of 47/47
NATURALNE NATURALNE PLANOWANIE PLANOWANIE RODZINY RODZINY

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY. „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”. (Rdz 1,28). - PowerPoint PPT Presentation

Text of NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

 • NATURALNE PLANOWANIERODZINY

 • Bdcie podni i rozmnaajcie si, abycie zaludnili ziemi i uczynili j sobie poddan. (Rdz 1,28)

 • Maestwo jest sakramentem, przez ktry mczyzna i kobieta w obliczu Boga i w obecnoci kapana tworz wsplnot mioci, ze swej natury skierowan ku dobru maonkw oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. (FC 28)

 • Sakrament maestwa

  Chrystus Pan Sakramentw ustanowiciel i dokonawca () uczyni je znakiem i rdem osobnej aski wewntrznej , przez ktr udoskonali mio przyrodzon, wzmocni jedno nierozerwaln i maonkw uwici

  Pius XI Casti connubii SKUTECZNO SAKRAMENTU

  DARYNATCHNIENIADOSKONALENIE SI PRZYRODZONYCHASKA UCZYNKOWAPENE ZROZUMIENIE MIOCI(uzdolnienie do przezwycienia minimalistycznego, faszywego rozumienia mioci i denie do ideau chrzecijaskiego)

 • Cechy mioci maeskiej Jest to mio na wskro ludzka, zmysowa i zarazem duchowa, obejmujca caego czowieka, jego elementy duchowe (myli, uczucia, wol), jak i cielesne (zmysowe). Wyrazem tej mioci w peni ludzkiej jest midzy innymi akt maeski (wspycie seksualne maonkw), do ktrego maonkowie udzielaj sobie prawa przez sakrament maestwa.

  Mio maeska jest: pena, a wic obejmujca wszystkie sprawy wsplnoty maesko- rodzinnej, wierna i wyczna, do koca ycia, w doli i niedoli, podna, ktra zmierza ku wzbudzeniu nowego ycia.

 • Dwa aspekty zjednoczenia maeskiego: jednoczcy oraz prokreacyjny nie mog by rozdzielone w sposb sztuczny bez naruszenia wewntrznej prawdy samego aktu. (HV nr 12) AKT MAESKI

 • NATURALNE PLANOWANIE RODZINY polega na wykorzystywaniu umiejtnoci prowadzenia przez kobiet samoobserwacji cyklu miesiczkowego; objaww obiektywnych i subiektywnych towarzyszcych fazie podnoci i fazom niepodnoci zarwno w przypadku denia do poczcia dziecka, jak i unikania jego poczcia w danym czasie.

 • ,,Znajomo i podporzdkowanie si naturalnemu rytmowi podnoci i niepodnoci jest wyrazem wzajemnego szacunku, oboplnego, cakowitego daru maonkw dla siebie, akceptacji osoby i zobowizuje do dialogu oraz do wzajemnej odpowiedzialnoci za ycie i mio. Przyjmowanie postawy antykoncepcyjnej narusza ad moralny, oddziela od siebie obydwa znaczenia aktu maeskiego, czyli jedno i rodzicielstwo; faszuje wewntrzn prawd mioci maeskiej i niszczy ich wzajemn wi." II Polski Synod Plenarny, W trosce o polsk rodzin, 10

 • ,,Koci naucza, e wolno maonkom uwzgldnia naturaln cykliczno waciw funkcjom rozrodczym i podejmowa stosunki maeskie tylko w okresach niepodnoci, regulujc w ten sposb ilo pocz, bez amania zasad moralnych ()."

  Papie Pawe VI, Encyklika Humanae Vitae, 16

  ,,Odrzuci naley bezporednie obezpodnienie czy to stale, czy czasowe, zarwno mczyzny, jak i kobiety. Odrzuci rwnie naley wszelkie dziaanie, ktre bd to w przewidywaniu zblienia maeskiego, bd podczas jego speniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutkw miaoby za cel uniemoliwienie poczcia lub prowadzioby do tego."

  Papie Pawe VI, Encyklika Humanae Vitae, 14. Fragment cytowany rwnie przez KKK 2370.

