of 31 /31
NEKOLIKO NAŠAŠĆA NOVACA NA SKUPU U HRVATSKOJ I SLAVONIJI.* XXVI. Našašće rimskih antonlnijana trećega stoljeća u Satnici (kotar Đakovo). Petar Tušek i Karla Ilekić, oruć početkom rujna 1906. neku njivu kod Satnice blizu Đakova, iznenada plugom izbaciše ulomke velike zemljane posude, koja je tamo puna rimskih novaca zakopana bila. Kako se to u takovim zgo- dama obično zbiva, nađeni se je novac u tili čas razgrabio i porazdavao, a ulomci posude većim su se dijelom opet u zemlju zatrpali. Poradi toga nije se dalo usta- noviti, koliko je toga novca od prilike bilo. Govorilo se je о 6—7000 komada, ali je taj broj sigurno pretjerano velik. Petar Tušek, koji je taj broj spominjao, pokupio je svega jedno 400 komada, a predao ih je inžiniru g R. Ž. Franjetiću iz Đakova, koji se je u taj par u uredovnu poslu u Satnici nalazio. Da nije njega bilo, valjda bi se i ti novci bili raspršili na sto strana, pa se možda ne bi nikada ni doznalo, da se je u Satnici našla veća skupina zakopanih rimskih novaca. G. Franjetić sasma je korektno predao Tušekove novce kr. kotarskoj oblasti u Đakovu, od koje ih je preuzeo veliki župan virovitičke županije g. Antun pi. Mi- halo vich. Ali sada se dogodilo, što se ne bi bilo smjelo dogoditi. Postoje pro- pisi, da se о svim ovakovim nahođajima ima obavijestiti kr. zemaljska vlada, kako bi se ti nahođaji mogli nabaviti za narodni muzej, koji je zemaljski zavod kraljevine Hrvatske i Slavonije. Županijska oblast u Osijeku takove prijave nije učinila, nego je Tušekove novce pridržala za neki skroz suvišan županijski muzej u Osijeku, koji bi se imao tek osnovati, a kojemu je na taj način jedna župa- nijska oblast posve neispravno i mimo postojećih naredbenih propisa dala pred- nost pred zemaljskim zavodom, koji bi barem od zemaljskih oblasti imao uvijek i u svakom slučaju očekivati, da će ga se susretati najvećom simpatijom. Petar Tušek izjavio je pred muzejskim ravnateljstvom, kojemu je sam svojom pobudom 4. studenoga 1906. pristupio, da je svoje novce, za koje od oblasti nije dobio nikakove odštete, bio namijenio narodnomu muzeju u Zagrebu i da je to, kada ih je predavao naročito naglasio. Uza sve to uprava narodnoga * I—IV u Vjesniku n. s I str. 96—119; V - V I I V (2 dodatak), XVI—XVII u Vjesniku n. s. u Vjesniku n. s. II str. 42—103; V (1. doda- VI str. 167 184; V (3. dodatak), XVIII—XXV tak), VIII-XI u Vjesniku n s. IV str. 81— u Vjesniku n. s. VIII str. 176—192 155; XII—XV u Vjesniku n. s. V str. 235 243;

NEKOLIKO NAŠAŠĆA NOVACA NA SKUPU U … · Brunšmid Nekoliko našašća novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 211 muzeja, te je novce, koji bi se imali smatrati njezinim vlasništvom,

Embed Size (px)

Text of NEKOLIKO NAŠAŠĆA NOVACA NA SKUPU U … · Brunšmid Nekoliko našašća novaca na skupu u...

 • NEKOLIKO NAAA NOVACA NA SKUPU U HRVATSKOJ I SLAVONIJI.*

  XXVI. Naae rimskih antonlnijana treega stoljea u Satnici (kotar akovo).

  Petar Tuek i Karla Ileki, oru poetkom rujna 1906. neku njivu kod Satnice blizu akova, iznenada plugom izbacie ulomke velike zemljane posude, koja je tamo puna rimskih novaca zakopana bila. Kako se to u takovim zgodama obino zbiva, naeni se je novac u tili as razgrabio i porazdavao, a ulomci posude veim su se dijelom opet u zemlju zatrpali. Poradi toga nije se dalo ustanoviti, koliko je toga novca od prilike bilo. Govorilo se je 67000 komada, ali je taj broj sigurno pretjerano velik. Petar Tuek, koji je taj broj spominjao, pokupio je svega jedno 400 komada, a predao ih je ininiru g R. . Franjetiu iz akova, koji se je u taj par u uredovnu poslu u Satnici nalazio. Da nije njega bilo, valjda bi se i ti novci bili rasprili na sto strana, pa se moda ne bi nikada ni doznalo, da se je u Satnici nala vea skupina zakopanih rimskih novaca. G. Franjeti sasma je korektno predao Tuekove novce kr. kotarskoj oblasti u akovu, od koje ih je preuzeo veliki upan virovitike upanije g. Antun pi. Mihalo vich. Ali sada se dogodilo, to se ne bi bilo smjelo dogoditi. Postoje propisi, da se svim ovakovim nahoajima ima obavijestiti kr. zemaljska vlada, kako bi se ti nahoaji mogli nabaviti za narodni muzej, koji je zemaljski zavod kraljevine Hrvatske i Slavonije. upanijska oblast u Osijeku takove prijave nije uinila, nego je Tuekove novce pridrala za neki skroz suvian upanijski muzej u Osijeku, koji bi se imao tek osnovati, a kojemu je na taj nain jedna upanijska oblast posve neispravno i mimo postojeih naredbenih propisa dala prednost pred zemaljskim zavodom, koji bi barem od zemaljskih oblasti imao uvijek i u svakom sluaju oekivati, da e ga se susretati najveom simpatijom. Petar Tuek izjavio je pred muzejskim ravnateljstvom, kojemu je sam svojom pobudom 4. studenoga 1906. pristupio, da je svoje novce, za koje od oblasti nije dobio nikakove odtete, bio namijenio narodnomu muzeju u Zagrebu i da je to, kada ih je predavao naroito naglasio. Uza sve to uprava narodnoga

  * IIV u Vjesniku n. s I str. 96119; V-VI I V (2 dodatak), XVIXVII u Vjesniku n. s. u Vjesniku n. s. II str. 42103; V (1. doda- VI str. 167 184; V (3. dodatak), XVIIIXXV tak), VIII-XI u Vjesniku n s. IV str. 81 u Vjesniku n. s. VIII str. 176192 155; XIIXV u Vjesniku n. s. V str. 235 243;

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 211

  muzeja, te je novce, koji bi se imali smatrati njezinim vlasnitvom, tek na opetovanu intervenciju kr. zemaljske vlade mogla od kr. upanijske oblasti u Osijeku samo na prouavanje dobiti, dok ih se muzejskom izaslaniku, kada ih je u Osijeku htio viditi, nije ni pokazalo.

  Drugu skupinu novaca iz satnikoga nahoaja dijelom je kupio a dijelom od raznih osoba za narodni muzej podobivao muzejski kustos Dr. V. Hoffiller, kojega je uprava toga zavoda izaslala na lice mjesta. Med tim je novcima sreom bio i jedan rijedi novac protucara Pacatijana, ponajbolji komad od onih, to su se u Satnici nali. Nekoliko, ali veoma malo, satnikih novaca dobio je narodni muzej direktno sa raznih strana i to veim dijelom na dar, pa su mi tako iz toga nahoaja svega stojala na raspolaganje 3 denra (Caracalla i Ela-gabal) i 623 antoninijana od slijedeih careva, carica i carevia rimskih:

  Caracalla (196 211217) Elagabal (218 222) Gordianus III. (238244) Philippus pater (244249) Philippus filius (244249) Pacatianus (249) Decius (249251) Etruscilla, supruga Decijeva Gallus (251-253) Volusianus (251253) Aemilianus (253254) Valerianus (253260)

  2 1

  7 6 1 1 6 3

  1 2

  7 1

  133 Mariniana, supruga Valerijanova 5 Gallienus (253 - 268) Salonina, supruga Gallijenova Saloninus (f 259) Postumus (258267)

  297 I 12

  2

  Po svom je sastavu satniki nahoaj dosta nalian nahoajima iz Gar-ina1 i Podvornice2, ali je nekoliko godina iza njih zakopan bio, a ini se, da je od njih bio i vei. Dok je u garinskom i podvornikom nahoaju broj Valerija-novih novaca znatno vei od broja Gallijenovih (82 spram 30, odnosno 33 spram 15), u satnikom je obratno (133 Valerijana i 297 Gallijena), to ve samo po sebi napuuje na kasnije doba Gallijenova vladanja, kada je njegovih novaca ve vie bilo u prometu, nego to ih je bilo u vrijeme, kada je on bio samo suvladar svoga oca Valerijana. U garinskom su nahoaju bila i dva novca careva Macrijana mlaega i njegova brata Quieta, koji nisu kovani prije g 260., kada su oni u Orijentu carevima proglaeni bili, niti poslije g. 262., kada su ubijeni. Kako se nijedan od novaca ostalih vladara iz toga nahoaja ne da bar nekom sigurnou datirati ni iza g. 259., to je vjerojatno, da je garinski skup nekako oko g. 261. zakopan, kada su se u illyrskim pokrajinama protiv Gallijena bili podigli protucarevi Ingenuus i Regalianus.

  1 Vjesnik n. s IV str. 87 i si. Vjesnik n. s. V str. 235 i si.

 • 12 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  U isto su doba bili zakopani valjda i novci nahoaja podvornikoga, medu kojima su se nala tri konsekracijona novca carevia Salonina, koji su kovani iza njegove smrti (f 259), dok za ostale novce toga nahoaja, od kojega se je mogao prouiti tek razmjerno neznatan dio, nema povoda, da se koji kasnije datira.

  U satnikom su nahoaju novci starijih vladara prije vremena careva Valerijana i Gallijena razmjerno dosta slabo zastupani. Ti novci od neke smjese od srebra i bakra imaju u sebi razmjerno znatno veu koliinu srebra od novaca Valerijanovih i Gallijenovih i lanova njihove obitelji, a jo su slabije kakvoe mnogobrojni Gallijenovi novci satnikoga nahoaja, to su kovani u doba njegove samovlade iza zarobljenja njegova oca Valerijana po perzijskom kralju Saporu (g. 260). Iz toga vremena najjae su zastupani novci iz rimske kovnice.1 Ima tu ne samo komada sa signaturama kovnice iz vremena (do g. 263), kada je u njoj bilo 6 kovnikih oficina (P, S, T, Q, V i VI), kada ih je (iza g. 263) bilo 9 (A, , , , G, S, Z, H i N), nego pojedinih primjeraka (br. 113, 160, 161 i 189) i iz onoga doba, kada se je broj kovnikih oficina rimskih bio podigao na 12 (AN, X, XI i XII). Ova se je potonja emisija poela izdavati sigurno iza g. 265. U Satnici se nije ni naao nijedan novac rimskih 12 oficina sa likovima ivotinja, koje su se pridijelile stanovitim u napisima tih novaca napomenutim boanstvima, koja e emisija spadati u jednu od zadnje dvije godine Gallijenova vladanja (f 268).

  Dok novci kovnica u Tarraku i Lugdunu, koje su dospjele u ruke protucara Postuma i ona u Antiochiji, koja je prolazno takoer bila u tuoj vlasti, ne mogu da poslue za datiranje satnikoga nahoaja, u tu je svrhu od vanosti pojava novaca iz sisake kovnice Tu je kovnicu zasnovao tekar car Gallienus, a poela je raditi negdje oko g 265. Iz nje potjeu od ovdje priopenih novaca br. 119, 173, 175, 176, 177, 190, 191 i 204, od kojih neki imaju kao signaturu ofi-cine biljege 11 | i p | 11 Kako i ovo nekoliko novaca potjee iz zadnjih godina Gallijenova vladanja, a nema niti jednoga komada od njegova nasljednika Clau-dija II., to je posve sigurno, da su se novci satnikoga nahoaja zakopali prije smrti cara Gallijena, a svakako iza g. 265 Neposredni povod tomu zakopavanju biti e valjda vojna careva protiv Gotha g. 267., u kojoj su se vani dogaaji zbili ba u Donjoj Pannoniji, u kojoj Satnica lei. Sam je Gallienus tom prilikom boravio u dananjoj Slavoniji, gdje je bio prikupio jaku vojsku,2 pa je harajue barbare potukao, kada su se iz Epira kroz Illyricum vraali Dunavu. Bilo je dakle u to vrijeme dosta razloga za straljive ljude, da ono gotova novca, to su imali, povjere na uvanje zemlji, koja ga je u naem sluaju vjerno uvala do naih vremena.

  U prouenom dijelu satnikoga nahoaja bili su slijedei novci:

  0 dravnim kovnicama u to doba i njihovim F a m i l i e u W i e n e r N u m . Z e i t s c h r . emisijama sr. 0 V o e t t e r D i e M f l n z e n 32 (1900) i 33 (1901). d e s K a i s e r s G a l l i e n u s u n d s e i n e r 2 Vjesnik n s. IX str 105.

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 213

  Caracalla (196211217) 1 A N T O N I N V S - P I V S AVG BRIT Lovo

  rom ovjenana glava na d. P M T R P XIIII COS III P P Na laici

  na d. stpajca Victoria sa vijencem i palmom. A R : promjer 20 m m ; te. 3-29 gr. Kovan

  g. 211 Cohen Monn. imp. IV 164, 188. 1 kom. 2 ANTONINVS - PIVS AVG Lovorom

  ovjenano poprsje sa plastom na d P 0 N T 1 F T R P VIII COS II Na 1. sje-

  dea Salus hrani iz zdjelice zmiju, koja se obavila oko jednoga rtvenika.

  A R ; promjer 19 m m ; te. 3 1 9 gr. Kovan

  Cohen . . IV i87, 422. 1 kom. Elagabal (218222). 3. I M P C A E S M AVR ANTONINVS AVG

  Lovorom ovjenano poprsje sa plastom na d. SALVS ANTONNI AVG Na d. stojea

  Salus hrani zmiju, to ju dri d. rukom. A R ; 20 mm; te. 3-10 gr. Cohen . . IV 348, 256. i kom.

  Gordianus III. (238244). 4. IMP GORDIANVS PIVS F E L AVG

  Okrunjeno poprs je sa plastom i oklopom na d. AEQV1TAS AVG Na 1. stojea Aequitas

  sa vagom i rogom obilja. A R ; 22 m m ; 4-26 gr. Cohen . . V 24, 25. i kom. 5. Kao br. 4. Okrunjeno poprsje sa oklopom

  na d FORTVNA REDVX Na 1. sjedea For tuna

  sa krmilom i rogom obilja. AR; 23 m m ; 4 7 5 gr. Kovan u Viminaciju. Cohen . . V 31 , 98. i kom. 6. Kao br. 4. L A E T I T A AVG N Na 1. stojea Laetitia

  sa vijencem i sidrom. A R ; 21 m m ; manjka komadi. Cohen . . V 33> 121- 1 . 7 Kao br. 4-MARS PROPVG Na d stupajui Mars sa

  naperenim kopljem i titom. AK; 22 m m ; 4 6 5 gr. Cohen o. c. V 36, 155. 1 kom 8. Kao br. 4 PAX AVGVSTI Na 1. t rea Pax sa ulji-

  nom granicom i ezlom. A R ; 21 m m ; 3 -8i gr . Kovan u Viminaciju. Cohen . . V 39. *79- 1 . 9- Kao br. 4-PROVIDENTIA AVG Na 1. stojea Provi-

  dentia ,uprta ezlo,pokazuje tapom na kruglju, to pred njom lei

  AR; 22 mm; 4-09 gr Cohen o. c. V 54, 2 9 ^ i kom. 10. Kao br. 4. VICTOR A E T E R Na 1. stojea Victoria,

  uprta tit, dri palmu. Pod titom sjedei zarobljenik.

