of 15 /15
Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1

Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

  • Upload
    voque

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy...

Page 1: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki

Granty dotyczące współpracy

międzynarodowej

Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015

1

Page 2: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i

obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie,

25 paneli dyscyplin, w tym HS4 – jednostka, instytucje, rynki

(ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia

społeczno-ekonomiczna, urbanistyka)

2

Co finansujemy?

Page 3: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

3

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki

HS4_1

Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

HS4_2 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

HS4_3 Ekonometria i metody statystyczne

HS4_4 Dynamika ludności i procesy demograficzne

HS4_5 Zasoby i rozwój zrównoważony

HS4_6 Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne

HS4_7 Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość

HS4_8 Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

HS4_9

Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

HS4_10

Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

HS4_11 Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

HS4_12 Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

HS4_13 Ekonomia międzynarodowa

HS4_14 Geografia społeczno-ekonomiczna

HS4_15 Urbanistyka, gospodarka przestrzenna

HS4_16 Inne zagadnienia pokrewne

HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

HS2 Kultura i twórczość kulturowa

HS3 Wiedza o przeszłości

HS4 Jednostka, instytucje, rynki

HS5 Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne

HS6 Człowiek i życie społeczne

Co finansujemy?

Page 4: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

9 rodzajów konkursów finansowanych wyłącznie przez NCN:

OPUS - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

PRELUDIUM - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

SONATA BIS - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

4

Jak finansujemy?

Page 5: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych

naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym

przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do

tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

5

PRELUDIUM SONATA OPUS MAESTRO

ETIUDA SONATA BIS HARMONIA SYMFONIA

Jak finansujemy?

Page 6: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

6

KIM JEST WNIOSKODAWCA?

Ocena formalna

Listy rankingowe

OCENA MERYTORYCZNA

Oceny indywidualne Ekspertów (2) Skrócony opis

– 5 str. SPO

TKA

NIE

PA

NEL

OW

E ETAP 1

Oceny rozszerzone Ekspertów

Zewnętrznych Szczegółowy opis

-15 str.

SPO

TKA

NIE

PA

NEL

OW

E

ETAP 2

OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓW Koordynatorzy dyscyplin NCN

Dwuetapowy system oceny:

I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisu projektu

II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegółowego opisu projektu/rozmowy kwalifikacyjnej

Jak finansujemy?

Page 7: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

Projekty muszą być realizowane w polskich instytucjach

Nie występują wymagania dotyczące narodowości kierownika projektu lub głównych

wykonawców

FUGA, ETIUDA – rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim w II etapie konkursu (2/38

kierowników zagranicznych w 16 edycji ETIUDY)

OPUS 8, ST9: 1/6 kierowników zagranicznych, PERLUDIUM 1/4 kierowników

zagranicznych,

OPUS 7: ST9: 1/5 kierowników zagranicznych, PRELUDIUM 0/3 kierowników

zagranicznych

7

Jak finansujemy?

Page 8: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

8

Projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej w ramach programów lub

inicjatyw międzynarodowych oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Okres realizacji: 12 - 36 miesięcy

Współpraca międzynarodowa musi mieć zasadniczy wpływ na realizację projektu – wartość dodana

Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez zagraniczną

instytucję naukową

W projekcie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej

Maksymalna wysokość finansowania: 1,5 mln zł

Oceniane przez „superpanel”!

HARMONIA

Page 9: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

OPUS 9 HARMONIA 7

DOROBEK KIEROWNIKA PROJEKTU

40% 20%

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

WSPÓŁPRACOWNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

20%

POZIOM NAUKOWY PROJEKTU

40% 30%

WPŁYW NA ROZWÓJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

15 % 10 %

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA 5% 10%

OCENA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

10%

9

HARMONIA vs OPUS – OCENA WNIOSKÓW

Page 10: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

Granty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Projekty ERA-NET, ERA-NET+, ERA-NET COFUND

Program POLONEZ, współfinansowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020: Marie

Skłodowska-Curie Actions

Umowy dwu/wielostronne z innymi agencjami finansującymi naukę (np. DFG)

10

Page 11: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

Granty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – projekty ERA-NET

2015

ENSUF – URBANISTYKA Smart Urban Futures

ogłoszenie konkursu: grudzień 2015

termin składania wniosku: marzec 2016

BIODIVERSA – BIORÓŻNORODNOŚĆ Biodiversity Dynamics

ogłoszenie konkursu: 11 maja 2015

termin składania wniosku: 17 lipca 2015

2016

JPI-EC-AMR – OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI Antimicrobial resistance

ogłoszenie konkursu: marzec 2016

M-ERA.NET – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Material research and innovation

ogłoszenie konkursu: marzec 2016

11

Page 12: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

• Analiza rozwoju miast – ekonomiczne, socjalne i środowiskowe potrzeby mieszkańców

• Wpływ ekonomicznych i społecznych nierówności na rozwój miast

• Identyfikacja, w jaki sposób europejskie miasta mogą stać się miejscem kreatywności i

innowacji

• Ustanowienie inteligentnych ekosystemów, w których ogólnodostępne bazy danych

pomagają w rozwoju miast

• Lepsze zrozumienie struktur miejskich przez tworzenie nowych metod i narzędzi w celu

analizy ekonomii miast i aglomeracji

• Badanie terenów miejskich, propozycje „funkcjonalności”, np. miejsc użyteczności

publicznej, stworzenia odpowiednich infrastruktur czy logistyki dostępnej dla wszystkich

12

Smart Urban Futures – ERA-NET

Page 13: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

QUANT-ERA Technologie kwantowe

ERA-NET Cofund

5 letni program w zakresie technologii kwantowych koordynowany przez NCN

Podstawy

• List intencyjny podpisany przez 14 europejskich agencji finansujących badania naukowe

Działania

• 2 konkursy na projekty badawcze: pierwszy międzynarodowy konkurs – 2017 r.

• Budżet programu: max. 30 mln EURO

• Dotacja z Komisji Europejskiej: ok. 10 mln EURO

Cele

• umocnienie pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej

• utworzenie światowej sieci współpracy w zakresie technologii kwantowych

13

Page 14: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

POLONEZ – Marie Curie COFUND

Adresaci:

naukowcy przyjeżdżający z zagranicy posiadający doktorat (lub 4 lata doświadczenia badawczego)

chcący prowadzić badania w polskich jednostkach, którzy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie

mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu w Polsce: 12-24 miesięcy

Finansowanie:

1. wynagrodzenie (wraz z dodatkiem z tytułu czasowej zmiany miejsca zamieszkania): 4 350 EUR/miesiąc

2. dodatek rodzinny: 300 EUR miesięcznie

3. grant badawczy

4. udział w szkoleniach

Ogłoszenie konkursu 15 września 2015

Termin składania wniosków 15 grudnia 2015

14

Page 15: Narodowe Centrum Nauki - ue.katowice.pl · Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Badania podstawowe

BEETHOVEN: NCN we współpracy z DFG

Adresaci:

Polsko-niemieckie zespoły badawcze (polski kierowany przez osobę posiadającą przynajmniej stopień

naukowy doktora)

Dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych i o sztuce

Czas realizacji grantu: 12-36 miesięcy

Budżet programu:

strona polska - 10 mln PLN

Ogłoszenie konkursu 12 września 2014 r.

Trwają rozmowy z DFG na temat kolejnego konkursu (w tym rozszerzenia konkursu na pozostałe

dziedziny nauki)

15