of 120 /120
NATHAN GIL Helder heid

Nathan Gill - Helderheid

Embed Size (px)

Text of Nathan Gill - Helderheid

Voor Amy en ucy
Dankwood Opechte dank an Eddie Cmchel voo zijn oewidng en zogvdighed b het uschven van ale eznge, en an Rose Yod voo h edctonee commentaa en oecies.
© Natan Gl! Oorsprkelijke te: lead ywke Oorsokeli gave No-Dualiy Pres 2004 © eerlas gav Samara Utgevr bv 5 Veralig Ha a d Bgaar Oagower e layo Er Té: www.rikigc
es z gave g geerceer wore oe chrfee sg va aaa tgevr v ereac 31, ror6 AZ Astram wwwsarc
Inhoud
J Kensngton Londen- Middgezng 39
Est Suton Ket- Een op een 5 Eendagse etrite 69
en eefoongespek me de dme i et noode 97
li st Suton Kent- Eendae ete 109
De dame ut de cowoym 27 Kensingon onden - Mddagezing r s
Agst Kensingon onden Middageng 7
Biddenden KentEen bezoek n mn favoiee Aondame 8
as Suo Kent endaagse eaite 93 'Kape So kom gs 9
Oe de te 2
 
Voorwoord
S ids ht uitkom van d originl ersie van Helderheid er inodcte v d lezngn, eb
 vel msn gvaagd om me gescrven meraa Omda de eg d aea oo de spcike idkking ij ek et gest om n de ewe tgae t orgie t ri e aa te vl irses a gsce dialog mt gope dvd. Wa ook l elderd ald lfd- s oo spae va 'mee derder is  wl spak van en narl volt i d tdu ig a
He ek va e se s d Bes esc as als e ooi a iets ades eist dan aar ic daa ge e va
7
Het verhaal
I k werd geboe i 1960, een arbedesgezi i het udoosten van Egeland. As k was k dk e niewsgieg Ik bacht
e doo me he ee va avone- e mystee boeken, obbs die gepaad gge me zoeke a ateke ksoowerpe en age wadenge op et paed zoda k de kas keeg He zoeke bego a hee voeg!
Toen k opgoeide eidde mijn ruseoosheid eoe da k moeik ko eze wa ik wde wode e iet in sat ws me op ee speeke beroepsgoep te cte Ik gg o sne mogeik van shoo af besoo een opedng o kok e voge wam veoge ee in de bouw
Dat vond ik eek Ik kon e vee van m te oe enegie kwi onde me egens veawoorde ik voo e hoeve voeen Ik keeg e oen wat k
Il
 
moest doen e ging aa het wek - en da gaf me de vjeid om lee d te stuine n e gedacten vehaa
Ik was voduend geïneesseerd n de ysteies van he caam en he uivesum expemeee
e aee dëe e kidenbehandeige, kiken naa de steen, haucnogee paddenseen een, e he uiese va he caa vege d e aien e gewchte en te bodbuide.
Te k begin ig was wed ik gedwogen he kame aa e doe. Ee schoudebessue aake een ed aan e taen e gewichen mi vouw eeg ze eese dce toen k teeig was e k stape ove van weke de bouw aa hovee e. en paa aa pukte k van de voege zme t de ae hes fuit in omgaaden Kent e tunede ik de est van he aa. n die peide gig ik me steeds mee bezgouden met spiuee e esotesce ake
Rd 1985 s k me aa bi een boedede die me aandeiks esse i mstiek en 'de wete va het univesum estde. k vnd e euk o e expe meeen en iedee week een moogae te ezen
Na een paa aa aaktegeneesseed in he onde cht va een veede ndiase eaa, aangebde i de vom va maadekse esse en goeoeeeg eate aake e dee va ut ok a was de goeoe a dod! k ging e mee aan de sag en aate veiked in het zeke naa veicng. Da was n euwe bsesse
en paa aa en veschende spiiee techneken ate ging e e veee en a k ee boek tegen va een wesese gee. Dat boek ze dat k a wakke
12
was en geen bedig odg had. De waahed van wa h aa ve bacht eek me hee dudeik. Maa ve vgens ( de aen daana en ee eik aana beken) ep zicze ui to weedeaa e bod
h een geoeeeng eate aan aan degee die daa geneesseed n wae
Nou, deze kee mes ik daa ies va ebben, aa i de jf aa daaa aswe g een paa beken van hem, en ogevee iede ande spuee boek dat k n handen kn rige aa nies wist e ee zo
te aken as da oospkeike boek va die westese gee gens dep va nnen wis ik da he waa was en da ik a wake en vi was, maa k snape e nog steeds ne ged mda ik maa een ee gew
eand eek e zin me ae pobemen de gewone ensen meesa hebben.
Hoe dan k k keeg geeg va et ndeicht va die kee en a et adionee spiituee gedoe, en
ik sape de Advaascene i k as aes van e ve ae gote dvaianaen.
Vee va de veaing de k daavó had gekend vie weg k begeep da Bewuszi aes is wa e s. aa waa ad k dan ng steeds he geve ee afzdeik 'i e zin? Wa was de ntbekede scake A k a wae e was, waa eek mj eve
da zo vaak ee enome puop? n 997as k n Pass eese ek Het Open
 
tjde reeg ze van bepaalde 'erare e hoen dat dat  eichtg was. Toen wed e ie e gig ze dood, en i he nawoord va haar boek geschree door ee  ried va haar las i da ze egen he ed de wa e gefrseerd was geraa omda de gebeutens was  edwee e he ik was eruggekeerd
Plotseling werd he me ddelik dat de gebeue se waari he i oseig verdwt heel erwar ed ke zi als het om hedehed gaa. Zon gebeureis ka ee aa secode dre o meer da en aa maar ezij het i doorzie wordt als wa het in werkeijhed is - as iet mee da ee gedachte is e sake a ee velesgevoel als da i weer eug kom he gevoel weer begesd te zij tot iemad met ee beaalde ideet Als emad met ee bepaade dete omt he veragen in je op aa meer va die elichtig e heb e het gevoe dat je weer geage z i de oust en saig a het zoekseL
Nu wed geze dat het hele leven één groot sel is Er s aljd alee maar kennn, maa da kee ve dwi ogeshlk acher de hypose a de 'ge dache e ale andere gedache die eschje als m erhaa Ozeware au a Bewuszi beaa i gewaazi en de erschsele Het i maa gewoo dee it va et ladcha et a ae adee beelde, en as dat doorzie wordt o gezie word zoals he s ale he zoeke e de sanig aze weg
He was oo ddelik da he doorzie an he i niet e se ee plotselige gebereis hoe e zi, maar ook geledelk an ljken laas e de als deel a het spel a het eve n i plaats van ee
16
oes va gekzaigheid drig de nauurike oge dwogehed a het j da rstg e geedei o e door
De vewag was verdwee I had geen geber ens of ee lotseig wegale va het i meer odig om mij wezesaard als Bewszi n te bewjze He was ddeli da heel min leven e spiiele zoektocht plaatsvond als ee se Bewuszi e i begreep de vewarg rodom die hele weste waar m spirualte e verlichtg vewad wode me eevoudge helderhed eze hekeg van mjn wae auur was e met welke gebereis da ook vebode Het was ddelij da ee gebereis va weke aad dan ook gemakke o verwarrg a lede als hij plaatsvidt zonder helderheid da w zegge, zode da he k en het gedacheerhaa doozie wode.
He was overdudejk dat de gebeenis de i de ti had paasgevode gee bijzodee beekeis had gehad och ege adere gebereis. He aas  nde van de gebeu tes bracht mj vewarrig allee maar aan de oppevate e maake he mogeljk dat e helder gezien werd hoe k op sbele wze had zie wache op ee gebertenis de me toestod e zi wat i al be e heldeheid s iet ahaelijk a de aezigheid o aanwezgheid va het i. As he i ersch word smpelweg gezie wat het feie is.
Om dit erhaale a e slite: jdes de jare a mij spiee zoekoch wa ik gecheide geouwd e opiew gescheide, e ee aleesaade oude voo mi wee dochers gedrende he grootse dee va hu schooljare k vesigde me ee klen dorp
7
 
i Ket me ee gezodhed die iet ovied, e wke daa o voor ko als ie. H ve s momene rsig eeoudg
r8
Bewstzijn
! bt Bwutz, eehed, a wa is, d bo e vcigsvorm va ale Al vchjse
om op e edwe wee i gwaazi vd gr ooi is. Mese kom voobi woke dv ags gepree wode gvod gdahe vchije edwe Ales otowt ich op di mom gewaaz.
Dz veijig al veaapsoag is al d volmaakte utdkkig va eeheid - ho it aa eade he i et al E s g owake of vlihig odig dat allemaal gewoo e rhaa ht spe E is alee maa wakke as eheid al ogat o e pake va gebologeed z doo he bdepe o ue de he g va e wa atr
Dat wa op dit momet vecit oe gwoo o ogwoo t ook lik, de houd a gwaa
19
 
Gewarzijn en d inhoud vn zn één- Beszjn. bent Bewszjnwkkr n ews, en vscn op dt mo ls ls
20
V ui deed gz o eve i
on voo ls n groos onlsu of sl Ji-
Bwusn se a oln n onderdeel vn se d di roln s sl onde we
identiei e ennen. M sos als onddl vn d  voorsellng is e erknnng van wa nu
As e ideniceer e h song d j selt onde renning vn wa nauu wod d rol seeus noen en dr kon all dra' levn voo As een rol word gsld i wae nau ernd wod word h s gen s w e is.
As wr nuur duide wod vrdwjn ersoe i i ee o ek n orklug gwd n n h i erlingen o g hi ond i ov siiul' wren- ook al zin l d dingen og aneik van w voor rol d
I
personage in het sk speelt Het personage z zic
 warscijnijk etzelfde gedgen s vór de heken ning. ij o zi za wascinlik een norma leven bijven eiden in het stk e is zes niet noodzkeij kers zo d de gu eove verel o uidrg wat
n zo dideijk is geworden He ee spe ee geen doe o etekenis bien
et fei dat e nu plasvndt. Het is e kosmisc ver
mk Jij ent e eigen spe Los van jo estaat e nie
2
Het leven zoals het is
A s he ele concepuele vea vn een even da zic in gedachen verder uisrekt dan de gewar
zijnsinhod vn di momen nie lnge series geno men wodt, ontstat er een nturike ontspanning
Identicie met e 'i o et psychoogische gevoe  vn een ze is niets anders dn een vescinse in
gewzijn een oevoeging n de verscining van e
icamsbeed. e even aen zin wa he is - in plats vn moeie
doen om e denken ohe'i ki te ken of'veric
e woden-mak et mogeijk dt e zoeken opoudt
Binnen et spe versterken le inspnningen om je  van e i e ondoen secs de idenicaie ermee.
Berusen in e even zos et is, creëet geen
mgisch vurerk van vericng dt een eind mak
 
mee belast doo de zoekoch naa eeheid. Het leven wod gee als de uidkkg vanheelhed, i plaats an as ee oektoch ardie heeheid.
Je e Bewszi. In weke vom je op dit mome ook verschn de vom s al vomaak clusief edee mogejke deie as 'i e edee mogelke pogig om van da 'i a te kome e leve als peso age i he spel is gewoon het spe de veschinsele de zch in het gewan voodoe e daa s geen oaken voo nodg. E s aee maa wakkehed u al.
24
Een spirteel leven
E en spiee eve is ie ijonde eevan voo heldeheid - e maak gewoon dee va het
evesspeL Maa vawege wa ich en he spe voodoe als de evolte van het individ op asis va seeds hogee of vedee levensasen wodt het en oechte gezie als ee vooaade voo helde hed.
He alledaagse pesonage vewkkeld i alle gei keke zake va he meselk leve, ka geïtees seed ake i elige of eleeteg E ka spake ijn va ee oekoch aa velichting en mogelke ws ee eesse i nodateit
 
