Nasza rodzina - Gaudiya Math

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Our Family, the Gaudiya Math in polish languaje

Transcript

 • NASZA RODZINA GAUDIYA MATH

 • NASZA RODZINA GAUDIYA MATH

  STUDIUM ROZWOJU WISZNUIZMU GAUDIJA I INNYCH GAZI ROZWIJAJCYCH SI WOK GAUDIYA MATH

  Swami B. A. Paramadvaiti

  PRZEKAD: MADHAVENDRA PURI DASA

 • Wstp

  W wiecie zachodnim tradycja wisznuizmu jest nadal mao znana, ale podobnie jak w Indiach wiele gazi tej tradycji stao si rdem licz-nych projektw takich jak ekofarmy, restauracje, festiwale muzyczne, publika-cje oraz wiele innych przedsiwzi sucych Polakom. Z rnych powodw zwolennicy poszczeglnych nurtw wisznuizmu wol skupia si na swoich sprawach i unikaj kontaktu z przedstawicielami innych gazi kultury wisz-nuickiej. Zjawisko to ma miejsce nawet w samych Indiach. Visva Vaisnava Raj Sabha (VVRS) ustanowiy osoby, ktre pragny pokaza wiatu kultur we-dyjsk oraz to, jak rne odpowiedzi oferuje ona na problemy wspczesnoci. Gaudiya Math to jedna z wanych gazi wisznuizmu, ktra przez swoje nowe odamy miaa na celu szerzy t tradycj na caej ziemi. Imperia powstaway i rozpaday si. Ale chway ri ri Radhy-Kryszny, ri ri Gaury-Nitaja i zwi-zanej z nimi kultury upowszechniane s na caym wiecie jako dzieo dobrej woli. Wisznuiccy sannjasini nieustannie podruj po wiecie, nauczajc jogi mioci. Wiedza, i Bg istnieje w rnych aspektach takich jak wszechobecny Brahman (energia bezosobowa), Dusza Najwysza kierujca istotami jako gos wewntrzny, oraz Bhagawan (najwyszy przyjaciel i waciciel wszystkiego). VVRS pragnie uwiadomi, e cho wszyscy mnisi i misje wisznuickie nie sta-nowi instytucji eklezjalnej podobnej kocioom zachodnim, to s prawdziw religi powszechn. Kto przestrzega zasad tej tradycji bdzie upenomocniony, by szerzy jej esencj. VVRS-WVA oferuje rwnie wsparcie. redniowieczny aczarja Diwa Goswami pragn, by VVRS stanowio si tej bez przerwy rosn-cej tradycji i chronio jej czysto. Wybitne osobistoci takie jak Bhaktisidhanta Saraswati Thakura Prabhupada, ktry stworzy Gaudiya Math, oraz A.C. Bhak-tiwedanta Swami Prabhupada, ktry zapocztkowa ISKCON, dali przykad, e jeden charyzmatyczny mnich moe dziki swoim wysikom obj cay wiat. Ktokolwiek kocha Boga i odnosi si do innych z szacunkiem powinien by do-ceniany bez wzgldu na swoje religijne korzenie. Zgodnie z tradycj wisznuick kocha wszystkich oznacza kocha rwnie zwierzta i dlatego jej przedstawi-ciele z najwikszym zapaem propaguj wegetarianizm i trosk o matk ziemi. Ale esencja nauk wisznuizmu ma do zaoferowania wiatu wielk nadziej, nowe zrozumienie wiecznej duszy i odpowiedzialnoci rozumianej jako duchowa za-sada karmy, prawo przyczyn i skutkw. Osoby podajce za t esencj nigdy nie bd marnowa swojego zdrowia ani inteligencji narkotykami i alkoholem.

  REDAKCJA: Iwona SzuwalskaKOREKTA: Anna Michalik-Czarnecka

  PROJEKT OKADKI I OPRACOWANIE TYPOGRAFICZNE: Patrycja Kubasiak

  Czytelnicy zainteresowani tematem tej ksiki s zaproszeni do osobistej koresponden-cji z autorem pod adres:

  VRINDA secretary USA:4138 NW 23 rd Ave. Miami Fl. 33142

  Tel/fax: (305) 638 2503

  lub e-mail do: Pswami@vrindavan.org

  VRINDA Home-page na http://www.vrindavan.org/E-mail: vrinda@vrindavan.org

  Dodatkowe adresy i informacje o innych misjach Gaudiya Math, znajdziesz na gwnej stronie internetowej World Vaishnava Association