  A R ; 23 m m ; 3'66 gr. Cohen o. c. V 59, 348. i kom. Pliilippus pater (244249) n . IMP M IVL PHILIPPVS AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom i oklopom na d. A E Q V I T A S AVG Na 1. stojea Aequitas

  sa vagom i rogom obilja. AR: 23 m m ; 3 2 0 gr. Coh. . . V 95> 9- r kom 12. IMP PHILIPPVS AVG Kao br. n . F I D E S EXERCITVS etiri bojna znaka,

  od kojih trei ima gore orla sa rairenim krilima. AR; 22 mm; 2*6i gr. Cohen o. c. V 99 , 50. i kom. 13. Kao br. 11. PAX A E T E R N Na 1. stojea Pax sa ulji-

  nom granicom i koso poloenim ezlom. A R ; 22 m m ; 4-39 gr. Coh. . V I04, 103. i kom. 14. Kao br. 12. S A E C V L A R E S AVGG Stup, na kojem

  pie COS I I I I A R ; 22 m m ; 3-96 gr. Kovan g. 248. Cohen o. c. V 114, 193. i kom. 15. Kao br. . SALVS A V G Na d. stojea Salus hrani iz

  zdjelice zmiju, to ju dri d. rukom. AR; 2522 m m ; 4-27 gr. Cohen . V 115, 2 0 9 - 1 kom. 16. Kao br 11. VICTORIA AVGG Na 1. stojea Victoria

  sa vijencem i palmom. A R ; 2322 m m ; 4 0 2 gr. Cohen . V 117, 235- l kom. Philippm filius (244249). 17 M IVL PHILIPPVS CAES Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d PRINCIPI IVVENT Na 1. stojei carevi

  sa krugljom i dugim ezlom ; pred njim sjedei zarobljenik.

  AR; 21 m m ; 3*22 gr. Cohen o. c. V 167, 57. i kom. Pacatianus, protucar u Moesiji i Panno-

  niji (249). 18. I M P T i C L M A R P A C A T I A N V S AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d.

 • 214 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji

  SI. 8. Srebrn novac rimskoga protucara Pa-catijana iz nahoaja u Satnici. Neznato povean.

  FIDE (sic) M'LITVM Na 1. stojea Fides dri svakom rukom po jedan bojni znak; sa svake strane stoji jo po jedan bojni znak.

  AR; 22 mm; 4-33 gr. (Slika 8.) Sravni Cohen . . V 182, 4, na kojem su

  samo dva bojna znaka. 1 kom. ecius (249251). 19. IMP C M Q TRAIANVS DECIVS

  AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom na d. ADVENTVS AVG Na 1. jaei car sa po

  dignutom desnicom i sa ezlom u 1. ruci (na jednom komadu je mjesto ezla iljkom dole okrenuto koplje).

  AR: 23, 22 i 20 mm; 591, 430 i 386 gr. Cohen o c. V 186, 4- 3 kom. 20. Kao br. 19. DACIA Na 1. stojea Dacia sa tapom,

  koji zavruje magarevom glavom. .R; 22 mm: 433 gr. Cohen o. c. V 187, 16. 1 kom. 21. Kao br. 19. GENIVS EXERC ILLVRICIANI Na 1. sto

  jei Genius sa modijem na glavi, zdjelicom i rogom obilja u rukama pred zapaljenim rtvenikom, kraj kojega je zasaen bojni znak.

  AR; 21 mm; 270 gr. Cohen o c. V l9o, 56. 1 kom. 22. IMP TRAIANVS DECIVS AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom i oklopom na d. PIETAS AVGG Na 1. stojea Pietas sa ko

  prenom, die obje ruke A R fourr.; 2220 mm; 2 91 gr Sravni Cohen . V 195. 97. Suvremeni

  falsificat. i kom. Etruscilla, supruga Decijeva. 23. HER ETRVSCILLA AVG Odjeveno po

  prsje sa diadmom, na polumjesecu, na d. PVDICITIA AVG Na 1. stojea Pudicitia

  sa koso poloenim ezlom, d. raskriva svoju koprenu,

  == = = AR; 20, 20, 2320 mm; 3 77, 375 i 3-08 gr. Cohen o. c. V 210, 17. 3 kom. Gallm (251 - 253). 24. IMP C C VIB TREB GALLVS P F

  AVG Okrunjeno poprsje sa plastom i oklopom na d.

  ADVENTVS AVG Na 1 jaei car sa podignutom desnicom i sa ezlom u 1. ruci.

  AR; 21 mm; 3 16 gr. Cohen o. c. V 236, 2. i kom 25. Kao br. 24. Okrunjeno poprsje sa plas

  tom n. d. Pod poprsjem AEQVITAS AVG Na 1. stojea Aequitas

  sa vagom i rogom obilja. Biljeg AR; 21 mm; 353 gr. Kovnica Antiochia Cohen . . V 237, 5 i kom. 26 IMP VIE TREB GALLVS

  AVG Okrunjeno poprsje sa plastom na d. AETERNITAS AVGG Nal. stojea Aeter-

  nitas dri kruglju sa Phoenixom, a 1. podizuje svoju odjeu.

  AR; 21 mm; 371 gr. Cohen o. c. V 238, 13. i kom. 27. Kao br. 26. ANNONA AVGG Na d stojea Annona,

  sa dugim veslom i sa dva klasa u rukama, mee l. nogu na kljun broda.

  AR; 21 mm ; 339 gr. Cohen o. c. V 238, 17. i kom. 28. Kao br. 26. APOLL SALVTARI Na 1. stojei Apollon

  sa lovorovom granicom i lyrom, stojeom na jednom kamenu.

  AR; 21 mm; 2-71 gr Cohen o. c. V 239, 20. 1 kom. 29. Kao br. 24 FELICITAS AVG Na 1. stojea Felicitas

  sa kaducejem i rogom obilja. AR; 22 mm; 470 gr. Sravni Cohen . . V 240, 33- l -30. Kao br. 24. Pod poprsjem VI. IVNO MARTIALIS Na 1. sjedea Junona

  sa dva klasa i koso poloenim ezlom. Biljeg I

  VI AR; 20 mm; 4*20 gr. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 243, 47. i kom. 31. Kao br. 24 LIBERTAS PVBLICA Na 1. stojea Liber-

  tas sa kapom slobode i koso poloenim ezlom.

  AR; 25-20 , 23 mm; 3-52 i 3-38 gr. Cohen o. c. V 245, 68. 2 kom.

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 215

  32 IMP VIB TREB GALLVS AVG Okrunjeno poprsje sa plastom i oklopom na d.

  PAX AETERNA Na 1. stojea Pax sa uljinom granicom i koso poloenim ezlom

  AR; 2320 mm; 3-14 gr. Cohen o. c. V 246, 76. i kom. 33. Kao br. 24. VBERITAS AVG Na 1. stojea Uberitas

  sa kesom i rogom obilja. Biljeg

  AR; 21 mm; 4*01 gr. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 252, 125. i kom. 34. Kao br. 26. VICTORIA AVGG Na 1. stojea Victoria

  sa vijencem i palmom. AR; 21 19 mm; 2*97 gr. Cohen o. c. V 252, 128. i kom. Volusianus (251253) 35. IMP OAE C VIB VOLVSIANO AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. AEQVITAS AVGG Na 1. stojea Aequitas

  sa vagom i rogom obilja. AR fourr.; 21 mm; 2*31 gr. Cohen . . V 267, 8. 1 kom 36. IMP C C VIB VOLVSIANVS AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. FELICITAS PVBL Na 1. stojea Felicitas

  sa kaducejem i rogom obilja. AR; 21 mm; 3-25 gr. Cohen o. c. V 269, 2- l kom. 37. Kao br. 35. IVNONI MARTIALI Napred okrenuta sje-

  dea Junona u okruglu hramu sa dva stupa. Biljeg |*

  AR; 20 mm; 3-21 gr. Cohen o. c V 270, 45- 1 kom. :8. Kao br. 35 PAX AETERNA Na 1. stojea Pax sa ulji

  nom granicom i koso poloenim ezlom. AR; 20 mm; 330 gr. Cohen o. c. V 273, 67. i kom. 39. Kao br. 35. PIETAS AVGG Na 1. stojea Pietas sa ko

  prenom die obje ruke. AR; 21 mm; 336 gr. Cohen o c. V 274, 85. 1 kom. 40. Kao br. 35 P M TR P IIII COS II Na 1. stojei car sa

  zdjelicom i kratkim ezlom pred zapaljenim rtvenikom.

  . AR; 21 mm; 2-26 gr. Kovan g. 254 Cohen o. c. V 275 94 1 kom. 41. Kao br. 35.

  SALVS AVGG Na d. stojea Salus hrani iz zdjelice zmiju, to ju dri d. rukom

  AR; 2420 mm; 2-81 gr. Cohen o. c. V 277, 118. i kom. A emilianus (263 254). 42. IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom i oklopom na d. PACI AVG Na 1. stojea Pax sa uljinom

  granicom i koso poloenim ezlom upire se o stup.

  AR; 22 mm; 3-48 gr. Cohen o. c. V 290, 26. i kom. Valerianus (253260). 43. IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. ANNONA AVGG Na 1. stojea Annona sa

  klasjem i rogom obilja; pred njoj modiu sa klasjem.

  Bil.; 2019 mm. Kovnica . Cohen . . V 0) 13- 3 . 44. Kao br. 43-APOLINI CONSERVA Na 1. stojei Apol-

  lon sa lovorovom granicom i lyrom, koju je metnuo na jedan kamen.

  lil.; 2221 mm. Kovnica . Cohen . . V > l7- 2 . 45. IMP P LIC VALERIANVS AVG Po

  prsje kao br. 43. Kao br. 44. Bil.; 2120 mm. Kovnica Cohen . . V. , i8. 4 . 46 Kao br. 45-APOLINI PROPVG Na d. stojei Apollon

  strijelja lukom. Bil.; 22 mm. Kovnica . Cohen o c. V 301, 25. 2 . 47- Kao br. 43. CONSERVT (sic) AVGG Lik kao br. 44 Bil.; 19 mm. Kovnica Borna. Cohen o c. V 302> 49 1 . 48. VALERIANVS P F AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom na d. DEO VOLKANO U hramu sa etiri stupa

  na 1. stojei Vulcanus sa ekiem i k^etama; pred njim nakovanj

  Bil.; 20 mm. Kovnica Lugdunum. Cohen .- . V 539, 2. i kom. 49 Kao br 43. FELICITAS AVGG Na 1. stojea Felicitas

  sa kaducejem i rogom obilja. Bil.; 22 -18 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 3> 53 1& . 50. Kao br. 45 Kao br. 49.

 • 216 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  Bil.; 2018. Kovnica Borna. Cohen . . 303, 55 2 kom. 51. Kao br. 45. FIDES MILITVM Na 1. stojea Fides sa

  dva bojna znaka. Bil.; 21 mm. Kovnica Cohen . V 4> 6. 2 kom. 52. Kao br. 43. Kao br. 51. Bil.; 19 mm. Kovnica . Cohen . . V 304, 68. i kom. 53. Kao br. 45. IOVI CONSERVAT Na 1. stojei Jupiter sa

  munjom i dugim ezlom. Bil.; 2219 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 306, 85. i kom. 54. Isti novac sa biljegom S | Bil.; 18 mm. Kovnica . Cohen . . V , 85. i kom. 55. Kao br. 45. LAETITIA AVGG Na 1. stojea Laetitia

  sa vijencem i sidrom. Bil.; 22 19 m m - Kovnica . Cohen . . V 307. io i . i kom. 56. Kao br. 43. LIBERALITAS AVGG Na 1. stojea Libe-

  ralitas sa tesserom i rogom obilja. Bil : 19 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 8, 8. i kom. 57. Kao br. 43. LIBERALITAS AVGG Na 1. sjedea Libe-

  ralitas sa tesserom i rogom obilja. Bil.; 18 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 8, 113. i kom. 58. Kao br. 43. LIBERALITAS AVGG III Kao br. 56. Bil.; 22 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 8, 119. i kom. 59. Kao br. 43. ORIENS AVGG Na 1. stojei Sol sa podig

  nutom desnicom i sa biem u 1. ruci Bil ; 22 17 m m - Kovnica Borna. Cohen . . V 135 13 kom. 60. Kao br. 43. ORIENS AVGG Na 1. stojei Sol sa po

  dignutom desnicom i sa krugljom u 1. ruci Bil.; 23-18 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 310, 140 7 kom. 61. IMP VALERIANVS AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. Kao br. 60. Bil.; 2118 mm. Kovnica . Cohen o. c V 311> 1 - 5 kom. 62. Kao br. 43.

  ORIENS AVGG Na 1. stupajui Sol sa leprajuim plastom, podignutom desnicom i sa biem.

  Bil., 19 mm. Kovnica Cohen . , V > 4- . 63. Kao br. 48. Kao br. 62. Bil.; 23 mm. Kovnica Lugdunum. Coh . V 540, 6. i kom. 64 Kao br. 45. PACATORI ORBIS Na 1 sjedei Jupiter

  sa zdjelicom i dugim ezlom ; pred njim orao. Bil.; 20 mm. Kovnica u Moesiji. Cohen . . V 311, 145. i kom. 65. Kao br. 45. PAX AVGG Na 1. stojea Pax sa uljinom

  granicom i koso poloenim ezlom. Bil.; 20 mm. Kovnica . Cohen . . V 311, 150. i kom. 66. Kao br. 43. PIETAS AVGG Valerijan i Gallijen, sa

  kratkim ezlima jedan spram drugoga, rtvuju pred zapaljenim rtvenikom.

  Bil.; 2320 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 311, 152. 2 kom. 67. Kao br. 66 sa vijencem u polju re-

  verza. Bil.; 21 mm. Kovnica Antiochia Cohen o. c. V 311, 152. 1 kom. 68. Kao br. 45. Kao br. 66 Bil.; 23 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c V 312, 153. 1 kom. 69. Kao br. 43. P M TR P II1I COS III P P Na 1. stupa

  jui Sol kao br. 62. Bil.; 19 mm. Kovnica Borna. Cohen . V 313 r4- x kom. 70. Kao br. 61. P M TR P V COS III L P P Valerijan i

  Gallijen jedan spram drugoga, uprti o svoje titove; u polju dva duga ezla.