advata s net eer n st om de oowden voo hldeheid eëen dn welk nde ondedee n et stk dn oo.
Een spee leven s gebaseed op de nnme  vn nddultet, met eengng me e geeel ls et eoogde doel n ls mdde om dt doel vn e engng e eeen woden e n e sel een eeoel exose tecneken en meoden ngeekt om et ndvdu te 'zuee e kwj te ken ect te  woden eceea
Hendamenele punt da n eke fse vn de oek ot van e ndd oe et oofd geen  wod, s dt e ndvdu - dt doo o , Bewusn geseed  wodl dtgene s w e naa op oek s Nes kn de oeke men tot d wt of l s
De oektot en e meoden en teneken de d oo ngeet woden zn e om geen ndee eden dn welk nde ondedee van et sk dan ook Ze esnen te we an ce gewoon als onde
deel vn et spel Heldeed ken geen spuele eeste. Bews
jn n de vo n emnd de n losodng een  s t n n genan vsulsee et nve sm n onnevlet bnnen demt omngt en lngs de ggengt ostjg na de duendbldge ous, ma net mee ns o eengng dan Beustn n de om n een dgvesde n een geto In ede geven s Bewstn l volm nwezg en s e engng dus noodzkek no mogek
en spteel len stel veel vooaden n et ovee n fzondeje nd-specae medes pssend gedag ceemones dten anda
26
sesueel gedg eegng vn et ego, oouden vn et denen de stlte vnden oegave an de goeoe etete
Beusn da onge de om de et anneem
l Bewstn s ee geen vegetsc dee cea tnse seksulet medte of goeoes nodg Bewsn s l de dngen ls e een ooe s  voo nten medtte egetsc oedsel een o an tnse seks doen dn s dt elemal goed M e a net leden tot de ekennng n w e al en
e ndt n e pesonge kan c gan en op xotse oogen en gebeden k de onop odeljke cee en ontndng van et unvesu o oomneau en en de eeuwge etatse kosmse eengng n S en Sak eaen s je wee teg en egee dn ne om s mandgs wee an e wek te gn de eektesekenng e beten en
de wc soon e maken! Jj Beusn- escjn ook n e sel s nd
 vduen de de ol vn le meese of goeoe spelen n sommge gevalen unnen e anscendente gee· enssen ebben plasgeonden o nog steeds plats  vnden wvn e ndvdu geloo d et n f
'velcng s Als e ndvdu óó de geetens a een goeoe of een bepad ondec ogde uen de oeugngen en meoden de o de geeutens len te een geled n wscnk als de wa hed doogegeen woden n e olgengen n et ndvd
 
mddel van nergtsch overdacht ongbukejke angn bij d leng o wekkn - s wa vaak en se aanekkngskacht op d leeng uofn.
E s nts ms met a alls Het s aemaal vo
maakthd van he se Ga me doo b lzr.
Nts ean ld ot heldhd
Ik Ben Dat, maar ..
I kBeD, ma .ime vrnwrdejkhd nmn
mjn lven bete mn, gaan beust woden
hr n zjn d ste nnngaan de plant edn
mjn motes tot tdukng bngn osti denkn d guge wordn geluzalg worn en goo
 vnn, nutg zjn d n van he lvn vnden mjn gedactn tot us bngn t god on, h go
wakn, mjn mannljhed o vouwljkhd
toelatn aktsce jn, velcht woden mn
soulma nden en cremone uvon geïned wodn, n contact omen mt mjn gvolens ..
 
Wat al is
W at is, nu op dit momen, is vomaat- e aan  wezg jn evan s ne ui het vereden evoor
scjn geomen en eidt ne naar de oeoms Alles  versjn n op dt moment as een spe bnnen gewaari.
He ogeshnk afodeike ndvd s ms sien beg me eerbeering, een sprtuee even o wat da oo n de td da da even onvouw Maa aeen de ederhed oer wat e wereij ben
onderm de oetoch naa ontwaen o naar he n  van s anders dan wa er a s
30
Volkomen zichtbaar
H e spe van het even s geen aondeje ceate
 waa je naa t en de eidng ove heb. Ji
Bewusjn vescjnt op dt moment as e spe
J ben a voomen wae en daarom niet n saat om
te onaen. Je ben voomen htbaar voor Jee; noo verborgen
De personages n he spe hebben geen aonderj  besaan dat s secs shjn De personages da ben j en Je breng een eeroon aan ee, vede as Je bent n e grote evensspe, waarn Je op oe ben
naar Jee en waan Je Jee soms eren n en as de vrshjnngsvom van Je spe
Dee boodsap oe hedehed s ne beangrje
o veebeeenende dan andere onderdeen an et spe. Ze evet nets op en ed nergens toe He nden  van Jee den geen enel doe
31
 
In heldered wodt dat alemaal duidelijk- Je aa wezigheid op dit momen als et sel i zi alloze vesciigsvome, e ekenig va e ie noodaelke van ales.
N i momet be Je Besi da vescj als ee esoage in Jow sel Misscen e e
 bevesgig nodg te ebe Laa maa Otsa Je  be Dt al
Veel efs va Jeze aa Jezel
Nawoord
W a l die ijd geo wed k es ades e ij a wa et zoeken s He uienele
oe de eelike is bikt te zijn wa al s Er s ets e emad e vien E s gewaaz zode eman die gewaa s Je et de ee tj de co v e eige osmsce ga geweest e rat van ales wat vescij waa e ook ijk en zoekt, s gewoon e ege se of doom van et bestaan E s niets en iemad en oc s e gewaazij o ass waaran aes ves csef ee vescnig as gewone ma o vow e et vokomen wae bewust en aaweig en at e e atjd al gewee aa je wot geyoiseed oo e eige kosmisce sel
e eage aha was e aa veichig as osaig aa wa e obeme eoevige en vervelig va et gewone leve leke te j. e gewone leve gaat oo maa u zoe agelei e
33
 
worden va mj gen aanwezigh. De oektoch naar het buengwoe s voob -h leve oa he
34
Middaglezing
N athan: Als ik tif wl n bj het vrwzn naar on war natuur, mot k hedr jn n
aanen van de conpn worden ger. Ik srek ovr Bwustijn, enhid eed en ovr t asen rvan, gwaarijn en de nhou an gewaarj De te astn-gwaarn n d o  van gewaarinsaan nit os van ekaar e jn én Gwj is h rgstrn o opmerkn van as wat op d momn vrsn as hou v wrj. Los van dat gsrrn van aes wat o momn  versjnt gb r vrdr noo s Ht rgstrrn is de nhoud enhd innn gwaarjn vrsjnt as as d nod van- as vrshjnt n ns W knnn nar d nhod vn gwaarn vwn as bdn vsu dn, guidn gdahn, gewaaodngn mos ttra.
39
 
Norml gespoken wodt t gwrzijnsspt vn Bwszn, n nhd ovr oofd zn. D oud n gwar d bdn d rscnn likt en hynotisrnd wrking t en Trdo nl wodt di wng maya genoemd Eé n de gdeneedn d nnn de inhod vsjnt is d pmire of 'ik-gdt De iged komt tgij op met he msd en wordt souwd ls integ ondrdl n e person Als uitgn wod n dt 'i woden le gdtn 'mj gdtn n ormt d openvogng vn opkomnd gedhen (d gn wodn ls mij gdhn) dt wt et psyoogise elgo of d gst gnoemd wod
Ht kn ndg zin om di gdtn ls s lon n s sokn Dood gwaansspet vn onz wr naur or oofd wodt gin en we gypnotisrd worden doo d inhod mt nde woodn doord we ons dn r mt e perongijn de oodshapp n de tksllonnen en vl t vomen d wa is D nhoud shnt dus wliswr op dt omnt n gewarijn m d hypnos op sis n t gedtnr i ons t dn vn of'ui on nwigeid in dt momnt n ih i ridn nr n dneeldg rldn n n denldg oekomstet vh vn t prsoge nning n rhing erldn n okoms j n t gwoo gden d o dt momt okom
Als r sprke s vn idnt m e prsonge s r n goel n geshidn ijn vn ll nde dngn le ogensjnljk nderen en geo
vn nwzg zijn ls een sp ed Tglid m d eoel n gshidnd wtn w inï ef d onz w au ed s n d gn srjdgd mnifesteer zh s d moie voo d oektot n ened r s dn l sehts nhd n d m s r sprke s vn een pnosnde
geihthd  slitend op t inodsspe vn de enhed ontstt e en zoetotaareeid n dt
s e spl vn e even: eened op o nr hzel J hievoor de nlogie vn en m die op
n sm esin geren De lm is d inhod e sm is gwrzijn smen in n D sm s mtidimensonlde m vsjnt in ht sm lles eshjnt op d tergond vn d mtdensonle srm zodt innn d m ewsn eededld e war nem als lle ormen
wustjn esijnt in zel s les nid s j w ntu Ji eened zet jd een m ezel as lle ormen m dt feit wodt ovr het ood gn n de hynose vn et dnkveL e  ormen n oeken net leen zogenamd spirtu zoeken of et oeken nr enhed ondr et le vn nondliti m lle vormen n zoken zokn nr mriële vediging n een jn pk om e ln nr en n de voldoening ge dt s lleml de oko nr end n d
Vndg zie enhid zols d op dt momn r sn s d noud n gwrn ds s im vol persongs d op ok n na u we nu nhd rsnt n ilf ls d mte en eder prsong onkn n t gdtnvl
41
 
van e zok ar zichzlf, wai ht zogemd otwkn gprojctrd word tokomg gbeu Ma dtmom a spr va honded poct ontwkt zijn; hd d zichzf vrhj zin tw pct va gwrzj hod v gwrijn, d ogchink ghypo id wordt door z g gdchvhaal
Vraateller: Ik heb een vraag. Dt moet krankznng klnken, maar k ze n et n waarom heelhed zchze  zou ohen en op zoek zou gaan naar zhze Waarom zo ze dat doen?
g rd voor i g kom voort t d yo vn dkvraL
Maar het lkt zo onlogh dat heelhed gehypnoteerd raakt en zhze ragen moet tellen.
Z ho zchz g vrg t da o a ml gwoo h p vn ht v da op d m vc H i lmal komich mak
n ht gdachtvrh do zich okoc r tk voo t zok a wg t dt ma gzi word dt h gwoon va dat op dt momt vrchi, t dg vld okom d n ma n gdacht a d word d zooh a n hid v d Er is da og m prak van t grr va d ihod v gw j op d mom Dat wt r ooi g awzghd d a hid
Er hypo idncat m h gdachtev ha mr md d ghypod . He ' a sh ogch a ndd v w grt A g vokom pot vaz E net wa 'j dot Dz oodchap gn cp voor hd- h chvng an hed
je bent sleht een oorbganger n het pel
N 'j n ni i pck J wa r s hd t l Ehd ht p
I het dan zo dat alle vragen er op neerkomen dat eeneid  zhze oe het hoofd ziet en de dentate n dukt?
E wod ' d dca gdok Idc n vrcn n p dat gazin wordt grgtd- d m d op t crm vchn

Ik nde analoe an een mltdmenonaal herm heel goed Ik zag altd een plat hem oor me - zoal n de booop waardoor de analoe tot nu toe net goed oerkwam b m.
a d m p h d op n bnen h chm f En d og d w knnn gikn d dt a t cham v ht dat m
43
 
ke rsoags cees zi e ch o t lchaam a he he bwege. Het i gwo geichs punn Enhd t zchf va ee ceetj, binnen ls che
Er is dus het lichaam-geestmechanisme, en dan kom er een gedachte op bvoorbeeld 'ik heb honger en dan reageert he brein p die gedache
Ne s eevoig a at E s ge oaak geog E s e eese a i momet wo geegstre. E esct e chaam e tegek t hgegvoe e tgeketi ok e geace ik hb hg
Wat he dan dat dat regisree?
Ee ets egisteet aes. Naa at egisee a eit ewis e oc gewaa
Het kan niet de ikgedachte zn want de ikgedache de eroon bestaa net.
e 'igeach maak e i a e h a wat gegiste wot E ities egist

E s ge gees D rm 'gest w ee eigsis a mai gbk o e geache i op i mment schijnen n dwj in het gwaa
i e ik aao te bstaa t e stm geach
t i gschik geachtesm as hi octe gein wot as e se ss ee
sc e vewe vom gee bem maa as hi ges geom wt w e a it gegaa a ht om ee wkk staae etet gaat Ht is ee scm. Ge ek geah ka es begip. Geache i sechts ewegige bee- ekstaoe
Waar komen ze andaan?
a s got myse et s e eschnng va ae oeig ho Het veschi aemaa bie t gwaazi a oee a e i
De moeilkheid is natrlk dat de gees die gedachten b elkaar eet in een dsvolgorde en daar zn eigen erhaal an maakt Klo da? Zit he zo in elkaar
E s gen gest. e gees is eks gac e s s e gn gees z va e eiti e is m geach ka oe o e ee eaa va ka mak e ogeschike eeks geac s a ht ehaa
De gedahten maken er ds een erhaal van? Het i ds andesom?
45
 
