Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  1/77

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  2/77

  lqliaCebraneea Elene azituMarianaicqlae Constenfinornellegu

  SETH6E.Irr{oaded$Stcf5oNP PRPGATM PNTRLITESTARPAATTSNLATeste de evaluare. LTMBAgl LTTERATURA OMAN. MATEMATIGA. $TilNTE ALE NATUR|T

  CLASA r\2-A

  EEITI'RAEIANA

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  3/77

  Tehnoredactareomputerizati:Editura DianaRedactor:DianaNeacauTehnoredactocMarinaZamfirCorecturd: utoarele

  Penfuomenzii nformagidresag-vda:Editura DIANA@Dfuzare:_ fiteg ,.Q, 0,.p. ,Gh. ,Argeerel.lFax:0248D53A70,obit:74240 0507 8122 0107 9208 38e-mail:[email protected]@DITUMIAM- itestirsBN 973-88002-4-2974-973-880024-3

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  4/77

  $FfosddyEtet3o

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  5/77

  Citegte extul, apoi rezolvdsarcinilepropuse:,Copiii aceia, aia cum i-a ldscttDumnezeunumai cu biata lolmamd, qiJiiceaude cqp: unul se tAra pejos, alnl se dddeapestecqp,iar altul se cobora-n pul c.l sd caute cuiburi de trabie, se urca-ncopaci ori pe vd{ul casei, casd adunemieredeprin trestii. Diqvolii deei se hdrjonequprin garduri cu cAinii vecinilor, trdgeau pisicile decoadd ca sd miorldie, furau oudle deprin cuibarele gdinilor, sfdsiaucdmclti i cear$afuri, a sd-$iacd coaddde zmeu. dte i cdtenu maifdceau, incdt bdgaserdspaimd-nsqt, sd le vind bielilor oameni sd-Si alumea-ncqp$ nu alt(tIar Dumnezeu edea-n caunul ui qi rddeade-i tremura barba."(IoanSlavici, ,Spaimameilof')

  l. a) Formuleazi ideeaprincipalda fragmentului ranscris.b) Scrie o intrebare eferitoare a fapteleprczentaten text.c) Gdsetteun titlu potrivit fiagmentului.

  l. inlocuiegte xpresiile rmltoarecu verbepotrivite:,jgi ftceaude cap",,bbgaseripaima",,a-qiua umea-n ap"-3. Identificd verbele dintrecoqdd, colinda, vind, bctrbd,4, SelecteazArei dintre verbele dentificate la exerciliul anteriorgialcbtuiegte u fiecare ceteo propozilre.

  cuvintele enumerateise tAra, moard,miorld.iturd,bdgas rd.

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  6/77

  E Gasegteerbecu sensopuspentruurmdtoareleerbe:coborasd aduaesAcauterddea6. Scriecuvinte cu sensasemanatorenhucuvintele:sehdrjoneaucopacipusfi5iauspalma7. Subliniaziverbeledin ultimul alineat$i trece-lea timpulviitor,respectend ersoaraEinumirul, Transcrienouaform6.

  L a) Transformi cuvdntul,,hotdrAre"n verb.b) Desparten silabeverbul fomat.c) Fonnuleazdun enunl cu acestverb la persoana , numdrulplural, impulviitor.

  9. Analizeaz6,,urca,aduna. in tabel,umAtoareleverte: se hdrjoneau,cauli, yoiVerbul Persoana Numirul Timpul

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  7/77

  96a,oendoq'v*tzzt'-"\C4ificati\Item --_'.- S B FBI1 I cerintadin 3 2 cerintedir 3 3 cedntedir 312 I verb 2 vetbe 3 verbeI3 2-l din5 4din5 5din514 l din J 2 din3 3din3r 2din4 3din4 4din416 2-3din 5 4din5 fdrnSI'7 I din3 2 din3 3din3I8 ld in3 3din3I9 2 d111 3 din 4 4din4