  Bil ; 2220 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 313, 169. 1 kom. 71. Kao br. 43. PROVIDENTIA AVGG Na 1. stojea Pro-

  videntia sa tapom i rogom obilja; pred njom kruglja.

  Bil.; 19 mm. Kovnica Borna. Coh. o c V 314, 175. 1 kom. 72. Kao br. 45. RESTITVT GENER HVMANI Na d. stupa

  jui Sol sa podignutom desnicom i sa krugljom u 1.

 • B r u n t n i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 217

  Bil,; 2420 mm. Kovnica u Moesiji. Cohen . . V 315, 179. i kom 73. Kao br. 43 RFSTITVTOR ORBIS Na 1. stojei car, sa

  dugim ezlom, prua ruku kleeoj eni sa turnjanom krunom na glavi

  Bil.; 22 19 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 315' 187. 5 kom. 74. Kao br. 45. RESTITVT ORIENTIS ena s turnjanom

  krunom prua vijenac caru, uprtu koplje (ili dugo ezlo).

  Bil.; 23 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 315, 188. i kom 75. Kao br. 4 Kao br. 74. Bil.: 21 19 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 316, 189. 4 kom. 76. Kao br. 45. ROMAE AETERNAE Na 1. na titu sje-

  dea Roma sa malom Victorijom i kopljem. Bil.; 20 mm. Kovnica u Moesiji. Cohen o. c. V 316, 192. 1 kom. 77- Kao br. 45. SALVS AVGG Na 1 stojea Salus sa zdje

  licom i dugim ezlom hrani zmiju, to se je obavila oko jednoga rtvenika.

  Bil.; 21 mm. Kovnica Moma. Cohen o. c. V 316, 197. i kom. 78 IMP VALERlANVS P AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. SALVS AVGG Na d. stojea Salus hrani

  iz zdjelice zmiju, to ju dri d rukom. Bil.; 2120 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 316, 200. i kom 79. Kao br. 61. SECVRIT PERPET Na 1. stojea Securitas

  upire se o dugo ezlo i o stup. Bil.; 21 mm. Kovnica Lugunum. Cohen o. c. V 317, 204. . i kom. 80. Kao br. 45. VICTORIA AVGG Na 1. stojea Victoria,

  uprta tit, dri u 1. palmu. Bil ; 21 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 318, 221. i kom. 81. IMP VALERIANVS P F AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom na d. Kao br. 80. Bil.; 2018 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 3i8, 223. 1 kom. 82. Kao br. 43. Kao br. 80. Bil.; 24 20 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 3l8> 224- 6 kom-

  83. Kao br. 45. VICTORIA AVGG Na 1. stojea Victoria

  sa vijencem i palmom. Bil.; 23-19 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 39> 23- 7 kom. 84 Kao br. 43. VICTORIA G Na 1. stojea Victoria, sa

  vijencem i palmom; pred njom sjedi zarobljenik. Bil.; 2019 mm. Kovnica Borna. Sravni Cohen o. c. V 320, 248. 1 kom 85. Kao br. 43 VICTORIA GERM Lik kao br. 84. Bil ; 19 mm. Kovnica . Cohen . . V 2 24. i kom. 86. Kao br. 81. VICT PART Na 1. stojea Victoria, uprta

  tit, dri u 1. palmu ; pred njom sjedi zarobljenik.

  Bil.; 23 18 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 321, 255. 3 kom. 87. Kao br. 81. Okrunjeno poprsje sa oklo

  pom na d. Kao br. 86. Bil.; 2o mm. Kovnica Tarraco. Sravni Cohen o c V 321 255- * kom. 88. IMP P LIC VALERIANO AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom na d. VIRTVS AVG Na 1. stojea Virtus sa

  malom Victorijom u desnoj ruci, a titom i kopljem u 1.

  Bil.; 21 mm. Kovnica Tarraco. Cohen . V 321, 257. i kom. 89. Kao br. 45. VIRTVS AVGG Napred okrenuta Virtus sa

  dva bojna znaka. Bil.; 2119 mm. Cohen o. c. V 322, 273 i kom. 90. Kao br. 43. VIRTVS AVGG Valerijan i Gallijen jedan

  spram drugoga; jedan uprt dugo ezlo ima u 1. ruci kruglju, drugi sa malom Victorijom i koso poloenim kopljem.

  Bil.; 21 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 323 276. i kom. 91. Kao br 43 VOTA ORBIS Dvije Victorije meu na

  palm ovo stablo tit sa napisom SC Bil.; 22 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 323, 279. i kom. 92. Kao br. 45. Kao br. 91. Bil.; 2220 mm. Kovnica Antiochia. Cohen . . V 23> 2$. .

 • 218 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji,

  Mariniana, supruga Valerijanova. 93. DIVAE MAEINIANAE Odjeveno po

  prsje sa koprenom, na polumjesecu, na d. C0N8ECRAT10 Napred okrenut paun, sa

  rairenim repom, gleda na i. Bil. ; 2220 mm. Kovnica Cohen . . V 34 3- 2 . 94- Kao br. 93 Slino, samo to paun gleda na d. U polju

  biljeg V [ Bil.; 18 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 342, 5. i kom. 95. Kao br. 93. CONSECRATIO Na d. letei paun nosi u

  nebo caricu, koja die d. ruku a u l . dri ezlo. Bil.; 2219 m m Kovnica . Cohen . . V 343) 16. 2 .

  Gallienus (253268). 96. GALLIENVS AVG Okrunjena glava

  na d. ABVNDANTIA AVG Na d. stojea Abun-

  dantia izlijeva rog obilja. Bez biljega J_ Bil.; 2115 mm. Kovnica . Cohen o c. V 347) 5- 4 . 97 Isto sa biljegom | Kovnica Borna,

  21 . i kom. 98. Kao br. 96. AEQVITAS AVG Na 1. stojea Aequitas

  sa vagom i rogom obilja. Bez biljega J_ Bil.; 1916 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 35) 24- 4 . 99- Isto sa biljegom IVI Kovnica ,

  i817 mm- 3 kom. 100. GALLIENVS AVG Okrunjeno poprsje

  sa oklopom na d. Kao br. 98. Bez biljega J_ Bil.; 20 mm. Kovnica Borna Cohen o. c. V 350, 24. i kom. 101. Isto sa biljegom IVI Kovnica ,

  217 mm. 6 . 102 Kao br. 96. AETERNITAS AVG Na 1 sto ei Sol sa

  podignutom desnicom i sa krugljom u 1 ruci. Bez biljega J_

  Bil.; 18 mm. Kovnica . Cohen . . V 351) 8- J kom. Isto sa biljegom | Kovnica Borna,

  i6 mm. i . 104. Ka br. 100.

  ANNONA AVG Na d. stojea Annona sa dugim veslom i klasjem mee nogu na provu jednoga broda. Biljeg |V

  Bil.; 18 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 353) 55- 2 . 6. Kao br. roo. ANNONA AVG Na 1. stojea Annona sa

  klasjem i sidrom; prednjom modius sa klasjem. Biljeg IQ

  Bil.; 20 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 353, 57. i kom. 107. IMP GALLIENVS P F AVG G M

  Okrunjeno poprsje sa oklopom na d. APOLINI CONSERVA Na 1. stojei Apol-

  lon sa lovorovom granicom i lyrom, koju je metnuo na jedan kamen Bez biljega l_

  Bil.; 18 mm. Kovnica Borna Cohen . . V 354) 4- * 8. Kao br 96 ' APOLLO CONSER Na 1. stojei Apol-

  lon sa spustenom lovorovom granicom. Bez biljega I

  Bil.; 2317 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 356, 89- 2 . 109. Kao br. 100. COHH PRAET VII P VII F d. stupa

  jui lav sa zrakama oko glave. Bez biljega _L Bil.; 22 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c V 358, 112. 1 kom. 110 Kao br. 100. CONCOR AVG Na 1. sjedea Concordia sa

  zdjelicom i rogom obilja. Biljeg MT

  Kao br. 102. Bez biljega J_ Bil ; 19 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 351. 39. 105. Kao br. 96.

  i kom.

  Bil ; 17 mm. Kovnica Tarraco. Sravni Cohen o. c. V 358, 116. 1 kom. i n . IMP C P LIC GALLIENVS AVG

  Okrunjeno poprsje sa oklopom na d. CONCORDIA EXERCIT Na 1. stojea Con

  cordia sa zdjelicom i dvostrukim rogom obilja. Bez biljega I

  Bil.; 22 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 360, 131. i kom. 112 IMP C P LIC GALLIENVS AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. Kao br. n i . Bez biljega I Bil.; 21 mm. Kovnica . -ravni Cohen . . V 300> '1- I k o m - Kao br. 96. CONSERVAT PIETAT Na 1. stojei car, sa

  dugim ezlom, die desnicom kleeu enu.

  Biljeg j L

  Bil.; 2220 mm. Kovnica Borna. Coh. o. c. V 3I, 144. i kom.

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 219

  114. GALLIENVS AVG Okrunjena glava nal. DIANA FELIX Na d. stojea Diana sa

  dole okrenutim kopljem i sa lukom; pred njom tri lovaki pas. Bez biljega I

  Bil.; 23 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 363, 174. i kom. 115. Kao br. 96. FELICIT PVBL Na 1. sjedea Felicitas sa

  kaducejem i rogom obilja. Biljeg -'-

  Bil.; 20 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 365, I92- 1 kom. 116. IMP GALLIENVS P F AVG GERM

  Okrunjeno poprsje sa oklopom na d. FELICITAS AVGG Na 1. stojea Felicitas

  sa dugim kaducejem i rogom obilja. Bez biljega J _

  Bil.; 2518 mm. Kovnica . Cohen . . V 5> 198. i kom. 17. Kao br. 100 Kao br. 116. Bez biljega \__ Bil.: 18 mm. Kovnica . Cohen . . V 365, 200. i kom. 118. Kao br. 96. Kao br. 116. Bez biljega 1 Bil.; 20 mm. Kovnica . Sravni Cohen . . V 365, 200. i kom. 119- Kao br. 96. FIDEI PRAET Tri bojna znaka. Bez bi

  ljega J_ Bil; 19 mm. Kovnica Siscia. Sravni Cohen . . V 7> 2i6. 1 kom. 120. IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG

  Okrunjeno poprsje sa oklopom na d. FIDES MILITVM Na 1. stojea Fides sa

  dva bojna znaka. Bez biljega l Bil.; 23 mm. Kovnica . Sravni Cohen . . V 37> 236. i kom. 121. Kao br. 96. FJDES MILITVM Na 1. stojea Fides sa

  bojnim znakom i dugim ezlom Bez biljega I Bil.; 20 16 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 37> 246. 2 . 122. Isto sa biljegom IN Kovnica Borna.

  1918 mm. i kom. 123. Kao br. 100. Kao br. 121. Bez biljega _J Bili.; 18 mm. Kovnica . Cohen . . V 37> 247- 1 . 124- Kao br. 96. FORTVNA EEDVX Na 1. stojea Fortuna

  sa krmilom i rogom obilja. Bez biljega I Bil.; 16 mm. Kovnica Borna. Sravni Cohen . . V 372> 2^9- 1 .

  125- Kao br. 100. Kao br. 124 Biljeg 1 -Bil ; 18 17 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 372. 270. 2 . I2. Kao br. 96. FORTVNA REDVX Na 1. sjedea Fortuna

  sa krmilom i rogom obilja. Biljeg S Bil.; 19 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 373> 279- 1 . 127. IMP GALLIENVS P F AVG Okru

  njeno poprsje sa oklopom na d. GERMANICVS MAXIM V S Tropaeum iz

  meu dva sjedea germanska zarobljenika. Bez biljega 1

  Bil.; 21 mm. Kovnica Tarraco. Cohen . . V 375> 3- . 128. GALLIENVS -P F AVG Okrunjeno

  poprsje sa oklopom na d. GERMANICVS MAX V Lik kao br. 127.

  Bez biljega I Bil.; 2421 mm Kovnica Lugdunum. Cohen o. c. V 375, 308. 2 kom. 129 Kao br. m . IOVI CONSERVA Na 1. stojei Jupiter sa

  munjom i dugim ezlom. Bez biljega i Bil.; 21 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 379> 35 1 . 130. GALLIENVS AVG Okrunjeno poprsje

  sa plastom na d. 10VI CONbERVA Na 1. stojei Jupiter sa

  munjom i ezlom; pred njim orao. Bez biljega J_ Bil ; 2219 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 379, 359. i kom. 131 Kao br. 96. IOVIS STATOR Napred okrenut a na d.

  se osvrui Jupiter sa ezlom i munjom. Bez biljega I

  Bil.: 2 0 - 18 mm. Kovnica . Cohen . . V 382, 88 2 . 132. Kao br. 96. IOVI VILTORI Na 1. stupajui i osvrui

  se Jupiter sa munjom u podignutoj d Biljeg S | Bil.; 2016 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 381 42- 5 . 133- Kao br. 100. Kao br. 132. Biljeg S j Bil.; 20 - 17 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 383, 43- 3 . 134- Kao br 9-LAETITIA AVG Na 1. stojea Laetitia sa

  vijencem i sidrom. Bez biljega I Bil.; 2015 m m - Kovnica Roma. Cohen o. c. V 385, 423. 10 kom.

 • 220 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  i kom. Kovnica ;

  i kom.

  135. Is to , bez biljega J_ Kovnica Turraco; 1918 mm. 2 kom

  136. Isto sa biljegom V | Kovnica ; i8 mm. 1 kom.

  137. Is to sa biljegom | V Kovnica ; 18 mm. 4 kom.

  138. Kao br. 100. Kao br. 134. Bez biljega I Bil.; 16 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 385, 424 139. Isto sa biljegom V

  21 19 mm.

  140. Isto sa biljegom | V Kovnica Borna; 18 mm. 6 kom.

  141 Kao br. 120. LAETITIA A V G G Lik kao br. 134 Bez

  biljega I Bil.; 2421 mm. Kovnica . Cohen . . V 385, 435 i kom. 142. Kao br. n i . Kao br. 141. Bez biljega I Bil . ; 2220 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 385, 437- 1 kom. 143. Kao br. 100. L E G II ADI VI P VI F Na d. letei

  Pegaz . Bez biljega 1 Bil.; 2320 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 387, 465. 2 kom. 144. Kao br. 114 L E G V MAC VII P VII F Na d. stojea

  Victoria sa vijencem i palmom. Bez biljega I Bil ; 2118 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 39) 57- i kom. 145. K a o br. 100. L E G X G E M VI P VI F Na d. stojei

  bik. Bez biljega I Bil.; 20 mm. Kovnica Tarraco. Cohen . V 392> 529- i kom. 146 G A L L I E N V S AVG Okrunjeno poprsje

  sa oklopom i kopljem na d. L E G IIXX VII P VII F Na d trei Ca

  pricorn. Bez biljega _J Bil.; 21 18 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 393, 547. 1 kom. 147. Kao br. 96 . LIBERAL AVG Na 1 stojea Liberalitas

  sa tesserom i rogom obilja. Bez biljega I Bil.; 2017 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 395) 52. ^ . 148. Isto sa biljegom S | Kovnica Borna;

  2017 mm. 3 kom. 149. Isio sa biljegom | S Kovnica Borna;

  19 m t n . 1 kom

  150. Isto sa biljegom 1817 m m -

  151. Kao br. 100 . Kao br. 147. Bez biljega _ l Bil.; 18 mm. Kovnica Borna. Cohen o c. V 395, 563. 152. Isto sa biljegom S

  20 16 .

  j T Kovnica Borna; i kom.

  i kom. I ovnica ;

  5 . Kovnica ;

  i kom.