De gedachten doen in fete niets. Het zijn slechs beelden de acher elkaar opkomen en daardoor een verhaa iken te vormen
En we weten niet waar die gedachten andaan komen Het is én groot mseie.
Ja
Ds eigenlk zitten we onze td te erdoen! Maar wie ijgt de gedachten aan elkaar
As de ' -gedachede prmare gedachevoor waar
 word aangenomen dan t de rees gedachen die
opom een in tjd en rmte voortdrende entite
genaamd gees te vormen. He s as een propeer: als
h stsaat, n je zen dat hij esaa t twee o dre
baden maar as h ronddraa de ogenschnije reeks gedachten dan li he één dng e ijn.
Het ehaal.
a. a s wa we de gees noemen maar in feie bestaat
de geest nehet is gewoon een ogenschjnike rees
gedachten die opkomen. He verhaa da op bass daar
van gemaa word s nie echter dan een verhaa op ass van een reeks oodschappen de aan elkaar gere
gen n tot een roman e knt verdep raen in een
oman, maar aee as e hem pak en gaat een e
n hem oo op de pank late n staan
Kn je ook zeen dat je er in feite geen contole over hebt
oe er doo gehypnotiseerd raakt of niet - dat het gewoon  gebeut?
Da lopt, a.
En hoe het gaat daar heb je ook geen controle oe
Nee, de dingen gebeuren gewoon
Dus zeen dat je iets wel of niet gaat doen
Da is gewoon het gedachenverhaaL Maar het s nie jow gedachtenverhaahe is gewoon het gedachten
verhaa da op dit moment veschnt da zich n voor
doe.
Je laat het ds allemaal maar gebeuren
e laa he niet aemaa geberen he geeur a. Msschien wordt het ondermjnd msschien oo
niet.
Dit is allemaal al talloze keren gehoord, maar toch vindt e doen plaats. En dat oelt als iets erkeerds
Da s alemaa he gedachenverhaamisschien ijk
di bnnen he spe wel seeds weer opnew gehoord
e moeten worden. at s waar dee lengen over gaan We worden gewoon voordrend herinnerd aan one
 ware nar, da er aleen maar waerhed is, eenheid
n a.
 
Heb e nog he geoe een aonderlk ndd e n
t i ho t pr s posling wg valln, maa h a w doorzie wordn Misschien is mr  rneig aan onze ware nau n minder h gvoel i et lichaam te zie; m h gvoe dat t caam ier gwoon verschin samn mt al and dngn as en cnm va waat d dige gezin of vare wordnt als de celn n d lichaam van h e aalogi As t gedachnvraal da tgij
m da chaam vscijnt doorz wordt ospa j gaat de spaning a
Dus he peroage Nahan ee he om nog we
ls Naan conc bscrift o t vn van ht psoage ier ziet dan l da binnn he sp   voodue van d hypnose doo ht gdatenvr  aal e evorderen msscen we doo ht leven van Nahan te vegejn me 'm v msschi  ft Natan iets wa e he dus daaom mo i tot owa omn ceera
aa Nathan s slchs éé bed dat t mdden van ale adere vershjn D s allemaal t vrschi van eehed als d lde, e tovaig s he zo da het athaeed i ht spel d nct jt te h om aan t geve dat gn otwansda r aln maa wa zjn s, n al
Maar voor he personage Nahan moe er een ehaal
z gewees ove hoe di lle heef plaageonde. Kn je bechjven hoe het gebeud?
Nou, as we ons ichn op h prsonage Natan- dat
het psonag Natha op n bpaald pt es ing zen  ef of vadrd s dan is r a sprak van
opgaan n gdachtvhaal van projce aa een vlde. En dat li ht gdachtnvehaa te oder stenn d aanam van n ', en het ide dat ergns 'in d oomst zal grijpn of rene wat Naha ee hnd Zo wordt h gedachenvehaa odsend bnn ht spl trw d scène i
spl jst ovr t ondrmjnn he doori va ht vhaal j gaan
Ht aanwzg zj op d momn wodt gema
ovr ht hood gz als athan blj dooe ov o and grnis n mom in d d waarop er spra was van inzch Dat bvorde all maal he ghypotisrd zn doo t gdach vhaal I fe wodt gwoo as grgiseerd wa zch op d momnt voordo Vdr gr s
Alle gebet gewoo
Ja
He ne o owerkelk al ee ahelke droom
49
 
Ja maar bj dz droom ovrdag word nt wakkr ui de doom. Wa w d hrknnng van onz wa na als nhd nmn, s wak woden in d doom
Du op een bepaald moment zat Nathan n een ergeet
N n was noo n Nahan 'op n paad momen an d vschnng van Nahan op it
momen bsaa
'Nathan op een bepaald moment een vehaal?
Ja Nahan op n bpaad momn 'on s geud s n vrhaa n vhaa da nu op dt
momen vhn
athan een plaae dat nu erchnt, en Nathan  gecheden het gedachtenverhaal dat alleen maar ter vemaak nu n de droom erchnt?
Ja a wa op d momn van Nahan saa s n bd da vooaan n dz rum vrschn
Wat een toeren halen we allemaal ut met  gedahtenormenI
W don hmaa ns m gdahnvormen
Waaom kunnen we net geoon n het maya blen en van de oortellng geneten?
Ja as spak s van dnca m h psonag hpnose n h psonag h n ach n de baa lggn n n paa mn d an zonng dgn gkg gznnj h god vn - a dan s d hypnose hmaa oké! (gelach)
Maa als je heel erg zek wordt ofzoet dan ga e eer op zoek
Er s zoekn om h sp omn. Zoang he sp god gaa as hmaa ok
Maar wat maakt het egenlk t dat e zo denkt?
J dnk n zoh gu almaa as n vehaa al n pl Maa nddaad okn n hennn h gee zn Dz scèn n h sp m h vehaa  van h zokn naa n hknnn van onze war nauu h n mr zn s n spcar dan w krg wk andr scèn ov h gwon ven of ov ma guk naagn ca.
Waaom proberen e dan om het te zen?
W porn hmaa n s zn d pogng om h e zn vnd paas as n scèn n h sp
Beutn een latg dng dat on kwelt met allemaal eelend dngen de on oerkomen. gelah
 
Een op een
Warom zn objeen niet ech v belang, mr Bewus zee?
Oké, we meten echt even duideljk krige wa we  bedoele met Bewszjn. ewszin s heelhed f eened en daaan nnen we zeggen dat e wee aspeen ke: gewaarzijn en de inud va gewaa zin Ds wat je bjecen noemt s de nd an gewaazij - de beeden de veshen en gees treed wren gewaarzijn He dee da de inoud  van gewarzin onbelang s s een msatting ie  km v he trdiinele dee van staii namelijk rbeen aan de maeëe wered e de ho· te nsnaen en aarom wt ie maerëe weeld z vaa ntkend Maar as e aee aar ewstij isda wil zeggen gewaarijn e de ind
53
 
 van gewaarzjn- da is de houd zonde meer eve belangk als het gewaarzin zel
Maar die kan niet op zchze stan, de materële weeld.
Gewarn en de nod van gewaazn doen ch tegeierd voo ze zjn éé Maa n het kade van ons gespe e en we ze escrijven als twee aspeten van Bewsz van eeed.
e ho zo vak: lles wat e s, s Bewutzn' en da wste k mee. Dan denk k Nou Bewustzn s net ets mateee het is een gewaazn van de mteie weeld
Bewustzjn- de eens de we he geke, ds me een oodeter B-s heelhed of eenheid, net beuszi zoas we de term nomaal gebe.
Zals in ik en me hie bewust van
Klo esn s ds eeeid eehed, en bi die eened s de maerële weeld inbegepen
ja
We hanteen dus wee concee: gewaajn e de hod an gewaarzi Da ijn de wee aspecten o faeen van ewsz
uit uit us de eenhed ..
54
. s het regstrere va alles wa geregsteed wordt He s gewaaz va de houd van gewaazn De doen zch egeljkerjd voor Ze zn onafschedeli. Het s ds nie nodg om de obecte de veschnen te onkenne. De vormen een aspec van e geheel
just, dus wt is dan de ol van het denken? Ik heb het dee da het denken beschouwt s ondedeel van de inhud
Ja e denken verschjnt as ondedeel va de nhoud  van gewaarzn e omdat e vlchg van aad s wodt he als het wae over he hoofd geen. Wa we n ete moeen doe s met het dee omgaan als een beeld dat en de hod verscht Tege me de ve schnng va he chaam om de 'igedachte o E omda hi same met di lchaam e okomt, en ne met at ihaam daa wordt e aomatsch vant gegaan dat hj een integaal odedeel vorm van he leven van he icaam Daa word nooi aan gewjeld Het is aso e ee as aandoe en dan vegee dat e em aan hebt
Het seud-subec

 
dan mijn gedachtn, vanu ht gzihpn van dat psudo-subj
Het wrdt duaal - subjectbject
Ja rei maa n wkekhd geen sae van bjtobt van duaii W gbuiken d onep ten van gwaazn en d inhod van gwaazijn dus nit n d beteken van ubtobe. Z zijn onaf heidl al aspecten van h ghel.
Dat is fantastsch die anier an kken aarb er geen sprake s a sebjec.
a ht gwaazin s ht nie, en d nhod van gewaazin i het ales Maa omda de 'gedahte oomt, dnn we dat wein laats van ntit en asts zjn
Ja dus als er met deze pen geschreen wrdt gaat dat  gepaard met het idee dat 'ik aan het schrjven ben en dat dit een pen is waar ik mee schr
a
Tch bli he er n slupen da ele geel agescheiden te zn an bjecten en dingen
a
Nou ja, in temen an het verhaal in teen van dualiteit gaan we daar naturlk in mee - anders zo ik met n vinger p het tapt schijen
a, maa omdat we de van binnen wen dat h onze wa nauu s wd he e van h even gewn doozen Ht lijkt d ao ageshidenheid n et s, maa he wodt doozin. e zit wa he in wee ikd s
Heel veel ensen aar ik de aelpen jaren naar  geluisterd heb heben gespken ver het pltselinge van dat inzicht dat het buiten de td vat. Maar ik he u hren zeen dat het zich geleidelk ntwikkelt.
An ht nu betat maa binnn ht evnssp lij h zo zin dat de henning van onz wa nau gedl tot ontklng komt
a, inderdaad want tel ik dit lees en dat lees vallen het inzicht en alle andere cncepten weg . et lkt dus tdgebnden te zn het lkt iets geleidelks te zn aar de realisatie ze ik rereer nu aan je etstcht ver de landweees ineldhd is een sr pltseling aanveln een kkje achter de schemen Misschin is het eer dan een kke achter de schemen isschien is ht een pltseling egvallen van alles ik eet het niet
Bj ve pesonag kt e n geid ontkk ling plaats t vinden van de hknnin van hn wae nat as onddee van het vhaa in h evenspl da wl zggen, ees nwi he nzh zch n
57
 
dan doet he r mogeikewijs nit meer toe omdat t oplos n wn.
Wat j 'de ralisai zel noem ho daarom ne per se gmakerd worden door n specek voo
 val of een speci ke gebeuen s. H kan ook o m een
hee klene pespcierscuivng gaan - its n d tant van Nou a, da is duideijk- da wst ik egenjk
altd a
Jaja
Maa kan ook sprake zijn van wat je een 'potsing aanvol oen kje act de scerme kun no mn n wgalen van he maar
Echt Een olledig wegallen?
a maar dat oe nie bijvnd zjn aaom ik dat tineen en rondesen bnad in Helderheid, m nam om dat punt te illuseen Toen de gbr tenis zich voordeed kam ook he idee op 'A, di is
 vercing di is onwaken!. Toen doo le gaan,  was r sprake van een licht paniek- dat et misschn
zou ophouden Er wed dus gpoogd he vast ou dn oen et gevoel ergkeerde
e bedoelt dat toen het maya al het ware weer
teugkwa?
Ja, de geeidejke trgk van het pseudosubjct.
Dat er aanspraak op maakte dat beweerde er de doener
van te zn.
Ja, pecies Da soo voorvalln s dus ni per se door slaggevend- omda t i n et algemn tegkee Vee mindr vaak zijn er personages waarj een po seing en onomkerbaar een 'prmann wegvallen
 van pseudoze plaatsvindt Meestal cher s er en  geleidele rkenning van eeneid di in et spel doodng Maar t is gen erkenning door et per sonag. He is me zo da et psycoogische zelge
 vol doozen wordt
Dooien door wie?
oor niemand Beuszin wordt zc wst van zjn  war natr als nitits- en als ales gduende wat n bpaalde ijdsprode n e spe lijk t zijn n d
 vscijning als psonag
Kun e dat nog een toelichten die laatte zin: wordt zich
bewut an zn ware natuur al niet-iet
... n als aes Er s dus gewaarzin n de inhod van gwaazin, maar zonder die ssenpsoon et psu dosuject, wan t pseudosujct word doorzn t s ee goed mogek da da psudosbec a n o de kop op bij seken maar t wodt nu doozin. E is een innerlk weten en da s onz ware nauu.
Dat weten i dat niet de getuige waar ze het zo vaa
oer hebben?
 
