of 62 /62
STRANICA 40 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE 3 Mjesto otpreme a Trošarinski broj trošarinskog skladišta b Naziv c Ulica d Kućni broj e Poštanski broj f Mjesto g NAD_LNG 4 Carinski ured otpreme – Uvoz a Šifra ureda 5 Primatelj a Identifikacijski broj b Naziv c Ulica d Kućni broj e Poštanski broj f Mjesto h EORI broj g NAD_LNG 6 Primatelj – dodatni podaci a Šifra države članice b Serijski broj potvrde o oslobođenju 7 Mjesto isporuke a Identifikacijski broj b Naziv c Ulica d Kućni broj e Poštanski broj f Mjesto g NAD_LNG 8 Carinski ured – Mjesto isporuke a Šifra ureda 9 e-TD a Lokalni referentni broj b Broj računa c Datum računa d Šifra polazišta e Datum otpreme f Vrijeme otpreme 9.1 Uvozna carinska deklaracija a MRN uvozne carinske deklaracije 10 Carinski ured otpreme a Šifra ureda 11 Jamstvo za kretanje a Šifra davatelja jamstva 12 Davatelj jamstva a Trošarinski broj b PDV identifikacijski broj c Naziv proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje. Članak 174. Odredbe članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika u odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postu- paka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 15. i 16. Zakona primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju donošenja novih provedbenih propisa Komisije kojima se mijenja i dopunjuje Uredba Komisije br. 684/2009. Članak 175. Odredbe trošarinskih propisa primjenjivati će se na odgovaraju- ći način u slučaju izmjene carinskih propisa na koje se ti trošarinski propisi pozivaju. Članak 176. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršaj- nim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13 i 100/15). Članak 177. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13, 11/14, 70/14, 157/14, 8/15 i 83/15). Članak 178. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/15-01/53 Urbroj: 513-02-1710/1-15-1 Zagreb, 19. studenoga 2015. Ministar financija mr. sc. Boris Lalovac, v. r. PRILOG 1 Obrazac A REZERVNI POSTUPAK Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine 1 Zaglavlje e-TD-a a Šifra odredišta b Trajanje kretanja c Organizator prijevoza 2 Pošiljatelj a Trošarinski broj pošiljatelja b Naziv c Ulica d Kućni broj e Poštanski broj f Mjesto g NAD_LNG

NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1...

Page 1: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 40 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

3 Mjesto otpremea Trošarinski broj trošarinskog skladišta b Naziv c Ulicad Kućni broje Poštanski brojf Mjestog NAD_LNG

4 Carinski ured otpreme – Uvoz

a Šifra ureda

5 Primatelja Identifi kacijski brojb Nazivc Ulicad Kućni broje Poštanski brojf Mjestoh EORI brojg NAD_LNG

6 Primatelj – dodatni podaci

a Šifra države članice

b Serijski broj potvrde o oslobođenju

7 Mjesto isporukea Identifi kacijski broj b Naziv c Ulicad Kućni broje Poštanski brojf Mjestog NAD_LNG

8 Carinski ured – Mjesto isporuke

a Šifra ureda

9 e-TDa Lokalni referentni brojb Broj računac Datum računad Šifra polazištae Datum otpremef Vrijeme otpreme

9.1 Uvozna carinska deklaracija

a MRN uvozne carinske deklaracije

10 Carinski ured otpreme

a Šifra ureda

11 Jamstvo za kretanje

a Šifra davatelja jamstva

12 Davatelj jamstva

a Trošarinski broj

b PDV identifi kacijski broj

c Naziv

proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje.

Članak 174.

Odredbe članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika u odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda te pravila i postu-paka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti računalnog sustava iz članka 15. i 16. Zakona primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju donošenja novih provedbenih propisa Komisije kojima se mijenja i dopunjuje Uredba Komisije br. 684/2009.

Članak 175.

Odredbe trošarinskih propisa primjenjivati će se na odgovaraju-ći način u slučaju izmjene carinskih propisa na koje se ti trošarinski propisi pozivaju.

Članak 176.

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršaj-nim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13 i 100/15).

Članak 177.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13, 129/13, 11/14, 70/14, 157/14, 8/15 i 83/15).

Članak 178.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/53Urbroj: 513-02-1710/1-15-1Zagreb, 19. studenoga 2015.

Ministar fi nancijamr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1

Obrazac A

REZERVNI POSTUPAKPrateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

1 Zaglavlje e-TD-a

a Šifra odredišta

b Trajanje kretanja

c Organizator prijevoza

2 Pošiljatelj

a Trošarinski broj pošiljatelja

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

mtomicic
Rectangle
Page 2: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 41 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

q Trgovački opis_LNG

r Robna marka proizvoda

s Robna marka proizvoda_LNG

17.1 Pakiranjea Šifra vrste pakiranjab Broj koletac Identitet trgovačke plombed Podaci o plombie Podaci o plombi_LNG

17.2 Vino

a Kategorija – vino

b Šifra vinorodne zone

c Treća država podrijetla

d Ostale informacije

e Ostale informacije_LNG

17.2.1 Oznaka postupka tehnološke obrade

a Šifra postupka

18 Dokument

a Kratki opis dokumenta

b Kratki opis dokumenta_LNG

c Uputa na dokument

d Uputa na dokument_LNG

Mjesto i datum Pečat Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

Datum i vrijeme validacije Pratećeg dokumen-ta za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja tro trošarine u rezervnom po-stupku

(Pečat)

PRILOG 2

Obrazac B

REZERVNI POSTUPAKPrateći dokument za promjenu odredišta

2 Ažuriranje e-TD-a

b JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

c Trajanje kretanja

d Promjena organizacije prijevoza

e Broj računa

f Datum računa

g Šifra načina prijevoza

h Dodatni podaci

i Dodatni podaci_LNG

3 Promjena odredišta

a Šifra odredišta

d Ulica

e Kućni broj

f Poštanski broj

g Mjesto

h NAD_LNG

13 Prijevoz

a Šifra načina prijevoza

b Dodatni podaci

c Dodatni podaci_LNG

14 Organizator prijevoza

a PDV identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

15 Prvi prijevoznik

a PDV identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

16 Podaci o prijevozu

a Šifra prijevoznog sredstva

b Identitet prijevoznog sredstva

c Identitet trgovačke plombe

d Podaci o plombi

e Podaci o plombi_LNG

f Dodatni podaci

g Dodatni podaci_LNG

17 e-TD stavke

a Jedinstveni referentni broj stavke

b Šifra trošarinskoga proizvoda

c Tarifna oznaka KN

d Količina

e Bruto težina

f Neto težina

g Udio alkohola

h Stupanj Platoa

i Fiskalna oznaka

j Fiskalna oznaka_LNG

k Korištenje fi skalne oznake

l Oznaka podrijetla

m Oznaka podrijetla_LNG

n Veličina proizvođača

o Gustoća

p Trgovački opis

Page 3: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 42 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 3

Obrazac C

REZERVNI POSTUPAKPotvrda o primitku/Potvrda o izvozu

2 Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD

a JRO (Jedinstvena referentna oznaka)

b Slijedni broj

3 Primatelj

a Identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

h EORI broj

4 Mjesto isporuke

a Identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

5 Carinski ured – Mjesto odredišta

a Šifra ureda

6 Potvrda o primitku/Izvoz

a Datum dolaska trošarinskih proizvoda

b Opći zaključci o primitku

c Dodatni podaci

d Dodatni podaci_LNG

7 Stavke Potvrde o primitku/izvozu

a Jedinstveni referentni broj stavke

b Indikator manjka ili viška

c Utvrđen manjak ili višak

d Šifra trošarinskog proizvoda

e Odbijena količina

8 Razlog nezadovoljstva

a Razlog nezadovoljstva

b Dodatni podaci

c Dodatni podaci_LNG

Mjesto i datum Pečat Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

Datum i vrijeme validacije Potvrde o primitku/Potvr-de o izvozu u rezervnom postupku

(Pečat)

4 Novi primatelj

a Identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

h EORI broj

5 Mjesto isporuke

a Identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

6 Carinski ured – Mjesto isporuke

a Šifra carinskog ureda

7 Organizator prijevoza

a PDV identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

8 Novi prijevoznik

a PDV identifi kacijski broj

b Naziv

c Ulica

d Kućni broj

e Poštanski broj

f Mjesto

g NAD_LNG

9 Podaci o prijevozu

a Šifra prijevoznog sredstva

b Identitet prijevoznog sredstva

c Identitet trgovačke plombe

d Podaci o plombi

e Podaci o plombi_LNG

f Dodatni podaci

g Dodatni podaci_LNG

Mjesto i datum Pečat Potpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

Datum i vrijeme validacije Pratećeg do-kumenta za promjenu odredišta u rezer-vnom postupku

(Pečat)

Page 4: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 43 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 4

Obrazac PTD

PRATEĆI TROŠARINSKI DOKUMENT

Page 5: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 44 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 6: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 45 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 7: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 46 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 8: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 47 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 9: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 48 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 10: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 49 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 11: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 50 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

POLJE 10 – INSTRUMENT OSIGURANJA

U polje 10 upisuje se »POŠILJATELJ«.

POLJE 11 – PODACI O PRIJEVOZU

U polje 11 upisuju se podaci vezani uz prijevoz: naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifi kacijski broj (OIB) prijevoznika, način prijevoza, prijevozno sredstvo i registracijska oznaka prijevo-znog sredstva.

POLJE 12 – ZEMLJA OTPREME*

Ne popunjava se.

POLJE 13 – ZEMLJA ODREDIŠTA*

Ne popunjava se.

POLJE 14 – POREZNI ZASTUPNIK*

Ne popunjava se.

POLJE 15 – MJESTO OTPREME

U polju 15 upisuje se stvarno mjesto otpreme (lokacija trošarinskog skladišta) ako trošarinski proizvodi nisu otpremljeni s adrese na-vedene u polju 1 te važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme.

POLJE 16 – DATUM OTPREME

U polje 16 upisuje se datum otpreme trošarinskih proizvoda iz tro-šarinskog skladišta.

POLJE 17 – TRAJANJE KRETANJA

U polje 17 upisuje se uobičajeno vremensko trajanje kretanja, uzi-majući u obzir način prijevoza i udaljenost od mjesta otpreme do mjesta odredišta.

POLJE 18 a – OZNAKA I BROJ, BROJ I VRSTA PAKIRANJA, OPIS ROBE

U polje 18 a upisuje se oznaka i broj vanjskog pakiranja (npr. kon-tejner); broj i vrsta unutarnjeg pakiranja (npr. kartonska kutija) što omogućuje prepoznavanje pošiljke.

U opisu robe upisuje se uobičajeni trgovački naziv proizvoda. Opis se može nastaviti na zasebnom listu koji se prilaže svakom primjerku. U tu svrhu može se koristiti otpremnica.