  Citesteuatenlieextul:,,I/enise oamnape qlei.Cosuletulcu struguri, impodobitcu arce din vii, Iumina ncdperea.Strusuri de culoareq diminelilor blondeSi de culoareaemiezelorbdlane, de culoqrea noplilor dlbastre, iluminqte de somnul lunii, seingrdmddeau edeStepfindcoana zilelor ti noplilor trecute.Ddnul mdnca poama iute. in fat'uria lui sdmburi ti coii nuexistqu: numai scheletelereni ale ciorchinelor inldcrimate. OlguJa

  arunc.r cojilele futlunos, ca ni;te insulte faffuriei, preocupdtii demiscare.maimult. Monice desprindeaboaba, o dezbrdcade cojild isrdegeteleaqezau ojila infarfurie. "(dupi Ionel Teodoreanu ,,Hotarulnestatomic"). ' :'1.a) lmpane lexrul ln ragmente logtce.b) Care sunt numelepersonajelorcare apax n text?c) Formuleazd deeaprincipalda ultimului fragment.

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  8/77

  l. AlcAtuieqteropozilii u nfelesurileuvantului,vii,,.

  3. Selecteaza in text trei expresii deosebiteqi formuleazdpropozilii cu ele.

  4. Scrieatmezeamurg

  formade a numbrulopuspentrusubstantivele:farfruiealeicoji -5. Precizeazb,elttl, numdrulqi genulsubstantivelor ubliniate.

  6. Transformi wmAtoareleverbe n substantive:alegease ngrdmAdeaux$tau -rntraseapropia-7. Indicd funclia in propozilie (subiectsauparte secundarb)substantivelorubliniate.Monicadezbrdca94 4 de cojilE.

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  9/77

  Preocupata e migcare,Olguta axuncaurhrnoscojile.Strugurii aveauculoareanootilor albastre.

  E. Alege forma corectda substantivelordin urmdtorul enun{:impdratul / impdratul / imp6ratu aveao fice I fiic6,/ fiiici 9i trei fi/f i i i f i i care criau oezi poezii poiezii.9. Redacteaziun text format din cinci-qaseenuntud avand ca temiculesul strugurilor. Foloseqtecdt mai multe substantivecomuneSipropriipe careapoi e subliniezi.

  n6o'ze.ndp eo,teztaze-"-qa[fica ti\Item \='- s B FBI I 1din3 2din3 3din3t2 1din3 3din3I3 1DroDozitie 2 propozitii 3 propozitiit4 3din5 4din5 5din5t f 2 din 4 substantive 3 din 4 substantive 4 din 4 substantiveI6 3 verbe 4 ve$e 5 verbel'l 1din3 2din3I8 2dtt4 3din4 4din4I9 textpa4ial,greselide ortografie text inte$al, micisre$elide exDrimare rezolvare orecta

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  10/77

  Cite$te u atentie exh.rl:,,In caietul alb, sub exerciliul nerezolyqt, iwdldtorul scrise cucetneald roSieo notd subliricd, lunguiald ;i asculitd9a un irav fiticelde arpagic.Era unpatru.Fetila se cufundd in visare. Se vedeacu stropitoarea in mdnd,ud6nd notele mici care sepreJdceau ntr-o minunatd recoltd de opt,noud, ece...Trezindu-sedin vis,fetila se posomori: nota cea micd era maisfrijitd $i maipirpirie. Lacrimi grele Siroird din ochii ei."(dup6Mircea Sentimbrearu, ,A,pe entu note chioaxe,.)

  t Continui povestireacu cil1ci-taseemrnturicare s6 cuprindi sfaturipecare le dai fetilei pentruca noteleei sAcreascAu advdrat.

  l. Subliniazn djectivele in primulalineatal textului.a Prec'ueazaumdrul igenul ubstanrivelorial adjecrivelorarele determina.lacrimigele -obraz uminos -fir plryind-

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  11/77

  ochi umezidealuri uginitenotdpirpirie-4. Scrie forma de feminin la numErul singular apoi la numArulplurala adjectivelor:pustiuplutitorpitoresc

  . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . ;

  5. Gise$teadjective orespunzdtoaxexpresiilor:om de seamd om la

  6. Realizeazi acorduladjectivelordinhe panntezecu substa.ntivelepecare e determina:Treceaprin codri (rustiu), pdn munti (albe)cu fruntea(ninse)9i,c6nd risdrea dintre stanci(bdtrdn) una (palizi), atunci sevedeaunnor (uda$e)atamatde cer.