  1897-1978

 • ,,Rnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka istnieje pomidzy rodkami antykoncepcyjnymi a odwoywaniem si do rytmw okresowych (... ) w ostatecznej analizie dotyczy dwch, nie dajcych si z sob pogodzi, koncepcji osoby i pciowoci ludzkiej."

  Jan Pawe II, Encyklika Familiaris consortio, 32. Fragment cytowany rwnie przez KKK 2370.

  ,,Naley jak najgoniej mwi o tym, e metody, ktre Koci uznaje za godziwe i moliwe do przyjcia, zyskuj dzi dodatkowe uzasadnienie dziki nowym odkryciom naukowym. Prowadzone w ostatnich latach prace badawcze pozwoliy znacznie dokadniej pozna rytmy kobiecej podnoci."

  Jan Pawe II, Audiencja dla uczestnikw konferencji powiconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu, 11.12.1992.

  1920 - 2005

 • ,,Z uzasadnionych powodw maonkowie mog chcie odsun w czasie przyjcie na wiat swoich dzieci. Powinni wic troszczy si, by ich pragnienie nie wypywaoz egoizmu, lecz byo zgodne ze suszn wielkodusznoci odpowiedzialnego rodzicielstwa.

  Katechizm Kocioa Katolickiego nr 2368

 • Planowanie rodziny okrela podan liczb dzieci oraz odstpy pomidzy ciami w danej rodzinie, a take liczb dzieci we wszystkich rodzinach danego spoeczestwa. Odpowiedzialne rodzicielstwo polega gwnie na stosowaniu przez maonkw metod Naturalnego Planowania Rodziny (NPR).

  Odpowiedzialne rodzicielstwo dotyczy bezporednio i wprost tego momentu, w ktrym mczyzna i kobieta czc si ze sob jako jedno ciao i mog sta si rodzicami. Moment ten posiada szczegln warto dla ich wizi midzyosobowej. Rwnoczenie niesie on z sob moliwo rodzicielsk. Jest to ten moment, w ktrym oboje mog sta si rodzicami - ojcem i matk - przekazujc ycie nowej ludzkiej istocie.

 • Maonkowie zgodnie z zadaniami wynikajcymi z natury maestwa, maj prawo do podejmowania wspycia pciowego zarwno w okresie podnym, jak i niepodnym kobiety, a take prawo do okresowej rezygnacji ze wspycia, w zalenoci od planowania poczcia dziecka lub odkadania jego poczcia.

 • Metody NPR s oparte na procesach biologicznych zachodzcych w ciele kobiety.

  Wspczenie stosuje si metody uznane i firmowane przez wiatow Organizacj Zdrowia (WHO).

 • Wiedz o czasie wystpowania dni podnych mona wykorzysta w dwojaki sposb:

 • Metody Naturalnego Planowania Rodziny, s nazywane ekologicznymi, poniewa sprzyjaj zdrowiu kobiety.

  Mona planowa rodzin bez stosowania jakichkolwiek rodkw zaburzajcych naturalne procesy biologiczne.

  Synonimy naturalnego planowania rodziny (NPR):

  metody rozpoznawania podnoci

  naturalne planowanie pocz

  naturalna regulacja pocz

  etyczna regulacja pocz

  odpowiedzialne rodzicielstwo

 • NPR czy antykoncepcja?www.embrion.pl/npr/www.npr.pl/

 • Zawodno Pearl-Index (PI) Wskanik opracowany przez Raymonda Pearla w 1932r., okrelajcy skuteczno metod antykoncepcyjnych. Podaje liczb zapodnie w cigu roku na 100 badanych kobiet. Im wskanik jest niszy tym metoda jest skuteczniejsza.

  Spirala jest rodkiem wczesnoporonnym, uniemoliwiajcym zagniedenie si ju zapodnionej komrki jajowej.