Za alkohol i alkoholna pića potrebno je navesti udio alkohola (volu-mni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20°C). Za energen-te potrebno je navesti gustoću pri temperaturi od 15°C.

POLJE 19 a – TARIFNA OZNAKA KN

U polje 19 a upisuje se tarifna oznaka Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PTD-a

POLJE 1 – POŠILJATELJ

U polje 1 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifi kacijski broj (OIB) pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

POLJE 2 – TROŠARINSKI BROJ POŠILJATELJA

U polje 2 upisuje se važeći trošarinski broj dodijeljen pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta iz posebnog registra koji se vodi pri Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

POLJE 3 – REFERENTNI BROJ

U polje 3 upisuje se broj PTD-a kojeg pošiljatelj u svojoj evidenciji dodjeljuje pošiljci trošarinskih proizvoda koje otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske.

POLJE 4 – TROŠARINSKI BROJ PRIMATELJA

U polje 4 upisuje se važeći trošarinski broj dodijeljen primatelju – oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda iz posebnog registra koji se vodi pri Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

POLJE 5 – BROJ RAČUNA

U polje 5 upisuje se broj računa iz evidencije pošiljatelja koji se od-nosi na trošarinske proizvode koji se otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj knjigovod-stvene isprave.

POLJE 6 – DATUM RAČUNA

U polje 6 upisuje se datum dokumenta iz polja 5.

POLJE 7 – PRIMATELJ

U polje 7 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifi kacijski broj (OIB) primatelja – oslobođenog kori-snika trošarinskih proizvoda, koji prima trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske.

POLJE 7a – MJESTO ISPORUKE

U polje 7a upisuje se stvarno mjesto isporuke trošarinskih proi-zvoda kada se trošarinski proizvodi dostavljaju na adresu različitu od adrese navedene u polju 7: adresa lokacije pogona oslobođenog korisnika.

POLJE 8 – NADLEŽNI CARINSKI URED OTPREME

U polje 8 upisuje se naziv nadležnog carinskog ureda koji je odgo-voran za nadzor u mjestu otpreme.

POLJE 9 – ORGANIZATOR PRIJEVOZA

U polje 9 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i osobni identifi kacijski broj (OIB) osobe odgovorne za organiziranje prvog prijevoza, ako ta osoba nije pošiljatelj.

Page 12: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 51 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

trošarine na teritoriju Republike Hrvatske iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda.

Polja koja se ne popunjavaju (označena znakom »*« uz naziv polja u ovoj Uputi) osjenčana su sivom bojom u predlošku obrasca PTD, koji je sastavni dio Pravilnika.

PRILOG 5

Obrazac O-MPV

Primatelj: _______________ Carinski ured __________

Sjedište/Prebivalište: ________ Datum prijama __________

Trošarinski broj: ___________

OBAVIJESTo primljenim količinama vina u sustavu odgode plaćanja

trošarine od strane malog proizvođača vina iz druge države članice Europske unije

(popunjava podnositelj)

Izjavljujemo da smo dana ________________ primili pošiljku vina (datum)

__________________________________________________(trgovački naziv i količina)

Od _______________________________________________.(naziv pošiljatelja, adresa i država)

Pošiljku vina prati ______________________________________________________________________________________

(navesti prateći dokument za vino i referentni broj – MVV broj)

Potvrđujem da su podaci iskazani u obavijesti potpuni i točni.

Datum: _____________________________ M.P.

Ime i prezime odgovorne osobe: __________________________

Potpis odgovorne osobe: ________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured __________________________ M.P.

Datum prijama: ______________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: ________________

Potpis: _____________________________________________

POLJE 20 a – KOLIČINA

U polje 20 a upisuje se količina izražena u mjernoj jedinici koja se odnosi na kategoriju trošarinskih proizvoda:

• litre proizvoda pri 20° C zaokružene na dva decimalna mjesta (al-kohol i alkoholna pića),

• litre proizvoda pri 15 ° C (energenti).

POLJE 21 a – BRUTO TEŽINA (kg)

U polje 21 a upisuje se bruto težina pošiljke u kilogramima (troša-rinski proizvodi sa pakiranjem).

POLJE 22 a – NETO TEŽINA (kg)

U polje 22 a upisuje se težina trošarinskih proizvoda bez omota za alkohol i alkoholna pića te energente.

POLJA 18 b do 22 b i POLJA 18 c do 22 c popunjavaju se kad pošiljka sadrži trošarinske proizvode koji se razvrstavaju u različite tarifne oznake Kombinirane nomenklature (čiji se opis razlikuje od opisa navedenih u poljima 18 a do 22 a).

POLJE 23 –POTVRDE (određena vina i jaka alkoholna pića)*

Ne popunjava se.

POLJE 24 – POLJA 1 – 22 POTVRĐENA KAO ISPRAVNA

U ovom polju se potvrđuje da je PTD ispravno popunjen na način da se upisuje puni naziv odnosno ime i prezime te adresa i telefon-ski broj pošiljatelja; ime i prezime osobe odgovorne za potpisivanje trošarinskih dokumenata odnosno osobe odgovorne za rad trošarin-skoga skladišta; mjesto i datum; potpis i službeni pečat.

POLJE A – ZAPISNIK O KONTROLI (popunjava nadležni carinski ured)

U slučaju obavljene kontrole nadležni carinski ured u polje A na primjercima 2., 3. i 4. upisuje podatke o obavljenoj kontroli. Ako na prednjoj strani obrasca PTD nema dovoljno prostora,

zapisnik se može nastaviti na poleđini.

Ovlašteni carinski službenik upisuje datum kontrole te potpisuje i ovjerava sve komentare službenim faksimilom te pečatom.

POLJE B – PROMJENA MJESTA ODREDIŠTA*

Ne popunjava se.

POLJE C – OVJERA PRIMITKA (ovjerava primatelj)

U ovom polju primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda te se u slučaju viška odnosno manjka, isto upisuje.

Uz »referentni broj« upisuje se broj PTD-a kojeg primatelj u svojoj evidenciji dodjeljuje pošiljci trošarinskih proizvoda koju primi u sustavu odgode plaćanja trošarine na području Republike Hrvatske.

Napomene i pojašnjenja uz Uputu za popunjavanje PTD-a

Upute za popunjavanje PTD-a na odgovarajući način se primjenjuju kada se trošarinski proizvodi otpremaju u sustavu odgode plaćanja

Page 13: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 52 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 6

Obrazac PPTD

Page 14: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 53 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 15: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 54 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 16: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 55 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 17: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 56 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Page 18: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 57 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

POLJE 8 – OZNAKA I BROJ, BROJ I VRSTA PAKIRANJA, OPIS ROBE

U polje 8 upisuju se oznaka i broj vanjskog pakiranja (npr. kontej-neri); broj i vrsta unutarnjeg pakiranja (npr. kartonske kutije) te trgovački opis robe.

Opis se može nastaviti na zasebnom listu koji se prilaže uz svaki primjerak. U tu svrhu može se koristiti otpremnica.

Za alkohol i alkoholna pića osim piva, potrebno je navesti udio alko-hola (volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C).Za pivo potrebno je navesti stupanja Platoa ili volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C, ili oboje, u skladu sa zahtjevima države članice odredišta i države članice otpreme.

Za energente potrebno je navesti gustoću pri temperaturi od 15 °C.

POLJE 9 – TARIFNA OZNAKA KN

U polje 9 upisuje se tarifna oznaka Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

POLJE 10 – KOLIČINA

U polje 10 upisuje se količina izražena u odgovarajućoj obračunskoj jedinici (broj, težina ili volumen) u svrhe obračuna trošarine u dr-žavi članici odredišta, na primjer:

• cigarete, broj komada, izražen u tisućama;

• cigare i cigarilosi, broj komada, izražen u tisućama;

• alkohol i alkoholna pića, litre proizvoda pri 20 °C zaokružene na dva decimalna mjesta;

• energenti osim teško loživih ulja, litre proizvoda pri 15 °C.

POLJE 11 – BRUTO TEŽINA (kg)

U polje 11 upisuje se bruto težina pošiljke u kilogramima.

POLJE 12 – NETO TEŽINA (kg)

U polje 12 upisuje se neto težina robe bez pakiranja.

POLJE 13 – CIJENA NA RAČUNU/TRŽIŠNA VRIJEDNOST

U polje 13 upisuje se ukupan iznos računa uključujući trošarinu. Ako uz kretanje nije povezana prodaja,

upisuje se tržišna vrijednost. U tom slučaju se dodaje napomena »nije namijenjeno prodaji«.

POLJE 14 – POTVRDE (određena vina i alkoholna pića, male pivo-vare i male destilerije)

Polje 14 namijenjeno je unosu određenih potvrda koje je potrebno navesti samo na primjerku 2.

1. U slučaju određenih vina moraju biti, gdje je to potrebno, nave-dene potvrde s obzirom na podrijetlo i kvalitetu proizvoda u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije.

2. U slučaju određenih alkoholnih pića moraju biti, gdje je to po-trebno, navedene potvrde s obzirom na mjesto proizvodnje u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije.

3. Za pivo koje proizvedeno u maloj neovisnoj pivovari, kako je utvrđeno u posebnoj Direktivi Vijeća koja se odnosi na strukturu

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PPTD-a

Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u državi čla-nici otpreme (kretanje između država članica)

1. Općenito

1.1. PPTD mora biti ispisan čitljivo tiskanim slovima tako da upisa-ne podatke nije moguće brisati ni ispravljati. Podaci mogu biti una-prijed tiskani. Brisanje ili prepravljanje napisanog nije dopušteno.

1.2. Za sve primjerke papir mora biti bijele boje, formata 210 mm x 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem od 5 mm manje ili 8 mm više u pogledu dužine.

1.3. Svako prazno polje ili polje koje se ne mora popuniti mora biti precrtano, tako da nije moguće ništa dopisivati.

1.5. PPTD se sastoji od 3 primjerka:

prvi primjerak 1. zadržava pošiljatelj, drugi prati kretanje troša-rinskih proizvoda te ga zadržava primatelj, treći primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda te ga primatelj ovjerenog vraća pošiljatelju.

2. Nazivi polja

POLJE 1 – POŠILJATELJ

U polje 1 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i porezni broj osobe koja otprema trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugu državu članicu. Potrebno je navesti i trošarinski broj ako je isto primjenjivo.

POLJE 2 – REFERENTNI BROJ

U polje 2 upisuje se referentni broj koji osoba koja otprema troša-rinske proizvode puštene u potrošnju dodjeljuje pošiljci, a kojim se kretanje označava u njegovoj evidenciji. U pravilu se upisuje broj i datum računa.

POLJE 3 – NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE ODREDIŠTA

U polje 3 upisuje se naziv i adresa nadležnog tijela države članice odredišta kojem je unaprijed najavljeno kretanje.

POLJE 4 – PRIMATELJ

U polje 4 upisuje se puni naziv odnosno ime i prezime, adresa i porezni broj osobe koja prima trošarinske proizvode.

