NAVODILA ZA VREDNOTENJE (GIMNAZIJA) ?· NAVODILA ZA VREDNOTENJE (GIMNAZIJA) SPLOŠNA NAVODILA Popravljalne…

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • NAVODILA ZA VREDNOTENJE (GIMNAZIJA)

  SPLONA NAVODILA

  Popravljalne znake piemo na desno stran odgovora in nikoli ez odgovor dijaka.

  V testno polo ne dopisujemo pravilnih odgovorov.

  e zaradi neitljivosti ne moremo ugotoviti pravilnosti oziroma nepravilnosti odgovora, odgovor

  ovrednotimo z 0 tokami.

  Pravopisnih napak v odgovorih ne popravljamo. Priznamo tudi zapis, iz katerega lahko razberemo

  vsebinsko pravilen odgovor (toleranca ene rke).

  Ker pri vpraanjih odprtega tipa ne morejo biti navedene vse mone variante odgovorov dijakov, je v

  teh primerih potrebno s pomojo navodil za vrednotenje presoditi, ali je odgovor dijaka, eprav ni

  zapisan z istimi besedami, strokovno sprejemljiv in odgovarja zahtevam naloge.

  V navodilih za vrednotenje smo s podpijem loili razline mone pravilne odgovore.

  1)

  a)

  Slika 1: Joseph Joffre, Francija -------------------------------------------------------------------1 toka

  Slika 2: Paul von Hindenburg, Nemko cesarstvo -------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  b)

  Citat 1 Slika 2; Hindenburg---------------------------------------------------------------------1 toka

  Citat 2 Slika 1; Joffre------------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  c) Vrhovni poveljnik francoske vojske (Joseph Joffre) je verjel to, da je napadalna strategija

  uinkoviteja od obrambne, kar je pripeljalo do tega, da sta se obe vojskujoi se strani vkopali na

  bojiu pri reki Marni in zaeli s pozicijskim vojskovanjem;

  Ker je tudi vrhovni poveljnik francoske vojske verjel v napadalno strategijo, je Francozom pri Marni

  uspelo uniiti nemki vojaki nart; ustaviti hitro napredovanje nemke vojske.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 toki

 • 2)

  a) Z najemanjem posojil pri prebivalcih (vojne obveznice in vojna posojila); z najemanjem posojil pri

  ZDA; s rpanjem lastnih rezerv; z racioniranjem preskrbe

  Za vsako navedbo -----------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  b) Izolacija; pomanjkanje ivil; pomanjkanje zdravil; lakota; nevarnost politinih nemirov; upad

  koliine domaega proizvoda; racionirana preskrba; pomanjkanje moke delovne sile

  Za navedbo tirih teav ---------------------------------------------------------------------------------- 2 toki

  Za navedbo treh ali dveh teav ------------------------------------------------------------------------ 1 toka

  Za navedbo ene teave ---------------------------------------------------------------------------------- 0 tok

  c) Zima repe se nanaa na posledice katastrofalne letine 1916 v Nemiji oziroma na edini ive, ki

  je bil tedaj Nemcem na voljo. ---------------------------------------------------------------------------1 toka

  Ker je drava zaradi pomanjkanja skuala uvesti nadzor nad prodajo in cenami ivil, se je razbohotil

  rni trg, na katerem so se preskrbeli s hrano tisti, ki so imeli denar ali pa zveze na podeelju, ostali so

  stradali. -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  d)

  Po vojni so drave z uvajanjem novih davkov finanna bremena vojne preloile na prebivalce,

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  kar je na karikaturi prikazano v podobi dolgega suhega fanta, ki predstavlja ljudstvo, ki je po strmih

  stopnicah prisiljen nositi breme vojnih davkov. --------------------------------------------------- 1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  3)

  a) Pomanjkanje svetlobe; dolgoasje; statino vojskovanje

  Za vsako navedbo ------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  b) Zaradi nedejavnosti in stalnega priakovanja napada, nenehne gronje s smrtjo je bilo veliko

  vojakov duevno nestabilnih .