Nee, bij de gege s er ng steeds sprake va ee suet-ojectahtige siatie. Bj geige zijn is e geen nzijdige deiaie mee me de inhd van gewaarjne is slehs ee ebljen als gewaarzjn maar znde ee vedge herkeng van e ve  ije aseenheid. Wa we weten nemen is gewn anweighedsen als 'wa is i de herkennng van nze wae nar.
Du er i niet iemand die weet, maar alleen weten?
Ja, we zjn dat ween
Dus al zih een vogel mansteet in Bewstzn, als wtzn dan i het hoen evan tegelketd het geuid ze Dat i dan  één en hetzede
a
In die zin i het ontzettend eenvoudig.
Het s eenvdg Het is z eenvdig dat he na altid er het hfd wrdt geie He ' he niet te  verdwjnen In fete heve we ns heemaa i eg te hde me tehnishe erme als geig in f wete f wa da k. E s altid alleen maa da wete eenhed, atijd nmddelik aljd her e
We zn o oek naar iet oter We zn o zoek naar die goddeljke erarn g naar die fantastiche 'roe
6o
Dat kp We n misshien wel p zek naar he exta tishe ast va d allesde 'vege ese ean de exsen die kan plaatsvinde maa dat he iet
Het kan wel gebeuren, want het i gebeurd met componiten muii wat dan ook - of met menen die naar hun muzie luisterden enzovoot.
Maar he is ne ndig v heelheid Heelheid is al he geval n p d mment E he zefs gee sprak e a ee  geoel van heelheid eeheid
Dat kan wel opomen toch
Ja het ka pltseg pkmen als ee st tans dete geetenis Maa as de hekenng van nze we nt plaatsvndt, is het geel k mnde aa weig da j he lihaam en f iets n he iaam Er veshi gewn ee lhaam e ershen gedahten e veshine bmen en hevels en heel de es.
De onthulling an onze wae natuur doet zih du  oor als een ehaal in het pel - dat zoeken naa wat ik werkeljk ben
Ja. As de k -gedahte pkmt en vr waa wd aa geien dan begt dat vane ee epaalde spanng met zih ee. He s e een pgeer die de hee aak in ewegng hdt de zek naar eelw ding n a zin vmen
6r
 
Ja zo oelt het helemaal. Is er dan een gevoe l - k praat maar gewoon na wat k gehoord heb van erlost worden an dat k' maar nemand de erlost wordt
Da lot
Er nemand de de pannng ut de prngeer haalt
Er is gewoon veos woden, een zch geleidei ont  vowen n e sel E begnt ontsannng te oen,
oever gezegd onud e worden He 'i wordt soms
doorzen en soms ne Geeidei aa omt er us
waar he vanze doorzie wod.
Kwnt het goon vanzeweg?
et wod dooze er wod gezien wat het in were
ljhed s en daaoo verles he zi hynotiseren
de wering
Het zou moo zn al dat plotselng gebeurde
Prees Daa gaa ee se van zoeen naa eenhed
ove wan we hoen dat het soms oselng gebeur
maa n ete als we goed je gedaaar zeden
Maar op welk punt het ulteme inzcht de utendelke realsate een ft Omdat het zh ogenchnlk
 geledelk onwkkel, lkt er een moment te moeten zn waarop e zegt: '0a dt s het'
Ik den da het goed zou zijn ls we eens zoden jen aar de term 'nzc, en da we zen da inzht deel uitmaa van het spe en dat e n wereked ooit
es ngezen oe e worden. E s geen 'ulte nzicht
Bne het se doe zc inzcht voo i elae ot het  zoeken aa oze wae auu maa gee nzc i de ware nat Wa aavanelj vesjn as nzct s
n fee een wee da doorset aa e se Van
e gezcsun va eenheid hoe e nooi iets inge
zen e woden Izih veshjn aeen maar as
onderdee va e se en als het z ospan o een
weten doe nzi net mee toe s geen 'utem nzc maar as e s gevode wod n ween en
gezen wod wa i n werejhed s dan maa
je je a heemaa n mee dru om 'ieme toesa
den. Zoeen naar uiee toestanden o wa dan oo
 vnd aee plaas vat het gezhsu van e ver onderstede 'i.
Dat moo dat s ntereant. Ik denk dat k begjp wat   er met plotselng bedoeld wordt.
Ja e ga a poseling omda de eenng van e wae
nau atijd o d momet laasvdt - aar de
erenng is ne er se bijved In he egin vindt
de maar aen oe aas Sos word doozen
en soms net
ust ust
 
Zoeken en begjpen doe e dan niet meer toe
Hmm a zo kt het te aan Er kt teed minder  zoeken te zn, hoewe ik moet zeen dat ik het euk indt -hier doorheen aan Er is een gevoe van '0a a!' een  oe van herkennin Ik vroeg me aeen af as ik die onepten nooit was teengekomen en ik op mn eigen manie verder was eaan met mn een, met onepten euk vinden en daar van aes aan erbinden Nou a, nu praat ik ook weer met behup van onepten
Ja, als ne geen wodt wa e sel s da edt hypo tesen opwepen af van aanwezged van 'wat s Vee zoken gaat gepaad met concetaseren, ken aa gedache en deeë vau he gezchspnt an
et ik. Intssen wod he ' ze dat net ee s da een gedace ne ondezocht
Er worden hee vee dingen aanenomen die buiten de onmiddeke waaeming vaen k zou nu aaiende ruzie mete kunnen hebben over Amerika oIrak, en natuurk is aes waar we over praten
.. okoen conceee les wa e o d oen s s een te et twee gen e
at s wat steeds meer n me pkomt hoe bzar h aemaa s
En dat is hee vreemd voor m, want ik heb het gevoe dat het oude een - ewikked raken in dat oo dcussies en ideën en al dat soort dinen -seeds dunner aan het woden is.
Het wordt dooze, a
Dat i een hee raar gevoe, niet?
Dat kan he zj ja
En ook a k e het te weten, toh i er een terk gevoe aanwezig waar e doorheen moet dat het verhaa tot een  zekere veoenin moet eiden o dat er een oo probeem opgeot dient te worden Het kt zih aemaa in de td ate pelen, enzooort. Ene kunt e er ze bewst an  zn dat dit Heb dat ook dat er no steeds evoeens opkomen?
Asol a naturlk es blj gewoon opkoen maa he word doorzen Als gezen wod wa e k egen s, dan z gedacen gevoeens, a de dngen, gewoo beeden, voorvale, gebeutensen. Toepasselke reacties komen op, aa ' pobee ne meer alles goed te lae gaan wat ' s sechs ee gedache es om sotaa op gewaajn - as de hod va gewaarn e het k s oot e
anders gwest dan een 'toevoegng aan a he andee et n nog veschnen, r et het net ee
te verdwjnn. Het s aa een spe endelk.
 
Het 'i veroozaakt nies, want he is slechts een gedachte een bed maa binnen het spel s er spanning die geaseed s op de aanname van een '.
Du het enige wat je kunt doen - het enige wat er kan  geberen - i dat het dooien wordt
Ja Maar 'je n daar eemaa ns aan doen. Wan de 'e die he ou moeen dooien-he i dat et o moeen dooien is st he ik e We kunnen ds aeen maar eggen he spe n loop neem en dat dat 'i geedei aan dooren wodt.
Het ordt doozien door niemand
Het word doo niemand dooren.
Na dit alle alt er niet eel meer te ragen hè?
Het is hee smpe Ec waar Daarom as in dit oek tochscèneje in he spe de vragen net eanwood woden op een manie de het i ondeseunt de het psychoogsce efgevoe ondestun, maa op een manie die e i uist ondemin dan omen e steeds minde agen word dan geien da as e gedaen pmen, da de wdn eschwd as 'mj gedachn, vanui het gechtspn van het psedosujec en da die vervogens vewood woden als vagen De gedachten unnen nog seeds opo men maar as he 'i dooen wodt en het oeken aneem dan valen de vragen vanf weg Gedachen aen sechs dee i van e landschap
66
Ze komen voorb
As het oeen en vagen stee tot edaen om doe dt ales elfs da waar we vandaag ove paen e niet mee toe Alles is nu aanweig oas he is onde enige veaing
Zonder enige erkling zonder enig commentaar ero.
Nee e s geen commentaa op nodg
Noh hoe het begrepen oferhelderd te worden, ohoe er itgezoh te orden wat et
ee
 
Eendagse retraite
Nh, ll om wk ljk m toe te doen, en er s teed mee verbazing: 'Waar gaat dt over? Het ljkt weng relevant Ik eet net  goed hoe k het ut moet leen.
Nou het leid ook nrgns toe. Deze fm- d evens spe veschjn n as gzen wodt wat e gacen en egenk n n r s net age spake van entifcate m ht prsonage an wot gee a wakkehed a ht gva s n dat aes sponaan opkomt Aes saat op d 'automatsce pioo, du andaag speet e een stu waarn een zaate o m eso nages de vragn seen e anwoo krgn, aa e z neand aan oe.
 
Ja Als we de anlge gbikn van een lm de op een scherm vercjnt dn s er ne and nwezg d eedn die rcijne - et sem n e m gaan am. D eldn vecnen p scrm en da s als. A as denken gedomnd wodt do en ynse, vrcn ide da e it gda worde da mal gn o edt. Maar dat secs et sl
Zn di belden niet conreet aanwezig? Ze zn driedimensionaal.
a e s een mlidmnsonl lm de van bnnen ge wd de nt d n kker vn beaf
gen wodt. Dt is d m A we een noge gekn vn mnsjk rsongs d ceen nnen et 'cam vn Bwstj vegenwodgn d knn we e da d m d ewsijn gen wd van arli vrcnd gcnte. wstin is de m, de c t n evat l der ege.
en paar aar geleden was er een Woody Allenlm  waarin een personag daadwerkelk uit de lm tapt - ik weet niet mer welke lm ht was maar dat is mihien wa w als zoeker proeren t doen
Ja m e et iten de m E i e maar de m n d wmg evan vn nn regstrn n dat wt ggteed wodt- lid ewjn.
En gn ehoee om te ontnappen
Ne da s e de vn d tdin spitatet: ontng n de dncate met d noud d ctg van et gwaajnect
Maar dat i het evenmin.
e n wr natr i d mt d geljkdge ascten vn gwar en de id van gewajn
Het wten hir is ezig zih te verdiepen, maar er i nog  wel vaak een geoel van afgshidenheid.
Het s aanvnij rg waarcijnijk d gevol v eed ij Maar e usten n weten groetd ka dat gvoe van pgesote ten n t cm vedwnn dt e e g ted we n lcam vcnt, mar i mee en
wdt a mj lcm concete geve k d ca te ka nemn
En wat daar uit voort lkt te komn kan zo ubtiel n dat het naweUjks wordt opgmrkt.
Ja. t s e sp- van okn ar lengen men ekn len waador di enjdige dentie me t ersg l boojk ondemind s de met sonag n d a.
 