Potrebno je navesti i trošarinski broj ako je isto primjenjivo.

POLJE 5 – PRIJEVOZNIK/PRIJEVOZNO SREDSTVO

U polje 5 upisuje se »pošiljatelj« ili »primatelj« ili naziv odnosno ime i prezime te adresa osobe odgovorne za organiziranje prvog prijevo-za, ako ta osoba nije osoba navedena u polju 1 ili polju 4; potrebno je također navesti prijevozno sredstvo.

POLJE 6 – REFERETNI BROJ I DATUM IZJAVE/ODOBRENJA

U polje 6 upisuje se referentni broj i datum izjave i/ili odobrenja koje izdaje nadležno tijelo države članice odredišta prije početka kretanja.

POLJE 7 – MJESTO ISPORUKE

U polje 7 upisuje se adresa mjesta isporuke ako je različita od adrese navedene u polju 4.

Page 19: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 58 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti Nadležni carinski ured (Na-ziv i adresa; datum, potpis i pečat)

Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

Upute za popunjavanje

Primatelj Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.

Porezni broj prima-telja

Navesti osobni identifi kacijski broj (OIB) primate-lja.

Mjesto isporuke Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih pro-izvoda primatelju.

Pošiljatelj Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.

Porezni broj poši-ljatelja

Navesti porezni broj pošiljatelja.

Referentni broj pošiljke

Navesti referentni broj kojim se pošiljka identifi cira u evidenciji pošiljatelja (broj komercijalne isprave).

Opis robe Navesti trgovački opis robe.

Tarifna oznaka KN Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina Navesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj je-dinici.

Trošarina Navesti važeću stopu trošarine za svaki trošarinski proizvod naveden u pojedinoj stavci.

Iznos trošarine u HRK

Navesti ukupan iznos trošarine za količinu trošarin-skih proizvoda po svakoj stavci s obzirom na važeću stopu trošarine.

Ukupan iznos trošari-ne u HRK

Navesti ukupan iznos trošarine za svu robu u po-šiljci.

Evidencijski broj Obavijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifi kacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena »Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u dru-goj državi članici«.

Evidencijski broj in-strumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Datum prihvata in-strumenta osiguranja plaćanja trošarine

Navodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

Nadležni carinski ured

Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

trošarina na alkohol i alkoholna pića, za koji se traži snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, certifi ciranje se radi na način da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u maloj neo-visnoj pivovari sa godišnjom proizvodnjom ostvarenoj u prethodnoj godini od …….. hektolitara piva«.

4. Za etilni alkohol koji je proizveden u maloj destileriji, kako je utvrđeno u posebnoj Direktivi Vijeća koja se odnosi na strukturu trošarina na alkohol i alkoholna pića, za koji se traži snižena stopa trošarine u državi članici odredišta, certifi ciranje se radi na način da se navede sljedeće:

»Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u maloj de-stileriji sa godišnjom proizvodnjom ostvarenoj u prethodnoj godini od …….. hektolitara čistog alkohola«.

POLJE 15 – POLJA 1-13 POTVRĐENA KAO ISPRAVNA

Dokument popunjava osoba odgovorna za kretanje robe ili netko u njegovo ime. To može biti pošiljatelj ili primatelj.

Ako pošiljatelj zahtijeva povrat primjerka 3. s ovjerom primitka, isto je potrebno naznačiti.

POLJE A – ZAPISNIK O KONTROLI

Nadležna tijela upisuju podatke o obavljenoj kontroli u polju A na primjercima 2. i 3. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum kon-trole te potpisuje i ovjerava sve komentare službenim faksimilom te pečatom.

POLJE B – OVJERA PRIMITKA

U ovom polju primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda.

PRILOG 7

Obrazac O-PP

Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici

POPUNJAVA PRIMATELJ

Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa) OIB primatelja

Mjesto isporuke

Predviđeni datum isporuke

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa) Porezni broj pošiljatelja

Referentni broj pošiljke

Opis robe Tarifna oznaka KN Količina Trošarina Iznos trošarine u HRK

Ukupan iznos trošarine u HRK

Mjesto i datum: ____________ Potpis ______________

Page 20: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 59 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Nadležni carinski ured Navodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje da-tum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.

PRILOG 9

Obrazac TOP

Zbog nezakonitog postupanja s trošarinskim proizvodima u pro-metu na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 25. sta-vak 16. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013 do 120/2015), a na temelju provedenog nadzora prema Zapisniku pod klasom:_______, urbroj: __________ od _____________ pod-nosim

TROŠARINSKA OBRAČUNSKA PRIJAVA

1. Podaci o podnositelju:

Ime i prezime: ........................................................................................

Adresa: ...................................................................................................

Broj putne isprave i tko ju je izdao ................................................ i/ili

OIB: ........................................................................................................

2. Obračun trošarine:

Red. br.

Vrsta trošarinskog

proizvoda

Predmet oporezivanja

Trgovački naziv trošarinskih proizvoda

KoličinaObračunati

iznos trošarine

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

UKUPNO:

3. Izjava

Kojom kao podnositelj prijave jamčim da ću izvršiti plaćanje duž-nog iznosa trošarine iz točke 2. ove obračunske prijave na račun Područnog carinskog ureda __________, model plaćanja HR11 i poziv na broj xxxx (šifra ustrojstvene jedinice) – 6130 (potraživanja od fi zičkih osoba) – broj zapisnika.

Potpis podnositelja _______________

Prijavu preuzeo carinski službenik _____________ M.P. (ime i prezime)

Mjesto i datum: ______________________________________

PRILOG 8

Obrazac O-OP

Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj

POPUNJAVA POŠILJATELJ

Pošiljatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa) OIB pošiljatelja

Mjesto otpreme

Predviđeni datum otpreme

Primatelj (Naziv/Ime i prezime, adresa) Porezni broj primatelja

Mjesto isporuke

Predviđeni datum isporuke

Red. br. Opis robe Tarifna oznaka KN Količina

Mjesto i datum: ______________ Potpis ______________

POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj Obavijesti Nadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis, pečat)

Upute za popunjavanje

Pošiljatelj Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja.

OIB pošiljatelja Navesti osobni identifi kacijski broj (OIB) poši-ljatelja.

Mjesto otpreme Navesti adresu mjesta otpreme, ako je različita od adrese navedene u polju pošiljatelj.

Predviđeni datum otpreme

Navesti planirani datum otpreme trošarinskih proizvoda.

Primatelj Navesti puni naziv odnosno ime i prezime te adresu primatelja.

Porezni broj primatelja Navesti porezni broj primatelja.

Mjesto isporuke Navesti adresu mjesta isporuke, ako je različita od adrese navedene u polju primatelj.

Predviđeni datum isporuke

Navesti planirani datum isporuke trošarinskih proizvoda primatelju.

Opis robe Navesti trgovački opis robe.

Tarifna oznaka KN Navesti tarifnu oznaku Kombinirane nomenkla-ture u koju se trošarinski proizvod razvrstava.

Količina Navesti količinu u odgovarajućoj obračunskoj jedinici.

Evidencijski broj Oba-vijesti

Ovlašteni carinski službenik nadležnog carin-skog ureda u mjestu otpreme upisuje klasi-fi kacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena »Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hr-vatskoj«.

Page 21: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 60 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

UPUTA ZA POPUNJAVANJE:

– TOČKE 2. OBRAČUN TROŠARINE – STUPAC 1., 2. i 4.

Vrsta trošarinskog proizvoda(stupac 1.)

Predmet oporezivanja

(stupac 2.)

Količina

(stupac 4.)

Alkohol i alkoholna pića

Mirna vina Iskazati u hl gotovog proizvoda

Pjenušava vina Iskazati u hl gotovog proizvoda

Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina Iskazati u hl gotovog proizvoda

Međuproizvodi - Iskazati u hl gotovog proizvoda (≥15% vol.)

– Iskazati u hl gotovog proizvoda (<15% vol.)

Etilni alkohol Iskazati u hl čistog alkohola

(čisti alkohol= količina x % vol./100)

Pivo

Pivo Iskazati po trgovačkom nazivu količinu u hl i % vol. (volumni udjel stvarnog alkohola sadržanog u 1 hl piva, izraženo na jednu decimalu)

Duhanske prerađevine

Cigarete Iskazati količinu po broju paketića.

Za obračun trošarine potrebno koristiti tabelarni prikaz Podaci o prijavlje-nim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan obračuna uvidom na Internet stranicu Carinske uprave

https://carina.gov.hr/, link: Trošarinsko postupanje, Maloprodajne cijene cigareta, Tabelarni prikaz trošarine na cigarete

Cigare Iskazati broj komada cigara

Cigarilosi Iskazati broj komada cigarilosa

Sitno rezani duhan za savijanje cigareta (uključujući i duhansku sirovinu)

Iskazati u gramima

Ostali duhan za pušenje Iskazati u gramima

Energenti

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

Iskazati u litrama

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

Iskazati u litrama

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

UNP – ukapljeni naft ni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00

Iskazati u kilogramima (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine za pogon)

Biogoriva iz čl. 83. st. 6. ZOT-a

Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69

Iskazati u kg

Energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

Iskazati u litrama (kod obračuna primijeniti važeću visinu trošarine propisanu za plinsko ulje za pogon)

– TOČKE 3. IZJAVA

Računi područnih carinskih ureda su:

IBAN Naziv korisnika

HR1810010051784500183 – Ministarstvo fi nancija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb,

HR9310010051784500191 – Ministarstvo fi nancija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka,

HR7610010051784500206 – Ministarstvo fi nancija, Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek i

HR5410010051784500214 – Ministarstvo fi nancija, Carinska uprava, Područni carinski ured Split.

Page 22: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 61 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ... do ..., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova bankovna garancija može se koristiti kao zajednička garancija za sve carinske dugove i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine carinskoga dužnika:

(a) za postupak puštanja robe u slobodan promet u Republici Hr-vatskoj, ili

(b) za postupak puštanja robe u slobodan promet u Republici Hr-vatskoj – odgoda duga.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede nami-renja trošarinskog duga te carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..................................................... M.P. .......................................

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod bro-jem ............................................................................................................

..................................................... M.P. ....................................... (mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 11

Obrazac B

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ................................................................................., suklad-no članku 34., članku 40., članku 41., članku 42. i članku 91.a sta-vak 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41., članku 42. i članku 91.a stavak 2. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv banke – garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifi kacijski broj (OIB): .......................................................

EORI broj: ..............................................................................................

Tvrtka: ..............................................................................................

