of 28 /28
Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

 • Author
  taima

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności. Plan prezentacji. Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe Główne zadania NCN Organy NCN Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki Panele NCN Konkursy NCN w latach 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Page 1: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Page 2: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

1.Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe2.Główne zadania NCN3.Organy NCN 4.Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki5.Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki6.Panele NCN7.Konkursy NCN w latach 2011-20128.Nakłady finansowe w konkursach NCN 20119.Budżet NCN10.Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania 11.Statystyki rozstrzygniętych konkursów NCN12.Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN13.Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15”14.„TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ15.Rankingi uniwersytetów w rozstrzygniętych konkursach NCN 16.Wyniki poszczególnych konkursów ogłoszonych przez NCN17.Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie18.Zakończenie

Plan prezentacji

Narodowe Centrum Nauki

Page 3: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Narodowe Centrum Nauki- informacje podstawowe

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Page 4: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

prowadzenie konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych, obejmujących również finansowanie aparatury niezbędnej do ich realizacji;

zapewnienie środków w ramach programów międzynarodowych oraz projektów, w których polscy naukowcy wykorzystują wielkie urządzenia badawcze;

finansowanie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, których celem jest m.in. powołanie nowego zespołu badawczego lub stworzenie unikalnego warsztatu naukowego;

finansowanie stypendiów doktorskich i staży podoktorskich;

współpraca międzynarodowa dotycząca finansowania badań podstawowych;

inspirowanie i monitorowanie prowadzenia badań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;

finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych;

finansowanie badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez NCBiR;

inne zadania zlecone przez MNiSW, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

Główne zadania Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Page 5: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Organy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Organy NCN:

1. Rada Narodowego Centrum Nauki - 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący.

2. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki - wybierany przez Radę NCN w drodze konkursu, kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za właściwe realizowanie zadań, właściwą gospodarkę finansową oraz zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum.

 Koordynatorzy Dyscyplin - wybierani przez Radę NCN w drodze konkursu,

odpowiedzialni za organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, ocenę rzetelności i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów, oraz przedkładanie do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespół Ekspertów.

Page 6: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Rada Narodowego Centrum Nauki:

określa dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;

określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;

ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych paneli;

określa tematykę projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;

ogłasza konkursy na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;

ocenia merytorycznie wykonanie zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;

wybiera spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespoły Ekspertów odpowiedzianych za ocenę wniosków złożonych w konkursach, powołuje Komisję Odwoławczą, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora dotyczących przyznawania środków na badania zakwalifikowane do finansowania.

Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Page 7: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) Komisja Nauk o Życiu (K-3) Komisja specjalistyczna do spraw regulaminów i procedur (KS-1) Komisja specjalistyczna od spraw konkursów na projekty badawcze (KS-2) Komisja specjalistyczna do spraw konkursów na stypendia doktorskie i staże

podoktorskie oraz programy międzynarodowe niewspółfinansowane (KS-3) Komisja do spraw opracowania kodeksów etycznych NCN Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki

Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Page 8: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych – Panele NCN, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1 - HS6)

ST — Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1 - ST10)

NZ — Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1 - NZ9)

Panele Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Page 9: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Konkurs na finansowanie projektów badawczych w, tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesieńrok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu badawczegorok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012

Narodowe Centrum Nauki

Page 10: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

rok 2011: I edycja 15 marzec 2011, II edycja 15 grudzień rok 2012: I edycja 15 czerwca

Konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowcówrok 2011: I edycja 15 czerwiec , II edycja 15 grudzień

rok 2012: I edycja 15 czerwca

Konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora rok 2011: I edycja 15 grudzień

Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012

Narodowe Centrum Nauki

Page 11: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH OGÓLNYCH I edycja 15 marzec nakład 184 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 284 mln zł II edycja 15 wrzesień nakład 180 mln zł

KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

I edycja 15 marzec nakład 16 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 62 mln zł II edycja 15 wrzesień nakład 45 mln zł

KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA

I edycja 15 marzec nakład 50 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 113 mln zł II edycja 15 wrzesień nakład 75 mln zł

KONKURS NA FINANSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH NIEWSPÓŁFINANSOWANYCH

I edycja 15 marzec 2011 nakład 50 mln zł KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA DOŚWIADCZONYCH

NAUKOWCÓW I edycja 15 czerwiec nakład 150 mln zł

Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011

Narodowe Centrum Nauki

Page 12: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Budżet NCN

Narodowe Centrum Nauki

Page 13: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania

Narodowe Centrum Nauki

OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓW- Koordynatorzy Dyscyplin NCN

Page 14: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki

Statystyka rozstrzygniętych konkursów NCN

Page 15: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki

Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN

KONKURS HS ST NZ RAZEM

Konkurs na finansowanie projektów badawczych

Wnioski zgłoszone 888 1632 1171 3691

Wnioski finansowane 253 377 271 901

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez posiadające stopień naukowy doktora.

Wnioski zgłoszone 411 575 429 1415

Wnioski finansowane 96 118 75 289

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski zgłoszone 629 965 814 2408

Wnioski finansowane 169 262 182 613

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.