  3 kom.

  153. Is to sa biljegom T 20 mm.

  154. Isto sa biljegom | T Kovnica Borna; 19 mm. 1 kom.

  155. Kao br. 96 . LIBERT AVG Na 1. stojea o s tup upr ta

  Libertas sa kapom slobode i koso poloenim dugim ezlom. Biljeg | S

  Bil.; 19 mm. Kovnica Borna Cohen o. c. V 397, 593. i kom. 156. Kao br. 114. MARTI PACIFE Na 1. stupajui Mars sa

  uljinom granicom t e kopljem i titom. Bi-Ijeg P |

  Bil.; 19 mm. Kovnica Tarraco. Sravni Cohen . . V 399> - 1 . 157- Kao br. 96. MARTI P A C I F E R O Na 1. stojei Mars sa

  ulj nom granicom te kopljem i titom. Biljeg A |

  Bil ; 1916 mm. Kovnica . Cohen . . V 4 617. 158. Kao br. i n . MARTI P R O P V G T Na 1. stojei Mars sa

  titom i obrnutim kopljem. Bez biljega I Bil.; 22 mm. Kovnica . Cohen . V nema (to j e reverz Aemili-

  janov). 1 kom. 159. Kao br. 96. O R I E N S AVGj Na 1. stojei Sol sa podig

  nutom d. i sa W ^ B ^ U 1. ruci. Bez biljega I Bil.; 20 mm Kovnica Tarraco. Cohen . . V 410, 6 9 0 . i kom. 160. K a o br. 96 . ORIENS AVG Na 1. stupajui Sol sa le

  praj uim plastom, sa podignutom d. i sa biem u 1. ruci. Biljeg ZI

  Bil.; 20 mm. Kovnica . Cohen . . V 4 1 0 ! 699 i kom. i 6 i . Is to sa biljegom S | Kovnica ;

  20 18 mm. 1 kom. 162. Kao br. 96. O R I E N S AVGG Na 1. stojei Sol sa po

  dignutom d. i sa krugljom u 1 ruci. Bez biljega J _

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 221

  Bil.; 18 mm. Kovnica Roma Cohen . . V 411, 708. i kom. 163. Kao br. 96 . Kao br. 159 Bez biljega I Bil.; 18 mm. Kovnica Roma Cohen o. c. V 411 7 - kom. 164. Kao br. 96 PAX AVG Na 1. stojea Pax sa uljinom

  granicom i koso poloenim ezlom. Bez biljega _ L

  Bil.; 1615 mm. Kovnica Roma. Cohen . . V 413) 727- 5 . 165. Isto sa biljegom T | Kovnica Roma;

  20 17 mm. 8 kom. 166. Isto sa biljegom | T Kovnica Roma; 18 mm. 19

  21 167. Isto sa biljegom V 18 mm. 168. Isto sa biljegom 17 mm. 169. Kao br. 100

  4 kom. Kovnica R 741 1 kom. 177. Kao br. 96. PAX AVG Na 1. s jedea Pax sa uljinom

  granicom i koso poloenim kopljem. Bez biljega __!_

  Bil.; 1918 mm. Kovnica Siscia. Cohen o. c. V 414, 746. 1 kom. 178. IMP GALLIENVS P AVG Okrunjeno

  poprsje sa oklopom na d.

  PAX AVGG Lik kao br 164. Bez biljega _ J _ Bil.; 2 5 - 2 2 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 414, 750. 1 kom. 179 Kao br. [27. Kao br. 178. Bez biljega I Bil.; 2 1 - 2 0 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 414, 751. 1 kom. 180. Kao br. 107. Kao br. 178. Biljeg TJ Bil.; 22 19 mm Kovnica Roma. Cohen . . V 4> 75- 3 . i 8 i . Kao br. 107. PAX AVGG Lik kao br. 175. Bez biljega _ Bil.; 2018 mm. Kovnica Roma. Cohen . . V 45 7^5- i kom. i82. Kao br. 130. PAX AVGVSTI Lik kao br. 175. Bez bi

  ljega _ L Bil.; 2 4 - 1 9 mm. Kovnica Tarraco. Sravni Cohen . . V 45 7- i kom. 183. Isto, ali je plat samo sprijeda i o s t r ag

  oznaen. Kovnica Tarraco; 22 mm. 1 kom. 184. I M P C P LIC GALLIENVS P F AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. PIETAS AVGG Valerijan i Gallijen sa

  kratkim ezlima, j edan spram drugoga, rtvuju pred zapaljenim rtvenikom. Bez biljega j _

  Bil.; 21 20 mm Kovnica Antiochia. Cohen . V 417, 792 kom. 185. Kao br. 112. Kao br. 184. Bez biljega 1 Bil.; 2 2 - 2 1 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 418, 793- i kom. 186 Kao br. 120. P M T R P IIII C O S I I I P P Na 1. stupa

  jui Sol sa leprajuim plastom, sa podignutom d. i sa biem u 1. Bez biljega 1

  Bil.; 22 mm Kovnica Roma. Cohen . V 419 806 i k o m . 187 Kao br. 96 . PROVI D AVG Na 1. stojea Provident ia

  sa krugljom i koso poloenim ezlom. Bez biljega _ J _

  Bil.; 1 9 - 1 6 mm. Kovnica Roma. Cohen o c. V 425, 859. 12 kom. 188. Isto sa biljegom P Kovnica Roma;

  18 mm 1 kom 189. Isto sa biljegom jX Kovnica Roma;

  16 mm. 1 kom. 190. Kao br. 96 . P K O VID AVG Na I. stojea Providentia sa

  tapiem i dugim ezlom; pred njom lei kruglja. Biljeg P | 11

  Bil.; 19 16 mm Fovnica Siscia

 • 222 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  Cohen o. c. V 426, 864. i kom. 191. Kao br. 100. Kao br. 190. Biljeg P| l l Bil.; 20 mm. Kovnica Siscia. Sravni Cohen o. c. V 42> 864. i kom. 192. Kao br. 120. PROVIDENTIA AVGG Na 1. stojea Pro-

  videntia sa tapiem i rogom obilja; prednjom lei kruglja. Bez biljega I

  Bil.; 21-20 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 428, 888. 4 kom. 193. Kao br. 96. PVDICITIA Na 1. stojea Pudicitia, sa koso

  poloenim ezlom, d. raskriva svoju koprenu Bez biljega I

  Bil.; 19-18 mm. Kovnica . Cohen . . V 42&, &93- l kom. 194 Kao br. 112. RESTITVT ORIENTIS ena s turnjanom

  krunom prua vijenac caru, uprtu dugo ezlo. Bez biljega l_

  Bii.; 22 mm. Kovnica Antiochia. Cohen . . V 429> 92- : . 195- Kao br. 96-RESTITVTOR ORBIS Na 1. stojei car, sa

  dugim ezlom, prua ruku kleeoj eni sa turnjanom krunom na glavi Bez biljega _J

  Bil.; 17 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 430, 912. i kom. 196. Kao br. 100 Kao br. 195. Bez biljega I Bil.; 1917 mm. Kovnica Sravni Cohen . . V 43> 912- i kom 197- Kao br. 178. SALVS AVGG Na d. stojea Salus hrani iz

  zdjelice zmiju, to ju dri d. rukom. Bez biljega J _

  Bil ; 2221 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 432, 937. 2 kom. 198. Kao br. 100. SECVRIT-AVG Na 1. stojea o stup uprta

  Securitas mee d. na glavu. Bez biljega I Bil.; 2418 mm. Kovnica . Sravni Cohen . . V 434) 951 3 . 199. Kao br. 96-SECVRIT ORBIS Na 1. sjedea Securitas,

  sa ezlom u d. ruci. upire glavu 1 ruku. Bez biljega !_

  Bil ; 1917 mm. Kovnica . Cohen . . V 434> 953 2 . 200. Kao br. 96. SECVRIT PERPET Na 1. stojea Securitas

  upire se o dugo ezlo i stup. Bez biljega I Bil ; 18 mm. Kovnica .

  Cohen . V 434 9 1- 2 . 201. Isto sa biljegom |H Kovnica ;

  20 17 mm. i kom. 202. Kao br 100. Kao br. 200. Bez biljega I Bil.; 19-16 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 434) 92- l kom, 203- Kao br. 178 SPES PVBLICA Na 1. stpajca Spes dri

  cvijet u d. ruci, a 1 podizuje svoju odjeu. Bez biljega _J

  Bil.; 21 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 437, 992. 1 kom. 204 Kao br. 96 Kao br. 20. Bez biljega 1 Bil.; 20 19 mm, Kovnica Siscia. Cohen o c. V 437, 996. 4 kom. 205. Kao br. 96. VBERITAS AVG Na 1. stojea Uberitas sa

  grozdom i rogom obilja Bez biljega I Bil ; 21-17 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 439) 1008. 4 -206. Isto sa biljegom | Kovnica Borna;

  18 17 mm. 3 kom 207. Kao br. 100. VIC GALL AVG Na d. stojea Victoria

  pie po titu, koji je postavila na neki panj. Bez biljega I

  Bil.; 20 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 442, 1031. i kom. 208. Kao br. 96. VICTORIA AET Na 1. stojea Victoria sa

  vijencem i palmom. Biljeg Z.| Bil.; 18 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 446, 1071. i kom. 209. Kao br. 100. VICTORIA AVG Na 1. stpajca Victoria

  sa vijencem i palmom. Biljeg T | Bil.; 19 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 448- 1094- 1 kom. 210. Kao br. 174. Kao br. 209. Biljeg T | Bil.; 2119 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 448, 1100. i kom. 211. Kao br. 100. VICTORIA AVG III Lik kao br. 209, Bi

  ljeg T I Bih; 2019 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 45) i " 9 - 5 kom. 212. GALLIENVS AVG Okrunjeno poprsje

  sa oklopom, titom i naperenim kopljem na 1. Kao br. 211. Biljeg T | Bil.; 1916 mm. Kovnica Borna. Sravni Cohen V 430, 1121. 2 kom.

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 223

  213. Kao br. 116. V I C T O R U G E R M Na 1. stojea Victoria

  sa vijencem i pa lmom; pred njom sjedei zarobljenik. Bez biljega i

  Bil.; 2o19 mm. Kovnica . Cohen . . V 453> 6 2 . 6 kom. 214. Kao br. 174. VICTORIA GERMAN Victoria sa palmom

  u 1 ruci prua vijenac caru, koji dri kruglju i koplje. Bez biljega I

  Bil.; 20 mm. Kovnica Antiochia Cohen o. c. V 454, 1173. i kom. 215. Kao br. 107. VICTORIA G M Lik kao br. 213. Bez bi

  ljega j _ Bil.; 20 mm. Kovnica Roma. Cohen o. c. V 455. 1187. 1 kom. 216. Kao br. 120. VICTORIAE AVGG IT GERM Lik kao br.

  213. Bez biljega I Bil.; 2 1 - 2 0 mm. Kovnica Roma. Cohen o. c. V 456, 1198. i kom. 217. Kao br. 100. VIRTVS AVG Na 1. stojei Mars sa krug-

  ljom i ezlom. Biljeg | P * Bil.; 2016 mm. Kovnica Roma. Cohen . . V 459>1 2 2 -2i8. Kao br 96-Kao br. 217. Biljeg | P Bil.; 2i17 mm. Kovnica Roma. Sravni Cohen o. c. V 459, 1221. 12 kom. 219. Kao br 174. VIRTVS AVG Na 1. stojei Mars sa kru-

  gljom i kop ' jem mee d. nogu na jednu kacigu. Biljeg | P

  Bil. ; 19 mm. Kovnica Roma. Cohen . . V 459> 1223. i kom. 220. Kao br. 96 Kao br. 219. Biljeg [ P Bil.; 21 mm. Kovnica Roma Cohen . . V 459. I 2 2 5 - l -221. Kao br. 100. Kao br. 219. Biljeg | P Bil.; 22 mm. Kovnica Roma. Sravni Cohen . . V 459. I 2 2 5 - l k o m -222. Kao br. 96. VIRTVS AVG Na 1. stojea Virtus sa titom

  i obrnutim kopljem. Bez biljega 1 Bil.; 2319 mm. Kovnica Tarraeo. Cohen . . V , 1236. 6 . 223. Isto sa biljegom |VI Kovnica Roma;

  20 mm. 1 kom. 224. Kao br. 100. Kao br. 222 .Biljeg I V I

  Bil ; 2019 m m - Kovnica Roma. Cohen o. c. V 460, 1237. 5 kom. 225. Kao br. 116. VIRTVS AVGG Na d. stupajui Mars sa

  naperenim kopljem i trofejem. Bez biljega I Bil.; 20 18 mm. Kovnica Roma. Cohen . . V 44, 1272. 4 . 226. Kao br. 107. Kao br. 225. Bez biljega _J Bil.; 22 18 mm. Kovnica Roma. Cohen . . V 464. 1272. 3 . 227. Kao br 107. VIRTVS AVGG Na d. stojei Mars sa

  obrnutim kopljem i titom. Bez biljega I Bil ; 23 19 mm. Kovnica Roma. Cohen o. c V 464, 1276. 2 kom. 228. Kao br . n i . VIRTVS AVGG Na 1. stojea Virtus sa

  titom i obrnutim kopljem. Bez biljega _l Bil . ; 2 0 - 1 8 mm. Kovnica Roma. Cohen o. c. V 465, I288. 2 kom. 229. Kao br. 184. VIRTVS AVGG Valerijan i Gallijen j e d a n

  spram drugoga ; j edan upr t dugo ezlo ima u 1. ruci kruglju, drugi sa malom Victorijom i koso poloenim kopljem. Bez biljega 1

  Bil.; 22 -19 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 466, 1310. 2 kom. 230. Kao br. 184. VOTA ORBIS Dvije Victorije meu na

  palmovo stablo tit sa napisom S C Bez biljega _ i _

  Bil . ; 23 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 469, 1336. I kom. Salonina, supruga Gallijenova (f 268). 231. SALONINA AVG Odjeveno poprs je sa

  diadmom, na polumjesecu, na d. CONCORDIA AVG Na 1. sjedea Concordia

  sa zdjelicom i duplim rogom obilja. Bez biljega J_

  Bil ; 20 17 mm. Kovnica Roma. Cohen o. c. V 499. 28. i kom. 232. CORN SALONINA AVG Odjeveno

  poprsje sa diadmom, na polumjesecu, na d. CONCORDIA AVGG Na 1. sjedea Concordia

  sa zdjelicom i rogom obil ja; pred njom malen zapaljen rtvenik (?). Bez biljega L

  bi l . ; 22 mm. Kovnica Antiochia. Cohen . V 499> 3- * -233- Kao br. 23-'. CONCORDIA AVGG Car i carica se rukuju.