Sjedište: ..............................................................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Ca-rinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alko-hol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

PRILOG 10

Obrazac A

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG TE CARINSKI DUG I DRUGA UVOZNA JAVNA DAVANJA

NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKU SIROVINU

(Memorandum banke)

Na zahtjev, ..............................................................................................

sukladno članku 34., članku 40., članku 41., članku 42., članku 79. stavku 2. i članku 73. a Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) i članku 193. Uredbe Vi-jeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. ....................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga na duhanske prerađevine prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41. i/ili članku 42. Zakona o trošarinama; plaćanje trošarinskog duga za preuzete duhanske markice prema članku 79. stavku 2. Zakona o trošarinama; plaćanje carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine prema članku 193. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice i drugim carinskim i poreznim propisima.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv banke – garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM I/ILI CARINSKOM DUŽNIKU– NALOGODAVAC ZA IZDAVANJE GARANCIJE –

Osobni identifi kacijski broj (OIB): 

EORI broj: ..............................................................................................

Tvrtka: ..............................................................................................

Sjedište: ..............................................................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Ca-rinskoj upravi platiti do ukupne svote od ........... kuna svaku svotu nastalu na ime:

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za tro-šarinske proizvode koje se kreću u sustavu odgode plaćanja tro-šarine;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za preu-zete duhanske markice po isteku roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica;

– dospjeloga a neplaćenoga carinskoga duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine carinskog dužnika, a koje se pu-štaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske

– dospjele a neplaćene trošarine na duhansku sirovinu

Page 23: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 62 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici Europske unije, a primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19. Zakona o trošarinama;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi čla-nici Europske unije, a primaju se sukladno članku 20. Zakona o trošarinama

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ......................... do ............................, s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u pro-duljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede nami-renja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..................................................... M.P. .......................................

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod bro-jem ............................................................................................................

..................................................... M.P. ....................................... (mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 13

Obrazac D

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev .............................................................................................., sukladno članku 34. stavku 5. i članku 42. stavku 4. podstavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. stavku 5. i članku 42. stavku 4. podstavku 1. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv banke – garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................

PODACI O NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Ca-rinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna, svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na troša-rinske proizvode, koja je nastala za trošarinske proizvode koji se kre-ću u sustavu odgode plaćanja trošarine, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarin-skom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za energente iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvode iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede nami-renja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..................................................... M.P. .......................................

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod bro-jem ............................................................................................................

..................................................... M.P. ....................................... (mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 12

Obrazac C

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ......................................................................................., su-kladno članku 19. stavku 6. točki 1. i članku 43. Zakona o trošari-nama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 19. stavku 6. točki 1. i članku 43. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv banke – garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCUZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Ca-rinskoj upravi do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i al-koholna pića i/ili duhanske prerađevine i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

Page 24: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 63 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

primaju se radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj suklad-no članku 19. Zakona o trošarinama;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi čla-nici Europske unije a primaju se sukladno članku 20. Zakona o trošarinama;

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede nami-renja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..................................................... M.P. .......................................

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod bro-jem ............................................................................................................

..................................................... M.P. .......................................

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 15

_______________________ (podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA

TROŠARINE

Podnositelj zahtjeva ___________________________________ (puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

EORI broj:______________________

obavještava carinski ured ________ da je dana _________ na ra-čun br. ___________ izvršio uplatu gotovinskog pologa u iznosu __________ kn.

Sukladno izvršenoj uplati podnositelj zahtijeva korištenje gotovin-skog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine sukladno članku 52. Pravilnika o trošarinama.

..................................................... M.P. ..............................................

(mjesto i datum) (potpis podnositelja zahtjeva)

PRILOG 16

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED ___________________

POTVRDA O KORIŠTENJU GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA

TROŠARINE

Temeljem Vašeg zahtjeva za korištenje gotovinskog pologa kao in-strumenta osiguranja plaćanja trošarine i uplate gotovinskog pologa u iznosu __________ kn, dana ________ carinski ured ________

naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova bankovna garancija može se koristiti za trošarinskog obveznika:

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede nami-renja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

..................................................... M.P. .......................................

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod bro-jem ............................................................................................................

..................................................... M.P. ....................................... (mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 14

Obrazac E

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ................................................................................................, sukladno članku 19. stavku 6. točki 1., članku 34., članku 40., članku 41, članku 42. i članku 43. Zakona o trošarinama (»Narodne novine« broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41. i/ili članku 42. te prema članku 19. stavku 6. točki 1. i članku 43. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

Naziv banke – garanta: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Žiro-račun broj: ......................................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifi kacijski broj (OIB): ......................................................

EORI broj: ......................................................

Tvrtka: ......................................................

Sjedište: ......................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Ca-rinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alko-hol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarin-skom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi čla-nici Europske unije, a

Page 25: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 64 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

__________________________________________________

Detaljan opis djelatnosti za koju nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine

__________________________________________________

Količina trošarinskih proizvoda po kategoriji, vrsti i trgovačkom nazi-vu trošarinskih proizvoda, a prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi trošarinske proizvode, odnosno energente, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja po-jedinih vrsta trošarinskih proizvoda za obavljanje djelatnosti

__________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog kori-snika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja trošarinskih proizvoda

__________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni gubitci ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju, prema pojedinim kategorijama i vrstama trošarinskih proizvoda

DODATNI PODACI KOJE DOSTAVLJA PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

__________________________________________________

Količina procijenjene električne energije za potrošnju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi električnu energiju, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja električne energije za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo

__________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog ko-risnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja električne ener-gije, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzimanju električne energije

DODATNI PODACI KOJE DOSTAVLJA PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA PRIRODNOG PLINA

__________________________________________________

Količina procijenjenog prirodnog plina za potrošnju po vrsti, trgo-vačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenkla-ture carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi prirodni plin, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja po-jedinih vrsta prirodnog plina za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika, ako je to primjenjivo

__________________________________________________

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja prirodnog

odobrava korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine sukladno članku 52. Pravilnika o trošarinama.

Gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine evi-dentiran je pod brojem ________________________________.

____________ M.P. _______________________________ (mjesto i datum) (potpis ovlaštenog carinskog službenika)

PRILOG 17

__________________

(podnositelj zahtjeva)

CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA POVRAT GOTOVINSKOG POLOGA KAO INSTRUMENTA OSIGURANJA PLAĆANJA TROŠARINE

Podnositelj zahtjeva ___________________________________ (puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

OIB: __________________________

EORI broj:______________________

obavještava carinski ured _____________ da dana ____________ podnosi zahtjev za povrat gotovinskog pologa kao instrumenta osi-guranja plaćanja trošarine u iznosu __________ kn sukladno član-ku 53. Pravilnika o trošarinama.

Molimo Vas da povrat gotovinskog pologa izvršite na račun br. ____.

..................................................... M.P. ..............................................

(mjesto i datum) (potpis podnositelja zahtjeva)

PRILOG 18

Obrazac Zahtjev – OKTP

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA TROŠARINSKIH

PROIZVODA

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED ____________________

1. OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): ____________

2. TVRTKA/OBRT:

______________________________________________

3. ADRESA SJEDIŠTA ILI PREBIVALIŠTA

ULICA: _______________________________

KUĆNI BROJ: _______________________________

MJESTO/GRAD: _______________________________

POŠTANSKI BROJ: _______________________________

4. BROJ TELEFONA/FAX: ____________________________

5. PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI ZA RAD POGONA OSLO-BOĐENOG KORISNIKA (ime i prezime, adresa, OIB):

______________________________________________

6. MJESTO VOĐENJA GLAVNOG KNJIGOVODSTVA: ________

__________________________________________________

Podatak o lokaciji pogona koji je predviđen za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

Page 26: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 65 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

UZ ZAHTJEV SE PRILAŽU SLJEDEĆI DOKAZI

• Izjava da nad tvrtkom podnositelja zahtjeva nije započet stečajni postupak

• Skica i opis prostora (proizvodni, skladišni i sl.) u kojima će se nalaziti trošarinski proizvodi nabavljeni bez plaćanja trošarine

• Potvrda nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima

• Posebno za električnu energiju: shema koja prikazuje električnu opremu za preuzimanje električne energije

• Posebno za prirodni plin: shema koja prikazuje plinsku opremu za preuzimanje prirodnog plina

Datum: ______ M.P. Potpis podnositelja zahtjeva _________

Datum prijama: ________________

Datum unosa: ________________

Ovlašteni carinski službenik: ________________ M. P.

Rukovoditelj: ________________

plina, kao i serijski broj mjernog uređaja namijenjenog preuzima-nju prirodnog plina

DODATNI PODACI KOJE DOSTAVLJA PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENOG KORISNIKA KRUTIH GORIVA

__________________________________________________

Količina krutih goriva po vrsti, trgovačkom nazivu i prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o planiranoj količini proizvoda za koje koristi kruto gorivo, za razdoblje ne dulje od 12 mjeseci

__________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni normativi korištenja pojedi-nih vrsta krutih goriva za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika

__________________________________________________

Podaci o dokumentima iz kojih su razvidni gubici ili manjkovi u proizvodnji i skladištenju

Podaci o opremi potrebnoj za obavljanje djelatnosti oslobođenog korisnika u pogledu utvrđivanja količina te korištenja krutih goriva

PRILOG 19

Obrazac PUR

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA1

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED____________________

☐ Registracija ☐ Promjena ☐ Odjava

1. OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): ___________________________________________________________________ 2. NAZIV PRAVNE OSOBE ILI IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE

___________________________________________________________________________________________________3. ADRESA SJEDIŠTA ILI PREBIVALIŠTA

ULICA: ______________________________________________________________________KUĆNI BROJ: ______________________________________________________________________MJESTO/GRAD: ______________________________________________________________________POŠTANSKI BROJ: ______________________________________________________________________NAZIV POŠTE: ______________________________________________________________________

4. BROJ TELEFONA/FAX: _________________________________________________________________________________5. PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI U PRAVNOJ OSOBI (ime i prezime, adresa, JMBG/OIB)

___________________________________________________________________________________________________6. NAZIV OSNOVNE DJELATNOSTI NKD

___________________________________________________________________________________________________7.KATEGORIJA TROŠARINSKIH PROIZVODA(zaokružiti odgovarajuću opciju)I. Alkohol i alkoholna pića a. alkohol i alkoholna pića (osim piva) b. pivo c. pivo – male nezavisne pivovare1

1 zaokružuju obveznici koji posluju sa pivom proizvedenim od strane male nezavisne pivovare

Page 27: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 66 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

II. Duhanske prerađevineIII. Energenti i električna energija a. energenti (osim b., c. i d.) b. prirodni plin i ostali plinovi iz KN 2711 29 00 c. kruta goriva d. električna energija8.(zaokružiti odgovarajuću opciju)I. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladištaa. Proizvođačb. TrgovacII. Registrirani primateljIII. Povremeno registrirani primateljIV. Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-aV. Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu

iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-aVI. Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ZOT-aVII. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića

VIII. Mali proizvođač vinaIX. UvoznikX. Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvodaXI. Opskrbljivač a. Električnom energijom b. Prirodnim plinom i ostalim plinovima iz KN 2711 29 00XII. Isporučitelj krutih gorivaXIII. Krajnji potrošač krutih gorivaXIV. Proizvođač iz članka 94. ZOT-aXV. Proizvođač iz članka 96. ZOT-aXVI. Registrirani pošiljateljXVII. Ostali trošarinski obveznici