 • Upotevajo se smiselno pravilni odgovori s pojasnilom.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 toka

  c) Rovovsko stopalo vojak dobi, ko dolgo stoji v blatu ali zaradi ozeblin, noga mu zane gniti in mu

  jo morajo odrezati. --------------------------------------------------------------------------------------- 1 toka

  4)

  a) Rovovska mrzlica; panska gripa; tifus; infekcije ran

  Navedba dveh zdravstvenih teav --------------------------------------------------------------------- 1 toka

  b) Cepivo proti tetanusu; cepivo proti tifusu; anestetiki; transfuzija krvi (s postopki shranjevanja in

  hlajenja krvi); plastina kirurgija (za rekonstrukcije obraza)

  Navedba dveh novosti ------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  c) Lazareti ----------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  5)

  a)

  Odziv na atentat: Veina politikov/strank je atentat obsodila; v Ljubljani je bil prirejen alni shod;

  izdana je bila broura Zloin v Sarajevu; proti srbska usmeritev -----------------------------1 toka

  Odziv na avstrijski ultimat: Z izjemo nekaterih politikov SLS politine stranke/klerikalne stranke vojni

  nasprotujejo.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  b) Kraljevina Srbija ni pristajala na aneksijo BiH; Kraljevina Srbija je ozemlje BiH videla znotraj Velike

  Srbije; Franc Ferdinand se je zavzemal za uvedbo trializma, kar bi reilo junoslovansko vpraanje v

  Avstro-Ogrski in s tem zmanjalo monosti Srbije postati junoslovanski Piemont; atentator je Srb;

  atentator je lan Mlade Bosne

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  c) Za vojno sposobni moki med 21 in 42 letom. ---------------------------------------------------1 toka

  d) Na balkanski fronti/srbski fronti, na vzhodni fronti/v Galiciji in na soki fronti.

 • Za pravilno navedbo treh boji -------------------------------------------------------------------2 toki

  Za pravilno navedbo dveh boji ------------------------------------------------------------------1 toka

  e) Slovenski polki so tisti, v katerih so veinoma sluili Slovenci. ----------------------------1 toka

  Jezik poveljevanja je bil nemki.-------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  6)

  a) irjenje v Sredozemlju, na Balkanu, v Afriki in na svoji severozahodni meji.

  Za navedbo tirih smeri -----------------------------------------------------------------------------------2 toki

  Za navedbo treh ali dveh smeri -------------------------------------------------------------------------1 toka

  Za navedbo ene smeri -------------------------------------------------------------------------------------0 tok

  b)

  Na strani antante, -----------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  kljub lanstvu v trozvezi, se je bila Italija pripravljena prikljuiti tisti strani, ki bi ji ponudila ve

  ozemelj. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  c) (Zavzetje Trsta in) prodor v Ljubljansko kotlino. ------------------------------------------------1 toka

  d) Obramba z opiranjem na vzpetine, ki varujejo pomembne vhode in izhode skozi Vipavsko dolino

  do Ljubljane. ------------------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  e) Rapalska pogodba -------------------------------------------------------------------------------------1 toka

  f) B; D; E; I

  Za tiri pravilne odgovore ------------------------------------------------------------------------------ 2 toki

  Za tri pravilne odgovore -------------------------------------------------------------------------------- 1 toka

  7)

  a) Prvo besedilo: Krfska deklaracija ----------------------------------------------------------------- 1 toka

 • Drugo besedilo: Majnika deklaracija --------------------------------------------------------------- 1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  b) Zdruevanje junih Slovanov ---------------------------------------------------------------------- 1 toka

  c) V prvem besedilu naj bi se zdruili vsi juni Slovani pod politinim vodstvom srbske vladarske

  druine, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 toka

  medtem ko drugo besedilo govori o avtonomiji junih Slovanov znotraj Avstro-Ogrske. 1 toka

  (Skupaj 2 toki.)

  d) V letu 1917 se pojavi splona navelianost vojne, ki se na bojiih odraa v uporih vojakov;

  novembra leta 1916 je Avstro-Ogrska dobila novega vladarja Karla, ki je skual dosei mir in

  preurediti monarhijo; ker se e sluti poraz Avstro-Ogrske, nastajajo narti za povojni as

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 toka

  8)

  a) Februarska revolucija ---------------------------------------------------------------------------------1 toka

  Zahteve: odprava lakote; odprava carjevega samodrtva in konec vojne

  Za navedene vse tri zahteve ------------