  Bez biljega I Bil.; 2320 mm. Kovnica Antiochia. Cohen o. c. V 499, 31. 4 kom.

 • 224 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  234. Kao br. 231. D E A E SEGETIAE U hramu sa etiri stupa

  napred okrenuta boica sa osjenkom oko glave i sa podignutim rukama. Bez biljega L

  Bil ; 22 19 Kovnica Lugdunum. Cohen . . V 5> - 2 kom. 235. Kao br. 231. FECVNDITAS AVG Na 1. s tojea Fecun-

  ditas prua d. ruku spram jednoga djeteta i dri rog obilja. Bez biljega I

  Bil . ; 19 mm. Kovnica Roma. Cohen o. c. V 500, 39. 2 kom. 236. Kao br. 231. IVNO EEGINA Na 1. stojea Junona sa

  zdjelicom i dugim ezlom. Bez biljega | _ Bil ; 21 17 mm Kovnica . Cohen . . V 502, 6. 4 . 237- Kao br. 231. IVNO VICTR1X Lik kao br. 236. Bez bi

  ljega _ JL Bil.; 22 - 19 mm. Kovnica . Cohen . . V 53> 68. i kom. 238. Kao br. 231. PIETAS AVG Na 1. stojea Pietas die d

  ruku i dri u 1. posudu za miomirise. Biljeg IP

  Bil.; 19 mm. Kovnica . Cohen . . 504) 77- kom. 239. Kao br. 232. Kao br. 238. Bez biljega I Bil.; 21 20 mm. Kovnica . Cohen . . V 54> 7&- 2 kom. 240. Kao br. 231. P I E T A S AVGG Na 1. s jedea Pietas sa e

  zlom u 1. ruci prua desnicu spram dvoje djece, to je pred njom. Kraj njezina prijestolja j e t ree dijete. Bez biljega l_

  Bil.; 21 18 mm. Kovnica Tarraco. Cohen o. c. V 505, 84. 6 kom. 241. K a o br. 231. PVDICITIA Na 1. stojea Pudicitia, sa koso

  poloenim ezlom, desnicom raskriva svoju koprenu. Bez biljega j

  Bil . ; 2016 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 56, 92- I O kom. 242. Isto sa biljegom \Q Kovnica ;

  19 . 2 kom. 243. Isto sa biljegom | Q Kovnica ;

  1918 mm. 244. Kao br. 231. PVDICITIA Na 1. sjedea Pudicit ia, sa

  koso poloenim ezlom, d. raekriva svoju ko

  prenu. Biljeg - Jp

  1.; 2017 mm. Kovnica Buma. Cohen o. c. V 506, 94. 6 kom. 245. Kao br. 231. VENV-5 FELIX Na d. stojea Venera sa

  ezlom i sa djetetom na 1. ruci. Bez biljega I Bil . ; 2018 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c V 508, 117. i kom. 246. Kao br. 231. VENVS G E N E T R I X Na 1. stojea Venera

  sa jabukom i ez lom; pred njom mali Amor H1Jeg J Y

  Bil.; 2 2 - 1 8 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c V 59- 1 2 1 - 3 . 247- Kao br. 231 VENVS VICTRIX Na 1. stojea Venera sa

  kacigom i ezlom; kraj nje je tit. Bez biljega _ ! _

  Bil.; 21 18 mm. Kovnica . Cohen . . V 509, I29- 8 . 248. Kao br. 232 VESTA Na 1. stojea Vesta sa zdjelicom i

  koso poloenim ezlom. Bez biljega | Bil.; 21 mm. Kovnica Borna. Cohen . . 5, 137- 1 . 249- Kao br. 231. Kao br. 248. Bez biljega | Bil ; 22 18 mm Kovnica . Cohen . . V 510> 39- 5 . 250. Kao br. 232. VESTA Na 1. s jedea Vesta sa palladijem

  i koso poloenim ezlom. Bez biljega | Bil.; 22 mm. Kovnica Lugdunum. Cohen o. c. V 510, 142. 1 kom. 251. Kao br. 231. VESTA Na 1. sjedea Vesta sa zdjelicom i

  koso poloenim ezlom. Biljeg -~-

  Bil.; 20 18 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V $, 6 . Saloninm, sin Gallijenov ( f 259). 252. DIVO VALERIANO CAES Okrunjeno

  poprs je sa plastom na d. CONSACRATIO Na d. letei orao u nebo

  nosi carevia, koji die d. ruku i dri u 1. ezlo. Bez biljega |

  Bil.; 2 3 - 2 0 mm. Kovnica Lugdunum. Cohen o. c. V 517, 5. i kom. 253. DIVO CAES VALERIANO Okrunjena

  3 kom. glava na d.

  CONSECRATIO Na d. stojei orao osvre

  se. Biljeg '

  Bil.; 2019 mm Kovnica . Cohen . V 57, 7 2 .

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 226

  254. Kao br. 253. CONSECRATIO Na 1 stojei orao osvre

  se Bez biljega | Bil.; 2422 mm. Kovnica Borna Cohen o. c. V 517, 9. i kom. 255. Kao br. 253. CONSECRATIO Zapaljen rtvenik. Bez bi-

  I i e s a 1 Bil.; 20 16 mm. Kovnica . Cohen . . V $17, I2-256. Isto sa biljegom

  5 kom.

  Kovnica .

  19 mm. i kom. 257. DIVO CAES VALERIA NO Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. Kao br. 255. Bez biljega I Bil ; 21 19 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 518, 13. 5 kom. 258. P COR SAL VALERIANVS CAES

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. DII NVTRITORES Carevi prima malu

  Victoriju od Jupitra, uprta o dugo ezlo. Bez biljega I

  Bil.; 19 mm. Kovnica ntiochia. Cohen o. c V 519, 21. 1 kom. 259. VALERIANVS NOBIL CAES Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. FIDES MILITVM Legijski bojni znak

  s orlom izmeu dva bojna znaka. Bez bij ega _ _ L

  Bil.; 24 22 mm. Kovnica ntiochia. Cohen o. c. V 519, 24. 1 kom. 260 VALERIANVS CAES Okrunjeno po

  prsje sa plastom na d. 10VI CRESCENTI Napred okrenuti Jupiter,

  kao dijete, sjedi na na d. stojeoj Amalthejskoj kozi. Bez biljega |

  Bil.; 2421 mm. Kovnica Lugdunum. Cohen o. c. V 520, 26. 1 kom. 261. P LIC VALERIANVS CAES Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. Kao br. 260, ali je dijete na d. okrenuto.

  Bez biljega | Bil.; 2120 mm. Kovnica . Cohen o. c. V 520, 29. i kom. 262. [ P C L VA]LERIANVS NOB CAES

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. ORIENS AVGG Na 1. stojei Sol sa po

  dignutom d. i sa biem u 1. ruci. Bez biljega | Bil.; 18 mm. Kovnica . Cohen . . nema. Hybridan novae. Reverz

  je Valerijanov iGallijenov.

  263. Kao br. 261. PIETAS AVGG kropionik, simpulum, na

  d. okrenut vr, no za rtvovanje i augurski tap. Bez biljega |

  Bil.; 2120 mm. Kovnica Borna Cohen . . V 522, 45- 2 . 2 LIC COR SAL VALERIANVS N CAES

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. PRINC IVVENT Na 1. stojei carevi sa

  bojnim znakom i kopljem. Bez biljega | Bil.; 21-20 mm. Kovnica Borna. Cohen o. c. V 523, 60. i kom. 265 Kao br. 264. PRINC IVVENT Na 1. stojei carevi sa

  krugljom i kopljem; pred njim sjedei zarobljenik. Biljeg IP

  Bil.; 2119 mm. Kovnica Borna. Cohen . . V 524, 63. 4 . 266. Kao br. 259-PRINC IVVENTVTIS Na 1. stojei carevi

  mee vijenac na trofej i upire se tit, kraj kojega je koplje. Bez biljega _J

  Bil.; 22 - 20 mm. Kovnica ntiochia. Cohen o. c. V 524 67. i kom. 267. Kao br. 262. PRINCIPI IVVENT Na 1. stojei carevi

  sa krugljom i obrnutim kopljem. Bez biljega __[_ Bil.; 21 mm. Kovnica Borna Cohen o. c. V 525, 70. i kom. 268. SALON VALERIANVS NOB CAES

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. SPES PVBLICA Carevi sa kopljem u 1.

  ruci prima cvijet od boice Spes, koja podizuje 1. rukom svoje odijelo. Bez biljega I

  Bil.; 20 mm. Kovnica ntiochia. Cohen o. c. V 528, 95 .

  Postumus, protucar u Galliji (258267). 269. IMP C POSTVMVS-P.F-AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom na d. HERC DEVSONIENSI Na d. stojei Her

  kul, uprt buzdovan, sa lavljom koom i lukom na d. Bez biljega |

  Bil.; 22 -20 mm. Kovnica Lugdunum. Cohen . . VI 25, 91. i kom. 270. Kao br. 269. SALVS PROVINCIARVM Na 1. leei ro

  gati Rhenus, uprt leeu posudu i drei sidro, mee d. ruku na jedan brod. Bez biljega j

  Bil.; 21 mm. Kovnica Lugdunum. Cohen . VI 54, 355- .

  15

 • 226 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  XXVII. Naae rimskih bakrenih novaca s kraja treega stoljea iz Maje grede (kotar Graac).

  G. Bogoslav Kosovi, upanijski umarski nadzornik u Gospiu, poslao je u veljai 1905. na dar hrvatskomu narodnomu muzeju u Zagrebu 7 bakrenih (posrebrenih) rimskih novaca, koji su se prole godine 1904. prigodom oranja nali pod starim gradom M a j o m g r e d o m , koji je negda stajao na t. zv. Klancu nad Zrmanjskom dolinom, oko 14 km. od Zvonigrada prama Graacu. Novci po tjeu iz vee jedne skupine od vie nego 300 komada, koji su se svi na jednoj hrpi nali, a nije ustanovljeno, da li su bili u kakovoj posudi, kakovoj spremi ili omotu od prolazna materijala ili neposredno u zemlju zakopani. Veliku veinu tih novaca kupio je fra Luigj Marun, predsjednik hrvatskoga starinarskoga drutva i predstojnik muzeja hrvatskih starina u Kninu, i to za sebe kao privatnoga sabiraa, poto se njegov zavod i drutvo ne bave nehrvatskim starinama. Na moju molbu dostavio mi je te novce na prouavanje, a osim njih i ono 7 komada, to ih je g. Kosovi darovao, mogao sam u ovom popisu uvaiti jo i nekolike komade, to ih muzeju darovae N. Breka, Jelena Obradovi i M. ulenti Ako i nema med svim ovim novcima iz Maje grede nikakovih osobitijih rariteta, to je ipak teta, to se nije cijela skupina mogla nabaviti za hrvatski narodni muzej, kamo bi u prvom redu spadala, a teta je to stoga, to je to u ope prvi s k u p n i nahodaj iz toga vremena, koji mi je iz Hrvatske poznat i jer su novci, medu kojima ima veoma malo duplikata, upoprijeko lijepo sauvani. Pobliih podataka samom nahodaju nisam mogao dobiti.

  Nahodaj iz Maje grede u glavnom sadraje novac, to je u zadnjoj treini IIL stoljea u rimskoj dravi u prometu bio. Stariji iz slabijega srebra iskovani antoninijan, koji je n. pr. zastupan u malo prije opisanom nahodaju iz Satnice, u kasnijim se je godinama Gallijenova vladanja pravio ve skoro sasma iz bakra, te se je samo u rastopini srebra vario. Aurelijan je g. 274. uveo nov novac, koji se je odlikovao dotjeranijim oblikom i bio bolje iskovan. Ta se je dvadesetica odrala sve dotle, dok nije Dioklecijan g. 293. proveo novu reformu novanstva, uslijed koje se je ona zamijenila novim znatno veim i teim a takoer u srebrnoj rastopini varenim novcem. Iz vremena prije Aurelijanove reforme nali su se u skupu iz Maje grede samo takovi novci, koji su sluajno po veem promjeru donekle odgovarali reformnim novcima. Med njima su najstariji tri Gallijenova novca iz zadnje emisije rimske kovnice sa likovima ivotinja i imenima boanstva, kojima su iste atribuisane bile. Ta emisija potjee valjda iz g. 267 ili 268. Najmlai novci (br. 253, 254, 266, 277 i 278) kovani su u sisakoj kovnici iza Dioklecijanove reforme, a ve njihova eksistencija u tom nahodaju dokazuje to je u ostalom i od drugud poznato , da su ovi bitno razlini komadi po vrijednosti bili izjednaeni sa novcima, uvedenim Aurelija-novom reformom Po tim novim novcima Dioklecijanovim i njegovih suvladara, kojih sam vidio samo pet, te koji su stoga mogli tek sasma kratko vrijeme biti u prometu, moe se priblino ustanoviti kao doba zakopavanja nahoaja iz Maje grede vrijeme neposredno iza g. 293., ali se neposredni povod, zato su se ti

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 227

  novci zakopali, ne da ustanoviti, i. oujka te godine postadoe Constantius Chlorus i Galerius kao Gaesari sudionicima u vlasti obojice careva Dioklecijana i Maksimijana, a negdje valjda prema koncu te godine poeli se u nekim kovnicama kovati novi reformn novci Maja greda, gdje su se nai novci nali, leala je u dravi Galerijevoj, koji je stolovao u Mitrovici (Sirmium)

  Nahodaj iz Maje grede sadraje novaca iz raznih dravnih kovnica rimskih. Ve su i prije sredine III. stoljea rimski carevi u raznim zgodama prolazno dali kovati dravni novac izvan Rima, osobito u istonim krajevima. Od vremena cara Gallijena pojavljuju se stalne kovnice dravnoga novca, obino sa vie radionica (off ic inae) , kojima se jednim i drugima broj prema potrebama poveavao ili smanjivao; katkada bi se kovnice i iz jednoga mjesta u drugo premjestile. Izuavanje proizvoda pojedinih kovnica veoma je zanimivo, ali za starije doba prije Dioklecijanove reforme nije to posao za svakoga. Iz samih signatura na novcima ne moe naime svako odmah kovnicu konstatovati, jer joj obino nije ime kraticom zapisano kao kanje, nego tu treba paziti na koje-kakove osebine stilistine i druge naravi. Od kako su se neki austrijski strunjaci (Missong, Rohde, Kolb, Marki, Voetter i drugi), koji su se ograniili na sakupljanje novaca stanovitih pojedinih careva, poeli baviti tim pitanjem, u tome se je veoma napredovalo, tako da danas za strunjaka, koji se je u stvar samo malo udubio, vie nema skoro nikakovih potekoa.