Datum: _________________ M.P Potpis trošarinskog obveznika _________________________

Datum prijama: _____________________________________________Datum unosa: _____________________________________________Ovlašteni carinski službenik: _____________________________________________ M. P.Rukovoditelj: _____________________________________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE TOČKE 8.I. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

a. Proizvođač

b. Trgovac

Zaokružuje osoba ovisno o statusu da li je proizvođač ili trgovac (ne obavlja proizvodnju)

II. Registrirani primatelj Zaokružuje osoba za status iz članka 40. ZOT-aIII. Povremeno registrirani primatelj Zaokružuje osoba za status iz članka 41. ZOT-aIV. Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a Zaokružuje osoba za status iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-aV. Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5 ZOT-a

Zaokružuje osoba za status iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

VI. Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ZOT-a Zaokružuje osoba za status iz članka 69. ZOT-a VII. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića Zaokružuje osoba za status iz članka 68. ZOT-aVIII. Mali proizvođač vina Zaokružuje osoba za status iz članka 67. ZOT-a IX. Uvoznik Zaokružuje osoba za status iz članka 21. stavak 1. točka 2. ZOT-a (osim

prirodnog plina,krutog goriva i električne energije)X. Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda Zaokružuje osoba za status iz članka 36. ZOT-aXI. Opskrbljivač

a. električnom energijomb. prirodnim plinom i ostalim plinovima iz KN 2711 29 00

Zaokružuje osoba ovisno za status iz članka 94. stavak 1. točka 1. i 2. ZOT-a, te osoba za status iz članka 96. stavak 1. točka 1. i 2. ZOT-a

XII. Isporučitelj krutih goriva Zaokružuje osoba za status iz članka 98. stavak 1. točka 1. i stavak 2. točka 1. ZOT-a

XIII. Krajnji potrošač krutih goriva Zaokružuje osoba za status iz članka 98. stavak 2. točka 2. ZOT-aXIV. Proizvođač iz članka 94. ZOT-a Zaokružuje proizvođač koji proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite

potrebe iz članka 94. stavak 1. točka 3. ZOT-aXV. Proizvođač iz članka 96. ZOT-a Zaokružuje proizvođač plina koji proizvedeni prirodni plin i ostale plinove

iz KN 2711 29 00 koristi za vlastitu potrošnju iz članka 96. stavak 1. točka 3. ZOT-a

XVI. Registrirani pošiljatelj Zaokružuje osoba za status iz članka 42. ZOT-a

Page 28: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 67 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 20

Obrazac ZT-AL

Trošarinski obveznik: _____________________   Carinski ured___________________

Sjedište/prebivalište: ______________________   Datum prijama:_________________

OIB: __________________________________      

Trošarinski broj: _________________________      

Zahtjev za tiskanje posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića

Slovna oznaka serijeVolumen pakiranja

u litrama ( od 0,25 l do 5,00 l )

Dimenzija markicaUkupno

(komada)

1 2 3 4D      U      E      P xxx    

UKUPNO xxx xxx  

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje posebnih markica potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________________________ M.P.

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

PRILOG 21

Obrazac P-AL

Ministarstvo fi nancija            Carinska uprava          Carinski ured              KLASA:              URBROJ:              Mjesto i datum:                                       Trošarinski obveznik: _____________________          Sjedište/prebivalište : ______________________          OIB: ___________________________________          Trošarinski broj: _________________________

Potvrda o izdavanju/preuzimanju posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pićana dan ________ broj ________

Slovna oznaka serije Volumen pakiranjaIzdano markica

Ukupnood broja do broja

D          

U          

E          

P xxx      

UKUPNO xxx xxx xxx  

Potpis ovlaštene osobe carinskog ureda   M.P. Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznka

Page 29: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 68 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 22

Obrazac MU-AL

Trošarinski obveznik: ______________________     Carinski ured __________________

Sjedište/prebivalište: ______________________     Datum prijama:_________________

OIB: ____________________________________          

Trošarinski broj: __________________________            

Mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića za razdoblje od_____ do _____

Slovna oznaka serije

Volumen pakiranja u litrama

(od 0,25 l do 5,00 l)

Prijenos neutrošenih markica iz prethodnog

razdoblja

Preuzeto markica

Ukupno (3+4)

Utrošeno markica

Povrat Stanje zaliha na kraju mjeseca

(5-6-7-8-9)Oštećenih Neutrošenih Neispravnih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: __________________________________ M.P.

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

PRILOG 23

Obrazac DOT-PI

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Dnevni obračun trošarine na pivoza razdoblje od ________ do ________

Red. br. Datum obračuna trošarine Obračunati iznos trošarine

1*1 2**2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 30: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 69 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.*** 3 UKUPNO:

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom obračunu trošarine potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

* Stupac 1 »Datum obračuna trošarine« popunjava se na način da se upisuju samo oni datumi kada su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju (članak 22. ZOT-a).** Stupac 2 »Obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje iznos trošarine obračunate po pojedinom datumu obračuna.

*** Red 17. »Ukupno obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje zbroj obračunatih iznosa trošarine iskazanih u stupcu 2**

PRILOG 24

Obrazac DOT-AL

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva)za razdoblje od ________ do ________

Red. br. Datum obračuna trošarine Obračunati iznos trošarine

1*1 2**2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Page 31: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 70 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

15.

16.

17.*** 3 UKUPNO:

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom obračunu trošarine potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

* Stupac 1 »Datum obračuna trošarine« popunjava se na način da se upisuju samo oni datumi kada su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju (članak 22. ZOT-a).** Stupac 2 »Obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje iznos trošarine obračunate po pojedinom datumu obračuna.*** Red 17. »Ukupno obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje zbroj obračunatih iznosa trošarine iskazanih u stupcu 2**

PRILOG 25

Obrazac MI-PI

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________OIB: ________________________________Trošarinski broj: ________________________________

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinamate obračunatoj trošarini na pivo za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

☐ Proizvođač ☐ Trgovac

☐ Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69.ZOT-a☐ Registrirani primatelj☐ Povremeno registrirani primatelj☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

☐ Uvoznik☐ Ostali trošarinski obveznici

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

Red. br.

Količine piva u hlVolumni udio stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru piva

0,6-2,8% 2,9-3,9% 4,0-4,9% 5,0-5,9% 6,0-6,9% 7,0-7,9% 8,0-8,9% 9,0-9,9% 10,0-10,9% 11% i više UKUPNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Stanje zaliha na dan __ godine                      

2. Proizvedene količine                      

Page 32: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 71 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

3.Količine primljene u TS nakon uvoza u RH

                     

4.Količine primljene u TS iz drugog TS unutar RH/iz pogona oslobođenog korisnika

                     

5. Količine primljene iz druge DČ

6. Višak utvrđen popisom zaliha

7. Ukupno (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.)                      

8.Količine otpremljene iz TS u drugo TS unutar RH

                   

9.Količine otpremljene iz TS u drugu DČ u sustavu odgode plaćanja trošarine

                   

10.Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

11.Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 29. st. 1. ZOT-a)                      

12.Količine otpremljene iz TS oslo-bođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. toč. 1. i 2. ZOT-a)

                     

13.Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. toč. 1. do 4. ZOT-a)                   

14.Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)                     

15.

Količine oslobođene plaćanja trošarine/otpremljene oslobođe-nom korisniku (čl. 61. st. 1. toč. 4. do 12. ZOT-a)

                     

16.Količine piva utrošene za vlastitu proizvodnju u TS*

17.Neoporezive količine (8.+ 9.+ 10.+ 11.+ 12.+ 13.+ 14.+ 15.+ 16.)

                 

18.Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)

                     

19.Stanje zaliha na kraju mjeseca (7. – 17. – 18.)

                     

20.Obračunata trošarina prilikom puštanja u potrošnju u RH

                    x

21.Količine uvezene i puštene u slobodni promet u RH

                     

22.Obračunata trošarina prilikom puštanja u slobodni promet u RH

                    x

23. UKUPNO OBRAČUNATO**

Potpis odgovorne osobe ______________________

* Upisuju se količine piva utrošenog kao reprodukcijskog materijala u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda.** Iznos ukupno obračunate trošarine utvrđuje se tako da se zbroje iznosi navedeni u stupcu 12 red 20. i stupcu 12 red 22.

Specifi kacija količina piva puštenih u potrošnju u RH (oporezive količine)* za mjesec ___________

Redni broj

Trgovački nazivKoličina

hl% vol.

Obračunata trošarina

1 2 3** 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 33: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 72 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Potpis odgovorne osobe ______________________

* Podatke je potrebno iskazati unutar svakog razreda (stupac 2 do 11 Obrasca MI-PI).** Stupac 3 »% vol.« popunjava se na način da se upisuje volumni udjel stvarnog alkohola sadržanog u 1hl piva, izražen na jednu decimalu.

PRILOG 26

Obrazac MI-AL

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Mjesečno izvješćeo stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na

alkohol i alkoholna pića (osim piva)za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

☐ Proizvođač

☐ Trgovac

☐ Proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69.ZOT-a

☐ Registrirani primatelj

☐ Povremeno registrirani primatelj

☐ Primatelj iz članka 21.stavak 1. točka 4. ZOT-a

☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

☐ Uvoznik

☐ Ostali trošarinski obveznici

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime odgovorne osobe: __________________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured: _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

Page 34: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 73 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA (osim piva)

Red. br.

OpisA

Mirna vinahl

BPjenušava vina

hl

COstala pića dobivena vrenjem osim piva i

vina hl

DMeđuproizvodi

hl

EEtilni alkohol

č/ahl

<15% vol. ≥15% vol.

1 2 3 4 5 6 7

1. Stanje zaliha na dan ___ godine

2. Proizvedene količine

3. Količine primljene u TS nakon uvoza u RH    

4.Količine primljene u TS iz drugog TS unutar RH/iz pogona oslobo-đenog korisnika

 

5. Količine primljene iz druge DČ

6. Višak utvrđen popisom zaliha

7. Ukupno (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.)          

8. Količine otpremljene iz TS u drugo TS unutar RH          

9.Količine otpremljene iz TS u drugu DČ

u sustavu odgode plaćanja trošarine           

10. Količine otpremljene iz TS u treću državu (izvoz)

11. Količine oslobođene plaćanja trošarine (čl. 29. st 1. ZOT-a)

12.Količine otpremljene iz TS oslobođene plaćanja trošarine (čl. 30. st. 1. toč. 1. i 2. ZOT-a)

13.Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. toč. 1. do 4. ZOT-a)

14.Količine oslobođene plaćanja trošarine

(čl. 30. st. 2. točka 5. ZOT-a)

15.Isporuke denaturiranog alkohola

(čl.61 st.1 toč. 1. do 3. ZOT-a)

16.Količine oslobođene plaćanja trošarine/otpremljene oslobođenom korisniku (čl. 61. st. 1. toč. 4. do 12. ZOT-a)

17. Količine alkohola utrošene za vlastitu proizvodnju u TS*

18.Ukupno neoporezive količine(8.+ 9.+ 10.+ 11.+ 12.+ 13.+ 14.+ 15.+ 16.+ 17.)

