadama dinara

Kreditor Rok otplatePočetak otplate

Obezbeđenje

Kamatna stopa

Valuta u kojoj je

kredit uzet

Iznos u stranoj valuti

Iznos hiljada dinara

1 2 3 4 5 6 7 8

0

0

0

0

0

0

0

0

Kredit AIK Banka 2953846 9.878

Kredit AIK Banka 6233756 128.000

Kredit AIK Banka 06869009 109.200

247.078

0

0

0

0

0

0

247.078

7) Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

8) Ostale dugoročne obaveze

UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE (1 DO 8)

1) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

2) Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima

3) Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

4) Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

5) Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

6) Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

Dugoročni krediti uzimani su za obrtna sredstva, radi izmirenja obaveza po osnovu ugovora o profesionalnom angažovanju sportista i sportskih stručnjaka.

15. KRATKOROČNE OBAVEZE

u hiljadama dinara

Kreditor Rok otplatePočetak otplate

Obezbeđenje

Kamatna stopa

Valuta u kojoj je

kredit uzet

Iznos u stranoj valuti

Iznos hiljada dinara

1 2 3 4 5 6 7 8

0

0

0

0

Kredit AIK Banka 04769153 4.401

Kredit AIK Banka 2953846 4.939

Kredit AIK Banka 0295842 43.215

Kredit Banka Intesa 16059 4.050

56.605

0

0

0

0

Multikom Group - pozajmica 11.200

Sterling - pozajmica 3.000

TAC World - pozajmica 7.000

21.200

77.805 UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (1 DO 6)

1) Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica

2) Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

3) Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

4) Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

5) Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

6) Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Kratkoročni krediti i pozajmice uzimani su za obrtna sredstva, radi izmirenja obaveza po osnovu ugovora o profesionalnom angažovanju sportista i sportskih stručnjaka.

Page 15: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

15

16. OBAVEZE IZ POSLOVANJA I PRIMLJENI AVANSI

u hiljadama dinara

31. decembra 2016.

31. decembra 2015.

1. Primljeni avansi 7.038 300 2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica 0 0 3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica 0 0 4. Dobavljači u zemlji 37.535 24.703 5. Dobavljači u inostranstvu 9.383 10.889 6. Obaveze iz specifičnih poslova 0 0 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0

OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 7) 53.956 35.892 Primljeni avansi odnose se na avans od AIK banke po osnovu sponzorskog ugovora.

17. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

u hiljadama dinara31. decembra

2016.31. decembra

2015.

I OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 0 0 1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 3.073 2.332 2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

487 523

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

324 347

4. Obaveze za bruto naknade zarada koje se refundiraju 0 52

5. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 0 0 6. Obaveze za dividendu i učešće u dobitku 0 0 7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo

256 133

8. Obaveze prema organimaa upravljanja 0 0 9. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima

197.915 37.039

10. Obaveze za kratkoročna rezervisanja 0 0 11. Ostale obaveze 312 1.075

II OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA I DRUGE OBAVEZE (1 DO 11)

202.367 41.501

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II) 202.367 41.501 Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima odnose se na obaveze Kluba sa rokom dospeća 31.12.2016. po osnovu ugovorenih naknada za sklopljene profesionalne ugovore sa sportistima i sportskim stručnjacima.

Page 16: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

16

18. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST

Obaveza za porez na dodatu vrednost tiče se obaveze za poslednji mesec 2016.godine koja dospeva za plaćanje 15.01.2017. godine

19. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE u hiljadama dinara

31. decembra 2016.

31. decembra 2015.

1. Obaveze za akcize 0 0 2. Obaveze za porez iz rezultata 0 0 3. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova

0 0

4. Obaveze za doprinose koji terete troškove 0 0 5. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 22.037 4.313

OBAVEZE za ostale poreze, dorpinose i druge dažbine (1 do 5)

22.037 4.313

Obaveze za ostale poreze odnose se na obaveze za porez za naknade po profesionalnim ugovorima sa sportistima i sportskim stručnjacima kao i obaveze za porez za stipendije sa rokom dospeća 31.12.2016.

20. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA u hiljadama dinara

31. decembra 2016.

31. decembra 2015.