  Novci iz Maje grede, to sam ih vidio, spadaju na slijedee vladare i kovnice:

  Ime cara ili carice

  u =3 a

  tri 3 >

  j *

  Gallienus (253-268) Claudius II. (268 - 270) Aurelianus (270 -275) Severina, supruga Aurelijanova- Tacitus (275276) Florianus (276) Probus (276-282) Carus (282-283) Numerianus (282284) Carinus (282 - 285) Urbica, supruga Carinova Diocletianus (284-305) Maximianus (284 -310) Galerius (293311)

  Ukupno

  16

  1 1

  22 5 4 2

  5 1

  57 13

  3 6

  10

  9 1

  62 4

  123

  42 3 4 1

  42

  6 5 2

  106

  27 13

  14 35

  3 6

  114 3

  18 4

  147 9

  12 11 1

  16 15 2

  13 | 361

 • 228 run smi d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  Najobilnije je svojim proizvodima zastupana glavna dravna kovnica Roma (123 kom.), a ne mnogo slabije i Siscia (106 kom.), u koje je podruju skupina naena. Dosta je velik i b oj novaca hispnsk kovnice Tarraco (57 kom.), pa za udo i iz maloazijskoga Kyzika (35 kom.), koji potonji u Probovo doba privremeno prestaju. Iz kovnica Serdica u Thraciji (14 kom.) i Lugdunum u Galliji (13 kom.) znatno je manje novaca, a u ope ih nema iz syrskih kovnica Antio-chije i Tripola, dok ih ima iz jedne kovnice Aurelijanova vremena (13 kom.), kojoj se lokalitet dosele nije dao ustanoviti. Proizvodi iz kovnica, koje su postojale kao dravne tekar od Dioklecijanove reforme novanstva, nisu jo mogli da dospiju u sjevernu rimsku Dalmaciju osim sisakih.

  Evo popisa od mene prouenih novaca iz nahodaja u Majoj gredi:

  Okrunjena glava

  162. Kovnica 1 kom.

  Gallienus (253268). 1. GALLIENVS AVG

  na desno. DIANAE CONS AVG Na d. stpajca

  autilopa. Dole biljeg oficine x ] Cohen Monn. imp. V 362,

  , jedanaesta oficina. 2. Kao br. 1. LIBERO P CONS AVG Na 1. stupajui

  panter. Biljeg g Cohen . . V 396, 586. Kovnica Roma,

  druga oficina. 2 kom Claudius II. (268270). 3. IMP C CLAVDIVS AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. ANNONA AVG Na 1. stojea Annona sa

  klasjem i rogom obilja mee desnu nogu na provu broda Bez kovnikoga biljega J_

  Cohen . . VI 132, 2i. Kovnica . 3 kom.

  4. DIVO CLAVDIO Okrunjena glava nad. CONSECRATIO Na 1. stojei orao sa ra

  irenim krilima osvre se na desno. Bez kovnikoga biljega J_

  Cohen . . VI 134, 43 Kovnica Kovan iza careve smrti. 1 kom.

  5. IMP CLAVDIVS AVG Okrunjena glava na desno.

  PROVIDEN AVG Na 1. okrenuta o stup uprta Providentia sa tapiem i rogom obilja; pred njom kruglja. Biljeg ^ ~ ,

  Cohen . VI 152, 228. Kovnica , dvanaesta oficina.

  6. Kao br. 3. Okrunjeno porn na d.

  VICTORIA AVG Na lijevo stojea Victoria sa vijencem i palmom. Bez kovnikoga biljega J_

  Cohen . . VI 158, 293 Kovnica . i kom.

  i kom. poprsje sa oklo-

  (270275). 7. IMP AVRELIANVS AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom i oklopom na d. ADVENTVS AVG Ovjenan car na konju

  na 1. die d., a u l . dri dole okrenuto koplje. Biljeg ^

  Cohen .

  8. Kao br. 7 na desno.

  CONCORD LEGI Na 1

  VI176, 3 d i f. Kovnica . i kom.

  Okrunjeno poprsje sa plastom

  stojea Concordia sa dva bojna znaka. Biljeg -^

  Cohen . . VI 178, 22 d i f. Kovnica Tarraco i kom

  9. Kao br. 7. Okrunjeno poprsje sa oklopom na d.

  CONCORD- MILIT Car sa kratkim ezlom prima kruglju od Jupitra, uprta dugo ezlo Biljeg C * S ?

  Cohen . . VI 179, 23- Kovnica Gyzicus. i kom.

  10. Kao br. 7. Okrunjeno veliko poprsje sa oklopom, s kojega se sputa petlja, na d.

  CONCORD MILIT Car sa kratkim ezlom rukuje se s jednom enom. Biljeg ~"p

  Cohen . . VI 179, 2S- Kovnica neustno vijena. 3 kom.

  11. IMP AVRELIANVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  CONCORDIA MILITVM Car se rukuje sa jednom enom. Biljeg j ^ y

  Cohen . . VI 182, 60. Kovnica Siscia. I kom.

  12. kao br. 11, ali mjesto petlje kita i biljeg Qjj: Kovnica Siscia. i kom.

  1316. Kao br. 11 sa biljezima p$(i>, S#(i) , GJiji1) V*(3)- Kovnica Siscia. 6 kom.

  17-19. Kao br. H sa biljezima XXIP(2)> XXTSI1), XXvO)- K o v n i c a Siscia. 4 kom.

 • B r u n mi d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 229

  20. Kao br. sa biljegom v ^ Kovnica Siscia. 1 kom.

  21. Kao br. I2 sa biljegom Kovnica Cyzicus. 1 kom.

  22. IMP AVRELIANVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  Kao br. 11. Biljeg 3 Cohen . . VI 183, 6i. Kovnica Tarraco.

  1 kom. 23. Kao br. 22 s,a biljegom "* Kovnica

  Siscia. 1 kom. 2427. Kao br. 22 sa biljezima ^Tp (1),

  * S 0 ) . *T(3) *Q(X)- Kovnica Siscia. 6 kom. 2829 Kao br. 22. FORTVNA REDVX Na 1. sjedea Fortuna

  sa kormilom i rogom obilja. Biljei 3(1), Q ( I ) . Cohen . . VI i86, 95. Kovnica Tarraco.

  2 kom. 30. Kao br. 22. IOVI CONSER Car sa dugim ezlom

  prima kruglju od Jupitra, koji se upire dugo ezlo. Biljeg |

  Cohen . . VI i87, 105 Kovnica Borna. 2 kom.

  3134. Kao br. 22. IOVI CONSER Car sa kratkim ezlom

  prima kruglju od Jupitra, koji se upire dugo ezlo. Biljei *F(4) , #S(3)> *T( 2 ) *( 2 ) -

  Cohen . . VI 187, 105. Kovnica Siscia. 11 kom.

  35. Kao br. 9. Kao br. 31. Biljeg c * P Kovnica Cyzicus.

  1 kom. 36. Kao br. 22. Kao br. 31. Biljeg ~p Kovnica Serdica.

  1 kom. 37. Kao br. 22., ali sa dvije petlje. Kao br. 31. Biljeg 3 Kovnica Serdica.

  1 kom. 38. IMP AVRELIANVS P AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. Kao br. 31. Biljeg "p Cohen . . VI 187, 107 d i f. Kovnica Ser

  dica. i kom. 39. Kao br. 8. IOVI CONSERVATORI Kao br. 31. Biljeg

  *T Cohen . . VI i88, 113. Kovnica Siscia.

  1 kom. 40. Kao br. 39., sa biljegom -p Kovnica

  Siscia. 1 kom. 41. Kao br. 9., ali sa petljom MARS INVIGTVS Mars sa kacigom i ko

  pljem i Sol sa biem dre kruglju; izmed njih

  na 1. okrenut sjedei zarobljenik sa frigijskom kapom. Biljeg XXT

  Cohen . . VI 189, 124. Kovnica Cyzicus. i kom.

  42. Kao br. 41. ORIENS AVG Na 1. stojei Sol sa podig

  nutom d. i sa krugljom u 1.; pred njim sjedei zarobljenik sa frigijskom kapom. Biljeg ^ 4 ^

  Cohen . . VI 190, . Kovnica Cyzicus. i kom.

  42a. Kao br. 42, sa biljegom -- Kovnica . i kom.

  43. AVRELIANVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom sa dvije petlje na d.

  Kao br. 42 Biljeg 3 Cohen . . VI i9o, 142. Kovnica Siscia.

  1 kom 44. Kao br. 43, ali s jednom petljom. Bi

  ljeg 3 Kovnica Siscia. 1 kom. 45. Kao br. 11. Kao br. 42. Biljeg "pC Cohen . . VI 190, Kovnica Cyzicus.

  2 kom. 46. Kao br. 11 ORIENS AVG Na 1. stupajui Sol sa po

  dignutom d. i sa krugljom u 1. staje d. nogom na sjedeega zarobljenika sa frigijskom kapom.

  B i l j e g ^ , Cohen . . VI 191, 147. Kovnica Cyzicus.

  i kom. 47. Kao br 12. ORIENS AVG Na 1. stupajui Sol sa podig

  nutom d. i sa krugljom u 1. staje d. nogom na sjedeega zarobljenika sa frigijskom kapom; iza njega drugi zarobljenik, koji se na nj osvre. BilJeSS

 • 230 B r u n mi d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  Kao br. 47. Biljei AXXT i SXX Kovnica . 2 kom.

  54. Kao br. 22. Kao br. 47. Biljeg xxXS Kovnica Serdica.

  2 kom. 55. Kao br 12. ORIENS AVG Na 1. stupajui Sol sa po

  dignutom d. i sa biem u 1. izmeu dva sjedea

  zarobljenika sa frigijskim kapama Biljeg Cohen . VI 192, 158. Kovnica

  IV| XX

  56. Kao br. 11.

  Kao br. 55. Biljeg IVI XX

  57-Siscia.

  58.

  Kao br. 56. Biljeg XX

  Kao br. 56. Biljeg

  59. Kao br. 56. Biljeg

  XXIVI

  S I XXIO

  1 kom.

  Kovnica Siscia. 1 kom.

  -p=j= Kovnica 1 kom.

  Kovnica Sis-2 kom-

  Kovnica Siscia. i kom

  6062. Kao br. 52. ORIENS AVG Na desno stupajui Sol sa

  granicom u podignutoj d. i sa lukom u 1. staje na leeega zarobljenika sa frigijskom kapom Biljei A l Ai , JJ

  J e XXI R' XXI R' XXI R Cohen . . VI 192, 159- Kovnica .

  3 kom. 63. Kao br. 22. PIETAS AVG Car sa kratkim ezlom i

  sveenik sa zdjelicom i sputenim tapom stoje pred zapaljenim rtvenikom. Biljeg Q

  Cohen . . VI 193, I7- Kovnica Tarraco. 2 kom

  64. Kao br. 11. PROVIDEN DEOR Fides sa dva bojna

  znaka i Sol sa podignutom d. i sa krugljom u 1. stoje jedno spram drugoga. Biljeg SXXT"

  Cohen . . VI 195, 183. Kovnica Tarraco. 2 kom.

  65. Kao br. 22. RESTITVT-ORBIS Victoria prua vijenac

  caru, uprtu dugo ezlo. Biljeg Cohen . . VI I96, 192. Kovnica neusta-

  novljena. 6 kom. 66. Kao br. 22. RESTITVT ORBIS Kao br. 65. Biljeg p

  Kovnica Tarraco. 1 kom, 67. Kao br 22 RESTITVT ORIENTIS Lik kao br. 65.

  Biljeg p

  Cohen . . VI I97> 201. Kovnica Tarraco. 1 kom.

  68. Kao br. 22. RESTITVT-ORIENTIS Na 1. stojei car,

  uprt dugo ezlo, prua ruku kleeoj eni sa turnjanom krunom. Biljeg C * S

  Cohen . . VI 198, 204. Kovnica Cyzicus. i kom.

  69 71 Kao br. 22. REST1TVTOR EXERCITI Mars sa kaci

  gom i kopljem prua kruglju caru, uprtu

  xx XXI Cohen . VI 198, 2o6 Kovnica Cyzicus.

  3 kom. 72. Kao br. 22. RESTITVTOR. ORBIS Lik kao br. 65.

  XXI

  Cohen . . VI 198, 2o8

  dugo ezlo Biljei ^ , ^A.,

  Biljeg

  Kovnica Cyzicus. i kom.

  7374. Kao br. 52.

  Kao br. 72. Biljei ~C(2)> C(3)-Kovnica Cyzicus. 5 k o m -

  75. Kao br. 22 RESTITVTOR ORBIS ena prua vijenac

  caru, uprtu dugo ezlo Bez biljega _L Cohen . VI 198, 2o9. Kovnica Cyzicus.

  4 kom. 76. Kao br. 22. ROMAE AETER Car prima malu Victoriju

  od na 1. sjedee Rome, uprte dugo ezlo. Biljeg Q

  Cohen . VI 198,219. Kovnica Tarraco. i kom.

  77. Kao br. 76, ali sa ROMAE AETERNAE Biljeg

  Cohen . . VI 200, 220. Kovnica Tarraco. i kom.

  78. Kao br. 22. SAECVLI FELiCITAS Car sa naperenim

  kopljem i krugljom stoji na d. Bez biljega Cohen . . VI 20, 223. Kovnica Cyzicus.

  i kom. 79 Kao br. 22. SOLI INVICTO Napred okrenuti i na 1.

  gledajui stojei Sol sa podignutom d. i sa krugljom u 1. Biljeg

  Cohen . . VI 20i, 230. Kovnica . i kom.

  80. Kao br. 12. SOLT TNVICTO Na 1. stupajui Sol sa po

  dignutom d. i sa krugljom u 1 staje d. nogom c a sjedeega zarobljenika sa rrigijskom kapom.

 • run mi d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 231

  Iza njega drugi zarobljenik, koji se na nj osvre. Biljeg p y - J j

  Cohen . . VI 20i, 234- Kovnica Tarraco. i kom

  81. Kao br. 22. VICTORIA AVG Na 1. stpajca Victoria

  sa vijencem i palmom * IS Cohen . . VI 202, 248. Kovnica Siscia.

  i kom. 82. Kao br. 22. VIRT MILITVM Aurelian sa dugim e

  zlom i krugljom i jedan vojnik sa malom Vic-torijom i koso poloenim kopljem u rukama, stoje jedan spram drugoga. Biljeg

  Cohen . . VI 204, 26i. Kovnica neustno vijena. 2 kom.

  83. Kao br. 82. Biljeg Kovnica Tarraco. 2 kom.

  84 Kao br. 8. pod poprsjem VIRTVS AVG Na d. stojei Mars, sa ka

  cigom na glavi, upire se koplje i tit. Bez biljega _L

  Cohen . VI 204 n e m a . Kovnica Cy-zicus. 1 kom.

  85_Kao br. 82, ali sa VIRTVS MILITVM. Bilj eg T

  Cohen . . VI 27, 285. Kovnica neusta-novljena. 2 kom.