         

19. Količine puštene u potrošnju u RH (oporezive količine)            

20.Stanje zaliha na kraju mjeseca(7.- 18.-19.)

         

21. Količine uvezene i puštene u slobodni promet u RH            

22. Visina trošarine u kn            

23. Obračunata trošarina prilikom puštanja u potrošnju u RH (19. x 22.)            

24.Obračunata trošarina prilikom puštanja u slobodni promet u RH (21. x 22.)

           

25.UKUPNO OBRAČUNATA TROŠARINA PRILIKOM PUŠTANJA U POTROŠNJU U RH (23.A+23.B+23.C+23.D+23.E)

 

26.UKUPNO OBRAČUNATA TROŠARINA PRILIKOM PUŠTANJA U SLOBODNI PROMET U RH (24..A+24.B+24.C+24.D+24.E)

 

27. UKUPNO OBRAČUNATA TROŠARINA (25. + 26.)  

Potpis odgovorne osobe ________________________

* Upisuju se količine alkohola koje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač utroši kao reprodukcijski materijal u vlastitoj proizvodnji alkohola i

alkoholnog pića

Page 35: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 74 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 27

Obrazac GI-MPV

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vinaza ____________ godinu

Red. br. OpisKoličine u hl

Mirna vina Pjenušava vina1 2 3

1. Stanje zaliha vina na dan 31. prosinca _______ godine*    2. Proizvedene količine vina od 1.1._____ do 31.12.____ godine    3. Ukupno (red 1.+2.)    4. Količine vina otpremljene u drugu državu članicu    5. Količine vina otpremljene u treću državu (izvoz)6. Količine vina puštene u potrošnju u HR    7. Stanje zaliha vina na dan 31. prosinca _______ godine**

(red 3. – 4. – 5. – 6.)   

Potvrđujem da su podaci iskazani u godišnjem izvješću potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime odgovorne osobe: __________________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured: _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

* Podatak se odnosi na prethodnu godinu

** Podatak se odnosi na tekuću godinu

PRILOG 28

Obrazac GI-MP-JAP

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Godišnje izvješćeo ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini

za razdoblje od ________ do _________godine

Potvrđujem da su podaci iskazani u godišnjem izvješću potpuni i točni.  

Datum: ____________________________________________________________________  

Ime i prezime trošarinskog obveznika: _____________________________________________

Potpis: _____________________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured: _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

Page 36: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 75 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

T-1

Obračunata trošarina na proizvedene količine jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe

Red. br. Opis Iznos trošarine

1 2

1. Kotao zapremine do uključivo 100 litara

(čl. 68. st. 5. ZOT-a)

 

2. Kotao zapremine preko 100 litara

(čl. 68. st. 5. ZOT-a)

 

3. Obračunata trošarina na količinu preko

20 l a/a (čl. 68. st. 6. ZOT-a)

4. Iznos trošarine za uplatu  

T-2*

Proizvedene količine jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe preko 20 litara čistog alkohola po domaćinstvu

Red. br. Opis Količina % vol.

alkohola

Litara

č/a**

1 2 3 4

1.Proizvedene količine jakog alkoholnog pića u

litrama      

     

2. Ukupno litara čistog alkohola  

_______________________

Potpis trošarinskog obveznika

T-1 UPUTE ZA POPUNJAVANJE

1. Popunjava vlasnik ili korisnik kotla zapremine do uključivo 100 litara (100 kn)

2. Popunjava vlasnik ili korisnik kotla zapremine preko 100 litara (200 kn)

3. Upisuje se iznos trošarine obračunate na proizvedenu količinu jakog alkoholnog pića koja prelazi 20 l č/a (količina u l č/a x propisani iznos trošarine čl. 60. st. 6. ZOT-a)

4. Upisuje se ukupno obračunati iznos trošarine (1.+2.+3.)

* Podaci u tabeli T2 iskazuju se samo u slučaju ako je mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizveo za vlastite potrebe količine koje prelaze 20 litara č/a

godišnje. ** Količina čistog alkohola u jakom alkoholnom piću utvrđuje se tako da se količina proizvedenog jakog alkoholnog pića navedenom u stupcu 2 pomnoži s postotkom alkohola navedenim u stupcu 3 i podijeli sa 100. Npr. u 20 litara alkoholnog pića jakosti 30% vol. sadržano je 6 litara č/a (20 x 30:100=6 l č/a)

PRILOG 29

Obrazac ZT-DM

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski uprava Središnji ured ___________________

Sjedište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Zahtjev za tiskanje duhanskih markica 

Trošarinski obveznik: ☐ Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta  

  ☐ Proizvođač

  ☐ Trgovac    

Page 37: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 76 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  ☐ Registrirani primatelj

  ☐ Povremeno registrirani primatelj

  ☐ Primatelj iz članka 21. stavak 1. točka 4. ZOT-a

  ☐ Prodavatelj iz druge države članice/Zastupnik za prodaju na daljinu iz članka 21. stavak 1. točka 5. ZOT-a

  ☐ Uvoznik

Slovna oznaka premeta oporezivanja MPC Dimenzija markica Ukupno (komada)

1 2 3 4

C      

CR      

CL      

SR      

DP      

U-C      

U-CR      

U-CL      

U-SR      

U-DP      

E-C xxx    

E-CR xxx    

E-CL xxx    

E-SR xxx    

E-DP xxx    

EU-C xxx    

EU-CR xxx    

EU-CL xxx    

EU-SR xxx    

EU-DP xxx    

P xxx    

SVEUKUPNO xxx xxx  

Potvrđujem da su podaci iskazani u zahtjevu za tiskanje duhanskih markica potpuni i točni.

Datum: ____________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _________________________ M.P.

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _______________________________  

       

Popunjava Carinska uprava Središnji ured

Datum unosa: _______________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: ______________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________  

Page 38: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 77 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 30

Obrazac ZI-DM

PRILOG 31

Obrazac ZI-IM

Page 39: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 78 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 32

Obrazac DP-U

Page 40: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 79 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 33

Obrazac DP-I

Page 41: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 80 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 34

Obrazac DUM-DM

PRILOG 35

Obrazac DUM-IM

Page 42: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 81 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 36

Obrazac DOT-DP

PRILOG 37

Obrazac DO-IM

Page 43: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 82 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 38

Obrazac Z-ORT

Page 44: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 83 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 39

Obrazac MI-C

Page 45: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 84 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 40

Obrazac MI-CR-CL

Page 46: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 85 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 41

Obrazac MI-DP

Page 47: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 86 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 42

Obrazac MI-OT

Page 48: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 87 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 43

Obrazac IZVJ-DUH

Page 49: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 88 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 44

Obrazac P-MPC

Podnositelj: ____________________________ Carinska uprava Središnji ured

Sjedište: _______________________________ Datum prijama:__________

OIB: ___________________________________    

Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina

Razlog podnošenja:      ☐ Prijava MPC za nove marke duhanske prerađevine koje se puštaju u promet u RH

☐ Promjena MPC

☐ Prijava povećanja MPC za cigarete radi povećanja visine trošarine

Marka duhanskih prerađevina  

Vrsta duhanskih prerađevina  

Skupina (slovna oznaka i dimenzija markice)  

Maloprodajna cijena po paketiću  

Broj komada u paketiću/grama  

Iznos proporcionalne trošarine  

Iznos specifi čne trošarine  

Ukupan iznos trošarine  

Dužina cigarete bez fi ltra ili usnika  

Žig u vlasništvu  

Potvrđujem da su iskazani podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama potpuni i točni.

Datum: ________________________________________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: _____________________________

Potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika: ___________________________________

PRILOG 45

Obrazac O-PD

Obavijest o namjeravanom primitku duhanske sirovine iz druge države članice ili otpremi duhanske sirovine iz RH

POPUNJAVA PRIMATELJ/POŠILJATELJ DUHANSKE SIROVINE (KORISNIK ODOBRENJA)(poslati elektroničnom poštom na adresu: [email protected])

Primatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:1

Broj i datum rješenja Ministarstva poljoprivrede:*

OIB primatelja/Porezni broj

Mjesto i adresa isporuke

Predviđeni datum isporuke

Prijevoznik

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Porezni broj/OIB prijevoznika koji unosi/iznosi

Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva

Mjesto ulaska (granični prijelaz) duhanske sirovine na teritorij RH ili iznosa s teritorija RH

Očekivano vrijeme:

– dolaska na mjesto ulaska na teritorij RH__________ ili

– iznosa s teritorija RH________________________

Page 50: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 89 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Pošiljatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:2

Broj i datum rješenja Ministarstva poljoprivrede:*

OIB pošiljatelja/Porezni broj

Mjesto i adresa otpreme

Predviđeni datum otpreme

Referentni broj pošiljke

Trgovački naziv i opis robe Namjena korištenja Tarifna oznaka KN Količina i vrsta pakiranja

Mjesto i datum: Potpis podnositelja:

M.P.

1 Odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za otpremanje pošiljke (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)2 Odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za otpremanje pošiljke (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)

* Popunjava pošiljatelj/primatelj iz Republike Hrvatske

PRILOG 46

Obrazac EKO-PG

EVIDENCIJA O KUPCIMA OZNAČENIH PLINSKIH ULJA ZA NAMJENU GRIJANJAza mjesec______/______g.

NAZIV TROŠARINSKOG OBVEZNIKA/PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE KOJA OBAVLJA PRODAJU: CARINSKI URED:_________

______________________________________________________________________________  

ADRESA:______________________________________________________________________  

OIB: _________________________________________________  

Redni broj

Datum prodaje

Ime i prezime/naziv kupca OIB kupca Adresa kupcaProdana količina označenog plinskog ulja za

namjenu grijanja

1 2 3 4 5 6

           

           

           

           

           

           

           

  M.P. __________________________________________________________

  (potpis ovlaštene osobe trošarinskog obveznika/pravne ili fi zičke osobe – prodavatelja)

Page 51: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 90 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 47

Obrazac DOT-EN

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Dnevni obračun trošarine na energenteza razdoblje od ________ do ________2

Red. br. Datum obračuna trošarine Obračunati iznos trošarine

1* 2**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.3*** UKUPNO:

Potvrđujem da su podaci iskazani u dnevnom obračunu trošarine potpuni i točni.  

Datum: _____________________________________________________________________  

Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ________________________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured  

Carinski ured _______________________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________________  

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika _______________________________________ M.P.