nages gedragen zich als ndviduee pesonages de
zch e totaal niet van bewust zjn da onze ideneit
hezelfde s. Als e aan e wae natuur hernnerd wordt,
is he niet moeiik om te zen dat alles, iedere vom,
jezef s. Maar er ljkt nog steeds afgescheidenheid,
afstand perspectef e bestaan, as een functonee
aspect van he spe
Het leek alsofik er voor koo om hier naaoe te komen andaag, maar tegeljkertjd weet ik eigenljk dat het  gewoon gebeurde
Ales gebert gewoon -de lm op het schem, nclu
sief he gedachtenverhaaL He ljkt asof e een i is da er voo kest om hie vandaag naatoe te komen,
maar he he vandaag naaoe komen gebeut automa
tsch, en het gedachenverhaal doet aomaisch zin
 wek r is niemand die g edachten hee -ze komen
gewoon op in gewaazn Ales wodt op dt momen
geegisreerd: de inhoud van gewaazijn wordt geregs
treerd in gewaarzn s de nadk lgt op het gedachen
 verhaa, jk het asof e keuzes worden gemaakt en
besluiten woden genomen en da soort dngen terwj
het n fee allemaa vokomen spontaan gebeur-alles
 verschint op dit moment n neiets
Er wordt dus niet gekozen?
In het spe word e ogenschinlk gekozen Als emand
'Wl je een kopje thee? zegt, en je zeg Ja. Als we de
geludsband gewoon even uzetten, dan staat daar
iemand en de vogende minuu komt er een kop thee
en wod die opgedonken. De geluidsband-nclusef de gedachen over kezen enzovoots -wodt daa aan
oegevoegd Aes gaat op de automatische piloot, maar
het ik of er gekozen wordt, wa he aleen maa onder
hodende maakt.
Bj pure aanwezighed doet al da ge doe over keuzes
maken er ne mee toe s e spake s van identca
ie met he pesonage, dan led a dat gelosofeer
aeen maar af van die aanwezghed. Gedachen over
keuzes maken komen op, en de leiden af Ales wa als
inhoud opkomt - een dscssie over keuzes maken
gedachen aan keuzes maken of wat dan ook -s het
 vemaak van het sp el En as hekend wordt dat di ee n
spel is, dan kom er helemaal geen velangen meer op naar iets anders. Op da moment s e wa er is
Alleen maar zjn.
Ja zonder betrokkenheid bj dit alles. Als e nog steeds
in en u de denicaie met he personage gegaan
 wod, dan s dat soo wooden van toepassng, maa
als dat allemaal afstedat hele zoekdrama-en onze
 ware nauu als eenhed wordt steeds vake herin
nerd, dan s e gewoon alleen he even van di moment.
Te midden an andere ogenchjnljke peronage
73
 
Ja. Er worden niet steeds wee hypoheses opgeworpe, en er zijn gee ogen meer ove de aag of er keuzes wode gemaak e noem maar op. I da innerijke wee wodt een gewoo leve geleefd E is nie pe se gelukzaligeid, maar ales wordt we meer onspa e Het zoeke hod op De ons va he oke oudt op
Wat hee het len dan nog oor zin?
et hee gee zin Deze evenslm is kosmisc ver maak Die vaag om voo uit het gezichtspu van he 'i he geïdeieerde pesoage i de m As er sprake is va ideticatie met he persoage, dan wordt er voodued gezoch aa de eden ervoo aar de zi ervan E dan ijkt et aso de utieme zin va he even da is wa gewoonlik 'oake geoemd word opnieuw onwaken in de eenheid.
Maar eeheid s a et geval E is a oded poet wakkereid, e as het gedacenvehaal ie lange serieus geome word, da is er wat e op dat mome is E besaa nies iten et u a pesoage waa voo we osze houden ee geen veeden o oe koms e vehaal blijft misschie besaa maar et word iet lager seieus genome
Zoje dan knnn zen dat gedahten atd aleen maa etrekking heen op het eledn n de toekomst?
Gedache ke o et ede gaan
74
Als het over het hden gaat, dan eran w het in fite
in  plaat van dat w r oe denken.
e gedachtenvehaa ka wel onie samen me adee beede verschine e de gedacte kunne over de eelde ga ps va dat ze os e van eiden edere gedache komt op het momet e op en de aard va veel va die gedacten is da e ons aleiden va onze aanwezigheid u Sommige va die gedach te oe e ede vormen wa we ee inicht oeme, ee weespiegeling van weten die veschin in de vorm van een gedache We woden herinned aan oze ware auur in de vorm van ee gedachte maa omda gedache (als odedeel van de ihod van gewaa zij) vucig zi (e zij altid va voorijgaade aard) kan een erieig aa onze ware nau- die we izich noemen weer 'vegete worde ij ka weer vedwjne Maar als gezie wodt wat gedache eigek zijn da er spke van een ek wete al oze ware nau e daar komt gee deken aan te pas E izich doet e da ie meer oe
Wat echt reemd i i dat ik soms heel erg in die ruimte  zonde denken zit en ze weet dat dat i waa het om
 gaat dat dat aanwzihid is En toch i e nog eed een hee subti erachting da mer mt n
a, maa dat is nog seeds de hypose, ook a is die, oas jij zeg subie: he idee da eenheid gevoden ka wode inen de contex va gewaarzi, of doo daar aa e ontsnappe As e einerd word aa e ware nauu of e s een inerljk ween da doorsidt
5
 
dat onmiddelljk het zoeken bnnen de nhoud of he
moiefom te onsnappen Onze ware naur is eenhed -nie uitsuitend de nhoud o usluiend gewzjn maar in het spel n je in en ui de identcaie me he
pesonage gaan, oe subte die ook is.
nze natu as eenheid kn vk heend woden tewij e och een ele sue wachspelee bezg s wan gewach wodt op de ueindee gebeutens
.. mar ls ween o e spel doordrng om er een
soort onspnning omdat he zoeen wegvt, en word da sbiee wachen steeds verde ondemnd
Het a dus absouut gezi odn as e ontwikkelng.
eer. Bewstj ent oneindig vee mogeiheden.
He radtonee dee dat het eperk s tot he spelete
vn de uieindelike geeutens' s nu behooj ut
de jd. s aeen wat e nu op dit moen s dus w
e nu ook bezg s te geeuren inclseedee schin
e onweng s het a
k hoo vak da de se d me tssen de wooden  zt, e dt od of anwezghed o hoee het verder ook noemt de rme tssen de oorden t, en d je naar de se ssen de woorde moe lsteren En da s at er o een bealde mer ook geber - ls de sle der wordt dn de woorden dn la je he ls het re os e blje b de stle Dat s hee krchg
76
Zeker, j mar Bewstzn is nie een de uime tus sen de wooden. E is aeen maar Bewuszijn Soms neemt e spel de vorm n een behooj nens
gesprek soms zijn e se momente, is er rume
ussen de wooden
Is he ech nodg om er steeds weer aa henerd te  worden?
Nee
Als je de boodschp eenmaa een aar keer gehoord hebt,  zo e thoretisch
Absolumaar ong je nar di soo bijeenkomsen gan word e eran hennerd
e eg 'Gewarzn e nhod s dt een oe formle die e kn gebrken om eze er aan te heinere?
ee da kun e' nie Maar e op deze mnie aan
herinnerd woden kan geeuen ls es wt zch in het spe voodoet

 
Dat is wat di spe meesal s: Bewszjn at veschin
as 'ema de voorturen probee ergens e komen.
Dingen probee gedaan te krjgen
Zeer a dingen gedaan pobeer te jgen odat e
aan e eind tot rust kt ome - paats van tdens e don al et oen ervan op he moment f
Het houdt niet op, hè?
Van et gezchtspnt van het inidee personage
et nee e zoetoch naa e opossg van e po lemen od ooit op wan er komt aj weer een niew proeem.
Wat hier o gappig aan i, i dat al het aar i (en ik begn te ien dat het dat is) dat ieder moment een uitnodiging is om het te ien tewl je je nek breekt al een gek rondrent e van aUes doet, i er ieder moment opniew iet dat zegt: 'Stop! Kk!
Zeer terwi e zo ronre rip eze boodscap
naa e et is het doogen n he spe van het hennerd worden an onze ware nat
k ka me henneren dat ik doodmoe werd van het  oeken en het nog teed niet napte Dat ik geoon doodop a en er genoeg an had en dat ik er denk i depreie van werd Omdat e bee dat het alemaal nergen toe leidt maar dat je het verhaal nog teed niet hebt doorien e waht nog teed op een oo ontwaken
Het wordt ati geprojeceerd naar de toeomst, ook ee sue as wacspeete.
Ik zeg niet dat er gelukaligheid vecheen of o .. Hoe dan ook, die ontspanning, dat gevoel dat je de shoonheid  van alle wat er om je heen gebeu kunt toelaten in je leven - haar kunt omanen, denoods - dat ken ik niet Dat i al die jaren nooit gebeurd k denk dat dat aUemaal onderdeel van het pel i Op een bepaald niveau geloof ik nog steed dat ik faal ten ik iet bereik tenz ik mn ding kan doen oal alle andere menen ook hun ding lken te doen
As e geïdentceede pesonage liken we inge te
oen omda de deeën samen me e adenge opkome e vea s Ik de d ew de eeden
fee op e scem vescnen en e geacen
veaa as een soo ondeeg meeop.
k merkte at ik daaet deed ik plitte meze af door ik te een, of 'mn earing Maar dat i aUeen binnen het spel het lkt alleen maar alof het doen
Ja. Maar s e zoespelete sop maa je geen
zorgen meer over e gerk van termen as i en
mj wan e slaan dan net mee op het gedti
eerde persoage.
 
Dus als het 'ik wordt drzien, houdt het zeken p en is er vrede
Er komt otspnig Er wodt geze d e fee ltijd aeen r di ontspg s gewees, mr dt de ost vn e zoke ee veuwg is de de ot spnig verht Als de duk nder g op e spel v ezjdge denictie met et pesoge kom de opng die onder de onust ligt - r de voogod. De onust verdwjt.
et is dus niet geoon oor ju?
Aee vt et gezicspu v et persoge d op ok is word r de ospg itgeeke s es bijzodes Eignlijk s zoeke vee bijzodeder!
et bndere wordt geoon
J in ie zn dt et gewoo ets ntuljks e st geveds s Bizode vnuit et gezictspu v de zoeer mr turlik en gewoo ls et zoeke wegvlt
et gene wrdt olkomen beredigend, op een beplde mner
J er is nets bijzodes voo odig
8o
Tch heb ik sms het geoel dat wat de identcatie in  stand hudt borbeeld nekerheid i ver he ik mn dchter moe opveen. Hoe k op dee of nere mnier conroe  probeer te kjgen over haar leen Van binnen weet ik dt er niemand i en dat niets er echt toe doet mr tch lk ik iedere nd per se ruzie met har te mete mken  zdat e haar huiswerk det! En dt rakt echt heel diep an m en har en grote erlngens - en weakken in het idee dt er een ik is dat dingen gedan kan krgen
J tujk Als et lee m e weste v recoeecndee zou zn d zo et le m ni z problee zj netr? Mr in dt levenssp koe gedchten vk sen op et w we emoies noemen en tezj dr obece r ge keke wr (e s geace) s dee iked v e decor et spe jke ze d gede ee 'lding t geven e hypose v het gdctevel is els g overuigender
a ja ar kan ik eigenlk wel wt mee wnt gedchten die kmen en gan kunnen drzien worden, mar ls ze niet gescheiden rden an de emotionele inhoud dn lken e ng echter
 
je hoo van die temen als 'in chao leen en 'tot het rande  gaa:, en dat klinkt allemaal heel spannend tot het rande  gaan
Ja peces Dat s spannend è? Als je het pad van het 'spiruee oeken opgaat-o et ande gaan! Als er dan gezegd wod Het gaa om ies gewoons dan s e reacte: '0 nee dat wl ne oren! Maa zoals we eeder a zeden wa we her 'es gewoons noemen ou vani e gezcspnt van to e ande gaa - as es buitengewoons geen worden De ont spanning de gevoeld wodt as e nie meer geoct wordt-as de echtsteeks ervaren o worden onde et veaal van het geedel instorten van de een dge idencaie met he personage n e spe-ou dan uterst bionde lijken
De paradox an de zoektocht is dat we op zoek zn naar wat we al zn zoal zegt, heelheid en eenheid maa in plaat an te zoeken naa wat al is, zn we op zoek naa God als een oandee gote intelligentie achter de
schermen
Ja, maar e s geen inteligene acher de sermen. Dit i God. it s wa we van oudse God noemen Dt s de uelke veschnng van God eenhed Bewsn aanweghed -deze umte gevud me pesonages. Dt is e En as de oeocht naa heel hed afneem en er omt onspanning voor in de plaas
82
dan wordt zoeken naar God of eenheid of vercting belache. De zoektoc wod ovebodig-ales is wa et s, het s a oké
Als e het woord 'zoektocht gebuikt, zou het om an alles kunnen gaan -boorbeeld dat er angst is en e wilt e an af
Ja zoeen neemt allele voen aan In de context van dee beenkomsen spreken we ove de oetoc naar ontwaken of zogenaamde velchtng, erwjl e net zo goed kan gaan om et veangen om he aerbest e unnen voetbalen of een newe ato te hebben, o zoas j aangee een gevoe van angst te overwinnen o wat dan oo Bewstn verschnt als iede per
sonage en aan al die pesonages t een ander zoe  verhaal vas.
B de zoeer die naa d soor leingen omt kan het idee opomen dat dt een'speaa soo oeoct
 