  7. a) Transforrnb n adjective substantivele:stropitoare, recoltd,lacrimi.b) Transforman adjecrive erbelei visa,.1 orbi,a prelace.c) Trarrsformi in verbeadjectivele:asculit,qlb, mic.

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  12/77

  ?6ozo*do weztaaoY-elificatitItn \\ S B FBI1 text pa{ial" greFli deortogmfie text ategral,cumici greqelideexpftnaretezolvalecorectai

  12 5-6 dtl'] 7 dlr:'7I3 cel Dutil 3 celoutin5 6din614 I OrnJ 2 d1i\ 3D 1din3 2 dm3 3din316 3-4din 6 5din6 6din611 I cermt[ 2 cerinte I cerinte

  Cite$tecu atenfie exh.rl:,,VacanldNqe qi lca, un bdiot $i ofetild de-o yArstdcu yoi, fi-qu gdsit dejoacd tocmqipe asfaltul unei strdzi mArgina$e.Au desenat cu cretd coloratd ,,Scoala" Si ,,clasele" pe caretrebuiasd e ,.treqcd" iecareSiSi-auncepulocul.- Fugi, Ica, o matind...Furali de ocul jocalui ou uitat cd ;i aici, pe o stradd mqi pulin

  circalqtd, sepot ivi automobile.Din ziua aceea, ca SiNaepdrdsird pentru totdequna ocal acelclde joacd, mutdndu-se n parcul din spatele blocurilor. Desenul dinE]@

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  13/77

  stradd a rdmqsqrd copii.pAndcdndploqia l-q ;ters. Oameniise uitaula el, bucuroSi cd in catlier toli copiii se joqcd in locuri specialamenajqteentruei".flrimie Strdutr,,gotronul{bri copii')l. Precizeazdautorul, timpul Si spatiul, precum gi personajeletextului.

  -. tmpane texrul ln tngnrenle logtce.

  3. Formuleazi deile principaleale fragmentelor ub formd depropozifiienunfative.4. Subliniazdronumeleersonalein text.E. Completeazd spaliulpronumeluipersonal.cheam6-_ (peel)

  dnruiegte- (lui)rdspunde- (mie)l6udi4i-_ (penoi)

  liber cu forma corespunzetoareacaut-_ (peea)afla1i _ (peele)citeqte-_ (Iie)

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  14/77

  6. a) Coloreazi casetacorespunzdtoareropoziliei in carecuvdrrtul,,ei"estepronume. Ei, qi cinesuntcopiiiaceia?n S-audescurcat i dedataaceastab) incercuiegteispunsulcorect.Pronumele,voi"din propoziliademai os are unc1ie e:a) subiectb) partesecundard epropozilie.,, $i plecaJi oi cu zembetul e fata "c) Formuleazd cate o propozilie in care pronumele personal,dansul" sd aibA functia sintacticAde subiect gi de parte secundaradepropozilie.

  7. Irl::giteaz ti ce s-a intamplat din momentul in care bdiatul astrigat-ope fetili 9iprezint6acestucru in trei enunturi.