Potpis: _____________________________________________________________________  

* Stupac 1 »Datum obračuna trošarine« popunjava se na način da se upisuju samo oni datumi kada su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju (članak 22. ZOT).** Stupac 2 »Obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje iznos trošarine obračunate po pojedinom datumu obračuna.*** Red 17. »Ukupno obračunati iznos trošarine« popunjava se na način da se upisuje zbroj obračunatih iznosa trošarine iskazanih u stupcu 2**

Page 52: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 91 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Prilog uz obrazac DOT-EN

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Evidencija za umanjenje obračuna trošarine na energente isporučene uz oslobođenje korisnicima za namjene iz članka

29. stavka 1. Zakona o trošarinama i članka 114. stavaka 3. i 4. Pravilnika o trošarinama

za razdoblje: __________________ 201__. godine

Vrsta energenta

(KN oznaka)Red br.

Korisnik prava – kupac Količina u 1000 litara/kg Trošarina kn/1000 l/kgIznos plaćene

trošarine

Plinsko ulje: ___________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

UKUPNO

Bezolovni motorni benzin: ________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

UKUPNO

Ostala goriva: ______________

1.

2.

UKUPNO

SVEUKUPNO ZA UMANJENJE

Potvrđujem da su iskazani podaci potpuni i točni.

Datum: __________________________________________________________

Ime i prezime odgovorne osobe: _______________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: _____________________________________________

Page 53: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 92 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 48

Obrazac MI-EN

Page 54: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 93 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 49

Obrazac MI-NA

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Mjesečno izvješćeo stanju zaliha, proizvedenim, unesenim, uvezenim, otpremljenim

i prerađenim količinama sirove naft e te uslužnoj preradi sirove naft eza razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik: Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač

Red. br.

Opis Količina u 1000 kg

1 2

1. Stanje zaliha na dan_________________(početak razdoblja)  

2. Proizvedene količine sirove naft e  

3. Unesene količine sirove naft e iz druge DČ

4. Uvezene količine sirove naft e  

5. Ukupno (1.+2.+3.+4.)  

6. Prerađene količine sirove naft e  

7. Otpremljene količine sirove naft e  

8. Stanje zaliha na dan ______(kraj razdoblja) (5.-6.-7.)  

9. Stanje zaliha privremeno uvezene sirove naft e radi uslužne prerade na dan __________  

10. Privremeno uvezene količine radi uslužne prerade  

11. Ukupno (9.+10.)  

12. Uslužno prerađene količine privremeno uvezene sirove naft e  

13. Stanje zaliha privremeno uvezene sirove naft e radi uslužne prerade na dan __________(11. – 12.)  

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: __________________________________________________________

Ime i prezime odgovorne osobe: _________________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: _______________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured _______________________________________________________

Datum unosa: _______________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: ____________________________ M.P.

Potpis: ____________________________________________________________

Page 55: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 94 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 50

Obrazac MI-UTE

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Trošarinski broj: ________________________________

Izvješće o uplaćenim trošarinama na energenteza razdoblje od_________ do____________

Red. br.

EnergentiKoličina u

1000 litKoličina u

1000 kgVisina trošarine

u kn

Ukupno uplaćeno na količine puštene u potroš-nju u RH i u slobodan promet u

kn *0 1 2 3 4 51. Motorni olovni benzin za pogon x2. Motorni bezolovni benzin za pogon x3. Plinsko ulje za pogon x4. Plinsko ulje za grijanje x5. Mlazno gorivo (kerozin za pogon) x6. Kerozin – petrolej za grijanje x7. Teško loživo ulje x8. UNP za pogon x9. UNP za grijanje x

10. UKUPNO x

* stupac 2x4 za red 1. do 6. i stupac 3x4 za red 7. do 9.

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.Datum: _________________________________________________________________Ime i prezime odgovorne osobe: _______________________________________________ M.P.Potpis odgovorne osobe: _____________________________________________________

Popunjava nadležni carinski uredCarinski ured: _____________________________________________________________Datum unosa: _____________________________________________________________Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: ____________________________________ M.P.Potpis: ___________________________________________________________________

PRILOG 51

NAZIV TVRTKE UVOZNIKA:

SJEDIŠTE:

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:

IZJAVA broj /

o uvozu energenta iz članka 85. Zakona o trošarinamaza koji nije propisana visina trošarine u članku 84. stavku 3. Zakona

(popunjava podnositelj)

Izjavljujemo da je energent(tarifna oznaka Kombinirane nomenklature, trgovački naziv i količina)

uvezen dana namijenjen isključivo za

(navesti točnu namjenu)

te se navedeni energent nakon završetka carinskog postupka puštanja u slobodan promet neće koristiti kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

Page 56: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 95 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Ovu izjavu dajemo u svrhe neobračunavanja trošarine na energent iz članka 85. Zakona o trošarinama (NN, br. 22/2013, 32/2013, 81/2013 i 100/2015) za koji nije propisana visina trošarine u članku 84. stavku 3. Zakona, jer se ne koristi kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu. Podnošenjem ove izjave preuzimamo obvezu čuvati i na poziv Carinske uprave u svakom trenutku dostaviti dokaze da je energent korišten za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

M.P.(mjesto i datum) (ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

_________________________________________________________________________________________________________

(popunjava carinski ured)

Naprijed navedeni energent uvezen je po uvoznoj carinskoj deklaraciji od

M.P.potpis i faksimil carinskog službenika

PRILOG 52

NAZIV TVRTKE UVOZNIKA:

SJEDIŠTE:

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:

IZJAVA broj /

o kupnji energenta iz članka 85. Zakona o trošarinamaza koji nije propisana visina trošarine u članku 84. stavku 3. Zakona

(popunjava kupac – podnositelj izjave)

Izjavljujemo da je energent(tarifna oznaka Kombinirane nomenklature, trgovački naziv i količina)

kupljen dana od (naziv prodavatelja)

namijenjen isključivo za(navesti točnu namjenu)

te se navedeni energent nakon kupnje neće koristiti kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

Ova izjava daje se u svrhe neobračunavanja trošarine na energent iz članka 85. Zakona o trošarinama (NN, br. 22/2013, 32/2013, 81/2013 i 100/2015) za koji nije propisana visina trošarine u članku 84. stavku 3. Zakona, jer se ne koristi kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu. Podnošenjem ove izjave preuzimamo obvezu čuvati i na poziv Carinske uprave u svakom trenutku dostaviti dokaze da je energent korišten za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu.

M.P.(mjesto i datum) (ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

_________________________________________________________________________________________________________

(popunjava i ovjerava prodavatelj)

Naprijed navedeni energent kupljen je od prodavatelja:

NAZIV TVRTKE UVOZNIKA:

SJEDIŠTE:

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:

M.P.potpis i faksimil carinskog službenika

Page 57: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 96 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 53

Obrazac O-PL

Obavijest o namjeravanom unosu/iznosu ulja za podmazivanje ili lubrikanata(iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvoda iz tarifne oznake KN 3826 00 90) iz/u drugu državu

članicu

POPUNJAVA PRIMATELJ/POŠILJATELJ ILI PRIJEVOZNIK ILI DRUGA OSOBA KOJA UNOSI/IZNOSI

(poslati elektroničnom poštom na adresu: [email protected])3

Primatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:1

Godina osnivanja:

OIB primatelja/Porezni broj primatelja

Mjesto i adresa isporuke

Predviđeni datum isporuke

Prijevoznik

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Porezni broj prijevoznika ili druge osobe koja unosi/iznosi

Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva

Mjesto ulaska/izlaska (granični prijelaz) proizvoda na/iz područje/a RH Očekivano vrijeme dolaska na mjesto ulaska/izlaska na/sa područje/a RH

Pošiljatelj

Naziv/ime i prezime:

Adresa:

Ime i prezime odgovorne osobe:2

Godina osnivanja:

OIB pošiljatelja /Porezni broj pošiljatelja

Referentni broj pošiljke

Trgovački naziv i opis robe Namjena korištenja/način uporabe Tarifna oznaka KN Količina i vrsta pakiranja

Mjesto i datum: _________________________ Ime, prezime i potpis podnositelja:

__________________________

1 U slučaju obavijesti o namjeravanom unosu odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za primitak pošiljke u RH (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima) 2 U slučaju obavijesti o namjeravanom iznosu odnosi se na osobu koja neposredno odgovara za otpremanje pošiljke iz RH (to može biti osoba koja je ujedno i odgovorna osoba društva, ali i ne mora ukoliko se radi o većim poduzećima)

Page 58: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 97 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 54

Obrazac MI-EL

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Mjesečni obračun trošarine na električnu energijuza razdoblje od _________ do ____________

Trošarinski obveznik: ☐ Opskrbljivač električnom energijom

☐ Proizvođač iz članka 94. ZOT-a

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: _________________________________________________________

Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured ____________________________________________________

Datum unosa: ____________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________ M.P.

Potpis: _________________________________________________________

Red br.

Električna energija Količina (MWh) Ukupno trošarina u kunama

1 2 3 4

1. Poslovna uporaba

2. Neposlovna uporaba

3. Ukupno oporezivo (red 1.+2.)

4. Razlika po konačnom obračunu za platiti

5. Razlika po konačnom obračunu za umanjenje

6. Poslovna uporaba (oslobođeno)

7. Neposlovna uporaba (oslobođeno)

8. Ukupno oslobođeno (red 6.+7.)

9. Povećanje po konačnom obračunu (za oslobođeno)

10. Umanjenje po konačnom obračunu (za oslobođeno)

11. Ukupno oslobođeno nakon konačnog obračuna (red 8.+9 ili red 8.-10.)

12. Obračunato pri uvozu u RH za vlastite potrebe

13. TROŠARINA ZA PLATITI

(Red 3.+4. ili red 3.-5.)

Potpis odgovorne osobe ____________________

Page 59: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 98 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA MI-EL

Red 1. – Količine za poslovnu uporabu, te umnožak količine sa pripadajućom visinom trošarine za poslovnu uporabu

Red 2. – Količine za neposlovnu uporabu, te umnožak količine sa pripadajućom visinom trošarine za neposlovnu uporabu

Red 3. – Zbroj količina i trošarine iz reda 1. i reda 2.

Red 4. – Razlika po konačnom obračunu za platiti između stvarne i procijenjene količine, te umnožak količine sa pripadajućom visinom trošarine (uvjet: potrošnja je oporeziva trošarinom i kupac ima višemjesečni obračun potrošnje)

Red 5. – Razlika po konačnom obračunu za umanjiti između stvarne i procijenjene količine, te umnožak količine sa pripadajućom visinom trošarine (uvjet: potrošnja je oporeziva trošarinom i kupac ima višemjesečni obračun potrošnje)

Red 6. – Oslobođene količine za poslovnu uporabu

Red 7. – Oslobođene količine za neposlovnu uporabu

Red 8. – Zbroj količina iz reda 6. i reda 7.