Kun je iets zeen over waarom sommige menen in staat zn om shaki doo te gven?
I he lvsspel i hakti gevom wvn de oke dk d de v dooslaggved beekes s voo asfom e verg Bepde esoges h se hbbe de ce om die eerge v aa akg s ecea door gven
He doorgven v shak s een oveged od de v h sl wa veadeign oead e waemg eweeg gebch wode. Vak wod de dcae m he psog dan idelk ogh v s er ook sak v wa we scede ev ig od e oeme e missch ook vn hdehd, h hoe v 'k gldn e spe lchamsbwegg D wod ogeve a he owak of i bewegg kom v kndalini. B sommg songes hee de kndaini-ege de egg om soa bwegg e komn zod da er es word doogegev, ewl die bewegg bi adeen eweeg gbach wod doo beaade sycho op pn e middel-pddesoele, cssn, LSD, eceer D mak llmal d i v de mu semeswade va he sel
Iemand had het daaet oer de 'er is hier niemand-ub. H zei dat dat zo doods aanoet, dat er toch ook een aaeembaar gevoe van energe dient te zn.
e Bewsss ui zch ed sog we ds I sommg gevle wod e goch aa he hele eegsche se e dam-wi de,
door gewoo in ee lezng ls deze hed e woden a oe w nu, de wa omddeljk hke, od dt g wek bj kom jk.
Die mnsen die shk doorgeven roepen die haar op
N e, e s ge rlk ersoag o da vol ale ma zo E kee o e do , o w m d ook, s volkom dkbeldg is e sel een vehaal d opkom he dek kom lleml vokome so op J he v· gk me e doom s achs D du ook oma he es op d levsspe vesch psoges wab og sak s v decae me da ersoge e ee ogeshjljk veog om ege e mapl. Va he gzichs va da persoage s og eds h d cuel v k gee de ege doo ls v d d les geze wod as es wa asvd n h spl
Betekent dat voor iemand die dat vermogen heef maar waar nog e ee 'ik in kt te zitten betekent dat dan dat b zo iemand er nog geen srake is van bevrdin?
Nou, bsaa gee bvrdg b d wakkehd v d mom d spel v veshsl He gesk da we u vore- da volkome hpohesch s - vsc s s w op sse m ld v weghd Je k vzid ke alll gesekk over da soo dgn, n o w a v beu geked wod s d ll
s
 
maal heel leuk en aardig. Maar als je nog steeds de ne ging het om gehypnoiseerd te worden doo de gedachten die opkomen, dan word het wee heel ser es allemaa Er komen dan gedachten op als 0, is hj nu echt veicht of ne? Is hj o evidng geomen Hmm, i wee he zo net nog ne! n de gedachten  woden dan seres genomen. Begip je wat ik bedoel
Oja
evrjdng wod toegeschreven aan een ande peso nage daar 'Dat pesonage is to bevijdng geomen ... 0 ee mi uk dat niet .. Moet je eens iken wa da soort mensen alemaa an Wow al de veriche
 wooden waa e mee komen Nogmaas da maat deel van he vegeen Aanweigheid wod ove he hoofd geien als je n eslag genomen wordt door he  vehaa. n he vehaal eva alee eurike perso nages de vech ken te jn of misschien ook wel net. Dat is allemaa het drama van he spel
Om hier nog even op door te gaan: laten we zeen dat  e een spirituele ervaing hebt - dat je ergens rond het tweeëndertigste nieau van de hemel gelukzaligheid of wat dan ook zit en laten we zeen dat dat niet meer betekeni he dan het dinken van een kope thee Maar binnen de verschningereld kan zih ook de volledige erdwning van het zevoordoen
Van he psychologische zelfgevoel edoel e? Van het
86
Ja, dat de verkramping tot een 'ik olledig verdwnt. En dat kan een paar seconden duren ofweken of maanden, ofhet kan door blven gaan. Die olledige verdwning van het zehee iet paradoxaal want aan de ene kant i het an geen enkele betekeni terwl het anderzd uitert betekenivol i namelk dat het ze uitdt tot het alle i geworden
Bewstzijn is a ales wat er s Daaom djt het ef helemaal niet it to he ales is geworden De 'uiding is a he geval, en de veramping ot een 'i is slechts hnbaar Het 'ik of elf wordt gewoon dooren Daaom maakt he egen net ui of e een 'i ve schjn of net o fhe t psychoogsche elfgevoel wegvalt of ne
Maar voo de oeer lik het enorm vee u te maken, omda hij gevangen zit n dat hele dama n dit spel verschnt Bewustzn als ieder pesonage en hee ieder personage een andee vehaalln Bij som mige personages kan er sprae zijn van een voedg  wegaen van het psychologische efgevoel B ande ren is e sprake van voledige dentcatie me he 'i
Maar dat i hoef ne voledg e verdwijnen, wan  waar we he hier over heben is het doozen van het
 
hele zoekoct naar de verdwjng van et 'k js i stand te houde. As k ga zegge 'Het 'i s her voe dg verdwee enzovoos, da hod h e je de gode woe voo va velchtg of oake. Wat er vadaag tot dug word gebach s da er aeen maa wakered s. Er s atjd alee maar waeed maar be wakeed s e sprake va de hypose va he ' s gewoon ekend wodt dat ' gewoo maa een gedache s oe dat et vol ledg o ved e vedwje en s he prma dat dat komt e gaat. Da maa es mee . wordt e mee aar e schtterede of gekzalge gezoch wat ales s al oké. De otspang de verscj s he ' wodt doorze s vodoede
Als je hier pemanent van doodongen bent, wodt het
inzct dan diepe naarmate de tid vertkt?
e c verdep netet wodt ovebodg Izcht vnd alee paas vat het gezctspt va e geïdetceede persoage s he spe dooroke gt te ake van dt kee va e ware nau doet e h eese stante voo as zoeke e ze. aa op de d aakt e spe doooe va ee e wete e da s e gee zcht eer odg
an maakt het gewoon dee uit van het erhaa.
8
Ja Kk vat het gezcspt va et spepesoage s zcht aes et o er dgen te 'sappe zj Maar ee s da a a het doordrg het spel va de ekeg va e wae a a c s d gezen wod s zcht ne meer odg e word geze da het ook oo odg s da het psyco ogsce zefgevoe ede momet voledg kan wegval e e da ets va dat aes e fee oe doe. r hoe ds nets e worde ngeze Izct s et spel s je ware atu as eeed- eevoudge aawezg ed op d mome eked word wat s daa da voor nc voor nodg? r s aawezged aes zoas he s: persoages de verscjen veaen de verteld wode aardevge de paatsvnden e tagedes e grote veugde e oem maar op at s et se As e srake s va deate et ht pesoa ge e nne dat spe alere dge eagjk ke maa fee s ets belagjk. He s aee belagrjk va het gezcsp van et spel ze
Du dingen waa e geïntereeerd in a wat dan ok
maa vooa denkdingen a fosoe en degeke - dat
ou aemaa egaen
 
Maa paisch gezen, als we h ov hobbys heb - naaiwer of in of ahologi of i gjk a zal at aachijnl w oogaa; h poag h paald nggen. Maa i gaan ne ov h vnen van en uig i h spl ze gaa vr vrmaa binnn he spel Maa als wa e ma h m poben e onapp i he pel of pobn h o en goe eie bregn oe e ne er oe De ierese rin gaa veloen
Maa ht l i nog ted olledig gaande, omdat ht nit ander kan - all betaat tglkrtd.
Naur
En ht l n td gaa
Ja an nog es een vehaa aan gag zij maa he wo doozien, de hpno wod oozin H lvn van he peonag vesh nog seed maa he moef om e aa oappen is vw· nen wod gezie wa he weeljhed i i al pae va eehei, of e n we of ne vhaal gaade innen i eenheid He vehaal an og bezig zin maa e wo geze da h n vhaal i, e h ven wo wee gewoon
aa voo he geïdeeed psonag in he pl i 'gewone ev ngwoon i a g va xei ag of os lj an bingwoon
Als he pyhoogishe zelfgevol plosng weg val dan a ee onladng plaasvndn in de vom
van glaghd of wa an oo aa n wa n v hjn al h gwo v z g mof m om op zo gaan aa gkzaihi of is a-a  wo doozie He maa allemaa i van h sp E onsaa ee onpanng waa gn zooh voo nog is
I di ontspanning voor n dl n hrknning dat er nit aU te don n dat r ook nit kan wordn gdaan?
As is al oé zoals h is H 'i a zo mo on, wo doozin A h vlagn om s don om dng op wl mai an oo vaden,  wgval da wo gn onpanng of ve gmaa of gëdh a wa a h gval i gwoo oo hypo aa h wo ook
 
Ja. Dt ' dt zegt t n i et is et verhl meelp e w er op men gebeu Enls we e geachenverl oorzie, n e nog wl po-
en r wr he nie eer gelof e ror
lj lls spnner te ga.
Soms beee dat je je volkomen op je gemak oelt met iets, en komt de gedachte op 'Dat zou roeger nooit  gebeurd z. Het i er niet per e altd, het wordt alleen afen to een gezien
J zer.
Want er i hier minder bagage an iemand die verantwoordelk oor de wereld o voor het peronage. et hep enom om te denken n termen an Er is geen doener 'ik creëer mn leven niet, ik heb geen ontrole oer de dingen want dat bevrijdt me an het schuldgeoel dat ik iet moet doen om iet te veranderen. Lo an dat tuke met mn dochter waar ik het eerder oe had waar het no heel latig is vanwege de emotionele ladin, wordt de ret emakkelker
Ja zeer. Vait et gezcspnt vn e gedeni
ceee ersoge n het evensspe in ie coepen t je net e doeer e en ergelije ee rr ls ze i e pe orrige wt a wd v de ele bgge evd Zefs ls dt zich zc otw
e en e ersonge, ebe ie cnce een
g verogen o ntsnnig te engen binnen het el M izic leit ot o een onten ut e
deicte et e personage wnt zct t eel v e spel e de gewo e meer er e
ls ween anet
Als je in gezelchap bent an menen die diep in het pel ohun dromen verikkeld zn en zih niet bewt zijn  an waar we het hier oer hebben, kom je dan in de verleiding om hier iet oer te ertellen?
In et gee nie, nee
Denk je dat het geaarlk zou zn om dat te doen?
I weet ne of et gevr zo zin r et zo er
wrschl tze ls een hoo hocs ocs. Ieer
iniie e n ere i e eggen vag m ee veserng in e verl over e persoge er
e ls a vr orzien wr, is dt sor ingn ie meer lgrij He is ee oé s lle g
schj aere vewike zn he sel Bewst zij eschjt en is l wer ls eer ersoge
r zon dat t heen wo. Als ier wel spre
s vn erknning onst er geen eete o do
sellng om r iets a e oe Als e hypose racl wegvt, wellcht e
geche poe Ww, t s evoloir! s bslt vijstee I oe et eereen
vereen! Mr vrwel geen ee personge s er
geïneressr Wom zo e oo? ewsn s wer ls ieer ersnge e ee e geen zo er eg j een esoage zchzel eent als
93
 