  ASarpnvdz cozpza,tz--\Qqlificati IItem -\- s B FBI I 2 cerinte 3 cerinte 4 ce ntet2 I ftagnent 2 ftagrente 3 liasme eI3 I idee 2 idei 3 idei2din5 J-4 otn ) f (1 ln)I5 4 dir\'l 5-6din7 to ln lI6 l din 3 2din3 3din3t'7 ld i r3 3din3

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  15/77

  Citeqtecu atentie extul:,,intr-o pddure, nu departe de casa pddurarului, cre$tea unbrddul.O colofandrdutdcioasdse agezd e vdtful brddulului Si incepu sdse legene e el.- Te rog, nu te mai legdna o rugd brddulul. Ai sd-mi rupi v6rful- Dar la ce-li trebuie ie vdrf Oricumte vor tdia deAnul Nou.- Dar sunt pe locul acesta de un an $i nimmi nu m-q atins,indrdzni brddulul sd-Siacd curaj.In a doudsprezeceaund a anului cdzumultd zdpadd.Era prima iamd a brddulului...Dar iatd cd sosi i ziuq de treizeci$i unu decembrie.Pe Ia ora cinci dupd-amiazd, sosirii copiii pddurarului Si-ltmpodobird cu globulele $i rtre de beteald.Abia atunci iqi veni in frebrddulul.- De ecum incolo, acesta t,afi bradul nostru de Anul Nou, zisebdiatul cdtre sorasa. " (dupdS.V:Mihalcov, Fr5du ul")t. RAspundea inhebAxi:

  a) Unde sepetece lntAmplarea rezentatd?

  b) Din ce cauzberasperiatbriduFl?

  c) Cecredelice e-a spusbrddululcopiilordupi ceqi-a evenit?

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  16/77

  2, Transformdn povestire ialoguldintrebrddu$icolofana..

  9. Subliniazdnumeraleledin text.4, Bareazd umeralelecrisencorect.

  clnsprezecenoueoprsprezecepamrsprezeceqapte eci

  cincisprezecenoaoptsprezecepaisprezece$aptezecl

  5. Scrie n casete e esteca partede vorbirecuvantul J1ou6.,nfiecare ropozitiedata.a) Iepuragulqi luaseo haindnou6,de amib) n gutuiulmicqiqui,Au crescut ouagufui.c) Luminanou5dezbricaumbrele opacilor.d) Ne cerea oui in fiecaxe eax6ateo poveste.e) Eraunoui, care decaxemai strilucitori.

  fi1a'rat de'cary

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  17/77

  Cite$tecu atenlietextul penhu a rezolvasarcinilepropuse..Cocostdrcul s-a scalat ca noaptea n cap. A iitrai in baltd. pepicioarele lungi, subliri ca nisteWer4 trupul lui se eagdndagale.Deodatdse opreqte;tncordeazdgAtul $i privette, pe lrunza unuinufir o brosculdse bucurd Si ea fu frumuselea Si rdcoareadiminetii.Cdnd -a vazut,biata brosruld a incremenit. iSiaSteapta fi)rSinl.Dqr cocostdrcule mdrinimosdimineato.Ridicdpiciorul, opdseStedispreluitor $i trece ,ndrel mai departe.Iar broscula... (dupEEmil Gdrleanu,,,Mdrinimie")1. a) Denumeqte ersonajele areapar n lecturd.

  b) Expresia ,s-asculatcu noaptea-ncap..sernnificE:D in timpulnoplii3 dis-de-diminealiO in fiecarenoaptec) Gdsette,intrusul"9ibareazb-l:..,**.{ff:*"d) Formuleazi un enuntrcare si constituie incheierea textului,sugeratde cuvintele:reqrnottinld, mullumfue,generozitqte.

 • 8/13/2019 Ne pregatim pentru testare nationala Clasa.4

  18/77

  3. Desparten silabecuvintelepropoziliei:Glasulbrosculeiexprimerecuno$tinta.

  5. Selecteazadintre cuvintele enumerate pe celepredicate; povestite, a destiinuit, va iasuna,- fiinli,vifomila, voi fi, asculti, p6ndn.care pot fimdrturisesc,

  4. Cite$te extul urmetorapoi completeazEabelul:Priveam qi eu. O firlgerarerogie strdbate uminisul. Gheareleseprindde trunchiulutuj mesteacao.iocAnitoareaiocdnestee iospdnd us.Apoiva bece aalt copac

  Predicatul Exprimatprinparteadevorbire Timpul Persoana Numirul

  5. Completeazispatiileliberecupredicatecaresepotrivesc:soaxele< rarba