Red 9. – Povećanje po konačnom obračunu za oslobođenu uporabu (uvjet: potrošnja je oslobođena plaćanja trošarine i kupac ima višemjesečni obračun potrošnje – npr. kućanstva)

Red 10. – Umanjenje po konačnom obračunu za oslobođenu uporabu (uvjet: potrošnja je oslobođena plaćanja trošarine i kupac ima višemje-sečni obračun potrošnje – npr. kućanstva)

Red 11. – Ukupno oslobođeno – zbroj količina iz reda 8. i reda 9. ili razlika količina iz reda 8. i reda 10.

Red 12. – Količine i obračunata trošarina pri uvozu u RH za vlastite potrebe

Red 13. – Ukupna trošarina za platiti: zbroj ukupne trošarine u kunama iz reda 3. i reda 4. ili razlika ukupne trošarine u kunama iz reda 3. i reda 5.

Količine se izražavaju u MWh sa tri decimalna mjesta iza zareza

PRILOG 55

Obrazac MI-PL

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Mjesečni obračun trošarinena prirodni plin i ostale plinove iz KN 2711 29 00

za razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik: ☐ Opskrbljivač prirodnim plinom i ostalim plinovima iz KN 2711 29 00

☐ Proizvođač iz članka 96. ZOT-a

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: _________________________________________________________

Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured ____________________________________________________

Datum unosa: ____________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________ M.P.

Potpis: _________________________________________________________

Page 60: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 99 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

Red. br.

Prirodni plin i ostali plinovi iz KN 2711 29 00Količina u MWh (KN 2711 11

00, 2711 21 00, 2705 00 00)Količina u MWh

(KN 2711 29 00)Ukupno trošarina u

kunama

1 2 3 4 5

1. Za pogon

2. Za grijanjePoslovna uporaba

Neposlovna uporaba

3. Ukupno za grijanje (red 2.)

4. Ukupno oporezivo (red 1.+3.)

5. Razlika po konačnom obračunu za platiti

6. Razlika po konačnom obračunu za umanjenje

7. Poslovna uporaba (oslobođeno)

8. Neposlovna uporaba (oslobođeno)

9. Ukupno oslobođeno (red 7.+8.)

10.Povećanje po konačnom obračunu (za oslobođe-

no)

11.Umanjenje po konačnom obračunu (za oslobo-

đeno)

12.Ukupno oslobođeno nakon konačnog obračuna

(red 9.+10. ili red 9.-11.)

13. Obračunato pri uvozu u RH za vlastitu potrošnju

14. TROŠARINA ZA PLATITI (red 4.+5. ili red 4.-6.)

Potpis odgovorne osobe ___________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA MI-PL

Red 1. – Količine za pogon, te umnožak količine i pripadajuće trošarine za pogon

Red 2. – Količine za grijanje za poslovnu uporabu odnosno neposlovnu uporabu, te umnožak količine s pripadajućom trošarinom za poslovnu odnosno neposlovnu uporabu

Red 3. – Zbroj količina i trošarine iz reda 2. za poslovnu i neposlovnu uporabu

Red 4. – Zbroj količina i trošarine iz reda 1. i reda 2.

Red 5. – Razlika po konačnom obračunu za platiti između stvarne i procijenjene količine, te umnožak količine s pripadajućom visinom trošarine (uvjet: potrošnja je oporeziva trošarinom i kupac ima višemjesečni obračun potrošnje)

Red 6. – Razlika po konačnom obračunu za umanjiti između stvarne i procijenjene količine, te umnožak količine s pripadajućom visinom trošarine (uvjet: potrošnja je oporeziva trošarinom i kupac ima višemjesečni obračun potrošnje)

Red 7. – Oslobođene količine za poslovnu uporabu

Red 8. – Oslobođene količine za neposlovnu uporabu

Red 9. – Zbroj količina iz reda 7. i reda 8.

Red 10. – Povećanje po konačnom obračunu za oslobođenu uporabu (uvjet: potrošnja je oslobođena plaćanja trošarine i kupac ima višemje-sečni obračun potrošnje – npr. kućanstva)

Red 11. – Umanjenje po konačnom obračunu za oslobođenu uporabu (uvjet: potrošnja je oslobođena plaćanja trošarine i kupac ima višemje-sečni obračun potrošnje – npr. kućanstva)

Red 12. – Ukupno oslobođeno – zbroj količina iz reda 9. i reda 10. ili razlika količina iz reda 9. i reda 11.

Red 13. – Količine i obračunata trošarina pri uvozu u RH za vlastite potrebe

Red 14. – Ukupna trošarina za platiti: zbroj ukupne trošarine u kunama iz reda 4. i reda 5 ili razlika ukupne trošarine u kunama iz reda 4. i reda 6.

Količine se izražavaju u MWh sa tri decimalna mjesta iza zareza

Page 61: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

STRANICA 100 – BROJ 131 SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

PRILOG 56

Obrazac MI-KG

Trošarinski obveznik: ________________________________ Carinski ured ___________________

Sjedište/prebivalište: ________________________________ Datum prijama: ___________________

OIB: ________________________________

Mjesečni obračun trošarine na kruta gorivaza razdoblje od_________ do____________

Trošarinski obveznik: ☐ Isporučitelj krutih goriva iz članka 98. stavak 2. točka 1.

☐ Krajnji potrošač krutih goriva

Potvrđujem da su podaci iskazani u mjesečnom izvješću potpuni i točni.

Datum: _________________________________________________________

Ime i prezime odgovorne osobe: ______________________________________ M.P.

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

Popunjava nadležni carinski ured

Carinski ured ____________________________________________________

Datum unosa: ____________________________________________________

Ime i prezime ovlaštenog carinskog službenika: _________________________ M.P.

Potpis: _________________________________________________________

Red br.

Kruta goriva

Poslovna i neposlovna uporaba

KAMENI UGLJEN

(KN 2701)

MRKI UGLJEN

(KN 2702)

KOKS

(KN 2704)

OSTALO

(KN)

1 2 3 4 5 6

1. Visina trošarine kn/GJ

2. Ukupno oporezive količine u 1000 kg*

3. Ukupno oporezive količine u GJ

4. Sveukupno oporezive količine u GJ (suma stupaca iz reda 3.)

5. Količine uvezene u RH za svoju konačnu potrošnju u 1000 kg**

6. Količine uvezene u RH za svoju konačnu potrošnju u GJ

7. Obračunata trošarina pri uvozu u kn (red 6. x red 1.)

8. Ukupno obračunata trošarina pri uvozu u kn (suma stupaca iz reda 7.)

9. Ukupno oslobođene količine u 1000 kg

10. Ukupno oslobođene količine u GJ

11.Sveukupno oslobođene količine u GJ

(suma stupaca iz reda 10.)

12.Količine za obračun trošarine u GJ

(red 4. – red 11.)

13. TROŠARINA ZA PLATITI U KUNAMA (red 12. x red 1.)

Potpis odgovorne osobe ________________

*Popunjava isporučitelj iz članka 98. stavak 2. točka 1. ZOT-a i krajnji potrošač iz članka 98. stavak 2. točka 2. ZOT-a kada unosi kruta goriva za svoju ko-načnu potrošnju

**Popunjava krajnji potrošač iz članka 98. stavak 2. točka 2. ZOT-a kada uvozi kruta goriva za svoju konačnu potrošnju

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: – Količine koje se izražavaju u GJ zaokružuju se na cijeli broj

– Trošarina za platiti u kunama izražava se sa 2 decimalna mjesta

– Red 2., 3., 5., 6., 9. i 10. popunjava se na temelju izračuna u Specifi kaciji količina krutih goriva puštenih u potrošnju u RH uz Prilog 56

Page 62: NARODNE NOVINE SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015.r Robna marka proizvoda s Robna marka proizvoda_LNG 17.1 Pakiranje a Šifra vrste pakiranja b Broj koleta c Identitet trgovačke plombe d Podaci

SRIJEDA, 2. PROSINCA 2015. BROJ 131 – STRANICA 101 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

sukladnosti u skladu s propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 2.

(1) Mjera povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju provodi se sukladno Provedbenoj odluci Vijeća broj 2014/921/EU od 16. prosinca 2014. o ovlaštenju Hrvatske da primijeni oslobođenje od poreza na plin-sko ulje koje se upotrebljava za rad strojeva u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ (SL L 363, 18. 12. 2014., str. 150. – 151.).

(2) Pravo na povrat trošarine plaćene za utrošeno plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju mogu ostva-riti pravne osobe i obrtnici koji posjeduju rješenje Ministarstva unu-tarnjih poslova o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površina u razminiranju, koriste plinsko ulje za pogon strojeva te obavljaju poslove strojne pripreme minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su upisane u registar korisnika prava na povrat trošarine na plinsko ulje utrošeno za strojnu pripremu površina u razminiranja (u daljnjem tekstu: korisnici prava), i to za razdoblje počevši od dana upisa u ovaj registar.

(3) Korisnici prava mogu biti izvoditelj i podizvoditelj poslova strojne pripreme površine iz ugovora o razminiranju te izvoditelj

2474 Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narod-

ne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/2015 i 120/15) ministar fi nancija donosi

PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU POVRATA PLAĆENE TROŠARINE NA PLINSKO ULJE ZA POGON

STROJEVA ZA PRIPREMU POVRŠINA U RAZMINIRANJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju.

(2) Strojevi za pripremu površina u razminiranju (u daljnjem tekstu: strojevi) su strojevi koji su namjenski izrađeni za poslove strojne pripreme površina u razminiranju i za koje je izdana ocjena

Specifi kacija količina krutih goriva puštenih u potrošnju u RH za mjesec ______ 20___. god.

Red.

br.Vrsta, trgovački naziv i KN

oznaka krutog goriva*

Bruto toplinska vrijednost

u GJ/1000 kg**

Oporeziva količina u 1000 kg

Oporeziva količina u GJ

(2*3)

Oslobođena količina u 1000 kg

Oslobođena količina u GJ

(2*5)

Količine uvezene u RH za svoju konačnu potroš-

nju u 1000 kg

Količine uvezene u RH za svoju konačnu potrošnju u GJ (2*7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3. UKUPNO ZA KN OZNAKU***: __________

4. UKUPNO ZA KN 2701

5.

6.

7. UKUPNO ZA KN OZNAKU***: __________

8. UKUPNO ZA KN 2702

9.

10.

11. UKUPNO ZA KN OZNAKU***: __________

12. UKUPNO ZA KN 2704

13.

14.

15. UKUPNO ZA KN

OSTALO***

16. UKUPNO ZA KN OSTALO

17. SVEUKUPNO**** X X X

Potpis odgovorne osobe ________________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE:

* KN oznake krutih goriva upisuju se sa 8 znamenki prema vrsti i trgovačkom nazivu

** Gornja ogrjevna vrijednost, upisuje se sa 2 decimale

*** Prikazuje se ukupno za svaku KN oznaku sa 8 znamenki

**** Sveukupno se odnosi na zbroj UKUPNO za KN 2701, KN 2702, KN 2704 te OSTALO

Količine koje se izražavaju u GJ zaokružuju se na cijeli broj

mtomicic
Rectangle