Wnioski zgłoszone 42 171 99 312

Wnioski finansowane 13 27 28 68

Page 16: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki

Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15”

WnioskodawcaWnioskizłożone

Kwota wnioskowana

ogółem [zł]

Wnioski zakwalifikowane

Kwota przyznana

ogółem[zł]

OSOBA FIZYCZNA 1417 178 mln 362 38,2 mln

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 255 102,9 mln 99 37,5 mln

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 238 70,7 mln 117 30,1 mln

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA 213 113,5 mln 49 21,5 mln

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 161 84,1 mln 45 21 mln

UNIWERSYTET ADAMIA MICKIEWICZA POZNAŃ 215 46,5 mln 69 15,1 mln

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 118 63,1 mln 27 11,2 mln

UNIWERSYTET ŁÓDZKI 125 33 mln 41 10,4 mln

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN 41 18,4 mln 23 10,3 mln

INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOSCI PAN

25 13 mln 18 10,1 mln

IBSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH im. A. SOŁTANA

12 15 mln 4 9,8 mln

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 42 21,6 mln 21 9,6 mln

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 192 67,1 mln 30 9,4 mln

UNIWERSYTET GDAŃSKI 101 28,3 mln 31 8,7 mln

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUŃ 125 40,2 mln 27 7,7 mln

UIWERSYTET MEDYCZNY ŁÓDZ 78 31 mln 18 7,5 mln

4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011

Page 17: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Narodowe Centrum Nauki

„TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ

NAUKI O ŻYCIUNazwa podmiotu Liczba wniosków Kwota przyznana [zł]

Uniwersytet Jagielloński 49 22 mlnInstytut Biologii Doświadczalnej PAN 20 9,7 mlnGdański Uniwersytet Medyczny 18 5,5 mlnInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

18 10,2 mln

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 17 7,5 mlnNAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE

Nazwa podmiotu Liczba wniosków Kwota przyznana [zł]

Akademia Górniczo-Hutnicza 47 21,3 mlnUniwersytet Warszawski 46 15,8 mlnPolitechnika Warszawska 43 20,9 mlnUniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 30 8, 3 mlnUniwersytet Jagielloński 27 11,9 mln

NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCENazwa podmiotu Liczba wniosków Kwota przyznana [zł]

Uniwersytet Warszawski 58 9,2 mlnUniwersytet Adama Mickiewicza 29 2,8 mlnUniwersytet Jagielloński 23 3,9 mlnUniwersytet Łódzki 21 3,8 mlnUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 16 2 mln

4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011

Page 18: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Ranking uniwersytetów wg. liczby wniosków złożonych i zakwalifikowanych

Narodowe Centrum Nauki

Jednostka NaukowaWnioski złożone Wnioski zakwalifikowane

Ilość koszt ogółem Ilość koszt ogółem

Katolicki Uniwersytet Lubelski 38 7,2 mln zł 6 301,9 tys. zł

Uniwersytet Gdański 101 28,4 mln zł 31 8,7 mln zł

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 215 46,5 mln zł 69 15 mln zł

Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 263 106,7 mln zł 100 37,8 mln zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 23 4,1 mln zł 2 405 tys. zł

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 2,3 mln zł 3 237 tys. zł

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 20 5,8 mln zł 4 1 mln zł

Uniwersytet Łódzki 125 33 mln zł 41 10,3 mln zł

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 48 11,8 mln zł 10 1,8 mln zł

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 125 40,3 mln zł 27 7,8 mln zł

Uniwersytet Opolski 23 7,1 mln zł 2 668 tys. zł

Uniwersytet Rzeszowski 31 6,9 mln zł 4 666 tys. zł

Uniwersytet Szczeciński 102 12,7 mln zł 17 1,4 mln zł

Uniwersytet Śląski w Katowicach 91 28,7 mln zł 27 5,7 mln zł

Uniwersytet w Białymstoku 44 7,9 mln zł 17 3,3 mln zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 118 26,2 mln zł 10 1,6 mln zł

Uniwersytet Warszawski 238 70,7 mln zł 117 30 mln zł

Uniwersytet Wrocławski 107 29,9 mln zł 26 6,9 mln zł

Uniwersytet Zielonogórski 33 10,4 mln zł 4 678 tys. zł

Page 19: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Ranking uniwersytetów - współczynnik sukcesu

Narodowe Centrum Nauki

Jednostka NaukowaWspółczynnik sukcesu

liczba wniosków koszt ogółem

Uniwersytet Warszawski 49,20 % 42,50 %

Uniwersytet w Białymstoku 38,60 % 41,80 %

Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 38,00 % 34,40 %

Uniwersytet Łódzki 32,80 % 31,40 %

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 32,10 % 32,60 %

Uniwersytet Gdański 30,70 % 30,80 %

Uniwersytet Śląski w Katowicach 29,70 % 19,80 %

Uniwersytet Wrocławski 24,30 % 23,00 %

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 21,60 % 19,30 %

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 20,80 % 15,00 %

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 20,00 % 17,70 %

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20,00 % 10,10 %

Uniwersytet Szczeciński 16,70 % 10,90 %

Katolicki Uniwersytet Lubelski 15,80 % 4,20 %

Uniwersytet Rzeszowski 12,90 % 9,60 %

Uniwersytet Zielonogórski 12,10 % 6,50 %

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 8,70 % 9,90 %

Uniwersytet Opolski 8,70 % 9,40 %

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 8,50 % 6,10 %

Page 20: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Ranking uniwersytetów –przyznane finasowanie wg. paneli NCN