  (wiatowego Towarzystwa Wisznuitw): http://www.wva-vvrs.org/

  e-mail: wva@wva-vvrs.org/ strona polska: www.wva-vvrs.p /

  lub napisz na adres:

  WVA-VVRS SecretaryVrindavan, Gopesvar Road 146

  Dist. Mathura UP India PIN: 281121

  Orygina opublikowany zosta przez:

  VRINDA The Vrindavan Institute for Vaishnava Culture and StudiesVRINDA jest czonkiem World Vaishnava Association Visva Vaishnava Raj Sabha.

  ri KrishnaZachcamy czytelnikw do upowszechniania informacji zawartych w tej ksice na

  kady z moliwych sposobw, podajc rwnie rdo.

  Our Family the Gaudiya MathWyd. I Wgry 1999

  Nakad 1000 egzemplarzy, limitowanyISBN: 3-927745-90-1

  Nasza Rodzina Gaudiya MathWyd. II przetumaczone z jzyka angielskiego na jzyk polski

  5

 • Ksika ta dedykowana jest wszystkim wielbicielom oraz Bhakti-dewi. Naszym jedynym ratunkiem jest wspaniay plan Bhaktidewi, aby cay wiat ogarna aska witych Imion Jej Pana i Mistrza.

  PodzikowaniaKsika ta powstaa dziki cennej pomocy B. P. Puriego Goswamiego Maharady, B.P. Hrishikesy Maharady, B. B. Vishnu Maharady, Pra-dyumny Prabhu, Kripy Ramy Prabhu, Saranagati Dewi Dasi, Gaura-hariego Prabhu, Sacimati Dewi Dasi, Srinivasy Acharyi Prabhu, Rangi Puriego Prabhu, Bhagavatamrity Prabhu, Malati Dewi Dasi i Gaury Kesaviego Prabhu. Jananaraj Prabhu, Kunti Dewi Dasi i Brajendra Nandana Prabhu sponsorowali pierwsze angielskie wydanie.

  Jestem ich wiecznym dunikiem.

  Prabhupada pojawi si na tym wiecie, by uratowa zagubione dusze. Jako posaniec ri Czajtanji Mahaprabhu oywi Jego sampradaj, wpro-wadzajc wiele nowatorskich strategii nauczania, ktre z powodzeniem stawiy czoa gwatownie zmieniajcym si warunkom, w jakich yj ludzie w wieku Kali. Zstpi on wraz ze swoimi wiecznymi towarzysza-mi, po to, by wypeni boski plan Pana. Modlc si do jego lotosowych stp, bagamy, aby pozwolono nam wej do krainy jego sug i abymy zostali pobogosawieni miosierdziem wszystkich wielbicieli. Niech chwaa jego imienia bdzie goszona we wszystkich trzech wiatach.

  S nawet w stanie przywrci utracone wartoci w zjednoczonej rodzinie. Wiele zaley od tego, jak si przyjmie takie osoby i jak zwolennicy owej tradycji bdze sob wsppracowa. W celu rozwijania takiej wsppracy czynione s kroki takie jak tworzenie komitetw majcych zadba o wsplne interesy wszystkich. Wszystkie indywidualne duchowe rewolucje i ofiary czyni rnic. Instytucje nie myl. Nie rozumiej te wizji ani odpowiedzialnoci wobec wiata. S to mechanizmy dziaajce pod presj potrzeby utrzymania infrastruktury. Dlatego przyszo doskonaej spoecznoci wisznuickiej zaley od ciebie. Tak jak nasza rodzina Gaudiya Math zaleaa od jej twrcy i wspaniaej duszy, by dotrze do kadego z nas, teraz zaley ona od ciebie i ode mnie, by ze wspczuciem pomaga innym i wyraa w ten sposb wdziczno za mio i powicenie, ktrymi obdarzyli nas nasi mistrzowie duchowi. Wszyscy ludzie oddani Bogu s jedn rodzin i maj jeden cel. Niech cay wiat bdzie szczliwy. Prawdziwa religia wiata gotowa jest otoczy po-moc najbiedniejszych i najbardziej zagubionych braci i siostry. Ta idea jest mile widziana i promowana przez prawdziwych wisznuitw. Obecny prezes VVRS-WVA B. B. Tirtha Maharada poprosi misje wisznuickie o wyznaczenie swoich sekretarzy, by je reprezentowali w kadym miecie, gdzie prowadzona jest dziaalno misyjna. Ci sekretarze mog wsppracowa ze sob lokalnie, by rozwija i podtrzymywa przy yciu prawdziwego ducha wspczucia. Mog udowodni, i wisznuici stanowi jedno w caym piknie swej rnorodnoci. Pluralizm duchowych nauczycieli, z ktrych kady na swj wasny sposb re-prezentuje jedn prawd duchowej mioci, to prawdziwe bogactwo naszej tra-dycji, a tym bardziej tego jej aspektu, ktry ma na celu uczyni kad yczliw dusz reprezentantk najwyszej prawdy, jak jest mio do Boga i wszystkie-go co yje. Niniejsza publikacja w jzyku polskim to kolejny dowd na trosk i prawdziwo naszej tradycji. Jedna prawda duchowej mioci i jak najwicej osb jej sucych mog da now nadziej wiatu pogronemu w nihilizmie i egoistycznym konsumeryzmie. Dzikuj wszystkim wielbicielom, ktrzy pomogli mi w opublikowa-niu moich bada nad drzewem genealogicznym mojej rodziny Gaudiya Math oraz jej korzeni.