  Coitus interruptus(stosunek przerywany, uwaanie)22 -25Prezerwatywa3Bona pochwowa + rodek plemnikobjczy4Spirala3,5Spirala z dodatkiem miedzi1,6Tabletki dopochwowe7Kremy dopochwowe8Pianka5-7,6Piguka 0,2-0,8Minipiguka0,9-3,1Sterylizacja operacyjna3-10 na 1000 wysterylizowanych kobiet

 • Dorosy zdrowy mczyzna jest w zasadzie stale podny Podno kobiety jest okresowa

  Biologia podnoci ludzkiej

 • Dziaanie hormonw

 • Komrki rozrodczePlemniki powstaj w jdrach mczyzny. S tak mae, e potrzeba by ich ok. 2500 aby utworzy widoczny punkt. W obecnoci luzu typowego dla okresu podnoci mog y od 3-5 dni i potrafi przeby drog z pochwy przez macic do jajowodw w cigu 1,5 godziny. Gdy plemniki zbliaj si do komrki jajowej poruszaj si szybciej i otaczaj j. Plemnik, ktry przeniknie do jej wntrza zapadnia j, a otoczka komrki staje si nieprzenikliwa dla nastpnych.

  Komrka jajowa powstaje i dojrzewa w jajniku. Gdy osignie swoj dojrzao, pcherzyk w ktrym si znajduje pka i zostaje zassana do jajowodu (lutropina LH). Jajeczko jest okrg komrk o rednicy 1/5 mm i yje po owulacji ok.12 godzin. Jeeli w tym czasie nie spotka si z plemnikiem i nie zostanie zapodniona, zanika a w dwa tygodnie pniej wystpuje miesiczka. Dodatkowe jajeczkowanie nie wystpuje. Nawet w najduszym cyklu jest jedno jajeczkowanie. Moe si zdarzy, e rwnoczenie dojrzewaj i wydostaj si z jajnika dwie komrki jajowe, ale wystpuje to zawsze w tym samym czasie.

 • Za pocztek cyklu miesiczkowego przyjmuje si pierwszy dzie miesiczki, za koniec ostatni dzie przed nastpn miesiczk.Kulminacyjnym punktem cyklu jest jajeczkowanie (owulacja), to znaczy uwolnienie z jajnika dojrzaej komrki jajowej, gotowej do zapodnienia.

  Moment jajeczkowania dzieli cykl na faz dojrzewania komrki jajowej i faz ciaka tego.

 • Utrzymywanie si podwyszonej temperatury ciaa wiadczy o utworzeniu si ciaka tego w jajniku i o dziaaniu wytwarzanego przez nie progesteronu.

 • 283124miesiczkadzie niepodnydzie podnyowulacjaW dugim cyklu faza dojrzewania komrki jajowej jest wyduona, a w zdarzajcych si krtkich cyklach krtka, natomiast dugo fazy ciaka tego jest staa i wynosi rednio 12-16 dni.

 • ZapodnieniePrzez poczenie si komrki jajowej i plemnika powstaje cakowicie nowa komrka (zygota), w ktrej poowa chromosomw pochodzi od ojca, a poowa od matki i ktra jest ju czowiekiem. W nowo powstaej komrce znajduje si caa informacja genetyczna dla rozwijajcego si czowieka, ktry od pocztku jest niepowtarzaln indywidualnoci.www.mamazone.pl

 • Naturalne metody rozpoznawania podnoci...http://embrion.pl/npr/...oparte s na naukowych badaniach medycyny.www.iner.pl

 • Naturalne Planowania Rodziny umoliwia naturalne wspycie seksualne (czego pragnie kade maestwo) i jednoczenie odpowiedzialne przekazywanie ycia.

 • Metody naturalne opieraj si na znajomoci nastpujcych faktw:

 • Efektywno metod naturalnego planowania rodziny zaley od:

 • Najczstsze przyczyny zawodnoci metod NPR:

  Nieprawidowy instrukta, bd jego niezrozumienie

  Bdne obserwacje w pierwszej fazie cyklu

  Kalendarzykowe podejcie do metod NPR zamiast stosowania konkretnej metody, opieranie si jedynie na znajomoci poprzednich cykli