  Severina, supruga Aurelijanova. 86-87. SEVERINAE AVG Poprsje sa dia

  dmom, na polumjesecu, na d. CONCORDIAE MILITVM Na 1. stojea

  Concordia sa dva bojna znaka. Biljei I Q X X

  X X Cohen . . VI 210, 8. Kovnica Siscia 2 kom. 88. Kao br 86. Biljeg r^v,, Kovnica

  VIAA I Siscia. i kom.

  Tacitus (275276). 89. IMP C M CL TACITVS AVG Okru

  njena glava sa petljom na d. AEQVITAS AVG Na 1. stojea Aequitas

  sa vagom i rogom obilja. Biljeg N NTT" Cohen . . VI 222, 7- Kovnica . i kom.

  Biljeg Kovnica 89 a. Kao br. 89. u"i^g 1 . i kom.

  90. Kao br 89. Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  CONCORD MILIT Car se rukuje sa Con-cordijom. Biljeg X X | Q

  . .. VI 224,24. Kovnica Siscia i kom

  91 Kao br. 89. Okrunjeno poprsje sa plastom na d

  FELIC.T TEMP Na 1. stojea Felicitas sa kaducejem i dugim ezlom. Biljeg ^

  Cohen . . VI 225, 4- Kovnica Tarraco. 1 kom.

  92. Kao br. 91. FIDES MILITVM Na 1. stojea Fides sa

  dva bojna znaka. Biljeg w T g Cohen . . VI 226, 45- Kovnica .

  i kom. 93. Kao br. 89. LAET1TIA FVND Na 1. stojea Laetitia

  sa vijencem i sidrom Biljeg y Y j R Cohen . VI 226, 52 Kovnica .

  i kom. 94. IMP CL TACITVS AVG Okru

  njeno poprsje sa plastom na d. PAX PVBLICA Na 1. stojea Pax sa gran

  icom i koso poloenim dugim ezlom. Biljeg izlizan -f-

  Cohen o c. VI 229, %3- Kovnica Lugdu-num. 1 kom.

  95. Kao br. 94. PR0V1D DEOR Na 1. stojea Providentia

  sa tapom i rogom obilja; pred njom kruglja. Biljeg se ne vidi J_

  Cohen . . VI 229, 86. Kovnica Lugdunum. i kom.

  96. Kao br. 90. PRO /1DENTIA AVG Kao br. 95. Biljeg

  Cohen . . VI 230, . Kovnica .

  i kom. 97. Kao br. 90. ali mjesto petlje kita. SALVS AVG Na 1. stojea Salus, sa zdjeli

  com i dugim ezlom, hrani zmiju, koja se obavila oko rtvenika. Biljeg

  Cohen . . VI 233) I 23- Kovnica . i kom.

  98. Kao br. 91. Kao br 97. Biljeg Cohen . . VI 2335 J23- Kovnica .

  i kom. 99. IMP CL TACITVS AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d SALVS PVBLICA Na d. stojea Salus sa

  zmijom i zdjelicom. Biljeg Cl * Cohen . . VI 234, 130. Kovnica Lugdu

  num. 1 kom. 100. Kao br. 99. SPES PVBLICA Na 1. stpajca Spes, sa

 • 232 r u n s m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji

  granicom u 1. ruci, die d. svoje odijelo. Biljeg A

  Cohen . . V I 234, 137. Kovnica Lugdu-num. 1 kom.

  101103. Kao br. 91. S P E S PVBLICA Victoria sa palmom u 1.

  ruci prua vijenac caru, uprtu dugo ezlo. Biljei p , s , v

  Cohen . . VI 234, 140. Kovnica Siscia. .

  104. Kao br. 89 V B E R T A S A V G Na 1. s tojea Uberi tas

  sa kesom i rogom obilja. Biljeg

  Cohen . . VI 235? 8. Kovnica Borna. i kom.

  l o s . Kao br. 104, samo je mjesto petlje na carevu vratu Gorgoneion. Biljeg X x T Kovnica . i kom.

  Florianus (276). 106. I M P C M ANN FLORIANVS A V G

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. C L E M E N T I A TEMP Na 1. stojea d e

  mentia, sa dugim ezlom u d. ruci, upire se stup. Biljeg x x f

  Cohen . . VI241 ,8 . Kovnica . i kom. 107. I M P F L O R I A N V S AVG Okrunjeno

  poprs je sa plastom na d. C O N C O R D I A M I L I T V M Victoria sa pal

  mom p rua vijenac caru, upr tu dugo ezlo. Biljeg p"

  Cohen . . VI 241, 15. Kovnica Cyzicus. i kom.

  108. I M P C M ANN F L O R I A N V S P A V G Okrunjeno poprsje sa plas tom na d.

  F E L I C I T A S AVG N a l stojea Felicitas sa zdjelicom i dugim kaducejem stoji p red zapaljenim rtvenikom. Biljeg -L

  Cohen . . VI 242, I9- Kovnica Siscia. i kom.

  109. I M P M ANNIVS F L O R I A N V S A V G Okrunjeno poprs je sa plastom na d.

  P R O VIEN A V G Na 1. stojea Providen-tia sa tapom i dugim ez lom; pred njom kruglja. Biljeg sT\

  Cohen . . V I 247, 68. Kovnica Tarraco. i kom.

  Prbus (276282). . P R O B V - S P F A V G Okrunjeno po

  prsje sa oklopom i petljom na d. ADVEN-TVS A V G Probus sa ezlom na

  konju na 1. Pod konjem zarobljenik. Biljeg

  Cohen o. c. V 260, - Kovnica . i kom.

  ni . Kao br. 110, samo su dvije petlje, j edna dua i jedna kraa. Kovnica . 2 kom.

  112. Kao br. ni, ali sa biljegom "~j~Z K o v " nica . i kom.

  113. I M P PRO-BVS A V G Okrunjeno poprsje sa oklopom i pet l jom na d.

  Kao br. 110. Biljeg ~ ^ Cohen . . VI 2, 37- Kovnica .

  i kom. 114. Kao br. 113, ali sa biljegom ^

  Kovnica . i kom. 115. Kao kr 113, ali sa biljegom R ] 3 C Z A

  Kovnica Borna. i kom. 116. I M P PR0B-V8 P F A V G Okrunjeno

  poprs je sa oklopom i petljom na d. Kao br. 110. Biljeg R ^ i E Z Cohen . . VI 2, 4 Kovnica .

  3 kom. 117. I M P C M A VR PROBVS P F A V G

  Okrunjeno poprs je sa plastom i ezlom sa orlom na 1.

  A D V E N T V S PROBI A G Lik kao br. 110.

  Cohen . . VI 2 i , 57- Kovnica Borna. i kom.

  118. I M P C M A V R PROBVS AVG Okrunjeno poprsje sa plastom na d.

  C L E M E N T I A T E M P Car sa ezlom, na kojem j e orao, prima kruglju od Jupitra, upr ta

  S o dugo ezlo. Biljeg \ Q 7 ~ ]

  Cohen o. c. VI 264, 87. Kovnica Cyzicus. i kom.

  119. Kao br 118, ali sa X X I T Kovnica Cyzicus. i kom.

  120. I M P C PROBVS P F AVG Okrunjeno poprsje sa plastom na d.

  COMITI PROBI A V G Na 1. stojea Athena sa granicom u podignutoj d. ruci, mee 1. ruku na tit, uz koji j e koplje. Biljeg "J"

  Cohen . . VI 25, 6 . Kovnica Lugu-mtm. I kom.

  121. Kao br. 120.

  CONCORD M I L I T Na 1. stojea Concor

  dia sa dva bojna znaka. Biljeg "T"XXI Cohen . . VI 266, 122. Kovnica Tarraco.

  i kom. 122. Kao br. 120. Okrunjeno poprsje sa

  plastom i ezlom sa orlom na 1,

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 233

  Rao br. I2I. Biljeg PXXI

  Cohen . . VI 27, 123. Kovnica Tarraco. i kom.

  123. VIRTVS PROBI AVG Okrunjeno poprsje sa kacigom, kopljem, titom i oklopom sa petljom na 1.

  1 * Kao br. 121. Biljeg \71 Cohen . . VI 267, 126. Kovnica Tarraco.

  i kom. 124. Kao br. 118. CONCORD MILIT Car se rukuje sa Con-

  cordijom Biljeg w w |

  Cohen . . VI 27, 137. Kovnica Siscia. 2 kom.

  125. IMP C M AVR PROBVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom na d.

  Kao br. 124. Biljeg ' , X./N.I

  Cohen . VI 27, 137- Kovnica Siscia. 1 kom.

  126. kao br. 117. Kao br. 124. Biljeg ^ -

  Oohen . VI 268, 140. Kovnica Siscia, 1 kom.

  127. IMP PROBVS P F AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  CONCORDIA AVG Na 1. stojea Concordia sa zdjelicom i duplim rogom obilja. Biljeg

  IQ XXI

  Cohen o. c. Vi 268, 15o Kovnica Siscia. i kom.

  128. Kao br. 127, ali nema petlje Kovnica Siscia. 1 kom.

  129. Kao br. 127. Okrunjeno poprsje sa plastom na d.

  CONCORDIA MILIT Lik kao br. 124. Biljeg XXIV

  Cohen o. c. Vi 269, i62. Kovnica Siscia. i kom.

  130. Kao br 128. Kao br. 129. Biljeg X X J Q Cohen . . VI 269 i62. Kovnica Siscia

  i kom. 131. Kao br. 127. Okrunjeno poprsje sa

  oklopom i petljom na 1. Kao br. 129. Biljeg X x T s Cohen . . VI 29, i62 d i f. Kovnica Siscia.

  i kom. 132. Kao br. 120.

  Kao br. 129. Biljeg XXIQ Cohen . . VI 269, 164. Kovnica Siscia.

  1 kom. 133. IMP C M AVR PROBVS P F AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom na d. CONCORDIA MIL1TVM Victoria sa palmom

  u 1. ruci prua vijenac caru, uprtu dugo ezlo.

  BilJe"MCXXl Cohen . . V 27o, 173 di . Kovnica Cy-

  sicus. 1 kom. 134. Kao br. 117 CONSERVAT AVG Napred okrenut a na

  1 se osvrui stojei Sol die d. ruku a u l .

  dri kruglju. Biljeg \ 7 Cohen . . VI 271, 189. Kovnica Siscia.

  i kom. 135 Kao br. 123, ali bez kacige i petlje. Kao br. 134. Biljeg JXX Cohen . . VI 272, 197- Kovnica Tarraco.

  1 kom. 136. Kao br. 118. FELICITAS AVG Na 1. stojea Felicitas

  sa kaducejem i rogom obilja. Biljeg XTTT Cohen . . VI 274 2 l 8 - Kovnica Siscia.

  1 kom. 137. Kao br. 120. FIDES MILIT Na 1. stojea Fides sa dva

  bojna znaka. B i l j e g ^ ^ s , Cohen . . VI 276, 239' Kovnica Tarraco.

  2 kom. 138. IMP C M AVR PROBVS AVG Okru

  njeno poprsje sa oklopom i kitom na d. FIDES MILIT Na 1. stojea Fides sa dugim

  ezlom i jednim koso poloenim bojnim znakom. Bi,Je XX

  Cohen . . VI 277> 248. Kovnica . i kom.

  139 Kao br. 110. FIDES M-ILITVM Lik kao br. 137 Biljeg

  R 3 = S Cohen . . VI 278, 252. Kovnica .

  3 kom. 140. Kao br. 137, ali sa ' R I Z Kovnica Borna.

  1 kom. 141. IMP PROB-VS P F AVG Okrunjeno

  poprsje sa oklopom i petljom na d. Kao br. 139, ali sa R ~ ^ ~ 6

 • 234 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  Cohen . . VI 278, 254. Kovnica . 2 kom.

  142. Kao br. 141, ali na oklopu petlja i dvije uzice. Biljeg p "~^~^ Kovnica .

  2 kom. 143. Kao br. 120. Okrunjeno poprsje sa

  oklopom i petljom na d. FIDES MILITVM Lik kao br. 137. Biljeg

  Cohen . . VI278, 255. Kovnica Lugdunum. 1 kom.

  144. Kao br. 143. FIDES MILITVM Na 1. sjedea Fides sa

  dva bojna znaka; pred njom stoji trei. Biljeg XXlP

  Cohen . . VI 278, 22. Kovnica Siscia. i kom.

  145. Kao br. n o . lOVI CONS PRB AVG Na 1. stojei

  jupiter sa munjom i dugim ezlom. Biljeg

  R Cohen . . VI 283, 35- Kovnica

  2 kom. 146. Kao br. 141. Kao br. 145. Biljeg R ~~~X~~B Cohen . . VI 283, . Kovnica .

  3 kom. 147- Kao br. 118. IOVI CONSERVAT Car sa kratkim ezlom

  prima kruglju od Jupitra, uprta dugo ezlo. Biljeg V X X T

  Cohen . VI 284, 313. Kovnica Tarraco. i kom.

  148 IMP C M AVR PROBVS AVG Okrunjeno poprsje sa plastom i ezlom sa orlom na 1.

  Kao br. 147. Biljeg V X X T Cohen o. c. VI 284, 314. Kovnica Tarraco.

  1 kom. 149. Kao br. 138, ali mjesto kite petlja. LAETITIA AVGVSTI Na 1. stojea Laeti-

  tia sa vijencem i sidrom. Biljeg i 1 I I Cohen . . VI 285, 329. Kovnica Lugdunum.

  1 kom. 150151. Kao br. 120. MARS VICTOR Na 1. stupajui Mars sa

  naperenim kopljem i trofejem. Biljei TT, j | 1 Cohen . . VI 286,334. Kovnica Lugdunum

  2 kom. 152. IMP PROBVS AVG Okrunjeno po

  prsje sa oklopom i trostrukom petljom na d.

  MARTI PACIF Na 1. jurei Mars sa ulji-nom granicom, titom i kopljem. Biljeg T w |

  Cohen . . VI 287, 351 Kovnica Tarraco. 1 kom.

  153. Kao br. 152. Okrunjeno poprsje sa plastom i ezlom sa orlom na 1.

  Kao br. 152. Biljeg ^

  Cohen . . VI 287, 352. Kovnica Tarraco. 1 kom.

  154. Kao br. 123.

  Kao br. 152. Biljeg QXXI

  Cohen . . VI 288, 358. Kovnica Tarraco. 1 kom.

  155. Kao br. 143. ORIGINI AVG Na d. okrenuta vuica sa

  Romulom i Remom. Biljeg XXJ Cohen . . VI 294, 394- Kovnica Siscia-

  1 kom' 156. Kao br. 152. PAX AVG Na 1 stojea Pax sa uljinom

  granicom i dugim koso poloenim ezlom. Biljeg

  Cohen . . VI 295, 399. Kovnica Tarraco. 1 kom.

  157. Kao br. 153. Kao br. 156. Biljeg T ^ ^ T

  Cohen . . VI 295, 400. Kovnica Tarraco-i kom.

  158. Kao br. 143. Kao br. 156. Biljeg - i -

  Cohen . VI295, 401. Kovnica Lugdunum. 1 kom.