1. Unapred obračunati troškovi 849.460 518.945 2. Obračunati prihodi budućeg perioda 342.586 85.844 3. Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 0 0 4. Odloženi prihodi i primljene donacije 0 0 5. Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja 0 0 6. Ostala pasivna vremenska razgraničenja 153.161 72.594

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 6)

1.345.207 677.383

Unapred obračunati troskovi tiču se ugovorenih obaveza za neto naknade po profesionalnim ugovorima sa sportistima i sportskim stručnjacima i obaveza za menadžerske provizije koje dospevaju u budućem periodu. Obračunati prihodi budućeg perioda odnose se na sklopljene sponzorske i donatorske ugovore koji će se realizovati u 2017.godini. Ostala pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju buduće poreske obaveze za naknade po osnovu profesionalnih ugovora sa sportistima i sportskim stručnjacima, poreske obaveze po ugovorima o stipendiranju kao i poreske obaveze za buduće prihode od sponzorskih ugovora.

u hiljadama dinara31. decembra

2016.31. decembra

2015.1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 3.212 9.357

Page 17: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

17

21. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

u hiljadama dinara

Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva: Vrednost

Zaloga sponzorskog ugovora sa Telekomom za kredit AIK banke 56.000

Zaloga ugovora sa BC Fenerbahce za kredit AIK banke 42.569

Zaloga ugovora sa BC Fenerbahce za kredit AIK banke 42.569

Zaloga ugovora o reklami sa Vitinka Kozluk za kredit AIK banke 19.460

Zaloga sponzorskog ugovora sa Telekomom za kredit AIK banke 128.000

Zaloga sponzorskog ugovora sa Telekomom za kredit AIK banke 109.200

Ukupno: 397.798 Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava: Vrednost

Zaloga sponzorskog ugovora sa Telekomom za kredit AIK banke 56.000 Zaloga ugovora sa BC Fenerbahce za kredit AIK banke 42.569 Zaloga ugovora sa BC Fenerbahce za kredit AIK banke 42.569 Zaloga ugovora o reklami sa Vitinka Kozluk za kredit AIK banke 19.460 Zaloga sponzorskog ugovora sa Telekomom za kredit AIK banke 128.000 Zaloga sponzorskog ugovora sa Telekomom za kredit AIK banke 109.200 Ukupno: 397.798

22. POSLOVNI PRIHODI

u hiljadama dinara01.01-31.12.

2016.01.01-31.12.

2015.

1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 604 47 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 370.973 119.193 3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 84.598 231.543 4. Prihodi od clanarina i clanskih doprinosa 0 101 5. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. 35.512 23.926 6. Prihodi od nefinansijske imovine 0 25.768

POSLOVNI PRIHODI (1 do 6) 491.687 400.578 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu odnose se na prodaju robe dobijenu po sponzorskom ugovoru (tranzit). Prihod od prodaje usluga tiče se prihoda od usluga reklame, prodaje dnevnih i sezonskih ulaznica za sportske događaje, prihoda od prodaje audiovizuelnih prava, prihoda od marketinških aktivnosti – brenda, škole košarke, kotizacija za učešće na turniru, prihoda ostvarenih na ino tržištu za učešće u Euroligi i za ostvarene pobede u odgovarajućoj fazi takmičenja. Prihodi od subvencija, dotacija, donacija odnose se na prihode od grada Beograda, učešća Sekretarijata za sport i omladinu u finansiranju iskorišćenih termina u SRC Tašmajdan, i pojedinačnih ugovorenih donacija domaćih pravnih lica. Učešće grada i Sekretarijata za sport i omladinu iznosi 25.568 (u hiljadama din.)

Page 18: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

18

23. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

u hiljadama dinara01.01-31.12.

2016.01.01-31.12.

2015.

1.Troškovi ostalog (režijskog) materijala 13.881 11.344 2. Troškovi goriva 590 323 3. Troškovi elektricne energije 701 819 4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 61 120

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 15.233 12.606 Troškovi nabavke ostalog materijala odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sportske opreme i sportskih rekvizita.

24. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u hiljadama dinara01.01-31.12.

2016.01.01-31.12.

2015.