Bewustzijn In dee bieekomse wod en aag eseld en kom er ee aoord, maar da is ie va oer elag dan een gewoon gesrek ne e se
Betekent dat date dat soort uitwieligen net zo leuk vindt?
Nalik As e aa een barbece gaa en de  ees gespreken daa over maeriële din gaa He n sociae babbels ds e doe mee Als n e spe e sereze oeke e o he sces va de snede, dan is aee aoe Je kn da een omans  eer lze Aleen he niewse 'spriee boek el da! Ma as de i wegval is ales wa zc voodoe rimaAshe i dooie word serf da e dama va d oekoc ee naike dood
Er i niet oeel motatie meer om de beenkomten te wonen maar ik blk e toch teed ee te zn geoon voor de lol
No ie e maar in een va naa ee c aan waar lee blae He is nie zo da e n mee aa al e e spelee doo eb e gaa er o seeds voor d o naa oe- e ke he wel: om ee bre e drink e ee aa oes e selen.
Leuk geegd Waa i et bier?
a he we dens de lch aemaal ogedone (gelah)
94
Nou k dek da he wel eoeg s gewees voo va daa.
Dankjewel, Nathan.
Dakewe voo al lle sekende vragen
5
met de ame ui het noren
Opmerken dat er gewaarzn is, gevuld me inhou, i nie iet wat ik kan doen hè?
Nee. Iets opmerken s iets wa gebeu het spel va het even zoas he ic onvouwt, waarbj eenheid, onze ware naur herkend wordt mddes het seL Het gehypnoiseerd worde door de inhod wordt door- zie Er wordt herend da dat gewaarijn samenvalt me zijn hod. Het zjn de twee aseen van de ee ed
ja, want de inhoud zou er nie kunnen zn zonder gewaarzn. De muur kan er niet zn zonder gewaarzn an de muur.
Ja maar nog belagrier s dat e egekertijd ver shjne Ze vormen gewoon tee aspete va he
97
 
en- van enheid, van heelheid D mur zit n fee zchz1
juist, ui. Maar vroegr zag de wreld och ook zoal ik di zi?
No, 'wi zijn vrscnngvormn van d ned Ni word hr ande gezn maar het gdachen vehaa word w doorzien Ghynoteerd worden doo t inhodap niet r volkomn domi nant Ae wa vcijnt wodt op dezelfd maner gezi aa he gdachenverhaa maakt de i van he andca Ht nger ne a r zoa et lk doen al r pake van idnticat mt e 'i
En et lk alofe peroo en di lo va alles saa e naar d muur kkt
a
He da ook rvar?
Da lk n nog d geva. H gevoel van age hednhid va n poo d aa de ik fncione Het i fnctione innen het p a onderd van e p Zonder ogncnk atand en agchidenhd zo het p n weken
a u er is ie ms m he gvol date aar ee muur zi t kken?
Nee abolut n!
Da e eandr om ue henn da eheid i a erklk b
Je vrcjnt nog td al d ponag, a r word w rnd da dat n al i wat w n W zn nt alle d psoon maar ook h gitn va d proon gwaarzn n ook d inod van gwaarzn End i hl dng inuf d ogn cnij afgchidnhid. H n o dat i o vandrn Er n a gwaan, n n op d momnt d nhoud waar
Ja maar h is nie gaar dat h gwaar is
No bnnn h p lik di gp ot dol hbn o j voordrnd rinnn aan on wa natu nhd n zin tw apcn van gwaazin n d nhod an gwaarzn Er gtrrn n s da gn wat ggirrd wod
Maar da 'ik wU wel wa do! (gach)
a wi da i dan don?
He wil is herke.
Kom h id op da het gewaarzn 'geoectived mo wordn
Ja om e wen e kome a h .
99
 
Ja, maa in feite ka et iet geked worde. He is het
ke e is et egisee van aes wa vscjt. He s iees da ales egsee
a
E wod gezot aa ee of adee utem kenne,
tewl e n eie aee maa kennen is. H is altijd
omddelk altid peces n As et gepoeceed
wod as ee oae da i de toeomst a plaats
eb dan wodt e iets ove et hoofd gei.
Ik begp dat het nooit iet anders dan nu zal zn
a, ds e heden moe iets hebben wa ove oofd
wo gee De coete va gewaaz od van gwaazin veie egens naa. W oeve
net aa een toeomst te en om ze eges naa e zie vewje
Nee nee. De k-gedahte die opkomt mag er n Zoals  e zegt die maakt deel uit van het landshap. Mar dat wordt er het hoofd gezien waardoor het erhaa eht lkt
Pes.
De kgedahte s niet het probleem Dat h over het hoofd ordt gezien wel.
Ja
10
Maar je hebt nergens controle over Het gebeurt geoon, toh?
a Ales wa ie plaasd is ee besivng He s
geen voos.
Maar al 'ik heb k het geoel dat e wel degelk een eet hebt op wat er gebeurt
Dat kop ja.
En dan komt er een gedahte op Ik heb nergen et op et gebeurt allemaal gewoon. Want er kan alleen prake  zn an een et als er iets anders dan nu betaat dat de oorzaak a en het enige wat er i wat er nu gebet
a Dat s wa he spe izi geoemd wod- et
spegelbeed van weten is nog seeds ee 'i da
ni ee maa n he spe li het vaa ee on
spannende weng te ebben.
Dus als k me daar bewut van ben dan ben ik bevrid an het gevoel dat ik invloed heb op iet at gaat gebeuren.
Ja.
rgen het net eht n om te denken dat je nergen noed o hebt
IO
 
Ja, maa nu zjn we e i het veraal tewjl dat da eges invloed op wl hebben in wekekheid slechs dee utmaat van wat er u ebeur.
Het wodt iets wat je opmerkt, n paats van probeet te bepen
a maa 'i merkt et iet op. He wordt ewon pe mert
Hoe ko je tot de herkenn ng dat dat het s wat je bent en dat e net het k bent? Ah! De 'k-gedachte kan dat net doen Ik denk dat h pobeede om
Ja he '  an e ie doe mda e ik is wa do en w Aes wa e eed ka wde is dat nnen he evensspe de hypnse d het edachten verhaa eedelij- of plsel die wdt
n het spel ben k dus een 'k geweest dat het pobeerde te dooen?
e i da e doreen pobee e ken maakt in  wekeheid deel t va het verhaa; he s de pno se el Dat s ales wat we hier beschrven: ht einde f het doe van de ypnose
Ja. En ga daar nt naar op zoek
u h is net da e daa ets n e kee hebt et spe saat op de autmatische piot e ebert ale maa automaish: oenschijnlije identicaie met
102
het pesae berokeeid bi het oeken e veo ens misshien he o het spel dodien van de hekeg van eenheid
Dus a k e ant ga dat k het 'k ben kan k te hoen kjgen dat e eenhed s en dat de mn ware nat maa kan k net doen om de hekennng te bewektelgen?
Nee  wan he ik waa van eaan wodt de een die adk p het odsaspe va de eenheid, s  wat do word De wrd tmaserd. De ekn nn dnt doo o he spel, maa he is ne het 'ik
da e hekent
et dppet nnen zonder dat k moete hote doen om het te begpen want dat gee aleen maa voedng aan de gedahte dat k een 'k ben de ets kan doen
Ja n he spel lit het het i sterker e mae au lk o er no seeds moeie edaa unne wrden
k eef n de se dat k het k ben maar daar hok nets aan toe te oegen of daa hoe nets aan toegeoegd te worden
Klp
 
Inderdaad Maa binnen het spel ka e og seeds zo je da e en ' s da e nvloe op eef.
Het lkt aloe gemakkelker bjetief naar alle andere  gedachten kunt kken. Het is het 'ik dat afgeheiden en tatbaar lkt te zn. Dat lkt te blven hangen aenlang ben ik p al dat gede oer nmiddellke
verlihting geiht geweet, dat er iets al klikken en dat dat ht dan i Ik weet dat je egt dat het nmiddellk kan worden doorzien, maar als je et dat het ook  geleidlk kan binnendrppelen, geq dat rimte vor ontpnning. Het lkt dat al het nmiddellk zal  geberen dat r dan iet i dat ik daar r met den nap je.
Ja
Sind er rimte i oor dat geleidelke binnendrppelen vind ik het lek om in bekenwinkels naar andere dingen te kken dan alleen maar het 'pirituele stkje Het ijn om otpannen geneg te zn om naar andere dingen te kunnn kken al rman en ambahten en hobby Al er hier een ik i laat ik die met rust laat ik het binnendrppelen geberen
Kin ed! (gelah)
 
Eendaags rtait
Er is ets ander aan de hand ls j peek. E zi uimte ussen de wooden en bade mekhed kj de ovehand, en he oek o je e conenee o wa e eg Ik heb de negng o e denken d die se e one we nu s of s e aeen a eer een evrng?
In ezigheid van het ' s e sle. ' verschijn wee en egent zic ie ste toe als ervain. fee is e aeen maa eva kenn, . He s 'sie ma he i ook e veschjn van as ee vn e ndshp n het evensspeL Dm s te een en ma ed voo es E s een a even zne evae en a s ewoon wa s. n a is ook ieee veshijnin va
'i n e vom die e nu anneemt bi neee.
109
 
Ik heb de neigng om me aan die ruimteljkheid vast te  willen klmpen.
a Maa e ka ok geme wode da al h wlle akame ch oooe e al ugegaa w a he i, laas an da gee word wa h n wer eked s
Als het izicht opkomt dt 'alles wt er is, is wt ich mnsteert i het geajn van dit momet wat is da het vershil tussen dt als idee ls theorie, l mening, als overtigng als geloof desoods de ene kt en het wete ern n de ndere kant?
a wee is oze ware nar, e angaam he sel ddg as ee weersegeig i e deke He s wa we zch oeme Ich s ee ogesnlk rocs he leessel, erwl wee da s waarn e sel versch als sel Ween s eee der da e e coce meng ng hee
Hier dit licham-geestmechanisme is iets nwezig dat steeds meer het geoel hee dt dat klopt dt dat erart r er is hier ook iets neig dt eg: Nou dat zou ook ee orm a hersenspoelig knnen  z nt ik stel me hier behoorljk veel bloot
e l wor odem n aanweghed me wee asee va gewaa e de ud d er sc e e oked ka wode De ee asecen ne o ass a ee ovegg As e adk e mee kom e lgge o nch e overgg de
IIO
deel umae van e hynosche werng va e hod a s je n zue aaweg-n. Wa oh ald a et gea is , maa gew e wrd pgemerk
Er ka ogemerk wore da er gewaa s da de hee hynoseee aaname an ee ' de no s de da momen esc n gewaar r is gewaarn o mome en de houd va
gewaar ersc negaal egeled daamee Daar hoef e e e geoe
Oké, dus als er hier gedachten opkomen als Misschien bestat er ee iel een soort reis een soort spirituele revolutie is dat hezede als dt er een gedachte opkomt ls k rg me afofik mj uto op de hndrem heb sn
Ja Beae da e gedae 'Ik aag me a ik mi auo o de hadrem eb saa wa akce s d al de adere gedache Ga maar ee kke vóór h eeel anee as n e a ! (gelah)
Gedachten  eigenlk gewoo oemen i de tui
a Ze maken gewon deel va e lanscha
et n eigenlk gewoon eigenschappen an het organ dat we het brei noemen
Nee een ee bee verooraa ee ader beeld Da word aagenmen e sel
et opkome an gedchten is dus een ompleet mystee
I
Ja, zos lles een compleet mystee is.
Gedachten lken zich 'binnenin te bevinden terwl een boom zih 'buiten lkt te benden
Als e gegaan wod vn de i -gedachte en lle ndere gedachten 'mi gedchten worden, liken e net net ls de boom deel t e men van he lnd schap, m bi d chamsbeeld te hoen Ze lken zch 'bnnen e bevinden.
ls de 'i-gedachte en lle ndee gedchen obec
tef beeken woden zols bij de boom he gev is dan liken e net mee nwendg te zjn Inwendig an
 w? Jj bent net leen he lichm. Je we na is eenheid nie-ets en les gewazn en inoud incl sief dt ichm en e andee lchamen, le beeden gedchen gewrwordingen Geen bnnen, geen
biten lles veschn op dt momen op het schem  van gewajn.
Als gedachten hebt, of als er gedahten zn hoe verschilt dat met al ik gedachten heb Zie ze als objeten
e omen op peces dezefde mne op Ma as e obectef gezen woden as deel tmend vn he landschap wod hn boodschp nie mee sees genomen Ze vomen gewoon een vehal en verezen hn hpnoseende weng
e ziet ze niet al ]ouw gedachten
I2
He ' d ze zich zou oe-eigenen ls 'van mj mak ook deel vn het ndschap Er is gewoon een open gewarzijn wrin alle beelden verschnen en verdwij nen. D is bj ou ook zo.
Voor jou bestaat er du geen binnen ofbuiten?
Op dezefde manie ls d e voor 'o geen bnnen of buen besta
Maar die lken wel te betaan
J mr da s slechs schjn. ls gezen word wat ge dcen n wereljheid jn inclsief de ' -gedche dn leef e het spel op een nomle mane warbj je
e nie d mkt om binne en 'bte en l die ndere dngen is gewoon nwezghed en het spe onvouw zich M he hpnotseet e net mee het
 word net meer sees genomen.
zegt Dingen gebeuren gewoon maar voor m lkt het alofze zich aan iemand oordoen en ook dat ik op de een of andere manier nodig ben om de auto te gaan halen en te rijden. Er is een sterk 'ik-gevoel
Ja Dat 'gevoe s he fncionee gevoel e e zn d egelj me de plats w he icham ich bevindt opkomt om he dgels leven in het spel e nnen leden. e 'i wa we hie n het agemeen mee te men hebben s de 'i gedche die, s d vnui gegan word de bass vom voo he pschoogsche
I3
 
zelfgevoe, oel het vehaal van een leve da zh u sek in het deken de d.
D kan ik nu even ien.
Ja mshen komt e gaat da ze Dat za waa sj j we bve men en gaa Z e evens spel n eaar Msshe verdwj he ' heemaal mssce wd het gewo dozedat mak ae maal dedee t va he spe. e he spel an de bewegg gemaa wde om et e ndezee waab dan pgemek wdt da e slehs ee gedahe s een dee; da dt eve a he pesage zh geshnljk se de d aa n weeljed tsled best he ee. Het eden o anwezghed s gewzjn en zj nhd
N, we een eaarn: maar da i nak ne zo gd een cnept
N p dt omen s e gewaarz De mr het haam gedahte wde geegseed Dt egste ren s waa he nep gewaazj aar verwjst Gewazj hee gee egeshappen e wd daa dor over e hod geze e s wat e jkt egs eer dt mmet he gewaazjsaet va je wae a at egstee en wa e geegseed wd zj gee onepe. e zj veddel aawezg Daar hoe je et vor eg e vaen p het denen
Je moet er dus bna een gwoone van maken om he 'ik e ondzeken?
Be he spel a ee 'gewone saa om het te deree, maar de twkelg va de gewnte s n het spe ajk gew de heen ng va e wae a als heehed de p de maner dodng he spe-s ee vehaal me een peso age da dezek doe.
En daa leg je dan een erhaa oveheen
j ben he vehaal.
a bevjdng
E s geen evdng. (geah)
ada de ae nau geeaiseed is .
et s ald p dt mme s gee na vor, he s ald n Lae we daaom zegge I de heenng va one wae at de n plaasvndt
 