  Brak konsultacji cykli z instruktorem na pocztku nauki

  Pobiena znajomo metod NPR

  Moliwo przeoczenia pojawienia si luzu po porodzie czyli powrotu podnoci

  Nauka metod NPR na oko

  Nieumiejtno odrnienia wydzieliny chorobowej od fizjologicznej

  Brak zapisu objaww

 • ZALETY NPR DLA WIZI MAESKIEJ

 • Metody NPR

  Metody jednoobjawowemetoda termiczna cisametoda owulacji Bilingsa

  Metody wieloobjawowemetoda termiczna poszerzonametoda objawowo termiczna

 • Metoda termiczna polega na rejestrowaniu porannej temperatury ciaa kobiety i rysowaniu wykresu. Do wyznaczania okresu podnoci wykorzystuje si fakt, e w okolicy owulacji temperatura nieco si podnosi i pozostaje wysza do koca cyklu. W cigu caego cyklu mona wyrni dwie fazy temperatury: niszej, przed owulacj i wyszej po owulacji. Przy stosowaniu wycznie metody termicznej czas niepodnoci poowulacyjnej rozpoczyna si wieczorem 4 dnia wyszej temperatury znalezionej wedug obowizujcych zasad.

 • Metoda Billingsa polega na obserwacji cech luzu wydzielanego przez szyjk macicy. Twrca metody dr John Billings zauway, e luz jest zwykle gsty i lepki, za przed owulacj staje si przezroczysty, liski i rozcigliwy.W metodzie Billingsa, zaobserwowanie pojawienia si luzu jest znakiem rozpoczynajcego si czasu podnoci. Ostatni dzie z obecnoci luzu liskiego, przejrzystego jest tzw. dniem szczytu. Jest to dzie najwikszej podnoci (informacja bardzo istotna dla maestw majcych problemy z uzyskaniem poczcia). W obrbie okresu podnego znajduj si take 3 dni po dniu szczytu.

 • Metoda objawowo-termiczna jest poczeniem metody termicznej i metody luzu szyjkowego. Obserwuje si temperatur jak i objaw luzu. Jest to obecnie najbardziej skuteczny sposb odczytywania przebiegu cyklu.www.iner.pl/www.embrion.pl/npr/www.pro-life.plwww.mamazone.pl

 • NPRNaturalne planowanie rodziny jest metod wymagajc uczenia si, a wykluczajc jakkolwiek ingerencj w naturaln podno czowieka.

 • NPRWARTO

 • CYKLE NIEREGULARNE

  OKRES PO PORODZIE PRZY NIEPENYM KARMIENIUDZIECKA PIERSI

  OKRES PO PORODZIE PRZY PENYM KARMIENIU DZIECKA PIERSI

  W OKRESIE PRZEJCIOWYM (PREMENOPAUZY)

  PO ODSTAWIENIU PIGUKI HORMONALNEJ

  PO USUNICIU SPIRALI WEWNTRZMACICZNEJREGUY POSTPOWANIA W PRZYPADKU METODY OBJAWOWO-TERMICZNEJ ZOSTAY WYZNACZONE I S PEWNE TAKE W NASTPUJCYCH PRZYPADKACH:

 • Literatura

  Biblia Tysiclecia, Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Pozna Warszawa 1990. Jan Pawe II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrzecijaskiej w wiecie wspczesnym Familiaris Consortio, w: Adhortacje Ojca witego Jana Pawa II, t. I, Krakw 1996.Jan Pawe II, Encyklika Evangelium vitae, w: Encykliki Ojca witego Jana Pawa II, t. II, Krakw 1996.Katechizm Kocioa Katolickiego, Pozna 1994.Pawe VI, Encyklika Humane Vitae, w: Encykliki, Warszawa 1981.Sobr Watykaski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspczesnym Gaudium et Spes, Watykan 1965. www.embrion.plwww.iner.plwww.mamazone.plwww.npr.plwww.pro-life.pl

 • Informacje na temat NPR mona uzyska w:Duszpasterstwo RodzinDiecezji Pockiej

  www.duszpasterski.pl

  ul. Tumska 3, 09-402 Pocktel.: (0-24) 262-85-99e-mail: [email protected] Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA

  www.cpp-metanoia.com

  ul. Kobyliskiego 21a, 09-400 Pocktel.: (24) 268-66-81e-mail: [email protected]

  *