  Swami B. A. Paramadvaiti

  76

  NASZA RODZINA GAUDIYA MATH

 • Wprowadzenie

  Napisaem t ksik, jako prb zadowolenia mojego mistrza du-chowego, Paramy Pudapady A. C. Bhaktiwedanty Swamiego Ma-harady, przez swoich uczniw czule zwanego ril Prabhupad. Mj mistrz duchowy stwierdzi, e po odejciu wielkiego aczarji (crya) po-wstay ogromne zakcenia, a w rezultacie chaos. Obecny rok jest setn rocznic urodzin Prabhupady, a jego zwolennicy i uczniowie s nieco podzieleni i rozsypani po caym wiecie. Czy moe to by plan Krysz-ny sprawiajcy, e Jego wielbiciele bardziej si Mu podporzdkuj? Syszelimy i bylimy wiadkami, jak po odejciu Bhaktisid-dhanty Saraswatiego Prabhupady wrd jego uczniw powstao wielkie zamieszanie. Podobny chaos zapanowa po odejciu A. C. Bhaktiwedan-ty Swamiego Maharady, Bhaktiego Raksaka Sridhara Devy Maharady i wielu innych wielkich aczarjw . Nawet po odejciu Pana Czajtanji, Jego sampradaja przechodzia trudny okres. Podajc za tym wzorem, warto zauway, jak po okresie budowy wielkich wity we Wrynda-wanie nadszed okres muzumaskich atakw, kiedy to wspaniae po-mniki religii wisznuickiej zostay powanie uszkodzone, a wizerunki Bstw trzeba byo ukry. Szczliwie, wietno Wryndawany wraz z nadziej wisz-nuitw zostaa pniej przywrcona przez Wiwanath Czakrawartie-go Thakur i Baladew Widjabhuszan. Nastpnie, kiedy zakwestiono-wano autentyczno gaudijasampradai, Baladewa Widjabuszana napisa swoj synn Gowindabhaszj jako komentarz sampradai Gaudija do Wedantasutry. Lata pniej, dziki staraniom Bhaktiwinody Thakury, zacza spenia si przepowiednia ri Czajtanji Mahaprabhu goszca, e ostatecznie wisznuizm gaudija wywrze wpyw na cay wiat, a wite Imiona Pana bd piewane w kadym miecie i w kadej wiosce. Bhaktiwinoda zainteresowa si najpierw zachodni filozofi. Dopiero po zetkniciu si z oryginalnymi pismami wisznuizmu, odkry najwikszy skarb kryjcy si wewntrz nich, wiat przesonity przez nieszczliwe historyczne wydarzenia jego epoki. We wczesnej modo- ci Bhaktiwinody Thakury wisznuizm w Bengalu cierpia pod brytyjskim

  Drogi czytelniku!

  Prosz przyjmij moje daavata prama do Twoich stp. Sprbuj askawie przestrzega poniszych zalece, ktre pomog Ci pozna zawarto i ducha tej ksiki:

  Czytaj j od pocztku do koca.1. Wybacz autorowi jakiekolwiek przeoczenia i pomyki, ktrych 2.

  niechccy si dopuci.Od na bok wtpliwoci i osd tre tej ksiki dopiero po 3.

  rozwaeniu kadego z poruszonych w niej punktw.Sprbuj znale odpowiedzi n