  P 159. Kao br. 158, ali sa XX Kovnica Sis

  cia. 1 kom. 160. Kao br. 159, ali bez petlje i sa bi

  ljegom-[ Kovnica Siscia. 1 kom. X X I

  161. Kao br. 158, ali sa x x ] P Kovnica Siscia. 1 kom.

  162. Kao br. 128. PAX AVGVSTI Lik kao br. 156. Biljeg

  |> XXI

  Cohen . . VI 296, 414. Kovnica Siscia. i kom.

  163. IMP PROBVS P F AVG Okrunjeno poprsje sa kacigom, oklopom, kopljem i titom na 1.

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 236

  Kao br. 162. Biljeg XXI

  Cohen . . VI 296, 417. Kovnica Siscia. 1 kom.

  164. Kao br. 143. Kao br. 162. Biljeg v v |T Cohen . . VI 296, 420. Kovnica Siscia.

  1 kom. 165. Kao br. 164, ali bez petlje na oklopu.

  biljeg wwi Kovnica Siscia. 1 kom. XXI

  166. Kao br. 118. P M TR P COS P P Izmeu dva bojna

  znaka na 1. stojei car, uprt dugo ezlo. Bi- 1

  Cohen . . VI 297, 44- Kovnica . i kom.

  167. Kao br. 120. P M TRI P COS III P P Na d. stupajui

  lav. Biljeg XX^IQ Cohen . . VI 299 45$. Kovnica Siscia.

  i kom. 168. IMP C PROBVS P AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom na d. PEOVIDEN DEOR Fides sa dva bojna

  znaka i Sol sa podignutom d. isakrugljom u 1.

  stoje jedno spram drugoga. Biljeg K .

  Coh. . VI 3 d , 47i d i f. Kovnica Serdica. 1 kom.

  169. Kao br. 118 Kao br. 168. Biljeg ~~ Cohen . . VI 301, $]2. Kovnica Serdica.

  i kom. 170. Kao br. 152. PROVIDENT AVG Na 1. stojea Provi-

  dentia sa krugljom i koso poloenim dugim

  ezlom. Biljeg g w ^ z i

  Cohen . . VI 302, 477 Kovnica Tarraco. i kom.

  171. Kao br. 143. Kao br. 170. Biljeg XXIVI Cohen . . VI 302, 479 Kovnica Siscia.

  i kom. 172. Kao br. 143. Okrunjeno poprsje sa

  oklopom i petljom na 1. Q Kao br. 170. Biljeg XXI

  Cohen . . VI 302, 479 dif. Fovnica Siscia. 1 kom.

  173. IMP C M AVE PROBVS P AVG

  Okrunjeno poprsje sa kacigom, oklopom, kopljem i titom na 1.

  Kao br. 170. Biljeg XX1VI Cohen . . VI 302, 485. Kovnica Siscia.

  1 kom 174. Kao br. 123.

  Kao br. 170. Biljeg g^XI

  Cohen . VI 302, 486. Kovnica Tarraco. 2 kom.

  175. Kao br. 149. PROVIDENTIA AVG Na 1. stojea Provi-

  dentia sa tapiem i rogom obilja; pred njom lei kruglja. Biljeg

  Cohen . . VI 303, 498 Kovnica . i kom.

  176. Kao br. 143. RESTITV ORBIS ena prua vijenac

  caru, uprtu dugo ezlo i dreemu u d. kruglju.

  Biljeg XXIT Cohen . VI 305, 507. Kovnica Siscia.

  1 kom. 177. Kao br. 120. Kao br. 176 Biljeg y v i V Kovnica Siscia.

  1 kom. 178. Kao br. 133, ali sa oklopom.

  T Kao br. 176. Biljeg ~vvT~ Cohen . VI 305, 509. Kovnica Siscia.

  2 kom. 179. Kao br. 178, ali petlja na oklopu. Bi

  ljeg XXIP Kovnica Siscia. 1 kom. 180. PROBVS - P F AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom i ezlom sa orlom na 1. ROMAE AETER U hramu sa est stupova

  sjedea Roma sa malom Victorijom i ezlom. Bjeg -

  Cohen . . VI 307, 528. Kovnica . 3 kom.

  181. Kao br. 180, ali razdijeljeno PRB V-S. Kovnica . 3 kom.

  182. Kao br. 181, ali sa R Kovnica . i kom.

  183. Kao br. 113 Kao br. 180. Biljeg * Cohen . VI 37i 53- Kovnica .

  i kom. 184. IMP PRO BVS AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom i ezlom sa orlom na 1. Kao br. 180. Biljeg S ~ C ^ Coh. . VI 307,531. Kovnica Bornu. 1 kom.

 • 286 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  185. IMP PROB VS AVG Okrunjeno poprsje sa kacigom, oklopom sa petljom, kopljem i titom na 1

  Kao br. 180. Biljeg ~RvI7T Cohen . . VI 307, 532. Kovnica .

  i kom. 186. Kao br. 185, ali sa biljegom

  Kovnica Roma. 1 kom. 187. IMP ROB -VS P F AVG Okrunjeno

  poprsje sa plastom i ezlom sa orlom na 1. Kao br. 180 sa istim biljegom. Cohen . . VI 307, 533. Kovnica .

  2 kom. 188. Kao br. 185. ROMAE AETERNAE Lik kao u br. 180.

  Biljeg ^ Cohen . . VI 309, 54- Kovnica .

  i kom. 189 -190. Kao br. 117. Kao br 188, ali je u zabatitu vijenac, a

  Roma sjedi na 1. x x j p ' X X | V | Cohen . . VI 31 , 564 dif. Kovnica Sis-

  da. 2 kom. 191. IMP C PROBVS P F AVG Okrunjeno

  poprsje sa kacigom, oklopom, kopljem i titom na 1.

  SALVS AVG Na d. stojea Salus sa zmi

  jom i zdjelicom. Biljeg

  Cohen

  V XXI

  . VI 312, 58i di. Kovnica Sisda. i kom.

  192. IMP PROBVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  SECVRIT PERP Na 1. stojea o stup uprta Securitas mee d. ruku na glavu. Biljeg

  Cohen . . VI , . Kovnica Tarraco. i kom.

  193. Kao br. 123. Kao br. 192. Biljeg V [ > ^ X |

  Cohen . . VI *5, 617. Kovnica Tarraco. i kom.

  194. VIRTVS PROBI INVICTI AVG Okrunjeno poprsje sa kacigom, oklopom sa petljom, kopljem i titom na 1.

  Kao br. 193 sa istim biljegom. Cohen . VI 315, 6i8 Kovnica Tarraco.

  1 kom. 195. Kao br. 181. SOLI INVICTO Sol sa biem na etvero-

  pregu na 1. Biljeg T^Tzf ZzTrT

  Cohen . . VI !7> 42- Kovnica . 3 kom.

  196. Kao br. 184. Kao br. 195. Biljeg R~* * " R = } Q ~ Cohen . . VI 7> 44 Kovnica Borna.

  2 kom. 197- Kao br. 187. Kao br. 195. Biljeg "7 ~-~~~ Cohen . . VI 8, 650. Kovnica .

  5 kom. 198. Kao br. 117. Kao br. 195 Biljeg X X T Q Cohen . VI yS, 662. Kovnica Siscia.

  1 kom. 199 Kao br. 148. SOLI INVICTO Sol sa krugljom na na

  pred okrenutom etveropregu. Biljeg ~^/\.A. Cohen o. c. V r 320,674. Kovnica Serdica.

  i kom. 200 IMP C M AVR PROBVS P AVG

  Okrunjeno poprsje sa plastom i ezlom sa orlom na 1

  Kao br. 199. Biljeg . . Cohen . . VI 320, 679- Kovnica Serdica.

  i kom. 201. Kao br. 133. Kao br 199. Biljeg KA Cohen . . VI 320, 681. Kovnica Serdica.

  1 kom. 202-204 Kao br. 117. Kao br 199, ali Sol sa biem. Biljei XXIS'

  CM CM XXIQ

  Cohen . . VI 320, 68. Kovnica Cyzicus. 3 kom.

  205. Kao br. 202, ali Sol sa krugljom i biem. A Kovnica . i kom. Biljeg X X I

  206. Kao br. 205, ali sa biljegom R Kovnica Borna. 1 kom.

  207. IMP PROBVS P F AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom na d.

  SPES AVG Na 1. stpajca Spes, sa cvije

  tom u d. ruci, 1. die svoje odijelo. Biljeg V X X

  Cohen . . VI 323, 701. Kovnica Siscia. 1 kom.

  208. IMP PROBVS INV AVG Okrunjeno poprsje sa plastom na d.

  SPES AVGVSTI N OSTRI Lik kao br. 207. Bjeg XXI

  Cohen . . VI 323, 7o6. Kovnica Cyzicus. i kom.

 • B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 237

  209. Kao br. 110. VICTORIA AVG Na 1. stpajca Victorija

  sa vijencem i trofejem. Biljeg R i ^ Z I S Cohen . . VI 327 739- Kovnica .

  3 kom. 210. Kao br. 185, ali je razdijeljeno PRO

  BVS. Kao br. 209 ; sa istim biljegom. Cohen . . VI 327, 741. Kovnica .

  2 kom. 211. Kao br. 110. VICTORIA GERM Trofej izmeu dva

  sjedea svezana zarobljenika. Biljeg -v:=A"

  Cohen . . VI , 70- Kovnica . 3 kom.

  212 Kao br. 116. Kao br. 211 ; sa istim biljegom. Cohen . VI , 773. Kovnica .

  i kom. 213. Kao br. 153. VIRTVS AVG Na d. stupajui Mars sa na-

  perenim kopljem i trofejem. Biljeg ~pv~vT Cohen . . VI , 8oo d i f. Kovnica Tar

  raco. i kom. 214. Kao br. 123. Kao br. 213. Biljeg - -

  Cohen o. . VI 334, 807. Kovnica Tarraco. i kom.

  215. Kao br. 123. VIRTVS AVG Na 1. stojea Virtus sa malom

  Victorijom, titom i kopljem. Biljeg Twy^f

  Cohen . . VI 335) 829. Kovnica Tarraco. i kom.

  216. Kao br. 125. VIRTVS PROBI AVG Lik kao br. 213.

  B i lJeg XXIV Cohen . . VI 342, 888. Kovnica Siscia.

  i kom. 217. Kao br. 200.

  | T Kao br. 216. Biljeg ^ x i

  Cohen . . VI 342> &94- Kovnica Siscia, i kom

  218220. Kao br. 117. Kao br. 2i6. Biljei x x l F , XXTv> XXTvT(2) Cohen o. c. VI 342, 900. Kovnica Siscia

  4 kom, 221. IMP C M A VR PROBVS AVG Okru

  njeno poprsje sa kacigom, oklopom, kopljem i titom na 1

  VIRTVS PROBI AVG Car sa titom i kopljem na konju navaljuje na sruena protivnika; pod konjem lei tit. Biljeg KA^A^

  Cohen . . VI 344i 912- Kovnica Serdica. 1 kom.

  222. Kao br. 173. Kao br 221. Biljeg --Cohen . VI 344> 9*3' Kovnica Serdica.

  i kom 223. Kao br. 200 Kao br. 221. Biljeg K~.A-Cohen . VI 344, 913 d i f. Kovnica

  Serdica. 1 kom. 224. Kao br. T49. VIRTVS PROBI AVG Lik kao br. 211.

  Bi ,jeg XXIS Cohen o. c VI 346, 936 Kovnica Siscia.

  1 kom. Car us (282283).

  225 DIVO ARO Okrunjena glava na d. CONSECRATIO Napred okrenut a na 1.

  gledajui orao sa rairenim krilima. Biljeg ~. Cohen . . VI 352 r5- Kovnica Borna.

  i kom. 226. IMP C M AVR CARV8 P F AVG

  Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d. IOVI VICTOI Na 1. stojei Jupiter sa

  malom Victorijom i ezlom; pred njim orao. Biljeg KT~B

  Cohen . . VI 355< 37- Kovnica . i kom.

  227 IMP CARVS P F AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  PAX EXERCITI Na 1. stojea Pax sa ulji-nom granicom i bojnim znakom. Biljeg

  Cohen o. c. VI 357, 56. Kovnica Tarraco. 1 kom.

  228. Kao br. 227, ali bez petlje na oklopu. Kovnica Tarraco. 1 kom.

  229 Kao br. 226. PROVIDENT AVGG Na 1. stojea Provi-

  dentia sa tapiem i dugim ezlom; pred njom kruglja. Biljeg

  Cohen . . VI 358, 69. Kovnica . i kom.

  230. Kao br. 227. SPES PVBLICA Na 1. stpajca Spes, sa

  cvijetom u d. ruci, 1 die svoje odijelo. Biljeg SXXI"

  Cohen . . VI 359, 79. Kovnica Tarraco. 2 kom.

 • 238 B r u n m i d Nekoliko naaa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji.

  231. Kao br. 230, ali poprsje sa plastom i oklopom. Isti biljeg. Kovnica Tarraeo. 1 kom.

  232. Kao br. 227. VIRTVS AVGG Na 1. stojei vojnik sa ka

  cigom, titom i kopljem. Biljeg Cohen . . VI 362, . Kovnica .

  i kom.

  Numerianus (282284).

  233 I M P NVMERIANVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom i petljom na d.

  Kao br. 226. Biljeg KAB~ Cohen . VI 370, 15. Kovnica Borna.

  i kom 234. Kao br. 233. P IETA S AVGG Na 1. stojei Merkur sa

  kesom i kaducejem. Biljeg ~~ Cohen . . VI 375 57- Kovnica .

  i kom. 235. I M P NVMERIANVS P F A V G

  Okrunjeno poprs je sa oklopom i petljom na d. Kao br. 234. Biljeg K~~7~J

  Cohen o c. VI 375, 6 0 . Kovnica Borna. i kom.

  236. M AVR NVMERIANVS C Okrunjeno poprsje sa plastom na d

  PRINCIPI IV VENT Na 1. stojei carevi sa krugljom i dugim ezlom. Biljeg KAS

  Cohen o. c VI 375, 66. Kovnica Borna. i kom.

  237. Kao br. 236. PRINCIPI IVVENT Na 1. stojei carevi

  sa tapiem i koso postavljenim dugim ezlom. B i l J e K T

  Cohen o. c. VI 376, 68. Kovnica Borna. 2 kom.

  238. M AVR NVMERIANVS N O B Okrunjeno poprsje sa plastom na d.

  PRINCIPI IVVENTVT Lik kao br. 237. biljeg ~

  Tohen . VI 376, 76. Kovnica Borna. i kom.

  239 I M P NVMERIANVS P F AVG Okrunjeno poprs je sa plastom i oklopom na d.

  PROVIDENT AVGG Na 1. s tojea Provi-dentia sa klasjem i rogom obilja; pred njom modius. Biljeg VXXT

  Cohen . . VI 377> &3- Kovnica Tarraeo. 4 kom.

  240 I M P NVMERIANVS AVG Okrunjeno poprsje sa oklopom na d

  VNDIQVE VICTORES Na 1. stojei car sa

  krugljom i dugim ezlom izmeu dva sjedea zarobljenika. B