1. Troškovi zarada i naknada (bruto) 22.269 13.213 2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca

3.987 2.362

3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 455 457 4. Troškovi naknada po autorskim ugovorima 0 0 5. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

0 0

6. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora

413.436 146.786

7. Troškovi naknada direktoru odnosno članovima organima upravljanja i nadzora

0 0

8. Ostali lični rashodi i naknade 29.518 13.321

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1 do 8)

469.665 176.139

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora odnose se na bruto naknade po profesionalnim ugovorima sa sportistima i sportskim stručnjacima i ugovore sa fizičkim licima po osnovu zakupa stanova.

Page 19: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

19

25. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

u hiljadama dinara

01.01-31.12. 2016.

01.01-31.12. 2015.

1. Troškovi usluga na izradi učinaka 0 0 2. Troškovi transportnih usluga 7.867 5.258 3. Troškovi usluga na održavanju 147 76 4. Troškovi zakupnina 37.975 13.234 5. Troškovi sajmova 0 0 6. Troškovi reklame i propagande 1.932 386 7. Troškovi istraživanja 0 0 8. Troškovi razvoja koji se nekapitalizuju 0 0 9. Troškovi ostalih usluga 7.476 2.520

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 9) 55.397 21.474

26. NEMATERIJALNI TROŠKOVI u hiljadama dinara

01.01-31.12. 2016.

01.01-31.12. 2015.

1. Troškovi neproizvodnih usluga 62.422 47.510 2. Troškovi reprezentacije 4.911 2.057 3. Troškovi premije osiguranja 1.631 777 4. Troškovi platnog prometa 2.428 1.434 5. Troškovi članarina 4.819 242 6. Troškovi poreza 1.516 22 7. Troškovi doprinosa 0 0 8. Ostali nematerijalni troškovi 179.484 161.996

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 8) 257.211 214.038 Troškovi neproizvodnih usluga obuhvataju troškove organizacije sportskih događaja, obezbeđenja, medicinskih, advokatskih, prevodilačkih, knjigovodstvenih usluga. Ostali nematerijalni troškovi odnose se na troškove usluga menadžera – menadžerske provizije, troškove kazni sportskih organizacija za nesportska dešavanja na sportskim događajima, kao i troškove dospelih i plaćenih obaveza preuzetih od KK ILR Železnik (ex KK Crvena zvezda Telekom) stečenih u toku sprovođenja UPPR, a po osnovu Aneksa 2 Sporazuma 49/15.

Page 20: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

20

27. OSTALI PRIHODI

u hiljadama dinara01.01-31.12.

2016.01.01-31.12.

2015.

1. Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

0 0

2. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 3. Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti 0 0 4. Dobici od prodaje materijala 0 0 5. Viškovi 0 0 6. Naplaćena otpisana potraživanja 0 0 7. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika 0 0 8. Prihodi od smanjenja obaveza 3.915 64.689 9. Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja

0 0

10. Ostali nepomenuti prihodi 297 1.360

OSTALI PRIHODI (1 do 10) 4.212 66.049 Prihodi od smanjenja obaveza odnose se na smanjenje obaveza po osnovu Protokola sa Beobasket d.o.o. o dinamici naplate menadžerskih provizija.

28. OSTALI RASHODI u hiljadama dinara

01.01-31.12. 2016.

01.01-31.12. 2015.

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

0 0

2. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje bioloških sredstava

0 0

3. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti

0 0

4. Gubici od prodaje materijala 0 0 5. Manjkovi 0 0 6. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog rezultata

0 0

7. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 0 0 8. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i robe

0 0

9. Ostali nepomenuti rashodi 1.948 0 OSTALI RASHODI (1 do 9) 1.948 0 U ostale nepomenute rashode spada i povraćaj sredstava povezanom društvu Fourred po osnovu primljenih donacija.

Page 21: NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - Partizanpartizan.net/temp/Napomene uz FI 2016 - KK Crvena Zvezda-potpisan.pdfFinansijska imovina obuhvata udele i akcije kod povezanih subjekata,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KK CRVENA ZVEZDA, BEOGRAD 31. decembar 2016. godine

21

29. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Drustvo nema evidentirane sudske sporove, aktivirane hipoteke i garancije kao ni statusne promene nakon datuma bilansa.

30. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja. Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu. Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

31. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze. U Beogradu, 25.05.2017.