Kijk he ubtel worden pkmen als ee terk  veengstu van het deken
En het houd ons gevangen
Ne a e gevange ue Je wae na s een  ed Eehe z n gevangen maa ee e praak jken p ee see maer de neompe g he spe de ypnoe, e evere.
Ik hoo wa e gezegd odt en het i allemaal didelk en he dt herkend en dat is heel .n En dan gaa de telefoon f ik ga uit eten en terg ben ik weer in het ik Waaom is het nie onsane? Ik bedoel ik eet da he e ontan s maa de wolken van ik ik ik zn dik en mn snel
Ik hoor van jo en an andee menen dat e niet hoe te oenen. k doe ook geen oefeningen maar ik wee niet f da wel een goed idee is ant ik oel me de meee d
 gegzed. Is er ie a e are natur oelbaa kan maken?
ee (gelah) Da de ' -geae e a de aere geachten ver je ware at aan de oppevae rege met ch meeswat s allemaal een pe een vechj g p e wae aur. Dat pel jkt ver de hekeng va eee e gaan, ver spannen smpweg n wat fee och a e geva maar gewo herken w va e mem va e pe
n6
Ik hoo e helemaal maar zo leef ik bna nooit k leef oamelk in vegetelheid, en om verdwnen de woken hie en da ven H vaa p en dag va he lich o da objet da zihze 'ik noem maa al ik daa heen ga od mn are naur aan he oog onokken
Da hernneren en vegeten is het spel. Msce ga je meer tpannen m me de aag of e ' e wel net. H wordt gewon rze al e vercht e geo er ne mee n
Du als het eshn sto je en kk e een
Dat ka geeuren a deee van he spe
Is he e naurlks? Vnd zeonderzoek o natlke wze laats?
Ja oas alle p natujke en sptane we paa  v. Iet wa efoerzoe he ereken geem w, a paasnden Maar er s neman e da oe.
As dee cap drdrgt t het pel neem he zoeen a en aat er opchng e ospa ng Maar e ogechjle polemen de n het pe verse wren et pgelost Zoang e van ut gegaan wot a e ware nat at k s wo e gepoogd om me probemen om te gaan e er ee opng voo e vden n vor ek pge p  eem kom weer ee new poeem e paas Aeen a e wae naur hee gaa we mt
I7
 
e werkelike vede of ontspanning. Ale 'pobeme zin e nog, ma e is niemand mee die ich e nog mee idenee
Om de analogie va het bocoopcher og een te  gebuke:je kunt naar alle problemen o het cherm kken, aa het z et ouw problemen.
D klop
et veelede dat e e nog teed peoage kut herkee al e nar elm kkt e met ze mee kt leve
J e eema in vewinen, en dn lken et ow polemen te zin
Een beee zoal e n de boscoop helemaal n delm kt erdwnen
Ja
e wodt e helemaal door meegesleept maar om ku e al het wae wat atad neme en deken 'Wacht een, ik zt e boop d trkt een snpwkkel los of oets e het kakende gelud bret e weer teug waar e bent.
n8
Da opt peies is aes wat e vndag gebeurt
Je en na de iosoop gegaan en iemand i de hele jd me snoepwiels te aen! (gelach)
Hoe kune we er aan denken om het snoep te pakken en
met de wikkel te kraken?
'Ji n d ne an denen is de ypnose e  vedwint als e wiel aat an ng de een nng van e we nu ot et spel doo- tewl e op anee momenten voledg n et spel opgaa He snoep wodt pas tgep ls et wodt tgepkt en i n e nie voo iezen om et u te pen
Ik dnk dat de raag egek s wat maakt het bled al he wae?
Niets mat et iven Bnnen e spel vesijt e zoeto n livened as de onst de ie b
 vended lit e veineen e is net iets wt doe o iemnd andes oet e ge beur aemal spon tan
s het mogk onze ware natuur te herkene door daar een boek over te lezen of e ee opname over te horen tweeduend ml ver weg
 
heben de e i n een inteaceve tuae. Vanu he gezchspn van he geïdeneede peoage he p kan he boek gewoon megenomen worden a ondedeel van he 'i -verhaa Mchien ef we a he  verhaa k en verch ofi ben ontaa
Tewij a we in de mte jn, n de bocoop en de nopwkke kaen de hee dag doo dan word het n o gemakejk onderdee van he verhaa a  b he een van een oek Her word je de hee d echtree heinned aan je ware nauu Al vagen  worden naar chef eg verween om o de een hed anweghed ichtaar te maken Ae vagen  bevan de componen maa e woden niet van  t da geichtpn beantwoord Het wod de hee jd ondjnd n he echteeke en onmddeije  vejn naar eenheid
Dt i d abote eenvoud evan: gewaarn en nhod gewaarijn en inhod de twee apecen van enhed heeheid aanweighed wa i En dat even om je da vend te herinneen i het pel
En dat erarren we met k ben gewaar
Ja.
Vomt het een natrk onderdee an de inhod?
!20
Ja
Het i verb'sterend al je leet dat d ngen die ogenchnk compact zn eigenk aleen maar betaan uit ruimte t enere. Maar dat i weer een ander erhaa toch, een andere metafoor?
a, ineeant maar de hypnoierende kant van het  vehaa rijg dan wee de overhand en e word me geeep n en verhaa ove wetenhappe en aomen
Maar bnnen het erhaa i het bet we fanerend dat
de ode ener beken te zen wat onze wetenchaer n aan het ontdekken zn Het i facinerend dat die kenni binnen et erhaa dzendenjaren ater herontdekt wodt. Je denkt Hoe zaen de dat in  godnaam zo zonder deeeerneer
a, dat o facneend dat je vergee da dit een ve haa i dat n op di momen opomt; da a de ode gechiedeni n op dt moment vechijnt a een v haal dat een hpnoteende weking hee Er betaat  voortdend de neiging om gefacineed te raen doo het pe en he fe ove het hoofd te en da de den caie me he de ba vormt voo de dwang
Zke maar om de nhoud fanerend
Nau, maar aa dee cène n he evenpe hr  vandaag ovr gaa da e herinned wordt aan je ware nat warb de hypnoeende werkng van de acineend nhod van he pe dooren wod
II
 
Maar als je wordt alid, dan i dat at i'. I afgeleid ordn nit net zo god als wat dan ook?
J  or De herkennng van je wae ntuur s niet
ndi, ma we pten hie n de conex van eenheid
de veshijnt als een rumte vl personaes die op
ze ij a eened en dus komt e hema van et
odemjnen an het oeke aan de rde Op ee bij
eenkoms as dee nstat e as e wae een a i
 wa we gewon escuwen as de weejkhed We den lele fsierende en aleidin biedende
dingen nnen bespeken en ons da de hele mdda
n nder nnen dompelen
Dat zou niet uitmakn of el
a elemal niets imaen, maar oda e er wee
 it o n ou je nderweg na huis waaschijnlij denn: No eg, en moi bedderd (gelah)
Som al j eht egens in opgaat in en of andr ativiteit erli j jeze hlemaal
mr het is net o d dn egens in p- e
s en ma eens n pn.
Maa daaa als j weer komt al het ware herinnr e e dat je egen in opging
Het ik ershn wee.
12
Du michin zo j kunnn zeen No het zo wel jn zn om rgens in op te gaan
J meest s e dat er e wrd n br dng van he i met behup vn een f andere vm van aeidig nnen he spel
We zn geoon at zn - dat is wat j zegt n ht ik maakt daa helemaal deel van it
J et s e atulj onderdeel vn he lndshp
Je e t ' ne kj e rke- misscen wod  et gewoon dorien
Dat r goon gze wordt at ik in werkelkheid i
J de spnng vn de dentaie me het 'i er
scint ls maie or eidg of nsappn
Maa s eien word wa e i werkei s dan
 wdt et spe p het momen e eleed. Aeen is e dn sms sprae vn onegen
En dat onbehagn vooraakt dat hele gdoe an k wil dit niet ik il it andes k wil van A naar B;
ht elangen om an hierit naar it anders te gaan
Ja, onehgen omt op e alid als er ian word vn een oel me ehaaglj- whet i dar
an ontsnppen
3
 
E s nemad ka osappe; dat is maar e d.
M aar warm zu gewaan er vr kezen m zchze  zo oledg te ergeen?
r s geen rdn voor dat aes, e zoals r ge ede
s voor h bld op h schrm. He s e gewoo: e s bedn de ogeschjjk ee vehaal vorm maar t m s da ee se aaee gerege plaates d vrschjt n gwaazj
Maar he spel kan aleen werken as er sprake is an een oledg opgaan n he spel f he erhaa want as e er mar han pgaa, werk he ne
t s t zo dat he spl wrk of et wekt s gwoo ales zoas ht s. r s gewaa va de od a gewaarz De hod va gewaa s ovallg e sp ov zoeke aa heelhed. Gwaar n vget zchzfe aceve z, maa he spe
bvat ee vhaal - e da wodt geegsred doo gwaaj over egte e heee.
Wa j maar afges opgaa oem, ka ee kmk va het spel zj waab er sprae s v r kng va ware aur as ehed e er oh b h spl erg meslepede scèes versn
(go ofde mssch), e da l e ee gebe aan movate of e oermoge e j om he mal t dorze
He zou zoets zn as naar een soap kken waarin ale  mera's zhbaar zn Da knje heel moeilk eries nemen.
Ja derdaad da s goed mane om t bscrj ve wat e op ee bekoms als dez gbeur d camea's te ze.
In he spe is het dus een eee as een proces an ondekken at de ensenerng s, zen da he n fete een pdm is me deorukken.
a ddaad lls vom de esneg: al gedh , alle gevoees ae vsl beelde vorme d sceeg.
aar kun e du geen enkee zn aan eschrien
Ne. Bewst vschjt as d persoages d een gspre oee ovr best va ewsn (geach)
Besaan er ng myserie or u?
 
gaat he leven i he veraa groe jen gewn dr zas et atd s gegaa. Maa de aezged van eken gaa gepaad me een zeere tsag
Ramana Maharhi lag vigjaar lang op een dian
Da lnt ee udged! (gelch) Da lle v a jle utseende vagen vandaag, ue vemmg van zeers
Dat net zo moelk! (geac)
Maai a d ue vemmmg een je
Dankewel dtje on nets gegeen heb.
Graag gedaa
uit de cowboyl
Een an de belangkte dingen aa ik he oer ilde hebben, i et fet dat ik dit ze en de aag : al k het erkelk ze aaom zie ik het dan ne? Begje wa bdoe I ze e gaaz e e
We et dt ect?
Er zien
E s e a
E s zien Vaak - nou ja, vaak ne de hale td of et dergelks, maar het is el aak genoeg wodt d t  gezen
 
Ja, maar er z ovee ha's dat ik het geoe hb: al he ezn wordt aarom gaat het uutje dan og et rand?
Voor w? As je egt Waarom gaa het uuje