Narodowe Centrum Nauki

Jednostka NaukowaPanele NCN

HS liczba wniosków

STliczba wniosków

NZliczba wniosków

Katolicki Uniwersytet Lubelski 5 0 1

Uniwersytet Gdański 12 10 9

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 29 30 10

Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 24 27 49

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 0 1 1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 0 0

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 0 4 0

Uniwersytet Łódzki 21 9 11

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 7 2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 11 13 3

Uniwersytet Opolski 1 0 1

Uniwersytet Rzeszowski 3 0 1

Uniwersytet Szczeciński 10 7 0

Uniwersytet Śląski w Katowicach 8 13 6

Uniwersytet w Białymstoku 5 9 3

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5 3 2

Uniwersytet Warszawski 58 46 13

Uniwersytet Wrocławski 8 17 1

Uniwersytet Zielonogórski 2 0 2

Page 21: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Ranking uniwersytetów –przyznane finansowanie wg. konkursów

Narodowe Centrum Nauki

Jednostka NaukowaWg. Konkursów

bez stopnia dr. ze stopniem dr. ogólny PMN

Ilość nakłady Ilość nakłady Ilość nakłady ilość nakłady

Katolicki Uniwersytet Lubelski 2116 tys. zł

1 59 tys. zł

3126 tys. zł

00

Uniwersytet Gdański 2310 tys. zł

11 3,6 mln zł

16 4,2 mln zł

2580 tys. zł

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21 1 mln zł

9 4,2 mln zł

37 8,9 mln zł

2948 tys. zł

Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 4403 tys. zł

18 6,6 mln zł

7224,5 mln zł

6 5,9 mln zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 00

2405 tys. zł

00

00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 00

1 98 tys. zł

2138 tys. zł

00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2519 tys. zł

00

2511 tys. zł

00

Uniwersytet Łódzki 4 189 tys. zł

6 1,2 mln zł

29 8,2 mln zł

2807 tys. zł

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 108 tys. zł

1 98 tys. zł

7 1,4 mln zł

1223 tys. zł

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 326 tys. zł

7 2,2 mln zł

17 5,2 mln zł

00

Uniwersytet Opolski 00

2668 tys. zł

00

00

Uniwersytet Rzeszowski 00

1 69 tys. zł

3598 tys. zł

00

Uniwersytet Szczeciński 7435 tys. zł

1 38 tys. zł

8629 tys. zł

1282 tys. zł

Uniwersytet Śląski w Katowicach 4449 tys. zł

00

22 4,9 mln zł

1287 tys. zł

Uniwersytet w Białymstoku 2246 tys. zł

2302 tys. zł

13 2,8 mln zł

00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2139 tys. zł

2167 tys. zł

6 1,3 mln zł

00

Uniwersytet Warszawski 12880 tys. zł

24 8,2 mln zł

75 18 mln zł

62,9 mln zł

Uniwersytet Wrocławski 00

4 2 mln zł

21 4,6 mln zł

1223 tys. zł

Uniwersytet Zielonogórski 1 44 tys. zł

00

3634 tys. zł

00

Page 22: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

liczba wniosków zgłoszonych: 3691 – ST (1632), NZ (1171), HS (888)

liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 901 - ST (377), NZ (271), HS (253)

na łączną kwotę: 289 mln zł – ST (144 mln), NZ (108 mln), HS (36 mln)

finansowanie wniosków według działów:

Wyniki poszczególnych konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki

Page 23: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

liczba wniosków zgłoszonych: 2408 – ST (965), NZ (814), HS (629)

liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 613 – ST (262), NZ(182), HS (169)

na łączną kwotę: 63 mln zł – ST (28 mln), NZ (26 mln), HS (9 mln)

finansowanie wniosków według działów:

Wyniki poszczególnych konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki

Page 24: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

liczba wniosków zgłoszonych: 1415 – ST (575), NZ (429), HS (411)

liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 289 – ST (118), NZ (75), HS (96)

na łączną kwotę: 108 mln zł – ST (54 mln), NZ (39 mln), HS (15 mln)

finansowanie wniosków według działów:

Wyniki poszczególnych konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki

Page 25: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.

liczba wniosków zgłoszonych: 312 – ST (171), NZ (99), HS (42)

liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 68 – ST (27), NZ (28), HS (13)

na łączną kwotę: 49 mln zł – ST (31 mln), NZ (14 mln), HS (4 mln)

Finansowanie wniosków według działów:

Wyniki poszczególnych konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki

Page 26: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie

Narodowe Centrum Nauki

grudzień 2011

konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców

Page 27: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

www.ncn.gov.plZapraszamy na stronę www

Narodowe Centrum Nauki

Page 28: Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

Dziękuję za uwagę.